Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Jēkabpilī 2013.gada 14.februārī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā"

Apstiprināti
ar Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2013. lēmumu Nr.52 (prot. Nr.4, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu,
 likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu".

2. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Nodevas likmes par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu par 1 kvadrātmetru uz atļaujā norādīto laiku ir šādas:

13.1. Reklāmas (reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmas, mobilas reklāmas, izkārtnes, kas izvietotas tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā privāta fiziska vai juridiska persona tieši neveic saimniecisko darbību, reklāmas skatlogos, kas aizņem vairāk kā 25% no rūts platības vai skatloga vitrīnas) izvietošana  
13.1.1. Pilsētas vēsturiskā teritorijas zonējuma robežās, centrā un pie galvenajām maģistrālēm

Ls 70,00

13.1.2. Pilsētas mikrorajonu centros

Ls 40,00

13.1.3. Pilsētas pārējā teritorijā

Ls 25,00

13.2. Afišas, plakāta (ne lielāka par A1 izmēru) izvietošana (līdz 30 vienībām ieskaitot)

Ls 10,00

13.3. Sludinājuma (ne lielāka par A4 izmēru) izvietošana (līdz 30 vienībām ieskaitot)

Ls 3,00"

3. Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Nodevas likme par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ir divi lati par vienu aģitācijas materiālu nesēja kvadrātmetru mēnesī."

4. Papildināt noteikumu 14.punktu ar 14.1., 14.2. un 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. Nodevu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ls 2 x R x P x L x Z, kur

R - aģitācijas materiālu nesēja laukums (kvadrātmetros);

P - platības koeficients;

L - eksponēšanas ilgums mēnešos (viena diena - viena trīsdesmitā daļa no mēneša);

Z - zonas koeficients;

14.2. Platības koeficientu vienam aģitācijas materiālu nesējam nosaka, ņemot vērā tā virsmas izmēru. Ja virsmas izmērs ir:

14.2.1. mazāks par trim kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir viens;

14.2.2. no 3 kvadrātmetriem līdz 20 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir 0,8;

14.2.3. no 20 kvadrātmetriem līdz 100 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir 0,6;

14.2.4. no 100 kvadrātmetriem līdz 200 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir 0,4;

14.2.5. 200 kvadrātmetru un lielāks, platības koeficients ir 0,3.

14.3. Zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā teritorijas ģeogrāfisko novietojumu un apdzīvotības blīvumu. Ja zona ir:

14.3.1. Valsts zemes dienesta Jēkabpils pilsētas zemes vērtību zonējuma 1.zonā, koeficients ir 10;

14.3.2. Neretas, Zaļā, Brīvības, Rīgas, Daugavpils, Zīlānu, Madonas, Ārijas Elksnes ielās, izņemot ielas posmus, kuri ietilpst 1.zonā, koeficients ir 6;

14.3.3. Pārējai pilsētas teritorijai koeficients ir 4."

5. Izteikt noteikumu 19.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. no nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu - izglītības iestādes un augstskolas, fiziskas un juridiskas personas par reklāmu vai reklāmas objektu, kuram nav komerciāls raksturs."

6. Izteikt noteikumu 19.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem - personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 

 

Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2013. saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši 28.05.2005. MK noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 12.punktam nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras uz vietējās pašvaldības teritorijā esošām būvēm vai zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi paredz nodevas apmērus par reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Jēkabpils pilsētā. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai tiek noteikta nodevas aprēķināšanas formula, ņemot vērā platības un zonas koeficientus.

Papildus tiek paredzēts, ka personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, būs atbrīvojamas no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, t.i., par norakstu, izrakstu vai izziņas izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi nerada būtiskas izmaiņas pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz mērķgrupu - personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Jēkabpils pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

07.03.2013