Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Ventspilī 2013.gada 25.janvārī (prot. Nr.1, 2.§)

Grozījumi 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas pašvaldības 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Bērni šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadiem (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā."

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. pārējām maznodrošinātām personām, kuras nav nosauktas šo saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktā,- 70% apmērā."

3. Izslēgt saistošo noteikumu 4.4.apakšpunktu.

4. Izslēgt saistošo noteikumu 5.punktu.

5. Izteikt saistošo noteikumu 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Nekustamā īpašuma nodokļa summa par dzīvojamo māju un zemi zem tās ir samazināma par 50% no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300 latiem, personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem."

6. Grozīt saistošo noteikumu 6.1.apakšpunktu - izslēgt vārdu un ciparu "un 5.".

7. Izslēgt saistošo noteikumu 6.2.2.apakšpunktu.

8. Izslēgt saistošo noteikumu 6.2.3.apakšpunktu.

9. Izslēgt saistošo noteikumu 6.1 punktā vārdus "ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 30.novembrim."

10. Papildināt saistošo noteikumu 6.1 punktu ar jauniem teikumiem šādā redakcijā:

"Par bērniem, kuru vecums ir 18 un vairāk gadi (vecumā līdz 24 gadiem), iesniegumam jāpievieno izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka bērni mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Par personām, kuras iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu nav nepieciešams iesniegt un informācija tiek iegūta, balstoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības rīcībā esošo informācijas sistēmu datiem."

11. Grozīt saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktu - izslēgt vārdu un ciparu "un 5.".

12. Izteikt saistošo noteikumu 10.1 punktu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā un 5.1 punktā noteiktie nodokļa atvieglojumi piemērojami ar 2013.taksācijas gadu."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījumi 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2013.gada 1.janvārī spēkā stājušies grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk - Likums), nosakot sekojošo:

1) no 2013.gada nodokļa atvieglojumi trūcīgām personām 90% apmērā un maznodrošinātām personām - līdz 90% apmērā, piešķirami ne tikai par dzīvošanai izmantojamām ēkām (dzīvojamās mājas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās u.c.), bet arī par tām piekritīgo zemi;

2) nodokļa summa dzīvošanai izmantojamām ēkām un tām piekritīgo zemi ir samazināma par 50% personām, kurām taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus un piemērot nodokļa atvieglojumus apmērā, kas noteikts Likuma 4.punktā (90%, 70%, 50% vai 25% apmērā).

Ventspils pilsētas pašvaldībā šobrīd ir spēkā 16.03.2010. pieņemtie saistošie noteikumi Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība", pamatojoties uz kuriem nodokļa atvieglojumus par dzīvošanai izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem saņem personas, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss un personas no daudzbērnu ģimenēm, kurās bērnu skaits ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot).

Lai nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību Likuma normām, kā arī samazinātu nodokļu slogu trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju kategorijām un daudzbērnu ģimenēm, paredzēts veikt grozījumus iepriekšminētajos saistošajos noteikumus un noteikt atvieglojumus, kas pārsniedz Likumā noteiktās normas.

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošie noteikumi paredz grozīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru maznodrošinātām personām, paredzot apvienot vairākas līdzšinējās atvieglojumu saņēmēju kategorijas.

Paredzēts, ka atvieglojumus 90% apmērā par dzīvojamo māju un zemi, kā līdz šim, turpinās saņemt maznodrošinātās personas - pensionāri un invalīdi, kuri ir vientuļi, atsevišķi dzīvojoši un kuriem nav apgādnieku un nav laulātā, bet nodokļa atvieglojumu 70% apmērā par dzīvošanai izmantoto īpašumu un zemi saņems visas pārējās maznodrošinātās personas.

Līdz šim atvieglojumu 70% apmērā par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi saņēma personas no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni, bet atvieglojumu 50% apmērā - personas no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu(-us) bērnu(-us). Pārējās maznodrošinātās personas saņēma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā par dzīvošanai izmantotajām ēkām.

2. Saistošie noteikumi paredz grozīt līdzšinējos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus personām ar 3 un vairāk bērniem.

Ir veikti grozījumi atbilstoši Likumā noteiktajam (t.i., noteikts, ka 50% atvieglojuma apmērs taksācijas gadam aprēķinātajam nodoklim nedrīkst pārsniegt Ls 300, personai vai tās laulātajam nodokļa objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim bērniem, atvieglojums tiek piemērots arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem).

Papildus Likumā noteiktajam paredzēts, ka:

* nodokļa atvieglojumus par dzīvošanai izmantotajām ēkām (t.sk. arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un zemi saņems persona, kurai ir 3 vai vairāk bērni, ja to vecums ir līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadiem, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Likumā noteiktais bērnu vecums nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Līdz šim pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais bērnu vecums nodokļu atvieglojumu saņemšanai personām ar 3 un vairāk bērniem saistošajos noteikumos bija noteikts līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot).

* nodokļa atvieglojumus saņems arī tās ģimenes, kurās bērnu skaits 3 vai vairāk bērni tiks fiksēts taksācijas gada laikā (Likumā noteikts, ka bērnu skaits tiek fiksēts taksācijas gada 1.janvārī).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Paredzot nodokļa atvieglojumu 70% apmērā maznodrošinātām personām par dzīvošanai izmantoto īpašumu un zemi, tiek prognozēts papildus piešķirto atvieglojumu apmērs apt. Ls 3500, ko papildus saņemtu apt.309 maznodrošinātas personas.

Paredzot nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personām, kurā ir 3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, ietekme uz budžetu atkarīga no saņemto iesniegumu apjoma. 2012.gada 2.pusgadā (par 6 mēnešiem) atvieglojumus pēc līdzšinējiem saistošo noteikumu nosacījumiem saņēmušas 45 personas, kurām ir 3 un vairāk bērni, un kopējā piešķirto atvieglojumu summa veido Ls 762.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Informāciju saistošajiem noteikumiem var iegūt, vēršoties Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā (Jūras ielā 36, Ventspils, tālr. 63601161, 63601152), noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", "Ventas Balss" un pieejami Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.gov.lv, "Latvijas Vēstnesis" portālā - tiesību aktu vortālā www.likumi.lv.

Personām ar 3 un vairāk bērniem, kuras atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām nodokļa atvieglojumu saņemšanai, jāiesniedz rakstisks iesniegums Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai, nepieciešamības gadījumā pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus.

Iesniegums veidlapa pieejama Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.gov.lv atsevišķi izveidotā sadaļā par nekustamā īpašuma nodokli.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Jautājumā par atvieglojumu piešķiršanu personām no daudzbērnu ģimenēm (par bērnu vecumu līdz 24 gadiem) ņemts vērā iedzīvotāju izteiktais viedoklis vietējā laikrakstā "Ventas Balss" un Ventspils pilsētas portālā izteiktie priekšlikumi.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

16.02.2013