Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta instrukcija Nr.14

Rīgā 2012.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 2.§)
Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra
noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 10. punktu un
Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21
"Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un
ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi
" 3. punktu
(MK 07.09.2021. instrukcijas Nr. 6 redakcijā)

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā attīstības plānošanas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" satur valsts noslēpuma objektu (turpmāk – projekts), saskaņo ar ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, Ministru prezidenta biedra biroju, Valsts kanceleju, Ministru prezidenta padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm (turpmāk – ministrija) un citām institūcijām, kā arī iesniedz un izskata Ministru kabinetā.

2. Projektu pirms iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā saskaņo ar:

2.1. Finanšu ministriju;

2.2. Tieslietu ministriju;

2.3. Ārlietu ministriju – par starptautisko līgumu vai tā projektu, vai citu projektu, kas skar Latvijas Republikas starptautiskās saistības;

2.4. citām ministrijām un institūcijām, kuru kompetences jomu tieši skar projekts, kā arī citām institūcijām, ar kurām normatīvo aktu projektu saskaņošana ir noteikta ārējā normatīvajā aktā vai saskaņošanas nepieciešamība tieši izriet no ārējā normatīvā akta, kas nosaka to kompetenci.

3. (Svītrots ar MK 07.09.2021. instrukciju Nr. 6)

4. Projektu un ar to saistītos dokumentus saskaņošanai var nosūtīt papīra formā (projektu vizē ministrijas valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Valsts kancelejas direktors vai Ministru prezidenta padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes vadītājs (turpmāk – valsts sekretārs)) vai elektroniski, izmantojot Satversmes aizsardzības birojā akreditētu slēgtu elektronisko sakaru tīklu.

5. Projektam, ko sūta saskaņošanai, pievieno šādus dokumentus:

5.1. valsts sekretāra parakstītu pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda šādu informāciju:

5.1.1. iesniegšanas pamatojumu – atsauci uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību un Rīcības plānā tās īstenošanai dotā uzdevuma numuru, tiesību aktu vai attīstības plānošanas dokumentu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola datums, numurs, paragrāfs), Ministru prezidenta uzdevumu (rezolūciju), (datums, numurs) vai rīkojumu (datums, numurs un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir izstrādāts saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

5.1.2. politikas jomu atbilstoši Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā minētajai politikas jomu klasifikācijai;

5.1.3. projekta autoru – amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu, norādot tiesību aktu, ar kuru darba grupa izveidota;

5.1.4. katra pievienotā dokumenta klasifikācijas pakāpi;

5.1.5. par projektu atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

5.1.6. steidzamības pamatojumu atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajiem steidzamības nosacījumiem, ja projektu plānots virzīt steidzamības kārtībā, kā arī pamatojumu, ja jautājumu lūdz pasludināt par Ministru kabineta lietu;

5.1.7. norādi, vai projekta nosaukums ir publiskojams;

5.2. projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (turpmāk – anotācija) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu;

5.3. informatīvajam ziņojumam – Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ja saistībā ar informatīvo ziņojumu paredzēta turpmāka rīcība;

5.4. projektam, kas paredz grozījumu tiesību aktā, – spēkā esošo tiesību aktu un tā grozījumus.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. instrukciju Nr. 6)

6. Projektu, katru tā pielikumu un katru projektam pievienoto dokumentu klasificē atsevišķi, tos apzīmējot kā vienu valsts noslēpuma objektu.

7. Projekta elektronisko versiju noformē vienā no šādiem formātiem:

7.1. atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;

7.2. atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā.

8. Ja atzinumā netiek ietverta informācija, kas satur valsts noslēpuma objektu, ministrija vai cita institūcija atzinumu par projektu sagatavo kā vispārpieejamu vai ierobežotas pieejamības dokumentu un valsts noslēpuma objekta statusu atzinumam nepiešķir.

9. Ja valsts noslēpuma objekta statuss projektam tiek atcelts pirms tā izskatīšanas Ministru kabinetā vai pēc tam, bet atzinumā tiek ietverta informācija, kas satur valsts noslēpuma objektu, ministrija vai cita institūcija atzinumā norāda uz nepieciešamību atzinumam saglabāt valsts noslēpuma objekta statusu. Ja atzinumā šāda informācija nav norādīta, uzskata, ka pēc projekta deklasificēšanas valsts noslēpuma objekta statusu zaudē arī attiecīgais atzinums.

10. Projektu un tam pievienoto dokumentu kopijas iesniedz Valsts kancelejā papīra formā vai elektroniski, izmantojot Satversmes aizsardzības birojā akreditētu slēgtu elektronisko sakaru tīklu.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. instrukciju Nr. 6)

11. Ja projektu un tam pievienoto dokumentu kopijas Valsts kancelejā iesniedz papīra formā, pievieno arī projekta elektronisko versiju.

12. Iesniedzot projektu izskatīšanai Ministru kabinetā, tam pievieno:

12.1. pavadvēstuli atbilstoši šīs instrukcijas pielikumam;

12.2. anotāciju (tikai tiesību aktu projektiem);

12.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;

12.4. ministriju un citu institūciju atzinumus vai apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots. Ja projekts saskaņots ar noklusējumu, to norāda pavadvēstulē;

12.5. izziņu par atzinumos izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem. Izziņā atsevišķi norāda vērā ņemtos un neņemtos iebildumus un priekšlikumus, to izvērtēšanas rezultātu, kā arī pamatojumu vērā neņemtajiem iebildumiem. Izziņas noformēšanai izmanto Tiesību aktu izstrādes ceļveža tīmekļvietnē pieejamo izziņas sagatavi;

12.6. pilnvarojuma projektu, ja nepieciešams;

12.7. vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā, ja šī persona nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvis (ja minēto informāciju norāda pavadvēstulē, šajā apakšpunktā norādītos dokumentus var nepievienot);

12.8. citus dokumentus, bez kuru esības nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības.

(MK 07.09.2021. instrukcijas Nr. 6 redakcijā)

13. Ja izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegta projekta kopija, ministrija nodrošina projekta oriģināla glabāšanu papīra formā un nodošanu valsts glabāšanā normatīvajos aktos par valsts arhīviem noteiktajā kārtībā.

14. Projekta un ar to saistīto dokumentu elektronisko versiju noformē atbilstoši šīs instrukcijas 7.punktam.

15. Ja, reģistrējot projektu un tam pievienotos dokumentus, Valsts kanceleja konstatē, ka nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un elektroniskās aprites prasības un šajā instrukcijā noteiktā projektu saskaņošanas un iesniegšanas kārtība, kā arī ja iesniegtā dokumenta saturs neatbilst dokumenta veidam, Valsts kanceleja nosūta ministrijai, kura sagatavojusi attiecīgo projektu (turpmāk – atbildīgā ministrija), informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem. Ja atbildīgā ministrija triju darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas neveic nepieciešamos precizējumus, Valsts kanceleja informē atbildīgo ministriju par projekta tālāku nevirzīšanu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

16. Atbildīgā ministrija informē uzaicinātās personas par tās Ministru kabineta sēdes norises laiku un vietu, kurā izskata jautājumu par iesniegto projektu, kā arī iepazīstina ar projektu.

17. Valsts kanceleja ne vēlāk kā divas darbdienas pirms Ministru kabineta sēdes pamata darba kārtībā iekļautā projekta un tam pievienoto dokumentu numurētas kopijas nosūta Ministru kabineta locekļiem. Ministrija iznīcina projektu un tam pievienotos dokumentus triju mēnešu laikā pēc to izskatīšanas Ministru kabineta sēdē.

18. Ja projekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē novirzīts divas darbdienas pirms attiecīgās Ministru kabineta sēdes vai vēlāk, Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes darba kārtībā papildus iekļauto projektu un tam pievienotos dokumentus Ministru kabineta locekļiem nesūta.

19. Projektu un tam pievienotos dokumentus izskata Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā.

20. Ja projekta nosaukums nav publiskojams, Ministru kabineta sēdes darba kārtībā nenorāda jautājuma nosaukumu un uzaicinātās personas.

21. Valsts kancelejas atbildīgā amatpersona Ministru kabineta sēdes laikā personīgi izsniedz Ministru kabineta locekļiem un Ministru kabineta iekārtas likuma 28.panta ceturtajā daļā minētajām amatpersonām projekta un tam pievienoto dokumentu numurētas kopijas.

22. Pēc projekta izskatīšanas Ministru kabineta sēdē Valsts kancelejas atbildīgā amatpersona paņem atpakaļ projekta un tam pievienoto dokumentu numurētās kopijas.

23. (Svītrots ar MK 07.09.2021. instrukciju Nr. 6)

24. (Svītrots ar MK 07.09.2021. instrukciju Nr. 6)

25. Ja Ministru kabineta sēdē lemj par slepenības pakāpes piešķiršanu, grozīšanu vai atcelšanu protokollēmumam, lēmumu ieraksta protokolā.

26. Parakstītajam tiesību aktam piešķir attiecīgā tiesību akta veida reģistrācijas numuru.

(MK 07.09.2021. instrukcijas Nr. 6 redakcijā)

27. Ministru kabineta instrukcijā un ieteikumos minētajiem objektiem valsts noslēpuma objekta statusa piešķiršanas datums ir instrukcijas vai ieteikumu pieņemšanas datums. Ministru kabineta rīkojumā minētajiem objektiem valsts noslēpuma objekta statusa piešķiršanas datums ir rīkojuma parakstīšanas datums.

28. Pēc attīstības plānošanas dokumenta, tiesību akta vai informatīvā ziņojuma pieņemšanas Valsts kanceleja nosūta tā numurētu kopiju projekta iesniedzējam un institūcijām, kas norādītas projekta pavadvēstulē saskaņā ar šīs instrukcijas pielikuma 15.punktu.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. instrukciju Nr. 6)

29. Par to, vai institūcijām, kas norādītas projekta pavadvēstulē saskaņā ar šīs instrukcijas pielikuma 15.punktu, ir tiesības saņemt un glabāt attiecīgas klasifikācijas pakāpes valsts noslēpuma objektus, pārliecinās atbildīgā ministrija. Ja Valsts kanceleja konstatē, ka institūcijai nav tiesību glabāt attiecīgās kategorijas valsts noslēpuma objektus, Valsts kanceleja pieņemto dokumentu kopijas nenosūta.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. instrukciju Nr. 6)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 4. decembra
instrukcijai Nr. 14

(Pielikums MK 07.09.2021. instrukcijas Nr. 6 redakcijā)

Pavadvēstules paraugs

Valsts ģerboņa attēls

Dokumenta autora (institūcijas) nosaukums un rekvizīti

Izdošanas vieta

dd. mm. gggg.

Nr.

 

(dokumenta datums)

 

(dokumenta numurs)

   
Uz 

Nr.

 
 

(saņemtā dokumenta datums)

 

(saņemtā dokumenta numurs)

Valsts kancelejai

Projekta nosaukums, teksta vai satura izklāsts

Iesniedzu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
 

(projekta nosaukums)

 
1.Iesniegšanas pamatojumsAtsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību un Rīcības plānā tās īstenošanai dotā uzdevuma numuru, tiesību aktu vai attīstības plānošanas dokumentu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola datums, numurs, paragrāfs), Ministru prezidenta uzdevumu (rezolūciju) (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir izstrādāts saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem
2.Informācija par valsts noslēpuma objekta statusu

Norāda, vai valsts noslēpuma objekta statuss dokumentiem paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā.

Norāda, vai projekta nosaukums ir publiskojams

3.Saskaņošanas rezultātsInformācija par ministrijām un citām institūcijām, ar kurām projekts saskaņots, kuru iebildumi ņemti vērā un par kuru iebildumiem nav panākta vienošanās
4.Institūcijas, no kurām noteiktajā termiņā nav saņemts atzinums (saskaņojums)Norāda attiecīgās ministrijas un citas institūcijas
5.Politikas jomaPolitikas jomu atbilstoši Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā minētajai politikas jomu klasifikācijai. Norāda visiem attīstības plānošanas dokumentu projektiem, informatīvo ziņojumu projektiem, kā arī tiesību aktu projektiem. Ja projekts skar vairākas jomas, norāda vairākas jomas
6.Projekta atbildīgā amatpersona

Norāda par projekta virzību atbildīgo amatpersonu – amatu, vārdu, uzvārdu.

Ja projektu izstrādāja darba grupa, norāda arī tā tiesību akta datumu, numuru un nosaukumu, ar kuru apstiprināts darba grupas sastāvs

7.Uzaicināmās personasIzvērtējot Ministru kabineta iekārtas likuma 28. panta piektajā daļā norādīto piedalīšanās lietderību, norāda uzaicināmās personas vārdu, uzvārdu, amatu, ministrijas vai citas institūcijas nosaukumu
8.Cita nepieciešamā informācijaNorāde par personas piekrišanu vai institūcijas pilnvarojumu dalībai darba grupā, komisijā
9.Ministru kabineta lietas pamatojums

Sniedz pamatojumu, kāpēc jautājums izskatāms Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lieta.

Šo rindu aizpilda, tikai iesniedzot Ministru kabineta lietu

10.Steidzamības kārtības pamatojums

Sniedz pamatojumu, kāpēc projekts izskatāms Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā.

Norāda sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks izskatīts un risināts nekavējoties

11.Sekas, ja jautājums netiks nekavējoties izskatītsPaskaidrojums par sekām, ja jautājums netiks nekavējoties risināts
12.Iemesli, kāpēc jautājums nav iesniegts laikusPaskaidrojums par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis iespējams jautājumu sagatavot laikus
13.Galējais termiņš, līdz kuram jautājumam jābūt vai bija jābūt pieņemtam vai izskatītamTermiņa norāde un tā pamatojums
14.Struktūrvienība vai amatpersonas, kuras bija atbildīgas par attiecīgā jautājuma sagatavošanu laikusNorāda struktūrvienību vai konkrētas amatpersonas
15.Dokumenta nosūtīšanaNorāda ministrijas vai institūcijas, kurām jānosūta pieņemtais attīstības plānošanas dokuments, tiesību akts vai informatīvais ziņojums

Pielikumā:

1. ...

2. ...

3. ...

Iesniedzējs  
 

(paraksts)

 

Sagatavotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs
E-pasta adrese

Piezīmes.

1. Šīs tabulas 10., 11., 12., 13. un 14. punkts attiecas uz pavadvēstulēm, ar kurām tiek iesniegti jautājumi, kas saistīti ar iepriekš neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem un kam ir nepieciešama tūlītēja Ministru kabineta rīcība.

2. Pielikumā norāda ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot katra dokumenta klasifikācijas pakāpi.

09.09.2021