Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.845

Rīgā 2012.gada 11.decembrī (prot. Nr.70 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
un 9.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 174.nr.; 2009, 203.nr.; 2011, 75.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2. Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk - Regula Nr. 543/2011)."

2. Svītrot 7.punktu.

3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Dienests izvērtē ražotāju grupas atzīšanas plāna iesniegumu un šo noteikumu 5.1 punktā minētos dokumentus un pēc Regulas Nr. 543/2011 111.pantā noteiktajām pārbaudēm Regulas Nr. 543/2011 38.panta 1.punktā norādītajā termiņā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par ražotāju grupas atzīšanas plāna iesnieguma provizorisku apstiprināšanu, atzītas ražotāju grupas statusa piešķiršanu un līguma slēgšanu par atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanu;

9.2. par atzīšanas plāna iesnieguma noraidīšanu, ja:

9.2.1. ražotāju grupa neatbilst šo noteikumu 3. un 19.punktā minētajām prasībām;

9.2.2. veicot pārbaudes ražotāju grupā vai grupas biedru saimniecībās, konstatēts, ka atzīšanas plāna iesniegumā norādītā informācija ir nepatiesa;

9.3. pieprasīt grozījumu izdarīšanu atzīšanas plāna iesniegumā, norādot nepilnības un to novēršanas termiņu."

4. Svītrot 10. un 14.punktu.

5. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ražotāju grupa, saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu iesniedzot dienestā iesniegumu, kurā norādīta informācija par apstākļiem, kas traucē sasniegt Regulas Nr. 1234/2007 125.b panta 1.punktā noteiktos ražotāju organizācijas atzīšanas kritērijus un darbības mērķus, divas reizes darbības gadā var izdarīt grozījumus atzīšanas plānā saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 39.panta 2.punktu."

6. Papildināt noteikumus ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja šo noteikumu 15.punktā minētais iesniegums paredz palielināt atzīšanas plāna izdevumu kopējo apmēru, iesniegumu par grozījumu izdarīšanu atzīšanas plānā ražotāju grupa iesniedz līdz attiecīgā gada 15.jūnijam.

15.2 Saskaņā ar Regulas Nr. 543/2012 39.panta 2.punktu ražotāju grupa var samazināt atzīšanas plānā paredzēto izdevumu apmēru līdz 30 procentiem no sākotnēji apstiprinātās atzīšanas plāna summas."

7. Izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Par atzīšanas plāna iesnieguma grozījumiem neuzskata gadījumus, ja publiskā iepirkuma dēļ ir samazinājusies plānotā pasākuma izmaksu summa."

8. Izteikt 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"19. Ražotāju grupas biedri pašu saražotos produktus realizē ar ražotāju grupas starpniecību, izņemot Regulas Nr. 1234/2007 125.a panta 2.punktā minētos gadījumus. Maksimālais produktu apjoms, ko ražotāju grupas biedrs ar ražotāju grupas atļauju var pārdot tieši saimniecībā vai ārpus tās gala patērētājiem saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 125.a panta 2.punkta "a" apakšpunktu, nepārsniedz 25 procentus no attiecīgā ražotāju grupas biedra šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto saražoto produktu kopējā apjoma.

20. Ražotāju grupa katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz dienestā Regulas Nr. 543/2011 XIV pielikuma A daļas 1.punkta "c" apakšpunktā norādīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.

21. Dienests atsauc ražotāju grupas atzīšanu saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 115.pantu un 116.panta 1.punktu.

22. Ja četru mēnešu laikā pēc atzīšanas plāna īstenošanas ražotāju grupa netiek atzīta par ražotāju organizāciju atbilstoši Regulas Nr. 1234/2007 125.e panta 1.punkta otrās daļas nosacījumiem, tā atmaksā saņemto atbalstu Regulas Nr. 543/2011 116.panta 2.punktā noteiktajā apmērā."

9. Izteikt 24.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. administratīvo izdevumu segšanai, ievērojot realizēto produktu vērtību, saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 103.a panta 3.punkta "a" apakšpunktu un Regulas Nr. 543/2011 43.panta 1., 2. un 3.punktu un 50.pantu (Eiropas Savienības daļa - 75 procenti un valsts budžeta daļa - 25 procenti). Realizēto produktu vērtībā iekļauj arī šo produktu realizētos blakusproduktus;".

10. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Regulas Nr. 543/2011 42.panta 2.punktā minētais realizēto produktu vērtības samazinājums ir attaisnojams ugunsgrēka, plūdu vai augu karantīnas dēļ."

11. Izteikt 27.8. un 27.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.8. atdzesēšanas vai mākslīga klimata regulēšanas iekārtām kravas automobiļiem produktu transportēšanai;

27.9. datorizētajai produktu pirmapstrādes procesa vadībai un kontroles tehnikai un iekārtām (tostarp programmnodrošinājumam);".

12. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 27.punktā minētās investīcijas iegādājas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu, ko apliecina vismaz divi derīgi piedāvājumi. Investīcijas, kurām atbalsts piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 24.2.apakšpunktu, ir ražotāju grupas īpašumā ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas, un tās šajā laikposmā:

30.1. izmanto tikai atzīšanas plānā paredzētajām aktivitātēm;

30.2. neatsavina vai nepatapina;

30.3. neizīrē vai neiznomā."

13. Papildināt III nodaļu ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ražotāju grupai pēc atzīšanas plāna īstenošanas, saņemot ražotāju organizācijas atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, pāriet arī saistības attiecībā uz investīciju īpašumtiesībām, kas ir minētas šo noteikumu 30.punktā."

14. Aizstāt 31.punktā vārdus un skaitļus "atbilstoši Regulas Nr. 1580/2007 47.pantam" ar vārdiem un skaitļiem "atbilstoši Regulas Nr. 543/2011 45.pantam".

15. Izteikt 31.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.7. zemesgrāmatas kopiju un nomas līguma kopiju, kas apliecina, ka šo noteikumu 5.1.apakšpunktā paredzētie ieguldījumi izdarīti uz ražotāju grupas īpašumā esošas vai nomātas zemes vai ēkās. Minētais nomas līguma termiņš nav īsāks par pieciem gadiem pēc atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanas. Ja ražotāju grupa zemesgrāmatas kopiju neiesniedz, dienests to iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas, sniedz informāciju elektroniskā veidā un apliecina šādas informācijas patiesumu;".

16. Izteikt 33.1, 33.2 un 33.3 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja ražotāju grupa, īstenojot atzīšanas plānu, kas ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 9.1.apakšpunktu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu) un par iekārtām, tehniku un aprīkojumu (turpmāk - preces) vai jaunu būvniecību vai rekonstrukciju (turpmāk - būvniecības pakalpojumi) ir samaksājusi daļēji, tad atbalstu piešķir šādā kārtībā:

33.1 1. ražotāju grupa sagatavo maksājuma pieprasījumu sabiedriskā finansējuma saņemšanai un iesniedz to dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šie nosacījumi:

33.1 1.1. preces piegādātājs vai būvniecības pakalpojuma sniedzējs ražotāju grupai ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma vai būvniecības pakalpojuma summu, bet, ja būvniecības projektu īsteno vairākos posmos, preces piegādātājs vai būvniecības pakalpojuma sniedzējs ražotāju grupai ir izrakstījis rēķinu par visu attiecīgā posma izmaksu summu;

33.1 1.2. preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa, pievienotās vērtības nodoklis (izņemot būvniecību) un citas neattiecināmās izmaksas atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un dienestā ir iesniegtas attiecīgos darījumus apliecinošo dokumentu kopijas un konta izdrukas;

33.1 1.3. dienestā ir iesniegtas attiecīgā ieguldījuma īstenošanu apliecinošo darījumu dokumentu apliecinātas kopijas un konta izdrukas vai kredītiestādes apliecināts veiktā maksājuma uzdevums, ja par precēm vai būvniecības pakalpojumiem maksājumu uz preces piegādātāja vai būvniecības pakalpojuma sniedzēja kontu pārskaita nevis ražotāju grupa, bet kredītiestāde, kas izsniegusi aizdevumu ražotāju grupai;

33.1 1.4. iegādātā prece atrodas pie ražotāju grupas un ir tās īpašumā vai faktiskajā valdījumā;

33.1 1.5. dienestā ir iesniegta apliecināta būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas akta kopija par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet, ja būvniecību veic vairākos posmos, - apliecinātas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;

33.1 1.6. dienestā ir iesniegta ražotāju grupas un preces piegādātāja vai būvniecības pakalpojumu sniedzēja noslēgtā darījuma konta līguma apliecināta kopija;

33.1 2. dienests 30 dienu laikā izskata šo noteikumu 33.1 1.apakšpunktā minēto maksājuma pieprasījumu:

33.1 2.1. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi atbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par 65 procentu faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, triju darbdienu laikā veic pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kredītiestādes darījuma kontā un par to informē ražotāju grupu;

33.1 2.2. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē ražotāju grupu.

33.2 Ja sabiedriskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 33.1 2.1.apakšpunktu, ražotāju grupa 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no dienesta par sabiedriskā finansējuma pārskaitīšanu preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam, izmantojot kredītiestādes darījumu kontu, iesniedz dienestā kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sabiedriskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam.

33.3 Dienests pēc atzīšanas plānā noteiktā perioda beigām, kurā veikts ieguldījums, īsteno Regulas Nr. 543/2011 114.pantā minētās pārbaudes un pārskaita uz ražotāju grupas norādīto kredītiestādes darījumu kontu atlikušo maksājuma daļu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 33.1 1.1.apakšpunktā minētā rēķina."

17. Papildināt noteikumus ar 33.4, 33.5 un 33.6 punktu šādā redakcijā:

"33.4 Ja ražotāju grupa, īstenojot atzīšanas plānu, kas ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 9.1.apakšpunktu, maksājumiem par precēm izmanto finanšu līzinga līdzekļus, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

33.4 1. ražotāju grupa sagatavo maksājuma pieprasījumu sabiedriskā finansējuma saņemšanai un iesniedz to dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šie nosacījumi:

33.4 1.1. dienestā ir iesniegta finanšu līzinga līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas preces paliek atbalsta saņēmēja īpašumā, kā arī darījumu apliecinošie dokumenti un līzinga kompānijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tā ir pilnībā norēķinājusies ar preces piegādātāju;

33.4 1.2. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir atbalsta saņēmēja valdījumā;

33.4 2. dienests 30 dienu laikā izskata šo noteikumu 33.4 1.apakšpunktā minēto maksājuma pieprasījumu un:

33.4 2.1. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi atbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par 65 procentu faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un triju darbdienu laikā veic pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kontā;

33.4 2.2. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē ražotāju grupu.

33.5 Ja sabiedriskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 33.4 2.1.apakšpunktu, ražotāju grupa 10 darbdienu laikā pēc sabiedriskā finansējuma pārskaitīšanas līzinga kompānijai iesniedz dienestā kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sabiedriskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts līzinga kompānijai.

33.6 Dienests pēc atzīšanas plānā noteiktā perioda beigām, kurā veikts ieguldījums, īsteno Regulas Nr. 543/2011 114.pantā minētās pārbaudes un pārskaita uz ražotāju grupas norādīto kontu atlikušo maksājuma daļu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 33.4 1.1.apakšpunktā minētā līzinga līguma attiecināmo izdevumu summas."

18. Izteikt 34.1, 34.2 un 35.punktu šādā redakcijā:

"34.1 Pēc atbalsta iesnieguma saņemšanas dienests pārbauda ražotāju grupas atbilstību:

34.1 1. šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 112.panta "a" apakšpunktu. Šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētās prasības pārbauda par 12 mēnešu periodu no darbības perioda pēdējās dienas, par kuru tiek prasīts atbalsts;

34.1 2. vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

34.1 2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,10;

34.1 2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥1,00 (no īstermiņa kreditoriem svītro īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā ietverto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

34.1 2.3. pārskata perioda peļņa pēc nodokļu samaksas + ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums ≥ 0.

34.2 Ja ražotāju grupas atzīšanas plāna iesnieguma ieviešanas termiņš pārsniedz trīs gadus, dienests, noslēdzoties atzīšanas plāna pirmajam gadam, pārbauda ražotāju grupas atbilstību tikai šo noteikumu 34.1 2.3.apakšpunktā minētajam rādītājam.

35. Dienests pēc pilnībā noformēta atbalsta iesnieguma saņemšanas Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 7.1 daļā noteiktajā termiņā, nepārsniedzot Regulas Nr. 543/2011 45.panta 3.punktā minēto termiņu, pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un nodrošina pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kontā."

19. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Dienests atbilstoši Regulas Nr. 543/2011 97.panta "b" un "c" apakšpunktam sniedz Eiropas Komisijai attiecīgo informāciju."

20. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Pēc šo noteikumu 31.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienests veic administratīvās pārbaudes, kā arī pārbaudes ražotāju grupā saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 112.pantu."

21. Papildināt V nodaļu ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Dienests katru gadu Eiropas Komisijai sniedz informāciju saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 38.panta 4.punktu."

22. Papildināt noteikumus ar 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"48. Atbalstu tādas transportēšanas tehnikas iegādei, kas aprīkota ar atdzesēšanas vai mākslīga klimata regulēšanas iekārtām, ražotāju grupa var saņemt tad, ja minētās investīcijas ir ietvertas ražotāju grupas atzīšanas plānā, ko dienests ir apstiprinājis pirms 2012.gada 4.aprīļa.

49. Šo noteikumu 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 un 33.6 punktu nepiemēro ražotāju grupām, kas atzītas pēc 2012.gada 4.aprīļa."

23. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Ražotāju grupas atzīšanas plāna iesniegums

Pretendents  
Klienta numurs  
Atzīšanas plāna iesnieguma numurs  

Apliecinājums par atzīšanas plāna iesnieguma reģistrēšanu

Pretendents  
Klienta numurs  
Atzīšanas plāna iesnieguma numurs  
Atzīšanas plāna iesnieguma
reģistrēšanas datums un laiks1
 
Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1  
    

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju grupu

Pilns ražotāju grupas nosaukums   Vadītāja vārds, uzvārds  
Pamatdarbības veida kods
(turpmāk - NACE 2.red. kods)
  Pamatdarbības veida NACE
2.red. nosaukums
 
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.   Pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk - PVN) maksātāja Nr.
 

A.2. Kontaktinformācija

Ražotāju grupas juridiskā adrese Kontaktadrese (adrese korespondencei)
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese Tīmekļa vietnes adrese

A.3. Ražotāju grupas kontaktpersona

Vārds, uzvārds Amats
Tālruņa un faksa numurs E-pasta adrese

B. Informācija par ražotāju grupu atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā

B.1. Darbības apraksts (ietverot arī informāciju par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, riska faktoriem, trūkumiem un nepilnībām tās darbībā, kas neļauj saņemt atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām)

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

 

 

 

B.2. Ražotāju grupas biedri

Nr.
p.k.

Nosaukums/
vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/
personas kods

Adrese

Ja ir kādas citas augļu un dārzeņu ražotāju grupas/organizācijas biedrs, - tās nosaukums

1.

2.

       

       

B.3. Ražotāju grupas un ražotāju grupas biedru kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība

Nr.
p.k.

Zemes īpašnieks vai nomnieks

Īpašumā (ha)

Nomā (ha)

Kopējā platība (ha)

1.

2.

       

       

Kopā (ha)

 

B.4. Ražotāju grupas biedru produktu ražošanas platības

Nr.
p.k.

Ražotāju grupas biedrs

Produkts

Platība (ha)

I. Atklātā laukā audzētie produkti

1.      
2.      

     

Kopā

 

II. Segtajās platībās audzētie produkti

1.      
2.      
     

Kopā

 

Kopā (I + II)

 

III. Citi produkti

1.      
2.      
     

Kopā

 

B.5. Pārskata periodā ražotāju grupas biedru realizētie produkti

Pārskata periods

Realizēto produktu vērtība
(B.6.tabulas I daļas kopsumma), Ls

no
(datums, mēnesis, gads)

līdz
(datums, mēnesis, gads)

     

B.6. Ražotāju grupas visu realizēto produktu vērtība B.5.tabulā norādītajā periodā

Nr.
p.k.

Produkts

Summa bez PVN, Ls

I. Produkti, uz kuru atzīšanu ražotāju grupa pretendē

1.    
2.    

   

Kopā

 

II. Citi produkti

1.    
2.    

   

Kopā

 

B.7. Informācija par ražotāju grupas saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz B.6.tabulā norādītajiem produktiem

Nr.
p.k.

Nosaukums

Saistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)

Apraksts

1.

     

2.

     

     

B.8. Ražotāju grupas un biedru nodrošinājums ar ēkām, būvēm un tehniku B.6.tabulas I daļā minēto produktu ražošanai

Nr.
p.k.

Nosaukums, tehnikas vai iekārtas marka (modelis)

Atrašanās vieta, adrese

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība, platība/mērvienība

I. Ražošanas ēkas un būves

1.        
2.        
       

II. Tehnika un iekārtas

1.        
2.        
       
Paskaidrot, kā norādītajās ēkās un būvēs, kā arī izmantojot attiecīgo tehniku tiek nodrošināta saražotās produkcijas uzglabāšana un realizācija. Aprakstīt, kāda būs situācija, palielinoties saražotās produkcijas apjomam

 

 

 

B.9. Atzīšanas plāna saistība ar citiem finansētajiem projektiem

Vai atzīšanas plāns, par kuru tiek iesniegts atzīšanas plāna iesniegums, ir saistīts ar Eiropas Savienības, valsts, pašvaldības finansētajiem projektiem?

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par citiem ar šo atzīšanas plānu saistītajiem projektiem.

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas laiks (mēneši, gadi)

Attiecināmo izmaksu summa (Ls)

Sabiedriskais finansējums (Ls)

Projekta iesniegšanas datums

Saistītā projekta saturiskā saistība ar šo atzīšanas plānu

I. Eiropas Savienības finansētie projekti

1.              
2.              
             

II. Citi

1.              
2.              
             

B.10. Ražotāju grupas biedru iesniegtie projekti

Vai pirms šā atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas ir iesniegti vai īstenoti Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldību projekti?

 

 

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par citiem pirms šā atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas iesniegtajiem vai īstenotajiem projektiem.

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas stadija

Projekta īstenošanas laiks (mēneši, gadi)

Attiecināmo izmaksu summa (Ls)

Sabiedriskais finansējums (Ls)

I. Eiropas Savienības finansētie projekti

1.

           

2.

           

           

II. Citi

1.

           

2.

           

           

C. Informācija par atzīšanas plānu

C.1. Atzīšanas plāna īstenošana

Atzīšanas plāna īstenošana tiks sākta
(atzīmēt ar x)
1.janvārī pēc apstiprināšanas  
nekavējoties pēc apstiprināšanas  

C.2. Atzīšanas plāna īstenošanas ilgums

Plānotais ražotāju grupas atzīšanas plāna īstenošanas ilgums   gads(-i)

C.3. Ražotāju grupas plānotā realizēto produktu vērtība atzīšanas plāna īstenošanas laikā (saskaņā ar noteikumu 13.punktu)

Darbības gads

1.

2.

3.

4.

5.

Plānotā realizētās produkcijas vērtība,
Ls (bez PVN)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4. Atzīšanas plāna mērķis (nepieciešamo atzīmēt ar x)

1. Nodrošināt ražošanas plānošanu, ievērojot tirgus pieprasījumu, īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un kvantitāti  
2. Koncentrēt piedāvājumu, nodrošinot biedru saražotās produkcijas savākšanu, šķirošanu, glabāšanu, fasēšanu un laišanu tirgū  
3. Optimizēt izmaksas un stabilizēt cenas  

C.5. Pasākumi C.4.tabulā norādītā mērķa vai mērķu sasniegšanai

Nr.
p.k.

Esošā situācija

Plānojamie pasākumi

Gūstamais rezultāts

I. Ražošanas plānošana, ievērojot tirgus pieprasījumu, īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un kvantitāti

1.

     

2.

     

     

II. Piedāvājuma koncentrācija, nodrošinot biedru saražotās produkcijas savākšanu, šķirošanu, glabāšanu, fasēšanu un laišanu tirgū

1.

     

2.

     

     

III. Izmaksu optimizēšana un cenu stabilizācija

1.

     

2.

     

     

C.6. Ražotāju grupas grāmatvedības vadība, kā arī biedru piegādāto un realizēto produktu uzskaites sistēma

 

 

 

 

C.7. Ražotāju grupas produktu kvalitātes nodrošināšanas sistēma

 

 

 

 

C.8. Plānotie ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanas laikā

Nr.
p.k.

Ieguldījuma nosaukums

Skaits

Jauda, ietilpība, platība/mērvienība

Izmaksas, Ls/m2, m

Izmaksas kopā, Ls

Atrašanās vieta, adrese

I. Tehnika, iekārtas, programmnodrošinājums

1.

X

2.

X

X

Kopā

X

II. Būves un rekonstrukcija

X

X

X

Kopā

X

Kopā (I + II)

X

Plānojamo ieguldījumu pamatojums (problēma, izvēlētā risinājuma pamatojums, kā minētais ieguldījums veicinās ražotāju organizācijas statusa iegūšanu)

 

 

 

C.9. Atzīšanas plāna attiecināmās izmaksas saskaņā ar C.8.tabulu

Ieguldījuma nosaukums

Cena par vienību, Ls

Vienību skaits

1.darbības gads

2.darbības gads

3.darbības gads

4.darbības gads

5.darbības gads

I. Tehnika, iekārtas, programmnodrošinājums

Kopā

II. Būves un rekonstrukcija

Kopā

Kopā (I + II)

Ieguldījumu izmaksas tiek segtas, izmantojot:
sabiedrisko finansējumu (75 %)
privāto finansējumu (25 %)

C.11. Citās nozarēs vai citu produktu ražošanai (saskaņā ar C.8.tabulu) izmantojamo pamatlīdzekļu procentuālais sadalījums atkarībā no izmantošanas intensitātes

Izmaksu pozīcija
(saskaņā ar C.9. vai C.10.tabulu)

Nozare vai produkts

Procenti

     
     
     

C.12. Atzīšanas plāna ieguldījumu kopējais apmērs (saskaņā ar C.9.tabulu)

Ieguldījumu summa kopā pa atzīšanas plāna īstenošanas gadiem, Ls  
No tiem tiek segts no:  
sabiedriskā finansējuma (75 %)  
privātā finansējuma (25 %)  

C.13. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Nr.
p.k.

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānojamiem atzīšanas plāna pasākumiem, kas nav atspoguļoti C.8.tabulā, bet ir saistīti ar atzīšanas plāna ieviešanu

Summa, Ls

1.

   

2.

   

   

Kopā

 

C.14. Atzīšanas plāna finansējums

Atzīšanas plāna kopējā summa, Ls   Atzīšanas plāna attiecināmo izmaksu summa, Ls  

C.15. Atzīšanas plāna kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avots

Summa, Ls

Ražotāju grupas pašu līdzekļi  
Aizņēmumi (norādīt veidu)  
Citi līdzekļi (norādīt veidu)  

Kopā

 

D. Finanšu informācija

D.1. Naudas plūsmas pārskats atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas gadā (0.gads) vai pirmajā īstenošanas gadā (1.gads) (pēc izvēles)

... gads

 

1. Naudas atlikums perioda sākumā  
 

Ienākošā naudas plūsma

 

I. Pamatdarbības naudas plūsma

2. Ieņēmumi no augkopības  
3. Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas  
4. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības ieņēmumi  
 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

5. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas  
6. Saņemtie procenti  
7. Saņemtās dividendes  
8. Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības  
 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

9. Saņemtie aizņēmumi (kredīti)  
10. Saņemtais valsts un Eiropas Savienības atbalsts (norādīt veidu)  
 

Izejošā naudas plūsma

 

I. Pamatdarbības naudas plūsma

11. Maksājumi piegādātājiem, tai skaitā  
12. Izdevumi par izejvielu  
13. Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu  
14. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju un kurināmo  
15. Izdevumi par transportu un degvielu  
16. Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju  
17. Izdevumi par darba algas maksājumiem  
18. Izdevumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem  
19. Administrācijas izdevumi  
20. Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis  
21. Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis  
22. Samaksāti pārējie nodokļi un nodevas  
23. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības izdevumi  
24. PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna pasākumiem kopā  
 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

25. Izdevumi par nekustamo īpašumu, iekārtām, nemateriālie un citi ilgtermiņa ieguldījumi  
26. Citām personām izsniegtie aizdevumi  
27. PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna izmaksām kopā  
28. Citi ieguldīšanas darbības izdevumi  
 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

29. Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai  
30. Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem  
31. Izdevumi par nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem  
32. Izdevumi par līzinga procentu maksājumiem  
33. Izmaksātās dividendes  
34. PVN maksājums budžetā  
35. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās  

D.2. Pamatdarbības, ieguldīšanas, finansēšanas naudas plūsmas rezultāts

   

0.

  Naudas atlikums perioda sākumā  

1.

Pamatdarbības rezultāts
(ienākošā naudas plūsma - izejošā naudas plūsma)
 

2.

Ieguldīšanas darbības rezultāts
(ienākošā naudas plūsma - izejošā naudas plūsma)
 

3.

Finansēšanas darbības rezultāts  
  Naudas atlikums perioda beigās  

E. Pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas plāna iesnieguma veidlapā un citos iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

2) šā atzīšanas plāna finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

3) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visa sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no atzīšanas plāna sabiedriskā finansējuma summas;

4) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

5) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar atzīšanas plānu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc minētā plāna īstenošanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas plāna iesnieguma apstiprināšanas, atzīšanas plāna ieviešanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

7) atzīšanas plānā paredzētie pasākumi tiks ieviesti paredzētajā termiņā;

8) piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt atzīšanas plānā paredzētos un ieviestos pasākumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

9) neizdarīšu nekādus grozījumus atzīšanas plānā, iepriekš tos rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

10) īstenojot iepirkumu procedūru, nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai varētu rasties interešu konflikts;

11) es un iepirkuma procesa dalībnieki nav savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

12) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuras skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu;

16) esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un man nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā;

17) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, kuru dēļ pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

18) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu vērtēšanas gaitā;

19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi atzīšanas plānā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

20) atzīšanas plāna ieviešanas laikā ievērošu atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi noteiktās prasības;

21) atzīšanas plāna ieviešanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar atzīšanas plāna aprakstu;

22) ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanai netraucēs konkurenci citās saimnieciskās darbības jomās, kurās iesaistīta ražotāju grupa;

23) nodrošināšu, lai visiem ražotāju grupas biedriem būtu iespēja izmantot iekārtas, kas ir iegādātas saskaņā ar atzīšanas plānu.

Ražotāju grupas pilnvarotā persona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts1, datums1)

Piezīme. 1 Dokumentu rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

24. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Ražotāju grupas atbalsta iesniegums

Atbalsta pretendents  
Klienta numurs  
Atbalsta iesnieguma numurs  
LAD apstiprinātā atzīšanas plāna iesnieguma numurs  
Noslēgtā līguma numurs  

Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu

Atbalsta pretendents  
Klienta numurs  
Atbalsta iesnieguma numurs  
Atbalsta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks1  
Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1  

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju grupu

Pilns atbalsta pretendenta nosaukums   Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds  
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida kods (turpmāk - NACE 2.red. kods)   Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2.red. nosaukums  
Uzņēmuma reģistrācijas numurs   Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN) maksātāja numurs  

A.2. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Ražotāju grupas juridiskā adrese Kontaktadrese (adrese korespondencei)
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese Tīmekļa vietnes adrese

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona

Vārds, uzvārds   Amats  
Tālruņa un faksa numurs   E-pasta adrese  

B. Informācija par atbalsta pretendentu atbalsta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā

B.1. Darbības apraksts (ietverot informāciju par pārskata periodā īstenotajiem un neīstenotajiem pasākumiem)

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

 

 

B.2. Ražotāju grupas biedri

Nr.
p.k.

Nosaukums/
vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/
personas kods

Adrese

1.

     

2.

     

...

     

B.3. Atbalsta pieteikuma saistība ar citiem finansētajiem projektiem (Eiropas Savienības finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem projektiem)

Vai atbalsta pieteikums ir saistīts ar Eiropas Savienības, valsts, pašvaldības finansētajiem vai citiem projektiem?

 

 

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par Eiropas Savienības, valsts vai citiem finansētajiem ar šo atbalsta pieteikumu saistītajiem projektiem

Nr. p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas laiks (mēnesis, gads)

Attiecināmo izmaksu summa (Ls)

Sabiedriskais finansējums (Ls)

Projekta iesniegšanas datums

Saistītā projekta saturiskā saistība ar atzīšanas plānu

I. Eiropas Savienības vai valsts finansētie projekti

1.              
2.              
...              

II. Citi

1.              
2.              
...              

C. Atbalsta apmēra aprēķins

C.1. Periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts

Darbības gads

Periods, par kuru tiek iesniegts atbalsta pieteikums

Nr.
p.k.

no (datums, mēnesis, gads)

līdz (datums, mēnesis gads)

no (datums, mēnesis, gads)

līdz (datums, mēnesis gads)

 

C.2. Ražotāju grupa pretendē uz (atzīmē ar X)

atbalstu ražotāju grupas administratīvo izdevumu segšanai  
atbalstu investīcijām  

C.3. Ražotāju grupas pārdotās produkcijas vērtība un galamērķis

Nr.
p.k.

Produkts

Realizētais apjoms, t

Summa bez PVN, Ls

1.      
2.      
     

Kopā

   

No tiem

X

X

Saražoja ražotāju grupas pašu biedri

   

Iepirktie produkti

   

Produktu galamērķis

Svaigie produkti, Ls

Tirdzniecības ķēdes    
Vairumtirdzniecība, tirgus    
Mazumtirdzniecība, atsevišķi veikali    
Citi    

Pārstrādei pārdotie produkti, Ls

Produkti pārdoti pārstrādei svaigā veidā    
Produkti, ko pārstrādā pati ražotāju grupa    

C.4. Atbalsta attaisnotie izdevumi investīcijām (saskaņā ar noslēgto līgumu par atzīšanas plāna īstenošanu)

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas saskaņā ar līguma tāmi

Darījumus un maksājumus apliecinošo dokumentu raksturojums

Summa līguma tāmē bez PVN, Ls

Faktiskā summa bez PVN, Ls

Attiecināmo izmaksu summa bez PVN, Ls

I. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

 

1.

         

2.

         

...

         

Kopā

     

II. Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas

 

1.

         

2.

         

...

         

Kopā

     

Kopā (I + II)

     

C.5. Kopējā atbalsta summa par ražotāju grupas administratīvajām izmaksām un īstenotajām atzīšanas plāna investīcijām norādītajā pārskata periodā

Izmaksu pozīcijas

Attiecināmās izmaksas, Ls

Privātā finansējuma daļa, Ls

Kopējā par atbalsta pieteikumu pieprasītā sabiedriskā finansējuma daļa, Ls

I. Atbalsts par veiktajām investīcijām

Faktiskās investīcijas kopā

  

 

  

II. Atbalsts administratīvajām izmaksām

Pārdoto produktu vērtība (saskaņā ar C.3.tabulu)  

 

Kopā

  

  

  

D. Pavaddokumenti

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (pretendents)

Atzīmē ar X (dienesta darbinieks)

neattiecas

neattiecas

1. Atbalsta pieteikums divos eksemplāros (viens papīra formā un otrs elektroniski) Oriģināls            
2. Atzīšanas plāna īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu dokumenti Kopija2            
3. Ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtie līgumi Kopija2            
4. Darbu nodošanas un pieņemšanas akti Kopija2            

Ja piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētajiem projektiem

5. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija Kopija2            
6. Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem Kopija2            
7. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) publicētais uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Izdruka            
8. IUB publicētais paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos              
9. IUB publicētais paziņojums par lēmuma pieņemšanu Izdruka            

Ja tiek veikta jauna būvniecība un rekonstrukcija

10. Akceptēts būvprojekts (tehniskā projekta stadijā) Kopija2            
11. Būvvaldes izsniegta būvatļauja Kopija2            
12. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kopija2            

Ja atbalsta pieteikums tiek sniegts, beidzoties kārtējam ražotāju grupas darbības gadam

13. Zemesgrāmatu apliecība un nomas līgums Kopija2            
Citi dokumenti

14.

Naudas plūsmas pārskats par pēdējiem 12 darbības mēnešiem              

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā

Piezīme. Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām, D.2 sadaļa nav jāaizpilda.

D.2.

Ir iesniegti visi dokumenti

Nav iesniegti visi dokumenti

1. Piekrītu 2. Piekrītu
Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents
 

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Dienesta darbinieks Dienesta darbinieks
 

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

E. Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas plāna iesnieguma veidlapā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) šā atzīšanas plāna finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai citus valsts līdzekļus;

3) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visa sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no atzīšanas plāna sabiedriskā finansējuma summas;

4) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Komisijas 20011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

5) apņemos glabāt visu ar atzīšanas plānu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc minētā plāna īstenošanas un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas plāna iesnieguma apstiprināšanas, atzīšanas plāna īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

7) atzīšanas plānā paredzētie pasākumi tiks ieviesti paredzētajā termiņā;

8) piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt atzīšanas plānā paredzētos un ieviestos pasākumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

9) neizdarīšu nekādus grozījumus atzīšanas plānā, iepriekš tos rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

10) īstenojot iepirkumu procedūru, nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai kuru dēļ varētu rasties interešu konflikts;

11) es un iepirkuma procesa dalībnieki nav savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

12) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu;

16)  esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un man nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā;

17) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, kuru dēļ pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

18) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu vērtēšanas gaitā;

19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi atzīšanas plānā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

20) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešanas laikā ievērošu prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktos par ietekmi uz vidi;

21) atzīšanas plāna ieviešanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar atzīšanas plāna aprakstu;

22) ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanai netraucēs konkurenci citās saimnieciskās darbības jomās, kurās iesaistīta ražotāju grupa;

23) nodrošināšu, lai visiem ražotāju grupas biedriem būtu iespēja izmantot iekārtas, kas ir iegādātas saskaņā ar atzīšanas plānu.

Atbalsta iesniegums iesniegts  
 

(datums)

 

(mēnesis)

 

(gads)

divos eksemplāros uz ___________ lapām ar pievienotiem ________________ dokumentiem3.

Ražotāju grupas paraksttiesīgā persona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts1, datums1)

Piezīmes.

1 Dokumentu rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Prasība iesniegt dokumentu kopijas ir attiecināma tikai uz papīra formā izsniegtajiem dokumentiem.

3 Eksemplāru skaitu norāda tikai papīra formā sagatavotajiem dokumentiem."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

15.12.2012