Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.09.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.163

Rīgā 2013.gada 26.martā (prot. Nr.16 18.§)
Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā
Izdoti saskaņā ar Filmu likuma 11.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Nacionālais kino centrs (turpmāk – centrs) piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

2. Lai piešķirtu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā (turpmāk – līdzfinansējums), centrs rīko atklātu konkursu.

3. Projektu konkursam var iesniegt sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 2. panta 24. punktam un 1. pielikumam, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti kā filmu producenti un ir noslēguši līgumu par nodomu uzņemt filmu Latvijā ar Latvijas filmu producentu reģistrā un Latvijas komercreģistrā reģistrētu filmu producentu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

4. Līdzfinansējumu var piešķirt saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 54. pantu, nepārsniedzot minētās regulas 4. panta 1. punkta "aa" apakšpunktā norādīto robežvērtību un ievērojot minētās regulas 1. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktu attiecībā uz atbalsta programmas vidējo gada budžetu, kā arī ja projekts atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

4.1. filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā;

4.2. filmas uzņemšanā tiek izmantoti tādu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi, kuras ir reģistrētas Latvijā;

4.3. kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 euro, bet dokumentālajām filmām – vismaz 142 287 euro;

4.4. projekta iesniegšanas dienā ārvalsts producentam pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu ir vismaz 50 % no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 664; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

5. Uz līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja:

5.1. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta pazīmēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā;

5.2. projekta iesniedzējam projekta iesniegšanas dienā ir nodokļu parādi un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

5.2.1 uz projekta iesniedzēju attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, kas minēts Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

5.3. projekta iesniedzējs nav izpildījis saistības, kas izriet no iepriekš ar centru noslēgtajiem finansēšanas līgumiem;

5.4. vairāk nekā 25 % projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību pieder valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām;

5.5. projekta iesniedzējs vai ārvalsts producents uz konkursa projekta iesniegšanas dienu ir beidzis attiecīgās filmas uzņemšanu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

6. Līdzfinansējumu nepiešķir pornogrāfisku filmu projektiem un tādu filmu projektiem, kas sludina reliģisko un rasu naidu, nepamatoti atspoguļo vardarbību vai satur cilvēka cieņu pazemojošu propagandu.

7. Šo noteikumu 36. punktā minēto centra atbalstu vienam līdzfinansējuma projektam var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālajā projektā, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 8. panta 3. un 5. punktu un nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta minētās regulas 54. panta 6. punktā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

II. Konkursa sagatavošana un izsludināšana

8. Centrs izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu, kā arī izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo līdzfinansējumu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.

9. Konkursa nolikumā norāda:

9.1. projekta iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību;

9.2. projekta sagatavošanas un noformēšanas nosacījumus;

9.3. dokumentus, kas iesniedzami papildus šo noteikumu 12.punktā minētajiem dokumentiem;

9.4. līdzfinansējuma izlietojuma nosacījumus;

9.5. līdzfinansējuma apmēru, ko var piešķirt viena projekta īstenošanai;

9.6. attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīcijas;

9.7. projekta īstenošanas termiņu;

9.8. projektu vērtēšanas norises kārtību un metodiku;

9.9. citu informāciju, ja nepieciešams.

10. Konkursa nolikumam pievieno projekta iesnieguma veidlapu un citu iesniedzamo dokumentu veidlapas.

11. Konkursa nolikumu pēc konkursa izsludināšanas publicē centra mājaslapā internetā.

III. Projektu iesniegšana

12. Projekta iesniedzējs iesniedz centrā šādus dokumentus:

12.1. noslēgtā kopražojuma līguma vai cita līguma oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju, kas apliecina pušu nodomu uzņemt Latvijā filmu;

12.2. īsu filmas sižeta izklāstu (līdz piecām lappusēm) un filmas scenāriju (latviešu, angļu vai krievu valodā);

12.3. ārvalsts producenta aprakstu par filmas uzņemšanas plānu un laika grafiku;

12.4. Latvijā plānotās darbības filmas uzņemšanai un to kalendāra plānu;

12.5. ziņas par ārvalsts producentu (vispārīgs apraksts, pēdējo piecu gadu laikā producētās filmas un to izplatīšanas rādītāji un cita informācija pēc projekta iesniedzēja ieskata);

12.6. ziņas par projekta iesniedzēju (vispārīgs apraksts, pēdējo piecu gadu laikā producētās filmas un to izplatīšanas rādītāji);

12.7. projekta iesniedzēja un attiecīgā ārvalsts producenta parakstītu kopējo filmas projekta uzņemšanas budžetu (tāmi) un filmas finansēšanas plānu;

12.8. finansējuma izlietojuma tāmi (euro bez PVN) atbilstoši šo noteikumu 29.punktā minēto attiecināmo izmaksu pozīcijām;

12.9. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minēto nosacījumu;

12.10. filmas izplatīšanas plānu;

12.11. citus dokumentus saskaņā ar centra apstiprināto konkursa nolikumu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

13. Projektā iekļauj aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 12. punktā minētos dokumentus. Projektu sagatavo latviešu valodā, ja centra apstiprinātajā konkursa nolikumā nav noteikts citādi. Filmas scenāriju iesniedz latviešu, angļu vai krievu valodā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

14. Projektu iesniedz centrā vienā no šādiem veidiem:

14.1. papīra formā – personīgi vai pa pastu;

14.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

15. Iesniedzot projektu papīra formā, tā lapas ir cauršūtas un sanumurētas. Centrs konkursa nolikumā nosaka iesniedzamo projekta eksemplāru skaitu un prasības tā noformējumam.

16. Centrs reģistrē saņemto projektu un piešķir tam identifikācijas numuru.

IV. Projektu vērtēšana

17. Projektu un projekta iesniedzēju vērtē:

17.1. atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (1.pielikums), lai pārbaudītu, vai projekta iesniedzējs un projekts atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms tālākai izvērtēšanai;

17.2. atbilstoši projekta vērtēšanas kritērijiem (2. pielikums), lai izvērtētu projekta kvalitāti saistībā ar konkursa mērķi, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 54. panta 2. punktā noteiktās  prasības.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

18. Projektu un projekta iesniedzēju atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem centrs novērtē 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētā projektu iesniegšanas termiņa beigām.

19. Ja projekts vai projekta iesniedzējs neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem vai vismaz vienam no šo noteikumu 1.pielikuma 2.1., 2.2. vai 2.5.apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, centrs pieņem lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atteikumu noslēgt līdzfinansējuma līgumu.

20. Ja projekts neatbilst šo noteikumu 1.pielikuma 2.3. vai 2.4.apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, centrs rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projektu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

21. Ja projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc centra pieprasījuma nosūtīšanas precizēto projektu vai nepieciešamo papildu informāciju iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti, centrs projektu vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

22. Ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekts neatbilst kādam no šo noteikumu 20.punktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem vai projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc centra pieprasījuma nosūtīšanas nepieciešamo papildu informāciju neiesniedz, centrs pieņem lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atteikumu noslēgt līdzfinansējuma līgumu.

23. Ja projekta iesniedzējs un projekts atbilst visiem administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projektu turpina izvērtēt centra izveidotā ekspertu komisija (turpmāk – komisija). Komisijas darbības kārtību nosaka centra apstiprinātajā nolikumā.

24. Komisijai ir tiesības projektu vērtēšanā pieaicināt speciālistus ar padomdevēja tiesībām, kuriem ir zināšanas vai darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses.

25. Komisija izvērtē projektu atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kritērijiem un sniedz centra vadītājam atzinumu par līdzfinansējuma līguma noslēgšanu, norādot ieteicamo projekta līdzfinansējuma apmēru, vai par projekta iekļaušanu projektu iesniegumu rezerves sarakstā, norādot ieteicamo projekta līdzfinansējuma apmēru, vai par atteikumu noslēgt līdzfinansējuma līgumu, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 54. panta 9. punktu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

26. Ievērojot komisijas sniegto atzinumu, centra vadītājs pieņem lēmumu par līdzfinansējuma līguma noslēgšanu vai par projekta iekļaušanu projektu iesniegumu rezerves sarakstā, vai par atteikumu noslēgt līdzfinansējuma līgumu. Par līdzfinansējuma piešķiršanas brīdi uzskatāms datums, kad tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai. Tiesības noslēgt līdzfinansējuma līgumu (kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais līdzfinansējums) piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kritērijiem. Projekti, kas tiek noraidīti nepietiekama projektu konkursam paredzētā līdzfinansējuma dēļ, tiek iekļauti projektu iesniegumu rezerves sarakstā, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

26.1 Centra vadītājs saskaņā ar komisijas sniegto atzinumu, kā arī ievērojot projektu iesniegumu rezerves sarakstā noteikto secību, mēneša laikā no finansējuma pieejamības dienas pieņem lēmumu par līdzfinansējuma līguma noslēgšanu ar projekta iesniedzēju par projektu iesniegumu rezerves sarakstā iekļautā projekta līdzfinansēšanu (kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais līdzfinansējums):

26.1 1. no finanšu līdzekļiem, kas netiek izmantoti, ja noteiktajā termiņā netiek parakstīts līgums par projekta īstenošanu ar kādu no līdzfinansējuma saņēmējiem;

26.1 2. no finanšu līdzekļiem, kas netiek izmantoti, ja kāds no līdzfinansējuma saņēmējiem neapgūst līgumā noteikto maksimāli iespējamo līdzfinansējumu;

26.1 3. no attiecīgajā gadā valsts budžetā piešķirtā papildu līdzfinansējuma ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā (ja tāds tiek piešķirts).

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

27. Centra lēmumu paziņo projekta iesniedzējam. Paziņojumu par projektu konkursa rezultātiem publicē centra mājaslapā internetā.

28. Līdzfinansējuma līgumu centrs un projekta iesniedzējs noslēdz divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 26. vai 26.1 punktā minētā lēmuma pieņemšanas. Ja noteiktajā termiņā līdzfinansējuma līgums nav noslēgts projekta iesniedzēja vainas dēļ, centra vadītājs atceļ lēmumu par līdzfinansējuma līguma noslēgšanu ar projekta iesniedzēju un centram ir tiesības izsludināt jaunu konkursu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

29. Par attiecināmajām (līdzfinansējamām) tiek noteiktas producēšanas un pirmsproducēšanas izmaksas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

29.1. ir veiktas pēc līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas;

29.2. ir izlietotas Latvijā;

29.3. ir tieši saistītas ar filmas uzņemšanas procesu;

29.4. ir tieši saistītas ar šādām vajadzībām:

29.4.1. filmas uzņemšanas nodrošināšanai nepieciešamā administratīvā un profesionālā personāla izmaksas, tehnikas īre un pakalpojumi;

29.4.2. transporta pakalpojumi un degviela;

29.4.3. ar filmas uzņemšanu saistīti celtniecības pakalpojumi;

29.4.4. viesnīcu un citi ar izmitināšanu saistīti pakalpojumi;

29.4.5. ēdināšanas pakalpojumi;

29.4.6. apsardzes pakalpojumi;

29.4.7. telekomunikāciju pakalpojumi;

29.4.8. komunālo un sabiedrisko dienestu pakalpojumi;

29.4.9. tādu preču un materiālu iegāde, kuri nepieciešami filmas uzņemšanas procesā;

29.4.10. skaņas apstrādes, vizuālie (tēlu, animācijas un specefektu veidošana, scenogrāfija), muzikālie un citi ar filmas uzņemšanu tieši saistīti mākslinieciskie un tehnoloģiskie pakalpojumi;

29.4.11. filmas uzņemšanai nepieciešamā kustamā un nekustamā īpašuma nomas vai īres izmaksas;

29.4.12. administratīvie pakalpojumi – juridiskie, grāmatvedības un tulkošanas pakalpojumi, personāla atlase, izņemot šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētās izmaksas par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pakalpojumiem;

29.4.13. honorāri aktieriem un masu skatu dalībniekiem, kuri piedalījušies filmas veidošanā.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

30. Pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz ar šo noteikumu 29.punktā minētajām izmaksām saistītos pakalpojumus, jābūt reģistrētiem Latvijā un komercdarbība attiecīgās filmas projekta ietvaros jāveic Latvijas teritorijā.

30.1 Centrs pārbauda atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja projekta īstenošanas darbi ir uzsākti pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam, tad visas projekta izmaksas kopumā ir neattiecināmas. Projektu uzsāk īstenot, kad visas atbalstu piešķirošās institūcijas ir pieņēmušas lēmumus par atbalsta piešķiršanu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

31. Par neattiecināmajām izmaksām tiek noteiktas izmaksas, kuras:

31.1. neatbilst šo noteikumu 29.punktā minētajām prasībām;

31.2. nav noteiktas centra un līdzfinansējuma saņēmēja noslēgtajā līdzfinansējuma līgumā vai nav nepieciešamas filmas uzņemšanas īstenošanai;

31.3. līdzfinansējuma saņēmējs nevar apliecināt ar šo noteikumu 32.punktā minētajiem dokumentiem.

VI. Attiecināmo izmaksu atzīšana un līdzfinansējuma izmaksāšana

32. Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz centrā pieteikumu finansējuma izmaksai. Līdzfinansējuma izmaksas kārtību paredz centra apstiprināts konkursa nolikums. Līdzfinansējumu var izmaksāt divās daļās, ja tas iepriekš paredzēts konkursa nolikumā. Pieteikumu līdzfinansējuma otrās daļas izmaksai iesniedz centrā triju mēnešu laikā pēc filmas veidošanas beigām Latvijā. Pieteikumam pievieno šādus izmaksas apliecinošus dokumentus:

32.1. filmas uzņemšanas pārskatu, norādot Latvijā veiktos maksājumus, to saņēmējus, maksājumu summas (euro bez PVN) un datumus;

32.2. zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu par filmas projekta īstenošanas gaitā veiktajiem maksājumiem Latvijā;

32.3. citus saskaņā ar noslēgto līdzfinansējuma līgumu noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

33. Centrs mēneša laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pārbauda, vai līdzfinansējuma izmaksas atbilst šo noteikumu V nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām, kā arī līdzfinansējuma līgumam.

34. Centram ir tiesības pieprasīt un saņemt papildu informāciju un izdevumus apliecinošus dokumentus par filmas projekta īstenošanu. Uzraudzības nolūkos visu ar atbalsta sniegšanu saistīto dokumentāciju atbalsta sniedzējs un atbalsta saņēmējs atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 12. pantam glabā 10 gadus.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

35. Pēc šo noteikumu 33.punktā minētās pārbaudes centra vadītājs pieņem lēmumu par līdzfinansējuma izmaksu, nosakot līdzfinansējuma saņēmējam izmaksājamo līdzfinansējuma apmēru, vai par atteikumu izmaksāt līdzfinansējumu.

36. Līdzfinansējuma apmērs ir 20 % no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas. Ja projekta īstenošanas rezultātā tiek prognozēts nodokļu ieņēmumu palielinājums valsts budžetā virs 20 % no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas un projekta iesniedzējs projektā to ir pamatojis, tad līdzfinansējuma apmēru var palielināt līdz 30 % no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas atbilstoši prognozētajam nodokļu ieņēmumu palielinājumam valsts budžetā. Centra piešķirtais līdzfinansējums nepārsniedz konkursā prasīto līdzfinansējuma apmēru.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

37. Līdzfinansējuma saņēmējam piešķiramo līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto filmas uzņemšanas pārskatu, izdevumus apliecinošajiem dokumentiem un līdzfinansējuma līgumu.

38. Centra vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt līdzfinansējumu vai tā daļu:

38.1. ja, pamatojoties uz līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtajiem dokumentiem un centra veikto pārbaudi, konstatēts, ka līdzfinansējuma saņēmējs izlietojis mazāk finanšu līdzekļu par līdzfinansējuma līgumā norādīto apmēru;

38.2. ja līdzfinansējuma saņēmējs nevar pierādīt veiktos izdevumus;

38.3. šo noteikumu 31.punktā minētajos gadījumos.

39. Līdzfinansējumu atbilstoši centra vadītāja lēmumā norādītajam apmēram pārskaita uz līdzfinansējuma saņēmēja norādīto Valsts kases kontu mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

39.1 Ja centrs konstatē, ka komercdarbības atbalsts ir piešķirts, pārkāpjot Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasības, līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt centram visu nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika nodots līdzfinansējuma saņēmēja rīcībā, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Par šajā punktā noteiktā pienākuma izpildi ir atbildīgs līdzfinansējuma saņēmējs.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

40. Centrs nodrošina Komisijas regulas Nr.  651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 616)

42. Ņemot vērā Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības termiņu, lēmums par atbalsta piešķiršanu var tikt pieņemts līdz 2024. gada 30. jūnijam.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.marta noteikumiem Nr.163

1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumu Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā" (turpmāk – noteikumi) 3.punktā minētajiem nosacījumiem  

1.2.

Projekta iesniedzējs un attiecīgais ārvalstu producents atbilst visiem noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem  

2. Projekta atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

2.1.

Projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā  

2.2.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta, un to ir parakstījusi projekta iesniedzēja amatpersona vai pilnvarota persona  

2.3.

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti  

2.4.

Ir ievērotas noteiktās prasības attiecībā uz projekta noformējumu, eksemplāru (kopiju) skaitu, iesniegšanas veidu  

2.5.

Ārvalsts filmas projekts atbilst visiem noteikumu 4.punktā minētajiem kritērijiem  
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.marta noteikumiem Nr.163
Projekta vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 664; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 843)

Nr.
p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

1.

Plānotās filmas uzņemšanas izmaksas Latvijas Republikā (euro) 

1.1.

spēlfilmām vai animācijas filmām 

1.1.1.

vairāk nekā 711 436

20

1.1.2.

355 718–711 436

15

1.1.3.

mazāk nekā 355 718

10

1.2.

dokumentālajām filmām 

1.2.1.

vairāk nekā 142 287

20

1.2.2.

71 144–142 287

15

1.2.3.

mazāk nekā 71 144

10

2.

Latvijas filmu nozares pakalpojumu un speciālistu izmantošana 

2.1.

filmas režisors ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

3

2.2.

filmas pirmā plāna lomas tēlotājs ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

2

2.3.

filmas scenārija autors ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

2

2.4.

filmas galvenais operators ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

2

2.5.

filmas otrās filmēšanas grupas galvenais operators ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

1

2.6.

filmas galvenais mākslinieks ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

2

2.7.

filmas otrais mākslinieks vai dekorāciju dizaineris ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

1

2.8.

filmas mūzikas autors ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs

2

2.9.

filmas skaņu vai mūzikas ieraksts tiek veikts Latvijā

1

2.10.

filmas uzņemšanā ir nodarbināti citi, iepriekšējos punktos neminēti speciālisti (kinooperatori, gaismotāji, skaņu ierakstu speciālisti), kuri ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji

1
(par katru speciālistu)

2.11.

filmas uzņemšanā vai pēcapstrādes posmā tiek slēgti līgumi par Latvijā reģistrētu uzņēmumu filmēšanas, gaismošanas vai skaņu ieraksta tehnikas nomu vai izmantošanu

1
(par katru līgumu, kura summa pārsniedz 711 euro)

3.

Latvijas producenta iepriekšējā pieredze 

3.1.

producents ir realizējis trīs līdzvērtīgus filmu projektus vai vairāk

10

3.2.

producents ir realizējis vienu līdzvērtīgu filmas projektu vai divus līdzvērtīgus filmu projektus

8

3.3.

producents nav realizējis līdzvērtīgu filmas projektu

5

4.

Ārvalstu producenta iepriekšējā pieredze 

4.1.

producents ir realizējis trīs līdzvērtīgus filmu projektus vai vairāk

10

4.2.

producents ir realizējis vienu līdzvērtīgu filmas projektu vai divus līdzvērtīgus filmu projektus

8

4.3.

producents nav realizējis līdzvērtīgu filmas projektu

5

5.

Projekta izplatīšanas potenciāls 

5.1.

filmas izplatīšanas plāns ir apliecināts ar vairāku ārvalstu raidorganizāciju vai izplatītāju rakstiskiem apstiprinājumiem

5

5.2.

filmas izplatīšanas plāns ir apliecināts ar vismaz vienas ārvalstu raidorganizācijas vai izplatītāja rakstisku apstiprinājumu

3

5.3.

filmas izplatīšanas plāns nav apliecināts ar rakstiskiem apstiprinājumiem

1

6.

Vispārīgā kultūras kritērija vērtējums (tēma, tēli, vide, notikumi, mākslinieciskais risinājums) 

6.1.

mākslinieciski izcils filmas projekts, kura saturs veicina Latvijas atpazīstamību5

6.2.

mākslinieciski izcils filmas projekts3

6.3.

mākslinieciski labs filmas projekts2

6.4.

mākslinieciski viduvējs filmas projekts1
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
10.09.2021