Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.905

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 72.§)
Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 6.1 panta trešo, piekto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. pašvaldības administratīvajai teritorijai vai tās daļai (turpmāk – teritorija) piešķir un anulē kūrorta statusu;

1.2. pašvaldība iesniedz pieteikumu par kūrorta statusa piešķiršanu (turpmāk – pieteikums) un tajā iekļaujamo informāciju;

1.3. pašvaldība sniedz pārskatu par teritorijas attīstības plānošanas dokumentos paredzēto kūrorta attīstību un vides kvalitātes rādītājiem.

2. Lai teritorija iegūtu kūrorta statusu, pašvaldība iesniedz Ekonomikas ministrijā:

2.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums);

2.2. Tūrisma likuma 6.1 panta trešajā daļā noteiktos dokumentus.

3. Ekonomikas ministrija pārbauda pieteikuma un tam pievienoto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un informē attiecīgo pašvaldību, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai tie neatbilst šo noteikumu prasībām.

4. Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, Ekonomikas ministrija tos nodod izvērtēšanai ar ekonomikas ministra rīkojumu izveidotai komisijai (turpmāk – komisija).

5. Komisijas nolikumu apstiprina ekonomikas ministrs. Komisijas sastāvā ir divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji (tai skaitā – komisijas priekšsēdētājs), divi Veselības ministrijas pārstāvji un divi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. Ja nepieciešams, komisijas priekšsēdētājs var pieaicināt citus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

6. Ja pašvaldība nav iesniegusi visus šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus vai komisijas atzinuma sagatavošanai ir nepieciešama papildu informācija, Ekonomikas ministrija var pieprasīt, lai attiecīgā pašvaldība iesniedz papildu dokumentus vai informāciju, nosakot termiņu, kas nav īsāks par 10 darbdienām.

7. Ja pašvaldība noteiktajā termiņā neiesniedz Ekonomikas ministrijā papildu dokumentus vai informāciju, pieteikuma vērtēšanu neturpina.

8. Komisija divu mēnešu laikā pēc visas šo noteikumu 1.pielikumā minētās informācijas un nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas izvērtē pieteikumā norādītās teritorijas atbilstību Tūrisma likuma 6.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem un sniedz Ekonomikas ministrijai atzinumu par teritorijas atbilstību izvirzītajām prasībām.

9. Ja iesniegti visi šo noteikumu 2.punktā minētie dokumenti un saskaņā ar komisijas atzinumu teritorija atbilst Tūrisma likuma 6.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par kūrorta statusa piešķiršanu attiecīgajai teritorijai un kopā ar pieteikumu un komisijas atzinumu iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

10. Ja saskaņā ar komisijas atzinumu teritorija neatbilst Tūrisma likuma 6.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu piešķirt attiecīgajai teritorijai kūrorta statusu un kopā ar pieteikumu un komisijas atzinumu iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

11. Pārskatu par teritorijas attīstības plānošanas dokumentos paredzēto kūrorta attīstību un vides kvalitātes rādītājiem (2.pielikums) pašvaldība, kuras teritorijai ir piešķirts kūrorta statuss, iesniedz Ekonomikas ministrijā ne retāk kā reizi divos gados līdz attiecīgā gada 1.oktobrim. Ekonomikas ministrija pārskatu nodod komisijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

12. Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par kūrorta statusa anulēšanu attiecīgajai teritorijai un iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā, ja:

12.1. komisijas atzinumā par šo noteikumu 11.punktā minēto pārskatu ir konstatēts, ka iestājies kāds no Tūrisma likuma 6.1 panta sestās daļas 2., 3., 5. vai 6.punktā minētajiem apstākļiem;

12.2. iestājies kāds no Tūrisma likuma 6.1 panta sestās daļas 1. vai 4.punktā minētajiem apstākļiem;

12.3. Ekonomikas ministrijā saņemta informācija par vides kvalitātes rādītāju neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un saskaņā ar komisijas atzinumu par kūrorta atbilstību Tūrisma likuma 6.1 panta pirmās daļas 4.punktam konstatēta vides kvalitātes rādītāju neatbilstība normatīvo aktu prasībām.

13. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 28.decembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.905
Pieteikums par kūrorta statusa piešķiršanu
Ekonomikas ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.905
Pārskats par teritorijas attīstības plānošanas dokumentos paredzēto kūrorta attīstību un vides kvalitātes rādītājiem
Ekonomikas ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
28.12.2012