Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Jēkabpilī 2013.gada 31.janvārī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
31.01.2013. lēmumu Nr.29 (prot. Nr.2, 2.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. papildināt Saistošo noteikumu 4.3.punktu ar 4.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.3. Dienesta Dienas centra pakalpojumi;";

2. papildināt Saistošo noteikumu 4.punktu ar 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6. higiēnas pakalpojumi";

3. izteikt Saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Lai saņemtu Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas sniegtos sociālos pakalpojumus atkarīgajām personām, naktspatversmes, Dienas aprūpes centra, Ģimenes atbalsta centra un Dienas centra (turpmāk - pakalpojumu sniedzējs) sniegtos sociālos pakalpojumus, persona, kurai nepieciešams sociālais pakalpojums (turpmāk - klients), vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu pirts pakalpojumus ar atvieglojumiem, 50.2 punktā minētās personas vēršas uzņēmumā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums";

4. izteikt Saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Pieprasot citus saistošo noteikumu 9.punktā neminētus pašvaldības sniegtos vai nodrošinātos vai valsts finansētos sociālos pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu, un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus sociālo pakalpojumu saņemšanai";

5. aizstāt Saistošo noteikumu 38.punktā skaitli un apzīmējumu "0,7%" ar skaitli un apzīmējumu "0,5%";

6. aizstāt Saistošo noteikumu 39.punktā skaitli un apzīmējumu "1%" ar skaitli un apzīmējumu "0,5%";

7. aizstāt Saistošo noteikumu 40.punktā skaitli un apzīmējumu "7,5%" ar skaitli un apzīmējumu "3,5%";

8. papildināt Saistošo noteikumu 4.3.nodaļu ar 4.3.3.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.3.3. Dienesta dienas centra pakalpojumi

42.1 Dienas centra pakalpojumi nodrošina sociālu atbalstu personām, kuras, izmantojot pieejamos resursus, vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti un pilnīgāk integrēties sabiedrībā.

42.2 Tiesības saņemt dienas centra pakalpojumus ir pirmspensijas vecuma un pensijas vecuma personām.

42.3 Dienas centra pakalpojumi ietver psiholoģiskas atbalsta grupas, praktiskās nodarbības, izglītojošas lekcijas, individuālas konsultācijas, domubiedru tikšanās u.c.

42.4 Dienas centra pakalpojumi tiek nodrošināti darba dienās.

42.5 Jēkabpils pilsētas pašvaldība pilnā apmērā apmaksā Dienas centra pakalpojumus Jēkabpils pilsētā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.";

9. izteikt Saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Tiesības saņemt transporta pakalpojumus ir trūcīgām un maznodrošinātām personām ar kustību traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu un kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.";

10. svītrot Saistošo noteikumu 44.punktā vārdus "Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā";

11. izteikt Saistošo noteikumu 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Dienests transporta pakalpojumus sniedz Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās bez maksas līdz piecām stundām kalendārajā gadā.";

12. papildināt Saistošos noteikumus ar 4.5.1nodaļu šādā redakcijā:

"4.5.1 Higiēnas pakalpojumi

50.1 Dienests sniedz šādus higiēnas pakalpojumus:

50.11. pirts pakalpojumi (mazgāšanās, tvaicēšanās) ar atvieglojumiem un pašaprūpes (personīgās higiēnas) iemaņu apmācība (turpmāk - pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem);

50.12. dušas pakalpojumi;

50.13. veļas mazgāšanas pakalpojumi.

50.2 Tiesības saņemt pirts pakalpojumus ar atvieglojumiem ir pensionāriem, trūcīgām personām, maznodrošinātām personām.

50.3 Tiesības saņemt dušas pakalpojumus un veļas mazgāšanas pakalpojumus ir trūcīgām un maznodrošinātām personām.

50.4 Pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem un dušas pakalpojumi tiek sniegti vienu stundu kalendārajā mēnesī. Veļas mazgāšanas pakalpojumi tiek sniegti vienu reizi kalendārajā mēnesī.

50.5 Lai saņemtu pirts pakalpojumus ar atvieglojumiem, personai jāvēršas uzņēmumā, ar kuru Dienests noslēdzis līgumu par pirts pakalpojumu sniegšanu ar atvieglojumiem, un jāuzrāda:

50.51. personu apliecinošs dokuments;

50.52. pensionāra apliecība;

50.53. Dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

50.6 Pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem 50.4 punktā noteiktajā apmērā bērniem līdz 7 gadu vecumam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes tiek sniegti bez maksas, pārējām 50.2 punktā minētajām personām tiek noteikts līdzmaksājums šādā apmērā no uzņēmēja apstiprinātās pakalpojuma maksas par vienu stundu:

50.61. pensionāri un maznodrošinātas personas - 50 %;

50.62. trūcīgas personas - 30 %.

50.7 Starpību starp uzņēmēja apstiprināto maksu un Klienta veikto līdzmaksājumu sedz Dienests.

50.8 Dušas pakalpojumi un veļas mazgāšanas pakalpojumi šo noteikumu 50.3 punktā noteiktajām personām tiek sniegti bez maksas.

50.9 Klients personiskās higiēnas preces (dušas želeja, ziepes, šampūns u.c.) un veļas mazgāšanas līdzekļus nodrošina pats."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

 

 

Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.4 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Saistošo noteikumu "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"" projekts, turpmāk tekstā - Noteikumu projekts, izstrādāts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punktu.
2. Pašreizējā situācija un problēmas Jēkabpils pilsētas domes 11.11.2010. saistošie noteikumi neparedz Dienas centra un higiēnas pakalpojumu saņemšanas, piešķiršanas un samaksas kārtību.

Izvērtējot Naktspatversmes pakalpojumu saņēmēju loku, tika konstatēts, ka pakalpojuma maksa, ko veic pakalpojuma saņēmējs kā līdzmaksājumu, ir nesamērīgi augsta attiecībā pret pakalpojuma mērķauditorijas ienākumiem un materiālo stāvokli.
3. Normatīvā akta projekta būtība Samazināt Naktspatversmes sniegto pakalpojumu maksu un noteikt Dienas centra pakalpojumu un higiēnas pakalpojumu saņemšanas, piešķiršanas un samaksas kārtību.

 

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību

1. Sabiedrības mērķgrupa Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pamata dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji.

Personas bez noteiktas dzīvesvietas vai kuras nonākušas krīzes situācijā un tām ir nepieciešams Naktspatversmes pakalpojums.

2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas.

 

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

1. Finansiālā ietekme Pirts pakalpojumu ar atvieglojumiem nodrošināšanas izmaksas 2012.gadā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda projekta "Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā" (projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030) finanšu līdzekļiem 100% apmērā. Sakarā ar to, ka projekta darbības termiņš ir 2013.gada 14.marts un atbilstoši projekta nosacījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldība apņēmās pakalpojuma sniegšanu nodrošināt vismaz 13 mēnešus pēc projekta beigām, tad 2013.gadā (marts - decembris) izdevumos tiek plānoti Ls 5000 un 2014.gadā (janvāris - aprīlis) - Ls 1500.

Dušas pakalpojumu un veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšanai būtiskas izmaiņas pašvaldības budžetā netiek plānotas.

Ieņēmumi par Naktspatversmes pakalpojumiem 2012.gadā sastādīja Ls 2344. Samazinot uzturēšanās maksu, precīzi plānot izmaiņas budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā 2013.gadam nav iespējams, jo varētu pieaugt pieprasījums pēc pakalpojuma.

2. Cita informācija Nav.

 

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības mājaslapā internetā.

 

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.

Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.

2.

Kāds konsultāciju veids ir izmantots Nav.

3.

Cita informācija Nav.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

16.03.2013