Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190.nr.; 2012, 100.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "universālā pasta pakalpojuma sniedzējs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "tīrās izmaksas" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

papildināt 1.punktu ar vārdiem "kurai jāpiegādā pasta sūtījums";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) elektroniski saņemts sūtījums - adresēts sūtījums, ko pasta komersantam nodod elektroniskā veidā tā noformēšanai par vēstuļu korespondences sūtījumu un tālākai nosūtīšanai;";

izslēgt 8.punktu;

aizstāt 12.punktā vārdu "nospiedums" ar vārdiem "nospieduma iegūšanai paredzētā reljefa iespiedforma (ar attēlu)";

izteikt 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17) pasta paka - pasta sūtījums, kurā pārsūta preces un priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās;

18) pasta pakalpojumi - komerciāla rakstura darbības, kas saistītas ar pasta sūtījumu nosūtīšanu adresātam un ietver vienu vai vairākas šādas darbības: pasta sūtījumu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde. Pasta sūtījumu pārvadāšana kā atsevišķs pakalpojums nav uzskatāms par pasta pakalpojumu;";

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20) pasta sūtījums - adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja adrese;";

papildināt pantu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"201) pasta sūtījumi vairumā - adresēti vēstuļu korespondences sūtījumi, kurus viena fiziskā vai juridiskā persona vienā nosūtīšanas reizē vienlaikus nodod nosūtīšanai ievērojamam adresātu skaitam un kuru nosūtīšanai un piegādei pasta komersants neveic tādas pasta pakalpojumu sniegšanas darbības kā savākšana un sākotnējā šķirošana, un par kuru nosūtīšanu un piegādi sūtītājs noslēdz līgumu ar pasta komersantu;";

izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28) piegāde - pasta sūtījumu nogādāšana no pēdējās pasta šķirošanas vietas līdz adresātam;";

izslēgt 37.punktā vārdus "par pieņemamām cenām";

papildināt pantu ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"371) universālā pasta pakalpojuma sniedzējs - šajā likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts pasta komersants, kas atbilstoši noteiktajām universālā pasta pakalpojuma saistībām sniedz universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā;";

izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38) vēstule - aploksnē ievietots rakstveida ziņojums vai citādi noformēts pasta sūtījums ar rakstveida ziņojumu, kas jāpiegādā uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma norādīto adresi;".

3. Izteikt 3.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Papildus šajā likumā noteiktajām prasībām pasta nozari reglamentē arī citi normatīvie akti, Pasaules Pasta konvencija un citi Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi.

(3) Likums neattiecas uz gadījumiem, kad sūtījumu nogādā ar sūtītāja norīkotā darbinieka starpniecību."

4. 6.panta otrajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka to pasta komersantu, kurš sniegs pasta pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, pildot visas no Pasaules Pasta savienības dokumentiem izrietošās saistības, un kurš atbilstoši minētajām saistībām pasta darbības jautājumos pārstāvēs Latvijas Republiku attiecībās ar citu valstu izraudzītajiem pasta operatoriem (turpmāk - izraudzītais pasta operators);";

papildināt daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka pasta komersantam vienlaikus nododamo pasta sūtījumu skaitu attiecībā uz pasta sūtījumiem vairumā;

6) nosaka universālā pasta pakalpojuma sniedzēju;

7) uzrauga universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes atbilstību noteiktajām prasībām."

5. Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdu "(operatoru)" ar vārdiem "(izraudzīto pasta operatoru)".

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Tiesības sniegt pasta pakalpojumus

Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir nosūtījis vai personiski iesniedzis Regulatoram reģistrācijas paziņojumu."

7. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā, 10.pantā, 12.pantā un 30.panta sestajā daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

8. 13.pantā:

papildināt pantu ar 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošināt pasta sūtījumu noslēpumu un glabātās informācijas konfidencialitāti;

8) nodrošināt publiski pieejamu informāciju par sniegto pasta pakalpojumu tarifiem un pasta sūtījumu piegādes nosacījumiem;

9) sniegt informāciju par pasta pakalpojumu rādītājiem šajā likumā noteiktajām institūcijām, kas nodrošina valsts pārvaldi un uzraudzību pasta nozarē;

10) nodrošināt pasta pakalpojumu lietotāju sūdzību izskatīšanu.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par pasta pakalpojumu vai to daļas sniegšanas nodošanu citai personai pasta komersanti var vienoties tikai ar pasta komersantiem, izņemot šā likuma 28.pantā minēto gadījumu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

9. Papildināt likumu ar 13.1 un 13.2 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Pasta sūtījumu piegāde

(1) Pasta sūtījumus adresātam var piegādāt:

1) ievietojot adresāta pastkastītē vai pasta komersanta uzstādītā pasta sūtījumu saņemšanas iekārtā;

2) izsniedzot pret parakstu adresātam norādītajā adresē;

3) izsniedzot adresātam pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

(2) Prasības ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai nosaka Ministru kabinets.

(3) Pārrobežu pasta sūtījumus adresātiem Latvijas Republikas teritorijā izsniedz pēc tam, kad ir nokārtotas nepieciešamās muitas formalitātes un samaksāti nodokļi, ja to paredz attiecīgie normatīvie akti muitas lietās un nodokļu jomā.

13.2 pants. Neizsniegtie pasta sūtījumi

(1) Pasta sūtījumu uzskata par neizsniegtu, ja nav iespējams to izsniegt adresātam šādu iemeslu dēļ:

1) pasta sūtījums izņemts no vēstuļu kastītes, uz tā nav adreses, adrese ir nepilnīga vai saīsināta;

2) persona, kurai pasta sūtījums izsniedzams pret parakstu, nav sastopama vai neatrodas pasta sūtījumā norādītajā adresē, kas nav pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, un atstātajā paziņojumā noteiktajā termiņā nav ieradusies pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, lai saņemtu tai adresēto pasta sūtījumu;

3) adresāts atteicies saņemt pasta sūtījumu;

4) pasta sūtījums nav apmaksāts vai ir apmaksāts daļēji, un sūtītājs vai adresāts atteicies apmaksāt nesamaksāto daļu;

5) pastkastīte nav uzstādīta, ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama.

(2) Prasības attiecībā uz rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem nosaka Ministru kabinets."

10. Izslēgt 17.panta otrās daļas 4.punktu.

11. 18.pantā:

papildināt 1., 2. un 3.punktu pēc vārda "punktiem" ar vārdiem "vai pieņem no sūtītāja šajā likumā noteiktajā veidā";

izslēgt 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktu.

12. 20.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu ar teikumu šādā redakcijā:

"(1) Eksprespasta pakalpojumus sniedz, lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku pasta sūtījumu pārsūtīšanu, piedāvājot klientiem papildu servisa iespējas, kuras nenodrošina, sniedzot tradicionālos pasta pakalpojumus.";

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem "par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta sūtījuma pavaddokumentu";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta pirmajā daļā minētos pasta sūtījumu pavaddokumentus pasta komersants glabā divus gadus. Par pasta sūtījuma pavaddokumentu netiek uzskatīts preču piegādes dokuments, kuru kā attaisnojuma dokumentu noformē darījumos ar precēm."

13. 21.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem "par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta sūtījuma pavaddokumentu";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minētos pasta sūtījumu pavaddokumentus pasta komersants glabā divus gadus. Par pasta sūtījuma pavaddokumentu netiek uzskatīts preču piegādes dokuments, kuru kā attaisnojuma dokumentu noformē darījumos ar precēm."

14. Papildināt likumu pēc 21.panta ar IV1 nodaļu un 21.1 un 21.2 pantu šādā redakcijā:

"IV1 nodaļa
Pasta maksājumu pakalpojumi

21.1 pants. Pasta maksājumu pakalpojumu veidi

Pasta maksājumu pakalpojumi, kurus sniedz, izmantojot pasta tīklu, ir šādi:

1) maksājumu pakalpojumi (22.pants);

2) pasta naudas pārvedumu pakalpojumi (23.pants).

21.2 pants. Pasta maksājumu pakalpojumu sniegšanas pienākums un nosacījumi

Izraudzītais pasta operators, izmantojot savu pasta tīklu:

1) nodrošina pasta naudas pārvedumu pakalpojumus;

2) var sniegt maksājumu pakalpojumus."

15. 22.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "klienta" ar vārdu "maksātāja";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā".

16. Aizstāt 23.pantā vārdu "klienta" ar vārdu "maksātāja".

17. Izslēgt 24.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "2004.gada 5.oktobra".

18. 26.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja ir aizdomas, ka pasta sūtījums satur neidentificētu vielu jebkurā tās agregātstāvoklī (piemēram, cieta viela, pulverveida viela, šķidrums, gāze), kuras izcelsme nav zināma, pasta komersants minēto sūtījumu neatver, bet par to nekavējoties informē Valsts policiju.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja, atverot pasta sūtījumu, tiek konstatēts, ka tajā atrodas šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2. vai 7.punktā un šā panta 2.1 daļā minētā viela, priekšmets, kas satur minēto vielu, vai priekšmets, no kura minētā viela izkrīt, izbirst, izlīst, noplūst vai ir izkritusi, izbirusi, noplūdusi vai izlijusi, pasta komersants par to nekavējoties informē Valsts policiju."

19. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Universālā pasta pakalpojuma nodrošināšana

(1) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā ir vienādas iespējas saņemt šādus universālajā pasta pakalpojumā ietvertos pakalpojumus:

1) tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus;

2) tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus;

3) tādu pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus;

4) abonēto preses izdevumu piegāde.

(2) Ievērojot šā likuma 27.1 pantā noteiktās prasības, universālo pasta pakalpojumu sniedz pastāvīgi un nepārtraukti, izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtējās situācijas gadījumus."

20. Papildināt likumu ar 27.1, 27.2 un 27.3 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšana

(1) Pasta komersantam, kurš šajā likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts par universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, Regulators nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, kuras paredz skaidri formulētas, nediskriminējošas un proporcionālas prasības. Lai stimulētu efektīvu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, universālā pasta pakalpojuma saistības paredz vismaz šādus nosacījumus:

1) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti);

2) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un pasta tīkla piekļuves punktu izvietojumu un skaitu;

3) prasību nodrošināt visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālā pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā;

4) prasību sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā.

(2) Regulators, nosakot universālā pasta pakalpojuma saistības konkursa kārtībā noteiktajam universālā pasta pakalpojuma sniedzējam, vienlaikus šā likuma 27.2 panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprina tam universālā pasta pakalpojuma tarifus, kuri aprēķināti saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un kuru projekts ir iekļauts konkursa piedāvājumā. Apstiprinātos tarifus nedrīkst mainīt vismaz vienu gadu no to spēkā stāšanās dienas. Ja pēc šā termiņa beigām universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ierosina tarifu pārskatīšanu, jaunus tarifus nosaka saskaņā ar šā likuma 32.panta trešo daļu.

(3) Universālā pasta pakalpojuma saistības nosaka uz pieciem gadiem.

(4) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums publiskot informāciju par piedāvāto universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu klāstu, tarifiem, tajā skaitā tarifu atlaidēm un īpašiem tarifiem, pasta tīkla piekļuves punktiem un kvalitātes prasībām, izvietojot informāciju pasta pakalpojumu sniegšanas vietās vai savā mājaslapā internetā.

27.2 pants. Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja izvēle

(1) Regulators izdod nolikumu, saskaņā ar kuru rīko konkursu, lai noteiktu universālā pasta pakalpojuma sniedzēju. Uz konkursa norisi nav attiecināms Publisko iepirkumu likums.

(2) Regulators šā panta pirmajā daļā minētā konkursa nolikumā nosaka universālā pasta pakalpojuma tarifu apstiprināšanas kārtību, uz kuru neattiecas šā likuma 32.panta trešā daļa.

(3) Regulators nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem konkursa dalībniekiem. Regulators nevienam konkursa dalībniekam nerada labvēlīgākus apstākļus.

(4) Ja šā panta pirmajā daļā minētais konkurss noslēdzas bez rezultāta, Regulators:

1) divu gadu laikā rīko atkārtotu konkursu;

2) līdz nākamā konkursa rezultātu paziņošanai, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem pagarina universālā pasta pakalpojuma saistības tam pasta komersantam, kurš pildīja universālā pasta pakalpojuma saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai.

(5) Regulators paziņo Eiropas Komisijai par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanu.

27.3 pants. Universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināms pakalpojums

(1) Pasta pakalpojumu, kuru sniedz visā Latvijas Republikas teritorijā vai tās daļā, var uzskatīt par pielīdzināmu universālajam pasta pakalpojumam vai tā daļai, ja, vērtējot šo pakalpojumu pēc būtības un pēc sniegtā pakalpojuma pazīmēm, no lietotāju viedokļa šis pasta pakalpojums neatbilst šā likuma 20.pantā noteiktajiem eksprespastu un šā likuma 21.pantā noteiktajiem kurjerpastu raksturojošiem kritērijiem, bet atbilst vismaz vienai no šādām universālā pasta pakalpojuma vai tā daļas pazīmēm:

1) tiek savākti un piegādāti vēstuļu korespondences sūtījumi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus;

2) tiek savāktas un piegādātas iekšzemes pasta pakas, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus;

3) tiek piegādātas no trešajām valstīm saņemtās pasta pakas, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus;

4) tiek piegādātas no citām Eiropas Savienības valstīm saņemtās pasta pakas, kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus.

(2) Ja pasta komersants neveic pasta paku svara uzskaiti un tā sniegtie pasta pakalpojumi neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, par universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmiem pakalpojumiem uzskata visu šā pasta komersanta veikto pasta paku savākšanu un piegādi.

(3) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs un visi komersanti, kuri sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus pakalpojumus, atbilstoši šajā likumā noteiktajam nodrošina atsevišķu iekšējās grāmatvedības uzskaiti universālā pasta pakalpojuma un universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu sniegšanai. Šī atsevišķā uzskaite iekšēji nodalāma no pārējās grāmatvedības uzskaites."

21. Papildināt 28.panta otro daļu pēc vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "citu ar universālā pasta pakalpojuma sniegšanu saistītu darbību nodrošināšanu".

22. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Universālā pasta pakalpojuma kvalitātes pārbaude

Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka tiek veikta neatkarīga šā pasta pakalpojuma kvalitātes pārbaude saskaņā ar noteiktajiem obligāti piemērojamiem pasta pakalpojumu kvalitātes standartiem, un vismaz reizi gadā publisko ziņojumu par mērījumu rezultātiem un universālā pasta pakalpojuma atbilstību noteiktajām pasta pakalpojumu kvalitātes prasībām."

23. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas (turpmāk - tīrās izmaksas) veido starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas rodas pasta komersantam, kam Regulators nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā, un tā paša komersanta izmaksām, ja nav noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības."

24. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"31.pants. Tīro izmaksu kompensācijas nosacījumi";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "pierāda, ka" ar vārdiem "tas ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tīrās izmaksas nekompensē, ja universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde rada papildu ieguvumu un tas pārsniedz aprēķināto tīro izmaksu apmēru.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minēto papildu ieguvumu veido nemateriālie un tirgus ieguvumi - universālā pasta pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi no citiem universālajā pasta pakalpojumā neietvertiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja šādus ieņēmumus iespējams gūt, tikai sniedzot universālo pasta pakalpojumu. Papildu ieguvumu aprēķinā iekļauj tādus ieņēmumus no citiem sniegtajiem pakalpojumiem, kuri atbilst Regulatora izdotajā universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikā ietvertajiem kritērijiem, un par iegūto vērtību samazina tīrās izmaksas.

(5) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam nekompensē to tīro izmaksu daļu, kura radusies universālajā pasta pakalpojumā ietverto pakalpojumu tarifu atlaižu un īpašo tarifu piemērošanas dēļ."

25. Izteikt 31.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda līdzekļus veido pasta komersantu, tajā skaitā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja, samaksātā valsts nodeva universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai (turpmāk - valsts nodeva) un gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā šim mērķim piešķirtie valsts budžeta līdzekļi. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus no šīs nodevas nosaka Ministru kabinets."

26. Papildināt VII nodaļu ar 32.1 un 32.2 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. Īpašie tarifi

(1) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir tiesības slēgt ar personām individuālas vienošanās par īpašiem tarifiem. Īpašos tarifus nosaka, ņemot vērā izmaksas salīdzinājumā ar darbībām, kas ietver visu standarta pasta pakalpojumu sniegšanu (savākšana, šķirošana un piegāde). Īpašie tarifi nedrīkst būt zemāki par izmaksām. Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem tiek sniegti, ievērojot šādus nosacījumus, kas atšķiras no universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasībām un ir atrunāti, slēdzot vienošanos ar sūtītāju:

1) pasta sūtījumu nodošanas un piegādes noteikumi;

2) pasta sūtījumu pārsūtīšanas laiks;

3) pasta sūtījumu svars, izmērs un skaits.

(2) Ja universālā pasta pakalpojuma sniedzējs piemēro īpašo tarifu, šis tarifs ir pieejams visiem lietotājiem, ievērojot attiecīgā īpašā tarifa piemērošanas nosacījumus. Īpašos tarifus Regulators neapstiprina.

(3) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, slēdzot vienošanos par īpašajiem tarifiem, tajā iekļauj visus nosacījumus par īpašo tarifu piemērošanu. Desmit darbdienu laikā pēc attiecīgās vienošanās noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas tajā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs vienošanās vai tajā izdarīto grozījumu apliecinātu kopiju iesniedz Regulatoram.

32.2 pants. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenas

Ministru kabinets nosaka abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenas pasta komersantam, kuram ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu."

27. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Pasta pakalpojumu apmaksas apliecināšanas veidi

(1) Pasta pakalpojumu apmaksu apliecina, izmantojot vienu no šādām uz pasta sūtījuma pielīmētām vai uzdrukātām pasta apmaksas zīmēm:

1) Latvijas Republikas pastmarku;

2) Latvijas Republikā derīgu pasta apmaksas zīmi, kas uz pasta sūtījuma iesaiņojuma vai pastkartes uzdrukāta ar tipogrāfijas iespiedmašīnu vai iegūta drukāšanas vai iespiešanas procesā.

(2) Pasta apmaksas zīmes vietā var uzspiest šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas marķēšanas mašīnas klišejas nospiedumu.

(3) Pārdotās pasta apmaksas zīmes atpakaļ nepieņem un nemaina."

28. Aizstāt 34.panta otrajā daļā vārdu "likumā" ar vārdu "Krimināllikumā".

29. Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasta pakalpojumus šajā likumā noteiktajos gadījumos var apmaksāt ar Latvijas Republikā derīgām pasta apmaksas zīmēm, starptautiskajiem atbildes kuponiem, skaidrā naudā vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

30. Izslēgt 36.panta pirmajā daļā vārdus "un iekšzemes sīkpaku".

31. 37.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"37.pants. Pasta pakalpojumu apmaksa, izmantojot marķēšanas mašīnu klišejas nospiedumu";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "klišeju" ar vārdiem "klišejas nospiedumu".

32. Izteikt 41.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasta komersants pastmarku dzēšanai un pasta sūtījumu pieņemšanas, nosūtīšanas, saņemšanas vai izsniegšanas vietas un datuma, kā arī paša izdoto kvīšu apliecināšanai izmanto kalendāra zīmogu."

33. 44.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 13.panta otrajā daļā minētajā gadījumā materiāli atbildīgs pret personu ir tas pasta komersants, kuram sūtītājs nodevis pasta sūtījumu. Attiecīgajam pasta komersantam ir regresa prasījuma tiesības pret to pasta komersantu, kura dēļ iestājusies materiālā atbildība.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

34. 49.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanas, izvietošanas un noformēšanas, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasta komersanti, savstarpēji vienojoties, par samaksu var izmantot citam pasta komersantam piederošu pasta tīklu vai tīkla elementus, noslēdzot līgumu, kurā paredz:

1) pasta tīkla elementu izmantošanas un pakalpojumu sniegšanas nosacījumus;

2) pasta sūtījumu piegādes, pāradresācijas un atpakaļnosūtīšanas procedūras;

3) maksu par pasta tīkla elementu izmantošanu un norēķinu kārtību;

4) atbildību pasta sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanās gadījumā."

35. Papildināt 52.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Adresāts - ja vien pasta komersants nodrošina iespēju informēt to par sūtījuma saņemšanu, izmantojot noteiktus elektronisko sakaru līdzekļus, - ir tiesīgs pasta komersanta noteiktajā kārtībā pieprasīt, lai tas informē adresātu par pasta sūtījuma saņemšanu, izmantojot attiecīgus elektronisko sakaru līdzekļus. Šādā gadījumā rakstveida informatīvais paziņojums papīra formā par sūtījuma saņemšanu adresātam nav jāpiegādā."

36. Izteikt 54.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sūdzību par pasta pakalpojumu iesniedz attiecīgajam pasta komersantam, kurš to izskata un sniedz atbildi ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Atbildes uz sūdzībām par pārrobežu pasta pakalpojumiem sniedz Pasaules Pasta konvencijā un tās reglamentos noteiktajā kārtībā un termiņā;".

37. Pārejas noteikumos:

aizstāt 11.punktā vārdus "uz vienu gadu" ar vārdiem "uz diviem gadiem";

papildināt 12.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus, veido starpība starp abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu faktiskajām izmaksām un šā likuma 32.2 pantā minētajā kārtībā noteikto cenu. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs veic zaudējumu aprēķinu saskaņā ar Regulatora noteikto universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku un universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un kopā ar auditēto ziņojumu iesniedz to Satiksmes ministrijai.";

aizstāt 13.punktā skaitļus un vārdus "2012.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 15.maijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma grozījums par 27.panta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī 27.1 un 27.2 pants stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

15. Šā likuma 32.2 pants ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.

16. Šā likuma 13.1 panta otrajā daļā, 13.2 panta otrajā daļā, 32.2 pantā un 49.panta pirmajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2013.gada 15.maijam.

17. Līdz šā likuma 49.panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.782 "Kārtība, kādā izvieto un noformē pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, pasta tīkla piekļuves punktus, pastkastīšu punktus un pastkastītes", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

18. Šajā likumā lietotie termini "pārrobežu pasta sūtījumi" un "pārrobežu pasta pakalpojumi" atbilst citos tiesību aktos lietotajiem terminiem "starptautiskie pasta sūtījumi" un "starptautiskie pasta pakalpojumi", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

19. Līdz universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fonda darbības uzsākšanas brīdim universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas kompensē no valsts budžeta."

38. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 3.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 21.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 10.aprīlī

24.04.2013