Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.05.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.34

Jēkabpilī 2012.gada 8.novembrī
Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
08.11.2012. lēmumu Nr.429 (prot. Nr.26, 11.§)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Centra zona – Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas daļa, kurā, atbilstoši teritorijas plānojumam, iekļautas teritorijas:

2.1.1. Daugavas kreisais krasts no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Viestura ielai, Viestura iela no Daugavas līdz Brīvības ielai, Brīvības ielas pāra numuru gruntsgabalu iekškvartāla robežas līdz Brīvības ielas 26.gruntsgabalam (ieskaitot), šķērso Brīvības ielu līdz Brīvības ielas 57.gruntsgabalam (ieskaitot), pa Brīvības ielas nepāru numuru apbūves gruntsgabalu iekškvartāla robežām līdz Katoļu baznīcas gruntsgabala dienvidu (turpmāk tekstā – D) stūrim pie Zemgales ielā 3 (ieskaitot) līdz Nameja ielas krustojumam ar Jauno un Zemgales ielām, ieskaitot Nameja ielas 2.gruntsgabalu, pa Jaunās ielas nepāru numuru iekškvartāla robežām līdz Romas ielas krustojumam, Romas ielas pāru numuru iekškvartāla gruntsgabalu robežas līdz Pormaļa ielai, Pormaļa ielas nepāru numuru iekškvartāla robežas līdz Blaumaņa ielas 25.gruntsgabalam pa iekškvartāla robežām līdz Daugavas kreisajam krastam;

2.1.2. tiltiņš pie mazās Daugavas labā krasta pa Madonas ielu līdz Rīgas ielai, šķērso transporta izkārtojuma apli līdz Dzirnavu dīķim, pāri dīķa ūdens virsmai līdz pussalas ziemeļu krastam, pa ziemeļu krastu līdz stādīto koku parka austrumu (turpmāk tekstā – A) robežai, dienvidaustrumu (turpmāk tekstā – DA) virzienā gar daudzstāvu apbūves rietumu (turpmāk tekstā – R) robežu līdz ieplakai no dīķa A virzienā, pa ieplaku līdz kājceliņam gar sporta laukuma R malu, kājceliņš gar sporta laukuma R malu līdz krustojumam ar ielu gar stadiona D malu, iela gar stadiona D malu un tās turpinājums taisnā līnijā līdz krustojumam ar Ozolu ielu, Ozolu ielas R puses žogs līdz pagriezienam ziemeļrietumu (turpmāk tekstā – ZR) virzienā, mūra žogs ZR virzienā līdz Rīgas ielai, pa Rīgas ielas 209.gruntsgabala DA robežu dienvidrietumu (turpmāk tekstā – DR) virzienā līdz Mazās Daugavas krastam, Daugavas labais krasts, Krustpils parka DA robeža līdz Rīgas ielai krustojumā ar Ozolu ielu, Rīgas ielas 206.gruntsgabala robežas kvartāla iekšpusē pa Rīgas ielas pāru numuru gruntsgabalu iekškvartāla robežām līdz Rīgas ielas 128.gruntsgabalam (ieskaitot), pāri Rīgas ielai līdz Rīgas ielas 107.gruntsgabala robežai, Daugavas labais krasts līdz Krustpils parka DA robežas sākumpunktam pie Daugavas.

3. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksu nosaka:

3.1. zemesgabaliem, kas iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,04 euro par 1,0 kvadrātmetru gadā;

3.2. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas izmantošanas būves vai mazākas:

3.2.1. Centra zonā – 12% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 1,42 euro par 1 kvadrātmetru gadā;

3.2.2. pārējā Jēkabpils pilsētas teritorijā:

3.2.2.1. ja zemesgabala platība ir no 0 līdz 500 kvadrātmetriem – 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 1,14 euro par 1 kvadrātmetru gadā;

3.2.2.2. ja zemesgabala platība ir no 500 līdz 2000 kvadrātmetriem – 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;

3.2.2.3. ja zemesgabala platība ir virs 2000 kvadrātmetriem – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;

3.2.2.4. ja zemesgabals tiek nomāts ar mērķi sporta, veselības veicināšanas, kultūras vai labdarības pasākumu organizēšanai, neatkarīgi no tā lieluma – 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3.3. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai (tai skaitā, stāvlaukumi, piebraucamie ceļi, teritorijas labiekārtojuma elementi):

3.3.1. Centra zonā – 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,43 euro par 1 kvadrātmetru gadā;

3.3.2. pārējā Jēkabpils pilsētas teritorijā – 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3.4. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības ekspluatācijai (maksas stāvlaukumi, ielu tirdzniecība u.c.):

3.4.1. Centra zonā – 10 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 1,14 euro par 1 kvadrātmetru gadā;

3.4.2. pārējā Jēkabpils pilsētas teritorijā – 10 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3.5. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas saliekamās metāla konstrukcijas garāžas – 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā,

3.6. par zemesgabalu:

3.6.1. Pulkveža Oskara Kalpaka laukums, Jēkabpilī (kadastra Nr.5601 002 1944), izmantošanu publiskiem komerciāla rakstura izklaides pasākumiem (tai skaitā, atrakciju parka darbībai, ceļojošā cirka izrādēm u.c.) – 30 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,46 euro par augstākminētajiem pasākumiem iznomāto zemesgabala daļu dienā.

3.6.2. Filozofu ielā 15, Jēkabpilī (kadastra Nr.5601 002 2233) zemesgabala daļas – automašīnu stāvlaukuma izmantošanu publiskiem komerciāla rakstura izklaides pasākumiem (tai skaitā, atrakciju parka darbībai, ceļojošā cirka izrādēm u.c.) – 30% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,46 euro par augstākminētajiem pasākumiem iznomāto zemesgabala daļu dienā.

3.7. pārējos gadījumos – 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

(Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2011.gada 1.septembra saistošos noteikumus Nr.22 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.01.2014