Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2007, 3.nr.; 2009, 2., 13., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193., 205.nr.; 2011, 112., 132.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "cita rīcībnespējīga persona" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "aizgādnībā esošā persona" (attiecīgā skaitlī un locījumā), vārdus "galīgo norēķinu" - ar vārdu "galanorēķinu".

2. Aizstāt 2.panta sestajā daļā un 70.panta ceturtajā un sestajā daļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

3. 16.pantā:

papildināt 5.punktu ar vārdiem "izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu";

papildināt 6.punktu pēc vārda "bērnu" ar vārdiem "un aizgādnībā esošo personu".

4. 17.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);";

papildināt pantu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;".

5. Izslēgt 20.panta 2.punktu.

6. Izslēgt 26.panta pirmās daļas 3.punktu.

7. 40.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

1) personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;

11) personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;

2) personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;

3) promesošas vai pazudušas personas mantai;

4) mantojumam;

5) testamenta izpildīšanai.

(2) Bāriņtiesa aizgādņus izvēlas saskaņā ar Civillikuma 355. un 661.pantu un pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības. Bāriņtiesa noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli par ieceļamo aizgādni.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu savā lēmumā norāda, kādā apjomā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu un kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas nolēmumā.";

papildināt ceturto daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personīgi ieinteresēts rīkoties aizgādnībā esošās personas vietā vai kopā ar šo personu.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pagaidu aizgādni bāriņtiesa ieceļ, ja to nosaka tiesas lēmums par pagaidu aizgādnības nodibināšanu. Šādos gadījumos bāriņtiesa nekavējoties ieceļ aizgādni."

8. 41.pantā:

aizstāt vārdus "rīcībnespējīga persona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "aizgādnībā esošā persona" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmo daļu un otrās daļas ievaddaļu pēc vārda "gadījumos" ar vārdiem "ievērojot tiesas spriedumā noteikto";

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām;";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošās personas intereses:

1) lemj par tās laulības līguma slēgšanu saskaņā ar Civillikuma 114.pantu;

2) uzrauga, lai aizgādnis Civilprocesa likuma 270.2 panta otrās daļas noteiktajā termiņā iesniedz tiesā pieteikumu par obligāto rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu, kā arī sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

3) informē prokuratūru, ja aizgādņa kavēšanās dēļ ir nepieciešama rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšana aizgādnībā esošās personas interesēs;

4) izšķir domstarpības starp aizgādnībā esošo personu un tās aizgādni un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu. Ja aizgādnībā esošā persona vai tās aizgādnis uzskata pieņemto lēmumu par nepareizu, prasību tiesā var celt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

9. 43.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu un izbeigusi aizgādnību garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, aizgādnis iesniedzis bāriņtiesai galanorēķinu un nodevis attiecīgajai personai mantu, kas atradusies viņa pārvaldībā;";

papildināt daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) tiesa aizgādnībā esošajai personai izbeigusi pagaidu aizgādnību garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu, aizgādnis iesniedzis bāriņtiesai galanorēķinu un nodevis attiecīgajai personai mantu, kas atradusies viņa pārvaldībā;";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu rīcībspējas ierobežojumam un aizgādnības nodibināšanai personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, tiesa atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu un izbeigusi aizgādnību;".

10. Izslēgt 44.pantu.

11. Papildināt IV nodaļu ar 44.3 pantu šādā redakcijā:

"44.3 pants. Prokuratūras informēšana par aizgādnības nodibināšanu

Bāriņtiesa informē prokuratūru par aizgādnības nodibināšanu personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, ja tas nepieciešams šīs personas interešu aizsargāšanai. Bāriņtiesa informē prokuratūru par aizgādnības nodibināšanu personām, kuras izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģimeni trūkumā vai nabadzībā."

12. Aizstāt 59.panta pirmajā daļā vārdus "rīcībnespējīgās personas" ar vārdiem "personas ar rīcībspējas ierobežojumu".

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 20.decembrī

01.01.2013