Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumus Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 254

Rīgā 2001.gada 12.jūnijā (prot. Nr. 27, 47.§)

Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
3.panta trešo daļu, 5.panta otro daļu, 10.panta pirmās daļas
5.punktu un otro daļu un 11.panta ceturto un sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sociāli apdrošināto personu reģistrācijas kārtību valsts fondēto pensiju shēmā (turpmāk - shēma);

1.2. bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (turpmāk - aģentūra) un līdzekļu pārvaldītāju līguma saturu, formu un noslēgšanas kārtību;

1.3. shēmas līdzekļu pārvaldītāja (turpmāk - līdzekļu pārvaldītājs) maiņas kārtību;

1.4. shēmas dalībnieku kontu uzskaites kārtību un shēmas dalībnieka valsts fondētās pensijas kapitāla (turpmāk - fondētās pensijas kapitāls) aprēķināšanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā notiek fondētās pensijas kapitāla izmaksa, beidzoties dalībai shēmā;

1.6. kārtību, kādā tiek segti aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai;

1.7. shēmas administrēšanas izdevumu maksimālo apmēru.

2. Aģentūra nosaka shēmas dalībnieku reģistrācijas veidlapas paraugu un ar līdzekļu pārvaldītāja izvēli un maiņu saistīto veidlapu paraugus.

II. Sociāli apdrošināto personu reģistrācija

3. Visas personas, kas dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, aģentūra vienlaicīgi reģistrē par shēmas dalībniekiem.

4. Valsts pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, kas dzimušas laikposmā no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot) un vēlas brīvprātīgi uzsākt dalību shēmā, aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem, pamatojoties uz iesniegumu, ko persona iesniegusi aģentūrā. Personu reģistrē par shēmas dalībnieku ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad saņemts iesniegums par dalības uzsākšanu shēmā.

5. Ja persona nepamatoti nav reģistrēta par shēmas dalībnieku, aģentūra šādu personu reģistrē par shēmas dalībnieku ar datumu, kad saskaņā ar šo noteikumu 3. vai 4.punktu personai bija radušās tiesības kļūt par shēmas dalībnieku. Šādā gadījumā aģentūra nodrošina, ka par minēto personu attiecīgā daļa no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo iemaksu likmi shēmā laikposmā, par kuru netika veiktas iemaksas shēmā, tiek pārskaitīta līdzekļu pārvaldītājam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēta kļūda. 

6. Shēmas dalībnieks, reģistrējoties dalībai shēmā, ir tiesīgs šo noteikumu 7. un 8.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā, iesniedzot aģentūrā attiecīgu iesniegumu, izvēlēties līdzekļu pārvaldītāju, norādot shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu (turpmāk - ieguldījumu plāns). Ieguldījumu plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, kas izklāstīts ieguldījumu plāna prospektā un saskaņā ar kuru notiek shēmas līdzekļu ieguldīšana.

7. Līdzekļu pārvaldītāja sākotnējo izvēli šo noteikumu 3.punktā minētās personas veic šādi:

7.1. aģentūra ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā no reģistrēšanas dienas nosūta šīm personām paziņojumu par reģistrāciju dalībai shēmā un uzaicinājumu izvēlēties līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu;

7.2. ja shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā saņemts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, shēmas dalībnieka kontā reģistrētās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas shēmā (turpmāk - iemaksas) aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas nodod pārvaldīt shēmas dalībnieka izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, ieskaitot tās shēmas dalībnieka norādītā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā;

7.3. ja shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā nav saņemts divu mēnešu laikā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, shēmas dalībnieka kontā reģistrētās iemaksas aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no dienas, kad notecējis paredzētais termiņš attiecīgā iesnieguma iesniegšanai, nodod pārvaldīšanā Valsts kasei;

7.4. ja shēmas dalībnieka iesniegums aģentūrā saņemts vēlāk nekā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, attiecīgo iesniegumu aģentūra izpilda, ievērojot šo noteikumu 31.punktā minētos nosacījumus.

8. Šo noteikumu 4.punktā minētās personas, reģistrējoties dalībai shēmā, vienlaicīgi aģentūrā iesniedz iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja izvēli, norādot ieguldījumu plānu. Aģentūra ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā no reģistrēšanas dienas nosūta šīm personām paziņojumu par reģistrāciju dalībai shēmā un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iemaksu reģistrēšanas shēmas dalībnieku kontos iemaksas nodod pārvaldīt shēmas dalībnieka izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, ieskaitot tās shēmas dalībnieka norādītā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.

III.  Aģentūras un līdzekļu pārvaldītāju līgums

9. Aģentūra, pārstāvot shēmas dalībniekus, slēdz ar Valsts kasi un ar ieguldījumu sabiedrībām, kuras attiecīgi licencējusi Finansu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - komisija), rakstiskus līgumus par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (turpmāk - līgums) atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam. 

10. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums "Ieguldījumu plāna prospekts" (turpmāk - plāna prospekts). Plāna prospekts sniedz shēmas esošajiem un potenciālajiem dalībniekiem pietiekamu informāciju par ieguldījumu plānu, un tas sagatavots, ievērojot šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktā minētos nosacījumus.

11. Plāna prospektā ietvertajai informācijai jābūt pārskatāmai. Sadaļas nodala ar attiecīgu virsrakstu saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu.

12. Plāna prospektu noformē ar titullapu, kurā iekļauj šādu informāciju:

12.1. dokumenta nosaukums: "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna … (plāna nosaukums) prospekts";

12.2. līdzekļu pārvaldītāja nosaukums;

12.3. atzīme par plāna prospekta apstiprināšanu, norāde uz to, ka šis dokuments ir līguma pielikums, līguma, kā arī attiecīgo līguma grozījumu (ja tādi ir) numurs, noslēgšanas datums un darbības termiņš;

12.4. atzīme par līguma, kā arī attiecīgo līguma grozījumu (ja tādi ir) saskaņošanu ar komisiju;

12.5. turētājbankas nosaukums;

12.6. norāde par to, kur un kādā veidā var saņemt plāna prospektu un citu informāciju par ieguldījumu plānu un līdzekļu pārvaldītāju.

13. Plāna prospektā ir šādas sadaļas:

13.1. satura rādītājs;

13.2. lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums;

13.3. darījumu ar ieguldījumu plāna līdzekļiem un ieguldījumu plāna pārvaldīšanas izmaksu un atlīdzību kopsavilkums;

13.4. ieguldījumu politika un ieguldījumu ierobežojumi;

13.5. riski;

13.6. ieguldījumu plāna dalībnieka tiesības;

13.7. ieguldījumu plāna pārvalde;

13.8. ieguldījumu plāna līdzekļu un līdzekļu daļas vērtības noteikšanas metodes un kārtība;

13.9. informācija par nodokļiem un nodevām;

13.10. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldes institūcijas locekļu (amatpersonu) apstiprinājums par plāna prospektā iekļautās informācijas patiesumu;

13.11. cita informācija, kas nepieciešama shēmas esošajiem un potenciālajiem dalībniekiem.

14. Plāna prospekta sadaļā "Darījumu ar ieguldījumu plāna līdzekļiem un ieguldījumu plāna pārvaldīšanas izmaksu un atlīdzību kopsavilkums" sniedz informāciju par līdzekļu pārvaldītājam, turētājbankai un citām personām no ieguldījumu plāna līdzekļiem izmaksājamās atlīdzības maksimālo apjomu un ieturēšanas kārtību, kā arī par citiem izdevumiem, kas būtu sedzami no ieguldījumu plāna līdzekļiem. Minētā informācija tiek sniegta šādās secībā:

14.1. maksimālie maksājumi par ieguldījumu plāna pārvaldi (procentos no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības);

14.2. atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam, turētājbankai un trešajām personām, kurām atlīdzība tiek maksāta no ieguldījumu plāna līdzekļiem;

14.3. citi maksājumi (izņemot šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētos), kuri tiek maksāti no ieguldījumu plāna līdzekļiem, norādot, kāda veida maksājumi tie ir, un ietverot šādu norādi: "Šīs informācijas mērķis ir sniegt esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņam jāsedz tieši vai netieši, piedaloties šajā ieguldījumu plānā".

15. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu politika un ieguldījumu ierobežojumi" īsi un skaidri (lai tas būtu saprotams esošajiem un potenciālajiem shēmas dalībniekiem) apraksta:

15.1. kādos vērtspapīros līdzekļu pārvaldītājs ieguldīs vai plāno ieguldīt ieguldījumu plāna naudas līdzekļus, un jebkuru speciālo ieguldījumu praksi vai veidu (piemēram, ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumi, ieguldījumi Latvijā un ārvalstīs);

15.2. kāda veida nekustamajā īpašumā līdzekļu pārvaldītājs plāno ieguldīt ieguldījumu plāna naudas līdzekļus un kāda būs tā turpmākā rīcība ar šo nekustamo īpašumu;

15.3. kādu daļu no ieguldījumu plāna naudas līdzekļiem līdzekļu pārvaldītājs plāno ieguldīt banku termiņnoguldījumos;

15.4. rajonu vai tautsaimniecības nozari, ja līdzekļu pārvaldītājs plāno ieguldījumu plāna līdzekļu ieguldījumus koncentrēt kādā konkrētā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē, vai tautsaimniecības nozaru grupā. Ar koncentrāciju saprot situāciju, kad līdzekļu pārvaldītājs 50 % vai vairāk no ieguldījumu plāna aktīvu vērtības iegulda vai plāno ieguldīt konkrētā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē, vai tautsaimniecības nozaru grupā. Ieguldījumu plāna nosaukums nedrīkst sniegt maldinošu informāciju par ieguldījumu koncentrāciju;

15.5. uz ieguldījumu plāna līdzekļu rēķina izdarāmo aizņēmumu principus un kārtību, un ierobežojumus izdarīt aizņēmumus;

15.6. ieguldījumu ierobežojumus.

16. Plāna prospekta sadaļā "Riski" atklāj galvenos iespējamos riska faktorus (ekonomiskos, politiskos un citus), kas ir saistīti ar ieguldījumu politiku, kā arī sniedz iespējamo riska samazināšanas pasākumu aprakstu.

17. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna dalībnieka tiesības" raksturo shēmas dalībnieku tiesības, ieskaitot tiesības:

17.1. pieprasīt fondētās pensijas kapitālu nodot citam līdzekļu pārvaldītājam vai citam ieguldījumu plānam;

17.2. saņemt informāciju par ieguldījumu plānu, turētājbanku un līdzekļu pārvaldītāju.

18. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna pārvalde" sniedz informāciju par līdzekļu pārvaldītāju, turētājbanku, ieguldījumu plāna pārvaldnieku (atbildīgo amatpersonu) un ieguldījumu plāna zvērinātu revidentu. Minēto informāciju sniedz saskaņā ar noteikto kārtību, un tajā ietver šādas ziņas:

18.1. par līdzekļu pārvaldītāju:

18.1.1. līdzekļu pārvaldītāja juridiskā adrese un tā izpildinstitūcijas atrašanās vieta;

18.1.2. līdzekļu pārvaldītāja dibināšanas datums un reģistrācijas numurs;

18.1.3. līdzekļu pārvaldītāja dibināšanas, reģistrētā un apmaksātā pamatkapitāla apjoms;

18.1.4. līdzekļu pārvaldītāja padomes un valdes locekļu vārds, uzvārds, izglītība, specialitāte, profesionālā biogrāfija, līdzdalība un darbība citās uzņēmējsabiedrībās un ar ieguldījumu plāna pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts;

18.1.5. ieguldījumu plāna pārvaldnieka vārds, uzvārds, izglītība, specialitāte, profesionālā biogrāfija un ar ieguldījumu plāna pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts;

18.1.6. ja ieguldījumu plāna pārvaldnieks pārvalda vēl kādu ieguldījumu plānu vai šīs sabiedrības ieguldījumu fondu, norāda attiecīgā ieguldījumu plāna vai ieguldījumu fonda nosaukumu;

18.1.7. to līdzekļu pārvaldītāja akcionāru vārds, uzvārds un personas kods (juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs), kuriem pieder vairāk nekā 10 % sabiedrības akciju vai no akcijām izrietošu balsstiesību;

18.1.8. citu līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo ieguldījumu plānu nosaukumi un īss apraksts;

18.1.9. līdzekļu pārvaldītāja finansiālā stāvokļa raksturojums;

18.1.10. līdzekļu pārvaldītājam maksājamās atlīdzības apmērs, šīs atlīdzības noteikšanas un maksāšanas kārtība;

18.2. par turētājbanku:

18.2.1. turētājbankas nosaukums, dibināšanas datums un reģistrācijas numurs;

18.2.2. turētājbankas juridiskā adrese;

18.2.3. turētājbankas valdes un padomes locekļu vārds un uzvārds;

18.2.4. turētājbankas tiesību un pienākumu apraksts saistībā ar ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldi un uzskaiti;

18.2.5. turētājbankai maksājamās atlīdzības apmērs, šīs atlīdzības noteikšanas un maksāšanas kārtība;

18.3. par ieguldījumu plāna zvērinātu revidentu - vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darba pieredze pēdējos piecos gados.

19. Plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna līdzekļu un līdzekļu daļas vērtības noteikšanas metodes un kārtība" sniedz informāciju par ieguldījumu plāna līdzekļu vērtības un ieguldījumu plāna daļas vērtības noteikšanas principiem, metodēm un kārtību un norāda:

19.1. ieguldījumu plāna aktīvu vērtēšanas metodes un principus, ieskaitot:

19.1.1. likvīdo aktīvu vērtēšanu;

19.1.2. nelikvīdo aktīvu vērtēšanu;

19.1.3. nekustamā īpašuma vērtēšanu;

19.2. informāciju par to, cik bieži un kādā veidā ziņas par ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un līdzekļu daļas vērtību tiek nodotas atklātībā;

19.3. kārtību, kādā ieguldījumu plāna ienākumi tiek atkārtoti ieguldīti.

20. Plāna prospekta sadaļā "Informācija par nodokļiem un nodevām" sniedz informāciju par nodokļiem un nodevām, kas būtu jāmaksā no ieguldījumu plāna līdzekļiem, un par ieguldījumu plāna dalībniekiem piemērojamiem nodokļu un nodevu maksājumiem un to veikšanas kārtību.

21. Plāna prospekta sadaļā "Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldes institūcijas locekļu (amatpersonu) apstiprinājums par plāna prospektā iekļautās informācijas patiesumu" līdzekļu pārvaldītāja pārvaldes institūcijas locekļi (amatpersonas) sniedz šādu apstiprinājumu: "Mēs apliecinām, ka informācija, kas sniegta šajā prospektā, atbilst patiesībai un ka netiek slēpti fakti, kas varētu kaitēt valsts fondēto pensiju shēmas esošo un potenciālo dalībnieku interesēm" un apliecina to ar parakstu, norādot paraksta atšifrējumu un amata nosaukumu.

22. Plāna prospektā var iekļaut arī citu informāciju, kas, pēc līdzekļu pārvaldītāja viedokļa, nepieciešama shēmas esošajiem un potenciālajiem dalībniekiem.

23. Aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs var vienoties par kārtību, kādā sedzamas izmaksas, kas netiek segtas no ieguldījumu plānu līdzekļiem un tādēļ nav norādītas plānu prospektos, kā arī par citiem ar izmaksu segšanu saistītiem jautājumiem, ja tie skar tikai aģentūras un līdzekļu pārvaldītāja attiecības, bet neskar shēmas dalībnieku intereses, to skaitā, piemēram, par:

23.1. maksas iekasēšanu un sadalīšanu aģentūras un līdzekļu pārvaldītāja starpā gadījumos, ja tiktu noteikta maksa par papildu pakalpojumiem, ko aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs var sniegt shēmas dalībniekiem (piemēram, līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu maiņa papildus noteiktajam limitam, informācijas sniegšana pēc dalībnieka pieprasījuma);

23.2. līdzekļu pārvaldītāja kompensāciju aģentūrai tās papildu izdevumu segšanai gadījumos, ja aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs saskaņā ar līgumu vienojas par kādas līdzekļu pārvaldītāja papildu informācijas izplatīšanu vai papildu servisa nodrošināšanu shēmas dalībniekiem ar aģentūras starpniecību.

24. Vienošanos par šo noteikumu 23.punktā minēto maksu un izdevumiem aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs slēdz kā līguma neatņemamu sastāvdaļu "Vienošanās par izmaksu segšanas kārtību".

25. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums "Informācijas apmaiņas kārtība", kurā aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs nosaka:

25.1. veidu (formu), kādā starp līgumslēdzējpusēm tiks veikta informācijas apmaiņa;

25.2. līgumslēdzējpušu adreses un rekvizītus katram no informācijas nosūtīšanas veidiem (formām);

25.3. nosacījumus, kad vienas līgumslēdzējpuses informācija uzskatāma par pienācīgi nosūtītu (piegādātu) otrai līgumslēdzējpusei, īpaši norādot nosūtīšanas un saņemšanas nosacījumus ziņām par aģentūras pilnvaroto personu iecelšanu, atcelšanu un pilnvaru apjomu, kā arī aģentūras rīkojumiem par līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu un naudas summu pārskaitīšanu uz aģentūras norādītajiem kontiem.

26. Lēmumu par līguma slēgšanu ar katru līdzekļu pārvaldītāju, par jebkuriem grozījumiem līgumā, kā arī par līguma izbeigšanu pieņem aģentūras valde, ievērojot šādus nosacījumus attiecībā uz turētājbankas līgumu:

26.1. pirms līguma noslēgšanas līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis turētājbankas līgumu, kurā papildus turētājbankas līguma prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā (attiecībā uz Valsts kasi) vai likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām), ir paredzēti arī turētājbankas pienākumi:

26.1.1. sadarboties ar aģentūru un tās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, pēc aģentūras pieprasījuma sniegt izrakstus no līdzekļu pārvaldītāja kontiem saistībā ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, bet aģentūras ieceltiem zvērinātiem revidentiem (līdzekļu pārvaldītāja pārbaudēm) padarīt pieejamus visus dokumentus par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kas ir turētājbankas rīcībā;

26.1.2. iespējami ātri, taču ne vēlāk kā nākamajā darbdienā rakstiski ziņot aģentūrai par jebkuru līdzekļu pārvaldītāja rīcību, ar kuru pārkāptas normatīvo aktu prasības shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai kas ir pretrunā ar noslēgtā turētājbankas līguma nosacījumiem;

26.1.3. ja komisija attiecīgajam līdzekļu pārvaldītājam ir anulējusi speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai vai ir apturējusi šādas atļaujas (licences) darbību, izpildīt aģentūras rīkojumus par šī līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam;

26.2. vienu turētājbankas līguma eksemplāru līdzekļu pārvaldītājs ir iesniedzis aģentūrai. 

27. Attiecībā uz līgumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar komisijas attiecīgi licencētām ieguldījumu sabiedrībām aģentūra, ieguldījumu sabiedrība un komisija ievēro šādu procedūru:

27.1. pēc ieguldījumu sabiedrības pieteikuma saņemšanas aģentūra sagatavo un saskaņo ar šo ieguldījumu sabiedrību attiecīgu līguma vai līguma grozījumu projektu;

27.2. ja kāda no līgumslēdzējpusēm pēc savas iniciatīvas vēlas grozīt vai izbeigt līgumu, tā sagatavo un nosūta otrai līgumslēdzējpusei līguma grozījumu projektu;

27.3. šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētajos gadījumos aģentūrai un ieguldījumu sabiedrībai vienai otras priekšlikumi, iesniegtie dokumenti un to projekti jāizskata iespējami ātri, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas;

27.4. ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētā līguma vai līguma grozījumu saskaņošanas ar ieguldījumu sabiedrību aģentūra nosūta komisijai saskaņošanai dokumentus (materiālus), kas saistīti ar līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;

27.5. ja šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētajā kārtībā aģentūra un ieguldījumu sabiedrība 20 darbdienu laikā līguma vai līguma grozījumu projektu savstarpēji nav saskaņojušas, katra no tām ir tiesīga griezties komisijā ar lūgumu komisijas kompetences ietvaros sniegt atzinumu par šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

27.6. komisija savas kompetences ietvaros izskata saņemtos dokumentus (materiālus) un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc to saņemšanas:

27.6.1. šo noteikumu 27.4.apakšpunktā minētajā gadījumā - nosūta aģentūrai paziņojumu par līguma slēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas saskaņošanu, vai motivētu paziņojumu par saskaņojuma atteikumu;

27.6.2. šo noteikumu 27.5.apakšpunktā minētajā gadījumā - nosūta aģentūrai un ieguldījumu sabiedrībai komisijas viedokli par iesniegtā projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām;

27.7. aģentūra ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.6.1.apakšpunktā minētā komisijas paziņojuma saņemšanas izskata jautājumu valdes sēdē un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai par atteikumu to darīt.

28. Aģentūra nav tiesīga nepamatoti atteikt saskaņot un noslēgt līgumu vai līguma grozījumus (ja tādi ir) par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, ja ir ievērotas visas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz līdzekļu pārvaldītāju un uz līguma slēgšanas procedūru.

29. Lai shēmas dalībnieki varētu realizēt savas ar likumu noteiktās tiesības brīvi izvēlēties un mainīt līdzekļu pārvaldītājus, aģentūras pienākums shēmas dalībnieku interesēs ir sekmēt līdzekļu pārvaldītāju godīgu konkurenci, nodrošinot aģentūras vienādu (vienlīdzīgu) attieksmi un prasības pret visiem līdzekļu pārvaldītājiem (arī līgumu ar potenciālajiem līdzekļu pārvaldītājiem slēgšanas procesā). Aģentūra nodrošina, ka katrā aģentūras filiālē jebkuram shēmas dalībniekam pēc tā pieprasījuma ir iespēja iepazīties ar šo noteikumu 30.punktā minēto informāciju, kā arī ar pārskatu par shēmas darbību. Aģentūrai, tās amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts izteikt shēmas dalībniekiem un trešajām personām jebkādus ieteikumus, viedokļus, rekomendācijas attiecībā uz jebkura līdzekļu pārvaldītāja darbību, tās iespējamām priekšrocībām vai trūkumiem, kā arī aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas ir vai varētu būt pretrunā ar līdzekļu pārvaldītāju godīgas konkurences principiem. 

30. Lai nodrošinātu shēmas dalībniekus ar informāciju, kas nepieciešama lēmuma par līdzekļu pārvaldītāja izvēli un maiņu pieņemšanai, līgumā nosaka, ka katrs līdzekļu pārvaldītājs sagatavo un iesniedz aģentūrā:

30.1. visu tā pārvaldīšanā esošo ieguldījumu plānu prospektus;

30.2. pēdējos gada un ceturkšņa pārskatus par fondētās pensijas kapitāla pārvaldīšanu, kas sagatavoti atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām;

30.3. ziņojumus par visu attiecīgā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu pēdējā ceturkšņa rezultātiem, kuros ietverta šāda informācija:

30.3.1. līdzekļu pārvaldītāja nosaukums, juridiskā adrese un ieguldījumu plāna nosaukums;

30.3.2. īss ieguldījumu politikas izklāsts;

30.3.3. ieguldījumu plāna daļas vērtība (izteikta latos) pārskata ceturkšņa sākumā un beigās un vērtības izmaiņas (pieaugums vai samazinājums) pārskata ceturkšņa, pusgada un pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī no ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas (izteikta procentos);

30.3.4. ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais apmērs (izteikts latos) pārskata ceturkšņa sākumā un beigās;

30.3.5. ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem un citiem attiecīgajam ieguldījumu plānam atbilstošiem salīdzinošajiem rādītājiem (piemēram, finansu tirgus indeksi);

30.3.6. pārskata ceturkšņa rezultātu analītisks izvērtējums, norādot iemeslus, kāpēc rezultāti atšķiras no nozares vidējiem rādītājiem un citiem attiecīgajam ieguldījumu plānam atbilstošajiem salīdzinošajiem rādītājiem;

30.3.7. līdzekļu pārvaldītāja vērtējums par ieguldījumu plānam aktuālām finansu tirgus attīstības tendencēm tuvākajā nākotnē un to iespējamo ietekmi uz ieguldījumu plāna rezultātiem nākamajos ceturkšņos;

30.3.8. ieguldījumu portfeļa struktūra (izteikta procentos) pārskata ceturkšņa beigās pēc aktīvu veidiem un pēc ieguldījumu ģeogrāfiskā sadalījuma, ja tiek ieguldīts ārpus Latvijas;

30.3.9. ieguldījumu portfeļa 10 lielākie ieguldījumi (izteikti procentos) pēc stāvokļa pārskata ceturkšņa beigās;

30.3.10. līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem;

30.3.11. līdzekļu pārvaldītājs var ziņojumā iekļaut arī citu būtisku informāciju, kas jāzina ieguldījumu plāna dalībniekiem, lai varētu iespējami objektīvi novērtēt ieguldījumu plāna ceturkšņa rezultātus;

30.3.12. līdzekļu pārvaldītājs var ziņojumā iekļaut arī dažādu tehniska rakstura informāciju (piemēram, kur un kā atrast papildu ziņas par līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu).

IV. Līdzekļu pārvaldītāja maiņa

31. Shēmas dalībnieks ir tiesīgs, iesniedzot aģentūrā attiecīgu iesniegumu, dalības laikā shēmā mainīt līdzekļu pārvaldītāju ne biežāk kā reizi kalendāra gadā, kā arī šo noteikumu 32., 33. un 34.punktā minētajos gadījumos. 

32. Ja komisija nolemj anulēt līdzekļu pārvaldītājam izsniegto speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai vai apturēt šādas licences darbību:

32.1. aģentūra dod rīkojumu par visu šī līdzekļu pārvaldītāja visos ieguldījumu plānos pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu nodošanu Valsts kasei vai (pēc saskaņošanas ar komisiju) citam līdzekļu pārvaldītājam;

32.2. no licences anulēšanas vai licences darbības apturēšanas dienas līdz dienai, kad aģentūra ir nodevusi līdzekļus citam līdzekļu pārvaldītājam, shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pienākums ir turētājbankai, ievērojot likuma "Par ieguldījumu sabiedrībām" 16.panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļās noteikto kārtību;

32.3. šo noteikumu 32.1.apakšpunktā minētajā gadījumā aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc līdzekļu nodošanas citam līdzekļu pārvaldītājam izsūta tiem shēmas dalībniekiem, kuru fondētās pensijas kapitāla pārvaldītājam licence ir anulēta vai tās darbība ir apturēta, paziņojumus ar informāciju par licences anulēšanu vai tās darbības apturēšanu agrāk izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, par shēmas līdzekļu nodošanu pārvaldīšanā citam līdzekļu pārvaldītājam un uzaicinājumu izvēlēties līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu.

33. Ja līdzekļu pārvaldītājs pats vēlas pilnībā atteikties no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas, ievēro šādu procedūru:

33.1. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms pārvaldīšanas vēlamās pārtraukšanas iesniedz attiecīgu pieteikumu aģentūrā un komisijā;

33.2. ja sakarā ar līdzekļu pārvaldītāja atteikšanos no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas komisija nolemj anulēt attiecīgajam līdzekļu pārvaldītājam izsniegtās licences vai apturēt to darbību, aģentūra attiecīgā līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošos shēmas līdzekļus nodod citam līdzekļu pārvaldītājam šo noteikumu 32.punktā noteiktajā kārtībā;

33.3. ja 15 darbdienu laikā aģentūra no komisijas nav saņēmusi paziņojumu, ka ir iestājies šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minētais gadījums, aģentūra ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas nosūta tiem shēmas dalībniekiem, kuru fondētās pensijas kapitālu pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, paziņojumu par līdzekļu pārvaldītāja atteikšanos turpināt fondētās pensijas kapitāla pārvaldīšanu attiecīgajos ieguldījumu plānos un uzaicinājumu izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju.

34. Ja notiek shēmas dalībnieka izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja reorganizācija (pievienošanās citai uzņēmējsabiedrībai, citas uzņēmējsabiedrības pievienošana vai cita veida reorganizācija):

34.1. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc reorganizācijas reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) paziņo komisijai un aģentūrai par reorganizāciju un iesniedz aģentūrā to apliecinošos dokumentus;

34.2. aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas nosūta tiem shēmas dalībniekiem, kuru fondētās pensijas kapitālu pārvalda attiecīgais reorganizētais līdzekļu pārvaldītājs, paziņojumu par notikušo reorganizāciju un par tiesībām izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju.

35. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja izvēli brīvprātīgi iesnieguši aģentūrā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 32.3., 33.3. vai 34.2.apakšpunktā minēto paziņojumu nosūtīšanas dienas, aģentūra ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas nodod pārvaldīt shēmas dalībnieka izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam, ieskaitot to shēmas dalībnieka norādītajā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.

36. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja izvēli nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 32.3., 33.3. vai 34.2.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas:

36.1. šo noteikumu 32.punktā minētajā gadījumā turpina pārvaldīt tas līdzekļu pārvaldītājs, kuru šo noteikumu 32.1.apakšpunktā minētajā gadījumā un kārtībā noteikusi aģentūra;

36.2. šo noteikumu 33.punktā minētajā gadījumā aģentūra ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no dienas, kad notecējis attiecīgā iesnieguma iesniegšanai paredzētais termiņš, nodod pārvaldīšanā Valsts kasei vai (pēc saskaņošanas ar komisiju) citam līdzekļu pārvaldītājam, ieskaitot to ieguldījumu plāna kontā turētājbankā;

36.3. šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā turpina pārvaldīt reorganizētais līdzekļu pārvaldītājs saskaņā ar esošajiem ieguldījumu plāniem.

37. Ja shēmas dalībnieka iesniegums par līdzekļu pārvaldītāja izvēli saņemts vēlāk nekā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 32.3., 33.3. vai 34.2.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, aģentūra attiecīgo iesniegumu izpilda, ievērojot šo noteikumu 31.punktā minētos nosacījumus.

38. Paziņojumos shēmas dalībniekiem šo noteikumu 7.1., 32.3., 33.3. vai 34.2.apakšpunktā minētajos gadījumos aģentūra norāda arī visus līdzekļu pārvaldītājus, kurus attiecīgā paziņojuma sagatavošanas dienā shēmas dalībnieks ir tiesīgs izvēlēties, kā arī visus ieguldījumu plānus, kuros var notikt shēmas līdzekļu pārvaldīšana.

V. Dalībnieku kontu uzskaites un fondētās pensijas kapitāla aprēķināšanas kārtība

39. Darba ņēmēja obligātās iemaksas shēmas dalībnieka kontā tiek reģistrētas:

39.1. pamatojoties uz darba devēja ziņojumu par obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī (mēnesis, par kuru pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) un ziņām par darba ņēmējiem;

39.2. 15 darbdienu laikā no dienas, kad darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzis šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minēto ziņojumu, ar kuru tiek precizēti darba ņēmēja darba ienākumi un obligātās iemaksas pārskata mēnesī, bet ne vēlāk kā 70 darbdienu laikā no dienas, kad darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzis ziņojumu par pārskata mēnesi.

40. Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka obligātās iemaksas shēmas dalībnieka kontā tiek reģistrētas:

40.1. pamatojoties uz pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka ziņojumu par obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (ceturksnis, par kuru pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par veiktajām obligātajām iemaksām;

40.2. ne vēlāk kā 35 darbdienu laikā no dienas, kad pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzis šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto ziņojumu par pārskata ceturksni.

41. No valsts pamatbudžeta un no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta sociāli apdrošināmās personas obligātās iemaksas shēmas dalībnieka kontā tiek reģistrētas:

41.1. pamatojoties uz ministriju iesniegto personu sarakstu, par kurām pārskata mēnesī veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta, kā arī uz aģentūras rīcībā esošo informāciju par attiecīgajiem pabalstiem, pensijām un atlīdzībām, kas piešķirti par pārskata mēnesi;

41.2. ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tā mēneša pēdējās darbdienas, par kuru attiecīgā ministrija aģentūrā iesniegusi šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minēto sarakstu;

41.3. ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tā mēneša pēdējās darbdienas, kurā piešķirti attiecīgie pabalsti, pensijas un atlīdzības.

42. Tādas personas obligātās iemaksas shēmas dalībnieka kontā, kurai izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā ir nodarīts zaudējums, tiek reģistrētas:

42.1. pamatojoties uz Tieslietu ministrijas vai Ģenerālprokuratūras ziņojumu par obligātajām iemaksām par personām, kurām izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā ir nodarīts zaudējums;

42.2. ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no dienas, kad Tieslietu ministrija vai Ģenerālprokuratūra aģentūrā iesniegusi šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minēto ziņojumu par pārskata mēnesi.

43. Tādas personas iemaksas shēmas dalībnieka kontā, kura brīvprātīgi pievienojusies valsts sociālajai apdrošināšanai, tiek reģistrētas:

43.1. pamatojoties uz konta izrakstu par veiktajām brīvprātīgajām iemaksām;

43.2. ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no dienas, kad aģentūra saņēmusi šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minēto konta izrakstu.

44. Pēc iemaksu reģistrēšanas shēmas dalībnieku kontos un pamatojoties uz dalībnieku izvēli par līdzekļu pārvaldītāju, kā arī gadījumos, kad aģentūra pieņēmusi lēmumu par līdzekļu nodošanu pārvaldīšanā Valsts kasei vai (pēc saskaņošanas ar komisiju) citam līdzekļu pārvaldītājam, aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā iemaksas pārskaita atbilstošā ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.

45. Lai nodrošinātu shēmas administrēšanas procesu, ieguldījumu plāna līdzekļi tiek izteikti ieguldījumu plāna daļās. Ieguldījumu plāna daļa ir ieguldījumu plāna līdzekļu uzskaites vienība, kas tiek izmantota ieguldījumu plāna līdzekļu uzskaitei un darījumos ar šiem līdzekļiem. Ieguldījumu plāna daļa nav vērtspapīrs.

46. Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka, ievērojot šādus nosacījumus:

46.1. katras darbdienas beigās noteiktā laikā, kas norādīts ieguldījumu plāna prospektā (turpmāk - aprēķina brīdis), līdzekļu pārvaldītājs aprēķina ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un ieguldījumu plāna daļas vērtību;

46.2. ieguldījumu plāna daļas vērtība ir attiecība starp ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību uz aprēķina brīdi un uz aprēķina brīdi reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu;

46.3. ieguldījumu plāna līdzekļi ir shēmas līdzekļu daļa, kas tiek pārvaldīta saskaņā ar noteiktu ieguldījumu plānu šķirti no līdzekļu pārvaldītāja citiem aktīviem un pārējo ieguldījumu plānu līdzekļiem. Ieguldījumu plāna vērtība ir ieguldījumu plāna līdzekļu aktīvu un saistību vērtības starpība;

46.4. ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība tiek izteikta latos ar precizitāti līdz ne mazāk kā četrām zīmēm aiz komata un tiek aprēķināta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ieguldījumu plāna prospekta noteikumiem par ieguldījumu plāna aktīvu un saistību novērtējumu. Ieguldījumu plāna daļas vērtība ieguldījumu plāna darbības sākšanas brīdī ir viens lats;

46.5. ieguldījumu plāna daļas vērtību lieto ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai un dzēšanai, kas tiek veikta periodā no pēdējā aprēķina brīža līdz nākamajam aprēķina brīdim (turpmāk - aprēķina periods). 

47. Ieguldījumu plāna daļas aprēķina, ievērojot šādus nosacījumus:

47.1. jaunas ieguldījumu plāna daļas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina, līdzekļus, kas no aģentūras konta ieskaitīti ieguldījumu plāna kontā turētājbankā, izsakot ieguldījumu plāna daļās (turpmāk - jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas);

47.2. jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas ir attiecība starp no aģentūras konta vienā aprēķina periodā ieskaitītajiem līdzekļiem un ieguldījumu plāna daļas vērtību attiecīgajā aprēķina periodā;

47.3. ieguldījumu plāna daļu skaits tiek aprēķināts ar precizitāti līdz ne mazāk kā četrām zīmēm aiz komata.

48. Ieguldījumu plāna daļas dzēš, ievērojot šādus nosacījumus:

48.1. ieguldījumu plāna daļas līdzekļu pārvaldītājs dzēš, saņemot no aģentūras rakstisku rīkojumu par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu ar norādi par dzēšamo ieguldījumu plāna daļu skaitu (turpmāk - dzēšamās ieguldījumu plāna daļas). Šādā gadījumā līdzekļu pārvaldītājs aprēķina dzēšamajām ieguldījumu plāna daļām atbilstošo naudas summu un pārskaita to aģentūras kontā (turpmāk - pārskaitāmā summa);

48.2. pārskaitāmā summa ir no aģentūras vienā aprēķina periodā saņemtā rīkojumā vai rīkojumos norādītā dzēšamo ieguldījumu plāna daļu skaita reizinājums ar ieguldījumu plāna daļas vērtību attiecīgajā aprēķina periodā;

48.3. pārskaitāmo summu līdzekļu pārvaldītājs pārskaita uz aģentūras norādīto kontu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc ieguldījumu plāna daļu dzēšanas rīkojuma saņemšanas, izņemot šo noteikumu 48.4.apakšpunktā minētos gadījumus;

48.4. ja aģentūra līdzekļu pārvaldītājam ar vienu rīkojumu vai ar vairākiem rīkojumiem, taču vienas darbdienas laikā pieprasa pārtraukt tāda līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība pārsniedz 5 % no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo līdzekļu vērtības, vai ar diviem vai vairākiem rīkojumiem, taču vienas nedēļas laikā pieprasa pārtraukt tāda līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība summāri pārsniedz 15 % no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo līdzekļu vērtības, līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs to līdzekļu daļu, kas pārsniedz minētos procentus, pārskaitīt uz aģentūras norādīto kontu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā aģentūras rīkojuma saņemšanas. Līdzekļu pārvaldītājs iespējami ātri, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē aģentūru par tās rīkojuma izpildes paredzamajiem termiņiem;

48.5. iepriekš iesniegta aģentūras rīkojuma par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu atsaukšana ir iespējama, ja līdzekļu pārvaldītājs vēl nav uzsācis rīkojuma izpildi, kā arī aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam savstarpēji vienojoties. Ja līdzekļu pārvaldītājs ir uzsācis rīkojuma izpildi un tā atsaukšana samazina ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību vai rada zaudējumus līdzekļu pārvaldītājam, šādus zaudējumus sedz aģentūra. 

49. Ieguldījumu plāna daļas reģistrē, ievērojot šādus nosacījumus:

49.1. līdzekļu pārvaldītājs izveido un uztur ieguldījumu plāna daļu reģistru, kurā tiek reģistrētas visas un jebkuras darbības ar ieguldījumu plāna daļām (daļas vērtības aprēķināšana, jaunu daļu aprēķināšana un daļu dzēšana). Reģistra forma un uzturēšanas kārtība tiek noteikta līgumā;

49.2. jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas reģistrē ieguldījumu plāna daļu reģistrā ne vēlāk kā līdz aprēķina brīdim, kas seko aprēķina periodam, kurā līdzekļi ieskaitīti ieguldījumu plāna kontā turētājbankā;

49.3. ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc jaunaprēķināto ieguldījumu plāna daļu reģistrēšanas līdzekļu pārvaldītājs nosūta aģentūrai apstiprinājumu, kurā norādīta saņemtā naudas summa, ieskaitīšanas datums, reģistrēto daļu skaits, reģistrēšanas datums un laiks, kā arī aprēķinā lietotā ieguldījumu plāna daļas vērtība;

49.4. ieguldījumu plāna daļu dzēšanu reģistrē ieguldījumu plāna daļu reģistrā ne vēlāk kā līdz aprēķina brīdim, kas seko aprēķina periodam, kurā saņemts aģentūras rīkojums par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu;

49.5. ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc ieguldījumu plāna daļu dzēšanas reģistrēšanas līdzekļu pārvaldītājs nosūta aģentūrai apstiprinājumu, kurā norādīts rīkojuma par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu saņemšanas datums un laiks, dzēsto ieguldījumu plāna daļu skaits, lietotā ieguldījumu plāna daļas vērtība, ieguldījumu plāna daļu dzēšanas reģistrēšanas datums un laiks, kā arī aģentūrai pārskaitāmā naudas summa;

49.6. aģentūra izveido un uztur visu ieguldījumu plānu daļu reģistrus, kuros, pamatojoties uz apstiprinājumiem, kas saņemti no līdzekļu pārvaldītājiem, pēc to pārbaudes un salīdzināšanas ar aģentūras rīcībā esošo informāciju, tiek reģistrēti dati par darbībām ar ieguldījumu plānu daļām;

49.7. aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs regulāri salīdzina ieguldījumu plānu daļu reģistru datus, kā arī iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā izmeklē un novērš visas atklātās neatbilstības;

49.8. pēc šo noteikumu 49.3.apakšpunktā minētā apstiprinājuma saņemšanas un reģistrēšanas ieguldījumu plāna daļu reģistrā aģentūra sadala jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas shēmas dalībniekiem un reģistrē tās shēmas dalībnieku kontos. Jaunaprēķinātās ieguldījumu plāna daļas tiek pievienotas shēmas dalībnieka kontā iepriekš reģistrētajām ieguldījumu plāna daļām;

49.9. shēmas dalībniekam piekrītošo ieguldījumu plāna daļu skaits tiek aprēķināts proporcionāli dalībniekam piekrītošajai shēmas līdzekļu daļai tajā līdzekļu summā, kas attiecīgajā aprēķina periodā bija pārskaitīta līdzekļu pārvaldītājam un tika izmantota jauno ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai;

49.10. pēc šo noteikumu 49.5.apakšpunktā minētā apstiprinājuma un pārskaitāmās summas saņemšanas aģentūra reģistrē ieguldījumu plāna daļu dzēšanu ieguldījumu plāna daļu reģistrā un dzēš (noraksta) ieguldījumu plāna daļas shēmas dalībnieku kontos;

49.11. ieguldījumu plāna daļu skaits aģentūras ieguldījumu plāna daļu reģistrā katras darbdienas beigās sakrīt ar ieguldījumu plāna daļu skaitu shēmas dalībnieku kontos. Aģentūra regulāri salīdzina ieguldījumu plāna daļu reģistra datus ar shēmas dalībnieku kontu datiem, kā arī iespējami ātri, bet ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā izmeklē un novērš visas atklātās neatbilstības.

50. Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas līdzekļu pārvaldītāja, tā darbinieku vai amatpersonu vainas dēļ, pārkāpjot līguma nosacījumus, nodarīti shēmas dalībniekiem. Šādos gadījumos aģentūrai atmaksājama zaudējumu summa, kuru aģentūra sadala to shēmas dalībnieku kontos, kuriem zaudējumi nodarīti, un pēc tam pārskaita attiecīgo ieguldījumu plānu kontos jaunu ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai. Jaunaprēķinātās ieguldījumu plānu daļas tiek reģistrētas shēmas dalībnieku kontos šo noteikumu 49.punktā noteiktajā kārtībā.

51. Šajos noteikumos noteiktā ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanas, dzēšanas un reģistrēšanas kārtība ir izsmeļoša. Nav pieļaujamas nekādas citas darbības, kas maina ieguldījumu plāna daļu skaitu, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos ieguldījumu plāna reorganizācijas gadījumos.

52. Ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos:

52.1. tiek samazināts iemaksu objekts, no kura aprēķinātās iemaksas aģentūra ir nodevusi pārvaldīšanā līdzekļu pārvaldītājam, aģentūra piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas dod līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu par attiecīga ieguldījumu plāna daļu skaita dzēšanu un naudas summas pārskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā;

52.2. tiek palielināts iemaksu objekts, no kura aprēķinātās iemaksas aģentūra ir nodevusi pārvaldīšanā līdzekļu pārvaldītājam, aģentūra attiecīgās iemaksas pārskaita līdzekļu pārvaldītājam saskaņā ar šo noteikumu 44.punktu.

53. Shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāls (shēmas dalībniekam piekrītošā shēmas līdzekļu daļa) var būt nodots pārvaldīšanā līdzekļu pārvaldītājam un šādā gadījumā izteikts ieguldījumu plāna daļās vai arī ieskaitīts aģentūras kontā (līdzekļu pārvaldītāja maiņas, valsts vecuma pensijas (turpmāk - vecuma pensija) pieprasīšanas vai dalībnieka nāves gadījumā) un šādā gadījumā izteikts latos.

54. Aģentūra nodrošina, ka fondētās pensijas kapitālu, kas izteikts ieguldījumu plāna daļās, jebkurā brīdī var izteikt latos. Fondētās pensijas kapitāla vērtību latos aprēķina kā shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaita reizinājumu ar ieguldījumu plāna daļas vērtību attiecīgajā aprēķina periodā.

55. Lai noteiktu fondētās pensijas kapitāla vērtību, līdzekļu pārvaldītājs reizi darbdienā sniedz aģentūrai informāciju par tā pārvaldījumā esošo ieguldījumu plānu daļu vērtībām. 

56. Aģentūra par katru shēmas dalībnieku nodrošina šādas informācijas uzskaiti shēmas dalībnieka kontā:

56.1. informācija, kas ļauj identificēt shēmas dalībnieku (personas kods (personām, kurām nav personas koda, - cits identifikācijas numurs), vārds un uzvārds, dzimšanas datums un dzīvesvietas adrese);

56.2. informācija par dalību shēmā (datums, kad uzsākta dalība shēmā, un izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, datums, kad izbeigta dalība shēmā, un izvēlētais fondētās pensijas kapitāla izmaksas veids);

56.3. informācija par veiktajām iemaksām (iemaksu objekts, shēmā veikto iemaksu likme, shēmā veiktās iemaksas un datums, kad tās reģistrētas shēmas dalībnieka kontā);

56.4. informācija par aģentūras shēmas administrēšanas izdevumiem (uz shēmas dalībnieku attiecinātie aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, izdevumu veids, likme un datums, kad minētie izdevumi ieturēti);

56.5. informācija par iemaksu pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldītājam (datums, kad iemaksas pārskaitītas līdzekļu pārvaldītājam, jaunaprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaits un ieguldījumu plāna daļas vērtība);

56.6. informācija par šādiem darījumiem ar fondētās pensijas kapitālu: fondētās pensijas kapitāla pārskaitīšana līdzekļu pārvaldītāja maiņas gadījumā, vecuma pensijas pieprasīšanas vai shēmas dalībnieka nāves gadījumā (atsevišķi par katru darījumu - darījuma veids, datums, līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, aprēķināto vai dzēsto ieguldījumu plāna daļu skaits, ieguldījumu plāna daļas vērtība un fondētās pensijas kapitāls).

57. Aģentūra katram shēmas dalībniekam nodrošina šādas informācijas nosūtīšanu:

57.1. ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc kalendāra gada beigām - konta izrakstu par gadu, norādot:

57.1.1. līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu un vērtību, kā arī fondētās pensijas kapitālu gada sākumā;

57.1.2. informāciju par gada laikā shēmā veiktajām iemaksām (shēmā veiktās iemaksas un datums, kad tās reģistrētas shēmas dalībnieka kontā);

57.1.3. informāciju par aģentūras shēmas administrēšanas izdevumiem (uz shēmas dalībnieku attiecinātie aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, izdevumu veids, likme un datums, kad minētie izdevumi ieturēti);

57.1.4. informāciju par shēmas līdzekļu pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldītājam (datums, kad shēmas līdzekļi pārskaitīti līdzekļu pārvaldītājam, jaunaprēķināto ieguldījumu plāna daļu skaits un ieguldījumu plāna daļas vērtība);

57.1.5. informāciju par šo noteikumu 56.6.apakšpunktā minētajiem darījumiem ar fondētās pensijas kapitālu (darījuma veids, datums, līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukums, aprēķināto vai dzēsto ieguldījumu plāna daļu skaits, ieguldījumu plāna daļas vērtība un fondētās pensijas kapitāls);

57.1.6. līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, shēmas dalībnieka kontā reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu un vērtību, kā arī fondētās pensijas kapitālu gada beigās;

57.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 56.6.apakšpunktā minētā darījuma ar fondētās pensijas kapitālu noslēgšanas - konta izrakstu par katru fondētās pensijas kapitāla darījuma veidu, norādot darījuma sākuma un beigu datumu, līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna nosaukumu, ieguldījumu plāna daļu vērtību un aprēķināto vai dzēsto ieguldījumu plāna daļu skaitu, kā arī fondētās pensijas kapitālu katra darījuma sākumā un beigās;

57.3. pēc shēmas dalībnieka pieprasījuma ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas - konta izrakstu par dalībnieka izvēlētu laikposmu, bet ne vairāk kā par pēdējiem 12 mēnešiem, norādot šo noteikumu 57.1.apakšpunktā minēto informāciju.

58. Šo noteikumu 57.punktā minēto informāciju aģentūra nosūta pa pastu uz tās rīcībā esošo shēmas dalībnieka adresi, taču shēmas dalībniekiem ir tiesības norādīt citu adresi, kā arī izvēlēties citu minētās informācijas saņemšanas veidu no aģentūras piedāvātajiem vai atteikties no informācijas saņemšanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūrā. Attiecībā uz šo noteikumu 57.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanu shēmas dalībniekiem iesniegums aģentūrā jāiesniedz līdz attiecīgā gada 1.aprīlim.

VI. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa, beidzoties dalībai shēmā

59. Pēc shēmas dalībnieka iesnieguma par vecuma pensijas piešķiršanu vai informācijas par shēmas dalībnieka nāvi saņemšanas aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā dod līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu ieskaitīt shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā.

60. Pēc tam, kad no līdzekļu pārvaldītāja saņemts apstiprinājums par šo noteikumu 59.punktā minētā uzdevuma izpildi un attiecīgā informācija reģistrēta shēmas dalībnieka kontā, taču ne vēlāk kā šo noteikumu 57.2.apakšpunktā minētajā termiņā kopā ar paziņojumu par darījumu ar fondētās pensijas kapitālu aģentūra nosūta shēmas dalībniekam informāciju par prognozēto vecuma pensijas apmēru, ko shēmas dalībnieks varētu saņemt, ņemot vērā nefondētās pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", prognozēto vecuma pensijas apmēru, ko shēmas dalībnieks varētu saņemt, izvēloties fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, un prognozēto mēneša izmaksu apmēru, ko pie esošā fondētās pensijas kapitāla lieluma attiecīgā vecuma dalībnieks varētu saņemt no apdrošināšanas sabiedrībām, ja izvēlētos par fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. Vienlaicīgi aģentūra nodrošina shēmas dalībnieku ar vispārīgu informāciju par kārtību, kādā shēmas dalībnieks var iegādāties minēto polisi. 

61. Ja shēmas dalībnieks, kurš pieprasījis vecuma pensiju, izvēlas fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, Aģentūra nodrošina attiecīgās naudas summas ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā un aprēķina vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

62. Ja shēmas dalībnieks, kurš pieprasījis vecuma pensiju, izvēlas par fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi:

62.1. shēmas dalībnieks vēršas izvēlētajā dzīvības apdrošināšanas sabiedrībā (sabiedrībās), kur pēc apdrošināšanas nosacījumu saskaņošanas tiek sastādīts dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līguma projekts, kuru ar saviem parakstiem apliecina shēmas dalībnieks un apdrošināšanas sabiedrība. Pēc tam shēmas dalībnieks līguma projektu iesniedz aģentūrā;

62.2. aģentūra ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 62.1.apakšpunktā minētā līguma projekta saņemšanas noslēdz dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumu ar shēmas dalībnieka izvēlēto dzīvības apdrošināšanas sabiedrību, nosūta shēmas dalībniekam un apdrošināšanas sabiedrībai pa vienam minētā līguma eksemplāram, kā arī pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai dzīvības apdrošināšanas sabiedrībai;

62.3. ja shēmas dalībnieks pēc konsultēšanās ar apdrošināšanas sabiedrībām tomēr izvēlas fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam un iesniedz aģentūrā attiecīgu iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma vecuma pensijas piešķiršanai iesniegšanas nav aģentūrai darījis zināmu savu izvēli par kādu konkrētu dzīvības apdrošināšanas sabiedrību, kas uzskatāms kā izvēle fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, aģentūra rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 61.punktā noteikto kārtību.

63. Aģentūra ar apdrošināšanas sabiedrībām, kas noteiktajā kārtībā ir licencētas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polišu piedāvāšanai un realizēšanai shēmas dalībniekiem, noslēdz līgumu, kurā nosaka dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādes procedūru un savstarpējo informācijas apmaiņas kārtību, tai skaitā kārtību, kādā aģentūra aprēķina šo noteikumu 60.punktā minēto prognozēto mēneša izmaksu apmēru, ko pie esošā pensiju kapitāla lieluma attiecīgā vecuma dalībnieks varētu saņemt no apdrošināšanas sabiedrības, ja izvēlētos par fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. Aģentūra un dzīvības apdrošināšanas sabiedrība minētajā līgumā papildus drīkst iekļaut arī citus nosacījumus.

64. Līgumu ar potenciālajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām slēgšanas un izpildes procedūrā aģentūra shēmas dalībnieku interesēs nodrošina vienādu (vienlīdzīgu) attieksmi un prasības pret visām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām. Aģentūrai, tās amatpersonām un darbiniekiem aizliegts izteikt shēmas dalībniekiem un trešajām personām jebkādus ieteikumus, viedokļus, rekomendācijas attiecībā uz jebkuras apdrošināšanas sabiedrības darbību, tās iespējamām priekšrocībām vai trūkumiem, kā arī aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas ir vai varētu būt pretrunā ar apdrošināšanas sabiedrību godīgas konkurences principiem. 

65. Shēmas dalībnieka nāves gadījumā aģentūra pēc tam, kad no līdzekļu pārvaldītāja saņemts apstiprinājums par šo noteikumu 59.punktā minētā uzdevuma izpildi un attiecīgā informācija reģistrēta shēmas dalībnieka kontā, nodrošina attiecīgās naudas summas ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā un ņem to vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", kur valsts pensiju speciālajā budžetā ieskaitītais fondētās pensijas kapitāls tiek uzskatīts par fondētās pensijas kapitālu shēmas dalībnieka nāves dienā.

66. Ja shēmas dalībnieka iemaksas par laikposmu līdz pensijas pieprasīšanas dienai ir reģistrētas pēc iesnieguma par pensijas piešķiršanu iesniegšanas dienas, tās tiek ņemtas vērā, aprēķinot nefondēto pensijas kapitālu.

VII. Kārtība, kādā tiek segti aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai, un shēmas administrēšanas izdevumu maksimālais apmērs

67. Aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai tiek segti no atskaitījumiem, ko aģentūra ietur no shēmas dalībnieku iemaksām. 

68. Maksimālais atskaitījumu apmērs nedrīkst pārsniegt 2,5 % no katra shēmas dalībnieka gada iemaksu summas.

VIII. Noslēguma jautājumi

69. Visas personas, kas dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija un uz 2001.gada 1.jūliju ir pakļautas valsts pensiju apdrošināšanai, aģentūra, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju par personu, reģistrē par shēmas dalībniekiem ar 2001.gada 1.jūliju.

70. Līdz 2002.gada 15.oktobrim aģentūra izsūta visiem reģistrētajiem shēmas dalībniekiem paziņojumus par to, ka, sākot ar 2003.gada 1.janvāri, papildus Valsts kasei darbību sāk arī citi līdzekļu pārvaldītāji, norādot tos, kuri līdz 2002.gada 1.oktobrim ir licencēti shēmas līdzekļu pārvaldīšanai un ar kuriem aģentūra ir noslēgusi līgumu, kā arī visus ieguldījumu plānus, kuros var notikt shēmas līdzekļu pārvaldīšana. Paziņojumā norāda, ka shēmas dalībniekiem ir tiesības mainīt līdzekļu pārvaldītāju, norādot ieguldījumu plānu. Iesniegumus no tiem shēmas dalībniekiem, kuri ar 2003.gada 1.janvāri vēlas mainīt līdzekļu pārvaldītāju, aģentūra izpilda, ievērojot šo noteikumu 31. un 35.punktā minētos nosacījumus.

71. Attiecībā uz Valsts kasi netiek piemērots šo noteikumu 12.4., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.7., 18.1.9. un 26.1.3.apakšpunkts, kā arī šo noteikumu pielikuma 3.4., 3.5.1., 7. un 18.4.punkts. Aģentūras un Valsts kases strīdus par līgumu izskata finansu ministrs un labklājības ministrs.

72. Noteikumu 6., 7., 8., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37.punkts un šo noteikumu pielikuma 2.4.3. un 3.4.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 1.janvārim aģentūra šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajiem shēmas dalībniekiem ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc reģistrēšanas dalībai shēmā nosūta attiecīgu paziņojumu.

73. Ja iemaksu objekta maksimālais apmērs sasniegts pirms 2001.gada 31.decembra, iemaksas shēmas dalībnieka kontā tiek reģistrētas ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no iemaksu objekta pārrēķināšanas dienas.

74. Noteikumu 44.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz 2002.gada 31.decembrim aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iemaksu reģistrēšanas shēmas dalībnieku kontos pārskaita tās Valsts kases kontā turētājbankā.

75. Noteikumu 49.11. un 57.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

76. Noteikumu 67.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 31.decembrim aģentūras izdevumi shēmas administrēšanai tiek segti no valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem. 

77. Noteikumu pielikuma 3.1.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 1.janvārim līdzekļu pārvaldītājam līdzekļus vai jebkuru to daļu, ko tas pārvalda saskaņā ar līgumu, atļauts ieguldīt saskaņā ar ieguldījumu plāna prospekta nosacījumiem. 

78. Noteikumu pielikuma 3.3.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 1.janvārim līdzekļu pārvaldītājam, ievērojot plāna prospekta nosacījumus, ir tiesības pēc saviem ieskatiem brīvi izvēlēties un mainīt līdzekļu vai jebkuras to daļas ieguldīšanas veidu, termiņus un citus nosacījumus. 

79. Noteikumu pielikuma 5.9.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 1.janvārim gadījumos, kad mainās plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna pārvalde" ietvertā informācija par līdzekļu pārvaldītāju vai turētājbanku, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas līdzekļu pārvaldītājs rakstiski informē par to aģentūru un iesniedz aģentūrā attiecīgos plāna prospekta grozījumus vai papildinājumus, vai jauno redakciju.

80. Noteikumu pielikuma 14.1.2.apakšpunktā noteiktais termiņš, līdz kuram līdzekļu pārvaldītājs iesniedz aģentūrā ceturkšņa un gada pārskatus par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu, stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 1.janvārim līdzekļu pārvaldītājs ceturkšņa pārskatus par fondētās pensijas kapitāla pārvaldīšanu iesniedz aģentūrā ne vēlāk kā piecpadsmit darbdienu laikā pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām, bet auditētos gada pārskatus par fondētās pensijas kapitāla pārvaldīšanu - ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc audita veikšanas.

81. Noteikumu pielikuma 14.1.3.apakšpunktā noteiktais termiņš, līdz kuram līdzekļu pārvaldītājs iesniedz aģentūrā ziņojumus par ieguldījumu plānu ceturkšņa rezultātiem, stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 1.janvārim līdzekļu pārvaldītājs ziņojumus par ieguldījumu plānu ceturkšņa rezultātiem, kas sastādīti atbilstoši šo noteikumu 30.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām, iesniedz aģentūrā ne vēlāk kā divdesmit darbdienu laikā pēc pārskata ceturkšņa beigām.

82. Noteikumu pielikuma 19.3.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

83. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 12.jūnija
noteikumiem Nr. 254

 

LĪGUMS
par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu

Rīgā ........

(datums)

 

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1998.gada 8.janvārī, reģistrācijas Nr.000337393, juridiskā adrese Rīgā, Lāčplēša ielā 70a (turpmāk - Aģentūra), kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumiem Nr.436 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" statūti" rīkojas ģenerāldirektors ....... ....... , personas kods ....... , no vienas puses,

un

............................ , juridiskā adrese ..............  (turpmāk - Līdzekļu pārvaldītājs), kura vārdā saskaņā ar ..............

................................................. rīkojas ............................ , personas kods.............. , no otras puses,

turpmāk - Puses,

pamatojoties uz Valsts fondēto pensiju likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.254 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" noslēdz šādu Līgumu par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk - shēma) līdzekļu pārvaldīšanu (turpmāk - Līgums).

1. Līguma priekšmets

Aģentūra uzdod, un Līdzekļu pārvaldītājs uzņemas, sākot ar 20.....gada .............. , kā gādīgs saimnieks veikt shēmas līdzekļu - izdarīto iemaksu, turpmāko augļu un citu aktīvu (turpmāk - Līdzekļi) - pārvaldīšanu atbilstoši likumu, citu normatīvo aktu un šī Līguma nosacījumiem tā, kā, domājams, attiecīgajā gadījumā izvēlētos un rīkotos shēmas dalībnieki un citi līdzekļu pārvaldītāji, kuriem ir tāds pats zināšanu un iemaņu līmenis, kā arī ir pieejama tāda pati informācija, kāda konkrētajos apstākļos ir pieejama Līdzekļu pārvaldītājam, lai Līdzekļu (jebkuras to daļas) pārvaldīšanu ilgtermiņā veiktu visizdevīgāk - saglabājot kapitāla vērtību un gūstot iespējami lielākos augļus.

Aģentūrai nav pienākuma nodrošināt jebkādu noteiktu naudas summu vai jebkādas citas mantas nodošanu pārvaldīšanā noteiktos termiņos, un Līdzekļu pārvaldītājs nav tiesīgs, pamatojoties uz Līgumu, pieprasīt to no Aģentūras.

2. Līguma darbības termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 20.....gada ..................... (ieskaitot).

2.2. Ja ne mazāk kā 45 darbdienas pirms Līguma darbības termiņa beigām neviena no Pusēm rakstiski nebrīdina otru Pusi par Līguma izbeigšanu, Līguma darbības termiņš ir pagarināts uz nākamajiem ........ gadiem.

2.3. Līguma darbības termiņa notecējums neatbrīvo Līdzekļu pārvaldītāju no to pienākumu pienācīgas izpildes, kurus tas uzņēmies saskaņā ar Līgumu.

2.4. Līguma darbība pirms noteiktā termiņa var beigties:

2.4.1. Pusēm rakstiski vienojoties;

2.4.2. pēc Līdzekļu pārvaldītāja iniciatīvas, ne mazāk kā četrus mēnešus iepriekš par to rakstiski brīdinot Aģentūru;

2.4.3. ja Finansu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - Komisija) anulē Līdzekļu pārvaldītājam izsniegto speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai.

3. Līdzekļu ieguldīšanas noteikumi

3.1. Līdzekļu pārvaldītājam Līdzekļus vai jebkuru to daļu, ko tas pārvalda saskaņā ar šo Līgumu, atļauts ieguldīt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Komisijas izdotajiem shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumiem un ieguldījumu plānu prospektu nosacījumiem. 

3.2. Aģentūra uzdod un Līdzekļu pārvaldītājs uzņemas Līdzekļu ieguldīšanu un pārvaldīšanu veikt ....... ( ....... ) ieguldījumu plānos, turklāt katrā ieguldījumu plānā šķirti no citiem aktīviem un ar vienu noteiktu investīciju politiku atbilstoši šī Līguma pielikumiem Nr.1a, 1b, 1c (ieguldījumu plānu prospekti). Ieguldījumu plānu prospekti (pielikumi Nr.1a, 1b, 1c) ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Līdzekļu pārvaldītājam, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, Komisijas izdotos shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumus un ieguldījumu plāna prospektu nosacījumus, ir tiesības pēc saviem ieskatiem brīvi izvēlēties un mainīt Līdzekļu vai jebkuras to daļas ieguldīšanas veidu, termiņus un citus nosacījumus. 

3.4. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs izstrādāt un piedāvāt jaunus Līdzekļu pārvaldīšanas un ieguldīšanas nosacījumus, kuri būs spēkā ar dienu, kad tie kā Komisijas saskaņoti šī Līguma grozījumi - jaunu ieguldījumu plānu prospekti - būs noformēti kā šī Līguma neatņemama sastāvdaļa - pielikumi Nr.1d, 1e, 1f.

3.5. Veicot darījumus ar Līdzekļiem vai jebkuru to daļu, Līdzekļu pārvaldītājam aizliegts:

3.5.1. veikt darījumus, kuros Līdzekļu pārvaldītājs vai tā darbinieki kā pilnvarotās personas (pilnvarnieki, vietnieki) vienlaicīgi pārstāv darījuma otru pusi;

3.5.2. atsavināt pārvaldāmos Līdzekļus saskaņā ar līgumiem, kuros paredzēta samaksas atlikšana ilgāk par piecām darbdienām;

3.5.3. apgrūtināt pārvaldāmos Līdzekļus, nodrošinot savu vai jebkuru trešo personu saistību izpildi;

3.5.4. pārvaldījumā esošos Līdzekļus vai jebkuru to daļu noguldīt termiņnoguldījumos par labu jebkurām trešajām personām;

3.5.5. pārvaldīšanā nodotos Līdzekļus vai jebkuru to daļu aizdot Aģentūrai.

4. Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšana

4.1. Aģentūrai ir tiesības rakstiski pieprasīt Līdzekļu pārvaldītājam pārtraukt Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanu un rakstiski dot rīkojumu, lai Līdzekļu pārvaldītājs pārskaita Līdzekļus vai jebkuru to daļu uz Aģentūras norādīto kontu. Par šāda Aģentūras rīkojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām atbildīga ir Aģentūra.

4.2. Līdzekļu pārvaldītājam Aģentūras rīkojumi par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu un Līdzekļu pārskaitīšanu uz Aģentūras norādīto kontu jāizpilda ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no attiecīgā rīkojuma saņemšanas dienas, izņemot šī Līguma 4.3.punktā minētos gadījumus.

4.3. Ja Aģentūra Līdzekļu pārvaldītājam vienas darbdienas laikā pieprasa pārtraukt tāda Līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība pārsniedz 5 % no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo Līdzekļu vērtības, vai vienas nedēļas laikā pieprasa pārtraukt tāda Līdzekļu apjoma pārvaldīšanu, kura vērtība summāri pārsniedz 15 % no attiecīgajā ieguldījumu plānā esošo Līdzekļu vērtības, Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs to Līdzekļu daļu, kas pārsniedz minētos procentus, pārskaitīt uz Aģentūras norādīto kontu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā Aģentūras rīkojuma saņemšanas, turklāt Līdzekļu pārvaldītājam, cik ātri vien tas saprātīgiem līdzekļiem iespējams, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā, jāinformē Aģentūra par tās rīkojuma izpildes paredzamajiem termiņiem.

4.4. Aģentūras iesniegtā rīkojuma par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu atsaukšana ir iespējama, ja Līdzekļu pārvaldītājs vēl nav uzsācis rīkojuma izpildi, kā arī Aģentūrai un Līdzekļu pārvaldītājam vienojoties. Ja Līdzekļu pārvaldītājs ir uzsācis rīkojuma izpildi un tā atsaukšana samazina ieguldījumu plāna vērtību vai rada zaudējumus pašam Līdzekļu pārvaldītājam, šādi zaudējumi sakarā ar rīkojuma atsaukšanu jāsedz Aģentūrai.

5. Līdzekļu pārvaldītāja pienākumi

Līdzekļu pārvaldītājs:

5.1. pārvalda un iegulda Līdzekļus vai jebkuru to daļu atbilstoši šī Līguma trešās nodaļas nosacījumiem, ievērojot ieguldījumu diversifikācijas principu un nodrošinot atbilstošu ieguldījumu likviditāti, lai šī Līguma ceturtajā nodaļā noteiktajos termiņos izpildītu Aģentūras rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu;

5.2. ievēro Aģentūras sniegtās ziņas par to personu pilnvarām un parakstu paraugiem, kuras ir tiesīgas Aģentūras vārdā dot rīkojumus Līdzekļu pārvaldītājam;

5.3. uz sava rēķina izveido un visu šī Līguma darbības laiku uztur .............. veidā katra ieguldījumu plāna daļu reģistru, reģistrējot tajā visas un jebkuras darbības ar ieguldījumu plānu daļām (daļas vērtības aprēķināšana, jaunu daļu aprēķināšana, daļu dzēšana);

5.4. šajā Līgumā minētajos gadījumos un termiņos bez vilcināšanās izpilda Aģentūras rakstiskos rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas pārtraukšanu un naudas līdzekļu pārskaitījumiem, nodrošinot un pieprasot no turētājbankas maksājumu uzdevumu izpildi tādējādi, ka ne vēlāk kā šī Līguma 4.2. un 4.3.punktā minētajos termiņos attiecīgie naudas līdzekļi ir pārskaitīti Aģentūras norādītajā kontā;

5.5. pārvaldot Līdzekļus, veic visas darbības, kuras pamatoti ir nepieciešamas šī Līguma izpildei;

5.6. bez vilcināšanās, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.10.00 informē Aģentūru un Komisiju par katru gadījumu, kad turētājbanka nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus;

5.7. sniedz Aģentūrai pārskatus par visu veidu ienākumiem vai atlīdzību, ko Līdzekļu pārvaldītājs ir saņēmis sakarā ar Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanu;

5.8. nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.10.00 rakstiski informē Aģentūru par jebkuru Līdzekļu pārvaldītājam zināmu:

5.8.1. apstākli, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Līdzekļu vai jebkuras to daļas vērtību;

5.8.2. apstākli vai notikumu, kas ir iestājies vai varētu iestāties paredzamā nākotnē, un kura dēļ vai saistībā ar kuru Līdzekļu pārvaldītājs nevar pilnībā vai daļēji izpildīt šajā Līgumā noteiktos pienākumus;

5.9. ja mainās plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna pārvalde" ietvertā informācija par līdzekļu pārvaldītāju vai turētājbanku, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no attiecīgo izmaiņu saskaņošanas dienas Komisijā rakstiski informē par to Aģentūru un iesniedz Aģentūrai attiecīgos ieguldījumu plāna prospekta grozījumus vai papildinājumus, vai jauno redakciju.

6. Aģentūras pienākumi

6.1. Aģentūra shēmas dalībnieku interesēs nodrošina iespējami vienādu attieksmi un prasības pret Līdzekļu pārvaldītāju un visiem citiem līdzekļu pārvaldītājiem, tādējādi sekmējot Līdzekļu pārvaldītāja iespēju veikt savu darbību Līdzekļu pārvaldīšanā brīvas un godīgas konkurences apstākļos.

6.2. Aģentūra nodrošina, lai katrā Aģentūras filiālē jebkuram shēmas dalībniekam pēc tā pieprasījuma ir iespēja iepazīties ar šādiem dokumentiem, ko Aģentūrai iesniedzis Līdzekļu pārvaldītājs:

6.2.1. visiem ieguldījumu plānu prospektiem:

6.2.2. pēdējiem gada un ceturkšņa pārskatiem par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu;

6.2.3. pēdējiem ziņojumiem par katra ieguldījumu plāna ceturkšņu rezultātiem.

7. Aģentūras tiesības

7. Ja Aģentūra uzskata, ka Līdzekļu pārvaldītājs ir pārkāpis normatīvo aktu, šī Līguma vai turētājbankas līguma nosacījumus, tai ir tiesības ierosināt veikt Līdzekļu pārvaldītāja darbības pārbaudi saistībā ar Līdzekļu pārvaldīšanu un šī Līguma izpildi, šādas pārbaudes veikšanai uz sava rēķina ieceļot zvērinātu revidentu. Ja šādā pārbaudē tiek konstatēti pārkāpumi Līdzekļu pārvaldītāja darbībā saistībā ar Līdzekļu pārvaldīšanu, Līdzekļu pārvaldītājam pilnā apmērā jāatlīdzina Aģentūrai tās izdevumi pārbaudes veikšanai, to skaitā - samaksa zvērinātiem revidentiem.

8. Turētājbanka

8.1. Pirms šī Līguma noslēgšanas Līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis turētājbankas līgumu, kura vienu eksemplāru iesniedzis Aģentūrai un vienu - Komisijai. Aģentūra apliecina, ka ir iepazinusies ar noslēgto turētājbankas līgumu un ka tā saturs Aģentūrai ir saprotams. 

8.2. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs, ievērojot šī Līguma nosacījumus, pēc saviem ieskatiem izvēlēties un mainīt turētājbanku, ja tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem turētājbankas kritērijiem.

8.3. Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no noslēgšanas brīža iesniegt Aģentūrai un Komisijai pa vienam visu un jebkuru grozījumu un papildinājumu turētājbankas līgumā eksemplāram, ja šī Līguma darbības laikā tādi jebkuru iemeslu dēļ tiks noslēgti, kā arī pa vienam līguma ar Līdzekļu pārvaldītāja no jauna izvēlētu turētājbanku (ar visiem un jebkuriem turpmākajiem tā grozījumiem un papildinājumiem) eksemplāram.

8.4. Ja Līdzekļu pārvaldītājs izvēlas citu turētājbanku vai izdara grozījumus un papildinājumus turētājbankas līgumā, Līdzekļu pārvaldītājam līgums ar no jauna izvēlēto turētājbanku jāslēdz, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi turētājbankas līgumā jāizdara, paredzot, ka tie stājas spēkā ne ātrāk kā piecas darbdienas pēc to eksemplāru iesniegšanas Aģentūrai un Komisijai, izņemot šī Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu.

8.5. Ja Komisija anulē vai aptur Līdzekļu pārvaldītāja izvēlētajai turētājbankai atļaujas (licences) starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū vai kredītiestādes darbībai, vai aizliedz veikt finansu pakalpojumus, kas nepieciešami turētājbankas funkciju realizēšanai, vai ja Komisija citos gadījumos, kas paredzēti normatīvajos aktos, dod Līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu mainīt turētājbanku, Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums cik ātri vien tas saprātīgiem līdzekļiem iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā izvēlēties citu turētājbanku un noslēgt ar to attiecīgu līgumu, kā arī saskaņot ar Komisiju Līdzekļu pārskaitīšanas kārtību uz no jauna izvēlēto turētājbanku, ja turētājbankas līgumā noteikto kārtību jebkuru iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt. Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums šī Līguma 8.3.punktā noteiktajos termiņos iesniegt Aģentūrai un Komisijai pa vienam līguma ar no jauna izvēlēto turētājbanku (ar visiem un jebkuriem turpmākajiem tā grozījumiem un papildinājumiem) eksemplāram.

8.6. Līdzekļu pārvaldītājs, ievērojot ieguldījumu plāna prospekta nosacījumus, apņemas veikt jebkādas atlīdzības samaksu un izdevumu atlīdzību turētājbankai, ja tas paredzēts turētājbankas līgumā. 

8.7. Aģentūrai nav pienākuma maksāt turētājbankai jebkādu atlīdzību un kompensācijas par turētājbankas izdevumiem.

9. Līdzekļu pārvaldītāja apliecinājumi un garantijas

Līdzekļu pārvaldītājs apliecina un garantē, ka gan šī Līguma noslēgšanas brīdī, gan visu tā darbības laiku Līdzekļu pārvaldītājs nodrošinās, ka:

9.1. visus un jebkuru šajā Līgumā noteikto Līdzekļu pārvaldītāja pienākumu kvalificēti pildīs pienācīgi apmācīts, sertificēts un pieredzējis personāls. ?ī personāla saraksts (darbinieki un amatpersonas, kas pārvalda Līdzekļus un veic darījumus ar tiem) Aģentūrai ir iesniegts pirms šī Līguma noslēgšanas, turklāt par visām un jebkurām izmaiņām šajā personāla sarakstā Līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā rakstiski informēs Aģentūru;

9.2. tā rīcībā ir visi tehniskie un tehnoloģiskie līdzekļi un iekārtas, kas ir un varētu būt nepieciešami normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteikto Līdzekļu pārvaldītāja pienākumu savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

10. Pušu atbildība

10.1. Katrai no Pusēm ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei visus zaudējumus un izmaksas, kas tai nodarīti vai ko tai pienācies veikt vainīgās Puses, tās darbinieku vai amatpersonu vainas dēļ.

10.2. Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt arī visus zaudējumus, kas Līdzekļu pārvaldītāja, tā darbinieku vai amatpersonu vainas dēļ, pārkāpjot šī Līguma nosacījumus, nodarīti shēmas dalībniekiem. ?ādos gadījumos zaudējumu kopējā summa atmaksājama Aģentūrai. 

10.3. Līdzekļu pārvaldītājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies:

10.3.1. tirgus svārstību un tirgus risku rezultātā, ja Līdzekļu pārvaldītājs ir pienācīgi izpildījis savus pienākumus Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanā, kas noteikti normatīvajos aktos un šajā Līgumā;

10.3.2. izpildot Aģentūras rīkojumus par Līdzekļu vai jebkuras to daļas pārvaldīšanas pārtraukšanu un par attiecīgo naudas summu pārskaitīšanu uz Aģentūras norādītajiem kontiem, ja šie Aģentūras rīkojumi ir noformēti atbilstoši šī Līguma prasībām;

10.3.3. ja Aģentūra nav paziņojusi vai nav savlaicīgi paziņojusi Līdzekļu pārvaldītājam par savu pilnvaroto personu iecelšanu, atcelšanu vai pilnvaru apjomu;

10.3.4. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus, ja visi šī Līguma nosacījumi ir pienācīgi izpildīti, Līdzekļu pārvaldītājs tomēr nevarēja nedz paredzēt, nedz arī novērst saprātīgiem līdzekļiem.

10.4. Ja Līdzekļu pārvaldītājs pats nav nodrošinājis vai nav pieprasījis no turētājbankas Aģentūras rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu pienācīgu izpildi šī Līguma 4.2. un 4.3.punktā minētajos termiņos, Līdzekļu pārvaldītājam šī Līguma 4.2.punktā minētajā gadījumā, sākot ar ceturto darbdienu pēc attiecīgā Aģentūras rīkojuma saņemšanas, bet šī Līguma 4.3.punktā minētajos gadījumos, sākot ar vienpadsmito darbdienu pēc attiecīgā Aģentūras rīkojuma saņemšanas, jāmaksā Aģentūrai līgumsods 0,1 % apmērā no savlaicīgi nepārskaitītās naudas summas par katru nokavēto dienu.

11. Atlīdzība par Līdzekļu pārvaldīšanu

11.1. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par Līdzekļu pārvaldīšanu. Atlīdzība par Līdzekļu pārvaldīšanu tiek noteikta procentos no katra ieguldījumu plāna aktīviem un ietver atlīdzību Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī kompensāciju par Līdzekļu pārvaldītāja izdevumiem par turētājbankas, zvērinātu revidentu, auditoru un citu trešo personu pakalpojumiem, kas var izrādīties nepieciešami saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot šī Līguma 11.2. un 11.3.punktā minētos izdevumus. Konkrēti atlīdzības apmēri, kā arī tās aprēķināšanas un ieturēšanas kārtība tiek noteikta ieguldījumu plāna prospektā (prospektos), kas ir šī Līguma pielikumi Nr.1a, 1b, 1c. 

11.2. Izdevumi, kas tieši saistīti ar darījumu ar Līdzekļiem veikšanu (biržas, brokeru, banku komisijas, nodokļi un nodevas u.tml.), tiek attiecināti uz katru konkrēto darījumu.

11.3. Nodokļu un nodevu maksājumi, kas veicami attiecībā uz (saistībā ar) ieguldījumu plānu aktīviem, tiek segti tieši no šo ieguldījumu plānu aktīviem.

12. Konfidencialitāte

12.1. Puses apņemas šī Līguma darbības laikā un vēl divus gadus pēc Līguma termiņa beigām neatklāt, kā arī nodrošināt, lai to amatpersonas un darbinieki neatklāj konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma šī Līguma izpildes laikā vai saistībā ar to, izņemot gadījumus, kad:

12.1.1. informācijas atklāšana ir obligāta saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu prasībām;

12.1.2. informācijas atklāšanai rakstiski piekritušas abas Puses. 

12.2. Par konfidenciālu saskaņā ar šo Līgumu Puses atzīst jebkāda veida rakstisku vai mutisku informāciju, tajā skaitā (bet ne tikai) tehnisku, tehnoloģisku, finansiālu un juridisku informāciju, kas nav zināma plašākai sabiedrībai. Konfidencialitātes saistības saglabā savu spēku arī tad, ja Puses izbeidz šī Līguma darbību, neatkarīgi no šādas izbeigšanas iemesliem un juridiskā pamatojuma.

13. Grāmatvedība un uzskaite

13.1. Katra ieguldījumu plāna līdzekļi iegrāmatojami šķirti no citiem Līdzekļu pārvaldītāja un tā pārvaldījumā esošajiem naudas līdzekļiem un mantas.

13.2. Darījumu veikšanai ar Līdzekļiem, grāmatvedības uzskaitei, informācijai un pārskatiem Puses lieto uzskaites vienību - ieguldījumu plāna daļu -, kuru aprēķina un kuras vērtību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.254 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību". 

14. Pārskati un ziņojumi

14.1. Līdzekļu pārvaldītājam uz sava rēķina jāsagatavo un jāiesniedz Aģentūrai šādi dokumenti:

14.1.1. ieguldījumu plānu prospekti (Līguma pielikumi Nr.1a, 1b, 1c) - .............. ( .......) eksemplāri - ne vēlāk kā ....... ( .......) darbdienu laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža;

14.1.2. Līdzekļu pārvaldītāja ceturkšņa un gada pārskati par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu ....... ( ....... ) eksemplāri - ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no attiecīgā pārskata iesniegšanas Komisijai;

14.1.3. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojumi par ieguldījumu plānu ceturkšņa rezultātiem - ....... ( .......) eksemplāri - ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no ceturkšņa pārskata iesniegšanas Komisijai.

14.2. Līdzekļu pārvaldītājam katru darbdienu ne vēlāk kā līdz plkst.9.00 jāsniedz Aģentūrai informācija par Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldījumā esošo visu ieguldījumu plānu daļu vērtībām iepriekšējā darbdienā, kā arī par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā saņemti no Aģentūras, un par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā pārskaitīti Aģentūrai tās uzdevumā.

14.3. Līdzekļu pārvaldītāja sagatavotajiem pārskatiem un informācijai jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par pārvaldīšanā esošajiem Līdzekļiem (katra ieguldījumu plāna griezumā) un to pārvaldīšanu pārskata periodā.

14.4. Puses apņemas ne retāk kā reizi ....... salīdzināt Līdzekļu pārvaldītāja uzturētā ieguldījumu plānu daļu reģistra datus ar attiecīgo ieguldījumu plānu daļu reģistru datiem Aģentūrā, kā arī izmeklēt un cik ātri vien tas iespējams, bet ne vēlāk kā desmit (10) darbdienu laikā novērst visas atklātās neatbilstības.

15. Revidenti un pārbaudes

15.1. Līdzekļu pārvaldītājam jānodrošina savas darbības Līdzekļu pārvaldīšanā revīzija atbilstoši normatīvo aktu un starptautisko revīzijas standartu prasībām. 

15.2. Līdzekļu pārvaldītājam jānodrošina, lai visi grāmatvedības ieraksti un pārējā informācija saistībā ar šo Līgumu - par Līdzekļu pārvaldīšanu, gūtajiem augļiem, atlīdzību un izdevumiem visos gadījumos, kad Aģentūra īsteno šī Līguma 7.punktā paredzētās tiesības veikt Līdzekļu pārvaldītāja darbības pārbaudes, - ir brīvi pieejama zvērinātiem revidentiem, un jānodrošina Līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas amatpersonu un darbinieku nepieciešamā sadarbība un paskaidrojumu sniegšana zvērinātiem revidentiem, kas veic šādu pārbaudi saistībā ar Līdzekļu pārvaldīšanu. 

16. Pilnvarojuma noteikumi

16.1. Aģentūrai ar valdes lēmumu ir tiesības visu šī Līguma darbības laiku neierobežoti iecelt un atcelt savas pilnvarotās personas, kas ir tiesīgas Aģentūras vārdā dot Līdzekļu pārvaldītājam rīkojumus par šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. Ziņas par visām ieceltajām pilnvarotajām personām, viņu parakstu paraugi, noteikumi par to, cik ieceltajām pilnvarotajām personām jāparaksta Aģentūras rīkojumi, kā arī ziņas par katras ieceltās pilnvarotās personas pilnvaru apjomu Aģentūrai attiecīgi jānoformē un jāiesniedz Līdzekļu pārvaldītājam.

16.2. Aģentūras pilnvaroto personu iecelšana un atcelšana Līdzekļu pārvaldītājam ir saistoša no brīža, kad Līdzekļu pārvaldītājam iesniegtas attiecīgās ziņas un Aģentūras valdes lēmuma noraksts par pilnvaroto personu iecelšanu vai atcelšanu. Ziņu par pilnvaroto personu iecelšanu un atcelšanu iesniegšanas laiks Līdzekļu pārvaldītājam tiek fiksēts, norādot iesniegšanas datumu un laiku ar precizitāti līdz vienai minūtei.

16.3. Aģentūras rīkojumi par Līdzekļu (to daļas) pārvaldīšanas pārtraukšanu un naudas summu pārskaitīšanu uz Aģentūras norādītajiem kontiem Līdzekļu pārvaldītājam jāizpilda, ja tos parakstījušas Aģentūras pilnvarotās personas.

16.4. Pirms Aģentūras rīkojumu izpildes Līdzekļu pārvaldītājam jāpārliecinās, vai tie atbilst šī Līguma 16.3.punktā minētajiem nosacījumiem, un jāsalīdzina rīkojumus parakstījušo personu paraksti ar Līdzekļu pārvaldītājam iesniegtajiem Aģentūras pilnvaroto personu paraksta paraugiem.

17. Informācijas apmaiņas kārtība

17. Visiem un jebkuram pieprasījumam, apstiprinājumam, brīdinājumam vai cita veida paziņojumam, ko Puses sniedz viena otrai saskaņā ar šī Līguma izpildi, jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar šī Līguma pielikumu - Pušu vienošanos par informācijas apmaiņas kārtību.

18. Līguma nosacījumu neizpilde

18.1. Katra Puse ir tiesīga paziņot otrai Pusei, ka šī Līguma nosacījumi netiek izpildīti, ja tā uzskata, ka otra Puse nepieliek maksimālas pūles, lai sasniegtu šajā Līgumā noteiktos mērķus, vai neizpilda jebkuru no šajā Līgumā noteiktajiem pienākumiem.

18.2. Pusei, kura uzskata, ka šī Līguma nosacījumi ir pārkāpti, rakstiski jāpaziņo par to otrai Pusei ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no dienas, kad domājamais Līguma nosacījumu pārkāpums ir noticis vai kad Puse par to uzzinājusi.

18.3. Līguma nosacījumus pārkāpusī Puse var pēc saviem ieskatiem pārkāpumu novērst, apmierinot tās Puses prasības, kura paziņojusi par pārkāpumu. Puses vienojas tādās situācijās sadarboties saprātīgā veidā un pielikt maksimālas pūles, lai novērstu jebkuru pārkāpumu, to skaitā padarīt pieejamus jebkurus grāmatvedības ierakstus un tos pamatojošos dokumentus, ko saistībā ar šī Līguma izpildi un pieļauto pārkāpumu attiecīgi pieprasītu otra Puse, kā arī veikt visas juridiskās darbības, kuras pamatoti ir nepieciešamas, lai novērstu Līguma pārkāpumu.

18.4. Ja strīdi un domstarpības, kas rodas no šī Līguma vai saistībā ar to, vai saistībā ar iedomātu šī Līguma nosacījumu neizpildi, nav novērstas 10 darbdienu laikā no šī Līguma 18.2.punktā minētā paziņojuma iesniegšanas dienas, Pusēm ir tiesības nodot šo strīdu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši piekritībai.

19. Citi noteikumi

19.1. Šī Līguma teksta sadalīšana punktos, apakšpunktos un nodaļās, kā arī to virsraksti neietekmē teksta svarīgumu un juridisko spēku, bet ir lietoti vienīgi ērtības un pārskatāmības labad.

19.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem vai tā daļa kļūst par spēkā neesošu vai neizpildāmu tādu iemeslu dēļ, ko Puses nevar novērst saprātīgiem līdzekļiem, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā esamību un darbības laiku. 

19.3. Puses labticīgi vienojas par nepieciešamu un pamatotu grozījumu vai papildinājumu izdarīšanu Līgumā, to skaitā sakarā ar izmaiņām likumos un citos normatīvajos aktos, ja tas izrādīsies nepieciešams šī Līguma priekšmeta izpildei vai Pušu likumīgo interešu nodrošināšanai. Jebkuri šādi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstiski, pēc Komisijas saskaņojuma saņemšanas akceptējami ar Aģentūras valdes lēmumu, un tie jāparaksta abu Pušu pienācīgi pilnvarotiem pārstāvjiem.

19.4. Visos gadījumos, kad saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem Pusei nepieciešama otras Puses piekrišana, šāda piekrišana bez pamatota iemesla netiks liegta.

19.5. Līgums sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros - pa vienam katrai Pusei un viens eksemplārs iesniegšanai Komisijai. Katrs Līguma eksemplārs ir uz ........ lapām. Līgumam ir ........ ( .... ) pielikumi (kopā uz ........ lapām):

19.5.1. ieguldījumu plānu prospekti;

19.5.2. vienošanās par izmaksu segšanas kārtību;

19.5.3. vienošanās par informācijas apmaiņas kārtību;

19.5.4. ..........................................

 

Aģentūra Līdzekļu pārvaldītājs

.............. (.......) .............. (.......)

 

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

01.07.2001