Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.45

Jūrmalā 2012.gada 22.novembrī (prot. Nr.19, 12.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā."

1.2. Saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā skaitli "12" aizstāt ar skaitli "6".

1.3. Saistošo noteikumu 5.2.apakšpunktā skaitli "12" aizstāt ar skaitli "6".

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. Ls 50 (piecdesmit latu) par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas."

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. Ls 50 (piecdesmit latu) par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.45 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei""

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei" paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, paplašinot Jūrmalas pašvaldības pabalsta jaundzimušo aprūpei saņēmēju loku un precizējot pabalsta piešķiršanas kritērijus, t.i., nosakot, ka pabalstu var saņemt arī bērna vecāki, aizbildnis vai adoptētājs, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka bērna vecākiem, aizbildnim vai adoptētājam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, ir tiesības pieprasīt Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 50 (piecdesmit latu) apmērā un bērna vecākiem, aizbildnim vai adoptētājam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, ir tiesības pieprasīt Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 200 (divi simti latu) apmērā. Saistošo noteikumu grozījumi paredz arī noteikt pārejas periodu, nosakot, ka 2012.gadā dzimušā bērna vecākiem, aizbildnim vai adoptētājam ir tiesības sniegt iesniegumu pabalsta izmaksai Ls 100 apmērā.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Latvijas pašvaldībās, kurās ir noteikts pabalsts jaundzimušo aprūpei (t.sk. arī Jūrmalas pilsētā), ir noteikts dzīvesvietas deklarēšanās periods konkrētajā pašvaldībā pirms bērna dzimšanas, lai varētu pretendēt uz konkrētās pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem. Jūrmalas pašvaldība saskaras ar situācijām, kad jaunajām ģimenēm, izvēloties dzīvesvietu pirms bērna dzimšanas, rodas nepieciešamība mainīt dzīvesvietu, kā rezultātā tās zaudē tiesības pretendēt uz pabalstu jaundzimušajiem gan pašvaldībā pēc iepriekšējās dzīvesvietas, gan pašvaldībā, kuru izvēlējušās par savu dzīvesvietu. Lai sniegtu atbalstu arī tām ģimenēm, kuras neilgu laiku pirms bērna dzimšanas ir izvēlējušās par dzīvesvietu Jūrmalas pilsētu, stājoties spēkā grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei", jaundzimušā bērna vecāki, aizbildnis vai adoptētājs iegūs tiesības saņemt Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 50 apmērā. Lai veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu un sekmētu pilsētas attīstību, piesaistot jaunās ģimenes Jūrmalas pilsētai, grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei" samazina laika posmu pirms bērna dzimšanas, kas nosaka tiesības saņemt pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 200 (divi simti apmērā), no 12 mēnešiem uz 6 mēnešiem.

Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānots, ka jaundzimušā bērna vecāku, aizbildņu vai adoptētāju, kuru deklarēta dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir mazāk kā 6 mēneši, pabalsta pieprasījumi būs 4% no visiem pabalsta jaundzimušo aprūpei pieprasījumiem, un plānots, ka jaundzimušā bērna vecāku, aizbildņu vai adoptētāju, kuru deklarēta dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir 6 mēneši pirms bērna dzimšanas, pabalsta pieprasījumi 2013.gadā būs 10-12% no visiem pabalsta jaundzimušā aprūpei pieprasījumiem.

Informācija par plānoto saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens" un pašvaldības mājaslapā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

16.01.2013