Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.; 2009, 9., 14., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178.nr.; 2011, 117.nr.; 2012, 92., 189.nr.) šādus grozījumus:

1. 25.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "noziedzīgu";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un sodīt" ar vārdiem "vai sodīt";

papildināt otro daļu pēc vārda "tiesāšana" ar vārdiem "vai sodīšana";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) krimināllietas iztiesāšana vai atkārtota soda noteikšana tādā kriminālprocesā, kurā atcelts prokurora priekšraksts par sodu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Atkārtota tiesāšana vai sodīšana nav administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā soda atcelšana un kriminālprocesa uzsākšana, ja ir šādi jaunatklāti apstākļi:

1) ar spēkā stājušos nolēmumu atzītas cietušā vai liecinieka apzināti nepatiesas liecības, apzināti nepatiess eksperta atzinums, tulkojums, tiesas darbību protokolu vai lēmumu viltojums, kā arī citu pierādījumu viltojums, kuri bijuši pamatā nelikumīga nolēmuma pieņemšanai;

2) ar spēkā stājušos nolēmumu atzīta amatpersonas noziedzīga ļaunprātība, kas bijusi pamatā nelikumīga nolēmuma pieņemšanai;

3) citi apstākļi, kas, pieņemot nolēmumu, nav bijuši zināmi nolēmuma pieņēmējam un kas paši par sevi vai kopā ar agrāk konstatētajiem apstākļiem norāda, ka persona izdarījusi smagāku nodarījumu nekā tas, par kuru tā sodīta administratīvi.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja, sodot personu, konstatē, ka tai par to pašu nodarījumu jau bijis piemērots un izpildīts sods, tad izciestais kriminālsods ieskaitāms jaunajā sodā atbilstoši Krimināllikumā noteiktajam, bet administratīvais sods jāņem vērā, nosakot jauno sodu.";

aizstāt sestajā daļā vārdu "un" ar vārdu "vai".

2. Papildināt 152.panta ceturto daļu pēc vārda "atkarīgs" ar vārdiem "cilvēku tirdzniecības".

3. Papildināt 153.panta pirmo daļu pēc vārda "atkarīgs" ar vārdiem "cilvēku tirdzniecības".

4. Papildināt 240.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) dzīvniekus, kas pieder personai, kuras vaina par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem konstatēta šajā likumā noteiktajā kārtībā, - konfiscē."

5.  264.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ar brīvības atņemšanu saistītu" ar vārdiem "brīvības atņemšanas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "ar brīvības atņemšanu saistītu" ar vārdiem "brīvības atņemšanas".

6. Aizstāt 265.panta trešajā daļā vārdus "ar brīvības atņemšanu saistītu" ar vārdiem "brīvības atņemšanas".

7. Aizstāt 270.panta pirmajā daļā vārdus "ar brīvības atņemšanu saistīts" ar vārdiem "brīvības atņemšanas".

8. Izslēgt 272.panta ceturtajā daļā vārdus "pirmās instances".

9. Izteikt 273.pantu šādā redakcijā:

"273.pants. Apcietinājuma piemērošanas pamati nepilngadīgajiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā

(1) Uz nepilngadīgajiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā attiecas šā likuma 272.panta noteikumi ar izņēmumiem, kas noteikti šajā pantā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajai personai, ja tā tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta kriminālpārkāpuma izdarīšanā, apcietinājumu nepiemēro.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajai personai, ja tā tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta noziegumā, kas izdarīts aiz neuzmanības, apcietinājumu nepiemēro, izņemot gadījumu, kad šī persona, atrodoties apreibinošu vielu ietekmē, veikusi darbības, kuru rezultātā ir iestājusies citas personas nāve.

(4) Ja šā panta pirmajā daļā minētā persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta tīša mazāk smaga nozieguma izdarīšanā, apcietinājumu var piemērot vienīgi tad, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

1) persona pārkāpusi cita drošības līdzekļa vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē - noteikumus;

2) persona noziegumu izdarījusi, būdama aizdomās turētā vai apsūdzētā smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā."

10. Izteikt 277.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personai, kuru tur aizdomās vai apsūdz kriminālpārkāpuma izdarīšanā, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, no kurām pirmstiesas procesā personu atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par 20 dienām."

11. Izteikt 278.pantu šādā redakcijā:

"278.pants. Apcietinājuma termiņi nepilngadīgajiem

(1) Nepilngadīgajam, kuram apcietinājums piemērots, ievērojot šā likuma 273.panta ceturtās daļas noteikumus, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, no kurām pirmstiesas procesā nepilngadīgo atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par 20 dienām.

(2) Nepilngadīgajam, kuram apcietinājums piemērots, ievērojot šā likuma 273.panta trešās daļas noteikumus, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus, no kuriem pirmstiesas procesā nepilngadīgo atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par diviem mēnešiem.

(3) Nepilngadīgajam, kuru tur aizdomās vai apsūdz smaga nozieguma izdarīšanā, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, no kuriem pirmstiesas procesā nepilngadīgo atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par trim mēnešiem. Izmeklēšanas tiesnesis pirmstiesas procesā un augstāka līmeņa tiesas tiesnesis iztiesāšanas laikā katrs var pagarināt termiņu vēl par vienu mēnesi, ja procesa virzītājs nav pieļāvis neattaisnotu vilcināšanos vai persona, kura īsteno aizstāvību, ir tīši vilcinājusi procesa norisi, vai procesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama tā īpašas sarežģītības dēļ.

(4) Nepilngadīgajam, kuru tur aizdomās vai apsūdz sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus, no kuriem pirmstiesas procesā nepilngadīgo atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par astoņiem mēnešiem. Izmeklēšanas tiesnesis pirmstiesas procesā un augstāka līmeņa tiesas tiesnesis iztiesāšanas laikā katrs var pagarināt termiņu vēl par trim mēnešiem, ja procesa virzītājs nav pieļāvis neattaisnotu vilcināšanos vai persona, kura īsteno aizstāvību, ir tīši vilcinājusi procesa norisi, vai procesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama tā īpašas sarežģītības dēļ."

12. Aizstāt 279.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "277.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "277. un 278.pantā".

13. 379.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "pārstāvi" ar vārdiem "Krimināllikumā noteiktajos gadījumos";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) persona noziedzīgu nodarījumu izdarījusi laikā, kad tā bija pakļauta cilvēku tirdzniecībai un tika piespiesta to izdarīt."

14. Papildināt 381.panta otro daļu pēc vārdiem "Valsts probācijas dienestu" ar vārdiem "bet, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, tad Valsts probācijas dienestu informē visos gadījumos, izņemot gadījumu, kad izlīgums jau noslēgts".

15. Aizstāt 389.panta otrajā daļā vārdu "Kriminālprocesā" ar vārdiem "Kriminālprocesā par vairākiem mazāk smagiem noziegumiem, kā arī kriminālprocesā".

16. Izteikt 391.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kriminālprocesu prokurors var sadalīt arī:

1) tā lielā apjoma dēļ;

2) ja tas ir par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem;

3) ja tas rada šķēršļus kriminālprocesa attiecību noregulēšanai saprātīgos termiņos."

17. Izslēgt 418.panta ceturtās daļas pirmo teikumu.

18. Aizstāt 419.panta otrajā daļā vārdus "vispārējā kārtībā" ar vārdiem "ievērojot šā likuma nosacījumus par pirmstiesas kriminālprocesu".

19. Aizstāt 420.panta pirmajā daļā vārdus "ar brīvības atņemšanu saistītu" ar vārdiem "brīvības atņemšanas".

20. Izslēgt 499.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdu "(epizodi)".

21. Aizstāt 532.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "ar brīvības atņemšanu saistīts" ar vārdiem "brīvības atņemšanas".

22. 565.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izslēgt no apsūdzības atsevišķu tās patstāvīgu daļu, nosakot vieglāku sodu vai nemainot noteikto sodu;";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) atzīt apsūdzēto par vainīgu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kurus pirmās instances tiesa izslēgusi no apsūdzības, nosakot smagāku sodu vai nemainot sodu;".

23. Izslēgt 634.panta septītajā daļā vārdus "arestu vai".

24. Izslēgt 637.pantā vārdus "vai arests".

25. Izslēgt 638.panta pirmajā daļā vārdus "vai arests".

26. Izslēgt 643.panta pirmajā daļā vārdus "vai aresta".

27. 645.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai arestu";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai arestu" un vārdus "vai aresta".

28. Aizstāt 646.panta nosaukumā un tekstā vārdu "arestu" ar vārdiem "īslaicīgu brīvības atņemšanu".

29. Izslēgt 648.pantā vārdus "vai arestu".

30. 655.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "lēmums" ar vārdiem "vai prokurora priekšraksts par sodu";

papildināt otrās daļas 1. un 2.punktu pēc vārda "spriedumu" ar vārdiem "vai prokurora priekšrakstu par sodu";

aizstāt otrās daļas 1. un 2.punktā vārdus "nelikumīga tiesas nolēmuma" ar vārdiem "nelikumīga nolēmuma";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citi apstākļi, kas, pieņemot nolēmumu, nav bijuši zināmi tiesai vai prokuroram un kas paši par sevi vai kopā ar agrāk konstatētajiem apstākļiem norāda, ka persona nav vainīga vai izdarījusi vieglāku vai smagāku noziedzīgu nodarījumu nekā tas, par kuru tā notiesāta vai tai piemērots prokurora priekšraksts par sodu, vai arī kas liecina par attaisnotā vai tās personas vainu, attiecībā uz kuru kriminālprocess bijis izbeigts;";

aizstāt otrās daļas 4. un 5.punktā vārdus "tiesas nolēmums" ar vārdu "nolēmums".

31. 656.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "notiesājošu spriedumu" ar vārdiem "vai prokurora priekšrakstu par sodu" un pēc vārda "notiesāta" - ar vārdiem "vai tai piemērots prokurora priekšraksts par sodu";

papildināt trešo daļu pēc vārda "sprieduma" ar vārdiem "vai prokurora priekšraksta par sodu";

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdu "spriedums" ar vārdu "nolēmums".

32. Aizstāt 658.panta otrajā daļā vārdus un skaitli "tiesai saskaņā ar šā likuma 659.panta noteikumiem" ar vārdiem "tiesai, bet, ja personai tika piemērots prokurora priekšraksts par sodu, - Ģenerālprokuratūrai".

33. Papildināt likumu ar 658.1 pantu šādā redakcijā:

"658.1 pants. Kārtība, kādā Ģenerālprokuratūrā izskata lietas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

(1) Prokurora atzinumu un iesniegtos materiālus izskata Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors vai ģenerālprokurors un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) atceļ prokurora priekšrakstu par sodu un atjauno kriminālprocesu pilnībā vai tā daļā;

2) noraida prokurora atzinumu;

3) atceļ prokurora priekšrakstu par sodu un izbeidz kriminālprocesu.

(2) Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora vai ģenerālprokurora lēmums nav pārsūdzams.

(3) Pēc kriminālprocesa atjaunošanas tas tiek turpināts, ievērojot šā likuma nosacījumus par pirmstiesas kriminālprocesu."

34. Izslēgt 682.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai arestu".

35. Izslēgt 683.panta pirmajā daļā vārdus "arestu vai".

36. Izslēgt 685.panta pirmajā daļā vārdus "arestu vai".

37. Izslēgt 692.panta pirmajā daļā vārdus "arestu vai".

38. Aizstāt 876.panta pirmajā daļā skaitli "827." ar skaitli "877.".

39. Papildināt pārejas noteikumus ar 40., 41., 42. un 43.punktu šādā redakcijā:

"40. Ja sakarā ar grozījumiem Krimināllikumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī, noziedzīga nodarījuma klasifikācija mainās no smagāka uz vieglāku, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošajos līdz 2013.gada 31.martam uzsāktajos kriminālprocesos par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem procesuālie termiņi nosakāmi atbilstoši tai noziedzīga nodarījuma klasifikācijai, kāda tā bija līdz 2013.gada 31.martam.

41. Soda izpildes iestādes vai prokurora iesniegumu par personas atbrīvošanu no soda izciešanas vai par nolēmuma grozīšanu, kas iesniegts tiesā sakarā ar grozījumiem Krimināllikumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī, tiesnesis izskata rakstveida procesā triju mēnešu laikā. Iesniegumu izskata tās tiesas tiesnesis, kura taisījusi pēdējo nolēmumu pirmajā instancē vai kuras darbības teritorijā esošās prokuratūras iestādes prokurors sastādījis prokurora  priekšrakstu par sodu. Pieņemtā lēmuma kopiju tiesa nosūta nolēmuma izpildes iestādei, prokuroram un notiesātajam. Prokurors un notiesātais tiesas lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā no tā kopijas saņemšanas dienas. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi. Augstāka līmeņa tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā, un viņa lēmums nav pārsūdzams.

42. Tās tiesas tiesnesis, kura kontrolē nolēmuma par naudas soda piemērošanu izpildi, rakstveida procesā mēneša laikā izlemj jautājumu par personas atbrīvošanu no soda izciešanas vai par nolēmuma grozīšanu sakarā ar grozījumiem Krimināllikumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī. Pieņemtā lēmuma kopiju tiesa nosūta prokuroram un notiesātajam. Prokurors un notiesātais tiesas lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā no tā kopijas saņemšanas dienas. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi. Augstāka līmeņa tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā, un viņa lēmums nav pārsūdzams.

43. Ja sakarā ar grozījumiem Krimināllikumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī, nepieciešams grozīt apsūdzību, prokurors pirmstiesas procesā to groza šā likuma 408.pantā noteiktajā kārtībā, bet iztiesāšanas gaitā - 462.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā."

40. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 5.aprīļa direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes pamatlēmumu 2002/629/TI."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 9.janvārī

01.04.2013