Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Rēzeknē 2013.gada 8.februārī (prot. Nr.4, 11.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
"
6.punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.205) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā - "Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6.punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu.";

1.2. izteikt 6.1.1 punktu šādā redakcijā - "6.1.1 Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā (no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim), par īpašumu, kurā dzīvo dzīvokļa pabalsta pieprasītājs (visi ģimenes locekļi vai atsevišķi dzīvojoša persona).".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" ir zaudējuši spēku un Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" prasības ir nepieciešams veikt grozījumu saistošo noteikumu norādē uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu.

Normatīvie akti neparedz, ka palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, tajā skaitā, dzīvokļa pabalsts, personai sniedzama tikai tādā gadījumā, ja persona faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Ģimene (persona) ir tiesīga saņemt dzīvokļa pabalstu arī par tādu dzīvojamo telpu, kurā faktiski dzīvo, bet kurā nav deklarēta ģimenes (personas) dzīvesvieta, ja ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vienlaikus ģimene (persona) nav tiesīga saņemt dzīvokļa pabalstu par dzīvojamo telpu, kurā ir deklarēta ģimenes (personas) dzīvesvieta, ja ģimene (persona) šajā dzīvojamā telpā faktiski nedzīvo. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošo noteikumu 6.1.1punktā.

2. Īss projekta satura izklāsts Tiek veikti grozījumi saistošo noteikumu:

1) norādē uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu;

2) 6.1.1punktā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē. 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības portāla www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

15.02.2013