Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.23

Rīgā 2013.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma

6.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 204.nr.; 2011, 95., 189.nr.; 2012, 57., 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1.apakšpunktā un 9.punktā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

2. Izteikt 25.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2.1. pieci mēneši - graudaugu un rīsu grupas pārtikas produktiem;".

3. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Programmā vienai personai 2013.gadā paredzēti ne vairāk kā septiņi pārtikas produktu komplekti ar šādu saturu:

26.1 1. pilnpiena pulveris - 0,4 kilogrami;

26.1 2. makaroni - viens kilograms;

26.1 3. tvaicēti rīsi - 0,4 kilogrami;

26.1 4. griķi - 0,4 kilogrami;

26.1 5. manna - 0,5 kilogrami;

26.1 6. kviešu milti (augstākā labuma) - 0,5 kilogrami;

26.1 7. sautēta cūkgaļa - 0,25 kilogrami."

4. Aizstāt 41.2 punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "2012.gadā" ar skaitļiem un vārdiem "2012. un 2013.gadā".

5. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.1415

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGUMS
par piedalīšanos Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
konkursā "Par pārtikas produktu piegādi labdarības organizācijām
izdalīšanai vistrūcīgākajām personām"

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA
A.1. Pretendenta nosaukums  
A.2. Vienotais reģistrācijas numurs  
A.3. Pretendenta juridiskā adrese  
A.4. Pretendenta kontaktadrese, adrese (korespondencei)  
A.5. Pretendenta kredītiestādes rekvizīti  

A.6. Tālruņa numurs

 

A.7. Faksa numurs

 
A.8. E-pasta adrese  
A.9. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds  
A.10. Pilnvarotajai personai - personas kods  

Iesniedzot šo piedāvājumu, mēs, ________________________________________________________________________________ ,

(komersanta nosaukums)

piedāvājam piegādāt pārtikas produktu komplektu, kas ir iepakots kā viena vienība un sastāv no šādiem produktiem: 0,4 kg pilnpiena pulvera, 1 kg makaronu, 0,4 kg tvaicētu rīsu, 0,4 kg griķu, 0,5 kg mannas, 0,5 kg a/l kviešu miltu, 0,25 kg sautētas cūkgaļas. Kopā programmā piedāvājam piegādāt ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(viss kopējais programmas īstenošanai nepieciešamais pārtikas produktu komplektu skaits)

pārtikas produktu komplektus labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām _____________________________

(izdales vietu skaits)

izdales vietās pielikumā norādītajās adresēs un daudzumā.

 

B. PIEVIENOTIE DOKUMENTI
Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda atbalsta pretendents

Atbilstošo atbildi
atzīmēt ar x

Lapu
skaits

Neattiecas

Līgums vai nodomu protokols par pārtikas produktu piegādi, norādot katra pārtikas produkta nosaukumu, daudzumu un citu informāciju par iespējamo piegādi, ja komersanta piedāvājumā ietvertos pārtikas produktus ražo cits komersants        
Kredītiestādes izziņa par gatavību izsniegt nodrošinājumu vai apliecinājumu par to, ka komersantam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai iesniegtu nodrošinājumu atbilstoši Komisijas 2010.gada 14.septembra Regulas (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā, 4.panta 4.punktam        
Apliecinājums par tehniskajiem līdzekļiem - apraksts par komersanta īpašumā esošo transporta parku un/vai līgums vai nodomu protokols par līguma slēgšanu, vai līgums ar citu komersantu par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu        
Apliecinājums par kravas apdrošināšanu un kravu autopārvadātāju civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšanu, kuras minimālās atbildības limits ir ne mazāk kā EUR 100 000 par vienu pārvadājumu        
Saraksts ar izdales vietu adresēm un pārtikas produktu komplektu skaitu        
C. DEKLARĀCIJA
Iesniedzot šo piedāvājumu, ar savu parakstu apliecinu, ka:
1) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
2) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
4) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Man nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš nav pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
5) manā darbībā 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nav stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums, ar kuru manā darbībā būtu konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās (izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda);
6) manā rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie līdzekļi šajā pieteikumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajā termiņā;
7) esmu iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, kas ir ekvivalents pieciem procentiem no piedāvājuma kopējās summas, un apliecinu tā spēkā esību divus mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;
8) esmu iepazinies ar:
a) Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula"), noteiktajām prasībām par Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām;
b) Komisijas 2010.gada 14.septembra Regulu (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā;
9) apņemos piegādāt pārtikas produktu komplektus, kas ir saražoti un iepakoti, ievērojot pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasības. Uz piegādāto pārtikas produktu vienības iepakojuma būs arī skaidri redzams uzraksts "bezmaksas", un tie tiks noformēti atbilstoši Komisijas Regulas (ES) Nr. 807/2010 10.panta 1.punkta "b" apakšpunktā noteiktajām prasībām;
10) piesakos piegādāt pārtikas produktu komplektus, kuri ir iepakoti kā viena vienība un kuru sastāvā iekļautie pārtikas produkti ir ražoti šādos uzņēmumos:

Pārtikas produkts

Pārtikas produkta ražošanas uzņēmums

Pārtikas produkta ražošanas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrēšanas numurs

Pilnpiena pulveris    
Makaroni    
Tvaicēti rīsi    
Griķi    
Manna    
Kviešu milti, a/l    
Sautēta cūkgaļa    
11) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām, tās īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta;
12) piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolēm laikā, kad tiek īstenota Eiropas Komisijas programma vistrūcīgākajām personām, un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
13) atzīšu sava piedāvājuma un šā pieteikuma spēkā esību divus mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;
14) piekrītu, ka piedāvājumā ietvertā informācija pēc lēmuma pieņemšanas par piegādes līguma noslēgšanu var tikt publiskota bez iepriekšējas saskaņošanas;
15) visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendents (pretendenta vārdā - pilnvarotā persona) _____________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

_______________________________

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "amats, vārds, uzvārds, paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

D. Finanšu piedāvājums
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) konkursam
"Par pārtikas produktu piegādi labdarības organizācijām
izdalīšanai vistrūcīgākajām personām"

20___.gada ____._____________

pārtikas produktu komplektu piegādei piedāvājam šādas cenas:

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

 

Pārtikas produkts

Viena pārtikas produktu komplekta cena
(LVL bez PVN)

Viena pārtikas produktu komplekta transportēšanas cena
(LVL bez PVN)

Kopējā periodā piegādājamo pārtikas produktu komplektu vērtība
(LVL bez PVN)

Kopējās pārtikas produktu komplektu transportēšanas izmaksas
(LVL bez PVN)

0,4 kg pilnpiena pulvera        
1 kg makaronu    
0,4 kg tvaicētu rīsu    
0,4 kg griķu    
0,5 kg mannas    
0,5 kg a/l kviešu miltu    
0,25 kg sautētas cūkgaļas    
Kopā par pārtikas produktu komplektu (LVL bez PVN)  

X

   
Piedāvājuma kopējā cena (LVL bez PVN) (programmas ietvaros piegādājamo pārtikas produktu komplektu kopējā cena + pārtikas produktu komplektu transportēšanas kopējās izmaksas)  

Apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendents (pretendenta vārdā - pilnvarotā persona)
 

(vārds, uzvārds)

 

 

(datums)

 

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

6. Papildināt 4.pielikumu ar XVII nodaļu šādā redakcijā:

"XVII. Tvaicētu rīsu kvalitātes kritēriji

Rīsi atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļā noteiktajiem kritērijiem.

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez pelējuma un citām produktam neraksturīgām blakus smaržām un piegaršām
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Konsistence Birstoša, viendabīga
Kvalitatīvā kodola saturs Ne mazāk kā 99,2 %

tajā skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 10 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,4 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

18.01.2013