Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 102., 205.nr.; 2011, 169., 201.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18) kritērijus īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai mežā un atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtību.";

papildināt pantu ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19) dabas datu pārvaldības sistēmā ietvertā mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistra uzturēšanas un datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtību;

20) mikroliegumu buferzonu noteikšanas kārtību."

2. Aizstāt 9.panta 2.punktā vārdus "Valsts vides dienesta attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk - reģionālā vides pārvalde)" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldei".

3. Izteikt 14.panta ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Dabas aizsardzības pārvalde, izvērtējusi šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā izņēmuma piemērošanas iespēju un pamatotību, ņemot vērā šā panta trešajā daļā norādīto informāciju, lemj par:".

4. Izslēgt 15.pantā vārdus "limitētos apmēros".

5. Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

"Katrai personai ir pienākums pieteikt Dabas aizsardzības pārvaldē īpaši aizsargājamas sugas dzīvnieka vai putna nelikumīgas sagūstīšanas vai nejaušas nogalināšanas gadījumu. Dabas aizsardzības pārvalde atbilstoši saņemtajai informācijai veic nelikumīgi sagūstīto vai nejauši bojā gājušo dzīvnieku vai putnu uzskaiti."

6. Papildināt 23.panta otro daļu pēc vārda "medījamiem" ar vārdiem "vai nemedījamiem".

7. Pārejas noteikumos:

aizstāt 10.punktā skaitļus un vārdus "2012.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 30.jūnijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Ministru kabinets līdz 2013.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta 19.punktā minētos noteikumus.

13. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta 20.punktā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 20.decembrī

01.01.2013