Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.205

Rīgā 2013.gada 29.janvārī (prot. Nr.105, 12.§)

Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.126; 2008, Nr.56, Nr.202; 2010, Nr.9; 2011, Nr.111; 2012, Nr.22, Nr.186) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 11.2., 11.4. un 11.5.punktu;

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 11.7.punktu šādā redakcijā:

"11.7. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot šādās publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:

11.7.1. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā (valsts aizsardzības Nr.7442 un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekts Nr.852);

11.7.2. Mežaparka teritorijā (valsts aizsardzības Nr.7444);

11.7.3. Ķīpsalas vēsturiskās apbūves teritorijā (valsts aizsardzības Nr.8327);

11.7.4. Kalnciema koka apbūves teritorijā (valsts aizsardzības Nr.8583);

11.7.5. Pārdaugavas apbūves fragmenta (valsts aizsardzības Nr.7443) teritorijā;

11.7.6. apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, - Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns - Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss;

11.7.7. uz pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā esošajām ēkām, būvēm un attiecīgajam īpašumam piesaistītajā zemesgabalā;

11.7.8. uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un estakādēm.";

1.3. papildināt 12.2.punktu aiz skaitļa "11.5." ar vārdu un skaitli "un 11.7.".

2. Atcelt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošos noteikumus Nr.199 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"".

3. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.AmeriksPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.205 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Pamatojoties uz Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" tiek izdarīti grozījumi, lai noteiktu vietas, kur aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitāciju, un paredzētu atbildību par šo normu pārkāpšanu.

Rīgas dome 2012.gada 18.decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.199 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"", kurus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2013.gada 21.janvāra vēstulē Nr.18-6/800 lūdza precizēt. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek izpildīti ministrijas norādījumi.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos tiek noteikti vienlīdzīgi nosacījumi un ierobežojumi visām personām, kas vēlas izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās. Ierobežojumi priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanai noteikti tādās publiskās vietās, kas sevišķi ietekmē pilsētvides kvalitāti un kurās priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošana nav vēlama, jo tur notiek publiski, sabiedrībai nozīmīgi pasākumi, kurus mēģina izmantot priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai. Šādas vietas ir pilsētbūvnieciskie ansambļi, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvnieciskie pieminekļi - Rīgas vēsturiskais centrs, Mežaparks, Pārdaugavas apbūves fragments, Mežaparks, Ķīpsalas vēsturiskā apbūve, Kalnciema ielas koka apbūve un apbūves aizsardzības teritorijas, arhitektoniski nozīmīgi elementi - satiksmes pārvadi, estakādes. Nosakot šos ierobežojumus, ņemta vērā iepriekšējo gadu pieredze, kad tieši vēsturiskajā centrā izvietotie priekšvēlēšanu aģitācijas plakāti uz ēkām, pretugunsmūriem ir bijuši vērtējami kā "agresīva" reklāma un izpelnījās sevišķi lielu sabiedrības un preses kritiku. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 5.panta otrās daļas 2. un 5.punktā noteikts, ka Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā saglabājamas un aizsargājamas šādas tajā esošās autentiskās kultūrvēsturiskās vērtības: panorāma un siluets, skatu perspektīvas un publiskā ārtelpa. Minētā likuma 5.panta piektajā daļā noteikts, ka Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā kvalitatīvus mūsdienu arhitektūras un vides dizaina objektus drīkst radīt, kā arī pieminekļus uzstādīt, ievērojot šādus noteikumus: objektam izraudzītā vieta nav pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas pilsētas plānojuma struktūru; tiek respektēts vēsturiskās apbūves raksturs, mērogs, ritms, tradicionālā materiālu izvēle un arhitektūras radītā noskaņa; objekts iekļaujas vēsturiskajā vidē. Tā kā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai nav jāsaņem pašvaldības atļauja, šos nosacījumus nav iespējams ievērot, ja vien netiek noteikti stingri teritoriālie ierobežojumi. Tāpat likumsakarīgs ir priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas aizliegums apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā un attēlotas 17.pielikumā (teritoriju robežas publiski pieejamas arī Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (www.rigis.lv), atverot kartes slāni "Rīgas teritorijas plānojums ar grozījumiem"), kurās galvenokārt ir mazstāvu koka ēkas ar īpašu apbūves mērogu un noskaņu un kurās nav vēlama "agresīvas" reklāmas izvietošana.

Izstrādājot saistošos noteikumus, ņemts vērā, ka pēc iepriekšējām vēlēšanām tika saņemti pārmetumi no starptautiskajiem vēlēšanu novērotājiem par to, ka priekšvēlēšanu aģitācijā jūtama pārāk liela naudas ietekme. Nosakot minētos ierobežojumus, deputātu kandidāti tiek mudināti tikties ar vēlētājiem personīgi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

2013.gada 1.janvārī stājās spēkā Priekšvēlēšanu aģitācijas likums, kura 22.panta pirmajā daļā noteikts, ka jautājumus, kas skar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), reglamentē normatīvie akti par reklāmas izvietošanu. Savukārt Reklāmas likuma 7.panta 2.2daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā nav noteikta cita kārtība, kas regulētu priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

02.02.2013