Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.912

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 77.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta 2.4 daļu, 25.panta trešo daļu un Invaliditātes likuma 13.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.4 daļu, 25.panta trešo daļu un Invaliditātes likuma 13.panta piekto daļu";

1.2. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "pakalpojuma sniedzējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "biedrība vai savienība" (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk - biedrība) un Latvijas Nedzirdīgo savienība (turpmāk - savienība) pilda šādus valsts noteiktos pienākumus:";

1.4. papildināt noteikumus ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. kārtību, kādā savienība personām ar dzirdes invaliditāti sniedz no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām.";

1.5. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Labklājības ministrija slēdz ar biedrību un savienību līgumu par šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto pienākumu izpildes kārtību un ar savienību - par šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minēto pienākumu izpildes kārtību. Līgumā iekļauj pakalpojumu finansēšanas nosacījumus un informācijas aprites kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs sniedz pārskatu par veiktajām darbībām.";

1.6. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, persona ar redzes vai dzirdes invaliditāti vai viņas likumiskais pārstāvis biedrībai vai savienībai:

4.1. uzrāda:

4.1.1. personu apliecinošu dokumentu;

4.1.2. pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

4.2. iesniedz, nosūta elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai pa pastu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

4.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

4.2.2. nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

4.2.3. likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, kā arī pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

4.3. šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajam iesniegumam pievieno invaliditātes apliecības kopiju, ja invaliditāti noteikusi specializētā Rīgas pilsētas 9.veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija vai citas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas struktūrvienības izsniegtajā invaliditātes lēmumā ir norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes invaliditāte, vai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina personas funkcionālo traucējumu veidu.";

1.7. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Personu, kura ir reģistrēta pakalpojuma sniedzēja datubāzē un kura mēneša laikā pēc atkārtota uzaicinājuma bez pamatota iemesla neierodas uz šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minēto funkcionālo novērtēšanu, izslēdz no attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas datubāzes.";

1.8. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Surdotulka pakalpojuma sniegšana

23.1 Savienība personai ar dzirdes invaliditāti individuāli vai izglītojamo grupā nodrošina surdotulka pakalpojumu līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs (turpmāk - izglītības iestāde), nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

23.2 Savienība personai ar dzirdes invaliditāti nodrošina surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru. Informāciju par personai pieejamo surdotulka pakalpojuma maksimālo stundu skaitu kārtējā gadā atbilstoši valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēram savienība līdz kārtējā gada 15.janvārim ievieto savā tīmekļa vietnē.

23.3 Tiesības sniegt surdotulka pakalpojumu ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā "Surdotulks". Surdotulka pakalpojumu ir tiesības sniegt arī personām, kuras:

23.3 1. līdz 2017.gada 31.decembrim ir uzsākušas studijas studiju programmā "Surdotulks" un kuras līdz kārtējā gada 15.oktobrim iesniegušas savienībā augstskolas vai koledžas izsniegtu izziņu, ka šīs personas ir augstskolas vai koledžas studējošo sarakstā;

23.3 2. nokārtojušas atestāciju un saņēmušas savienības izsniegtu sertifikātu zīmju valodas tulka pakalpojumu veikšanai.

23.4 Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis savienībai iesniedz, nosūta elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai pa pastu rakstisku iesniegumu par surdotulka pakalpojuma piešķiršanu.

23.5 Iesniegumā norāda:

23.5 1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

23.5 2. informāciju par to, vai atbildi var sniegt elektroniski;

23.5 3. likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

23.5 4. surdotulka pakalpojuma izmantošanas mērķi, ja surdotulks nepieciešams saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām;

23.5 5. vēlamo izglītības iestādi un izglītības programmu, ja surdotulks nepieciešams izglītības programmas apguvei;

23.5 6. vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu.

23.6 Iesniegumam papildus pievieno:

23.6 1. ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka personai ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums;

23.6 2. invaliditātes apliecības kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina, ka personai ir noteikta invaliditāte, vai piekrišanu, ka savienība pieprasa un saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informāciju par to, vai šai personai ir noteikta invaliditāte;

23.6 3. likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša dokumenta kopiju, ja pakalpojumu pieprasījis likumiskais pārstāvis.

23.7 Savienība izskata šo noteikumu 23.5 punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo noteikumu 23.6 punktā minētos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, kā arī pārbauda personas atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Invaliditātes likumā minētajiem nosacījumiem surdotulka pakalpojuma saņemšanai.

23.8 Ja surdotulka pakalpojums nepieciešams profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmas apguvei, savienība, sazinoties ar izglītības iestādi, mācību gada laikā var pārliecināties, ka pakalpojuma saņēmējs ir uzsācis un turpina mācības.

23.9 Savienība 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem un par to informē iesniedzēju:

23.9 1. par surdotulka pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda surdotulka pakalpojuma apjomu (mēnesis, vairāki mēneši, līdz kārtējā gada beigām, katru gadu, līdz noteiktās invaliditātes termiņa beigām atbilstoši personas individuālo vajadzību izvērtējumam);

23.9 2. par atteikumu piešķirt surdotulka pakalpojumu, ja persona:

23.9 2.1. neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai Invaliditātes likumā minētajiem nosacījumiem;

23.9 2.2. nav veikusi šo noteikumu 23.22 punktā paredzēto līdzekļu atmaksu;

23.9 2.3. ir noslēgusi līgumu par surdotulka pakalpojuma saņemšanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros un līdz ar to kopējais surdotulka pakalpojuma apjoms pārsniegs 120 stundas gadā;

23.9 3. par uzņemšanu rindā un pakalpojuma piešķiršanu, ja personu neapmierina piedāvātā izglītības iestāde vai izglītības programma. Šādā gadījumā persona tiek informēta par rindas kārtību un iespējām saņemt pakalpojumu pēc noteikta laika;

23.9 4. par uzņemšanu rindā un pakalpojuma piešķiršanu, ja dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, bet pakalpojuma sniedzējam nav valsts budžeta finansējuma pakalpojuma sniegšanai;

23.9 5. pieprasīt personai vai tās likumiskajam pārstāvim piecu darbdienu laikā papildus iesniegt dokumentus lēmuma pieņemšanai, ja iepriekš iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

23.10 Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību vairākos valsts reģionos atbilstoši samērīguma principam, savienība izvēlas profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes, kurās iespējams saņemt pakalpojumu kārtējā mācību gadā, un pakalpojuma sniegšanas ilgumu - paredzētais mācību ilgums izvēlētajā specialitātē.

23.11 Savienība piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts viens no šo noteikumu 23.9 punktā minētajiem lēmumiem, informē personu par pieņemto lēmumu un tā apstrīdēšanas kārtību.

23.12 Savienības darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt savienības valdes priekšsēdētājam. Savienības valdes priekšsēdētāja lēmumus persona vai tās likumiskais pārstāvis var pārsūdzēt tiesā.

23.13 Savienības valdes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 23.12punktā minētos gadījumus) persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

23.14 Minimālais surdotulka pakalpojuma izmantošanas apjoms saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām ir:

23.14 1. viena stunda tulkošanai izbraukumos (ceļā pavadītais laiks tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku);

23.14 2. 15 minūtes tulkošanai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus;

23.14 3. 15 minūtes rakstveida tulkošanai.

23.15 Prioritāri surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām sniedz personām, kurām tas nepieciešams:

23.15 1. ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā);

23.15 2. ārstniecības pakalpojumu saņemšanai;

23.15 3. darbā iekārtošanās jautājumu vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai;

23.15 4. tālākizglītībai, ja personai nav tiesību saņemt šo noteikumu 23.1 punktā paredzēto surdotulka pakalpojumu.

23.16 Savienība slēdz ar personu rakstisku līgumu par pakalpojuma sniegšanu. Līgumā norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtību, savienības un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumus, atbildību, līguma izbeigšanas nosacījumus un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar surdotulka pakalpojuma sniegšanu.

23.17 Ja šo noteikumu 23.16 punktā minētais līgums tiek slēgts par saskarsmes nodrošināšanu ar fiziskām un juridiskām personām, līgumā papildus norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, kārtību, kādā veicamas izmaiņas vietas un laika plānošanā, kā arī kārtību, kādā sedz surdotulka izdevumus, kas saistīti ar ceļā pavadīto laiku līdz nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā, un transporta izdevumus.

23.18 Ja šo noteikumu 23.16 punktā minētais līgums tiek slēgts surdotulka pakalpojumu izglītības programmu apgūšanai, līgumā papildus norāda:

23.18 1. izglītības iestādi, kurā tiek sniegts pakalpojums;

23.18 2. pakalpojuma sniegšanas veidu (individuāli vai izglītojamo grupā);

23.18 3. pakalpojuma sniegšanas sākumu un ilgumu;

23.18 4. ar izglītības programmas apguvi saistītos pasākumus, kuru laikā tiek nodrošināts surdotulka pakalpojums.

23.19 Pakalpojuma saņēmējs informē savienību par izmaiņām, kas var ietekmēt surdotulka pakalpojuma saņemšanu.

23.20 Surdotulka pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas institūcijā, kur šāds pakalpojums tiek nodrošināts par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

23.21 Savienība pieņem lēmumu izbeigt pakalpojuma sniegšanu, ja pakalpojuma saņēmējs:

23.21 1. iesniedz pakalpojuma sniedzējam iesniegumu par atteikšanos no surdotulka pakalpojuma;

23.21 2. ir pabeidzis izglītības programmas apgūšanu attiecīgajā izglītības iestādē;

23.21 3. ir izslēgts no izglītības iestādes;

23.21 4. neatbilst surdotulka pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

23.21 5. nav veicis šo noteikumu 23.22 punktā paredzēto līdzekļu atmaksu.

23.22 Personai vai tās likumiskajam pārstāvim divu mēnešu laikā ir pienākums atmaksāt savienībai:

23.22 1. tai piešķirtā surdotulka pakalpojuma finansēšanai izlietotos finanšu līdzekļus par laikposmu, kopš persona vairs neatbilst surdotulka pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

23.22 2. surdotulka izdevumus sakarā ar sabiedriskā transporta izmantošanu un citus izdevumus, kas saistīti ar surdotulka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā, ja pakalpojuma saņēmējs pieteicis surdotulka pakalpojuma saņemšanu un bez attaisnojoša iemesla neierodas pieteiktajā pakalpojuma saņemšanas vietā."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumus Nr.658 "Surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtība izglītības programmas apguvei" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 137.nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

01.01.2013