Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses

1.pants. 2012.gada 11.maijā Briselē parakstītais Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (turpmāk - Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 116.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 1.novembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2012.gada 13.novembrīPARTNERĪBAS UN SADARBĪBAS NOLĪGUMS
STARP EIROPAS SAVIENĪBU
UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,
UN IRĀKAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES

BEĻĢIJAS KARALISTE,

Bulgārijas Republika,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

Malta,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

Rumānija,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

Somijas Republika,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste,

kas ir Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību līgumslēdzējas puses, turpmāk "dalībvalstis", un

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk "Savienība",

no vienas puses, un

Irākas Republika, turpmāk "Irāka",

no otras puses,

turpmāk kopā "Puses",

ŅEMOT VĒRĀ saites starp Savienību, tās dalībvalstīm un Irāku un to kopīgās vērtības,

ATZĪSTOT, ka Savienība, tās dalībvalstis un Irāka vēlas nostiprināt šīs saites un izveidot tirdzniecību un sadarbību, ko atbalsta ar politisku dialogu,

ŅEMOT VĒRĀ nozīmīgumu, kādu Puses piešķir Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas mērķiem un principiem, cilvēktiesību ievērošanai, demokrātiskajiem principiem un politiskajām un ekonomiskajām brīvībām, kas veido pašus partnerības pamatus,

VĒLREIZ APLIECINOT Pušu uzticību demokrātiskajiem principiem un cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kā tas paredzēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā Cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskos cilvēktiesību dokumentos,

ATZĪSTOT lielo nozīmi, kas piešķirta ilgtspējīgai un sociālai attīstībai, kam jānorit līdztekus ekonomiskajai attīstībai,

ATZĪSTOT, cik svarīgi ir pastiprināt sadarbību starp tām, un kopīgo vēlmi konsolidēt, padziļināt un diversificēt abpusējās attiecības kopēju interešu jomās, balstoties uz suverenitātes, vienlīdzības un nediskriminācijas ievērošanu, tiesiskumu un labu pārvaldību, saudzību pret dabisku vidi un abpusēju izdevīgumu,

ATZĪSTOT vajadzību atbalstīt Irākas centienus turpināt politiskās reformas un ekonomikas atjaunošanu un reformas, kā arī uzlabot dzīves apstākļus nabadzīgajai un mazāk priviliģētajai iedzīvotāju daļai,

ATZĪSTOT vajadzību nostiprināt sieviešu lomu politiskajā, pilsoniskajā, sociālajā, ekonomikas un kultūras sfērā, kā arī cīnīties pret diskrimināciju,

VĒLOTIES radīt labvēlīgus apstākļus tirdzniecības ievērojamai attīstībai un diversifikācijai starp Savienību un Irāku un paplašināt sadarbību ekonomikas, komerciālajā, ieguldījumu, zinātnes un tehnoloģijas un kultūras jomā,

TIECOTIES veicināt starp Pusēm tirdzniecību un ieguldījumus un harmoniskas ekonomiskās attiecības, kas balstītas uz tirgus ekonomikas principiem,

ŅEMOT VĒRĀ vajadzību radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības un ieguldījumu uzlabošanai,

APZINOTIES vajadzību uzlabot apstākļus, kas ietekmē tirdzniecību un ieguldījumus, kā arī apstākļus tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, nodarbinātība, pakalpojumu sniegšana un kapitāla aprite,

ŅEMOT VĒRĀ Pušu tiesības reglamentēt pakalpojumu sniegšanu to teritorijās un nolūkā garantēt leģitīmo valsts politikas mērķu sasniegšanu,

ŅEMOT VĒRĀ to apņēmību veikt tirdzniecību saskaņā ar Marrākešas Nolīgumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu, kas noslēgts 1994. gada 15. aprīlī (turpmāk "PTO nolīgums"), un šajā sakarā Pušu savstarpējo ieinteresētību, lai Irāka pievienotos minētajam nolīgumam,

ATZĪSTOT jaunattīstības valstu īpašās vajadzības saistībā ar PTO,

ATZĪSTOT to, ka terorisms, organizētā noziedzība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un narkotiku tirdzniecība rada nopietnus draudus starptautiskajai stabilitātei un drošībai, kā arī to sadarbības mērķu sasniegšanai,

NORĀDOT uz to, ka ir svarīgi sekmēt un nostiprināt reģionālo sadarbību,

APSTIPRINOT, ka šā nolīguma noteikumi, uz kuriem attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļas darbības joma, ir saistoši Apvienotajai Karalistei un Īrijai kā atsevišķām līgumslēdzējām pusēm un nevis kā Eiropas Savienības daļai, ja vien Eiropas Savienība nepaziņo Irākai, ka kāda no šīm valstīm ir uzņēmusies saistības šajos jautājumos kā Eiropas Savienības daļa saskaņā ar 21. protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību. Tas pats attiecas uz Dāniju saskaņā ar 22. protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. PANTS
Partnerības izveide

1. Ar šo tiek izveidota partnerība starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irāku, no otras puses.

2. Šīs partnerības mērķi ir šādi:

a) izveidot pienācīgu sistēmu Pušu politiskajam dialogam, kas ļautu attīstīt to politiskās attiecības;

b) veicināt tirdzniecību un ieguldījumus un harmoniskas ekonomiskās attiecības starp Pusēm, lai sekmētu to ilgtspējīgu ekonomisko attīstību; un

c) nodrošināt pamatu sadarbībai likumdošanas, ekonomikas, sociālajā, finanšu un kultūras jomā.

2. PANTS
Pamats

Abu Pušu iekšpolitikas un starptautiskās politikas pamatā ir Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos atbilstošos starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteikto demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošana, kā arī tiesiskuma principa ievērošana, un tas ir šā nolīguma būtisks elements.

I SADAĻA
POLITISKAIS DIALOGS UN SADARBĪBA
ĀRĒJĀS POLITIKAS UN DROŠĪBAS POLITIKAS JOMĀ

3. PANTS
Politiskais dialogs

1. Starp Pusēm tiek izveidots regulārs politisks dialogs. Tas nostiprina to attiecības, veicina partnerības attīstību un palielina savstarpējo saprašanos un solidaritāti.

2. Politiskais dialogs aptver visus kopīgo interešu tematus un jo īpaši mieru, ārējo un drošības politiku, nacionālo dialogu un izlīgumu, demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības, labu pārvaldību un reģionālo stabilitāti un integrāciju.

3. Politiskais dialogs notiek reizi gadā ministru un augstāko amatpersonu līmenī.

4. PANTS
Terorisma apkarošana

Puses atkārtoti apstiprina terorisma apkarošanas nozīmīgumu un saskaņā ar starptautiskām konvencijām, starptautiskajām cilvēktiesībām, tiesību aktiem cilvēktiesību un bēgļu tiesību jomā un saviem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem piekrīt sadarboties, lai novērstu un izskaustu terora aktus. Tās jo īpaši sadarbojas:

a) pilnībā īstenojot ANO Drošības padomes Rezolūciju 1373(2001) un citas attiecīgās ANO rezolūcijas, ANO pretterorisma stratēģiju, starptautiskās konvencijas un dokumentus;

b) saskaņā ar starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem apmainoties ar informāciju par teroristu grupām un to atbalsta tīkliem; un

c) apmainoties ar viedokļiem par līdzekļiem un metodēm, ko izmanto terorisma apkarošanai, tostarp tehniskās jomās un mācībās, un apmainoties ar pieredzi terorisma novēršanā.

Puses turpina īstenot apņemšanos, lai pēc iespējas drīzāk panāktu vienošanos saistībā ar ANO Vispārējo konvenciju par starptautisko terorismu.

Puses pauž nopietnas bažas par kūdīšanu uz terora aktiem un uzsver savu apņēmību veikt visus vajadzīgos un piemērotos pasākumus saskaņā ar starptautiskajām un valsts tiesībām, lai mazinātu draudus, ko izraisa šāda kūdīšana.

5. PANTS
Cīņa pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu

Puses uzskata, ka masu iznīcināšanas ieroču (MII) izplatīšana un to piegādes līdzekļi gan valstīm, gan nevalstiskiem dalībniekiem ir viens no nopietnākajiem draudiem starptautiskajai stabilitātei un drošībai. Tādēļ Puses vienojas sadarboties un dot ieguldījumu cīņā pret MII un to piegādes līdzekļu izplatīšanu, pilnīgi ievērojot un savās valstīs īstenojot savas pastāvošās saistības atbilstīgi starptautiskajiem atbruņošanās un ieroču neizplatīšanas līgumiem un nolīgumiem, kā arī citas attiecīgas starptautiskās saistības. Puses vienojas, ka šis noteikums ir šā nolīguma būtisks elements.

Puses arī vienojas sadarboties cīņā pret MII izplatīšanu un to piegādes līdzekļiem un sniegt šādu ieguldījumu:

a) veikt pasākumus, lai parakstītu vai ratificētu visus citus attiecīgos starptautiskos dokumentus, vai lai tiem pievienotos un tos pilnībā īstenotu;

b) ieviest efektīvu eksporta kontroles valsts sistēmu, lai kontrolētu tādu produktu eksportu un tranzītu, kas saistīti ar MII, tostarp kontrolētu MII galīgo izmantošanu, kuru piemēro divējāda lietojuma tehnoloģijām, un paredzēt efektīvas sankcijas eksporta kontroles pārkāpumu gadījumā.

Puses vienojas veidot regulāru politisku dialogu, kas papildinās un konsolidēs šos elementus.

6. PANTS
Kājnieku un vieglie ieroči

1. Puses atzīst, ka kājnieku ieroču un vieglo ieroču (KIVI), kā arī to munīcijas, nelikumīga ražošana, pārvadāšana un aprite, kā arī šo ieroču un munīcijas pārmērīga uzkrāšana, slikta pārvaldība, neatbilstīgi nodrošinātas noliktavas un nekontrolēta izplatīšana joprojām nopietni apdraud mieru un starptautisko drošību.

2. Puses vienojas ievērot un pilnā apjomā pildīt savas saistības attiecībā uz pienākumu apkarot KIVI , tostarp to munīcijas, nelegālu tirdzniecību atbilstoši spēkā esošajiem starptautiskajiem nolīgumiem un ANO Drošības padomes rezolūcijām, kā arī to saistības saskaņā ar citiem starptautiskiem dokumentiem, kas piemērojami šajā jomā, piemēram, ANO Rīcības programmu, lai novērstu, apkarotu un izskaustu kājnieku ieroču un vieglo ieroču nelikumīgu tirdzniecību visās tās izpausmēs.

3. Puses apņemas sadarboties un nodrošināt savu centienu koordināciju, papildināmību un sinerģiju, lai apkarotu KIVI, tostarp to munīcijas, nelegālu tirdzniecību starptautiskā, reģionālā, apakšreģionālā un valstu līmenī, un vienojas veidot regulāru politisku dialogu, kas papildinās un konsolidēs šo apņemšanos.

7. PANTS
Starptautiskā krimināltiesa

1. Puses atkārtoti apstiprina, ka nevar palikt nesodīti vissmagākie noziegumi, kas satrauc starptautisko sabiedrību kopumā, un ka saukšana pie atbildības par tiem ir jānodrošina, veicot pasākumus vietējā vai starptautiskā līmenī.

2. Puses atzīst, ka Irāka pagaidām vēl nav Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu parakstītājvalsts, bet tā apsver iespēju tiem pievienoties nākotnē. Tādējādi Irāka veiks pasākumus, lai pievienotos Romas statūtiem un saistītajiem dokumentiem un ratificētu un īstenotu tos.

3. Puses atkārtoti apstiprina savu apņemšanos sadarboties šajā jautājumā, tostarp apmainoties ar pieredzi juridisku pielāgojumu pieņemšanā, kas noteikti attiecīgajos starptautisko tiesību aktos.

II SADAĻA
TIRDZNIECĪBA UN IEGULDĪJUMI

I IEDAĻA
PREČU TIRDZNIECĪBA

I NODAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

8. PANTS
Darbības un piemērošanas joma

Šī nodaļa attiecas uz preču tirdzniecību starp Pusēm.

9. PANTS
Muitas nodokļi

Šajā nodaļā muitas nodoklis ir jebkurš nodoklis vai jebkāda veida maksājums, ko piemēro, preces importējot vai eksportējot vai saistībā ar preču importēšanu vai eksportēšanu, tostarp visu veidu papildnodokļi vai uzcenojumi, ko piemēro minētajam importam vai eksportam. Muitas nodoklis neietver:

a) maksu, kas ir vienāda ar iekšējo nodokli, kuru uzliek saskaņā ar 11. pantu;

b) nodokli, kuru uzliek saskaņā ar šā nolīguma II sadaļas 1. iedaļas II nodaļu;

c) nodokli, ko piemēro saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (turpmāk "GATT 1994") VI, XVI un XIX pantu, PTO Nolīgumu par GATT 1994 VI panta īstenošanu, PTO Nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem, PTO Nolīgumu par aizsardzības pasākumiem, PTO Lauksaimniecības nolīguma 5. pantu vai PTO Vienošanos par noteikumiem un kārtību, kas nosaka strīdu izšķiršanu (turpmāk "DSU");

d) nodevas vai citus maksājumus, kas noteikti kādas Puses vietējos tiesību aktos un ko piemēro saskaņā ar GATT 1994 VIII pantu un tā piezīmēm un papildu noteikumiem.

10. PANTS
Vislielākās labvēlības režīms

1. Puses viena otrai piešķir vislielākās labvēlības režīmu saskaņā ar GATT 1994 I panta 1. punktu un tā piezīmēm un papildu noteikumiem.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neattiecas uz

a) priekšrocībām, kas piešķirtas nolūkā izveidot muitas savienību vai brīvās tirdzniecības zonu saskaņā ar GATT 1994 vai saskaņā ar šādas muitas savienības vai brīvās tirdzniecības zonas izveidi;

b) priekšrocībām, kas piešķirtas konkrētām valstīm saskaņā ar GATT 1994 un citiem starptautiskiem nolīgumiem par labu jaunattīstības valstīm.

11. PANTS
Valsts režīms

Katra Puse piešķir valsts režīmu, ko piemēro otras Puses precēm, saskaņā ar GATT 1994 III pantu, tostarp tā piezīmēm un papildu noteikumiem. Šai nolūkā GATT 1994 III pantu un tā piezīmes un papildu noteikumus mutatis mutandis iekļauj šajā nolīgumā kā tā sastāvdaļu.

12. PANTS
Tarifu politika

1. Irākas izcelsmes precēm, kas tiek importētas Savienībā, piemēro Savienības vislielākās labvēlības režīmu. Irākas izcelsmes precēm, kas tiek importētas Savienībā, nepiemēro muitas nodokļus, kuri pārsniedz muitas nodokļus, ko piemēro importam no PTO dalībvalstīm saskaņā ar GATT 1994 I pantu.

2. Savienības izcelsmes precēm, ko importē Irākā, nepiemēro muitas nodokļus, kas pārsniedz pašreizējos 8 % no rekonstrukcijas nodevas importētām precēm.

3. Puses vienojas, ka līdz laikam, kad Irāka iestāsies PTO, Puses pēc savstarpējām konsultācijām var grozīt muitas nodokļu līmeni importam.

4. Ja pēc šā nolīguma parakstīšanas erga omnes Irāka piemēro importam jebkādu tarifa samazinājumu, īpaši samazinājumus saistībā ar PTO sarunām par tarifiem, šos samazinātos muitas nodokļus piemēro Savienības izcelsmes importam, un no samazinājuma piemērošanas dienas tie aizstāj pamatnodokli vai rekonstrukcijas nodevu.

13. PANTS
Attiecīgo GATT 1994 noteikumu piemērošana

Šajā nolīgumā kā tā sastāvdaļu iekļauj šādus GATT 1994 pantus, un starp Pusēm tos piemēro mutatis mutandis:

a) V pants, tostarp tā piezīmes un papildu noteikumi;

b) VII panta 1., 2., 3. punkts, 4. punkta a), b) un d) apakšpunkts un 5. punkts, tostarp tā piezīmes un papildu noteikumi, un PTO Nolīgums par GATT 1994 VII panta īstenošanu;

c) VIII pants, tostarp tā piezīmes un papildu noteikumi;

d) IX pants;

e) X pants.

14. PANTS
Preču harmonizētā aprakstīšana

Tirdzniecībā starp Pusēm preces klasificē, kā noteikts katras Puses attiecīgajā tarifu nomenklatūrā, ko interpretē atbilstoši harmonizētajai sistēmai, kas iekļauta Starptautiskajā konvencijā par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, ko parakstīja 1983. gada 14. jūnijā Briselē (turpmāk "HS").

15. PANTS
Preču pagaidu ievešana

Neskarot tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskām konvencijām par preču pagaidu ievešanu, kuras ir saistošas abām Pusēm, katra Puse piešķir otrai Pusei atbrīvojumu no ievedmuitas un citiem maksājumiem attiecībā uz precēm, kuras ieved uz laiku. Pagaidu ievešanas procedūru piemēro, ņemot vērā apstākļus, kādos attiecīgās Puses ir pieņēmušas pienākumus, kuri izriet no minētajām konvencijām.

16. PANTS
Kvantitatīvu ierobežojumu aizliegums

Stājoties spēkā šim nolīgumam, Savienība un Irāka savstarpējā tirdzniecībā atceļ un nepieņem vai nesaglabā nekādus importa vai eksporta ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi saskaņā ar GATT 1994 XI pantu un tā piezīmēm un papildu noteikumiem. Šai nolūkā GATT 1994 XI pantu un tā piezīmes un papildu noteikumus mutatis mutandis iekļauj šajā nolīgumā kā tā sastāvdaļu.

17. PANTS
Eksporta nodokļi

Neviena no Pusēm nedrīkst saglabāt vai noteikt nekādus muitas nodokļus, nodevas vai citus maksājumus, ko piemēro preču eksportam vai saistībā ar preču eksportu otrai Pusei. Neviena no Pusēm precēm, ko eksportē otrai Pusei, nedrīkst saglabāt vai noteikt nekādus iekšējos nodokļus, nodevas vai maksājumus, kuri pārsniedz iekšējai tirdzniecībai paredzētām līdzīgām precēm noteiktos nodokļus, nodevas vai maksājumus.

II NODAĻA
TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS INSTRUMENTI

18. PANTS
Antidempings

1. Šā nolīguma noteikumi neliedz Pusēm pieņemt antidempinga vai kompensācijas pasākumus saskaņā ar GATT 1994 VI pantu, tostarp tā piezīmēm un papildu noteikumiem, un Nolīgumu par 1994. gada Vispārējās vienošanās par tirdzniecību un tarifiem VI panta īstenošanu, kā arī PTO Nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem.

2. Uz šo pantu neattiecas šā nolīguma II sadaļas VI iedaļas noteikumi.

19. PANTS
Drošības pasākumi

1. Šā nolīguma noteikumi nekavē Puses pieņemt pasākumus saskaņā ar GATT 1994 XIX pantu un PTO Nolīgumu par aizsardzības pasākumiem.

2. Uz šo pantu neattiecas šā nolīguma II sadaļas VI iedaļas noteikumi.

III NODAĻA
IZŅĒMUMI

20. PANTS
Vispārējie izņēmumi

GATT 1994 XX panta noteikumus, tostarp tā piezīmes un papildu noteikumus, un GATT 1994 XXI panta noteikumus, kuri iekļauti šajā nolīgumā kā tā sastāvdaļa, starp Pusēm piemēro mutatis mutandis.

IV NODAĻA
JAUTĀJUMI, KAS NEATTIECAS UZ TARIFIEM

21. PANTS
Rūpnieciskie standarti un atbilstības novērtēšana, tehniskie noteikumi

1. Saistība ar PTO Nolīgumu par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībai

Noteikumus, kas ietverti PTO Nolīgumā par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībai (turpmāk "TBT nolīgums"), kurš ir iekļauts šajā nolīgumā kā tā sastāvdaļa, piemēro starp Pusēm mutatis mutandis.

2. Darbības un piemērošanas joma

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru sagatavošanu, pieņemšanu un piemērošanu, kā noteikts TBT nolīgumā.

3. Mērķi

Pušu sadarbībai tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru jomā ir šādi mērķi:

a) izvairīties no tehniskiem šķēršļiem tirdzniecībai vai samazināt tos, lai atvieglotu tirdzniecību starp Pusēm;

b) uzlabot piekļuvi precēm Pušu tirgos, uzlabojot preču drošumu, kvalitāti un konkurētspēju;

c) veicināt starptautisko tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru, tostarp nozarēm raksturīgu pasākumu, plašāku izmantošanu, un starptautiskās paraugprakses izmantošanu to sagatavošanā;

d) nodrošināt, lai standartu un tehnisko noteikumu sagatavošana, pieņemšana un piemērošana būtu pārredzama un neradītu nevajadzīgus šķēršļus tirdzniecībai starp Pusēm saskaņā ar TBT nolīgumu;

e) attīstīt infrastruktūru tehniskajam regulējumam, standartizācijai, atbilstības novērtēšanai, akreditācijai, metroloģijai un tirgus uzraudzībai Irākā;

f) izveidot funkcionālas saites starp Irākas un Savienības standartizācijas, atbilstības novērtēšanas un regulēšanas iestādēm;

g) sekmēt Irākas iestāžu efektīvu līdzdalību starptautiskās standartu noteikšanas struktūrās un TBT komitejā.

4. Tehniskie noteikumi, standarti un atbilstības novērtēšanas procedūras

a) Puses nodrošina, ka tehniskie noteikumi, standarti un atbilstības novērtēšanas procedūras netiek sagatavotas, pieņemtas vai piemērotas nolūkā radīt nevajadzīgus šķēršļus tirdzniecībai starp Pusēm vai ka šādi šķēršļi netiek radīti to rezultātā saskaņā ar TBT nolīguma noteikumiem.

b) Kad tas ir iespējams, Puses cenšas saskaņot savus standartus, tehniskos noteikumus un atbilstības novērtēšanas procedūras.

5. Pārredzamība un paziņošana

a) Pusēm ir pienākums apmainīties ar informāciju par tehniskajiem noteikumiem, standartiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām, kuras paredzētas TBT nolīgumā.

b) Puses vienojas ar kontaktpunktu starpniecību apmainīties ar informāciju par jautājumiem, kas varētu būt noderīgi to tirdzniecības attiecībām, tostarp ar trauksmes ziņojumiem, zinātniekiem atzinumiem un notikumiem.

c) Puses var sadarboties kontaktpunktu izveidē un uzturēšanā un kopīgu datubāzu izveidē un uzturēšanā.

V NODAĻA
SANITĀRIE UN FITOSANITĀRIE PASĀKUMI

22. PANTS
Sanitārie un fitosanitārie pasākumi

1. Puses sadarbojas sanitāro un fitosanitāro pasākumu jomā ar mērķi atvieglot tirdzniecību, vienlaikus aizsargājot cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību. Noteikumus, kas ietverti PTO Nolīgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu (turpmāk "SPS nolīgums"), kurš ir iekļauts šajā nolīgumā kā tā sastāvdaļa, piemēro starp Pusēm mutatis mutandis.

2. Lai sasniegtu savstarpēji pieņemamus risinājumus Puses pēc pieprasījuma var apzināt un risināt problēmas, kas rodas no specifisko SPS pasākumu piemērošanas.

II IEDAĻA
PAKALPOJUMU TIRDZNIECĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANA

23. PANTS
Piemērošanas joma

1. Šajā iedaļā tiek noteikta nepieciešamā kārtība pakalpojumu tirdzniecības un uzņēmējdarbības pakāpeniskai liberalizācijai starp Pusēm.

2. Šī iedaļa attiecas uz pasākumiem, kuri ietekmē pakalpojumu tirdzniecību un uzņēmējdarbību visās saimnieciskās darbības jomās, izņemot

a) kodolmateriālu ieguvi, ražošanu un pārstrādi;

b) ieroču, munīcijas un militārā aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību;

c) audiovizuālos pakalpojumus un kultūras pakalpojumus;

d) izglītības pakalpojumus;

e) veselības un sociālos pakalpojumus;

f) nacionālo jūras kabotāžu;

g) gaisa pārvadājumu pakalpojumus un gaisa pārvadājumu papildpakalpojumus, izņemot

i) gaisa kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumus, kuru laikā gaisa kuģi neizmanto;

ii) gaisa pārvadājumu pakalpojumu pārdošanu un tirdzniecību;

iii) datorizētas rezervēšanas sistēmas pakalpojumus;

iv) apkalpošanu uz zemes;

v) gaisa kuģu ar apkalpi nomas pakalpojumus;

vi) lidostu ekspluatācijas pakalpojumus; un

h) kosmosa transporta pakalpojumus.

3. Šīs iedaļas noteikumi neuzliek pienākumus attiecībā uz valdības iepirkumu.

4. Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz Pušu piešķirtām subsīdijām.

5. Atbilstīgi šīs iedaļas noteikumiem Puses patur tiesības pieņemt un ieviest jaunus noteikumus leģitīmu politisko mērķu sasniegšanai.

24. PANTS
Definīcijas

Šajā iedaļā:

a) "Savienības fiziska persona" ir kādas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais saskaņā ar tās tiesību aktiem, un "Irākas Republikas fiziska persona" ir Irākas Republikas valstspiederīgais saskaņā ar tās tiesību aktiem;

b) "juridiska persona" ir jebkura juridiska vienība, kas noteiktajā kārtībā dibināta vai citādi organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem peļņas gūšanai vai citā nolūkā un kas pieder privātpersonai vai valstij, tostarp jebkura korporācija, fonds, personālsabiedrība, kopuzņēmums, vienīgā īpašnieka uzņēmums vai asociācija;

c) "Savienības juridiska persona" vai "Irākas Republikas juridiska persona" ir jebkura juridiska persona, kura izveidota saskaņā ar, attiecīgi, kādas Savienības dalībvalsts vai Irākas Republikas tiesību aktiem un kuras juridiskā adrese, centrālā vadība vai galvenā darbības vieta ir, attiecīgi, teritorijā, uz kuru attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību, vai Irākas Republikas teritorijā. Ja juridiskajai personai teritorijā, uz kuru attiecas Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību, vai, attiecīgi, Irākas teritorijā ir vienīgi juridiskā adrese, centrālā vadība vai galvenā darbības vieta, tā netiek uzskatīta par Savienības juridisku personu vai, attiecīgi, Irākas juridisku personu, ja vien tās darbībai nav faktiskas un pastāvīgas saites ar Savienības vai, attiecīgi, Irākas ekonomiku;

d) neskarot c) punktu, kuģošanas sabiedrības, kas izveidotas ārpus Savienības vai Irākas un ko kontrolē Savienības dalībvalsts vai, attiecīgi, Irākas valstspiederīgie, arī ir ieguvējas no šā nolīguma noteikumiem, ja to kuģi saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir reģistrēti minētajā Savienības dalībvalstī vai Irākā un kuģo ar Savienības dalībvalsts vai Irākas karogu;

e) "saimnieciskā darbība" neietver darbības, ko veic, izpildot valsts varas pilnvaras, proti, darbības, ko neveic, komerciālā kārtā konkurējot ar vienu vai vairākiem komersantiem;

f) "meitasuzņēmums" ir juridiska persona, ko faktiski kontrolē cita juridiska persona;

g) juridiskas personas "filiāle" ir uzņēmējdarbības veikšanas vieta, kam nav juridiska statusa, bet kam piemīt pastāvīguma iezīmes, piemēram, mātesuzņēmuma atzars, kam ir vadība un materiālais aprīkojums, lai veiktu darījumus ar trešām personām, lai šīm personām, kaut arī tās ir informētas, ka vajadzības gadījumā tām būs juridiska saikne ar mātesuzņēmumu, kura galvenais birojs atrodas ārvalstīs, nav jāveic tieši darījumi ar šādu mātesuzņēmumu, bet tās var veikt uzņēmējdarbību atzara uzņēmējdarbības vietā;

h) Puses "pakalpojumu sniedzējs" ir Puses jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlas sniegt vai sniedz pakalpojumu;

i) "pakalpojumu tirdzniecība" tiek definēta kā pakalpojuma sniegšana šādos veidos:

i) no vienas Puses teritorijas otras Puses teritorijā,

ii) vienas Puses teritorijā otras Puses pakalpojuma patērētājam,

iii) vienas Puses pakalpojuma sniedzējam veicot uzņēmējdarbību otras Puses teritorijā,

iv) ar fizisku personu klātbūtnes starpniecību sniegti vienas Puses pakalpojuma sniedzēja pakalpojumi otras Puses teritorijā;

j) "pasākums" ir Puses jebkāds pasākums likuma, noteikumu, normas, procedūras, lēmuma, administratīvas rīcības vai citā formā;

k) "Puses noteikts vai piemērots pasākums" ir pasākums, ko veic

i) centrālā valdība, reģiona valdība vai vietējās pašvaldības un iestādes; un

ii) nevalstiskas struktūras, īstenojot centrālās valdības, reģiona valdības vai vietējo pašvaldību vai iestāžu deleģētās pilnvaras;

l) "pakalpojumi" ir jebkuri pakalpojumi jebkurā nozarē, izņemot pakalpojumus, kurus sniedz, izpildot valsts varas pilnvaras;

m) "uzņēmējdarbības veikšana" ir jebkura veida uzņēmējdarbības vai profesionāls nodibinājums:

i) izveidojot, iegādājoties vai saglabājot juridisku personu; vai

ii) izveidojot vai saglabājot filiāli vai pārstāvniecību,

Puses teritorijā nolūkā veikt saimniecisku darbību;

n) Puses "ieguldītājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlas veikt vai veic saimniecisku darbību, nodibinot uzņēmumu;

o) "pakalpojums, ko sniedz, izpildot valsts pilnvaras" ir jebkurš pakalpojums, ko nesniedz, komerciālā kārtā konkurējot ar vienu vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem.

25. PANTS

1. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Savienība Irākas pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem piemēro režīmu, kas izriet no Savienības un tās dalībvalstu īpašo saistību saraksta par valstu režīmu un tirgus piekļuvi saskaņā ar Vispārējo vienošanos par tirdzniecību un pakalpojumiem (turpmāk "GATS").

2. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā un saskaņā ar 3. punktu Irāka piešķir Savienības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem pakalpojumu nozarē un ārpus tās režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs par režīmu, kas piešķirts līdzīgiem Irākas pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem vai līdzīgiem jebkuras trešās valsts pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem atkarībā no tā, kurš ir labāks.

3. Irāka var mainīt režīmu, kas piešķirts Savienības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem, attiecinot uz to nosacījumus un ierobežojumus, kuru rezultātā režīms būs mazāk labvēlīgs nekā tas, kas piešķirts līdzīgiem tās pašas pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem. Veicot minētās izmaiņas, ievēro šādus nosacījumus.

a) Režīms, ko piešķir Savienības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem saglabājas ne mazāk labvēlīgs par režīmu, ko Irāka piešķir līdzīgiem jebkuras trešās valsts pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem.

b) Irāka par minēto nodomu paziņo Eiropas Savienības Komisijai (turpmāk "Komisija") četrus mēnešus pirms minēto nosacījumu ieviešanas plānotās dienas. Pēc Komisijas pieprasījuma Irāka sniedz sīku informāciju par iemesliem, kuri pamato plānoto nosacījumu un ierobežojumu noteikšanu. Tiek uzskatīts, ka Savienība ir pieņēmusi šos nosacījumus un ierobežojumus, ja astoņās nedēļās Irākai nav nosūtīts paziņojums.

c) Pēc jebkuras Puses pieprasījuma ierosinātos nosacījumus un ierobežojumus iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai Sadarbības komitejā.

4. Neskarot priekšrocības, kas izriet no režīma, kurš piešķirts Savienības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem saskaņā ar šā panta 2. punktu, pēc Irākas pievienošanās PTO Irāka arī attiecina uz Savienības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem režīmu, kas izriet no tās īpašo saistību saraksta saskaņā ar GATS.

26. PANTS

1. Vislielākās labvēlības režīms, ko piešķir saskaņā ar šīs iedaļas noteikumiem, neattiecas uz nodokļu atvieglojumiem, ko Puses piešķir vai piešķirs nākotnē, pamatojoties uz nolīgumiem, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu uzlikšanu, vai citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem.

2. Šīs iedaļas noteikumus nevar uzskatīt par tādiem, kas liedz Pusēm pieņemt vai īstenot pasākumus, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu nemaksāšanas, ņemot vērā noteikumus nolīgumos par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu un citos ar nodokļiem saistītos pasākumos, vai vietējos nodokļu tiesību aktos.

3. Šīs iedaļas noteikumus nevar uzskatīt par tādiem, kas liedz dalībvalstīm vai Irākai, piemērojot savu nodokļu tiesību aktu attiecīgos noteikumus, noteikt atšķirības starp nodokļu maksātājiem, kas neatrodas vienādā situācijā, jo īpaši attiecībā uz viņu dzīvesvietu.

27. PANTS
Citi nolīgumi

Šīs iedaļas noteikumi nekādi neierobežo Pušu ieguldītāju tiesības gūt labumu no labvēlīgāka režīma, ko nosaka spēkā esoši vai turpmāki starptautiski nolīgumi par ieguldījumiem, kuros kāda Savienības dalībvalsts un Irāka ir līgumslēdzēja puse.

28. PANTS
Pārredzamība

Puses nekavējoties atbild uz visiem otras Puses pieprasījumiem attiecībā uz konkrētu informāciju par jebkuru tās vispārējas piemērošanas pasākumu vai starptautiskiem nolīgumiem, kas attiecas uz šo nolīgumu vai ietekmē to. Katra Puse arī ierīko vienu vai vairākus informācijas punktus, kas pēc pieprasījuma sniedz konkrētu informāciju otras Puses pakalpojumu sniedzējiem par visiem šiem jautājumiem. Minētie informācijas punkti ir norādīti 3. pielikumā. Informācijas punktiem nav jābūt normatīvo aktu depozitārijiem.

29. PANTS
Izņēmumi

1. Uz šīs iedaļas noteikumiem attiecas izņēmumi, kas ietverti šajā pantā. Atbilstoši prasībai par to, ka šādus pasākumus nepiemēro tā, lai rastos patvarīga vai neattaisnojama diskrimināciju starp valstīm, kurās dominē līdzīgi apstākļi vai pastāv slēpts pakalpojumu tirdzniecības ierobežojums, šīs iedaļas noteikumi nevar tikt interpretēti tā, lai jebkuru Pusi aizkavētu pieņemt vai veikt pasākumus, kas:

a) nepieciešami sabiedriskās drošības vai sabiedrības morāles aizsardzībai vai sabiedriskās kārtības uzturēšanai;

b) nepieciešami cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzībai;

c) nepieciešami, lai nodrošinātu to tiesību aktu ievērošanu, kuri nav pretrunā šīs iedaļas noteikumiem, ieskaitot noteikumus, kuri attiecas uz:

i) krāpnieciskas un maldinošas prakses novēršanu vai attiecas uz pakalpojumu līgumu saistību neizpildes sekām;

ii) personu privātās dzīves aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un izplatīšanu un privātā īpašumā esošas dokumentācijas un grāmatvedības konfidencialitātes aizsardzību;

iii) drošību;

d) nav saderīgi ar 25. panta mērķiem, ja režīma atšķirības mērķis ir nodrošināt efektīvu vai līdztiesīgu tiešo nodokļu uzlikšanu vai iekasēšanu attiecībā uz otras Puses pakalpojumiem vai pakalpojumu sniedzējiem;

e) nav saskanīgi ar 25. panta mērķiem, ja režīma atšķirības mērķis ir novērst nodokļu nemaksāšanu vai apiešanu saskaņā ar nodokļu noteikumiem nolīgumos par dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu vai citos nodokļu noteikumos, vai vietējos tiesību aktos nodokļu jomā.

2. Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz Pušu attiecīgajām sociālā nodrošinājuma sistēmām vai tādām darbībām katras Puses teritorijā, kas regulāri vai neregulāri ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.

3. Šīs iedaļas noteikumus nepiemēro pasākumiem, kas skar fiziskas personas, kuras meklē piekļuvi kādas Puses darba tirgum, tāpat arī to nepiemēro pasākumiem attiecībā uz pilsonību, pastāvīgu dzīvesvietu vai pastāvīgu nodarbinātību.

4. Šīs iedaļas noteikumi neattur Puses no pasākumu piemērošanas, lai regulētu fizisko personu iebraukšanu vai to pagaidu uzturēšanos to teritorijā, ieskaitot pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu to robežu integritāti un nodrošinātu, ka fiziskās personas pareizi šķērso to robežas, ar nosacījumu, ka šādi pasākumi netiek īstenoti tā, ka tie likvidē vai mazina ieguvumus, kas rodas jebkurai Pusei saskaņā ar 25. pantu.

5. Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz centrālās bankas vai monetārās iestādes, vai jebkuras citas valsts iestādes veiktām darbībām saskaņā ar monetāro vai valūtas maiņas kursa politiku.

6. Šīs iedaļas noteikumi neliedz Pusēm, tostarp to valsts iestādēm, ekskluzīvi veikt vai noteikt to teritorijā darbības vai pakalpojumus uz Puses vai tās valsts iestāžu rēķina, ar tās garantiju vai par tās finanšu līdzekļiem

7. Šīs iedaļas noteikumi neliedz nevienai Pusei piemērot jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai ar šā nolīguma noteikumu starpniecību novērstu tās pasākumu apiešanu attiecībā uz trešās valsts piekļuvi tās tirgum.

30. PANTS
Drošības izņēmumi

Šīs iedaļas noteikumi:

a) neliek Pusēm sniegt informāciju, ja tās uzskata, ka informācijas izpaušana ir pretrunā tās būtiskām drošības interesēm; kā arī

b) neattur Puses no jebkādas darbības veikšanas, kuru tās uzskata par nepieciešamu savu būtisko drošības interešu aizsardzībai:

i) attiecībā uz saimniecisku darbību, ko tieši vai netieši veic militāras iestādes nodrošinājuma vajadzībām;

ii) attiecībā uz skaldmateriāliem un kodolmateriāliem vai materiāliem, no kuriem tie iegūti;

iii) saistībā ar ieroču, munīcijas un militārā aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību un citu preču un materiālu apriti;

iv) attiecībā uz publisko iepirkumu, kas nepieciešams valsts drošības vai valsts aizsardzības vajadzībām;

v) kara laikā vai citādā ārkārtas situācijā starptautiskajās attiecībās; vai

c) neattur Puses no jebkādas rīcības, kas tām jāveic saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtiem, lai uzturētu starptautisko mieru un drošību.

31. PANTS
Pakalpojumu tirdzniecības un uzņēmējdarbības pakāpeniska liberalizācija

Tiklīdz to ļauj apstākļi, tostarp ņemot vērā situāciju pēc Irākas pievienošanās PTO, Sadarbības padome var sniegt Pusēm ieteikumus pakāpeniski paplašināt starp tām pakalpojumu tirdzniecību un uzņēmējdarbību un nodrošināt pilnīgu atbilstību GATS noteikumiem, īpaši V pantam. Ja šos ieteikumus pieņem, tos var piemērot, Pusēm savstarpēji vienojoties.

III IEDAĻA
TIRDZNIECĪBAS UN IEGULDĪJUMU NOTEIKUMI

32. PANTS
Ieguldījumu veicināšana

Puses veicina savstarpēji izdevīgu ieguldījumu pieaugumu, radot labvēlīgākus apstākļus privātiem ieguldījumiem.

33. PANTS
Kontaktpunkti un informācijas apmaiņa

Lai veicinātu Pušu saziņu visos tirdzniecības jautājumos, kas saistīti ar privātiem ieguldījumiem, katra Puse izraugās kontaktpunktu. Pēc vienas vai otras Puses lūguma otras Puses kontaktpunkts norāda iestādi vai amatpersonu, kas atbild par attiecīgo jautājumu, un sniedz nepieciešamo atbalstu, lai veicinātu saziņu ar pieprasījuma iesniedzēju Pusi.

IV IEDAĻA
KĀRTĒJIE MAKSĀJUMI UN KAPITĀLS

34. PANTS
Mērķis un piemērošanas joma

1. Pušu mērķis ir to savstarpējo kārtējo maksājumu un kapitāla aprites liberalizācija saskaņā ar saistībām, ko Puses uzņēmušās starptautiskajās finanšu institūcijās.

2. Šī iedaļa attiecas uz visiem Pušu savstarpējiem kārtējiem maksājumiem un kapitāla apriti.

35. PANTS
Norēķinu konti

Puses atļauj veikt visus savstarpējā norēķinu konta maksājumus un pārskaitījumus brīvi konvertējamā valūtā un saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda statūtiem.

36. PANTS
Kapitāla konts

No šā nolīguma spēkā stāšanās brīža Puses atļauj kapitāla brīvu apriti attiecībā uz tiešajiem ieguldījumiem, ko veic saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktiem, un ieguldījumiem, ko veic saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem, kā arī šo ieguldījumu un no tiem gūtās peļņas likvidāciju vai repatriāciju.

37. PANTS
Jaunu pasākumu nepieņemšana

Puses neievieš nekādus jaunus ierobežojumus attiecībā uz kārtējiem maksājumiem un kapitāla apriti starp to rezidentiem un nepadara stingrākus jau esošos ierobežojumus.

38. PANTS
Drošības pasākumi

1. Ja ārkārtējos apstākļos kapitāla aprite starp Savienību un Irāku rada vai var radīt nopietnas grūtības sakarā ar valūtas maiņas kursa politikas vai monetārās politikas darbību Savienībā vai Irākā, attiecīgi Savienība vai Irāka uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, var noteikt aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar kapitāla apriti starp Savienību un Irāku, ja minētie pasākumi ir absolūti nepieciešami.

2. Puse, kas nosaka aizsargpasākumus, iespējami drīz informē otru Pusi par to atcelšanas grafiku.

39. PANTS
Nobeiguma noteikumi

1. Šīs iedaļas noteikumi neierobežo Pušu komersantu tiesības gūt labumu no jebkādiem labvēlīgākiem režīmiem, kas varētu būt paredzēti jebkādā esošā divpusējā vai daudzpusēja nolīgumā, kuram tās ir līgumslēdzējas puses.

2. Puses apspriežas nolūkā sekmēt savstarpējo kapitāla apriti, lai veicinātu šā nolīguma mērķu sasniegšanu.

V IEDAĻA
AR TIRDZNIECĪBU SAISTĪTI JAUTĀJUMI

I NODAĻA
VALSTS TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMI

40. PANTS

1. Pušu mērķis ir izpildīt nosacījumus, kas paredzēti 1994. gada GATT XVII pantā, tā piezīmēs un papildu noteikumos, un PTO Vienošanos par 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XVII panta interpretāciju, kas mutatis mutandis iekļauti šajā nolīgumā kā tā sastāvdaļa.

2. Ja kāda no Pusēm atsevišķos gadījumos pieprasa otrai Pusei informāciju par valsts tirdzniecības uzņēmumiem, to darbības veidu un ietekmi uz divpusējo tirdzniecību, pieprasījuma saņēmēja Puse nodrošina maksimāli iespējamo pārredzamību, neskarot GATT 1994 XVII panta 4. punkta d) apakšpunkta noteikumus par konfidenciālu informāciju.

3. Puses nodrošina, lai visi valsts tirdzniecības uzņēmumi, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, izpildītu attiecīgās Puses saistības saskaņā ar šo nolīgumu.

II NODAĻA
PUBLISKAIS IEPIRKUMS

41. PANTS
Ievads

1. Puses atzīst pārredzamu, konkurētspējīgu un atklātu konkursa procedūru nozīmi ekonomikas ilgtspējīgā attīstībā un nosaka sev mērķi efektīvi, abpusēji un pakāpeniski atvērt attiecīgos iepirkuma tirgus.

2. Šajā nodaļā:

a) "komerciālas preces vai pakalpojumi" ir tāda veida preces vai pakalpojumi, ko parasti pārdod vai piedāvā pārdošanai un ko komerctirgū parasti pērk nevalstiskas personas nevalstiskiem mērķiem;

b) "būvniecības pakalpojums" ir pakalpojums, kura mērķis ir inženiertehnisko būvdarbu vai būvdarbu izpilde, izmantojot jebkādus līdzekļus, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Centrālā preču klasifikatora 51. sadaļu (turpmāk "CPC");

c) "dienas" ir kalendārās dienas;

d) "elektroniska izsole" ir pastāvīgs process, kas saistīts ar elektronisko sakaru līdzekļu izmantošanu, lai piegādātāji varētu iesniegt vai nu jaunas cenas, vai skaitliski izsakāmu un ar cenu nesaistītu konkursa elementu jaunas vērtības, kas saistītas ar vērtēšanas kritērijiem, vai gan vienu, gan otru, kā rezultātā tiek klasificēti vai pārklasificēti konkursa piedāvājumi;

e) "rakstiski vai rakstisks" nozīmē informācijas izteikšanu vārdos vai skaitļos, kuru var nolasīt, atveidot un pēc tam paziņot tālāk. Tas var ietvert elektroniski nosūtītu un saglabātu informāciju;

f) "ierobežota konkursa procedūra" ir iepirkuma metode, saskaņā ar kuru iepirkuma iestādes apspriežas ar vienu vai vairākiem pašu izraudzītiem piegādātājiem;

g) "pasākums" ir jebkurš tiesību akts, noteikums, procedūra, administratīva norāde vai prakse, vai jebkura darbība, ko veic iepirkuma iestāde saistībā ar aptverto iepirkumu;

h) "daudzkārt lietojamais saraksts" ir to piegādātāju saraksts, kurus iepirkuma iestāde ir noteikusi kā atbilstīgus dalības nosacījumiem un ko iepirkuma iestāde plāno izmantot vairāk nekā vienu reizi;

i) "paziņojums par paredzēto iepirkumu" ir iepirkuma iestādes publicēts paziņojums, kurā ieinteresētie piegādātāji aicināti iesniegt dalības pieteikumu, piedāvājumu vai tos abus;

j) "kompensācijas prasības" ir nosacījumi vai pasākumi, kas veicina vietējo attīstību vai uzlabo kādas Puses maksājumu bilances kontus, piemēram, iekšzemes satura izmantošana, tehnoloģijas licencēšana, ieguldījumi, saistības sniegt pretpakalpojumus un tamlīdzīgas darbības vai prasības;

k) "atklāta konkursa procedūra" ir iepirkuma metode, saskaņā ar kuru piedāvājumu var iesniegt visi ieinteresētie piegādātāji;

l) "persona" ir fiziska vai juridiska persona;

m) "iepirkuma iestāde" ir iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikumā pievienotais Puses I papildinājums;

n) "atbilstošs piegādātājs" ir piegādātājs, kuru iepirkuma iestāde atzīst par tādu, kas izpildījis dalības nosacījumus;

o) "selektīva konkursa procedūra" ir iepirkuma metode, saskaņā ar kuru piedāvājumu var iesniegt vienīgi atbilstošie piegādātāji, kurus uzaicina iepirkuma iestāde;

p) "pakalpojumi" ietver būvdarbu pakalpojumus, ja nav noteikts citādi;

q) "standarts" ir dokuments, kuru apstiprinājusi atzīta struktūra, kas vispārējai un atkārtotai izmantošanai sagatavo noteikumus, norādījumus vai preču vai pakalpojumu vai ar tiem saistīto procesu un ražošanas metožu raksturojumus, kuru ievērošana nav obligāta. Tajā var iekļaut vai arī tas var attiekties vienīgi uz terminoloģiju, simboliem, iepakojumu, marķēšanas vai etiķetēšanas prasībām, ja tās attiecas uz produktu, pakalpojumu, procesu vai ražošanas metodi;

r) "piegādātājs" ir persona vai personu grupa, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus vai arī varētu to darīt; un

s) "tehniskā specifikācija" ir konkursa procedūras prasība, ar kuru:

i) nosaka iepērkamo preču vai sniedzamo pakalpojumu parametrus, tostarp kvalitāti, veiktspēju, drošumu un izmērus vai to ražošanas vai sniegšanas procesus un metodes; vai

ii) risina jautājumus par terminoloģiju, simboliem, iepakojumu, marķēšanas vai etiķetēšanas prasībām, ja tās attiecas uz produktu vai pakalpojumu.

42. PANTS
Darbības un piemērošanas joma

1. Šī nodaļa attiecas uz visiem pasākumiem saistībā ar aptverto iepirkumu. Šajā nodaļā "aptvertais iepirkums" nozīmē iepirkumu valstiskiem mērķiem:

a) attiecībā uz precēm, pakalpojumiem vai jebkādu to apvienojumu:

i) kā noteikts šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājumā pievienotajos Pušu papildpielikumos; un

ii) ja iepirkums netiek veikts komerciālas pārdošanas vai tālākpārdošanas nolūkā vai nolūkā izmantot komerciālai pārdošanai vai tālākpārdošanai paredzētu preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā;

b) izmantojot jebkurus līgumiskos līdzekļus, tostarp pirkšanu, nomāšanu un īrēšanu vai izpirkumnomu ar izpirkuma tiesībām vai bez tām;

c) kura vērtība dienā, kad publicē paziņojumu saskaņā ar 45. pantu, ir vienāda ar attiecīgo robežvērtību, kas norādīta šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājumā pievienotajos Pušu papildpielikumos, vai pārsniedz to;

d) ko veic iepirkuma iestāde; un

e) kas citādi nav izslēgts no piemērošanas jomas.

2. Ja vien nav norādīts citādi, šī nodaļa neattiecas uz:

a) zemes, esošo ēku vai cita nekustamā īpašuma vai ar to saistīto tiesību iegādi vai nomu;

b) ārpuslīgumiskiem vienošanās aktiem vai jebkāda veida palīdzību, ko sniedz Puse, tostarp sadarbības nolīgumiem, dotācijām, aizdevumiem, kapitāla ieguldīšanu, garantijām un nodokļu atvieglojumiem;

c) finanšu aģentu vai depozitāriju pakalpojumu, likvidācijas un vadības pakalpojumu regulētām finanšu iestādēm un pakalpojumu, kas attiecas uz valsts parāda pārdošanu, izpirkšanu un izplatīšanu, tostarp aizņēmumu un obligāciju, parādzīmju un citu vērtspapīru, iepirkumu vai iegādi;

d) valsts nodarbinātības līgumiem;

e) iepirkumu, ko veic:

i) ar īpašu nolūku sniegt starptautisku palīdzību, tostarp atbalstu attīstībai;

ii) atbilstīgi īpašai procedūrai vai nosacījumam starptautiskā nolīgumā, kas attiecas uz karaspēka izvietošanu vai uz parakstītājvalstu projekta kopīgu īstenošanu;

iii) atbilstīgi starptautiskas organizācijas īpašai procedūrai vai nosacījumam, vai ja to finansē no starptautiskām dotācijām, aizdevumiem vai citāda atbalsta, ja piemērojamā procedūra vai nosacījums būtu pretrunā šai nodaļai.

3. Šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma papildpielikumos Puses definē un precizē šādu informāciju:

a) 1. papildpielikumā - centrālās pārvaldes iestādes, kuru iepirkumam piemēro šo nodaļu;

b) 2. papildpielikumā - visas pārējās iestādes, kuru iepirkumam piemēro šo nodaļu;

c) 3. papildpielikumā - pakalpojumi, izņemot būvniecības pakalpojumus, kuriem piemēro šo nodaļu;

d) 4. papildpielikumā - būvniecības pakalpojumi, kuriem piemēro šo nodaļu;

e) 5. papildpielikumā - vispārīgas piezīmes.

4. Ja iepirkuma iestāde saistībā ar aptverto iepirkumu pieprasa, lai personas, kuras nav iekļautas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājumā pievienotajos Pušu papildpielikumos, veic iepirkumu atbilstoši īpašām prasībām, šādām prasībām mutatis mutandis piemēro 43. pantu.

5. Novērtējot iepirkuma vērtību nolūkā pārliecināties, vai tas ir aptvertais iepirkums, iepirkuma iestāde nesadala iepirkumu atsevišķos iepirkumos, nedz arī izvēlas vai izmanto īpašu vērtēšanas metodi, lai noteiktu iepirkuma vērtību nolūkā to pilnībā vai daļēji izslēgt no šīs nodaļas piemērošanas jomas.

6. Šīs nodaļas noteikumus nevar izmantot, lai liegtu kādai Pusei veikt darbības vai neizpaust informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu tai būtisku drošības interešu aizsardzībai saistībā ar ieroču, munīcijas vai militārā aprīkojuma iepirkumiem vai ar iepirkumiem, kas nepieciešami valsts drošībai vai valsts aizsardzībai.

7. Atbilstoši prasībai par to, ka šādus pasākumus nepiemēro tā, lai rastos patvarīga vai neattaisnojama diskrimināciju starp Pusēm, kur dominē tādi paši apstākļi vai pastāv slēpts starptautiskās tirdzniecības ierobežojums, šīs nodaļas noteikumus nevar interpretēt tā, lai aizkavētu jebkuru Pusi pieņemt vai veikt pasākumus, kas:

a) nepieciešami sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai drošības aizsardzībai;

b) nepieciešami cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzībai;

c) nepieciešami intelektuālā īpašuma aizsardzībai; vai

d) attiecas uz precēm, ko ražo, vai pakalpojumiem, ko sniedz personas ar invaliditāti, filantropiskas institūcijas vai ieslodzījuma vietas.

43. PANTS
Vispārīgie principi

1. Attiecībā uz jebkuru pasākumu un jebkuru aptverto iepirkumu katra Puse, tostarp tās iepirkuma iestādes, nekavējoties un bez nosacījumiem piemēro otras Puses precēm un pakalpojumiem un otras Puses piegādātājiem, kas piedāvā preces vai pakalpojumus, tādu režīmu, kas nav mazāk labvēlīgs par to, ko šī Puse, tostarp tās iepirkuma iestādes, piemēro pašmāju precēm, pakalpojumiem un piegādātājiem.

2. Attiecībā uz jebkuru pasākumu saistībā ar aptverto iepirkumu Puse, tostarp tās iepirkuma iestādes:

a) nepiemēro valsts teritorijā reģistrētam piegādātājam mazāk labvēlīgu režīmu kā kādam citam valsts teritorijā reģistrētam piegādātājam, pamatojoties uz ārvalstu piederības vai īpašuma tiesību līmeni; un

b) nediskriminē valsts teritorijā reģistrētu piegādātāju uz tā pamata, ka preces vai pakalpojumi, ko minētais piegādātājs piedāvā konkrētam iepirkumam, ir otras Puses preces vai pakalpojumi.

3. Attiecībā uz jebkuriem tiesību aktiem, noteikumiem, procedūrām un praksi saistībā ar valsts iepirkumu, kā arī visu līmeņu valsts iestāžu konkrētajiem iepirkumiem, kas atvērti trešo valstu precēm, pakalpojumiem un piegādātājiem, Irāka piešķir Savienības precēm, pakalpojumiem un piegādātājiem ne mazāk labvēlīgu režīmu par to, kas piešķirts jebkuras trešās valsts precēm, pakalpojumiem un piegādātājiem.

Elektronisko sakaru līdzekļu izmantošana

4. Ja aptvertā iepirkuma procedūru veic ar elektronisko sakaru līdzekļiem, iepirkuma iestāde:

a) nodrošina, ka iepirkums tiek veikts, izmantojot informācijas tehnoloģijas sistēmas un programmatūru, tostarp ar informācijas autentifikāciju un šifrēšanu saistītas sistēmas un programmatūru, kas ir vispārēji pieejama un spēj sadarboties ar citām informācijas tehnoloģijas sistēmām un programmatūru; un

b) uztur mehānismus, kas nodrošina dalības pieteikumu un konkursa piedāvājumu integritāti, tostarp ļauj konstatēt saņemšanas laiku un novērš nesankcionētu piekļuvi tiem.

Iepirkuma norise

5. Iepirkuma iestāde veic aptverto iepirkumu pārredzamā un objektīvā veidā, kas ļauj izvairīties no interešu konflikta un novērst korumpētu darbību un kas atbilst šīs nodaļas noteikumiem.

Izcelsmes noteikumi

6. Aptvertā iepirkuma nolūkā neviena Puse nedrīkst piemērot precēm vai pakalpojumiem, ko importē vai piegādā no otras Puses, tādus izcelsmes noteikumus, kuri atšķiras no izcelsmes noteikumiem, kurus šī Puse tajā pašā laikā piemēro šo pašu preču vai pakalpojumu importam parastajai tirdzniecībai vai piegādēm no tās pašas Puses.

44. PANTS
Informācijas par iepirkumu publicēšana

1. Puses:

a) oficiāli izraudzītos elektroniskos vai drukātos plašsaziņas līdzekļos, kas tiek plaši izplatīti un ir viegli pieejami sabiedrībai, nekavējoties publicē tiesību aktus, noteikumus, tiesas lēmumus un vispārēji piemērojamus administratīvus nolēmumus, līgumu standarta klauzulas, kas paredzētas tiesību aktos vai noteikumos un ar atsauci iekļautas paziņojumos un konkursa dokumentācijā, un procedūras attiecībā uz aptverto iepirkumu, kā arī to izmaiņas;

b) pēc pieprasījuma jebkurai personai sniedz to skaidrojumu;

c) šā nolīguma 1. pielikuma II papildinājumā uzskaita elektroniskos vai drukātos plašsaziņas līdzekļus, kuros Puse publicē a) apakšpunktā minēto informāciju;

d) šā nolīguma 1. pielikuma III papildinājumā uzskaita elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, kuros Puse publicē paziņojumus, kas paredzēti 45. pantā, 47. panta 4. punktā un 55. panta 2. punktā.

2. Puses nekavējoties paziņo viena otrai par jebkādām izmaiņām to sniegtajā informācijā, kas uzskaitīta šā nolīguma 1. pielikuma II vai III papildinājumā.

45. PANTS
Paziņojumu publicēšana

Paziņojums par paredzēto iepirkumu

1. Attiecībā uz katru aptverto iepirkumu, izņemot 52. pantā aprakstītajos apstākļos, iepirkuma iestāde publicē paziņojumu par paredzēto iepirkumu atbilstošajā plašsaziņas līdzeklī, kas norādīts šā nolīguma 1. pielikuma III papildinājumā. Katrā no šiem paziņojumiem iekļauj informāciju, kas minēta šā nolīguma 1. pielikuma IV papildinājumā. Šie paziņojumi ir pieejami bez maksas ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību vienotā piekļuves punktā.

Kopsavilkuma paziņojums

2. Attiecībā uz katru paredzēto iepirkumu vienlaikus ar paziņojumu par plānoto iepirkumu iepirkuma iestāde publicē kopsavilkuma paziņojumu, kas ir viegli pieejams vienā no PTO valodām. Kopsavilkuma paziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a) iepirkuma priekšmets;

b) konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš vai attiecīgā gadījumā - jebkurš pieteikumu iesniegšanas termiņš dalībai iepirkuma procedūrā vai iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā; un

c) adrese, kurā var pieprasīt dokumentus, kas attiecas uz iepirkumu.

Paziņojums par plānotu iepirkumu

3. Iepirkuma iestādes tiek mudinātas katrā fiskālajā gadā iespējami agri publicēt paziņojumu par turpmākajiem iepirkuma plāniem (turpmāk "paziņojums par plānotu iepirkumu"). Paziņojumā jānorāda iepirkuma priekšmets un paziņojuma par paredzamo iepirkumu plānotais publicēšanas datums.

4. Iepirkuma iestāde, kas minēta šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikumā, var izmantot paziņojumu par plānotu iepirkumu kā paziņojumu par paredzētu iepirkumu, ja tā iekļauj tik daudz informācijas, kas minēta šā nolīguma 1. pielikuma IV papildinājumā, cik vien ir pieejams, un paziņojumu par to, ka ieinteresētajiem piegādātājiem sava interese par iepirkumu jāizsaka iepirkuma iestādei.

46. PANTS
Dalības nosacījumi

1. Iepirkuma iestāde aprobežojas vienīgi ar tiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, kuri ir būtiski, lai nodrošinātu, ka piegādātājam ir juridiskās un finansiālās iespējas un komerciālās un tehniskās spējas nodrošināt attiecīgo iepirkumu.

2. Izvērtējot, vai piegādātājs atbilst dalības nosacījumiem, iepirkuma iestāde:

a) izvērtē piegādātāja finanšu, komerciālās un tehniskās iespējas, pamatojoties uz tā uzņēmējdarbību gan iepirkuma iestādes Puses teritorijā, gan ārpus tās;

b) neizvirza nosacījumu, ka, lai piegādātājs piedalītos iepirkumā, tam jābūt konkrētās Puses iepriekš piešķirtām viena vai vairāku līgumu slēgšanas tiesībām vai piegādātājam jābūt iepriekšējai darba pieredzei konkrētās Puses teritorijā; un

c) var pieprasīt attiecīgu iepriekšēju pieredzi, ja tas ir būtiski, lai izpildītu iepirkuma prasības.

3. Veicot šo novērtējumu, iepirkuma iestāde balsta savu vērtējumu uz nosacījumiem, ko tā ir iepriekš precizējusi paziņojumos vai konkursa dokumentācijā.

4. Iepirkuma iestādei ir jāizslēdz piegādātājs, pamatojoties uz bankrotu, nepatiesiem apgalvojumiem vai būtiskiem trūkumiem kādas pamatotas prasības vai pienākuma izpildē saskaņā ar iepriekšēju līgumu vai līgumiem, spriedumiem saistībā ar smagiem noziegumiem vai citiem spriedumiem attiecībā uz nopietniem sabiedriskiem nodarījumiem, profesionālās ētikas pārkāpumiem vai nodokļu nemaksāšanu.

47. PANTS
Piegādātāju atbilstība

Selektīvs konkurss

1. Ja iepirkuma iestāde plāno izmantot selektīvu konkursa procedūru, tā:

a) paziņojumā par paredzēto iepirkumu iekļauj vismaz informāciju, kas norādīta šā nolīguma 1. pielikuma IV papildinājuma 1., 2., 6., 7., 10. un 11. punktā, un uzaicina piegādātājus iesniegt dalības pieteikumu; un

b) līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa sākumam atbilstošajiem piegādātājiem, kuriem ir paziņots, kā norādīts šā nolīguma 1. pielikuma VI papildinājuma 2. punkta b) apakšpunktā, sniedz vismaz informāciju, kas minēta šā nolīguma 1. pielikuma IV papildinājuma 3., 4., 5., 8. un 9. punktā.

2. Iepirkuma iestāde atzīst par atbilstošiem piegādātājiem visus vietējos piegādātājus un visus otras Puses piegādātājus, kuri atbilst dalības nosacījumiem konkrētā iepirkumā, ja vien iepirkuma iestāde paziņojumā par paredzēto iepirkumu nenosaka ierobežojumus attiecībā uz piegādātāju skaitu, kuriem būs atļauts piedalīties konkursā, un kritērijus piegādātāju ierobežotā skaita atlasei.

3. Ja konkursa dokumentācija nav publiski pieejama no 1. punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas, iepirkuma iestāde nodrošina, lai minētie dokumenti vienā un tajā pašā laikā būtu pieejami visiem kvalificētajiem piegādātājiem saskaņā ar 2. punktu.

2. papildpielikumā minētās iestādes

4. Iepirkuma iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikums, var uzturēt piegādātāju daudzkārt lietojamu sarakstu, ja paziņojums ar uzaicinājumu ieinteresētajiem piegādātājiem pieteikties uz iekļaušanu sarakstā tiek publicēts ik gadu un gadījumā, ja to publicē ar elektroniskiem līdzekļiem, ir nepārtraukti pieejams vienā no piemērotajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri uzskaitīti šā nolīguma 1. pielikuma III papildinājumā. Šajā paziņojumā iekļauj informāciju, kas minēta šā nolīguma 1. pielikuma V papildinājumā.

5. Neskarot 4. punktu, ja daudzkārt lietojamais saraksts būs spēkā trīs gadus vai mazāk, iepirkuma iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikums, var publicēt minētajā punktā paredzēto paziņojumu tikai vienreiz - saraksta derīguma termiņa sākumā ar noteikumu, ka paziņojumā ir norādīts tā derīguma termiņš un ka turpmāki paziņojumi netiks publicēti.

6. Iepirkuma iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikums, ļauj piegādātājiem jebkurā laikā pieteikties iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā un samērīgi īsā laikā iekļauj tajā visus atbilstošos piegādātājus.

Iepirkuma iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikums, paziņojumu, ar kuru uzaicina piegādātājus pieteikties iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā, var izmantot kā paziņojumu par paredzētu iepirkumu ar noteikumu, ka:

a) paziņojums tiek publicēts saskaņā ar 4. punktu un tajā ir ietverta informācija, kas paredzēta šā nolīguma 1. pielikuma V papildinājumā, un tik daudz informācijas, kas paredzēta šā nolīguma 1. pielikuma IV papildinājumā, cik ir pieejams, un kurā ietverta norāde, ka tas ir paziņojums par paredzētu iepirkumu;

b) iestāde piegādātājiem, kuri tai darījuši zināmu savu ieinteresētību minētajā iepirkumā, nekavējoties sniedz pietiekamu informāciju, lai tie varētu izvērtēt savu interesi par dalību iepirkumā, tostarp visu pārējo informāciju, kas paredzēta šā nolīguma 1. pielikuma IV papildinājumā, ciktāl minētā informācija ir pieejama.

7. Iepirkuma iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikums, var atļaut piegādātājam, kas ir pieteicies iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā saskaņā ar 6. punktu, piedalīties konkursā par attiecīgo iepirkumu, ja ir pietiekami daudz laika, lai iepirkuma iestāde varētu pārbaudīt, vai piegādātājs atbilst dalības noteikumiem.

8. Iepirkuma iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikums, piegādātājus, kuri iesniedz dalības pieteikumu vai pieteikumu iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā, nekavējoties informē par savu lēmumu attiecībā uz minēto pieteikumu.

9. Ja iestāde, uz kuru attiecas šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikums, noraida piegādātāja kvalifikācijas pieteikumu vai pieteikumu iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā, vairs neatzīst piegādātāju par atbilstošu vai svītro to no daudzkārt lietojamā saraksta, iestāde nekavējoties informē piegādātāju un pēc tā pieprasījuma nekavējoties sniedz piegādātājam rakstisku skaidrojumu par tās lēmuma iemesliem.

48. PANTS
Tehniskās specifikācijas

1. Iepirkuma iestāde nesagatavo, nepieņem un nepiemēro tehniskās specifikācijas, kā arī nenosaka atbilstības novērtēšanas procedūras nolūkā radīt nevajadzīgus šķēršļus starptautiskai tirdzniecībai, un tam nav tādu seku.

2. Nosakot tehniskās specifikācijas iepērkamajām precēm vai pakalpojumiem, iepirkuma iestāde attiecīgos gadījumos:

a) izklāsta tehniskās specifikācijas izpildījuma un funkcionālo prasību aspektā, nevis konstrukcijas vai aprakstošu parametru aspektā; un

b) balsta tehniskās specifikācijas uz Eiropas standartiem, ja tādi pastāv; ja tādu nav - uz valsts tehniskajiem noteikumiem, atzītiem valsts standartiem vai būvniecības noteikumiem.

3. Ja tehniskajās specifikācijās tiek izmantoti konstrukcijas vai aprakstošie parametri, iepirkuma iestāde attiecīgā gadījumā norāda, ka tā izskatīs konkursa piedāvājumus līdzvērtīgu preču vai pakalpojumu piegādei, kuri acīmredzami atbilst iepirkuma prasībām, iekļaujot konkursa dokumentācijā tādus vārdus kā "vai līdzvērtīgs".

4. Iepirkuma iestāde tehniskajās specifikācijās neizvirza prasības par konkrētas preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumu, patentu, autortiesībām, dizainparaugu vai modeli, konkrētu izcelsmi, ražotāju vai piegādātāju un nenorāda uz tiem, ja vien citādi nav iespējams pietiekami precīzi vai saprotami raksturot iepirkuma prasības, ar noteikumu, ka tādos gadījumos konkursa dokumentācijā iestāde iekļauj vārdus "vai līdzvērtīgs".

5. Iepirkuma iestādes no personas, kam var būt komerciāla interese par iepirkumu, neprasa un nepieņem tādus ieteikumus, kas var izslēgt konkurenci un ko var izmantot, gatavojoties pieņemt specifikācijas konkrētam iepirkumam.

6. Puses, tostarp to iepirkuma iestādes, saskaņā ar šo pantu var sagatavot, pieņemt vai piemērot tehniskās specifikācijas, lai veicinātu dabas resursu saglabāšanu vai aizsargātu vidi.

49. PANTS
Konkursa dokumentācija

1. Iepirkuma iestāde iesniedz piegādātājiem konkursa dokumentāciju, kurā ietverta visa informācija, kas vajadzīga, lai piegādātāji varētu sagatavot un iesniegt atbilstošus konkursa piedāvājumus. Ja vien tas jau nav norādīts paziņojumā par paredzēto iepirkumu, minētajā dokumentācijā iekļauj pilnīgu aprakstu par jautājumiem, kas izklāstīti šā nolīguma 1. pielikuma VIII papildinājumā.

2. Iepirkuma iestāde pēc pieprasījuma nekavējoties iesniedz konkursa dokumentāciju jebkuram piegādātājam, kas piedalās iepirkumā, un atbild uz katru pamatotu attiecīgās informācijas pieprasījumu, ko iesniedz piegādātājs, kas piedalās iepirkumā, ar noteikumu, ka minētā informācija šim piegādātājam salīdzinājumā ar konkurentiem nerada priekšrocības iepirkumā.

3. Ja pirms līguma piešķiršanas iepirkuma iestāde maina kritērijus vai prasības, kas noteiktas paziņojumā par paredzēto iepirkumu vai konkursa dokumentācijā, kas iesniegta piegādātājiem, kuri piedalās konkursā, vai arī groza paziņojumu vai konkursa dokumentāciju, tā rakstiski iesniedz visas minētās izmaiņas vai grozīto vai atkārtoti izdoto paziņojumu, vai konkursa dokumentāciju:

a) visiem piegādātājiem, kuri piedalās konkursā tad, kad tiek grozīta informācija, ja tie ir zināmi, un visos pārējos gadījumos - tādā pašā veidā, kādā tika sniegta sākotnējā informācija; un

b) pietiekamā laikā, lai attiecīgā gadījumā minētie piegādātāji varētu izmainīt un no jauna iesniegt grozītos konkursa piedāvājumus.

50. PANTS
Termiņi

Iepirkuma iestāde atbilstoši tās pamatotām vajadzībām atvēl pietiekamu laiku, lai piegādātāji varētu sagatavot un iesniegt dalības pieteikumus un atbilstošus konkursa piedāvājumus, ņemot vērā tādus faktorus kā iepirkuma raksturs un sarežģītība, apakšuzņēmuma līgumu paredzamais apjoms un laiks, kas vajadzīgs konkursa pieteikumu pārsūtīšanai no ārvalstu, kā arī iekšzemes punktiem, ja netiek izmantoti elektronisko sakaru līdzekļi. Termiņi, tostarp to pagarinājumi, ir vienādi visiem piegādātājiem, kas ir ieinteresēti vai piedalās. Piemērojamie termiņi ir izklāstīti šā nolīguma 1. pielikuma VI papildinājumā.

51. PANTS
Sarunas

1. Puse var noteikt savām iepirkuma iestādēm rīkot sarunas:

a) to iepirkumu sakarā, par kuriem tās ir izrādījušas šādu nodomu paziņojumā par paredzētu iepirkumu; vai

b) kad no novērtējuma izriet, ka neviens piedāvājums nav acīmredzami visizdevīgākais, ņemot vērā paziņojumos vai konkursa dokumentācijā noteiktos konkrētos vērtēšanas kritērijus.

2. Iepirkuma iestāde:

a) nodrošina, ka to piegādātāju izslēgšana, kuri piedalās sarunās, tiek izdarīta saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas izklāstīti paziņojumos vai konkursa dokumentācijā; un

b) ja sarunas tiek slēgtas, nosaka vienotu termiņu pārējiem piegādātājiem jaunu vai pārskatītu piedāvājumu iesniegšanai.

52. PANTS
Ierobežota konkursa procedūra

Iepirkuma iestāde var izmantot ierobežotu konkursa procedūru un var pēc savas izvēles nepiemērot 45. līdz 47., 49. līdz 51., 53. un 54. pantu vienīgi saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) ja:

i) nav iesniegts neviens konkursa piedāvājums vai neviens piegādātājs nav pieteicies dalībai;

ii) nav iesniegts neviens konkursa piedāvājums, kas atbilst konkursa dokumentācijas būtiskajām prasībām;

iii) neviens piegādātājs neatbilst dalības noteikumiem; vai

iv) iesniegtie konkursa piedāvājumi ir saistīti ar slepenu vienošanos,

ar noteikumu, ka konkursa dokumentācijas prasības nav būtiski mainītas;

b) ja preces vai pakalpojumus var piegādāt vienīgi konkrēts piegādātājs un nav pieņemamas alternatīvas vai aizstājēju preču vai pakalpojumu tāpēc, ka prasības ir ļoti augstas; sakarā ar patentu, autortiesību vai citu ekskluzīvu tiesību aizsardzību; vai tāpēc, ka nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ;

c) attiecībā uz tādu preču un pakalpojumu papildu piegādēm, ko veic sākotnējais piegādātājs un kas nebija iekļautas sākotnējā iepirkumā, ja piegādātāja maiņas gadījumā šādu papildu preču vai pakalpojumu piegādi:

i) nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā prasības par aizvietojamību vai sadarbspēju ar esošajām iekārtām, programmatūru, pakalpojumiem vai instalācijām, kas iepirktas saskaņā ar sākotnējo iepirkumu, un

ii) tā radītu iepirkuma iestādei ievērojamas neērtības vai izmaksu būtisku pieaugumu;

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs gadījumā, ja tādu notikumu rezultātā, ko iepirkuma iestāde nav varējusi paredzēt, radusies ārkārtēja steidzamība, kā dēļ preces vai pakalpojumus nav iespējams laikus iegūt, izmantojot atklāto vai selektīvo konkursa procedūru;

e) attiecībā uz precēm, ko iegādājas preču tirgū;

f) ja iepirkuma iestāde iepērk paraugus vai pirmo ražojumu vai pakalpojumu, kas radīts pēc tās pieprasījuma saistībā ar konkrētu līgumu par pētniecību, izmēģinājumu, pētījumu vai oriģinālizstrādni un šā līguma vajadzībām;

g) pirkumiem, ko izdara ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem, kuri rodas vienīgi ļoti īsā termiņā īpašas realizācijas gadījumā, piemēram, likvidācijas, maksātnespējas administrēšanas vai bankrota dēļ, bet ne attiecībā uz regulāriem pirkumiem no pastāvīgajiem piegādātājiem; un

h) ja līgumslēgšanas tiesības piešķir dizainparaugu konkursa uzvarētājam ar noteikumu, ka konkurss ir ticis organizēts atbilstoši šajā nodaļā paredzētajiem principiem un dalībniekus vērtē neatkarīga žūrija nolūkā piešķirt uzvarētājam dizainparaugu līgumslēgšanas tiesības.

53. PANTS
Elektroniskās izsoles

Ja iepirkuma iestāde plāno veikt aptvertā iepirkuma procedūru, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, pirms elektroniskās izsoles sākšanas iestāde katram dalībniekam dara zināmu:

a) automātiskās vērtēšanas metodi, tostarp matemātisko formulu, kas balstīta uz vērtēšanas kritērijiem, kuri izklāstīti konkursa dokumentācijā un izsoles laikā tiks izmantoti automātiskā klasificēšanā vai pārklasificēšanā;

b) tā konkursa piedāvājuma elementu sākotnējās novērtēšanas rezultātus, ja līgumslēgšanas tiesības piešķir visizdevīgākajam piedāvājumam; un

c) jebkuru citu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar izsoles norisi.

54. PANTS
Piedāvājumu izskatīšana un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana

1. Iepirkuma iestāde saņem, atver un izskata visus konkursa piedāvājumus saskaņā ar procedūrām, kuras garantē iepirkuma procesa godīgumu un objektivitāti un piedāvājumu konfidencialitāti.

2. Iepirkuma iestāde nesoda piegādātājus, kuru piedāvājums saņemts pēc noteiktā saņemšanas termiņa, ja kavēšanās notikusi vienīgi iepirkuma iestādes nepareizas rīcības dēļ.

3. Ja laikposmā no piedāvājumu atvēršanas līdz līgumslēgšanas tiesību piešķiršanai iepirkuma iestāde dod iespēju piegādātājam labot neapzinātas formas kļūdas, iepirkuma iestāde tādu pašu iespēju nodrošina visiem piegādātājiem, kuri piedalās konkursā.

4. Lai izskatītu tiesību piešķiršanu, piedāvājumam jābūt iesniegtam rakstiski un atvēršanas brīdī jāatbilst pamatprasībām, kas izklāstītas paziņojumos un konkursa dokumentācijā, un tam jābūt no piegādātāja, kurš atbilst dalības nosacījumiem.

5. Ja vien iepirkuma iestāde nenolemj sabiedrības interesēs līgumslēgšanas tiesības nepiešķirt, tā piešķir līgumslēgšanas tiesības tam piegādātājam, kuru iestāde atzinusi par spējīgu izpildīt līguma noteikumus un kura iesniegtais piedāvājums ir atzīts par visizdevīgāko, balstoties vienīgi uz tiem kritērijiem, kas noteikti paziņojumos un konkursa dokumentācijā, vai kurš piedāvā viszemāko cenu, ja vienīgais kritērijs ir cena.

6. Ja iepirkuma iestāde saņem konkursa piedāvājumu, kurā cena ir nesamērīgi zemāka par citos iesniegtajos piedāvājumos norādīto cenu, iestāde var konsultēties ar piegādātāju, lai pārliecinātos, ka tas atbilst dalības nosacījumiem un spēj izpildīt līguma noteikumus.

7. Iepirkuma iestāde neizmanto alternatīvas iespējas, neatceļ iepirkumu, nedz arī maina piešķirtās līgumslēgšanas tiesības tādā veidā, ka tiek apietas šā nolīguma saistības.

55. PANTS
Iepirkuma informācijas pārredzamība

1. Iepirkuma iestāde nekavējoties informē piegādātājus, kuri piedalās konkursā, par lēmumiem, kas attiecas uz līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu, un pēc pieprasījuma dara to rakstiski. Saskaņā ar 56. panta 2. un 3. punktu iepirkuma iestāde neizraudzītajam piegādātājam pēc pieprasījuma sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kuru dēļ tas nav izraudzīts, un par sekmīgā piegādātāja piedāvājuma salīdzinošajām priekšrocībām.

2. Ne vēlāk kā 72 dienas pēc tādu līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas, uz ko attiecas šī nodaļa, iepirkuma iestāde publicē paziņojumu attiecīgajā iespiestajā vai elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī, kas norādīts III pielikumā. Ja izmanto vienīgi elektronisku plašsaziņas līdzekli, informācijai jābūt viegli pieejamai pieņemamā laikposmā. Paziņojumā iekļauj vismaz to informāciju, kas minēta šā nolīguma 1. PIELIKUMA VII papildinājumā.

56. PANTS
Informācijas izpaušana

1. Pēc otras Puses pieprasījuma Puse nekavējoties sniedz visu informāciju, kas ir vajadzīga, lai noteiktu, vai iepirkuma procedūra veikta godīgi, objektīvi un saskaņā ar attiecīgo nodaļu, tostarp informāciju par sekmīgā piedāvājuma parametriem un salīdzinošajām priekšrocībām. Gadījumos, kad šīs informācijas izpaušana varētu kaitēt konkurencei turpmākos konkursos, Puse, kura saņem minēto informāciju, neizpauž to piegādātājiem, iepriekš neapspriežoties ar Pusi, kas šo informāciju sniegusi, un nesaņemot tās piekrišanu.

2. Neskarot citus šīs nodaļas noteikumus, Puses, tostarp to iepirkuma iestādes, nesniedz piegādātājiem informāciju, kura varētu kaitēt godīgai konkurencei starp piegādātājiem.

3. Šīs nodaļas noteikumi neliek Pusēm, tostarp to iepirkuma iestādēm, iestādēm un pārskatīšanas struktūrām, izpaust konfidenciālu informāciju, ja tās izpaušana kavētu tiesībaizsardzību, varētu kaitēt godīgai konkurencei starp piegādātājiem, kaitētu konkrētu personu likumīgajām komerciālajām interesēm, tostarp intelektuālā īpašuma aizsardzībai, vai kā citādi būtu pretrunā sabiedrības interesēm.

57. PANTS
Vietējās pārskatīšanas procedūras

1. Puses nodrošina savlaicīgu, efektīvu, pārredzamu un nediskriminējošu administratīvās izskatīšanas procedūru vai izskatīšanu tiesā, kurā piegādātājs var apstrīdēt:

a) šīs nodaļas noteikumu pārkāpumu; vai

b) kurā piegādātājam nav tiesību tieši apstrīdēt šīs nodaļas noteikumu pārkāpumu saskaņā ar Puses vietējiem tiesību aktiem, to Puses pasākumu neizpildi, ar kuriem īsteno šīs nodaļas noteikumus;

kas radusies saistībā ar aptverto iepirkumu, kurā piegādātājam ir vai ir bijusi ieinteresētība. Visi apstrīdēšanas procedūras noteikumi ir izklāstīti rakstiski un ir vispārēji pieejami.

2. Ja piegādātājs saistībā ar aptverto piedāvājumu, kurā tam ir vai ir bijusi ieinteresētība, iesniedz sūdzību par to, ka ir izdarīts pārkāpums vai notikusi neizpilde, kā izklāstīts 1. punktā, attiecīgā Puse mudina savu iepirkuma iestādi un piegādātāju šo jautājumu risināt, savstarpēji apspriežoties. Iepirkuma iestāde objektīvi un savlaicīgi izskata jebkuru šādu sūdzību, neskarot piegādātāja dalību pašreizējā vai turpmākā iepirkumā vai tā tiesības pieprasīt korektīvus pasākumus saskaņā ar administratīvās izskatīšanas procedūru vai izskatīšanu tiesā.

3. Katram piegādātājam tiek dots pietiekams laiks sagatavot un iesniegt sūdzību, un tas nekādā gadījumā nevar būt mazāks par desmit dienām no brīža, kad apstrīdējuma pamats kļuvis zināms vai kad tam būtu jābūt kļuvušam zināmam piegādātājam.

4. Puses izveido vai norīko vismaz vienu neitrālu, no tās iepirkuma iestādēm neatkarīgu administratīvu vai tiesas iestādi, kas pieņem un izskata piegādātāju sūdzības, kas radušās aptvertā iepirkuma kontekstā.

5. Ja sākotnēji sūdzību izskata struktūra, kas nav 4. punktā minētā iestāde, Puse nodrošina, ka piegādātājs var apstrīdēt sākotnējo lēmumu neitrālā administratīvā vai tiesas iestādē, kas ir neatkarīga no iepirkuma iestādes, kuras iepirkums ir apstrīdējuma priekšmets. Iestāde, kas izskata lietu atkārtoti un kas nav tiesa, ir vai nu pakļauta tiesas iestāžu uzraudzībai, vai arī tai ir procesuālas garantijas, kurās paredzēts, ka:

a) iepirkuma iestāde rakstiski atbild uz sūdzību un sniedz visus attiecīgos dokumentus iestādei, kas lietu izskata atkārtoti;

b) procesa dalībniekiem (turpmāk "dalībnieki") ir tiesības tikt uzklausītiem, pirms iestāde, kas lietu izskata atkārtoti, pieņem lēmumu par sūdzību;

c) dalībnieki var tikt pārstāvēti un pavadīti;

d) dalībnieki var piedalīties visos tiesas procesos;

e) dalībniekiem ir tiesības pieprasīt, lai tiesas process būtu publisks un lai tajā varētu piedalīties liecinieki; un

f) lēmumi vai ieteikumi attiecībā uz piegādātāju sūdzībām tiktu sniegti savlaicīgi, rakstiski, un tajos tiktu izskaidrots katra lēmuma vai ieteikuma pamatojums.

6. Puses pieņem vai patur spēkā procedūras, kurās paredz:

a) nekavējošus starpposma pasākumus, lai saglabātu piegādātājam iespēju piedalīties iepirkumā. Minēto starpposma pasākumu rezultātā var tikt apturēts iepirkuma process. Procedūrās var paredzēt, ka, pieņemot lēmumu par to, vai šādi pasākumi jāpiemēro, var ņemt vērā sevišķi svarīgas nelabvēlīgas sekas saistībā ar attiecīgajām interesēm, tostarp sabiedrības interesēm. Pamatojumu pasākumu nepiemērošanai sniedz rakstiski; un

b) korektīvus pasākumus vai kompensāciju par zaudējumiem vai nodarīto kaitējumu, kuri var aprobežoties vai nu ar konkursa sagatavošanas izmaksām, vai izmaksām, kas saistītas ar apstrīdēšanu, vai arī abām šīm izmaksām, ja iestāde, kas lietu izskata atkārtoti, ir konstatējusi, ka ir noticis pārkāpums vai neizpilde, kā izklāstīts 1. punktā.

58. PANTS
Turpmākas sarunas

1. Puses ik gadu pārskatīs, vai šīs nodaļas noteikumi darbojas efektīvi un vai iepirkuma tirgi ir abpusēji atvērti. Ne vēlāk kā vienu gadu pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Puses sāks sarunas par aptverto iestāžu saraksta(-u) paplašināšanu, kuri pievienoti šā nolīguma 1. pielikuma I papildinājuma 2. papildpielikumā.

2. PTO iestāšanās sarunu kontekstā Irāka atzīs savas saistības pievienoties daudzpusējam Nolīgumam par valsts iepirkumu (turpmāk "GPA").

59. PANTS
Asimetriskais režīms un pārejas posma pasākumi

Ņemot vērā attīstības, finanšu un tirdzniecības vajadzības, Irāka gūs labumu no šāda pārejas posma pasākuma: Irāka var noteikt cenu priekšrocību pagaidu programmu, kurā ietverta cenu starpība par 5 % precēm un pakalpojumiem un par 10 % būvdarbiem un kuru piemēro piegādēm un pakalpojumiem, ko sniedz vienīgi Irākas piegādātāji.

Cenu priekšrocību programma tiks pakāpeniski atcelta desmit gados kopš šā nolīguma spēkā stāšanās.

III NODAĻA
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBA

60. PANTS
Saistību būtība un joma

1. Saskaņā ar šā panta un šā nolīguma 2. pielikuma noteikumiem Irāka piecos gados kopš šā nolīguma stāšanās spēkā pieņem tiesību aktus, lai nodrošinātu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību efektīvu aizsardzību atbilstoši visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem, tostarp noteikumiem, kas paredzēti Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību (turpmāk "TRIPS Nolīgums"), kurš iekļauts PTO Nolīguma I.C pielikumā, kā arī efektīvus līdzekļus minēto tiesību piemērošanai.

2. Trīs gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Irāka pievienojas tām daudzpusējām konvencijām par intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām, kas minētas šā nolīguma 2. pielikuma 2. punktā, kuru puses ir dalībvalstis vai ko dalībvalstis piemēro faktiski saskaņā ar šo konvenciju attiecīgiem noteikumiem.

3. Trīs gados pēc nolīguma stāšanās spēkā, Irāka ievēro daudzpusējās konvencijas par intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām, kas minētas šā nolīguma 2. pielikuma 3. punktā, kuru puses ir viena vai vairākas dalībvalstis vai ko viena vai vairākas dalībvalstis piemēro faktiski saskaņā ar šo konvenciju attiecīgiem noteikumiem.

4. Puses regulāri pārskata šā panta un šā nolīguma 2. pielikuma noteikumu īstenošanu. Izstrādājot tiesību aktus, vai gadījumā, ja intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības nosacījumus, pēc jebkuras Puses pieprasījuma rīko steidzamas apspriedes, lai rastu savstarpēji pieņemamus risinājumus. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Puses sāks sarunas par sīkāk izstrādātiem IĪT noteikumiem.

5. Katra Puse piešķir otras Puses valstspiederīgajiem režīmu, kas nav mazāk labvēlīgs par režīmu, ko tās piešķir saviem valstspiederīgajiem attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, ievērojot izņēmumus, kas jau ir paredzēti starptautiskajos dokumentos, kas ir iekļauti vai kuri laiku pa laikam varētu tikt iekļauti šā nolīguma 2. pielikumā, un to dara no brīža, kad tos ratificējusi minētā Puse.

6. No šā nolīguma stāšanās spēkā Irāka attiecībā uz intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību ievērošanu un aizsardzību piešķir Savienības uzņēmumiem un valstspiederīgajiem ne mazāk labvēlīgu režīmu par to, ko tā piešķir jebkurai trešai valstij saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem.

VI IEDAĻA
STRĪDU IZŠĶIRŠANA

I NODAĻA
MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

61. PANTS
Mērķis

Šīs iedaļas mērķis ir novērst un atrisināt visus strīdus starp Pusēm, lai, ja tas ir iespējams, panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu.

62. PANTS
Darbības joma

Šo iedaļu piemēro attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no nolīguma II sadaļas noteikumu interpretācijas un piemērošanas, ja vien nepārprotami nav noteikts citādi.

II NODAĻA
APSPRIEŠANĀS

63. PANTS
Apspriešanās

1. Puses cenšas atrisināt strīdus, kas rodas saistībā ar 62. pantā minēto noteikumu interpretāciju un piemērošanu, labā ticībā sākot apspriešanos ar mērķi panākt tūlītēju, objektīvu un savstarpēji saskaņotu risinājumu.

2. Puse ierosina apspriešanos, nosūtot otrai Pusei rakstisku pieprasījumu, kura kopiju iesniedz Sadarbības komitejai, norādot aplūkojamo pasākumu un 62. pantā minētos noteikumus, kuri pēc tās domām ir piemērojami.

3. Apspriešanos rīko 30 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas, un tā notiek atbildētājas Puses teritorijā, ja vien Puses nevienojas citādi. Apspriešanos uzskata par pabeigtu 30 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas, ja vien abas Puses nevienojas to turpināt. Visa informācija, kas izpausta apspriešanās laikā, ir konfidenciāla.

4. Apspriešanos par steidzamiem jautājumiem, tostarp tādiem, kas attiecas uz ātrbojīgām vai sezonālām precēm, rīko 15 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas, un to uzskata par pabeigtu 15 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

5. Ja apspriešanās nenotiek attiecīgi 3. vai 4. punktā noteiktajos termiņos vai ja tā ir pabeigta, bet nav panākta vienošanās par savstarpēji saskaņotu risinājumu, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesas kolēģiju saskaņā ar 64. pantu.

III NODAĻA
STRĪDU IZŠĶIRŠANAS PROCEDŪRAS

64. PANTS
Šķīrējtiesas procesa uzsākšana

1. Ja Pusēm nav izdevies atrisināt strīdu apspriežu ceļā, kā paredzēts 63. pantā, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesas kolēģiju.

2. Pieprasījums izveidot šķīrējtiesas kolēģiju iesniedzams rakstiski atbildētājai Pusei un Sadarbības komitejai. Prasītāja Puse pieprasījumā apraksta aplūkojamo pasākumu un tādā veidā, kas atspoguļo sūdzības juridisko pamatu, izskaidro, kāpēc attiecīgais pasākums ir 62. pantā minēto noteikumu pārkāpums.

65. PANTS
Šķīrējtiesas kolēģijas izveidošana

1. Šķīrējtiesas kolēģijā ir trīs šķīrējtiesneši.

2. Desmit dienās pēc tam, kad Sadarbības komitejai iesniegts pieprasījums izveidot šķīrējtiesas kolēģiju, Puses apspriežas, lai panāktu vienošanos par tās sastāvu.

3. Ja Puses 2. punktā noteiktajā termiņā nespēj vienoties par tās sastāvu, jebkura no Pusēm var lūgt Sadarbības komitejas priekšsēdētāju vai viņa deleģētu personu ar izlozes palīdzību izvēlēties visus trīs locekļus no saraksta, kas izveidots saskaņā ar 78. pantu: vienu personu no to personu loka, ko ierosina prasītāja Puse, vienu personu no to personu loka, ko ierosina atbildētāja Puse, un vienu personu - no to personu loka, ko Puses izvēlējušās par priekšsēdētāju. Ja Puses vienojas par vienu vai vairākiem šķīrējtiesas kolēģijas locekļiem, atlikušos locekļus izraugās tādā pašā kārtībā no piemērojamā kolēģijas locekļu saraksta.

4. Sadarbības komitejas priekšsēdētājs vai viņa deleģēta persona izraugās šķīrējtiesnešus piecās dienās pēc 3. punktā minētā jebkuras Puses pieprasījuma un katras Puses pārstāvja klātbūtnē.

5. Šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas diena ir visu triju šķīrējtiesnešu izraudzīšanās diena.

6. Ja kāds no 78. pantā paredzētajiem sarakstiem netiek izveidots tad, kad tiek iesniegts pieprasījums saskaņā ar 3. punktu, šos trīs šķīrējtiesnešus izvēlas ar izlozes palīdzību no to personu saraksta, ko oficiāli bija ierosinājusi viena vai abas Puses.

66. PANTS
Šķīrējtiesas kolēģijas starpposma ziņojums

Šķīrējtiesas kolēģija ne vēlāk kā 90 dienās no šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas iesniedz Pusēm starpposma ziņojumu, kurā izklāstīti konstatētie fakti, attiecīgo noteikumu piemērojamība un galvenais pamatojums šķīrējtiesas secinājumiem un ieteikumiem. Puses 15 dienās no paziņošanas var iesniegt rakstisku pieprasījumu šķīrējtiesas kolēģijai, lai tā pārskatītu konkrētus starpposma ziņojuma aspektus. Šķīrējtiesas kolēģijas galīgā nolēmuma secinājumi ietver pietiekamu motivāciju argumentiem, kas izvirzīti starpposma pārskata posmā, un tajā sniegtas skaidras atbildes uz abu Pušu jautājumiem un piezīmēm.

67. PANTS
Šķīrējtiesas kolēģijas nolēmums

1. Šķīrējtiesa 120 dienās pēc šķīrējtiesas izveidošanas dienas savu nolēmumu paziņo Pusēm un Sadarbības komitejai. Ja tā uzskata, ka šo termiņu nav iespējams ievērot, šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājam par to rakstiski jāpaziņo Pusēm un Sadarbības komitejai, norādot kavēšanās iemeslus un dienu, kad šķīrējtiesas kolēģija plāno pabeigt darbu. Nolēmumu nekādā gadījumā nedrīkst paziņot vēlāk kā 150 dienas pēc šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas.

2. Steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām vai sezonas precēm, šķīrējtiesas kolēģija dara visu, lai paziņotu nolēmumu 60 dienās no tās izveidošanas dienas. Nekādos apstākļos tas nedrīkst aizņemt vairāk kā 75 dienas no tās izveidošanas. Šķīrējtiesas kolēģija 10 dienās pēc tās izveidošanas var sniegt prejudiciālu nolēmumu par to, vai tā uzskata lietu par steidzamu.

68. PANTS
Šķīrējtiesas kolēģijas nolēmuma izpilde

Puses veic visus vajadzīgos pasākumus, lai labā ticībā izpildītu šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu, un cenšas vienoties par nolēmuma izpildes termiņu.

69. PANTS
Pieņemamais nolēmuma izpildes termiņš

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad šķīrējtiesa nolēmumu paziņojusi Pusēm, atbildētāja Puse paziņo prasītājai Pusei un Sadarbības komitejai, cik daudz laika tai būs vajadzīgs, lai izpildītu nolēmumu (turpmāk "pieņemamais termiņš"), ja nolēmuma tūlītēja izpilde nav iespējama.

2. Ja Pušu starpā ir domstarpības par pieņemamo termiņu šķīrējtiesas nolēmuma izpildei, prasītāja Puse 20 dienās pēc tam, kad atbildētāja Puse iesniegusi paziņojumu saskaņā ar 1. punktu, rakstiski pieprasa šķīrējtiesas kolēģijai sākotnējā sastāvā noteikt pieņemamā termiņa ilgumu. Par šādu pieprasījumu vienlaicīgi paziņo otrai Pusei un Sadarbības komitejai. Šķīrējtiesas kolēģija 20 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas paziņo savu nolēmumu Pusēm un Sadarbības komitejai.

3. Ja šķīrējtiesas kolēģija sākotnējā sastāvā vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 65. pantā noteikto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 35 dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

4. Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt pieņemamo termiņu.

70. PANTS
Visu to pasākumu pārskatīšana, kas veikti šķīrējtiesas kolēģijas nolēmuma izpildei

1. Atbildētāja Puse līdz pieņemamā termiņa beigām paziņo otrai Pusei un Sadarbības komitejai par visiem pasākumiem, ko tā veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu.

2. Ja Pusēm ir domstarpības par to, vai pasākums, kas paziņots saskaņā ar 1. punktu, atbilst 62. panta noteikumiem, prasītāja Puse var rakstiski pieprasīt šķīrējtiesas kolēģijai sākotnējā sastāvā izlemt šo jautājumu. Šādā pieprasījumā apraksta aplūkojamo pasākumu un izskaidro, kādā veidā minētais pasākums nav saderīgs ar 62. pantā minētajiem noteikumiem. Šķīrējtiesas kolēģija paziņo nolēmumu 45 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

3. Ja šķīrējtiesas kolēģija sākotnējā sastāvā vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 65. pantā noteikto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 60 dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

71. PANTS
Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi nolēmuma neizpildes gadījumā

1. Ja atbildētāja Puse līdz pieņemamā termiņa beigām nepaziņo par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu, vai ja šķīrējtiesas kolēģija nolemj, ka saskaņā ar 70. panta 1. punktu paziņotais pasākums nav saderīgs ar minētās Puses saistībām atbilstoši 62. panta noteikumiem, atbildētāja Puse iesniedz pagaidu kompensācijas piedāvājumu, ja to pieprasa prasītāja Puse.

2. Ja 30 dienās pēc pieņemamā termiņa beigām nav panākta vienošanās par kompensāciju vai ja pasākums, kas veikts, lai izpildītu šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu atbilstoši 70. pantam, nav saderīgs ar 62. panta noteikumiem, prasītāja Puse pēc tam, kad tā paziņojusi otrai Pusei un Sadarbības komitejai, ir tiesīga apturēt saistību izpildi, kuras izriet no jebkura 62. panta noteikuma, ciktāl tas atbilst pārkāpuma izraisītajam anulējumam vai kaitējumam. Prasītāja Puse var īstenot apturēšanu 10 dienas pēc paziņojuma dienas, ja vien atbildētāja Puse nav pieprasījusi šķīrējtiesu saskaņā ar 3. punktu.

3. Ja atbildētāja Puse uzskata, ka apturēšanas līmenis nav līdzvērtīgs pārkāpuma izraisītajam anulējumam vai samazinājumam, tā var rakstiski pieprasīt šķīrējtiesas kolēģijai sākotnējā sastāvā izlemt šo jautājumu. Par šādu pieprasījumu prasītājai Pusei un Sadarbības komitejai paziņo pirms 2. punktā minētā 10 dienu termiņa beigām. Šķīrējtiesas kolēģija sākotnējā sastāvā 30 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas paziņo Pusēm un Sadarbības komitejai savu nolēmumu attiecībā uz saistību apturēšanas līmeni. Saistību izpildi neaptur, kamēr šķīrējtiesas kolēģija sākotnējā sastāvā nav paziņojusi nolēmumu, un saistību izpildes apturēšana ir saderīga ar šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu.

4. Ja šķīrējtiesas kolēģija sākotnējā sastāvā vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 65. pantā noteikto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 45 dienas no 3. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

5. Saistību izpildi aptur uz laiku un piemēro tikai tik ilgi, kamēr pasākums, par kuru konstatēts, ka tas nav saderīgs ar 62. pantā minētajiem noteikumiem, nav atsaukts vai grozīts, lai tas atbilstu minētajiem noteikumiem saskaņā ar 72. pantu, vai tik ilgi, kamēr Puses nav vienojušās atrisināt strīdu.

72. PANTS
To nolēmuma izpildes pasākumu pārskatīšana, kas pieņemti pēc saistību izpildes apturēšanas

1. Atbildētāja Puse paziņo prasītājai Pusei un Sadarbības komitejai par visiem pasākumiem, ko tā veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu, kā arī par tās pieprasījumu pārtraukt saistību apturēšanu, ko piemēro prasītāja Puse.

2. Ja Puses 30 dienās no paziņojuma iesniegšanas dienas nevienojas par paziņotā pasākuma atbilstību 62. panta noteikumiem, prasītāja Puse rakstiski pieprasa izlemt šo jautājumu šķīrējtiesas kolēģijai sākotnējā sastāvā. Par šādu pieprasījumu vienlaicīgi paziņo atbildētājai Pusei un Sadarbības komitejai. Šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu 45 dienās pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas paziņo Pusēm un Sadarbības komitejai. Ja šķīrējtiesas kolēģija nolemj, ja jebkurš pasākums, kas veikts, lai izpildītu nolēmumu, atbilst 62. panta noteikumiem, saistību izpildes apturēšanu izbeidz.

3. Ja šķīrējtiesas kolēģija sākotnējā sastāvā vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 65. pantā noteikto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 60 dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

73. PANTS
Savstarpēji saskaņots risinājums

Puses jebkurā laikā var panākt savstarpēji saskaņotu risinājumu strīdā atbilstīgi šai iedaļai. Tās par šādu risinājumu paziņo Sadarbības padomei un šķīrējtiesas kolēģijai. Pēc tam, kad ir paziņots par savstarpēji saskaņoto risinājumu, šķīrējtiesas kolēģija beidz savu darbību, un procedūra tiek izbeigta.

74. PANTS
Reglaments

1. Šajā iedaļā paredzētās strīdu izšķiršanas procedūras regulē reglaments un rīcības kodekss, ko pieņem Sadarbības komiteja.

2. Puses var lemt par izmaiņām reglamentā un rīcības kodeksā.

3. Saskaņā ar reglamentu šķīrējtiesas sēdes ir atklātas.

75. PANTS
Informācija un tehniskās konsultācijas

Šķīrējtiesa pēc Puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var iegūt ziņas no jebkura avota, kuru tā uzskata par pieņemamu šķīrējtiesas procesam, tostarp no strīdā iesaistītajām Pusēm. Šķīrējtiesas kolēģijai ir arī tiesības pēc sava ieskata lūgt ekspertu attiecīgo viedokli. Šādi iegūtā informācija jādara zināma Pusēm, un tām jādod iespēja izteikt piezīmes. Ieinteresētajām fiziskajām personām vai juridiskajām personām, kas veic uzņēmējdarbību Pušu teritorijā, saskaņā ar reglamentu ir tiesības iesniegt šķīrējtiesas kolēģijai amicus curiae rezumējumus.

76. PANTS
Interpretācijas noteikumi

Šķīrējtiesas kolēģija interpretē 62. panta noteikumus saskaņā ar starptautisko publisko tiesību ierastajām interpretācijas normām, tostarp Vīnes Konvencijā par starptautiskajām līgumtiesībām apkopotajām normām. Šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumi nevar paplašināt vai sašaurināt 62. pantā paredzētās tiesības un pienākumus.

77. PANTS
Šķīrējtiesas kolēģijas lēmumi un nolēmumi

1. Šķīrējtiesas kolēģija dara visu iespējamo, lai ikvienu lēmumu pieņemtu vienprātīgi. Ja tomēr lēmumu nevar pieņemt vienprātīgi, attiecīgo jautājumu izšķir ar vairākuma balsojumu. Tomēr šķīrējtiesnešu atšķirīgie viedokļi nekādā gadījumā netiek publiskoti.

2. Visi šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumi ir saistoši Pusēm, un tie nerada tiesības, kā arī neuzliek pienākumus fiziskām vai juridiskām personām. Nolēmumā izklāstīta konstatētos faktus, šā nolīguma attiecīgo noteikumu piemērojamību un galveno pamatojumu šķīrējtiesas konstatējumiem un secinājumiem. Sadarbības komiteja pilnībā publisko šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumus, ja vien tā nenolemj citādi, lai nodrošinātu ar uzņēmējdarbību saistītās informācijas konfidencialitāti.

IV NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

78. PANTS
Šķīrējtiesnešu saraksts

1. Sadarbības komiteja ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā izveido 15 personu sarakstu, kuras vēlas un ir spējīgas strādāt par šķīrējtiesnešiem. Katra Puse ierosina piecas personas, kas darbosies kā šķīrējtiesneši. Turklāt abas Puses izraugās piecas personas, kas nav nevienas Puses valstspiederīgie un kuras būs šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētāji. Sadarbības komiteja nodrošina, lai saraksts vienmēr tiktu uzturēts šādā līmenī.

2. Šķīrējtiesnešiem ir speciālas zināšanas vai pieredze tieslietās un starptautiskajā tirdzniecībā. Tie ir neatkarīgi, rīkojas patstāvīgi un nepieņem norādījumus no organizācijām vai valdības, tie nav saistīti ar Pušu valdībām un ievēro rīcības kodeksu.

79. PANTS
Saistība ar PTO saistībām

1. Līdz Irākas Republika iestājas PTO, šķīrējtiesu kolēģijas, pieņemot nolēmumu par iespējamu pārkāpumu attiecībā uz kādu noteikumu, kas minēts 62. pantā un ietver kādu no PTO Nolīguma noteikumiem vai atsaucas uz to, pieņem interpretāciju, kas ir pilnīgā saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas Strīdu izšķiršanas organizācijas attiecīgajiem lēmumiem.

2. Irākai iestājoties PTO, piemēro 3. līdz 6. punktu.

3. Tiesības izmantot šīs iedaļas noteikumus par strīdu izšķiršanu neskar nevienu darbību PTO ietvaros, tostarp strīdu izšķiršanas darbību.

4. Tomēr, ja kāda no Pusēm ir sākusi strīda izšķiršanas procesu par kādu konkrētu pasākumu atbilstīgi šā nolīguma 64. panta 1. punktam vai PTO Nolīgumam, tā nevar sākt strīda izšķiršanas procesu par to pašu pasākumu otrā forumā, pirms nav beidzies pirmais process. Turklāt Puses nevar vērsties abās tiesās jautājumā par tādu saistību neievērošanu, kuras atbilstoši šim nolīgumam un PTO Nolīgumam ir pilnīgi vienādas. Tādā gadījumā, tiklīdz ir uzsākts strīda izšķiršanas process, Puse otrai tiesai neiesniedz prasību par tādas pašas saistības neizpildi atbilstoši otram nolīgumam, ja vien izvēlētajā tiesā procesuālu vai juridisku iemeslu dēļ nav iespējams izdarīt secinājumus par prasību, kuras priekšmets ir minētās saistības neizpilde.

5. Šā panta 4. punkta nolūkā:

a) strīdu izšķiršanas procedūras saskaņā ar PTO Nolīgumu uzskata par uzsāktām, kad viena Puse pieprasa izveidot šķīrējtiesas kolēģiju atbilstoši DSU 6. pantam, un tos uzskata par pabeigtiem, kad strīdu izšķiršanas iestāde pieņem kolēģijas ziņojumu un attiecīgā gadījumā apelācijas iestādes ziņojumu atbilstīgi DSU 16. pantam un 17. panta 14. punktam;

b) par strīda izšķiršanas procedūru saskaņā ar šo iedaļu uzskata procesu, kas uzsākts, vienai Pusei pieprasot izveidot šķīrējtiesas kolēģiju atbilstoši 64. panta 1. punktam, un ir pabeigts tad, kad šķīrējtiesas kolēģija paziņo savu nolēmumu pusēm un Sadarbības komitejai saskaņā ar 67. pantu.

6. Šīs iedaļas noteikumi neliedz Pusei apturēt saistību izpildi, ko atļauj PTO strīdu izšķiršanas iestāde. PTO Nolīgumu neizmanto, lai liegtu kādai no Pusēm apturēt šā nolīguma II sadaļā paredzēto saistību izpildi.

80. PANTS
Termiņi

1. Visus šajā iedaļā noteiktos termiņus, tostarp šķīrējtiesas kolēģiju nolēmumu paziņošanas termiņus, skaita kalendārajās dienās, un pirmā diena ir diena pēc darbības vai fakta, uz ko tie attiecas.

2. Jebkuru šajā iedaļā minēto termiņu var pagarināt, Pusēm savstarpēji vienojoties.

III SADAĻA
SADARBĪBAS JOMAS

81. PANTS
Finansiālā un tehniskā palīdzība

1. Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Irāka saņem no Savienības finansiālo un tehnisko palīdzību dotāciju veidā, lai paātrinātu Irākas ekonomisko un politisko pārveidi.

2. Šī palīdzība ir ietverta Savienības attīstības sadarbībā, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes attiecīgajos noteikumos. Savienības finansiālās palīdzības mērķus un jomas nosaka indikatīvajā programmā, kas atspoguļo noteiktās prioritātes, par kurām Pusēm jāvienojas, ņemot vērā Irākas attīstības vajadzības un stratēģijas, nozaru absorbcijas spēju un reformu virzību.

3. Puses nodrošina, ka Savienības sniegtā tehniskā palīdzība tiek cieši koordinēta ar palīdzību, ko sniedz no citiem avotiem. Savienības attīstības sadarbības politikas un starptautiskās darbības mērķis ir sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades attīstības mērķus un galvenos attīstības mērķus un principus saistībā ar ANO un citām kompetentām starptautiskām organizācijām Īstenojot Savienības attīstības politiku, pilnībā ņem vērā atbalsta efektivitātes principus, tostarp Parīzes 2005. gada 2. marta deklarāciju un Akras rīcības programmu.

4. Neskarot noteikumus par savstarpēju juridisko palīdzību, Puse, kas saņem tehnisko vai finansiālo palīdzību, nekavējoties atbild uz administratīvās sadarbības pieprasījumiem, ko iesniegušas otras Puses kompetentās iestādes, lai izvērstu cīņu pret krāpšanu un pārkāpumiem saistībā ar palīdzību, ko sniedz Savienība.

5. Irākas valdība nodrošina kontaktpunkta izveidi krāpšanas apkarošanai. Šis kontaktpunkts ir atbildīgs par efektīvu sadarbību ar Savienības iestādēm un struktūrām, tostarp ar Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai, īpaši attiecībā uz to revīzijas un kontroles pasākumu īstenošanu Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā.

82. PANTS
Sadarbība sociālās un cilvēku attīstības jomā

Sadarbība šajā jomā nostiprinās globalizācijas sociālo aspektu un atgādinās par saikni starp sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī ilgtspējīgu attīstību no vides viedokļa. Ar sadarbību tiks arī uzsvērts tas, cik svarīgi ir mazināt nabadzību, popularizēt cilvēktiesības un pamatbrīvības visiem, tostarp vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām un pārvietotajām personām, un reaģēt uz veselības, izglītības un nodarbinātības vajadzībām. Sadarbības pasākumu mērķis visās minētajās jomās jo īpaši būs pievērsties spēju veidošanai un iestāžu izveidei, ievērojot iekļaušanas, labas pārvaldības un pareizas un pārredzamas vadības principus.

83. PANTS
Izglītība, mācības un jaunatne

1. Puses apņemas veicināt sadarbību izglītības, mācību un jaunatnes jomā, lai panāktu abpusēju izdevīgumu, ņemot vērā līdzekļu pieejamību un dzimumu līdztiesības popularizēšanu.

2. Puses īpaši veicina informācijas, zinātības, studentu, zinātnieku, tehnisko resursu, jauniešu un gados jaunu darba ņēmēju apmaiņu un spēju nostiprināšanu, izmantojot iespējas, ko nodrošina pašreizējās sadarbības programmas, kā arī pieredzi, ko abas Puses ir guvušas šajā jomā.

3. Nolūkā atbalstīt izcilību un savu izglītības sistēmu internacionalizāciju, izmantojot tādus līdzekļus kā programma Erasmus Mundus, abas Puses arī vienojas padarīt ciešāku sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm.

84. PANTS
Nodarbinātība un sociālā attīstība

1. Puses vienojas pastiprināt sadarbību nodarbinātības un sociālo jautājumu jomā, tostarp sadarbību tādos jautājumos kā sociālā kohēzija, cienīgs darbs, veselība un drošība darbavietā, nodarbinātības tiesību akti, sociālais dialogs, cilvēkresursu attīstība un dzimumu līdztiesība, nolūkā veicināt pilnīgu un ražīgu nodarbinātību un cienīgu darbu visiem, kas ir ilgtspējīgas attīstības un nabadzības mazināšanas svarīgi aspekti.

2. Puses atkārtoti apstiprina apņemšanos popularizēt un efektīvi īstenot starptautiski atzītus darba un sociālos standartus. Visos pasākumos, ko Puses īsteno saskaņā ar šo nolīgumu, tiek ņemta vērā attiecīgo daudzpusējo nolīgumu īstenošana sociālajā un nodarbinātības jomā.

3. Sadarbības veidi var, inter alia, ietvert konkrētas programmas un projektus pēc savstarpējas vienošanās, kā arī dialogu, spēju veidošanu, sadarbību un iniciatīvas savstarpēju interešu jautājumos divpusējā un daudzpusējā līmenī.

4. Puses vienojas iesaistīt dialogā un sadarbībā sociālos partnerus un citas attiecīgās ieinteresētās personas.

85. PANTS
Pilsoniskā sabiedrība

Puses atzīst organizētas pilsoniskās sabiedrības, jo īpaši akadēmisko aprindu un saikņu starp ideju laboratorijām, nozīmi un potenciālo ieguldījumu dialogā un sadarbības procesā saskaņā ar šo nolīgumu un vienojas veicināt efektīvu dialogu ar organizētu pilsonisko sabiedrību un tās efektīvu līdzdalību.

86. PANTS
Cilvēktiesības

1. Puses vienojas sadarboties cilvēktiesību popularizēšanā un efektīvā aizsardzībā, tostarp saistībā ar starptautisko cilvēktiesību dokumentu ratifikāciju un īstenošanu, un tehniskās palīdzības sniegšanā, un attiecīgā gadījumā mācību un spēju veidošanas jomā. Puses apzinās, ka jebkādas sadarbības un attīstības programmas ietekme būs neliela, ja tās neaizsargās, nepalielinās un neievēros cilvēktiesības.

2. Sadarbība cilvēktiesību jomā inter alia var ietvert:

a) valstu cilvēktiesību nostiprināšanu saistībā ar iestādēm un nevalstiskām organizācijām, kuras darbojas šajā jomā;

b) cilvēktiesību popularizēšanas un izglītības nodrošināšanu valsts un vietējā līmenī attiecībā uz sieviešu un bērnu tiesībām, īpaši valsts pārvaldē, tiesu iestādēs un tiesībaizsardzības struktūrās;

c) Irākas tiesību aktu izstrādi atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem humāno tiesību un cilvēktiesību jomā;

d) sadarbību un informācijas apmaiņu ar Apvienoto Nāciju Organizācijas institūcijām, kas saistītas ar cilvēktiesībām;

e) atbalstu Irākas valdības centieniem nodrošināt piemērotu dzīves līmeni Irākas pilsoņiem un bez diskriminācijas aizsargāt viņu politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības;

f) atbalstu nacionālajam izlīgumam un cīņai pret nesodāmību;

g) visaptveroša dialoga izveidi par cilvēktiesībām.

87. PANTS
Sadarbība rūpniecības un mazo un vidējo uzņēmumu politikas jomā

1. Sadarbības mērķis šajā jomā ir atvieglot Irākas rūpniecības pārstrukturēšanu un modernizāciju, veicinot tās konkurētspēju un izaugsmi, un radīt labvēlīgus apstākļus abpusēji izdevīgai sadarbībai starp Irākas un Savienības rūpniecību.

A. Vispārīgi jautājumi

2. Sadarbība:

a) veicina Irākas visaptverošu rūpniecības stratēģiju, kurā ņemts vērā publiskā un privātā sektora rūpniecības uzņēmumu reālais pašreizējais stāvoklis;

b) mudina Irāku pārstrukturēt un modernizēt savu rūpniecību saskaņā ar noteikumiem, kas nodrošina vides aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un ekonomikas izaugsmi;

c) sekmē vidi, kurā atbalsta privātas iniciatīvas rūpniecības jomā ar mērķi stimulēt un diversificēt produkciju vietējos un eksporta tirgos;

d) sekmē vidi, kas ir labvēlīga tam, lai stimulētu rūpnieciskās produkcijas pieaugumu un diversifikāciju, raugoties no ilgtspējīgas attīstības perspektīvas;

e) vērsta uz to, lai sniegtu informāciju, kas kalpo kopīgajai sadarbībai rūpnieciskajās jomās;

f) veicina Savienības un starptautisko tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru izmantošanu, lai atvieglotu Irākas integrāciju pasaules ekonomikā, veidojot regulāru apmaiņu starp abu pušu standartizācijas un normalizācijas iestādēm;

g) norit ar mērķi radīt piemērotu rūpnieciskās uzņēmējdarbības vidi;

h) veicina un sekmē informācijas atbalsta pakalpojumu uzlabošanu kā vienu no svarīgākajiem uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības izaugsmes potenciāla elementiem;

i) veido kontaktus starp Pušu rūpniecības operatoriem (uzņēmumiem, profesionāļiem, nozaru un citām uzņēmējdarbības organizācijām, organizēto darbaspēku u. c.);

j) veicina kopīgus rūpnieciskos projektus un kopuzņēmumu un informācijas tīklu veidošanu.

B. Mazie un vidējie uzņēmumi

3. Puses, ņemot vērā to attiecīgos ekonomikas politikas virzienus un mērķus, vienojas veicināt rūpniecības politikas sadarbību visās jomās, kas tiek uzskatītas par piemērotām, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju.

4. Puses:

a) nosaka sev par mērķi izveidot un nostiprināt MVU un veicināt sadarbību starp tiem;

b) izstrādā palīdzības programmas, kas vajadzīgas mikro un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tādās jomās kā finansēšana, prasmju attīstība, tehnoloģija un tirgvedība, inovācija un citas prasības MVU izveidei, piemēram, uzņēmējdarbības inkubatori, un citās attīstības jomās;

c) atbalsta MVU darbību, nodrošinot attiecīgos kontaktus; un

d) atvieglo sadarbību uzņēmējdarbības jomā, atbalstot attiecīgus sadarbības pasākumus, ko izveidojuši abu pušu privātie sektori, veidojot atbilstošus kontaktus starp Irākas un Savienības privātā sektora uzņēmumiem, lai uzlabotu informācijas plūsmu.

88. PANTS
Sadarbība ieguldījumu jomā

1. Puses sadarbojas nolūkā izveidot labvēlīgu vidi kā vietējiem, tā ārvalstu ieguldījumiem, nodrošināt atbilstošu aizsardzību ieguldījumiem, kapitāla pārvietošanai un informācijas apmaiņai par ieguldījumu iespējām.

2. Puses vienojas atbalstīt ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, pamatojoties uz nediskriminācijas un savstarpīguma principiem.

3. Puses veicina informācijas apmaiņu par tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvo praksi ieguldījumu jomā.

4. Puses apņemas veicināt sadarbību starp to attiecīgajām finanšu iestādēm, lai atvieglotu ieguldījumu iespējas.

5. Lai atvieglotu ieguldījumus un tirdzniecību, Savienība ir gatava pēc pieprasījuma palīdzēt Irākai tās centienos tuvināt tiesisko un normatīvo regulējumu Savienības tiesiskajam un normatīvajam regulējumam jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums.

89. PANTS
Rūpnieciskie standarti un atbilstības novērtēšana

Puses var sadarboties šādās standartu, tehnisko noteikumu un atbilstības novērtēšanas jomās.

1. Starptautisko standartu, tostarp nozarēm raksturīgu pasākumu, plašākas izmantošanas veicināšana tehniskajos noteikumos un atbilstības novērtēšanā Pušu teritorijā un sadarbības palielināšanas starp Pusēm saistībā ar attiecīgo starptautisko iestāžu un organizāciju darbu.

2. Atbalsts spēju veidošanas iniciatīvām standartizācijas, atbilstības novērtēšanas, akreditācijas, metroloģijas un tirgus uzraudzības jomās Irākā.

3. Divpusējas sadarbības veicināšana un sekmēšana starp Irākas un Savienības organizācijām, kas atbildīgas par standartizāciju, atbilstības novērtēšanu, akreditāciju, metroloģiju un tirgus uzraudzību.

4. Kopīgu viedokļu izstrāde attiecībā uz labu regulatīvo praksi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar:

a) pārredzamību tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā;

b) regulatīvu pasākumu un saistītu atbilstības novērtēšanas procedūru, tostarp piegādātāju atbilstības deklarāciju izmantošanas, nepieciešamību un pielāgošanu;

c) starptautisko standartu izmantošanu par pamatu tehnisko noteikumu izveidei, izņemot gadījumus, kad šādi starptautiski standarti būtu neefektīvi vai nepiemēroti likumīgo mērķu sasniegšanai;

d) tehnisko noteikumu un tirgus uzraudzības pasākumu piemērošanu.

5. Regulatīvās, tehniskās un zinātniskās sadarbības paplašināšana, inter alia izmantojot informācijas, pieredzes un datu apmaiņu nolūkā uzlabot tehnisko noteikumu kvalitāti un līmeni un efektīvi izmantot regulatīvos resursus.

6. Tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru atbilstības un konverģences pilnveidošana.

90. PANTS
Sadarbība lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības jomā

Pušu mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības nozarēs, lai sekmētu diversifikāciju, videi draudzīgu praksi un ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī nodrošinātību ar pārtiku. Tālab Puses izskata šādus pasākumus:

a) valsts iestāžu spēju veidošana un mācības to darbiniekiem;

b) pasākumi ar mērķi sekmēt lauksaimniecības produktu kvalitāti, spēju veidošanas pasākumi ražotāju apvienībām un tirdzniecības veicināšanas darbību atbalstam;

c) vides veselības, dzīvnieku un augu veselības pasākumi un citi saistīti aspekti, ņemot vērā abu Pušu spēkā esošos tiesību aktus, saskaņā ar PTO un daudzpusējo nolīgumu par vidi noteikumiem;

d) pasākumi saistībā ar lauku teritoriju ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, tostarp videi draudzīgu praksi, mežsaimniecību, pētniecību, zinātības izplatīšanu, piekļuvi zemei, ūdens apsaimniekošanu un irigāciju, ilgtspējīgu lauku attīstību un nodrošinātību ar pārtiku;

e) pasākumi saistībā ar tradicionālu zināšanu par lauksaimniecību saglabāšanu, kas piešķir to iedzīvotājiem viņu īpašo identitāti, tostarp sadarbība attiecībā uz ģeogrāfiskām norādēm, pieredzes apmaiņa vietējā līmenī un sadarbības tīklu veidošana;

f) lauksaimniecības nozares, tostarp lauksaimniecības prakses, modernizācija un lauksaimniecības produktu ražošanas diversifikācija.

91. PANTS
Enerģētika

1. Puses cenšas pastiprināt sadarbību enerģētikas nozarē, ievērojot brīva, konkurētspējīga un atvērta enerģijas tirgus principus, ar mērķi:

a) pastiprināt energoapgādes drošību, vienlaikus nodrošinot vides ilgtspējīgumu un veicinot ekonomikas izaugsmi;

b) izstrādāt institucionālo, tiesisko un normatīvo regulējumu enerģētikas nozarē, lai nodrošinātu enerģijas tirgus efektīvu darbību un veicinātu ieguldījumus enerģētikā;

c) veidot un popularizēt partnerības starp Savienības un Irākas uzņēmumiem pētniecības, ražošanas, apstrādes, transportēšanas, sadales un pakalpojumu jomā enerģētikas nozarē;

d) izveidot starp Pusēm regulāru un efektīvu dialogu enerģētikas jomā reģionālā līmenī, tostarp izmantojot Eiropas un arābu valstu Mašrikas gāzes tirgus projektu un citas attiecīgās reģionālās iniciatīvas.

2. Šai nolūkā Puses vienojas veicināt abpusēji izdevīgus sakarus, lai:

a) atbalstītu atbilstošas enerģētikas politikas, tās normatīvā regulējuma un infrastruktūras izveidi Irākā, balstoties uz vides ilgtspējīguma, enerģijas resursu pareizas pārvaldības un brīva, konkurētspējīga un atvērta tirgus principiem;

b) sadarbotos nolūkā uzlabot administratīvās un juridiskās spējas un radītu stabila un pārredzama tiesiskā regulējuma nosacījumus saimnieciskās darbības stimulēšanai un starptautiskiem ieguldījumiem Irākas enerģētikā;

c) veicinātu tehnisko sadarbību, lai veiktu pētniecību un naftas un dabas gāzes atradņu apsaimniekošanu Irākā, kā arī naftas un gāzes infrastruktūras, tostarp transporta un tranzīta tīklu ar Mašrikas reģionu, attīstību un modernizāciju, īstenotu citas attiecīgās iniciatīvas un virzītos uz Savienības tirgu;

d) uzlabotu elektroapgādes sistēmas uzticamību Irākā;

e) pastiprinātu sadarbību nolūkā uzlabot energoapgādes drošību un cīnīties ar klimata pārmaiņu radītajām sekām, popularizējot atjaunojamus enerģijas avotus, energoefektivitāti un gāzes sadedzināšanas samazināšanu;

f) atvieglotu zinātības izplatīšanu un tehnoloģijas un paraugprakses nodošanu, kā arī mācības profesionāļiem;

g) veicinātu Irākas dalību enerģētikas tirgu reģionālās integrācijas procesos.

92. PANTS
Transports

1. Puses cenšas pastiprināt sadarbību transporta nozarē nolūkā izveidot ilgtspējīgu un efektīvu transporta sistēmu ar mērķi:

a) veicināt transporta attīstību un tā tīklu savienojumus, vienlaikus nodrošinot vides ilgtspējīgumu un veicinot ekonomikas izaugsmi;

b) izstrādāt institucionālo un normatīvo regulējumu visās transporta nozarēs, lai nodrošinātu transporta tirgus efektīvu darbību un veicinātu ieguldījumus transportā;

c) veidot un popularizēt partnerības starp Savienības un Irākas uzņēmumiem pētniecības, spēju veidošanas, infrastruktūras attīstības, transporta drošuma un drošības un pakalpojumu jomā transporta nozarē;

d) izveidot starp Pusēm regulāru un efektīvu dialogu transporta jomā reģionālā līmenī, tostarp izmantojot Eiropas un Vidusjūras reģiona sadarbību transporta jomā un citas attiecīgās reģionālās iniciatīvas.

2. Šai nolūkā Puses vienojas veicināt abpusēji izdevīgus sakarus, lai

a) atbalstītu atbilstošas transporta politikas izstrādi visu transporta veidu attīstībai, tostarp tās normatīvo regulējumu un transporta infrastruktūru atjaunošanu un attīstību Irākā, liekot uzsvaru uz ilgtspējīgumu; nodrošinātu visu transporta veidu izmantojamību jauktā sistēmā un integrāciju; izpētītu iespējas veikt tiesiskā un normatīvā regulējuma turpmāku tuvināšanu Savienības un starptautiskajiem standartiem, īpaši attiecībā uz drošumu un drošību;

b) sadarbotos nolūkā uzlabot / no jauna izveidot administratīvās un juridiskās spējas, lai sagatavotu konkrētus plānus prioritārajām nozarēm un izveidotu stabila un pārredzama tiesiskā regulējuma nosacījumus saimnieciskās darbības un starptautisku ieguldījumu stimulēšanai transporta nozarē Irākā, balstoties uz Savienības politiku un praksi; un izveidotu vajadzīgās neatkarīgas regulēšanas iestādes;

c) veicinātu tehnisko sadarbību nolūkā veikt pētniecību un attīstīt visas transporta nozares Irākā, kā arī lai attīstītu un modernizētu transporta infrastruktūru, tostarp savienojumus ar Mašrikas reģiona transporta tīkliem, īstenotu citas attiecīgās iniciatīvas un virzītos uz Savienības tirgu;

d) palielinātu transporta plūsmu uzticamību uz Irāku un caur tās teritoriju;

e) atvieglotu zinātības izplatīšanu un tehnoloģijas un paraugprakses nodošanu, kā arī mācības profesionāļiem, kas ir būtiski sadarbības pasākumi, kuri jārisina prioritārā kārtā;

f) veicinātu Irākas dalību transporta reģionālo sistēmu savstarpējās savienošanas procesā;

g) īstenotu aviācijas valsts politiku, tostarp attīstītu lidostas un gaisa satiksmes vadību un turpinātu nostiprināt administratīvās spējas (tostarp izveidotu īstu regulēšanas iestādi - autonomu civilās aviācijas iestādi); apspriestu "horizontālu" nolīgumu par gaisa pārvadājumiem, lai atjaunotu tiesisko noteiktību attiecībā uz divpusējiem gaisa pārvadājumu nolīgumiem; un izpētītu iespējas apspriest visaptverošu Savienības un Irākas nolīgumu par aviāciju.

93. PANTS
Vide

1. Puses vienojas, ka ir jānostiprina un jāpalielina vides aizsardzības centieni, piemēram, attiecībā uz klimata pārmaiņām, dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu, kas ir pašreizējās un turpmāko paaudžu attīstības pamatā.

2. Puses vienojas, ka sadarbībai šajā jomā būtu jāveicina vides aizsardzība, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību. Visos pasākumos, ko Puses veic saskaņā ar šo nolīgumu, ir jāņem vērā Pasaules galotņu sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību saskaņotie rezultāti.

3. Sadarbībai šajā jomā būtu jāpievēršas, inter alia, šādiem aspektiem:

a) informācijas un ekspertu zināšanu vides jomā apmaiņa (piemēram, par pilsētvides jautājumiem, dabas aizsardzību, ūdens un atkritumu apsaimniekošanu, katastrofu pārvaldību u. c.);

b) reģionālās sadarbības veicināšana un popularizēšana vides aizsardzības jomā, tostarp ieguldījumu veicināšana vides projektos un programmās;

c) informētības veicināšana par vides jautājumiem un vietējo kopienu plašāka līdzdalība vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības centienos;

d) atbalsts spēju veidošanai vides jomā, piemēram, lai mazinātu klimata pārmaiņu radītās sekas un pielāgotos tām;

e) sadarbība sarunās par daudzpusējiem nolīgumiem par vidi un to īstenošanā;

f) apmaiņas ar tehnisko palīdzību veicināšana vides programmu veidošanā un vides apsvērumu integrēšanā citās politikas jomās;

g) atbalsts vides pētniecībai un analīzei.

94. PANTS
Telekomunikācijas

Puses sadarbojas nolūkā:

a) veicināt plašāku informācijas apmaiņu par piemērojamiem tiesību aktiem un iespējamām turpmākām tiesību aktu reformām telekomunikāciju nozarē, lai varētu labāk izprast otras Puses normatīvo regulējumu telekomunikāciju jomā;

b) apmainīties ar informāciju par norisēm informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un standartu jomā.

95. PANTS
Zinātne un tehnoloģija

1. Puses veicina sadarbību civilajā zinātniskajā pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā (PTA), pamatojoties uz savstarpēju izdevīgumu un ņemot vērā resursu pieejamību un to attiecīgo pētniecības programmu pietiekamu pieejamību, nodrošinot pienācīgu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību efektīvas aizsardzības līmeni.

2. Sadarbība zinātnes un tehnoloģijas jomā ietver šādus aspektus:

a) zinātniskās un tehniskās sadarbības programmu apmaiņa;

b) kopīgu zinātnisko sanāksmju organizēšana;

c) kopīgas PTA darbības;

d) mācību pasākumi un mobilitātes programmas zinātniekiem, pētniekiem un tehniķiem, kas nodarbojas ar PTA abās Pusēs.

3. Minēto sadarbību īsteno saskaņā ar īpašiem nolīgumiem, kuri jāapspriež un jānoslēdz, ievērojot abu Pušu procedūras, un kuros paredz, inter alia, attiecīgus intelektuālā īpašuma tiesību noteikumus.

96. PANTS
Sadarbība muitas un nodokļu jomā

1. Puses izveidos sadarbību muitas jomā, īpaši attiecībā uz mācībām, muitas formalitāšu, dokumentācijas un procedūru vienkāršošanu, muitas noteikumu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un apturēšanu nolūkā nodrošināt atbilstību visiem noteikumiem, kurus plāno pieņemt saistībā ar tirdzniecību un lai tuvinātu Irākas muitas sistēmu Savienības muitas sistēmai.

2. Neskarot to attiecīgās kompetences un lai nostiprinātu un attīstītu saimniecisko darbību, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību izstrādāt atbilstošu normatīvo regulējumu, Puses atzīst un uzņemas īstenot nodokļu jomā labas pārvaldības principus, proti, pārredzamības, informācijas apmaiņas un godīgas nodokļu konkurences principus. Tālab saskaņā ar attiecīgajām kompetencēm Puses uzlabos starptautisko sadarbību nodokļu jomā un izstrādās pasākumus, lai efektīvi īstenotu iepriekšminētos principus.

97. PANTS
Sadarbība statistikas jomā

Puses vienojas sekmēt sadarbības pasākumus statistikas jomā. Tie būs orientēti uz iestāžu un spēju veidošanu un valsts statistikas sistēmas nostiprināšanu, tostarp statistikas metožu izstrādi un statistikas datu vākšanu un izplatīšanu par preču un pakalpojumu tirdzniecību, un vispārīgākā nozīmē - par jebkuru jomu, kas nodrošina atbalstu valsts sociālās un ekonomiskās attīstības prioritātēm, uz kurām attiecas šis nolīgums un kas ir saistītas ar statistikas datu apstrādi.

98. PANTS
Makroekonomiskā stabilitāte un publiskās finanses

1. Puses vienojas, ka ir svarīgi nodrošināt makroekonomisko stabilitāti Irākā, īstenojot pareizu monetāro politiku, kuras mērķis ir panākt un saglabāt cenu stabilitāti, kā arī īstenojot fiskālo politiku, kas vērsta uz parādsaistību noturību.

2. Puses vienojas, ka ir svarīgi panākt Irākā publisko izdevumu efektivitāti, pārredzamību un atbildību par tiem valsts un vietējā līmenī.

3. Puses vienojas, inter alia, sadarboties, lai uzlabotu Irākas publisko finanšu pārvaldības sistēmu, kuras mērķis cita starpā ir nodrošināt budžeta plānošanas vispusību un izveidot vienotu kases kontu.

99. PANTS
Privātā sektora attīstība

Puses vienojas sadarboties, lai Irākā izveidotu tirgus ekonomiku, uzlabojot ieguldījumu vidi, diversificējot saimniecisko darbību, panākot progresu privatizācijas programmas īstenošanā un uzlabojot citus nosacījumus, lai paātrinātu darbavietu radīšanu privātajā sektorā.

100. PANTS
Tūrisms

1. Puses aicina pielikt pūles, lai uzlabotu sadarbību, kas vērsta uz līdzsvarotu un ilgtspējīgu tūrisma un saistīto jautājumu attīstību.

2. Tādēļ Puses vienojas izveidot sadarbību tūrisma jomā un it īpaši apmainīties ar informāciju, pieredzi un paraugpraksi par institucionālās sistēmas organizēšanu tūrisma nozarē un par vispārīgo vidi, kurā darbojas tūrisma uzņēmumi.

101. PANTS
Finanšu pakalpojumi

Puses sadarbojas, lai tuvinātu savus standartus un noteikumus, jo īpaši lai:

a) nostiprinātu Irākas finanšu nozari;

b) Irākā uzlabotu grāmatvedības un pārraudzības un reglamentējošās sistēmas, kas attiecas uz banku, apdrošināšanas un citām finanšu jomām;

c) apmainītos ar informāciju par attiecīgajiem spēkā vai sagatavošanā esošajiem tiesību aktiem;

d) izveidotu saderīgas revīzijas sistēmas.

IV SADAĻA
TIESISKUMS, BRĪVĪBA UN DROŠĪBA

102. PANTS
Tiesiskums

1. Īstenojot sadarbību tiesiskuma, brīvības un drošības jomā, Puses pauž pastāvīgu apņēmību un piešķir īpašu nozīmi tiesiskuma principam, tostarp tiesu neatkarībai, tiesas pieejamībai un tiesībām uz taisnīgu tiesu.

2. Puses sadarbosies, lai turpinātu attīstīt iestāžu darbību tiesībaizsardzības un tiesvedības jomās, tostarp izmantojot spēju veidošanu.

103. PANTS
Tiesiskā sadarbība

1. Puses vienojas attīstīt tiesu iestāžu sadarbību civillietās, jo īpaši attiecībā uz daudzpusējo konvenciju par tiesu iestāžu sadarbību civillietās ratifikāciju un īstenošanu, un jo īpaši Hāgas starptautisko privāttiesību konferences konvencijas starptautiskās tiesiskās sadarbības un tiesvedības jomā, kā arī bērnu aizsardzības jomā, ratifikāciju un īstenošanu.

2. Puses vienojas sekmēt un rosināt alternatīvu līdzekļu izmantošanu civilu un komerciālu strīdu risināšanā, ja vien tas ir iespējams saskaņā ar piemērojamiem starptautiskajiem dokumentiem.

3. Attiecībā uz krimināllietām Puses centīsies pastiprināt tiesu iestāžu sadarbību savstarpējas tiesiskās palīdzības sniegšanā un personu izdošanā. Tas vajadzības gadījumā ietvertu pievienošanos attiecīgajiem starptautiskajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas dokumentiem, tostarp Starptautiskās Krimināltiesas Romas Statūtiem, kas minēti šā nolīguma 7. pantā, un to īstenošanu.

104. PANTS
Personas datu aizsardzība

1. Puses vienojas sadarboties, lai uzlabotu personas datu aizsardzības līmeni līdz visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem, piemēram, inter alia, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pamatnostādnēm par elektronisko personas datu datņu noteikumiem (ANO Ģenerālās Asamblejas 1990. gada 14. decembra Rezolūcija 45/95).

2. Sadarbība personas datu aizsardzības jomā var ietvert, inter alia, tehnisko palīdzību informācijas un speciālo zināšanu apmaiņas veidā.

105. PANTS
Sadarbība migrācijas un patvēruma jomā

1. Puses atkārtoti apstiprina nozīmi, kādu tās piešķir kopīgai migrācijas plūsmu pārvaldībai starp to teritorijām. Lai nostiprinātu sadarbību savā starpā, tās izveido visaptverošu dialogu par visiem ar migrāciju saistītajiem jautājumiem, tostarp nelegālo migrāciju, migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, kā arī migrācijas jautājumu iekļaušanu valsts stratēģijās par migrantu izcelsmes apgabalu ekonomisko un sociālo attīstību.

2. Sadarbības pamatā ir konkrēto vajadzību novērtējums, kas veikts, Pusēm savstarpēji konsultējoties, un to īsteno saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības un valsts tiesību aktiem. Sadarbība jo īpaši būs vērsta uz šādiem aspektiem:

a) migrācijas pamatcēloņi;

b) valstu tiesību aktu izstrāde un īstenošana un prakses iedibināšana attiecībā uz starptautisko aizsardzību, lai ievērotu 1951. gada Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu un 1967. gada protokola, un citu attiecīgu starptautisko tiesību aktu noteikumus un nodrošinātu "nerepatriēšanas principa" ievērošanu, vienlaikus atzīstot, ka Irāka vēl nav 1951. gada Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu un 1967. gada protokola dalībniece, bet ka tā apsver iespēju nākotnē tiem pievienoties;

c) uzņemšanas noteikumi, uzņemto personu tiesības un statuss, vienlīdzīga attieksme pret migrantiem, kas likumīgi uzturas citā valstī, šo personu integrācija, likumīgo migrantu izglītošana un apmācība, kā arī pasākumi cīņai pret rasismu un ksenofobiju;

d) efektīvas preventīvās politikas izstrāde cīņai pret nelegālu migrāciju, migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, ieskaitot jautājumu par to, kā apkarot kontrabandistu un nelegālo tirgoņu tīklus un kā aizsargāt šādas tirdzniecības upurus;

e) personu, kas uzturas nelegāli, atpakaļnosūtīšana, nodrošinot humānus un cilvēka cienīgus apstākļus, tostarp viņu labprātīgas atgriešanās veicināšana, un šādu personu atpakaļuzņemšana saskaņā ar 3. punktu;

f) vīzu jomā jautājumos, kas atzīti par savstarpējas intereses jautājumiem, atbilstīgi spēkā esošajam Šengenas acquis;

g) robežpārvaldības un kontroles jomā attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar organizēšanu, mācībām, paraugpraksi un citiem operatīviem pasākumiem, kurus īsteno uz vietas, un vajadzības gadījumā attiecībā uz aprīkojumu, vienlaikus apzinoties šāda aprīkojuma iespējamu duālu izmantošanu.

3. Sadarbības ietvaros, lai novērstu un kontrolētu nelegālo imigrāciju, Puses vienojas arī uzņemt atpakaļ savus nelegālos imigrantus. Tādēļ:

a) Irāka pēc kādas Savienības dalībvalsts pieprasījuma un bez turpmākām formalitātēm uzņem atpakaļ savus valstspiederīgos, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem tās teritorijā; un

b) jebkura Savienības dalībvalsts pēc Irākas pieprasījuma un bez turpmākām formalitātēm uzņem atpakaļ savus valstspiederīgos, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem tās teritorijā.

4. Lai atļautu ceļot minētajā nolūkā, Savienības dalībvalstis un Irāka izsniegs saviem valstspiederīgajiem atbilstošus dokumentus, kuri apstiprina to identitāti. Ja personai, kura jāuzņem atpakaļ, nav nekādu dokumentu vai citu pierādījumu, kas apliecina tās valstspiederību, attiecīgās dalībvalsts vai Irākas kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc Irākas vai attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma veic pasākumus, lai intervētu šo personu nolūkā noteikt tās valstspiederību.

5. Šajā sakarā Puses vienojas pēc jebkuras Puses pieprasījuma, kā definēts 122. pantā, un iespējami drīz noslēgt nolīgumu par nelegālās migrācijas novēršanu un kontroli, kas reglamentē atpakaļuzņemšanas īpašās procedūras un pienākumus un kas, ja abas Puses to uzskata par vajadzīgu, attiecas arī uz citu valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanu.

6. Sadarbība šajā jomā notiks, pilnībā ievērojot Pušu tiesības, saistības un pienākumus, kas izriet no attiecīgajām starptautiskajām tiesībām un starptautiskajām cilvēktiesībām.

106. PANTS
Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošana

Puses vienojas sadarboties un dot savu ieguldījumu cīņā pret organizēto, ekonomisko un finanšu noziedzību un korupciju, viltošanu un nelikumīgiem darījumiem, pilnībā ievērojot Pušu spēkā esošās savstarpējās starptautiskās saistības šajā jomā, tostarp attiecībā uz efektīvu sadarbību tādu aktīvu un līdzekļu atgūšanā, kas iegūti korupcijas rezultātā. Puses veicina ANO Konvencijas par starptautisko organizēto noziedzību un tās papildu protokolu, kā arī ANO Pretkorupcijas konvencijas īstenošanu.

107. PANTS
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošana

1. Puses vienojas, ka ir jāstrādā un jāsadarbojas, lai novērstu, ka to finanšu sistēmas tiek izmantotas tādu līdzekļu legalizēšanai, kas iegūti jebkādu kriminālu darbību, tostarp narkotiku kontrabandas un korupcijas, kā arī terorisma finansēšanas, rezultātā.

2. Puses vienojas sadarboties tehniskās un administratīvās palīdzības sniegšanā, lai izstrādātu un īstenotu noteikumus un nodrošinātu to mehānismu efektīvu darbību, kas paredzēti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai. Šī sadarbība sniedzas līdz tādu līdzekļu atgūšanai, kas iegūti noziedzības rezultātā.

3. Sadarbībā atļauts apmainīties ar būtisko informāciju saskaņā ar Pušu attiecīgajiem tiesību aktiem un pieņemt atbilstīgus standartus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai, kas līdzvērtīgi standartiem, ko pieņēmusi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas finanšu darba grupa (turpmāk "FATF") un Savienība un šajā jomā iesaistītās starptautiskās institūcijas.

108. PANTS
Nelegālo narkotiku apkarošana

1. Saskaņā ar to attiecīgajiem normatīvajiem aktiem Puses centīsies mazināt nelegālo narkotiku piegādi un kontrabandu un pieprasījumu pēc tām, kā arī to ietekmi uz narkotiku lietotājiem un sabiedrību kopumā, un panākt narkotisko un psihotropo vielu nelegālā ražošanā izmantoto ķīmisko prekursoru novirzīšanas efektīvāku novēršanu. Savā sadarbībā Puses nodrošina visaptverošas un līdzsvarotas pieejas izmantošanu šā mērķa sasniegšanai, piemērojot legālā tirgus noteikumus un efektīvu rīcību un koordināciju starp kompetentajām iestādēm, tostarp veselības, izglītības, sociālajām, tiesībaizsardzības un tiesu nozaru iestādēm.

2. Puses vienojas par sadarbības līdzekļiem šo mērķu sasniegšanai. Pasākumus pamato ar vispārēji pieņemtiem principiem, kas ir saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām konvencijām, Politisko deklarāciju un Īpašo deklarāciju par pamatprincipiem narkotiku pieprasījuma samazināšanai, kas apstiprināta 1998. gada jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 20. īpašajā sesijā par narkotikām.

109. PANTS
Sadarbība kultūras jomā

1. Puses apņemas veicināt divpusēju sadarbību kultūras jomā, lai palielinātu savstarpējo saprašanos un sekmētu kultūras sakarus starp Pusēm.

2. Puses atbalsta informācijas un ekspertu zināšanu apmaiņu, kā arī iniciatīvas, kas dod ieguldījumu spēju veidošanā, īpaši attiecībā uz kultūras mantojuma saglabāšanu.

3. Puses ciešāk sadarbosies cīņā pret kultūras īpašuma nelegālu tirdzniecību saskaņā ar attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām attiecībā uz Irāku. Tās sekmēs attiecīgo starptautisko nolīgumu, tostarp UNESCO 1970. gada Konvencijas par kultūras īpašuma nelikumīga importa, eksporta un īpašumtiesību nodošanas aizlieguma un novēršanas līdzekļiem, ratifikāciju un efektīvu īstenošanu.

4. Puses rosina starpkultūru dialogu starp privātpersonām, kultūras iestādēm un organizācijām, kuras pārstāv Savienības un Irākas organizēto pilsonisko sabiedrību.

5. Puses koordinē savus centienus starptautiskos forumos, tostarp UNESCO un/vai citās starptautiskās struktūrās, lai veicinātu kultūras daudzveidību, īpaši attiecībā uz UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu ratifikāciju un īstenošanu.

110. PANTS
Reģionālā sadarbība

1. Puses vienojas, ka sadarbībai būtu jāveicina un jāatbalsta Irākas stabilitāte un reģionālā integrācija. Šai nolūkā tās vienojas veicināt pasākumus, kuru mērķis ir nostiprināt attiecības ar Irāku, tās kaimiņvalstīm un citiem reģionālajiem partneriem.

2. Puses vienojas, ka to sadarbība var ietvert pasākumus, ko īsteno saskaņā ar sadarbības nolīgumiem ar citām šā reģiona valstīm, ja minētie pasākumi ir saderīgi ar šo nolīgumu un atbilst to interesēm.

3. Neizslēdzot nevienu jomu, Puses vienojas īpaši apsvērt šādas darbības:

a) starpreģionālās tirdzniecības veicināšana;

b) atbalsts reģionālajām iestādēm un kopīgiem projektiem un iniciatīvām, kas izveidotas attiecīgajās reģionālajās iestādēs.

V SADAĻA
INSTITUCIONĀLIE, VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

111. PANTS
Sadarbības padome

1. Ar šo izveido Sadarbības padomi, kas pārrauga šā nolīguma īstenošanu. Tā tiekas ministru līmenī reizi gadā. Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, tā izskata visus svarīgos jautājumus, kas izriet no šā nolīguma, kā arī pārējos divpusējos vai starptautiskos vispārējo interešu jautājumus. Abām Pusēm vienojoties, Sadarbības padome arī var sniegt atbilstošus ieteikumus.

2. Sadarbības padomē darbojas Pušu pārstāvji.

3. Sadarbības padome pieņem savu iekšējo reglamentu.

4. Jebkura Puse var nodot izskatīšanai Sadarbības padomē jebkuru strīdu saistībā ar šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju.

5. Sadarbības padome var strīdu izšķirt, sniedzot ieteikumu.

6. Šā panta noteikumi nekādā veidā neietekmē un neskar īpašos noteikumus par strīdu izšķiršanu saskaņā ar šā nolīguma II sadaļu.

112. PANTS
Sadarbības komiteja un specializētās apakškomitejas

1. Ar šo izveido Sadarbības komiteju, kurā darbojas Pušu pārstāvji un kas palīdz Sadarbības padomei veikt tās uzdevumus.

2. Sadarbības padome var nolemt izveidot jebkādu citu specializētu apakškomiteju vai struktūru, kas var palīdzēt veikt tās uzdevumus, un nosaka minēto apakškomiteju vai struktūru sastāvu, uzdevumus un darbības veidu.

113. PANTS
Parlamentārā sadarbības komiteja

1. Ar šo izveido Parlamentāro sadarbības komiteju. Tā ir Irākas parlamenta un Eiropas Parlamenta locekļu forums, kur tikties un apmainīties viedokļiem.

2. Parlamentārajā sadarbības komitejā ir Eiropas Parlamenta locekļi, no vienas puses, un Irākas Republikas parlamenta locekļi, no otras puses.

3. Parlamentāro sadarbības komiteju informē par Sadarbības padomes ieteikumiem.

4. Parlamentārā sadarbības komiteja var sniegt ieteikumus Sadarbības padomei.

114. PANTS
Telpas

Lai sekmētu sadarbību šā nolīguma ietvaros, abas Puses vienojas atbilstīgi pilnvarotiem ekspertiem un amatpersonām, kas iesaistītas sadarbības īstenošanā, nodrošināt vajadzīgās iespējas to funkciju veikšanai saskaņā ar abu Pušu iekšējiem noteikumiem un reglamentu.

115. PANTS
Teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un atbilstoši šo līgumu noteikumiem, un, no otras puses, Irākas Republikas teritorijā.

116. PANTS
Stāšanās spēkā un atjaunošana

1. Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad depozitārs ir saņēmis pēdējo Pušu paziņojumu par to, ka ir pabeigtas šim nolūkam vajadzīgās procedūras.

2. Šis nolīgums ir noslēgts uz desmit gadiem. To automātiski atjauno katru gadu, ja vien Puses no tā neatsakās sešus mēnešus pirms termiņa beigām. Šo nolīgumu izbeidz sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi paziņojumu. Izbeigšana neattiecas uz projektiem, kas tiek īstenoti saskaņā ar šo nolīgumu un ir uzsākti pirms paziņojuma saņemšanas.

117. PANTS
Pagaidu piemērošana

1. Neskarot 116. pantu, Savienība un Irāka vienojas piemērot šā nolīguma 1. un 2. pantu un I, II, III un V sadaļu no trešā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Savienība un Irāka ir paziņojušas viena otrai par šim mērķim vajadzīgo procedūru pabeigšanu. Paziņojumus nosūta Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram, kas ir šā nolīguma depozitārs.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu kādu šā nolīguma noteikumu Puses piemēro pirms tā spēkā stāšanās dienas, tad jebkuru norādi minētajā noteikumā uz šā nolīguma spēkā stāšanās dienu saprot kā norādi uz dienu, kad Puses vienojas piemērot minēto noteikumu saskaņā ar 1. punktu.

118. PANTS
Diskriminācijas aizliegums

Jomās, uz ko attiecas šis nolīgums, un neskarot nekādus tā īpašos noteikumus:

a) režīms, ko Irāka piemēro attiecībā uz Savienību, nerada nekādu diskrimināciju starp dalībvalstīm, to valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem vai firmām;

b) režīms, ko Savienība piemēro attiecībā uz Irāku, nerada diskrimināciju starp Irākas valstspiederīgajiem vai tās uzņēmumiem vai firmām.

119. PANTS
Klauzula par paplašināšanu

1. Puses pēc abpusējas piekrišanas var grozīt, pārskatīt un paplašināt šo nolīgumu, lai uzlabotu sadarbības līmeni, tostarp noslēdzot pie šā nolīguma papildu vienošanās vai protokolus par konkrētām nozarēm vai darbībām.

2. Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu jebkura no Pusēm var izteikt priekšlikumus par sadarbības jomu paplašināšanu, ņemot vērā tā piemērošanas gaitā gūto pieredzi. Par sadarbības paplašināšanu saskaņā ar šo nolīgumu lems Sadarbības padomē.

120. PANTS
Citi nolīgumi

1. Neskarot attiecīgos noteikumus Līgumā par Eiropas Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību, šis nolīgums un saskaņā ar to veiktas darbības nekādā veidā neietekmē dalībvalstu pilnvaras iesaistīties divpusējos sadarbības pasākumos ar Irāku vai, attiecīgos gadījumos, noslēgt jaunus sadarbības nolīgumus ar Irāku.

2. Šis nolīgums neietekmē to saistību piemērošanu vai īstenošanu, ko attiecīgās Puses uzņēmušās attiecībās ar trešām personām.

121. PANTS
Nolīguma nepildīšana

1. Puses pieņem visus vispārējos vai īpašos pasākumus, kas vajadzīgi, lai tās izpildītu šajā nolīgumā noteiktās saistības, un nodrošina to atbilstību šajā nolīgumā izvirzītajiem mērķiem.

2. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi savas saistības atbilstīgi šim nolīgumam, tā var veikt atbilstošus pasākumus. Pirms veikt šos pasākumus, tai 30 dienās jāiesniedz Sadarbības padomei visa attiecīgā informācija, kas nepieciešama situācijas rūpīgai novērtēšanai, lai rastu Pusēm pieņemamu risinājumu.

Izraugoties veicamos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Par šiem pasākumiem nekavējoties ziņo Sadarbības padomei, un par tiem apspriežas Sadarbības padomē, ja otra Puse to pieprasa.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, jebkura no Pusēm var tūlīt veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ja:

a) šā nolīguma denonsēšana nav sankcionēta saskaņā ar starptautisko tiesību vispārējiem noteikumiem;

b) otra Puse pārkāpj 2. un 5. pantā minētos šā nolīguma būtiskos elementus.

Otra Puse var lūgt, lai 15 dienās sasauc steidzamu Pušu sanāksmi nolūkā rūpīgi izpētīt situāciju, lai vienotos par tām pieņemamu risinājumu.

4. Atkāpjoties no 2. punkta, ja kāda no Pusēm uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi kādu no šā nolīguma II sadaļā paredzētajām saistībām, tai ir izņēmuma tiesības pieprasīt un ievērot šā nolīguma II sadaļas VI iedaļā noteikto strīdu izšķiršanas procedūru.

122. PANTS
Pušu definīcija

Šajā nolīgumā "Puses" ir Savienība vai tās dalībvalstis vai Savienība un tās dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, no vienas puses, un Irāka, no otras puses.

123. PANTS
Autentiski teksti

Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru un arābu valodā, un tā teksts ir vienlīdz autentisks visās šajās valodās. Pretrunu gadījumā atsaucas uz valodu, kurā risinātas sarunas par nolīgumu, šajā gadījumā - angļu valodu.

124. PANTS
Pielikumi, papildinājumi, protokoli un piezīmes

Šā nolīguma pielikumi, papildinājumi, protokoli un piezīmes ir tā sastāvdaļa.1. PIELIKUMS

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

I papildinājums
aptvertais
IEPIRKUMS

1. papildpielikums
Centrālās pārvaldes iestādes, kuras veic iepirkumu saskaņā ar
šā nolīguma II sadaļas V iedaļas II nodaļas noteikumiem

Preces

Robežvērtības SDR 130 000

Pakalpojumi (noteikti 3. papildpielikumā)

Robežvērtības SDR 130 000

Būvdarbi (noteikti 4. papildpielikumā)

Robežvērtības SDR 5 000 000

Irākas saistības

1. Visas centrālās pārvaldes iestādes, tostarp visas centrālajām pārvaldes iestādēm pakļautās iestādes, un visas pārējās iestādes, kuru iepirkuma politiku kontrolē vai ietekmē centrālā valdība, vai kas ir atkarīga no tās, un visas pārējās iestādes, ko finansē centrālā valdība vai kas ir tās vadības pārraudzībā.

2. Šo iestāžu informatīvs saraksts (precīzi nosaukumi var mainīties)

Lauksaimniecības ministrija

Sakaru ministrija

Sakaru un plašsaziņas līdzekļu valsts komisija

Sabiedrības integritātes komisija

Kultūras ministrija

Aizsardzības ministrija

Migrācijas ministrija

Izglītības ministrija

Elektrības ministrija

Vides ministrija

Finanšu ministrija

Ārlietu ministrija

Veselības ministrija

Augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības ministrija

Dzīvokļu apgādes un būvniecības ministrija (un visas tās padotībā esošās iestādes)

Cilvēktiesību ministrija

Rūpniecības un minerālu ministrija (un visas tās padotībā esošās iestādes)

Iekšlietu Ministrija

Tieslietu ministrija

Nodarbinātības un sociālo lietu ministrija

Pašvaldību un būvdarbu ministrija

Naftas ministrija

Plānošanas un sadarbības attīstības ministrija

Zinātnes un tehnoloģijas ministrija

Tirdzniecības ministrija

Transporta ministrija

Ūdens resursu ministrija

Jaunatnes un sporta lietu ministrija

Tūrisma un senlietu valsts ministrija

Provinču jautājumu valsts ministrija

Sieviešu jautājumu valsts ministrija

Irākas Centrālā banka

Valsts universitātes

Savienības saistības

Savienības iestādes

1. Eiropas Savienības Padome

2. Eiropas Komisija

Dalībvalstu līgumslēdzējas iestādes

1. Visas centrālo valdību ministrijas un struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti

Savienībā "publisko tiesību subjekts" ir jebkura struktūra:

- kas izveidota konkrētam mērķim, lai apmierinātu sabiedriskās vajadzības, neveicot ražošanu vai komercdarbību; un

- kas ir juridiska persona; un

- ko galvenokārt finansē valsts, reģionu vai vietējo pašvaldību iestādes vai citi publisko tiesību subjekti, vai ko pārrauga minētie subjekti, vai kam valdē, pārvaldē vai uzraudzības padomē vairāk nekā pusi locekļu ieceļ valsts, reģionu vai vietējo pašvaldību iestādes vai citi publisko tiesību subjekti.

2. Šādas centrālās pārvaldes iestādes, kuras veic iepirkumu saskaņā ar šā nolīguma II daļas V iedaļas II nodaļas noteikumiem (informatīvs saraksts)

To Līgumslēdzēju iestāžu informatīvs saraksts, kuras ir centrālās pārvaldes iestādes, kā definēts EK Iepirkuma direktīvā

Beļģija

1. Services publics fédéraux (ministrijas): 1.Federale Overheidsdiensten (ministrijas):
SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister;
SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;
SPF Budget et Contrôle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole;
SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict); FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken;
SPF Finances; FOD Financiën;
SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer;
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
SPF Justice; FOD Justitie;
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
Ministère de la Défense; Ministerie van Landsverdediging;
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;
Service public fédéral de Programmation Développement durable; Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;
2. Régie des Bâtiments; 2. Regie der Gebouwen;
Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid;
Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen;
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;
Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten;
Office national de l'Emploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bulgārija

- Администрация на Народното събрание

- Aдминистрация на Президента

- Администрация на Министерския съвет

- Конституционен съд

- Българска народна банка

- Министерство на външните работи

- Министерство на вътрешните работи

- Министерство на държавната администрация и административната реформа

- Министерство на извънредните ситуации

- Министерство на земеделието и храните

- Министерство на здравеопазването

- Министерство на икономиката и енергетиката

- Министерство на културата

- Министерство на образованието и науката

- Министерство на околната среда и водите

- Министерство на отбраната

- Министерство на правосъдието

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството

- Министерство на транспорта

- Министерство на труда и социалната политика

- Министерство на финансите

Valsts aģentūras, valsts komisijas, izpildaģentūras un citas valsts iestādes, kas izveidotas ar likumu vai Ministru padomes dekrētu un kuru funkcijas ir saistītas ar izpildvaras īstenošanu:

- Агенция за ядрено регулиране

- Висша атестационна комисия

- Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

- Държавна комисия по сигурността на информацията

- Комисия за защита на конкуренцията

- Комисия за защита на личните данни

- Комисия за защита от дискриминация

- Комисия за регулиране на съобщенията

- Комисия за финансов надзор

- Патентно ведомство на Република България

- Сметна палата на Република България

- Агенция за приватизация

- Агенция за следприватизационен контрол

- Български институт по метрология

- Държавна агенция "Архиви"

- Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

- Държавна агенция "Национална сигурност"

- Държавна агенция за бежанците

- Държавна агенция за българите в чужбина

- Държавна агенция за закрила на детето

- Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

- Държавна агенция за младежта и спорта

- Държавна агенция по горите

- Държавна агенция по туризма

- Държавна комисия по стоковите борси и тържища

- Институт по публична администрация и европейска интеграция

- Национален статистически институт

- Национална агенция за оценяване и акредитация

- Националната агенция за професионално образование и обучение

- Национална комисия за борба с трафика на хора

- Агенция "Митници"

- Агенция за държавна и финансова инспекция

- Агенция за държавни вземания

- Агенция за социално подпомагане

- Агенция за хората с увреждания

- Агенция по вписванията

- Агенция по геодезия, картография и кадастър

- Агенция по енергийна ефективност

- Агенция по заетостта

- Агенция по обществени поръчки

- Българска агенция за инвестиции

- Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

- Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи

- Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи

- Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи

- Дирекция за национален строителен контрол

- Държавна комисия по хазарта

- Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

- Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

- Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

- Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация"

- Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

- Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната"

- Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

- Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"

- Изпълнителна агенция "Морска администрация"

- Изпълнителна агенция "Национален филмов център"

- Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"

- Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

- Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"

- Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

- Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

- Изпълнителна агенция по лекарствата

- Изпълнителна агенция по лозата и виното

- Изпълнителна агенция по околна среда

- Изпълнителна агенция по почвените ресурси

- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

- Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

- Изпълнителна агенция по трансплантация

- Изпълнителна агенция по хидромелиорации

- Комисията за защита на потребителите

- Контролно-техническата инспекция

- Национален център за информация и документация

- Национален център по радиобиология и радиационна защита

- Национална агенция за приходите

- Национална ветеринарномедицинска служба

- Национална служба "Полиция"

- Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

- Национална служба за растителна защита

- Национална служба за съвети в земеделието

- Национална служба по зърното и фуражите

- Служба "Военна информация"

- Служба "Военна полиция"

- Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"

- Авиоотряд 28

 

Čehijas Republika

- Ministerstvo dopravy

- Ministerstvo financí

- Ministerstvo kultury

- Ministerstvo obrany

- Ministerstvo pro místní rozvoj

- Ministerstvo práce a sociálních věcí

- Ministerstvo průmyslu a obchodu

- Ministerstvo spravedlnosti

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- Ministerstvo vnitra

- Ministerstvo zahraničních věcí

- Ministerstvo zdravotnictví

- Ministerstvo zemědělství

- Ministerstvo životního prostředí

- Poslanecká sněmovna PČR

- Senát PČR

- Kancelář prezidenta

- Český statistický úřad

- Český úřad zeměměřičský a katastrální

- Úřad průmyslového vlastnictví

- Úřad pro ochranu osobních údajů

- Bezpečnostní informační služba

- Národní bezpečnostní úřad

- Česká akademie věd

- Vězeňská služba

- Český báňský úřad

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

- Správa státních hmotných rezerv

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost

- Česká národní banka

- Energetický regulační úřad

- Úřad vlády České republiky

- Ústavní soud

- Nejvyšší soud

- Nejvyšší správní soud

- Nejvyšší státní zastupitelství

- Nejvyšší kontrolní úřad

- Kancelář Veřejného ochránce práv

- Grantová agentura České republiky

- Státní úřad inspekce práce

- Český telekomunikační úřad

 

Dānija

- Folketinget

- Rigsrevisionen

- Statsministeriet

- Udenrigsministeriet

- Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 aģentūras un iestādes)

- Domstolsstyrelsen

- Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 aģentūras un iestādes)

- Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 aģentūras un iestādes)

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (vairākas aģentūras un iestādes, tostarp Statens Serum institūts)

- Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (policijas komisārs, prokurors, 1 direktorāts un vairākas aģentūras)

- Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 bīskapijas institūcijas)

- Kulturministeriet - Kultūras ministrija

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 departamenti un vairākas institūcijas)

- Miljøministeriet

5 styrelser (5 aģentūras)

- Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 aģentūra)

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 direktorāti un institūcijas)

- Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (vairākas aģentūras un institūcijas, tostarp Riso Nacionālā laboratorija un Dānijas valsts zinātnes un izglītības iestādes)

- Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 aģentūra un vairākas institūcijas)

- Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 aģentūras un vairākas institūcijas)

- Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 aģentūras un institūcijas, tostarp Øresundsbrokonsortiet)

- Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 aģentūras, 4 izglītības iestādes un 5 citas institūcijas)

- Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (vairākas aģentūras un institūcijas)

- Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 aģentūras un institūcijas)

 

Vācija

- Auswärtiges Amt

- Bundeskanzleramt

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales

- Bundesministerium für Bildung und Forschung

- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

- Bundesministerium der Finanzen

- Bundesministerium des Innern (tikai civilpreces)

- Bundesministerium für Gesundheit

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

- Bundesministerium der Justiz

- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

- Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

- Bundesministerium der Verteidigung (izslēdzot militārās preces)

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

 

Igaunija

- Vabariigi Presidendi Kantselei;

- Eesti Vabariigi Riigikogu;

- Eesti Vabariigi Riigikohus;

- Riigikontroll;

- Õiguskantsler;

- Riigikantselei;

- Rahvusarhiiv;

- Haridus- ja Teadusministeerium;

- Justiitsministeerium;

- Kaitseministeerium;

- Keskkonnaministeerium;

- Kultuuriministeerium;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

- Põllumajandusministeerium;

- Rahandusministeerium;

- Siseministeerium;

- Sotsiaalministeerium;

- Välisministeerium;

- Keeleinspektsioon;

- Riigiprokuratuur;

- Teabeamet;

- Maa-amet;

- Keskkonnainspektsioon;

- Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

- Muinsuskaitseamet;

- Patendiamet;

- Tarbijakaitseamet;

- Riigihangete Amet;

- Taimetoodangu Inspektsioon;

- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

- Veterinaar- ja Toiduamet

- Konkurentsiamet;

- Maksu -ja Tolliamet;

- Statistikaamet;

- Kaitsepolitseiamet;

- Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

- Piirivalveamet;

- Politseiamet;

- Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

- Keskkriminaalpolitsei;

- Päästeamet;

- Andmekaitse Inspektsioon;

- Ravimiamet;

- Sotsiaalkindlustusamet;

- Tööturuamet;

- Tervishoiuamet;

- Tervisekaitseinspektsioon;

- Tööinspektsioon;

- Lennuamet;

- Maanteeamet;

- Veeteede Amet;

- Julgestuspolitsei;

- Kaitseressursside Amet;

- Kaitseväe Logistikakeskus;

- Tehnilise Järelevalve Amet.

 

Īrija

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas - [parlaments]

- Department of the Taoiseach - [premjerministrs]

- Central Statistics Office

- Department of Finance

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Revenue Commissioners

- Office of Public Works

- State Laboratory

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Office of the Commission for Public Service Appointments

- Public Appointments Service

- Office of the Ombudsman

- Chief State Solicitor's Office

- Department of Justice, Equality and Law Reform

- Courts Service

- Prisons Service

- Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

- Department of the Environment, Heritage and Local Government

- Department of Education and Science

- Department of Communications, Energy and Natural Resources

- Department of Agriculture, Fisheries and Food

- Department of Transport

- Department of Health and Children

- Department of Enterprise, Trade and Employment

- Department of Arts, Sports and Tourism

- Department of Defence

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social and Family Affairs

- Department of Community, Rural and Gaeltacht - [īru valodā runājošo iedzīvotāju reģioni] Affairs

- Arts Council

- National Gallery.

 

Grieķija

- Υπουργείο Εσωτερικών;

- Υπουργείο Εξωτερικών;

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;

- Υπουργείο Ανάπτυξης;

- Υπουργείο Δικαιοσύνης;

- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

- Υπουργείο Πολιτισμού;

- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

- Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

- Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

- Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

- Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

- Γενική Γραμματεία Ισότητας;

- Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

- Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

- Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

- Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

- Εθνικό Τυπογραφείο;

- Γενικό Χημείο του Κράτους;

- Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

- Πανεπιστήμιο Πατρών;

- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

- Πολυτεχνείο Κρήτης;

- Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

- Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

- Αρεταίειο Νοσοκομείο;

- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

- Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

- Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

- Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

- Γενικό Επιτελείο Στρατού;

- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

- Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

- Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

- Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

 

Spānija

- Presidencia del Gobierno

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

- Ministerio de Justicia

- Ministerio de Defensa

- Ministerio de Economía y Hacienda

- Ministerio del Interior

- Ministerio de Fomento

- Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

- Ministerio de Trabajo e Inmigración

- Ministerio de la Presidencia

- Ministerio de Administraciones Públicas

- Ministerio de Cultura

- Ministerio de Sanidad y Consumo

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

- Ministerio de Vivienda

- Ministerio de Ciencia e Innovación

- Ministerio de Igualdad

 

Francija

1) Ministrijas

- Services du Premier ministre

- Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

- Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

- Ministère chargé de la justice

- Ministère chargé de la défense

- Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

- Ministère chargé de l'éducation nationale

- Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

- Secrétariat d'Etat aux transports

- Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

- Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

- Ministère chargé de la culture et de la communication

- Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

- Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

- Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

- Secrétariat d'Etat à la fonction publique

- Ministère chargé du logement et de la ville

- Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

- Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

- Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative

- Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

- Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

- Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

- Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,

- Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

- Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

- Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

- Secrétariat d'Etat à la solidarité

- Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation

- Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

- Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

- Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie

- Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

- Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2) Institūcijas, neatkarīgas iestādes un jurisdikcijas

- Présidence de la République

- Assemblée Nationale

- Sénat

- Conseil constitutionnel

- Conseil économique et social

- Conseil supérieur de la magistrature

- Agence française contre le dopage

- Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

- Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

- Autorité de sûreté nucléaire

- Autorité indépendante des marchés financiers

- Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

- Commission d'accès aux documents administratifs

- Commission consultative du secret de la défense nationale

- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

- Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

- Commission nationale de déontologie de la sécurité

- Commission nationale du débat public

- Commission nationale de l'informatique et des libertés

- Commission des participations et des transferts

- Commission de régulation de l'énergie

- Commission de la sécurité des consommateurs

- Commission des sondages

- Commission de la transparence financière de la vie politique

- Conseil de la concurrence

- Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

- Conseil supérieur de l'audiovisuel

- Défenseur des enfants

- Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

- Haute autorité de santé

- Médiateur de la République

- Cour de justice de la République

- Tribunal des Conflits

- Conseil d'Etat

- Cours administratives d'appel

- Tribunaux administratifs

- Cour des Comptes

- Chambres régionales des Comptes

- Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

3) Valsts sabiedriskās iestādes

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Académie des technologies

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agence de biomédicine

- Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

- Agence française de sécurité sanitaire des aliments

- Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

- Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

- Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

- Agences de l'eau

- Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque publique d'information

- Bibliothèque nationale de France

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Caisse des Dépôts et Consignations

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse de garantie du logement locatif social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique

- Centre d'études de l'emploi

- Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

- Centre hospitalier des Quinze-Vingts

- Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

- Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

- Centre des Monuments Nationaux

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national des arts plastiques

- Centre national de la cinématographie

- Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

- Centre national du livre

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national professionnel de la propriété forestière

- Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

- Collège de France

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire National des Arts et Métiers

- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Ecole centrale de Lille

- Ecole centrale de Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- Ecole du Louvre

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

- Écoles nationales d'ingénieurs

- Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

- École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

- Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

- Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

- Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Haras nationaux

- Hôpital national de Saint-Maurice

- Institut des hautes études pour la science et la technologie

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut National de l'origine et de la qualité

- Institut national des hautes études de sécurité

- Institut de veille sanitaire

- Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

- Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

- Institut National d'Horticulture

- Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

- Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

- Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

- Institut national de recherches archéologiques préventives

- Institut National des Sciences de l'Univers

- Institut National des Sports et de l'Education Physique

- Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Institut de Recherche pour le Développement

- Instituts régionaux d'administration

- Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

- Institut supérieur de mécanique de Paris

- Instituts Universitaires de Formation des Maîtres

- Musée de l'armée

- Musée Gustave-Moreau

- Musée national de la marine

- Musée national J.-J.-Henner

- Musée du Louvre

- Musée du Quai Branly

- Muséum National d'Histoire Naturelle

- Musée Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

- Office national de la chasse et de la faune sauvage

- Office National de l'eau et des milieux aquatiques

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Ordre national de la Légion d'honneur

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Universités

4) Citas valsts sabiedriskās iestādes

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

- Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

- Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

- Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

- Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

 

Itālija

1) Iestādes, kas veic iepirkumus

- Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ministero degli Affari Esteri

- Ministero dell'Interno

- Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

- Ministero della Difesa

- Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ministero dello Sviluppo Economico

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

- Ministero dell'Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

- Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

2) Citas valsts sabiedriskās iestādes

- CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

 

Kipra

- Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

- Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

- Υπουργικό Συμβούλιο

- Βουλή των Αντιπροσώπων

- Δικαστική Υπηρεσία

- Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

- Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

- Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

- Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

- Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

- Γραφείο Προγραμματισμού

- Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

- Υπουργείο Άμυνας

- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

- Τμήμα Γεωργίας

- Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

- Τμήμα Δασών

- Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

- Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

- Μετεωρολογική Υπηρεσία

- Τμήμα Αναδασμού

- Υπηρεσία Μεταλλείων

- Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

- Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

- Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

- Αστυνομία

- Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

- Τμήμα Φυλακών

- Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

- Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

- Τμήμα Εργασίας

- Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

- Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

- Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

- Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

- Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

- Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

- Υπουργείο Εσωτερικών

- Επαρχιακές Διοικήσεις

- Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

- Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

- Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

- Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

- Πολιτική Άμυνα

- Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

- Υπηρεσία Ασύλου

- Υπουργείο Εξωτερικών

- Υπουργείο Οικονομικών

- Τελωνεία

- Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

- Στατιστική Υπηρεσία

- Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

- Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

- Κυβερνητικό Τυπογραφείο

- Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

- Τμήμα Δημοσίων Έργων

- Τμήμα Αρχαιοτήτων

- Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

- Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

- Τμήμα Οδικών Μεταφορών

- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

- Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

- Υπουργείο Υγείας

- Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

- Γενικό Χημείο

- Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

- Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

- Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

 

Latvija

a) Ministrijas, īpašo uzdevumu ministriju sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

- Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

- Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

- Satversmes aizsardzības birojs

b) Citas valsts iestādes

- Augstākā tiesa

- Centrālā vēlēšanu komisija

- Finanšu un kapitāla tirgus komisija

- Latvijas Banka

- Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

- Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

- Satversmes tiesa

- Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

- Valsts kontrole

- Valsts prezidenta kanceleja

- Tiesībsarga birojs

- Nacionālā radio un televīzijas padome

- Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā

 

Lietuva

- Prezidentūros kanceliarija

- Seimo kanceliarija

- Iestādes, kas ir Seimas [parlaments] padotībā:

- Lietuvos mokslo taryba;

- Seimo kontrolierių įstaiga;

- Valstybės kontrolė;

- Specialiųjų tyrimų tarnyba;

- Valstybės saugumo departamentas;

- Konkurencijos taryba;

- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

- Vertybinių popierių komisija;

- Ryšių reguliavimo tarnyba;

- Nacionalinė sveikatos taryba;

- Etninės kultūros globos taryba;

- Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

- Valstybinė kultūros paveldo komisija;

- Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

- Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

- Vyriausioji rinkimų komisija;

- Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

- Vyriausybės kanceliarija

- Iestādes, kas ir Vyriausybės [valdības] padotībā:

- Ginklų fondas;

- Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

- Kūno kultūros ir sporto departamentas;

- Lietuvos archyvų departamentas;

- Mokestinių ginčų komisija;

- Statistikos departamentas;

- Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

- Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

- Viešųjų pirkimų tarnyba;

- Narkotikų kontrolės departamentas;

- Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

- Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

- Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

- Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

- Draudimo priežiūros komisija;

- Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

- Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

- Konstitucinis Teismas

- Lietuvos bankas

- Aplinkos ministerija

- Iestādes, kas ir Aplinkos ministerija [Vides ministrija] padotībā:

- Generalinė miškų urėdija;

- Lietuvos geologijos tarnyba;

- Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

- Lietuvos standartizacijos departamentas;

- Nacionalinis akreditacijos biuras;

- Valstybinė metrologijos tarnyba;

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

- Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

- Finansų ministerija

- Iestādes, kas ir Finansų ministerija [Finanšu ministrija] padotībā:

- Muitinės departamentas;

- Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

- Valstybinė mokesčių inspekcija;

- Finansų ministerijos mokymo centras.

- Krašto apsaugos ministerija

- Iestādes, kas ir Krašto apsaugos ministerijos [Valsts Aizsardzības ministrija] padotībā:

- Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

- Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

- Karo prievolės administravimo tarnyba;

- Krašto apsaugos archyvas;

- Krizių valdymo centras;

- Mobilizacijos departamentas;

- Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

- Infrastruktūros plėtros departamentas;

- Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

- Lietuvos kariuomenė

- Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

- Kultūros ministerija

- Iestādes, kas ir Kultūros ministerijos [Kultūras ministrija] padotībā:

- Kultūros paveldo departamentas;

- Valstybinė kalbos inspekcija.

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

- Iestādes, kas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Sociālās nodrošināšanas un darba ministrija] padotībā:

- Garantinio fondo administracija;

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

- Lietuvos darbo birža;

- Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

- Trišalės tarybos sekretoriatas;

- Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

- Darbo inspekcija;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

- Ginčų komisija;

- Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

- Neįgaliųjų reikalų departamentas.

- Susisiekimo ministerija

- Iestādes, kas ir Susisiekimo ministerijos [Transporta un sakaru ministrija] padotībā:

- Lietuvos automobilių kelių direkcija;

- Valstybinė geležinkelio inspekcija;

- Valstybinė kelių transporto inspekcija;

- Pasienio kontrolės punktų direkcija.

- Sveikatos apsaugos ministerija

- Iestādes, kas ir Sveikatos apsaugos ministerijos [Veselības ministrija] padotībā:

- Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

- Valstybinė ligonių kasa;

- Valstybinė medicininio audito inspekcija;

- Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

- Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

- Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

- Farmacijos departamentas;

- Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

- Lietuvos bioetikos komitetas;

- Radiacinės saugos centras.

- Švietimo ir mokslo ministerija

- Iestādes, kas ir Švietimo ir mokslo ministerijos [Izglītības un zinātnes ministrija] padotībā:

- Nacionalinis egzaminų centras;

- Studijų kokybės vertinimo centras.

- Teisingumo ministerija

- Iestādes, kas ir Teisingumo ministerijos [Tieslietu ministrija] padotībā:

- Kalėjimų departamentas;

- Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

- Europos teisės departamentas

- Ūkio ministerija

- Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ekonomikas ministrija]:

- Įmonių bankroto valdymo departamentas;

- Valstybinė energetikos inspekcija;

- Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

- Valstybinis turizmo departamentas

- Užsienio reikalų ministerija

- Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

- Vidaus reikalų ministerija

- Iestādes, kas ir Vidaus reikalų ministerijos [Iekšlietu ministrija] padotībā:

- Asmens dokumentų išrašymo centras;

- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

- Gyventojų registro tarnyba;

- Policijos departamentas;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

- Turto valdymo ir ūkio departamentas;

- Vadovybės apsaugos departamentas;

- Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

- Valstybės tarnybos departamentas;

- Informatikos ir ryšių departamentas;

- Migracijos departamentas;

- Sveikatos priežiūros tarnyba;

- Bendrasis pagalbos centras.

- Žemės ūkio ministerija

- Iestādes, kas ir Žemės ūkio ministerijos [Lauksaimniecības ministrija] padotībā:

- Nacionalinė mokėjimo agentūra;

- Nacionalinė žemės tarnyba;

- Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

- Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

- Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

- Žuvininkystės departamentas

- Teismai [tiesas]:

- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

- Lietuvos apeliacinis teismas;

- Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

- apygardų teismai;

- apygardų administraciniai teismai;

- apylinkių teismai;

- Nacionalinė teismų administracija

- Generalinė prokuratūra

- Citas centrālās valsts pārvaldes iestādes (institucijos [iestādes], įstaigos [organizācijas], tarnybos[aģentūras])

- Aplinkos apsaugos agentūra;

- Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

- Aplinkos projektų valdymo agentūra;

- Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

- Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

- Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

- Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

- Lietuvos AIDS centras;

- Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

- Valstybinis patologijos centras;

- Valstybinis psichikos sveikatos centras;

- Lietuvos sveikatos informacijos centras;

- Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

- Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

- Respublikinis mitybos centras;

- Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

- Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

- Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

- Muitinės kriminalinė tarnyba;

- Muitinės informacinių sistemų centras;

- Muitinės laboratorija;

- Muitinės mokymo centras;

- Valstybinis patentų biuras;

- Lietuvos teismo ekspertizės centras;

- Centrinė hipotekos įstaiga;

- Lietuvos metrologijos inspekcija;

- Civilinės aviacijos administracija;

- Lietuvos saugios laivybos administracija;

- Transporto investicijų direkcija;

- Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

- Pabėgėlių priėmimo centras

 

Luksemburga

- Ministère d'Etat

- Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

- Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

- Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

- Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

- Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

- Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

- Ministère de l'Egalité des chances

- Ministère de l'Environnement

- Ministère de la Famille et de l'Intégration

- Ministère des Finances

- Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

- Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

- Ministère de la Justice

- Ministère de la Santé

- Ministère de la Sécurité sociale

- Ministère des Transports

- Ministère du Travail et de l'Emploi

- Ministère des Travaux publics

 

Ungārija

- Egészségügyi Minisztérium

- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

- Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

- Honvédelmi Minisztérium

- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

- Külügyminisztérium

- Miniszterelnöki Hivatal

- Oktatási és Kulturális Minisztérium

- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

- Pénzügyminisztérium

- Szociális és Munkaügyi Minisztérium

- Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

 

Malta

- Uffiċċju tal-Prim Ministru (Premjerministra birojs)

- Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ģimenes un sociālās solidaritātes lietu ministrija)

- Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zgħazagħ u Impjiegi (Izglītības, jaunatnes un nodarbinātības ministrija)

- Ministeru tal-Finanzi (Finanšu ministrija)

- Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Resursu un infrastruktūras ministrija)

- Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Tūrisma un kultūras ministrija)

- Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Tieslietu un iekšlietu ministrija)

- Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Lauku lietu un vides ministrija)

- Ministeru għal Għawdex (Gozo ministrija)

- Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Veselības aprūpes, vecāku cilvēku un sociālās aprūpes ministrija)

- Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ārlietu ministrija)

- Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ieguldījumu, rūpniecības un informācijas ministrija)

- Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Konkurences un sakaru ministrija)

- Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Pilsētu attīstības un ceļu ministrija)

 

Nīderlande

- Ministerie van Algemene Zaken

- Bestuursdepartement

- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- Rijksvoorlichtingsdienst

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- Bestuursdepartement

- Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

- Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

- Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

- Ministerie van Buitenlandse Zaken

- Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

- Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

- Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

- Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

- Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (atbalsta dienesti, kas pakļauti ģenerālsekretāram un ģenerālsekretāra vietniekam)

- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

- Ministerie van Defensie - (Aizsardzības ministrija)

- Bestuursdepartement

- Commando Diensten Centra (CDC)

- Defensie Telematica Organisatie (DTO)

- Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

- De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

- Defensie Materieel Organisatie (DMO)

- Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

- Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

- Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

- Ministerie van Economische Zaken

- Bestuursdepartement

- Centraal Planbureau (CPB)

- SenterNovem

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

- Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

- Agentschap Telecom

- Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

- Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

- Octrooicentrum Nederland

- Consumentenautoriteit

- Ministerie van Financiën

- Bestuursdepartement

- Belastingdienst Automatiseringscentrum

- Belastingdienst

- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (dažādas Nodokļu un muitas pārvaldes nodaļas visā Nīderlandē)

- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))

- Belastingdienst Opleidingen

- Dienst der Domeinen

- Ministerie van Justitie

- Bestuursdepartement

- Dienst Justitiële Inrichtingen

- Raad voor de Kinderbescherming

- Centraal Justitie Incasso Bureau

- Openbaar Ministerie

- Immigratie en Naturalisatiedienst

- Nederlands Forensisch Instituut

- Dienst Terugkeer & Vertrek

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

- Bestuursdepartement

- Dienst Regelingen (DR)

- Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

- Algemene Inspectiedienst (AID)

- Dienst Landelijk Gebied (DLG)

- Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

- Bestuursdepartement

- Inspectie van het Onderwijs

- Erfgoedinspectie

- Centrale Financiën Instellingen

- Nationaal Archief

- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

- Onderwijsraad

- Raad voor Cultuur

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Bestuursdepartement

- Inspectie Werk en Inkomen

- Agentschap SZW

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Bestuursdepartement

- Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

- Directoraat-generaal Personenvervoer

- Directoraat-generaal Water

- Centrale diensten (centrālie dienesti)

- Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

- Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

- Rijkswaterstaat, Bestuur

- De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (katrs atsevišķais Sabiedrisko darbu un ūdens apsaimniekošanas ģenerāldirektorāta reģionālais dienests)

- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (katrs atsevišķais Sabiedrisko darbu un ūdens apsaimniekošanas ģenerāldirektorāta specializētais dienests)

- Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

- Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

- Bouwdienst

- Corporate Dienst

- Data ICT Dienst

- Dienst Verkeer en Scheepvaart

- Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

- Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

- Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

- Waterdienst

- Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

- Port state Control

- Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

- Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

- Toezichthouder Beheer Eenheid Water

- Toezichthouder Beheer Eenheid Land

- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Bestuursdepartement

- Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

- Directoraat-generaal Ruimte

- Directoraat-general Milieubeheer

- Rijksgebouwendienst

- VROM Inspectie

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- Bestuursdepartement

- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

- Inspectie Gezondheidszorg

- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

- Sociaal en Cultureel Planbureau

- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

- Tweede Kamer der Staten-Generaal

- Eerste Kamer der Staten-Generaal

- Raad van State

- Algemene Rekenkamer

- Nationale Ombudsman

- Kanselarij der Nederlandse Orden

- Kabinet der Koningin

- Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

 

Austrija

- Bundeskanzleramt

- Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

- Bundesministerium für Finanzen

- Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

- Bundesministerium für Inneres

- Bundesministerium für Justiz

- Bundesministerium für Landesverteidigung

- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

- Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

- Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

- Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

- Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

- Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft mbH

- Bundesbeschaffung GmbH

- Bundesrechenzentrum GmbH

 

Polija

- Kancelaria Prezydenta RP

- Kancelaria Sejmu RP

- Kancelaria Senatu RP

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- Sąd Najwyższy

- Naczelny Sąd Administracyjny

- Wojewódzkie sądy administracyjne

- Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne

- Trybunał Konstytucyjny

- Najwyższa Izba Kontroli

- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

- Biuro Rzecznika Praw Dziecka

- Biuro Ochrony Rządu

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

- Centralne Biuro Antykorupcyjne

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

- Ministerstwo Finansów

- Ministerstwo Gospodarki

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Obrony Narodowej

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Ministerstwo Skarbu Państwa

- Ministerstwo Sprawiedliwości

- Ministerstwo Infrastruktury

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Ministerstwo Środowiska

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych

- Ministerstwo Zdrowia

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

- Urząd Regulacji Energetyki

- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

- Urząd Transportu Kolejowego

- Urząd Dozoru Technicznego

- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

- Urząd Zamówień Publicznych

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Urząd Lotnictwa Cywilnego

- Urząd Komunikacji Elektronicznej

- Wyższy Urząd Górniczy

- Główny Urząd Miar

- Główny Urząd Geodezji i Kartografii

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

- Główny Urząd Statystyczny

- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- Państwowa Komisja Wyborcza

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Rządowe Centrum Legislacji

- Narodowy Fundusz Zdrowia

- Polska Akademia Nauk

- Polskie Centrum Akredytacji

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

- Polska Organizacja Turystyczna

- Polski Komitet Normalizacyjny

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Komisja Nadzoru Finansowego

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

- Komenda Główna Policji

- Komenda Główna Straży Granicznej

- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

- Główny Inspektorat Transportu Drogowego

- Główny Inspektorat Farmaceutyczny

- Główny Inspektorat Sanitarny

- Główny Inspektorat Weterynarii

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

- Agencja Wywiadu

- Agencja Mienia Wojskowego

- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Agencja Rynku Rolnego

- Agencja Nieruchomości Rolnych

- Państwowa Agencja Atomistyki

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

- Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Agencja Rezerw Materiałowych

- Narodowy Bank Polski

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

- Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

- Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe"

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- Urzędy wojewódzkie

- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

 

Portugāle

- Presidência do Conselho de Ministros

- Ministério das Finanças e da Administração Pública

- Ministério da Defesa Nacional

- Ministério dos Negócios Estrangeiros

- Ministério da Administração Interna

- Ministério da Justiça

- Ministério da Economia e da Inovação

- Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

- Ministério da Educação

- Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior

- Ministério da Cultura

- Ministério da Saúde

- Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

- Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

- Presidência da República

- Tribunal Constitucional

- Tribunal de Contas

- Provedoria de Justiça

 

Rumānija

- Administraţia Prezidenţială

- Senatul României

- Camera Deputaţilor

- Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

- Curtea Constituţională

- Consiliul Legislativ

- Curtea de Conturi

- Consiliul Superior al Magistraturii

- Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

- Secretariatul General al Guvernului

- Cancelaria primului ministru

- Ministerul Afacerilor Externe

- Ministerul Economiei şi Finanţelor

- Ministerul Justiţiei

- Ministerul Apărării

- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

- Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse

- Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Ministerul Transporturilor

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei

- Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului

- Ministerul Sănătăţii Publice

- Ministerul Culturii şi Cultelor

- Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

- Serviciul Român de Informaţii

- Serviciul de Informaţii Externe

- Serviciul de Protecţie şi Pază

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

- Consiliul Naţional al Audiovizualului

- Consiliul Concurenţei (CC)

- Direcţia Naţională Anticorupţie

- Inspectoratul General de Poliţie

- Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice(ANRSC)

- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

- Autoritatea Navală Română

- Autoritatea Feroviară Română

- Autoritatea Rutieră Română

- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

- Autoritatea Naţională pentru Turism

- Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

- Autoritatea Naţională pentru Tineret

- Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica

- Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

- Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale

- Autoritatea Electorală Permanente

- Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

- Agenţia Naţională a Medicamentului

- Agenţia Naţională pentru Sport

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

- Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

- Agenţia Română pentru Conservarea Energiei

- Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

- Agenţia Română pentru Investiţii Străine

- Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

- Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

- Agenţia Naţională Anti-doping

- Agenţia Nucleară

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei

- Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

- Agenţia naţională Antidrog

 

Slovēnija

- Predsednik Republike Slovenije

- Državni zbor Republike Slovenije

- Državni svet Republike Slovenije

- Varuh človekovih pravic

- Ustavno sodišče Republike Slovenije

- Računsko sodišče Republike Slovenije

- Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

- Slovenska akademija znanosti in umetnosti

- Vladne službe

- Ministrstvo za finance

- Ministrstvo za notranje zadeve

- Ministrstvo za zunanje zadeve

- Ministrstvo za obrambo

- Ministrstvo za pravosodje

- Ministrstvo za gospodarstvo

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- Ministrstvo za promet

- Ministrstvo za okolje in prostor

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

- Ministrstvo za zdravje

- Ministrstvo za javno upravo

- Ministrstvo za šolstvo in šport

- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

- Ministrstvo za kulturo

- Vrhovno sodišče Republike Slovenije

- višja sodišča

- okrožna sodišča

- okrajna sodišča

- Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

- Okrožna državna tožilstva

- Državno pravobranilstvo

- Upravno sodišče Republike Slovenije

- Višje delovno in socialno sodišče

- delovna sodišča

- Davčna uprava Republike Slovenije

- Carinska uprava Republike Slovenije

- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

- Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

- Uprava Republike Slovenije za javna plačila

- Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

- Policija

- Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

- Generalštab Slovenske vojske

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

- Tržni inšpektorat Republike Slovenije

- Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

- Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

- Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

- Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

- Veterinarska uprava Republike Slovenije

- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

- Direkcija Republike Slovenije za caste

- Prometni inšpektorat Republike Slovenije

- Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

- Agencija Republike Slovenije za okolje

- Geodetska uprava Republike Slovenije

- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

- Inšpektorat Republike Slovenije za delo

- Zdravstveni inšpektorat

- Urad Republike Slovenije za kemikalije

- Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

- Urad Republike Slovenije za meroslovje

- Urad za visoko šolstvo

- Urad Republike Slovenije za mladino

- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

- Arhiv Republike Slovenije

- Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

- Služba vlade za zakonodajo

- Služba vlade za evropske zadeve

- Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

- Urad vlade za komuniciranje

- Urad za enake možnosti

- Urad za verske skupnosti

- Urad za narodnosti

- Urad za makroekonomske analize in razvoj

- Statistični urad Republike Slovenije

- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

- Protokol Republike Slovenije

- Urad za varovanje tajnih podatkov

- Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

- Informacijski pooblaščenec

- Državna volilna komisija

 

Slovākija

Ministrijas un citas centrālās pārvaldes iestādes, kas minētas Likumā Nr. 575/2001 Coll. par valdības un centrālo valsts pārvaldes iestāžu darbības struktūru, šā likuma jaunākās redakcijas formulējumā:

- Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

- Národná rada Slovenskej republiky

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

- Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

- Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

- Úrad vlády Slovenskej republiky

- Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

- Štatistický úrad Slovenskej republiky

- Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

- Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

- Úrad pre verejné obstarávanie

- Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

- Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

- Národný bezpečnostný úrad

- Ústavný súd Slovenskej republiky

- Najvyšší súd Slovenskej republiky

- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

- Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

- Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

- Úrad pre finančný trh

- Úrad na ochranu osobn ý ch údajov

- Kancelária verejného ochrancu práv

 

Somija

- Oikeuskanslerinvirasto - Justitiekanslersämbetet

- Liikenne- ja viestintäministeriö - Kommunikationsministeriet

- Ajoneuvohallintokeskus AKE - Fordonsförvaltningscentralen AKE

- Ilmailuhallinto - Luftfartsförvaltningen

- Ilmatieteen laitos - Meteorologiska institutet

- Merenkulkulaitos - Sjöfartsverket

- Merentutkimuslaitos - Havsforskningsinstitutet

- Ratahallintokeskus RHK - Banförvaltningscentralen RHK

- Rautatievirasto - Järnvägsverket

- Tiehallinto - Vägförvaltningen

- Viestintävirasto - Kommunikationsverket

- Maa- ja metsätalousministeriö - Jord- och skogsbruksministeriet

- Elintarviketurvallisuusvirasto - Livsmedelssäkerhetsverket

- Maanmittauslaitos - Lantmäteriverket

- Maaseutuvirasto - Landsbygdsverket

- Oikeusministeriö - Justitieministeriet

- Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byrå

- Tuomioistuimet - domstolar

- Korkein oikeus - Högsta domstolen

- Korkein hallinto-oikeus - Högsta förvaltningsdomstolen

- Hovioikeudet - hovrätter

- Käräjäoikeudet - tingsrätter

- Hallinto-oikeudet - förvaltningsdomstolar

- Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen

- Työtuomioistuin - Arbetsdomstolen

- Vakuutusoikeus - Försäkringsdomstolen

- Kuluttajariitalautakunta - Konsumenttvistenämnden

- Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsendet

- HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti - HEUNI - Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

- Konkurssiasiamiehen toimisto - Konkursombudsmannens byrå

- Kuluttajariitalautakunta - Konsumenttvistenämnden

- Oikeushallinnon palvelukeskus - Justitieförvaltningens servicecentral

- Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus - Justitieförvaltningens datateknikcentral

- Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) - Rättspolitiska forskningsinstitutet

- Oikeusrekisterikeskus - Rättsregistercentralen

- Onnettomuustutkintakeskus - Centralen för undersökning av olyckor

- Rikosseuraamusvirasto - Brottspåföljdsverket

- Rikosseuraamusalan koulutuskeskus - Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

- Rikoksentorjuntaneuvosto - Rådet för brottsförebyggande

- Saamelaiskäräjät - Sametinget

- Valtakunnansyyttäjänvirasto - Riksåklagarämbetet

- Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsendet

- Opetusministeriö - Undervisningsministeriet

- Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen

- Valtion elokuvatarkastamo - Statens filmgranskningsbyrå

- Puolustusministeriö - Försvarsministeriet

- Puolustusvoimat - Försvarsmakten

- Sisäasiainministeriö - Inrikesministeriet

- Väestörekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen

- Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen

- Liikkuva poliisi - Rörliga polisen

- Rajavartiolaitos - Gränsbevakningsväsendet

- Lääninhallitukset - Länstyrelserna

- Suojelupoliisi - Skyddspolisen

- Poliisiammattikorkeakoulu - Polisyrkeshögskolan

- Poliisin tekniikkakeskus - Polisens teknikcentral

- Poliisin tietohallintokeskus - Polisens datacentral

- Helsingin kihlakunnan poliisilaitos - Polisinrättningen i Helsingfors

- Pelastusopisto - Räddningsverket

- Hätäkeskuslaitos - Nödcentralsverket

- Maahanmuuttovirasto - Migrationsverket

- Sisäasiainhallinnon palvelukeskus - Inrikesförvaltningens servicecentral

- Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet

- Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta - Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

- Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta - Besvärsnämnden för socialtrygghet

- Lääkelaitos - Läkemedelsverket

- Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Rättsskyddscentralen för hälsovården

- Säteilyturvakeskus - Strålsäkerhetscentralen

- Kansanterveyslaitos - Folkhälsoinstitutet

- Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO - Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

- Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus - Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes - Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

- Vakuutusvalvontavirasto - Försäkringsinspektionen

- Työ- ja elinkeinoministeriö - Arbets- och näringsministeriet

- Kuluttajavirasto - Konsumentverket

- Kilpailuvirasto - Konkurrensverket

- Patentti- ja rekisterihallitus - Patent- och registerstyrelsen

- Valtakunnansovittelijain toimisto - Riksförlikningsmännens byrå

- Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga förläggningar för asylsökande

- Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket

- Geologian tutkimuskeskus - Geologiska forskningscentralen

- Huoltovarmuuskeskus - Försörjningsberedskapscentralen

- Kuluttajatutkimuskeskus - Konsumentforskningscentralen

- Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Centralen för turistfrämjande

- Mittatekniikan keskus (MIKES) - Mätteknikcentralen

- Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus − Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

- Turvatekniikan keskus (TUKES) - Säkerhetsteknikcentralen

- Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - Statens tekniska forskningscentral

- Syrjintälautakunta - Nationella diskrimineringsnämnden

- Työneuvosto - Arbetsrådet

- Vähemmistövaltuutetun toimisto - Minoritetsombudsmannens byrå

- Ulkoasiainministeriö - Utrikesministeriet

- Valtioneuvoston kanslia - Statsrådets kansli

- Valtiovarainministeriö - Finansministeriet

- Valtiokonttori - Statskontoret

- Verohallinto - Skatteförvaltningen

- Tullilaitos - Tullverket

- Tilastokeskus - Statistikcentralen

- Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus - Statens ekonomiska forskiningscentral

- Ympäristöministeriö - Miljöministeriet

- Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral

- Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus - Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

- Valtiontalouden tarkastusvirasto - Statens revisionsverk

 

Zviedrija

A

- Affärsverket svenska kraftnät

- Akademien för de fria konsterna

- Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

- Allmänna pensionsfonden

- Allmänna reklamationsnämnden

- Ambassader

- Ansvarsnämnd, statens

- Arbetsdomstolen

- Arbetsförmedlingen

- Arbetsgivarverk, statens

- Arbetslivsinstitutet

- Arbetsmiljöverket

- Arkitekturmuseet

- Arrendenämnder

- Arvsfondsdelegationen

B

- Banverket

- Barnombudsmannen

- Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

- Bergsstaten

- Biografbyrå, statens

- Biografiskt lexikon, svenskt

- Birgittaskolan

- Blekinge tekniska högskola

- Bokföringsnämnden

- Bolagsverket

- Bostadsnämnd, statens

- Bostadskreditnämnd, statens

- Boverket

- Brottsförebyggande rådet

- Brottsoffermyndigheten

C

- Centrala studiestödsnämnden

D

- Danshögskolan

- Datainspektionen

- Departementen

- Domstolsverket

- Dramatiska institutet

E

- Ekeskolan

- Ekobrottsmyndigheten

- Ekonomistyrningsverket

- Ekonomiska rådet

- Elsäkerhetsverket

- Energimarknadsinspektionen

- Energimyndighet, statens

- EU/FoU-rådet

- Exportkreditnämnden

- Exportråd, Sveriges

F

- Fastighetsmäklarnämnden

- Fastighetsverk, statens

- Fideikommissnämnden

- Finansinspektionen

- Finanspolitiska rådet

- Finsk-svenska gränsälvskommissionen

- Fiskeriverket

- Flygmedicincentrum

- Folkhälsoinstitut, statens

- Fonden för fukt- och mögelskador

- Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

- Folke Bernadotteakademin

- Forskarskattenämnden

- Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

- Fortifikationsverket

- Forum för levande historia

- Försvarets materielverk

- Försvarets radioanstalt

- Försvarets underrättelsenämnd

- Försvarshistoriska museer, statens

- Försvarshögskolan

- Försvarsmakten

- Försäkringskassan

G

- Gentekniknämnden

- Geologiska undersökning

- Geotekniska institut, statens

- Giftinformationscentralen

- Glesbygdsverket

- Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

- Granskningsnämnden för radio och TV

- Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

- Gymnastik- och Idrottshögskolan

- Göteborgs universitet

H

- Handelsflottans kultur- och fritidsråd

- Handelsflottans pensionsanstalt

- Handelssekreterare

- Handelskamrar, auktoriserade

- Handikappombudsmannen

- Handikappråd, statens

- Harpsundsnämnden

- Haverikommission, statens

- Historiska museer, statens

- Hjälpmedelsinstitutet

- Hovrätterna

- Hyresnämnder

- Häktena

- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

- Högskolan Dalarna

- Högskolan i Borås

- Högskolan i Gävle

- Högskolan i Halmstad

- Högskolan i Kalmar

- Högskolan i Karlskrona/Ronneby

- Högskolan i Kristianstad

- Högskolan i Skövde

- Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

- Högskolan på Gotland

- Högskolans avskiljandenämnd

- Högskoleverket

- Högsta domstolen

I

- ILO kommittén

- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

- Inspektionen för strategiska produkter

- Institut för kommunikationsanalys, statens

- Institut för psykosocial medicin, statens

- Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

- Institutet för rymdfysik

- Institutet för tillväxtpolitiska studier

- Institutionsstyrelse, statens

- Insättningsgarantinämnden

- Integrationsverket

- Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

- Jordbruksverk, statens

- Justitiekanslern

- Jämställdhetsombudsmannen

- Jämställdhetsnämnden

- Järnvägar, statens

- Järnvägsstyrelsen

K

- Kammarkollegiet

- Kammarrätterna

- Karlstads universitet

- Karolinska Institutet

- Kemikalieinspektionen

- Kommerskollegium

- Konjunkturinstitutet

- Konkurrensverket

- Konstfack

- Konsthögskolan

- Konstnärsnämnden

- Konstråd, statens

- Konsulat

- Konsumentverket

- Krigsvetenskapsakademin

- Krigsförsäkringsnämnden

- Kriminaltekniska laboratorium, statens

- Kriminalvården

- Krisberedskapsmyndigheten

- Kristinaskolan

- Kronofogdemyndigheten

- Kulturråd, statens

- Kungl. Biblioteket

- Kungl. Konsthögskolan

- Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

- Kungl. Tekniska högskolan

- Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

- Kungl Vetenskapsakademien

- Kustbevakningen

- Kvalitets- och kompetensråd, statens

- Kärnavfallsfondens styrelse

L

- Lagrådet

- Lantbruksuniversitet, Sveriges

- Lantmäteriverket

- Linköpings universitet

- Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

- Livsmedelsverk, statens

- Livsmedelsekonomiska institutet

- Ljud- och bildarkiv, statens

- Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

- Lotteriinspektionen

- Luftfartsverket

- Luftfartsstyrelsen

- Luleå tekniska universitet

- Lunds universitet

- Läkemedelsverket

- Läkemedelsförmånsnämnden

- Länsrätterna

- Länsstyrelserna

- Lärarhögskolan i Stockholm

M

- Malmö högskola

- Manillaskolan

- Maritima muséer, statens

- Marknadsdomstolen

- Medlingsinstitutet

- Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

- Migrationsverket

- Militärhögskolor

- Mittuniversitetet

- Moderna museet

- Museer för världskultur, statens

- Musikaliska Akademien

- Musiksamlingar, statens

- Myndigheten för handikappolitisk samordning

- Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

- Myndigheten för skolutveckling

- Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

- Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

- Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

- Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

- Mälardalens högskola

N

- Nationalmuseum

- Nationellt centrum för flexibelt lärande

- Naturhistoriska riksmuseet

- Naturvårdsverket

- Nordiska Afrikainstitutet

- Notarienämnden

- Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

- Nämnden för statligt stöd till trossamfund

- Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

- Nämnden mot diskriminering

- Nämnden för elektronisk förvaltning

- Nämnden för Rh-anpassad utbildning

- Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

- Oljekrisnämnden

- Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

- Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

- Operahögskolan i Stockholm

P

- Patent- och registreringsverket

- Patentbesvärsrätten

- Pensionsverk, statens

- Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

- Pliktverk, Totalförsvarets

- Polarforskningssekretariatet

- Post- och telestyrelsen

- Premiepensionsmyndigheten

- Presstödsnämnden

R

- Radio- och TV-verket

- Rederinämnden

- Regeringskansliet

- Regeringsrätten

- Resegarantinämnden

- Registernämnden

- Revisorsnämnden

- Riksantikvarieämbetet

- Riksarkivet

- Riksbanken

- Riksdagsförvaltningen

- Riksdagens ombudsmän

- Riksdagens revisorer

- Riksgäldskontoret

- Rikshemvärnsrådet

- Rikspolisstyrelsen

- Riksrevisionen

- Rikstrafiken

- Riksutställningar, Stiftelsen

- Riksvärderingsnämnden

- Rymdstyrelsen

- Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

- Räddningsverk, statens

- Rättshjälpsmyndigheten

- Rättshjälpsnämnden

- Rättsmedicinalverket

S

- Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

- Sameskolstyrelsen och sameskolor

- Sametinget

- SIS, Standardiseringen i Sverige

- Sjöfartsverket

- Skatterättsnämnden

- Skatteverket

- Skaderegleringsnämnd, statens

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

- Skogsstyrelsen

- Skogsvårdsstyrelserna

- Skogs och lantbruksakademien

- Skolverk, statens

- Skolväsendets överklagandenämnd

- Smittskyddsinstitutet

- Socialstyrelsen

- Specialpedagogiska institutet

- Specialskolemyndigheten

- Språk- och folkminnesinstitutet

- Sprängämnesinspektionen

- Statistiska centralbyrån

- Statskontoret

- Stockholms universitet

- Stockholms internationella miljöinstitut

- Strålsäkerhetsmyndigheten

- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

- Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

- Styrelsen för Samefonden

- Styrelsen för psykologiskt försvar

- Stängselnämnden

- Svenska institutet

- Svenska institutet för europapolitiska studier

- Svenska ESF rådet

- Svenska Unescorådet

- Svenska FAO kommittén

- Svenska Språknämnden

- Svenska Skeppshypotekskassan

- Svenska institutet i Alexandria

- Sveriges författarfond

- Säkerhetspolisen

- Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

- Södertörns högskola

T

- Taltidningsnämnden

- Talboks- och punktskriftsbiblioteket

- Teaterhögskolan i Stockholm

- Tingsrätterna

- Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

- Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

- Totalförsvarets forskningsinstitut

- Totalförsvarets pliktverk

- Tullverket

- Turistdelegationen

U

- Umeå universitet

- Ungdomsstyrelsen

- Uppsala universitet

- Utlandslönenämnd, statens

- Utlänningsnämnden

- Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

- Utrikesnämnden

- Utsädeskontroll, statens

V

- Valideringsdelegationen

- Valmyndigheten

- Vatten- och avloppsnämnd, statens

- Vattenöverdomstolen

- Verket för förvaltningsutveckling

- Verket för högskoleservice

- Verket för innovationssystem (VINNOVA)

- Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

- Vetenskapsrådet

- Veterinärmedicinska anstalt, statens

- Veterinära ansvarsnämnden

- Väg- och transportforskningsinstitut, statens

- Vägverket

- Vänerskolan

- Växjö universitet

- Växtsortnämnd, statens

Å

- Åklagarmyndigheten

- Åsbackaskolan

Ö

- Örebro universitet

- Örlogsmannasällskapet

- Östervångsskolan

- Överbefälhavaren

- Överklagandenämnden för högskolan

- Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

- Överklagandenämnden för studiestöd

- Överklagandenämnden för totalförsvaret

 

Apvienotā Karaliste

- Cabinet Office

- Office of the Parliamentary Counsel

- Central Office of Information

- Charity Commission

- Crown Estate Commissioners (balso tikai par izdevumu pozīcijām)

- Crown Prosecution Service

- Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

- Competition Commission

- Gas and Electricity Consumers' Council

- Office of Manpower Economics

- Department for Children, Schools and Families

- Department of Communities and Local Government

- Rent Assessment Panels

- Department for Culture, Media and Sport

- British Library

- British Museum

- Commission for Architecture and the Built Environment

- The Gambling Commission

- Historic Buildings and Monuments Commission for England (Anglijas kultūrvēsturiskais mantojums)

- Imperial War Museum

- Museums, Libraries and Archives Council

- National Gallery

- National Maritime Museum

- National Portrait Gallery

- Natural History Museum

- Science Museum

- Tate Gallery

- Victoria and Albert Museum

- Wallace Collection

- Department for Environment, Food and Rural Affairs

- Agricultural Dwelling House Advisory Committees

- Agricultural Land Tribunals

- Agricultural Wages Board and Committees

- Cattle Breeding Centre

- Countryside Agency

- Plant Variety Rights Office

- Royal Botanic Gardens, Kew

- Royal Commission on Environmental Pollution

- Department of Health

- Dental Practice Board

- National Health Service Strategic Health Authorities

- NHS Trusts

- Prescription Pricing Authority

- Department for Innovation, Universities and Skills

- Higher Education Funding Council for England

- National Weights and Measures Laboratory

- Patent Office

- Department for International Development

- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

- Legal Secretariat to the Law Officers

- Department for Transport

- Maritime and Coastguard Agency

- Department for Work and Pensions

- Disability Living Allowance Advisory Board

- Independent Tribunal Service

- Medical Boards and Examining Medical Officers (kara veterānu pensijas)

- Occupational Pensions Regulatory Authority

- Regional Medical Service

- Social Security Advisory Committee

- Export Credits Guarantee Department

- Foreign and Commonwealth Office

- Wilton Park Conference Centre

- Government Actuary's Department

- Government Communications Headquarters

- Home Office

- HM Inspectorate of Constabulary

- House of Commons

- House of Lords

- Ministry of Defence

- Defence Equipment & Support

- Meteorological Office

- Ministry of Justice

- Boundary Commission for England

- Combined Tax Tribunal

- Council on Tribunals

- Court of Appeal - Criminal

- Employment Appeals Tribunal

- Employment Tribunals

- HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (Anglija un Velsa)

- Immigration Appellate Authorities

- Immigration Adjudicators

- Immigration Appeals Tribunal

- Lands Tribunal

- Law Commission

- Legal Aid Fund (Anglija un Velsa)

- Office of the Social Security Commissioners

- Parole Board and Local Review Committees

- Pensions Appeal Tribunals

- Public Trust Office

- Supreme Court Group (Anglija un Velsa)

- Transport Tribunal

- The National Archives

- National Audit Office

- National Savings and Investments

- National School of Government

- Northern Ireland Assembly Commission

- Northern Ireland Court Service

- Coroners Courts

- County Courts

- Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

- Crown Court

- Enforcement of Judgements Office

- Legal Aid Fund

- Magistrates' Courts

- Pensions Appeals Tribunals

- Northern Ireland, Department for Employment and Learning

- Northern Ireland, Department for Regional Development

- Northern Ireland, Department for Social Development

- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

- Northern Ireland, Department of Education

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

- Northern Ireland, Department of the Environment

- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

- Northern Ireland Office

- Crown Solicitor's Office

- Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

- Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

- Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

- Police Service of Northern Ireland

- Probation Board for Northern Ireland

- State Pathologist Service

- Office of Fair Trading

- Office for National Statistics

- National Health Service Central Register

- Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

- Paymaster General's Office

- Postal Business of the Post Office

- Privy Council Office

- Public Record Office

- HM Revenue and Customs

- The Revenue and Customs Prosecutions Office

- Royal Hospital, Chelsea

- Royal Mint

- Rural Payments Agency

- Scotland, Auditor-General

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

- Scotland, General Register Office

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

- Scotland, Registers of Scotland

- The Scotland Office

- The Scottish Ministers

- Architecture and Design Scotland

- Crofters Commission

- Deer Commission for Scotland

- Lands Tribunal for Scotland

- National Galleries of Scotland

- National Library of Scotland

- National Museums of Scotland

- Royal Botanic Garden, Edinburgh

- Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

- Scottish Further and Higher Education Funding Council

- Scottish Law Commission

- Community Health Partnerships

- Special Health Boards

- Health Boards

- The Office of the Accountant of Court

- High Court of Justiciary

- Court of Session

- HM Inspectorate of Constabulary

- Parole Board for Scotland

- Pensions Appeal Tribunals

- Scottish Land Court

- Sheriff Courts

- Scottish Police Services Authority

- Office of the Social Security Commissioners

- The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

- Keeper of the Records of Scotland

- The Scottish Parliamentary Body Corporate

- HM Treasury

- Office of Government Commerce

- United Kingdom Debt Management Office

- The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

- The Welsh Ministers

- Higher Education Funding Council for Wales

- Local Government Boundary Commission for Wales

- The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

- Valuation Tribunals (Velsa)

- Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

- Welsh Rent Assessment Panels

3. Šā nolīguma II daļas V iedaļas II nodaļā ietverto Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Nīderlandes, Austrijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un aizsardzības vai drošības pasākumu aģentūru iepirkto materiālu un iekārtu saraksts:

25. nodaļa: Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements

26. nodaļa: Rūdas, sārņi un pelni

27. nodaļa: Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski,

izņemot:

ex 27.10: īpašas dzinēju degvielas

28. nodaļa: Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi,

izņemot:

ex 28.09: sprāgstvielas

ex 28.13: sprāgstvielas

ex 28.14: asaru gāzi

ex 28.28: sprāgstvielas

ex 28.32: sprāgstvielas

ex 28.39: sprāgstvielas

ex 28.50: toksiskas vielas

ex 28.51: toksiskas vielas

ex 28.54: sprāgstvielas

29. nodaļa: Organiskie ķīmiskie savienojumi,

izņemot:

ex 29.03: sprāgstvielas

ex 29.04: sprāgstvielas

ex 29.07: sprāgstvielas

ex 29.08: sprāgstvielas

ex 29.11: sprāgstvielas

ex 29.12: sprāgstvielas

ex 29.13: toksiskas vielas

ex 29.14: toksiskas vielas

ex 29.15: toksiskas vielas

ex 29.21: toksiskas vielas

ex 29.22: toksiskas vielas

ex 29.23: toksiskas vielas

ex 29.26: sprāgstvielas

ex 29.27: toksiskas vielas

ex 29.29: sprāgstvielas

30. nodaļa: Farmaceitiskie produkti

31. nodaļa: Mēslošanas līdzekļi

32. nodaļa: Miecvielu un krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes

33. nodaļa: Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; smaržvielu, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas maisījumi

34. nodaļa: Ziepes, virsmas aktīvas vielas, mazgāšanas preparāti, eļļošanas preparāti, mākslīgi vaski, gatavi vaski, pulēšanas un tīrīšanas preparāti, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas un "zobu vaski"

35. nodaļa: Albumīni, līmes, fermenti

37. nodaļa: Foto un kino preces

38. nodaļa: Dažādi ķīmiskie produkti,

izņemot:

ex 38.19: toksiskas vielas

39. nodaļa: Mākslīgi sveķi un plastmasas, celulozes esteri un ēteri, to izstrādājumi,

izņemot:

ex 39.03: sprāgstvielas

40. nodaļa: Kaučuks, sintētiskais kaučuks, faktiss un tā izstrādājumi,

izņemot:

ex 40.11: ložu necaurlaidīgas riepas

41. nodaļa: Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda

42. nodaļa: Ādas izstrādājumi, zirglietas un iejūgs, ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces, izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

43. nodaļa: Kažokādas un mākslīgās kažokādas, to izstrādājumi

44. nodaļa: Koks un koka izstrādājumi; kokogle

45. nodaļa: Korķis un korķa izstrādājumi

46. nodaļa: Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

47. nodaļa: Izejvielas papīra ražošanai

48. nodaļa: Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi

49. nodaļa: Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni

65. nodaļa: Galvassegas un to daļas

66. nodaļa: Lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas

67. nodaļa: Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

68. nodaļa: Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

69. nodaļa: Keramikas izstrādājumi

70. nodaļa: Stikls un stikla izstrādājumi

71. nodaļa: Pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plakēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija

73. nodaļa: Dzelzs un tērauds un to izstrādājumi

74. nodaļa: Varš un tā izstrādājumi

75. nodaļa: Niķelis un tā izstrādājumi

76. nodaļa: Alumīnijs un tā izstrādājumi

77. nodaļa: Magnijs un berilijs un to izstrādājumi

78. nodaļa: Svins un tā izstrādājumi

79. nodaļa: Cinks un tā izstrādājumi

80. nodaļa: Alva un tās izstrādājumi

81. nodaļa: Pārējie parastie metāli, ko izmanto metalurģijā, un to izstrādājumi

82. nodaļa: Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas, to daļas,

izņemot:

ex 82.05: rīkus

ex 82.07: rīkus, to daļas

83. nodaļa: Dažādi parasto metālu izstrādājumi

84. nodaļa: Katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas,

izņemot:

ex 84.06: dzinējus

ex 84.08: citus dzinējus

ex 84.45: mehānismus

ex 84.53: automātiskas datu apstrādes mašīnas

ex 84.55: to mašīnu daļas, kas minētas pozīcijā Nr. 84.53

ex 84.59: kodolreaktorus

85. nodaļa: Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas,

izņemot:

ex 85.13: telekomunikāciju iekārtas

ex 85.15: raidaparatūru

86. nodaļa: Dzelzceļa un tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas,

izņemot:

ex 86.02: elektriskās bruņulokomotīves

ex 86.03: citas bruņulokomotīves

ex 86.05: bruņuvagonus

ex 86.06: remonta vagonus

ex 86.07: vagonus

87. nodaļa: Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas,

izņemot:

ex 87.08: tankus un citus bruņutransporta līdzekļus

ex 87.01: traktorus

ex 87.02: militāros transportlīdzekļus

ex 87.03: tehniskās palīdzības automašīnas

ex 87.09: motociklus

ex 87.14: piekabes

89. nodaļa: Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi,

izņemot:

ex 89.01 A: karakuģus

90. nodaļa: Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas,

izņemot:

ex 90.05: binokļus

ex 90.13: dažādus instrumentus, lāzerus

ex 90.14: telemetrus

ex 90.28: elektriskos un elektroniskos mērinstrumentus

ex 90.11: mikroskopus

ex 90.17: medicīnas instrumentus

ex 90.18: mehanoterapijas ierīces

ex 90.19: ortopēdiskos piederumus

ex 90.20: rentgena aparātus

91. nodaļa: Pulksteņu ražošana

92. nodaļa: Mūzikas instrumenti, skaņas ieraksta vai atskaņošanas ierīces, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra, šādu izstrādājumu sastāvdaļas un piederumi

94. nodaļa: Mēbeles un to daļas, gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti izstrādājumi,

izņemot:

ex 94.01 A: gaisa kuģu sēdekļus

95. nodaļa: Grebumi vai veidņu materiāla izstrādājumi un ražojumi

96. nodaļa: Birstes, sukas, pūderslotiņas un sieti

98. nodaļa: Dažādi rūpnieciski izstrādājumi

2. papildpielikums
Visas pārējās iestādes, kuru iepirkumam piemēro
šā nolīguma II sadaļas V iedaļas II nodaļu

Preces un pakalpojumi

Robežvērtības SDR 400 000

Būvdarbi

Robežvērtības SDR 5 000 000

Savienības saistības

Visas 1. papildpielikumā minētās iestādes un valsts iestādes un uzņēmumi, kas veic preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu saskaņā ar sīki izstrādātiem Direktīvas 2004/17/EK noteikumiem, lai īstenotu vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem pasākumiem:

a) komunālo pakalpojumu sniegšanai paredzētu fiksēto tīklu nodrošināšana vai ekspluatācija saistībā ar dzeramā ūdens ražošanu, transportēšanu vai piegādi, vai arī šo tīklu apgādi ar dzeramo ūdeni;

b) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētu fiksēto tīklu nodrošināšana vai ekspluatācija saistībā ar elektroenerģijas ražošanu, transportēšanu vai piegādi, vai arī šo tīklu apgādi ar elektroenerģiju;

c) gaisa pārvadājumu uzņēmumu nodrošināšana ar lidostu pakalpojumiem vai citiem termināļu pakalpojumiem;

d) jūras vai iekšējo ūdensceļu pārvadājumu uzņēmumu nodrošināšana ar jūras vai iekšējo ostu vai citiem termināļu pakalpojumiem;

e) tādu tīklu apsaimniekošana, kas iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumus dzelzceļa, automātisko sistēmu, tramvaju, trolejbusu, autobusu vai kabeļu transporta jomā;

f) pasākumi, kas saistīti ar noteikta ģeogrāfiska apgabala ekspluatāciju nolūkā meklēt vai iegūt naftu, gāzi, ogles vai citu cieto kurināmo.

Irākas saistības

Visas 1. papildpielikumā minētās valsts iestādes un valsts uzņēmumi, kas veic preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu, lai īstenotu vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem pasākumiem:

a) komunālo pakalpojumu sniegšanai paredzētu fiksēto tīklu nodrošināšana vai ekspluatācija saistībā ar dzeramā ūdens ražošanu, transportēšanu vai piegādi, vai arī šo tīklu apgādi ar dzeramo ūdeni;

b) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai paredzētu fiksēto tīklu nodrošināšana vai ekspluatācija saistībā ar elektroenerģijas ražošanu, transportēšanu vai piegādi, vai arī šo tīklu apgādi ar elektroenerģiju;

c) gaisa pārvadājumu uzņēmumu nodrošināšana ar lidostu pakalpojumiem vai citiem termināļu pakalpojumiem;

d) jūras vai iekšējo ūdensceļu pārvadājumu uzņēmumu nodrošināšana ar jūras vai iekšējo ostu vai citiem termināļu pakalpojumiem;

e) tādu tīklu apsaimniekošana, kas iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumus dzelzceļa, automātisko sistēmu, tramvaju, trolejbusu, autobusu vai kabeļu transporta jomā;

f) pasākumi, kas saistīti ar noteikta ģeogrāfiska apgabala ekspluatāciju nolūkā meklēt vai iegūt naftu, gāzi, ogles vai citu cieto kurināmo.

3. papildpielikums
Pakalpojumi, izņemot būvniecības pakalpojumus, kuru iepirkumam piemēro
šā nolīguma II sadaļas V iedaļas II nodaļu

Irākas saistības

Pakalpojums CPC atsauces Nr.
Apkope un remonts 6112, 6122, 633, 886
Autopārvadājumu pakalpojumi, tostarp bruņu transporta pakalpojumi, un kurjeru pakalpojumi, izņemot pasta pārvadājumus 712 (izņemot 71235), 7512, 87304
Pasažieru un kravas gaisa pārvadājumu pakalpojumi, izņemot pasta pārvadājumus 73 (izņemot 7321)
Sauszemes pasta transports, izņemot dzelzceļu, un gaisa pasta transports 71235, 7321
Telekomunikāciju pakalpojumi 752* (izņemot 7524, 7525, 7526)
Finanšu pakalpojumi

a) Apdrošināšana

b) Banku darbības un ieguldījumu pakalpojumi**

ex 81, 812, 814
Datorpakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi 84
Grāmatvedības, revīzijas un grāmatvedības uzskaites pakalpojumi 862
Tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas 864
Vadības konsultantu pakalpojumi un saistītie pakalpojumi 865, 866***
Arhitektūras pakalpojumi; inženierijas pakalpojumi un integrētie inženierijas pakalpojumi, pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistīti zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehnisko pārbaužu un analīžu pakalpojumi 867
Reklāmas pakalpojumi 871
Ēku tīrīšana un īpašumu pārvaldīšana 874, 82201 - 82206
Izdevniecības un iespiešanas pakalpojumi par atlīdzību vai uz līguma pamata 88442
Notekūdeņu un atkritumu aizvākšana; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi 94

___________________

* Izņemot balss telefonijas, teleksa, radiotelefonijas, peidžeru sistēmu un satelītu pakalpojumus.

** Izņemot līgumus par finanšu pakalpojumiem saistībā ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai pārvešanu un centrālās bankas pakalpojumus.

*** Izņemot arbitrāžas un mierizlīguma pakalpojumus.

Savienības saistības

Pakalpojums CPC atsauces Nr.
Apkope un remonts 6112, 6122, 633, 886
Autopārvadājumu pakalpojumi, tostarp bruņu transporta pakalpojumi, un kurjeru pakalpojumi, izņemot pasta pārvadājumus 712 (izņemot 71235), 7512, 87304
Pasažieru un kravas gaisa pārvadājumu pakalpojumi, izņemot pasta pārvadājumus 73 (izņemot 7321)
Sauszemes pasta transports, izņemot dzelzceļu, un gaisa pasta transports 71235, 7321
Telekomunikāciju pakalpojumi 752* (izņemot 7524, 7525, 7526)
Finanšu pakalpojumi

a) Apdrošināšana

b) Banku darbības un ieguldījumu pakalpojumi**

ex 81, 812, 814
Datorpakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi 84
Grāmatvedības, revīzijas un grāmatvedības uzskaites pakalpojumi 862
Tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas 864
Vadības konsultantu pakalpojumi un saistītie pakalpojumi 865, 866 ***
Arhitektūras pakalpojumi; inženierijas pakalpojumi un integrētie inženierijas pakalpojumi, pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistīti zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehnisko pārbaužu un analīžu pakalpojumi 867
Reklāmas pakalpojumi 871
Ēku tīrīšana un īpašumu pārvaldīšana 874, 82201 - 82206
Izdevniecības un iespiešanas pakalpojumi par atlīdzību vai uz līguma pamata 88442
Notekūdeņu un atkritumu aizvākšana; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi 94

____________________

* Izņemot balss telefonijas, teleksa, radiotelefonijas, peidžeru sistēmu un satelītu pakalpojumus.

** Izņemot līgumus par finanšu pakalpojumiem saistībā ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai pārvešanu un centrālās bankas pakalpojumus. Somijā valsts iestāžu maksājumus (izdevumus) kārto ar konkrētas kredītiestādes (Postipankki Ltd) starpniecību vai caur Somijas pasta žiro sistēmu. Zviedrijā valsts iestāžu un tām veicamos maksājumus veic caur Zviedrijas pasta žiro sistēmu (Postgiro).

*** Izņemot arbitrāžas un samierināšanas pakalpojumus.

4. papildpielikums
Būvniecības pakalpojumi, kuru iepirkumam piemēro
šā nolīguma II sadaļas V iedaļas II nodaļu

Irākas saistības

Visi pakalpojumi, kas uzskaitīti Centrālās produkcijas klasifikācijas (CPC) 51. sadaļā

Savienības saistības

Visi pakalpojumi, kas uzskaitīti Centrālās produkcijas klasifikācijas (CPC) 51. sadaļā

5. papildpielikums
Vispārīgās piezīmes un atkāpes no
šā nolīguma II sadaļas V iedaļas II nodaļas noteikumiem

1. Šā nolīguma 43.4. un 53. panta noteikumus attiecībā uz elektronisko sakaru līdzekļu izmantošanu iepirkumā un noteikumus par termiņu samazināšanu, kas minēti 50. pantā un šā nolīguma 1. pielikuma VI papildinājumā, piemēros no dienas, kad Irākā stāsies spēkā attiecīgie tiesību akti par elektronisko iepirkumu.

2. Līgumslēgšanas tiesības, ko piešķir iestādes, kas minētas 1. un 2. papildpielikumā saistībā ar naftas un gāzes pakalpojumu licencēšanu un licenču izsniegšanu dabas resursu izmantošanai, nav iekļautas.

3. Šajā nolīgumā minētās procedūras neattiecas uz līgumiem, kas paredzēti, lai veiktu kādu no 2. papildpielikumā minētajām darbībām, ja šī darbība ir tieši pakļauta konkurencei tirgos, kuriem piekļuve nav ierobežota.

4. Šā nolīguma II daļas V iedaļas II nodaļas noteikumi neattiecas uz Somijas Ālandu salām.

II papildinājums
Plašsaziņas līdzekļi, kuros jāpublicē informācija par iepirkumu

Irāka

Informāciju par iepirkumu paziņo Irākas oficiālajā laikrakstā.

Savienība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Informācijas sistēma Eiropas publiskajiem iepirkumiem: http://simap.europa.eu/index_lv.html

Beļģija

- Likumi, karaliskie noteikumi, ministriju noteikumi, ministriju cirkulāri - le Moniteur Belge

- Judikatūra - Pasicrisie

Bulgārija

- Normatīvie akti - Държавен вестник (valsts laikraksts)

- Tiesu nolēmumi - www.sac.government.bg

- Vispārīgie administratīvie nolēmumi un administratīvo aktu process - www.aop.bg un www.cpc.bg

Čehijas Republika

- Normatīvie akti - Čehijas Republikas Likumu krājums

- Konkurences aizsardzības biroja lēmumi - Konkurences aizsardzības biroja lēmumu krājums

Dānija

- Normatīvie akti - Lovtidende

- Tiesu nolēmumi - Ugeskrift for Retsvaesen

- Administratīvie nolēmumi un procedūras - Ministerialtidende

- Publiskā iepirkuma Apelācijas padomes lēmumi - Konkurrencerådets Dokumentation

Vācija

- Normatīvie akti - Bundesanzeiger; Herausgeber: der Bundesminister der Justiz; Verlag: Bundesanzeiger

- Tiesu nolēmumi: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

Igaunija

- Normatīvie akti un vispārējie administratīvie lēmumi - Riigi Teataja

- Igaunijas Augstākās tiesas nolēmumi - Riigi Teataja (3. daļa)

Grieķija

- Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Grieķijas valdības oficiālais laikraksts)

Spānija

- Normatīvie akti - Boletín Oficial des Estado

- Tiesu nolēmumi - oficiāli nepublicē

Francija

- Normatīvie akti - Journal Officiel de la République française

- Judikatūra - Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

- Revue des marchés publics

Īrija

- Normatīvie akti - Iris Oifigiuil (Īrijas valdības oficiālais laikraksts)

Itālija

- Normatīvie akti - Gazetta Ufficiale

- Judikatūra - oficiāli nepublicē

Kipra

- Normatīvie akti - Republikas valdības oficiālais laikraksts (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)

- Tiesu nolēmumi: Augstākās tiesas spriedumi - tipogrāfija (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 - Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)

Luksemburga

- Normatīvie akti - Memorial

- Judikatūra - Pasicrisie

Ungārija

- Normatīvie akti - Magyar Közlöny (Ungārijas Republikas oficiālais laikraksts)

- Judikatūra- Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Publiskā iepirkuma biļetens - Publiskā iepirkuma padomes oficiālais laikraksts)

Latvija

- Normatīvie akti - Latvijas Vēstnesis (oficiālais laikraksts)

Lietuva

- Normatīvie un administratīvie akti - Lietuvas Republikas oficiālais laikraksts ("Valstybės Žinios")

- Tiesu nolēmumi, judikatūra - Lietuvas Augstākās tiesas biļetens "Teismų praktika"; Lietuvas Augstākās Administratīvās tiesas biļetens "Administracinių teismų praktika"

Malta

- Normatīvie akti - valdības oficiālais laikraksts

Nīderlande

- Normatīvie akti - Nederlandse Staatscourant un/vai Staatsblad

- Judikatūra - oficiāli nepublicē

Austrija

- Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

- Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

- Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

- Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

Polija

- Normatīvie akti - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Polijas Republikas Likumu žurnāls)

- Tiesu nolēmumi, judikatūra - "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Šķīrējtiesu un Varšavas apgabaltiesas spriedumu izlase)

Portugāle

- Normatīvie akti - Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

- Tiesu sistēmas publikācijas: Boletim do Ministério da Justiça

- Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo;

- Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

Rumānija

- Normatīvie akti - Monitorul Oficial al României (Rumānijas oficiālais laikraksts)

- Tiesu nolēmumi, vispārīgie administratīvie nolēmumi un administratīvo aktu process - www.anrmap.ro

Slovēnija

- Normatīvie akti - Uradni list Republike Slovenije (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts)

- Tiesu nolēmumi - oficiāli nepublicē

Slovākija

- Normatīvie akti - Zbierka zákonov (Likumu krājums)

- Tiesu nolēmumi - oficiāli nepublicē

Somija

- Suomen säädöskokoelma - Finlands författningssamling (Somijas likumu krājums)

Zviedrija

- Svensk Författningssamling (Zviedrijas likumu kodekss)

Apvienotā Karaliste

- Normatīvie akti - HM Stationery Office

- Judikatūra - Law Reports

- Valsts iestādes - HM Stationery Office

III papildinājums
Plašsaziņas līdzekļi, kuros jāpublicē paziņojumi

Irāka

Par konkursiem paziņo trijos valsts mēroga laikrakstos, tostarp Al-Sabah, kā arī iepirkuma iestādes tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietnēs publicētajos paziņojumos ir dots kopsavilkums angļu valodā.

Pēc valsts iepirkuma portāla izveidošanas tajā publicēs arī paziņojumus par iepirkumu.

Savienība

Informācijas sistēma Eiropas publiskajiem iepirkumiem:http://simap.europa.eu/index_en.html

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IV papildinājums
paziņojums par paredzēto iepirkumu

Visos paziņojumos par paredzēto iepirkumu norāda šādu informāciju.

1. Iepirkuma iestādes nosaukums un adrese un citas ziņas, kas nepieciešamas, lai sazinātos ar iepirkuma iestādi un iegūtu visus attiecīgos dokumentus, kas attiecas uz iepirkumu, un tā izmaksas un samaksas noteikumi, ja tādi paredzēti.

2. Iepirkuma apraksts, tostarp iepērkamo preču vai pakalpojumu veids un daudzums vai paredzamais daudzums gadījumā, ja to daudzums nav zināms.

3. Attiecībā uz atkārtotiem līgumiem un ja tas ir iespējams - paredzamais grafiks turpmākiem paziņojumiem par paredzēto iepirkumu.

4. Iespējamo variantu apraksts.

5. Preču vai pakalpojumu piegādes termiņš vai līguma darbības ilgums.

6. Iepirkuma metode, ko izmantos, un informācija par to, vai ir paredzamas sarunas par iepirkumu vai elektroniska izsole.

7. Attiecīgā gadījumā adrese un termiņš dalības pieteikumu iesniegšanai iepirkumā.

8. Piedāvājumu iesniegšanas adrese un termiņš.

9. Valoda vai valodas, kādās var iesniegt / jāiesniedz piedāvājumi vai dalības pieteikumi, ja tā nav iepirkuma iestādes Puses oficiālā valoda.

10. Piegādātāju dalības noteikumu, ja tādi paredzēti, saraksts un īss apraksts, tostarp jebkuras prasības piegādātājiem attiecībā uz īpašu dokumentu vai sertifikātu iesniegšanu saistībā ar dalības noteikumiem, ja minētās prasības nav iekļautas konkursa dokumentācijā, kas vienlaikus ar paziņojumu par paredzēto iepirkumu ir pieejama visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

11. Ja saskaņā ar 47. pantu iepirkuma iestāde plāno izraudzīties ierobežotu skaitu atbilstošu piegādātāju, kurus uzaicinās iesniegt piedāvājumu, jebkurus ierobežojumus attiecībā uz piegādātāju skaitu, kuriem būs atļauts piedalīties konkursā.

V papildinājums
Paziņojums ar uzaicinājumu ieinteresētajiem piegādātājiem pieteikties iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā

Visos paziņojumos ar uzaicinājumu ieinteresētajiem piegādātājiem pieteikties iekļaušanai daudzkārt lietojamā sarakstā iekļauj šādu informāciju.

1. Preču vai pakalpojumu apraksts vai to kategorijas, kurām sarakstu var izmantot.

2. Dalības nosacījumi, kuriem piegādātājiem jāatbilst, un metodes, ko iepirkuma iestāde izmantos, lai pārbaudītu, kādā mērā piegādātājs atbilst nosacījumiem.

3. Iepirkuma iestādes nosaukums un adrese un citas ziņas, kas nepieciešamas, lai sazinātos ar iestādi un iegūtu visus attiecīgos dokumentus, kas attiecas uz sarakstu.

4. Saraksta derīguma termiņš un tā pagarināšanas vai izbeigšanas līdzekļi vai, ja derīguma termiņš nav paredzēts, norāde uz to, kā tiks paziņots par saraksta izmantošanas izbeigšanu.

VI papildinājums
termiņi

1. Iepirkuma iestāde, kura izmanto selektīvu konkursa procedūru, nosaka, ka dalības pieteikumu iesniegšanas termiņš principā nevar būt mazāks par 25 dienām no dienas, kad publicēts paziņojums par paredzēto iepirkumu. Ja iepirkuma iestādes pienācīgi pamatotas neatliekamības dēļ šos termiņus nav iespējams piemērot, šo termiņu var saīsināt mazākais līdz 10 dienām.

2. Izņemot 3. punktā minētos noteikumus, iepirkuma iestāde nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir ne mazāks par 40 dienām no dienas, kad:

a) atklāta konkursa procedūras gadījumā ir publicēts paziņojums par paredzēto iepirkumu; vai

b) selektīvas konkursa procedūras gadījumā iestāde paziņo piegādātājiem, ka tie tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus neatkarīgi no tā, vai iestāde izdod daudzkārt lietojamu sarakstu.

3. Iepirkuma iestāde var saīsināt 2. punktā paredzēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu mazākais līdz 10 dienām, ja

a) iepirkuma iestāde ir publicējusi paziņojumu par plānoto iepirkumu saskaņā ar 45. panta 3. punktu vismaz 40 dienas, bet ne vairāk kā 12 mēnešus pirms paziņojuma par paredzēto iepirkumu publicēšanas, un paziņojumā par plānoto iepirkumu ir šāda informācija:

i) iepirkuma apraksts;

ii) aptuveni datumi, līdz kuriem jāiesniedz piedāvājumi vai dalības pieteikumi;

iii) norāde, ka ieinteresētajiem piegādātājiem jāizsaka iepirkuma iestādei sava interese par iepirkumu;

iv) adrese, kurā var saņemt dokumentus, kas attiecas uz iepirkumu; un

v) visa pieejamā informācija, kas ir vajadzīga paziņojumam par paredzēto iepirkumu saskaņā ar IV papildinājumu;

b) attiecībā uz atkārtotu iepirkumu iepirkuma iestāde sākotnējā paziņojumā par paredzēto iepirkumu norāda, ka turpmākajos paziņojums tiks norādīti termiņi, kas balstīti uz šo punktu; vai

c) iepirkuma iestādes pienācīgi pamatotas neatliekamības dēļ šos termiņus nav iespējams piemērot.

4. Iepirkuma iestāde var saīsināt 2. punktā paredzēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz piecām dienām vienā no šādiem gadījumiem:

a) paziņojums par paredzēto iepirkumu publicēts, izmantojot elektroniskus sakaru līdzekļus;

b) visa konkursa dokumentācija ir pieejama elektroniski kopš dienas, kad publicēts paziņojums par paredzēto iepirkumu;

c) iestāde pieņem piedāvājumus, izmantojot elektroniskus sakaru līdzekļus.

5. Piemērojot 4. punktu saistībā ar 3. punktu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas paredzēts 2. punktā, nekādā gadījumā netiek saīsināts līdz mazāk par 10 dienām no dienas, kad publicēts paziņojums par paredzēto iepirkumu.

6. Neskarot citus šajā papildinājumā minētos termiņus, ja iepirkuma iestāde iegādājas komerciālas preces vai pakalpojumus, tā var saīsināt 2. punktā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu mazākais līdz 13 dienām ar nosacījumu, ka iepirkuma iestāde, izmantojot elektroniskus sakaru līdzekļus, vienlaikus publicē gan paziņojumu par paredzēto iepirkumu, gan pilnīgu konkursa dokumentāciju. Turklāt, ja iestāde pieņem komerciālu preču vai pakalpojumu piedāvājumus, izmantojot elektroniskus sakaru līdzekļus, tā var saīsināt termiņu, kas noteikts saskaņā ar 2. punktu, līdz mazākais 10 dienām.

7. Ja iepirkuma iestāde, uz kuru attiecas 2. pielikums, ir izraudzījusies visus vai ierobežotu skaitu atbilstošu piegādātāju, piedāvājumu iesniegšanas termiņu var noteikt, iepirkuma iestādei un izraudzītajiem piegādātājiem savstarpēji vienojoties. Vienošanās neesamības gadījumā šis termiņš nav īsāks par 10 dienām.

VII papildinājums
PAZIŅOJUMI PAR LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

Paziņojumā, kas minēts 55. panta 2. punktā, iekļauj vismaz šādu informāciju:

a) iepērkamo preču vai pakalpojumu apraksts;

b) iepirkuma iestādes nosaukums un adrese;

c) sekmīgā piegādātāja nosaukums un adrese;

d) sekmīgā piedāvājuma cena vai dārgākais un lētākais piedāvājums, kas ņemts vērā, piešķirot līgumslēgšanas tiesības;

e) piešķiršanas datums;

f) izmantotā iepirkuma metode un - gadījumos, kad izmantota ierobežota konkursa procedūra - to apstākļu apraksts, kuri pamato ierobežota konkursa procedūras izmantojumu.

VIII papildinājums
Konkursa dokumentācija

Kā minēts 49. panta 1. punktā, konkursa dokumentācijā, ja vien tas nav sniegts paziņojumā par paredzēto iepirkumu, iekļauj pilnīgu aprakstu par:

a) iepirkumu, tostarp iepērkamo preču vai pakalpojumu veidu un daudzumu, vai gadījumā, ja to daudzums nav zināms - paredzamo daudzumu un prasības, kas jāizpilda, tostarp visas tehniskās specifikācijas, atbilstības novērtējuma sertifikātu, plānus, rasējumus vai mācību materiālus;

b) visiem piegādātāju dalības nosacījumiem, tostarp informācijas un to dokumentu sarakstu, kas piegādātajiem jāiesniedz saistībā ar dalību;

c) visiem vērtēšanas kritērijiem, kas jāņem vērā, piešķirot līgumslēgšanas tiesības, un minēto kritēriju relatīvo nozīmīgumu, izņemot gadījumus, kad vienīgais kritērijs ir cena;

d) visām autentifikācijas un šifrēšanas prasībām vai citām iekārtām, kas saistītas ar informācijas saņemšanu elektroniskā veidā, ja iepirkuma iestāde veiks iepirkumu, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus;

e) noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiks veikta izsole, tostarp par to konkursa elementu identifikāciju, kas saistīti ar vērtēšanas kritērijiem, ja iepirkuma iestāde veiks elektronisku izsoli;

f) piedāvājumu atvēršanas datumu, laiku un vietu, ja piedāvājumi tiks atvērti publiski, un attiecīgā gadījumā - par personām, kas ir pilnvarotas tajā piedalīties;

g) jebkuriem citiem noteikumiem, tostarp par samaksas noteikumiem un jebkuriem ierobežojumiem attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas līdzekļiem, piemēram, papīra formātā vai elektroniski; un

h) preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datumiem.2. PIELIKUMS

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma konvencijas, kas minētas 60. pantā

1. Īstenojot mērķus, kas izklāstīti 60. pantā, Puses apliecina, ka tās piešķir lielu nozīmi pienākumiem, kas izriet no Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (Stokholmas akts, 1967. gads, kurā grozījumi izdarīti 1979. gadā).

2. Nolīguma 60. panta 2. punkts attiecas uz šādām daudzpusējām konvencijām, kurām Irāka pievienojas un nodrošina no tām izrietošo saistību pienācīgu un efektīvu īstenošanu:

2.1. Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS Nolīgums, 1994. gads);

2.2. Bernes Konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (1886. gads, pēdējie grozījumi izdarīti 1979. gadā);

2.3. Protokols attiecībā uz Madrides nolīgumu par preču zīmju starptautisko reģistrāciju (1989. gads);

2.4. Hāgas vienošanās par rūpniecisko dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akts (1999. gads);

2.5. Līgums par sadarbību patentu jomā (Vašingtona, 1970. gads, jaunākie grozījumi izdarīti 2001. gadā);

2.6. Budapeštas līgums par mikroorganismu deponēšanas starptautisko atzīšanu patentu izskatīšanas procedūras vajadzībām (1977. gads, grozījumi izdarīti 1980. gadā).

3. Nolīguma 60. panta 3. punkts attiecas uz šādām daudzpusējām konvencijām, kuras ievēro Irāka:

3.1. Romas konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (1961. gads);

3.2. Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas līgums par autortiesībām - WCT (Ženēva, 1996. gads);

3.3. Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas līgums par izpildījumu un fonogrammām - WPPT (Ženēva, 1996. gads);

3.4. Singapūras Līgums par preču zīmēm (2006. gads);

3.5. Līgums par likumiem par preču zīmēm (1994. gads);

3.6. Līgums par Patentu tiesībām (Ženēva, 2000. gads);

3.7. Starptautiskā konvencija par jaunu augu šķirņu aizsardzību (UPOV Ženēvas akts, 1991. gads).3. PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS CENTRI

ES Puse

EIROPAS SAVIENĪBA Eiropas Komisija - Tirdzniecības ģenerāldirektorāts

Pakalpojumu un ieguldījumu nodaļa
Rue de la Loi 170
B-1000 BRUXELLES

E-pasts: TRADE-GATS-CONTACT-POINTS@ec.europa.eu

AUSTRIJA Federālā ekonomikas un darba ministrija

Daudzpusējās tirdzniecības politikas departaments - C2/11
Stubenring 1
A-1011 Vienna
Austria

Tālrunis: +43 171100 (papildu tālrunis 6915/5946)
Telefakss: +43 17180508
E-pasts: post@C211.bmwa.gv.at

BEĻĢIJA Service public fédéral Economie, PME,

Classes moyennes et Energie Direction générale du Potentiel économique
(Valsts federālais ekonomikas dienests, MVU,
Pašnodarbinātības un enerģētikas direktorāts - Vispārējais ekonomiskais potenciāls)
Rue du Progrès, 50
B-1210 Brussels
Belgium

Tālrunis: +322 2775111
Telefakss: +322 2775311
E-pasts: info-gats@economie.fgov.be

BULGĀRIJA Ārējās ekonomiskās politikas direktorāts

Ekonomikas un enerģētikas ministrija
12, Alexander Batenberg Str.
1000 Sofia
Bulgaria

Tālrunis: +359 29407761
+359 29407793
Telefakss: +359 29814915
E-pasts: wto.bulgaria@mee.government.bg

KIPRA Pastāvīgais sekretariāts

Plānošanas birojs
Apellis and Nirvana corner
1409 Nicosia
Cyprus

Tālrunis: +357 22406801
+357 22406852
Telefakss: +357 22666810
E-pasts: planning@cytanet.com.cy
maria.philippou@planning.gov.cy

ČEHIJAS REPUBLIKA Rūpniecības un tirdzniecības ministrija

Daudzpusējās un ES kopējās tirdzniecības politikas departaments
Politických vězňů 20
Praha 1
Czech Republic

Tālrunis: +420 224852012
Telefakss: +420 224852656
E-pasts: brennerova@mpo.cz

DĀNIJA Ārlietu ministrija

Starptautiskā tirdzniecības politikas un uzņēmējdarbības nodaļa
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Denmark

Tālrunis: +45 33920000
Telefakss: +45 32540533
E-pasts: hp@um.dk

IGAUNIJA Ekonomikas un sakaru ministrija

11 Harju street
15072 Tallinn
Estonia

Tālrunis: +372 6397654
+372 6256360
Telefakss: +372 6313660
E-pasts: services@mkm.ee

SOMIJA Ārlietu ministrija

Ārējo ekonomisko attiecību departaments
EK kopējās tirdzniecības politikas nodaļa
PO Box 176
00161 Helsinki
Finland

Tālrunis: +358 916055528
Telefakss: +358 916055599

FRANCIJA Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE)
Service des Affaires multilatérales et du développement
Sous Direction Politique commerciale et Investissement
Bureau Services, Investissements et Propriété intellectuelle
139 rue de Bercy (télédoc 233)
75572 Paris Cédex 12
France

Tālrunis: +33 144872030
Telefakss: +33 153189655

Secrétariat général des affaires européennes

2, Boulevard Diderot
75572 Paris Cédex 12

Tālrunis: +33 144871013
Telefakss: +33 144871261

VĀCIJA Germany Trade and Invest (GTAI)

Agrippastrasse 87-93
50676 Köln
Germany

Tālrunis: +49 (221) 2057345
Telefakss: +49 (221) 2057262
E-pasts: zoll@gtai.de; trade@gtai.de

GRIEĶIJA Ekonomikas un finanšu ministrija

Ārējās tirdzniecības politikas direktorāts
1 Kornarou Str.
10563 Athens
Greece

Tālrunis: +30 2103286121, 3286126
Telefakss: +30 2103286179

UNGĀRIJA Valsts attīstības un ekonomikas ministrija

Tirdzniecības politikas departaments
Honvéd utca 13-15.
H-1055 Budapest
Hungary

Tālrunis: +361 3367715
Telefakss: +361 3367559
E-pasts: kereskedelempolitika@gkm.gov.hu

ĪRIJA Department of Enterprise, Trade & Employment

International Trade Section (WTO)
Earlsfort Centre
Hatch St.
Dublin 2
Ireland

Tālrunis: +353 16312533
Telefakss: +353 16312561

ITĀLIJA Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1
00194 Rome
Italy

Daudzpusējās ekonomiskās un finansiālās sadarbības ģenerāldirektorāts
PTO koordinācijas birojs

Tālrunis: +39 0636914353
Telefakss: +39 063242482
E-pasts: dgce.omc@esteri.it

Eiropas integrācijas ģenerāldirektorāts
II birojs - ES ārējās attiecības

Tālrunis: +39 0636912740
Telefakss: +39 0636916703
E-pasts: dgie2@esteri.it

Ministerio Attività Produttive

Area per l'internazionalizzazione
Viale Boston, 25
00144 Rome
Italy

Tirdzniecības politikas ģenerāldirektorāts
V nodaļa

Tālrunis: +39 0659932589
Telefakss: +39 0659932149
E-pasts: polcom5@mincomes.it

LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ārējo ekonomisko attiecību departaments
Ārējās tirdzniecības politikas nodaļa
Brivibas Str. 55
RIGA, LV 1519
Latvia

Tālrunis: +371 67013008
Telefakss: +371 67280882
E-pasts: pto@em.gov.lv

LIETUVA Starptautisko ekonomikas organizāciju nodaļa

Ārlietu ministrija
J. Tumo Vaizganto 2
2600 Vilnius
Lithuania

Tālrunis: +370 52362594
+370 52362598
Telefakss: +370 52362586
E-pasts: teo.ed@urm.1t

LUKSEMBURGA Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations Economiques Internationales
6, rue de l'Ancien Athénée
L-1144 Luxembourg
Luxembourg

Tālrunis: +352 4782355
Telefakss: +352 222048

MALTA Direktors

Starptautisko ekonomisko attiecību direktorāts
Ekonomikas politikas nodaļa
Finanšu ministrija
St. Calcedonius Square
Floriana CMR02
Malta

Tālrunis: +356 21249359
Fakss: +356 21249355
E-pasts epd@gov.mt
joseph.bugeja@gov.mt

NĪDERLANDE Ekonomikas lietu ministrija

Ārējo ekonomisko attiecību ģenerāldirektorāts
Tirdzniecības politikas un globalizācijas nodaļa (ALP: E/446)
P.O. Box 20101
2500 EC Den Haag
The Netherlands

Tālrunis: +3170 3796451
+3170 3796467
Telefakss: +3170 3797221
E-pasts: M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl

POLIJA Ekonomikas ministrija

Tirdzniecības politikas departaments
Ul. Żurawia 4a
00-507 Warsaw
Poland

Tālrunis: +48 226934826
+48 226934856
+48 226934808
Telefakss: +48 226934018
E-pasts: joanna.bek@mg.gov.pl

PORTUGĀLE Ekonomikas ministrija

ICEP
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisbon
Portugal

Tālrunis: +351 217909500
Telefakss: +351 217909581
E-pasts: informação@icep.pt

Ārlietu ministrija

Kopienas lietu ģenerāldirektorāts (DGAC)
R da Cova da Moura 1
1350 -11 Lisbon
Portugal

Tālrunis: +351 213935500
Telefakss: +351 213954540

RUMĀNIJA Ekonomikas, tirdzniecības un uzņēmējdarbības vides ministrija

Ārējās tirdzniecības departaments
Str. Ion Campineanu nr. 16
Sector 1
Bucharest
Romania

Tālrunis: +40 224010558
+40 213150906
Telefakss: +40 214010594
+40 213150581
E-pasts: dgre@dce.gov.ro

SLOVĀKIJA Slovākijas Republikas Ekonomikas ministrija

Tirdzniecības un patērētāju aizsardzības direktorāts
Tirdzniecības politikas departaments
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovak Republic

Tālrunis: +421 248547110
Telefakss: +421 248543116

SLOVĒNIJA Slovēnijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ārējo ekonomisko attiecību direktorāts
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenia

Tālrunis: +386 14003542
Telefakss: +386 14003611
E-pasts: jozica.frelih@gov.si
Interneta adrese: www.mg-rs.si

SPĀNIJA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios

Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
España

Tālrunis: +34 913493781
Telefakss: +34 913495226
E-pasts: sgcominser.sscc@mcx.es

ZVIEDRIJA National Board of Trade

Department for WTO and Developments in Trade
Box 6803
113 86 Stockholm
Sweden

Telephone: +46 (0) 8 690 48 00
Telefax: +46 (0) 8 30 67 59
E-mail: registrator@kommers.se
Internet: http://www.kommers.se

Ministry for Foreign Affairs

Department:UD-IH
103 39 Stockholm
Sweden

Telephone: +46 (0) 8 405 10 00
Telefax: +46 (0) 8 723 11 76
E-mail: registrator@foreign.ministry.se
Internet: http://www.sweden.gov.se/

APVIENOTĀ KARALISTE Department for Business Enterprise & Regulatory Reform

Trade Policy Unit
Bay 4127
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
England
United Kingdom

Tālrunis: +44 2072155922
Fakss: +44 2072152235
E-pasts: A133servicesEWT@berr.gsi.gov.uk
Interneta adrese: www.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-issues-gats/page22732/html4. PIELIKUMS

PIEZĪMES UN PAPILDUS NOSACĪJUMI

Attiecībā uz 23. PANTU

2. iedaļa

Šī iedaļa neattiecas uz ieguldījumu aizsardzību, izņemot režīmu, kas izriet no 25. panta, tostarp strīdu risināšanas procedūrām starp ieguldītajiem un valsti.

Attiecībā uz 24. PANTU

1. Juridisku personu kontrolē cita juridiska persona, ja šai juridiskajai personai ir pilnvaras iecelt vairākumu direktoru vai citādi likumīgi virzīt tās darbības.

2. Attiecībā uz juridisku personu apzīmējumi "izveide" un "iegūšana" jāsaprot arī kā kapitāla līdzdalība juridiskā personā ar nolūku nodibināt vai uzturēt ilgstošus ekonomiskus sakarus.

Attiecībā uz 25. PANTU

1. iedaļa

No šā noteikuma ir izslēgts režīms, kas izriet no Savienības saistībām par pakalpojumu sniegšanu, ko veic līgumpakalpojumu sniedzēji un neatkarīgi profesionāļi. No šā noteikuma ir izslēgts arī režīms, kas izriet no nolīgumiem, ko noslēgusi Savienība vai tās dalībvalstis un kuros paredzēta savstarpēja atzīšana saskaņā ar GATS VII pantu.

2. iedaļa

Irāka var izpildīt šīs daļas prasības, piešķirot Savienības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem vai nu formāli identisku, vai formāli atšķirīgu režīmu no tā, kādu tā piešķir līdzīgiem saviem pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem. Formāli identisks vai formāli atšķirīgs režīms uzskatāms par mazāk labvēlīgu, ja tas izmaina konkurences apstākļus par labu Irākas pakalpojumiem vai pakalpojumu sniedzējiem salīdzinājumā ar līdzīgiem Savienības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un ieguldītājiem.

3. iedaļa

Lielākas noteiktības labad paziņojums būtu jāadresē Tirdzniecības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram vai tā pienākumu pārņēmējam.

Attiecībā uz 29. PANTU

4. iedaļa

Tas, ka tiek prasīta vīza, nav uzskatāms par minēto labumu likvidēšanu vai mazināšanu.

Attiecībā uz 60. PANTU

1. iedaļa

Šajā nolīgumā intelektuālā īpašuma tiesības ietver autortiesības, tostarp autortiesības uz datorprogrammām un datubāzēm, sui generis tiesības uz datubāzēm, kas nav oriģinālās datubāzes, un tiesības, kas saistītas ar autortiesībām, patentiem, preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem, ciktāl tās tiek aizsargātas kā ekskluzīvas īpašuma tiesības attiecīgajos vietējos tiesību aktos, dizainparaugiem, integrālshēmu konfigurācijas shēmām (topogrāfiju), ģeogrāfiskām norādēm, tostarp cilmes vietas nosaukumiem, izcelsmes norādēm, augu šķirnēm, nepieejamas informācijas aizsardzību un aizsardzību pret negodīgu konkurenci, kā minēts 10.a pantā Parīzes konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (Stokholmas akts, 1967. gads).

Attiecībā uz 1. PIELIKUMA I papildinājuma 1. papildpielikumu

1. Apzīmējums "dalībvalstu līgumslēdzējas iestādes" attiecas arī uz jebkurām iestādēm, kas pakļautas kādas dalībvalsts līgumslēdzējai iestādei, ja tai nav atsevišķas juridiskas personas statusa.

2. Attiecībā uz iepirkumu, ko veic Savienības iestādes un centrālās pārvaldes iestādes aizsardzības un drošības jomā, tas attiecas vienīgi uz zema riska un nemilitāriem materiāliem, kuri ietverti sarakstā, kas iekļauts Savienības saistībās šā nolīguma 1. pielikumā.

 

EIROPAS SAVIENĪBAS VIENPUSĒJĀ DEKLARĀCIJA PAR 96. PANTU
(SADARBĪBA MUITAS UN NODOKĻU JOMĀ)

Savienība deklarē, ka dalībvalstis uzņemas 96. pantā (Sadarbība muitas un nodokļu jomā) paredzētās saistības tikai tiktāl, ciktāl tās ir apņēmušās ievērot šos labas pārvaldības principus nodokļu jomā Savienības līmenī.

 PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND
ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART,
AND THE REPUBLIC OF IRAQ, OF THE OTHER PART

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE REPUBLIC OF BULGARIA,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

IRELAND,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE REPUBLIC OF HUNGARY,

MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

ROMANIA,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE SLOVAK REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Contracting Parties to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, hereinafter referred to as the "Member States" and

THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as "the Union"

of the one part, and

THE REPUBLIC OF IRAQ, hereinafter referred to as "Iraq"

of the other part,

hereinafter jointly referred to as "the Parties",

CONSIDERING the links between the Union, its Member States and Iraq and the common values that they share,

RECOGNISING that the Union, its Member States and Iraq wish to strengthen those links and to establish trade and cooperation, supported by a political dialogue,

CONSIDERING the importance which the Parties attach to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the observance of human rights, democratic principles and political and economic freedoms, which form the very basis of the Partnership,

REAFFIRMING their attachment to the democratic principles and human rights and fundamental freedoms as laid down in the United Nations Universal Declaration on Human Rights and other relevant international human rights instruments,

ACKNOWLEDGING the great importance of sustainable and social development which should go hand in hand with economic development,

RECOGNISING the importance of enhancing cooperation between them, and their common will to consolidate, deepen and diversify their relations in areas of mutual interest on the basis of respect for sovereignty, equality, non-discrimination, the rule of law and good governance, respect for the natural environment and mutual benefit,

RECOGNISING the need to support Iraq's efforts to continue political reforms and economic rehabilitation and reforms, as well as in improving the living conditions of the poor and disadvantaged sections of the population,

RECOGNISING the need to strengthen women's role in political, civil, social, economic and cultural spheres, as well as to fight discrimination,

DESIROUS of creating favourable conditions for a substantial development and diversification of trade between the Union and Iraq and enhancing cooperation in economic, commercial, investment, science and technology and cultural fields,

AIMING to promote trade and investment and harmonious economic relations between the Parties based on the principles of market economy,

HAVING REGARD to the need to create favourable conditions for improving business and investment,

CONSCIOUS of the need to improve conditions affecting business and investment, and conditions in areas such as establishment of companies, labour, provision of services and capital movements,

TAKING into account the Parties' right to regulate the provision of services within their territories and to guarantee the achievement of legitimate public policy objectives,

TAKING into account their commitment to conduct trade in accordance with the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done on 15 April 1994 (hereinafter referred to as the "WTO Agreement"), and in that respect their mutual interest in Iraq's accession to that Agreement,

RECOGNISING the specific needs of developing countries under the WTO,

RECOGNISING the fact that terrorism, organised crime, money laundering and drug trafficking represent serious threats to international stability and security as well as to the fulfilment of the objectives of their cooperation,

NOTING the importance of fostering and strengthening regional cooperation,

CONFIRMING that the provisions of this Agreement which fall within the scope of Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, bind the United Kingdom and Ireland, as separate contracting parties, and not as part of the European Union, unless the European Union notifies Iraq that either State has become bound on these matters as part of the European Union in accordance with Protocol (No 21) on the position of the United Kingdom and Ireland in Respect of the Area of Freedom, Security and Justice annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. The same applies to Denmark, in accordance with Protocol (No 22) on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Establishment of Partnership

1. A partnership is hereby established between the Union and its Member States of the one part, and Iraq, of the other part.

2. The objectives of this Partnership are:

(a) to provide an appropriate framework for the political dialogue between the Parties allowing the development of political relations;

(b) to promote trade and investment and harmonious economic relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development; and

(c) to provide a basis for legislative, economic, social, financial and cultural cooperation.

ARTICLE 2
Basis

Respect for democratic principles and human rights, as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international human rights instruments, as well as for the principle of the rule of law, underpins the internal and international policies of both Parties and constitutes an essential element of this Agreement.

TITLE I
POLITICAL DIALOGUE AND COOPERATION IN THE FIELD
OF FOREIGN AND SECURITY POLICY

ARTICLE 3
Political dialogue

1. A regular political dialogue shall be established between the Parties. It shall strengthen their relations, contribute to the development of a partnership and increase mutual understanding and solidarity.

2. The political dialogue shall cover all subjects of common interest, and in particular peace, foreign and security policy, national dialogue and reconciliation, democracy, the rule of law, human rights, good governance and regional stability and integration.

3. The political dialogue shall take place on an annual basis at ministerial and at senior official level.

ARTICLE 4
Combating terrorism

The Parties reaffirm the importance of the fight against terrorism and, in accordance with international conventions, international human rights, humanitarian and refugee law and with their respective legislation and regulations, agree to cooperate in the prevention and suppression of terrorist acts. They shall do so in particular:

(a) in the framework of the full implementation of the UN Security Council Resolution 1373 (2001) and other relevant UN resolutions, the UN Counter-Terrorism Strategy, international conventions and instruments;

(b) by exchange of information on terrorist groups and their support networks in accordance with international and national law; and

(c) by exchanges of view on means and methods used to counter terrorism, including in technical fields and training, and by exchange of experiences in respect of terrorism prevention.

The Parties continue to be committed to reaching an agreement on the UN Comprehensive Convention on International Terrorism as soon as possible.

The Parties are deeply concerned about incitement of terrorist acts and emphasise their commitment to take all necessary and appropriate measures in accordance with international and national law, to reduce the threat posed by such incitement.

ARTICLE 5
Countering proliferation of weapons of mass destruction

The Parties consider that the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and their means of delivery, both to state and non-state actors, represents one of the most serious threats to international stability and security. The Parties therefore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of WMD and their means of delivery through full compliance with and national implementation of their existing obligations under international disarmament and non-proliferation treaties and agreements and other relevant international obligations. The Parties agree that this provision constitutes an essential element of this agreement.

The Parties furthermore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of WMD and their means of delivery by:

(a) taking steps to sign, ratify, or accede to, as appropriate, and fully implement all other relevant international instruments;

(b) the establishment of an effective system of national export controls, controlling the export as well as transit of WMD related goods, including a WMD end-use control on dual-use technologies and containing effective sanctions for breaches of export controls.

The Parties agree to establish a regular political dialogue that will accompany and consolidate these elements.

ARTICLE 6
Small arms and light weapons

1. The Parties recognise that the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons (SALW), including their ammunition, and their excessive accumulation, poor management, inadequately secured stockpiles and uncontrolled spread continue to pose a serious threat to peace and international security.

2. The Parties agree to observe and fully implement their respective obligations to deal with the illicit trade in SALW, including their ammunition, under existing international agreements and UN Security Council resolutions, as well as their commitments within the framework of other international instruments applicable in this area, such as the UN Programme of Action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in SALW in all its aspects.

3. The Parties undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in their efforts to deal with the illicit trade in SALW, including their ammunition, at global, regional, sub-regional and national levels and agree to establish regular political dialogue that will accompany and consolidate this undertaking.

ARTICLE 7
International Criminal Court

1. The Parties reaffirm that the most serious crimes of concern to the international community as a whole should not go unpunished and that their prosecution should be ensured by measures at either the domestic or international level.

2. The Parties recognise that Iraq is not yet a State Party to the Rome Statute of the International Criminal Court, but that Iraq is considering the possibility of acceding to it in the future. In so doing, Iraq will take steps to accede to, ratify and implement the Rome Statute and related instruments.

3. The Parties reaffirm their determination to cooperate on this issue, including by sharing experience in the adoption of legal adjustments required by the relevant international law.

TITLE II
TRADE AND INVESTMENTS

SECTION I
TRADE IN GOODS

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 8
Scope and Coverage

This Chapter shall apply to trade in goods between the Parties.

ARTICLE 9
Customs Duties

For the purpose of this Chapter, a "customs duty" includes any duty or charge of any kind imposed on or in connection with the importation or exportation of a good, including any form of surtax or surcharge imposed on or in connection with such importation or exportation. A "customs duty" does not include any:

(a) charge equivalent to an internal tax imposed consistently with Article 11;

(b) duty imposed consistently with Chapter II of Section 1 of Title II of this Agreement;

(c) duty applied consistently with Articles VI, XVI and XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter referred to as the "GATT 1994"), the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, the WTO Agreement on Safeguards, Article 5 of the WTO Agreement on Agriculture or the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the "DSU");

(d) fee or other charge imposed pursuant to a Party's domestic law and consistently with Article VIII of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions.

ARTICLE 10
MFN treatment

1. The Parties shall accord to one another most-favoured-nation treatment in accordance with Article I.1 of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to:

(a) advantages granted with the object of establishing a customs union or a free-trade area according to the GATT 1994 or pursuant to the establishment of such customs union or free-trade area;

(b) advantages granted to particular countries in accordance with the GATT 1994 and with other international arrangements in favour of developing countries.

ARTICLE 11
National treatment

Each Party shall accord national treatment to the goods of the other Party in accordance with Article III of the GATT 1994, including its Notes and Supplementary Provisions. To this end, Article III of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions are incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.

ARTICLE 12
Tariff policy

1. Products originating in Iraq and imported into the Union shall be subject to the Union MFN tariff. No customs duties exceeding those applied to imports from WTO Members in accordance with Article I of the GATT 1994 shall be applied to products originating in Iraq and imported into the Union.

2. Products originating in the Union shall, on their importation into Iraq, not be subject to customs duties exceeding the current 8 % Reconstruction Levy on imported goods.

3. The Parties agree that until Iraq accedes to the WTO, the Parties may amend the level of customs duties on imports after mutual consultation between the Parties.

4. If, after the signature of this Agreement, any tariff reduction is applied by Iraq to imports on an erga omnes basis, in particular reductions resulting from the tariff negotiations in the WTO, such reduced customs duties shall be applied to imports originating in the Union and replace the basic duty or Reconstruction Levy as from the date when such reductions are applied.

ARTICLE 13
Application of relevant provisions of the GATT 1994

The following Articles of the GATT 1994 shall be incorporated into and made part of this Agreement and shall apply between the Parties, mutatis mutandis:

(a) Article V including its Notes and Supplementary Provisions;

(b) Article VII, paragraphs 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(d) and 5 including its Notes and Supplementary provisions and the WTO Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994;

(c) Article VIII including its Notes and Supplementary Provisions;

(d) Article IX;

(e) Article X.

ARTICLE 14
Harmonised Commodity Description

The classification of goods in trade between the Parties shall be that set out in each Party's respective tariff nomenclature interpreted in conformity with the Harmonised System of the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System, done at Brussels on 14 June 1983 (hereinafter referred to as the "HS").

ARTICLE 15
Temporary admission of goods

Without prejudice to the rights and obligations stemming from international conventions on the temporary admission of goods which bind both Parties, each Party shall grant the other Party exemption from import charges and duties on goods admitted temporarily. The temporary admission procedure shall be applied taking account of the conditions under which the obligations stemming from such conventions have been accepted by the Parties in question.

ARTICLE 16
Prohibition of quantitative restrictions

The Union and Iraq shall, upon the entry into force of this Agreement, abolish and shall not adopt or maintain in trade between themselves any restrictions on imports or exports or any measures having equivalent effect in accordance with Article XI of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions. To this end Article XI of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions are incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.

ARTICLE 17
Export duties

Neither party may maintain or institute any customs duties, taxes or other fees and charges imposed on or in connection with the exportation of goods to the other Party. Neither Party may maintain or institute any internal taxes, fees, and charges on goods exported to the other party that are in excess of those imposed on like products destined for internal sale.

CHAPTER II
TRADE REMEDIES INSTRUMENTS

ARTICLE 18
Anti-dumping

1. Nothing in this Agreement shall prevent the Parties from adopting anti-dumping or countervailing measures in accordance with Article VI of the GATT 1994, including its Notes and Supplementary Provisions, and the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and with the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

2. This article shall not be subject to the provisions of Section VI of Title II of this Agreement.

ARTICLE 19
Safeguard measures

1. Nothing in this Agreement shall prevent the Parties from adopting measures in accordance with Article XIX of the GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguards.

2. This article shall not be subject to the provisions of Section VI of Title II of this Agreement.

CHAPTER III
EXCEPTIONS

ARTICLE 20
General exceptions

The provisions of Article XX of the GATT 1994, including its Notes and Supplementary Provisions, and of Article XXI of the GATT 1994, which are incorporated into and made part of this Agreement, shall apply between the Parties, mutatis mutandis.

CHAPTER IV
NON TARIFF ISSUES

ARTICLE 21
Industrial standards and conformity assessment, technical regulations

1. Relationship with the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade

The provisions of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (hereinafter referred to as the "TBT Agreement"), which is incorporated into and made part of this Agreement, shall apply between the Parties, mutatis mutandis.

2. Scope and coverage

The provisions of this Chapter shall apply to the preparation, adoption and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, as defined in the TBT Agreement.

3. Objectives

The objectives of cooperation in the areas of technical regulations, standards and conformity assessment procedures between the Parties shall be:

(a) to avoid or reduce technical barriers to trade, in order to facilitate trade between the Parties;

(b) to enhance access for products to each other's markets through improvements in safety, quality and competitiveness of products;

(c) to promote a greater use of international technical regulations, standards and conformity assessment procedures, including sector specific measures, and the use of international best practices for drawing them up;

(d) to ensure that the preparation, adoption and application of standards and technical regulations are transparent and do not create unnecessary obstacles to trade between the Parties, in accordance with the provisions of the TBT Agreement;

(e) to develop the infrastructure for technical regulation, standardisation, conformity assessment, accreditation, metrology and market surveillance in Iraq;

(f) to develop functional links between standardisation, conformity assessment and regulatory institutions of Iraq and of the Union;

(g) to promote effective participation of Iraqi institutions in international standards setting bodies and the TBT Committee.

4. Technical regulations, standards and conformity assessment procedures

(a) The Parties shall ensure that technical regulations, standards and conformity assessment procedures, are not prepared, adopted or applied with a view to, or with an effect of, creating unnecessary obstacles to trade between the Parties, subject to the provisions of the TBT Agreement.

(b) The Parties shall endeavour where possible to harmonise their standards, technical regulations and conformity assessment procedures.

5. Transparency and notification

(a) Obligations concerning the sharing of information on technical regulations, standards and conformity assessment procedures provided for by the TBT Agreement shall apply between the Parties.

(b) The Parties agree to exchange information on issues of potential relevance to their trade relations, including rapid alerts, scientific opinions and events through contact points.

(c) The Parties may cooperate in the establishment and maintenance of contact points, and in the setting up and maintenance of common data bases.

CHAPTER V
SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES

ARTICLE 22
Sanitary and phytosanitary measures

1. The Parties shall cooperate in the area of Sanitary and Phytosanitary measures with the objective of facilitating trade while protecting human, animal or plant life or health. The provisions of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (hereinafter referred to as the "SPS Agreement"), which is incorporated into and made part of this Agreement, shall apply between the Parties, mutatis mutandis.

2. On request the Parties may identify and address problems arising from the application of specific SPS-measures with a view to reaching mutually acceptable solutions.

SECTION II
TRADE IN SERVICES AND ESTABLISHMENT

ARTICLE 23
Coverage

1. This Section hereby lays down the necessary arrangements for the progressive liberalisation of trade in services and establishment between the Parties.

2. This Section applies to measures affecting trade in services and establishment in all economic activities, with the exception of:

(a) mining, manufacturing and processing of nuclear materials;

(b) production of or trade in arms, munitions and war material;

(c) audio-visual services and cultural services;

(d) education services;

(e) health and social services;

(f) national maritime cabotage;

(g) air transport services and services auxiliary to air transport other than:

(i) aircraft repair and maintenance services during which an aircraft is withdrawn from service;

(ii) the selling and marketing of air transport services;

(iii) computer reservation system services;

(iv) ground handling services;

(v) rental services of aircraft with crew;

(vi) airport operation services; and

(h) space transport services.

3. Nothing in this Section shall be construed to impose any obligation with respect to government procurement.

4. The provisions of this Section shall not apply to subsidies granted by the Parties.

5. Consistent with the provisions of this Section, each Party retains the right to regulate and to introduce new regulations to meet legitimate policy objectives.

ARTICLE 24
Definitions

For the purposes of this Section:

(a) a "natural person of the Union" means a national of one of the Member States of the Union according to its legislation and a "natural person of Iraq" means a national of Iraq according to its legislation;

(b) a "juridical person" means any legal entity duly constituted or otherwise organised under applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association;

(c) a "juridical person of the Union" or a "juridical person of Iraq" means a juridical person set up in accordance with the laws of a Member State of the Union or of Iraq, respectively, and having its registered office, central administration, or principal place of business in the territory to which the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union apply or in the territory of Iraq, respectively. Should the juridical person have only its registered office, central administration, or principal place of business in the territory to which the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union apply or in the territory of Iraq, respectively, it shall not be considered as a juridical person of the Union or a juridical person of Iraq, respectively, unless its operations possess a real and continuous link with the economy of the Union or of Iraq, respectively;

(d) notwithstanding point (c), shipping companies established outside the Union or Iraq and controlled by nationals of a Member State of the Union or of Iraq, respectively, shall also be beneficiaries of the provisions of this Agreement, if their vessels are registered in accordance with their respective legislation, in that Member State of the Union or in Iraq, and carry the flag of a Member State of the Union or of Iraq;

(e) "economic activity" does not include activities carried out in the exercise of governmental authority, which means activities carried out neither on a commercial basis nor in competition with one or more economic operators;

(f) "subsidiary" means a juridical person which is effectively controlled by another juridical person;

(g) "branch" of a juridical person means a place of business not having legal personality which has the appearance of permanency, such as the extension of a parent body, has a management and is materially equipped to negotiate business with third parties so that the latter, although knowing that there will if necessary be a legal link with the parent body, the head office of which is abroad, do not have to deal directly with such parent body but may transact business at the place of business constituting the extension.

(h) "service suppliers" of a Party means any natural or juridical person of a Party that seeks to supply or supplies a service;

(i) "trade in services" is defined as the supply of a service through the following modes:

(i) from the territory of a Party into the territory of the other Party;

(ii) in the territory of a Party to the service consumer of the other Party;

(iii) by a service supplier of a Party, through establishment in the territory of the other Party;

(iv) by a service supplier of a Party, through presence of natural persons in the territory of the other Party;

(j) "measure" means any measure by a Party, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form;

(k) "measures adopted or maintained by a Party" means measures taken by:

(i) central, regional or local governments and authorities; and

(ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities;

(l) "services" includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority;

(m) "establishment" means any type of business or professional establishment through:

(i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person, or

(ii) the creation or maintenance of a branch or representative office

within the territory of a Party for the purpose of performing an economic activity;

(n) "investor" of a Party means any natural or juridical person that seeks to perform or performs an economic activity through setting up an establishment;

(o) a "service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers.

ARTICLE 25

1. From the entry into force of this Agreement the Union shall extend to services or service suppliers of the Iraq the treatment resulting from the schedule of specific commitments of the Union and its Member States on national treatment and market access under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as the "GATS").

2. From the entry into force of this Agreement, and subject to paragraph 3, the Iraq shall grant to services, service suppliers, establishments and investors of the Union in the services and non-services sector, treatment no less favourable than that granted to like services, services suppliers, establishments and investors of Iraq or to like services, service suppliers, establishments and investors of any third country, whichever is the better.

3. Iraq may modify the treatment granted to services, service suppliers, establishments and investors of the Union by subjecting it to conditions and qualifications which result in treatment less favourable than that granted to its own like services, service suppliers, establishments and investors. Such modification shall respect the following conditions:

(a) The treatment granted to services, services suppliers, establishments and investors of the Union shall remain no less favourable than that granted by Iraq to like services, service suppliers, establishments and investors of any third country.

(b) Iraq shall notify such intention to the Commission of the European Union (hereinafter referred to as "the Commission") four months before the intended date of implementation of such conditions. At the request of the Commission, the Iraq shall provide detailed information on the reasons that justify the intended imposition of conditions and qualifications. These conditions and qualifications shall be deemed accepted by the Union if no communication is sent to Iraq within eight weeks.

(c) At the request of any Party, the proposed conditions and qualifications shall be referred to the Cooperation Committee for examination and approval.

4. Without prejudice to the benefits arising from the treatment granted to services, service suppliers, establishments and investors of the Union pursuant to paragraph 2 of this article, following its accession to the WTO, Iraq shall also extend to services or service suppliers of the Union the treatment resulting from its schedule of specific commitments under the GATS.

ARTICLE 26

1. The most-favoured-nation treatment granted in accordance with the provisions of this Section shall not apply to tax advantages which the Parties are providing or will provide in the future on the basis of agreements to avoid double taxation, or other tax arrangements.

2. Nothing in this Section shall be construed to prevent the adoption or enforcement by the Parties of any measure aimed at preventing the avoidance of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid the double taxation and other tax arrangements, or domestic fiscal legislation.

3. Nothing in this Section shall be construed to prevent the Member States or Iraq from distinguishing, in the application of the relevant provisions of their fiscal legislation, between taxpayers who are not in identical situations, in particular as regards their place or residence.

ARTICLE 27
Other agreements

Nothing in this Section shall limit the rights of investors of the Parties to benefit from any more favourable treatment provided for in any existing or future international agreement relating to investment to which a Member State of the Union and Iraq are Parties.

ARTICLE 28
Transparency

Each Party shall respond promptly to all requests by the other Party for specific information on any of its measures of general application or international agreements which pertain to or affect this Agreement. Each Party shall also establish one or more enquiry points to provide specific information to services providers of the other Party, upon request, on all such matters. Such enquiry points are listed in ANNEX 3. Enquiry points need not be depositories of laws and regulations.

ARTICLE 29
Exceptions

1. The provisions of this Section are subject to the exceptions contained in this Article. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Section shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Party of measures:

(a) necessary to protect public security or public morals or to maintain public order;

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Section including those relating to:

(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on services contracts;

(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;

(iii) safety;

(d) inconsistent with the objectives of Article 25, provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the effective or equitable imposition or collection of direct taxes in respect of services or service suppliers of the other Party;

(e) inconsistent with the objectives of Article 25, provided that the difference in treatment is aimed at preventing the avoidance or evasion of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid double taxation or other tax arrangements or domestic fiscal legislation.

2. The provisions of this Section shall not apply to the Parties' respective social security systems or to activities in the territory of each Party, which are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.

3. The provisions of this Section shall not apply to measures affecting natural persons seeking access to the employment market of a Party, nor shall it apply to measures regarding citizenship, residence or employment on a permanent basis.

4. Nothing in this Section shall prevent a Party from applying measures to regulate the entry of natural persons into, or their temporary stay in, its territory, including those measures necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural persons across, its borders, provided that, in so doing, it does not apply them in a manner as to nullify or impair the benefits accruing to the other Party under Article 25.

5. Nothing in this Section applies to activities conducted by a central bank or monetary authority or by any other public entity in pursuit of monetary or exchange rate policies.

6. Nothing in this Section shall be construed to prevent a Party, including its public entities, from exclusively conducting or providing in its territory activities or services for the account or with the guarantee or using the financial resources of the Party, or its public entities.

7. The provisions of this Section shall not prejudice the application by each Party of any measures necessary to prevent the circumvention of its measures concerning third country access to its market, through the provisions of this Agreement.

ARTICLE 30
Security Exceptions

Nothing in this Section shall be construed:

(a) to require any Party to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or

(b) to prevent any Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests:

(i) relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment;

(ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived;

(iii) connected with the production of or trade in arms, munitions and war materials and related to traffic in other goods and materials;

(iv) relating to government procurement indispensable for national security or for national defence purposes;

(v) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(c) to prevent any Party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

ARTICLE 31
Progressive liberalisation of trade in services and establishment

As circumstances allow, including the situation arising from the accession of Iraq to the WTO, the Cooperation Council may make recommendations to the Parties to expand progressively trade in services and establishment between them and ensure full consistency with the provisions of the GATS, notably Article V. Where accepted, those recommendations could be put into effect by virtue of agreements between the Parties.

SECTION III
PROVISIONS AFFECTING BUSINESS AND INVESTMENT

ARTICLE 32
Encouragement of investment

The Parties shall encourage an increase in mutually beneficial investment by establishing a more favourable climate for private investment.

ARTICLE 33
Contact points and exchange of information

In order to facilitate the communication between the Parties on any trade matter related to private investment, each Party shall designate a contact point. On the request of either Party, the contact point of the other Party shall indicate the office or official responsible for the matter and provide the required support to facilitate communication with the requesting Party.

SECTION IV
CURRENT PAYMENTS AND CAPITAL

ARTICLE 34
Objective and scope

1. The Parties shall aim at the liberalisation of current payments and capital movements between them, in conformity with the commitments undertaken in the framework of the international financial institutions.

2. This Section applies to all current payments and capital movements between the Parties.

ARTICLE 35
Current account

The Parties shall allow, in freely convertible currency and in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, any payments and transfers of the current account between the Parties.

ARTICLE 36
Capital Account

From the entry into force of the Agreement, the Parties shall allow the free movements of capital relating to direct investments made in accordance with the laws of the host country and investments made in accordance with the provisions of this Agreement, and the liquidation or repatriation of these capitals and of any profit stemming there from.

ARTICLE 37
Standstill

The Parties shall not introduce any new restrictions on current payments and movements of capital between their residents and shall not make the existing arrangements more restrictive.

ARTICLE 38
Safeguard measures

1. Where, in exceptional circumstances, movements of capital between the Union and Iraq cause, or threaten to cause, serious difficulties for the operation of exchange rate policy or monetary policy in the Union or Iraq, the Union and Iraq, respectively, may take safeguard measures with regard to movements of capital between the Union and Iraq for a period not exceeding six months if such measures are strictly necessary.

2. The Party adopting the safeguard measures shall inform the other Party as soon as possible, of a time schedule for their removal.

ARTICLE 39
Final provisions

1. Nothing in this Section shall limit the rights of economic operators of the Parties from benefiting from any more favourable treatment that may be provided for in any existing bilateral or multilateral agreement to which they are parties.

2. The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of capital between them in order to promote the objectives of this Agreement

SECTION V
TRADE-RELATED ISSUES

CHAPTER I
STATE TRADING ENTERPRISES

ARTICLE 40

1. The Parties aim to comply with the provisions of Article XVII of the GATT 1994, its Notes and Supplementary Provisions and the WTO Understanding on the Interpretation of Article XVII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, which are incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.

2. If one of the Parties requests information from the other Party on individual cases of state trading enterprises, the manner of their operation and the effect of their operations on bilateral trade, the requested Party shall ensure maximum transparency possible without prejudice to Article XVII.4(d) of the GATT 1994 on confidential information.

3. Each party shall ensure that any state trading enterprise supplier of a good or service shall comply with that Party's obligation under this Agreement.

CHAPTER II
PUBLIC PROCUREMENT

ARTICLE 41
Introduction

1. The Parties recognise the contribution of transparent, competitive and open tendering to sustainable economic development and set as their objective the effective, reciprocal and gradual opening of their respective procurement markets.

2. For the purposes of this Chapter:

(a) "commercial goods or services" means goods or services of a type generally sold or offered for sale in the commercial marketplace to, and customarily purchased by, non-governmental buyers for non-governmental purposes;

(b) "construction service" means a service that has as its objective the realization by whatever means of civil or building works, based on Division 51 of the United Nations Provisional Central Product Classification (hereinafter referred to as the "CPC");

(c) "days" means calendar days;

(d) "electronic auction" means an iterative process that involves the use of electronic means for the presentation by suppliers of either new prices, or new values for quantifiable non-price elements of the tender related to the evaluation criteria, or both, resulting in a ranking or re-ranking of tenders;

(e) "in writing or written" means any worded or numbered expression that can be read, reproduced and later communicated. It may include electronically transmitted and stored information;

(f) "limited tendering" means a procurement method whereby the procuring entity contacts a supplier or suppliers of its choice;

(g) "measure" means any law, regulation, procedure, administrative guidance or practice, or any action of a procuring entity relating to a covered procurement;

(h) "multi-use list" means a list of suppliers that a procuring entity has determined satisfy the conditions for participation in that list, and that the procuring entity intends to use more than once;

(i) "notice of intended procurement" means a notice published by a procuring entity inviting interested suppliers to submit a request for participation, a tender, or both;

(j) "offset" means any condition or undertaking that encourages local development or improves a Party's balance-of-payments accounts, such as the use of domestic content, the licensing of technology, investment, counter-trade and similar action or requirement;

(k) "open tendering" means a procurement method whereby all interested suppliers may submit a tender;

(l) "person" means a natural person or a juridical person;

(m) "procuring entity" means an entity covered under a Party's Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement;

(n) "qualified supplier" means a supplier that a procuring entity recognises as having satisfied the conditions for participation;

(o) "selective tendering" means a procurement method whereby only qualified suppliers are invited by the procuring entity to submit a tender;

(p) "services" includes construction services, unless otherwise specified;

(q) "standard" means a document approved by a recognised body that provides for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for goods or services, or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a good, service, process or production method;

(r) "supplier" means a person or group of persons that provides or could provide goods or services; and

(s) "technical specification" means a tendering requirement that:

(i) lays down the characteristics of goods or services to be procured, including quality, performance, safety and dimensions, or the processes and methods for their production or provision; or

(ii) addresses terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements, as they apply to a good or service.

ARTICLE 42
Scope and Coverage

1. This Chapter applies to any measure regarding covered procurement. For the purposes of this Chapter, covered procurement means procurement for governmental purposes:

(a) of goods, services, or any combination thereof:

(i) as specified in each Party's Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement; and

(ii) not procured with a view to commercial sale or resale, or for use in the production or supply of goods or services for commercial sale or resale;

(b) by any contractual means, including purchase, lease, and rental or hire purchase, with or without an option to buy;

(c) for which the value equals or exceeds the relevant threshold specified in each Party's Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement, at the time of publication of a notice in accordance with Article 45;

(d) by a procuring entity; and

(e) that is not otherwise excluded from coverage.

2. Except where provided, this Chapter does not apply to:

(a) the acquisition or rental of land, existing buildings or other immovable property or the rights thereon;

(b) non-contractual agreements or any form of assistance that a Party provides, including cooperative agreements, grants, loans, equity infusions, guarantees and fiscal incentives;

(c) the procurement or acquisition of fiscal agency or depositary services, liquidation and management services for regulated financial institutions or services related to the sale, redemption and distribution of public debt, including loans and government bonds, notes and other securities;

(d) public employment contracts;

(e) procurement conducted:

(i) for the specific purpose of providing international assistance, including development aid;

(ii) under the particular procedure or condition of an international agreement relating to the stationing of troops or relating to the joint implementation by the signatory countries of a project;

(iii) under the particular procedure or condition of an international organisation, or funded by international grants, loans or other assistance where the applicable procedure or condition would be inconsistent with this Chapter.

3. Each Party shall define and specify the following information in its Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement:

(a) In Sub-Annex 1, the central government entities whose procurement is covered by this Chapter;

(b) In Sub-Annex 2, all other entities whose procurement is covered by this Chapter;

(c) In Sub-Annex 3, the services, other than construction services, covered by this Chapter;

(d) In Sub-Annex 4, the construction services covered by this Chapter;

(e) In Sub-Annex 5, any General Notes.

4. Where a procuring entity, in the context of covered procurement, requires persons not covered under a Party's Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement to procure in accordance with particular requirements, Article 43 shall apply mutatis mutandis to such requirements.

5. In estimating the value of a procurement for the purpose of ascertaining whether it is a covered procurement, a procuring entity shall neither divide a procurement into separate procurements nor select or use a particular valuation method for estimating the value of a procurement with the intention of totally or partially excluding it from the application of this Chapter.

6. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent any Party from taking any action or not disclosing any information that it considers necessary for the protection of its essential security interests relating to the procurement of arms, ammunition or war materials, or to procurement indispensable for national security or for national defence purposes.

7. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner that would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between Parties where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade, nothing in this Chapter shall be construed to prevent any Party from imposing or enforcing measures:

(a) necessary to protect public morals, order or safety;

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) necessary to protect intellectual property; or

(d) relating to goods or services of persons with disabilities, philanthropic institutions or prison labour.

ARTICLE 43
General Principles

1. With respect to any measure and any covered procurement, each Party, including its procuring entities, shall accord immediately and unconditionally to the goods and services of the other Party and to the suppliers of the other Party offering the goods or services, treatment no less favourable than the treatment the Party, including its procuring entities, accords to domestic goods, services and suppliers.

2. With respect to any measure regarding covered procurement, a Party, including its procuring entities, shall not:

(a) treat a locally established supplier less favourably than another locally established supplier on the basis of degree of foreign affiliation or ownership; nor

(b) discriminate against a locally established supplier on the basis that the goods or services offered by that supplier for a particular procurement are goods or services of the other Party.

3. With respect to any laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement, as well as in respect of specific procurements by public authorities at all levels, opened to goods, services and suppliers of third countries, Iraq shall provide to the goods, services and suppliers of the Union treatment no less favourable than that accorded to goods, services and suppliers of any third country.

Use of electronic means

4. When conducting covered procurement by electronic means, a procuring entity shall:

(a) ensure that the procurement is conducted using information technology systems and software, including those related to authentication and encryption of information, that are generally available and interoperable with other generally available information technology systems and software; and

(b) maintain mechanisms that ensure the integrity of requests for participation and tenders, including establishment of the time and receipt and the prevention of inappropriate access.

Conduct of procurement

5. A procuring entity shall conduct covered procurement in a transparent and impartial manner that avoids conflicts of interest and prevents corruptive practices and that is consistent with this Chapter.

Rules of origin

6. For purposes of covered procurement, no Party may apply rules of origin to goods or services imported from or supplied by the other Party that are different from the rules of origin the Party applies at the same time in the normal course of trade to imports or supplies of the same goods or services from the same Party.

ARTICLE 44
Publication of procurement information

1. Each Party shall:

(a) promptly publish any law, regulation, judicial decision, administrative ruling of general application, standard contract clauses that is mandated by a law or regulation and is incorporated by reference in notices and tender documentation and procedure regarding covered procurement, and any modifications thereof, in officially designated electronic or paper medium that is widely disseminated and remains readily accessible to the public;

(b) provide an explanation thereof to any Party, on request;

(c) list in Appendix II of ANNEX 1 to this Agreement, the electronic or paper media in which the Party publishes the information described in point (a);

(d) list in Appendix III of ANNEX 1 to this Agreement, the electronic media in which the Party publishes the notices required by Articles 45, 47(4) and 55(2).

2. Each Party shall promptly notify the other Party of any modification to the Party's information listed in Appendix II or III of ANNEX 1 to this Agreement.

ARTICLE 45
Publication of Notices

Notice of Intended Procurement

1. For each covered procurement, except in the circumstances described in Article 52, a procuring entity shall publish a notice of intended procurement in the appropriate media listed in Appendix III of ANNEX 1 to this Agreement. Each such notice shall include the information set out in Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement. These notices shall be accessible by electronic means free of charge through a single point of access.

Summary Notice

2. For each case of intended procurement, a procuring entity shall publish a summary notice that is readily accessible, at the same time as the publication of the notice of intended procurement, in one of the WTO languages. The summary notice shall contain at least the following information:

(a) the subject-matter of the procurement;

(b) the final date for the submission of tenders or, where applicable, any final date for the submission of requests for participation in the procurement or for inclusion on a multi-use list; and

(c) the address from which documents relating to the procurement may be requested.

Notice of Planned Procurement

3. Procuring entities are encouraged to publish as early as possible in each fiscal year a notice regarding their future procurement plans (hereinafter referred to as a "notice of planned procurement"). The notice should include the subject-matter of the procurement and the planned date of the publication of the notice of intended procurement.

4. A procuring entity listed in Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may use a notice of planned procurement as a notice of intended procurement provided that it includes as much of the information in Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement as is available and a statement that interested suppliers should express their interest in the procurement to the procuring entity.

ARTICLE 46
Conditions for Participation

1. A procuring entity shall limit the conditions for participation in a procurement to those that are essential to ensure that a supplier has the legal and financial capacities and the commercial and technical abilities to undertake the relevant procurement.

2. In assessing whether a supplier satisfies the conditions for participation, a procuring entity:

(a) shall evaluate the financial, commercial and technical abilities of a supplier on the basis of that supplier's business activities both inside and outside the territory of the Party of the procuring entity;

(b) shall not impose the condition that, in order for a supplier to participate in a procurement, the supplier has previously been awarded one or more contracts by a procuring entity of a given Party or that the supplier has prior work experience in the territory of a given Party; and

(c) may require relevant prior experience where essential to meet the requirements of the procurement.

3. In making this assessment, the procuring entity shall base its evaluation on the conditions that it has specified in advance in notices or tender documentation.

4. A procuring entity must exclude a supplier on grounds such as bankruptcy, false declarations, significant deficiencies in performance of any substantive requirement or obligation under a prior contract or contracts, judgments in respect of serious crimes or other judgments in respect of serious public offences, professional misconduct or failure to pay taxes.

ARTICLE 47
Qualification of Suppliers

Selective tendering

1. Where a procuring entity intends to use selective tendering, the entity shall:

(a) include in the notice of intended procurement at least the information specified in points 1, 2, 6, 7, 10, and 11 of Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement and invite suppliers to submit a request for participation; and

(b) provide by the commencement of the time-period for tendering, at least the information in points 3, 4, 5, 8 and 9 of Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement to the qualified suppliers that it notifies as specified in paragraph 2, point (b) of Appendix VI of ANNEX 1 to this Agreement.

2. A procuring entity shall recognise as qualified suppliers any domestic suppliers and any suppliers of the other Party that meets the conditions for participation in a particular procurement, unless the procuring entity states in the notice of intended procurement any limitation on the number of suppliers that will be permitted to tender and the criteria for selecting the limited number of suppliers.

3. Where the tender documentation is not made publicly available from the date of publication of the notice referred to in paragraph 1, a procuring entity shall ensure that those documents are made available at the same time to all qualified suppliers selected in accordance with paragraph 2.

Sub-Annex 2 entities

4. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may maintain a multi-use list of suppliers, provided that a notice inviting interested suppliers to apply for inclusion in the list is published annually, and where published by electronic means, made available continuously in the appropriate medium listed in Appendix III of ANNEX 1 to this Agreement. Such a notice shall include the information set out in Appendix V of ANNEX 1 to this Agreement.

5. Notwithstanding paragraph 4, where a multi-use list will be valid for three years or less, a procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may publish a notice referred to in that paragraph only once, at the beginning of the period of validity of the list, provided that the notice states the period of validity and that further notices will not be published.

6. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement shall allow suppliers to apply at any time for inclusion on a multi-use list and shall include on the list all qualified suppliers within a reasonable short time.

A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may use a notice inviting suppliers to apply for inclusion in a multi-use list as a notice of intended procurement, provided that:

(a) the notice is published in accordance with paragraph 4 and includes the information required by Appendix V of ANNEX 1 to this Agreement and as much of the information required by Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement as is available and contains a statement that it constitutes a notice of intended procurement;

(b) the entity promptly provides to suppliers that have expressed an interest to the entity in a given procurement, sufficient information to permit them to assess their interest in the procurement, including all remaining information required by Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement, to the extent that such information is available.

7. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may allow a supplier that has applied for inclusion on a multi-use list in accordance with paragraph 6 to tender in a given procurement, where there is sufficient time for the procuring entity to examine whether the supplier satisfies the conditions for participation.

8. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement shall promptly inform any supplier that submits a request for participation or application for inclusion on a multi-use list of the procuring entity's decision with respect to the request.

9. Where a procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement rejects a supplier's request to qualify or application for inclusion on a multi-use list, ceases to recognise a supplier as qualified, or removes a supplier from a multi-use list, the entity shall promptly inform the supplier and, on request of the supplier, promptly provide the supplier with a written explanation of the reasons for its decision.

ARTICLE 48
Technical Specifications

1. A procuring entity shall not prepare, adopt or apply any technical specification or prescribe any conformity assessment procedure with the purpose or the effect of creating unnecessary obstacles to international trade.

2. In prescribing the technical specifications for the goods or services being procured, a procuring entity shall, where appropriate:

(a) set out the technical specifications in terms of performance and functional requirements, rather than design or descriptive characteristics; and

(b) base the technical specifications on international or European standards, where these exist; otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.

3. Where design or descriptive characteristics are used in the technical specifications, a procuring entity shall indicate, where appropriate, that it will consider tenders of equivalent goods or services that demonstrably fulfil the requirements of the procurement by including such words as "or equivalent" in the tender documentation.

4. A procuring entity shall not prescribe technical specifications that require or refer to a particular trademark or trade name, patent, copyright, design, type, specific origin, producer or supplier, unless there is no other sufficiently precise or intelligible way of describing the procurement requirements and provided that, in such cases, the entity includes words such as "or equivalent" in the tender documentation.

5. A procuring entity shall not seek or accept, in a manner that would have the effect of precluding competition, advice that may be used in the preparation of adoption of any technical specification for a specific procurement from a person that may have a commercial interest in the procurement.

6. Each Party, including its procuring entities, may, in accordance with this Article, prepare, adopt or apply technical specifications to promote the conservation of natural resources or protect the environment.

ARTICLE 49
Tender Documentation

1. A procuring entity shall provide to suppliers tender documentation that includes all information necessary to permit suppliers to prepare and submit responsive tenders. Unless already provided in the notice of intended procurement, such documentation shall include a complete description of the issues set out in Appendix VIII of ANNEX 1 to this Agreement.

2. A procuring entity shall promptly provide, on request, the tender documentation to any supplier participating in the procurement and shall reply to any reasonable request for relevant information by a supplier participating in the procurement, provided that such information does not give that supplier an advantage over its competitors in the procurement.

3. Where, prior to the award of a contract, a procuring entity modifies the criteria or requirements set out in the notice of intended procurement or tender documentation provided to participating suppliers, or amends a notice or tender documentation, it shall transmit in writing all such modifications or amended or re-issued notice or tender documentation:

(a) to all suppliers that are participating at the time the information is amended, if known, and in all other cases, in the same manner as the original information; and

(b) in adequate time to allow such suppliers to modify and re-submit amended tenders, as appropriate.

ARTICLE 50
Time Periods

A procuring entity shall, consistent with its own reasonable needs, provide sufficient time for suppliers to prepare and submit requests for participation and responsive tenders, taking into account such factors as the nature and complexity of the procurement, the extent of subcontracting anticipated, and the time for transmitting tenders from foreign as well as domestic points where electronic means are not used. Such time-periods, including any extension of the time-periods, shall be the same for all interested or participating suppliers. The applicable time periods are set out in Appendix VI of ANNEX 1 to this Agreement.

ARTICLE 51
Negotiations

1. A Party may provide for its procuring entities to conduct negotiations:

(a) in the context of procurements in which they have indicated such intent in the notice of intended procurement; or

(b) were it appears from the evaluation that no one tender is obviously the most advantageous in terms of the specific evaluation criteria set forth in the notices or tender documentation.

2. A procuring entity shall:

(a) ensure that any elimination of suppliers participating in negotiations is carried out in accordance with the evaluation criteria set out in the notices or tender documentation; and

(b) where negotiations are concluded, provide a common deadline for the remaining suppliers to submit any new or revised tenders.

ARTICLE 52
Limited Tendering

A procuring entity may use limited tendering and may choose not to apply Articles 45 to 47, 49 to 51, 53 and 54 only under the following conditions:

(a) where

(i) no tenders were submitted, or no suppliers requested participation;

(ii) no tenders that conform to the essential requirements of the tender documentation were submitted;

(iii) no suppliers satisfied the conditions for participation; or

(iv) the tenders submitted have been collusive,

provided that the requirements of the tender documentation are not substantially modified;

(b) where the goods or services can be supplied only by a particular supplier and no reasonable alternative or substitute goods or services exist because the requirement is a work of art; due to the protection of patents, copyrights or other exclusive rights; or due to the absence of competition for technical reasons;

(c) for additional deliveries by the original supplier of goods and services that were not included in the initial procurement where a change of supplier for such additional goods or services:

(i) cannot be made for economic or technical reasons such as requirements of interchangeability or interoperability with existing equipment, software, services or installations procured under the initial procurement; and

(ii) would cause significant inconvenience or substantial duplication of costs for the procuring entity;

(d) in so far as is strictly necessary where, for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseeable by the procuring entity, the goods or services could not be obtained in time using open tendering or selective tendering;

(e) for goods purchased on a commodity market;

(f) where a procuring entity procures a prototype or a first good or service that is developed at its request in the course of, and for, a particular contract for research, experiment, study or original development;

(g) for purchases made under exceptionally advantageous conditions which only arise in the very short term in the case of unusual disposals such as arising from liquidation, receivership or bankruptcy and not for routine purchases from regular suppliers; and

(h) where a contract is awarded to a winner of a design contest provided that the contest has been organised in a manner that is consistent with the principles of this Chapter, and the participants are judged by an independent jury with a view to a design contract being awarded to a winner.

ARTICLE 53
Electronic Auctions

Where a procuring entity intends to conduct a covered procurement using an electronic auction, the entity shall provide each participant, before commencing the electronic auction, with:

(a) the automatic evaluation method, including the mathematical formula, that is based on the evaluation criteria set out in the tender documentation and that will be used in the automatic ranking or re-ranking during the auction;

(b) the results of any initial evaluation of the elements of its tender where the contract is to be awarded on the basis of the most advantageous tender and

(c) any other relevant information relating to the conduct of the auction.

ARTICLE 54
Treatment of Tenders and Award of Contracts

1. A procuring entity shall receive, open and treat all tenders under procedures that guarantee the fairness and impartiality of the procurement process, and the confidentiality of tenders.

2. A procuring entity shall not penalise any supplier whose tender is received after the time specified for receiving tenders if the delay is due solely to mishandling on the part of the procuring entity.

3. Where a procuring entity provides a supplier with an opportunity to correct unintentional errors of form between the opening of tenders and the awarding of the contract, the procuring entity shall provide the same opportunity to all participating suppliers.

4. To be considered for an award, a tender shall be in writing and shall, at the time of opening, comply with the essential requirements set out in the notices and tender documentation and be from a supplier that satisfies the conditions for participation.

5. Unless a procuring entity determines that it is not in the public interest to award a contract, the entity shall award the contract to the supplier that the entity has determined to be capable of fulfilling the terms of the contract and that, based solely on the evaluation criteria specified in the notices and tender documentation, has submitted the most advantageous tender or where price is the sole criterion, the lowest price.

6. Where a procuring entity receives a tender with a price that is abnormally lower than the prices in other tenders submitted, it may verify with the supplier that it satisfies the conditions for participation and is capable of fulfilling the terms of the contract.

7. A procuring entity shall not use options, cancel a procurement or modify awarded contracts in a manner that circumvents the obligations under this Agreement.

ARTICLE 55
Transparency of Procurement Information

1. A procuring entity shall promptly inform participating suppliers of the entity's contract award decisions and, on request, shall do so in writing. Subject to paragraphs 2 and 3 of Article 56, a procuring entity shall, on request, provide an unsuccessful supplier with an explanation of the reasons why the entity did not select its tender and the relative advantages of the successful supplier's tender.

2. Not later than 72 days after the award of each contract covered by this Chapter, a procuring entity shall publish a notice in the appropriate paper or electronic medium listed in Appendix III. Where only an electronic medium is used, the information shall remain readily available for a reasonable period of time. The notice shall include at least the information set out in Appendix VII of ANNEX 1 to this Agreement.

ARTICLE 56
Disclosure of Information

1. On request of the other Party, the Party shall provide promptly any information necessary to determine whether the procurement was conducted fairly, impartially and in accordance with the Chapter, including information on the characteristics and relative advantages of the successful tender. In cases where release of this information would prejudice competition in future tenders, the Party that receives that information shall not disclose it to any supplier, except after consultation with, and agreement of, the Party that provided the information.

2. Notwithstanding any other provision of this Chapter, a Party, including its procuring entities, shall not provide to any supplier information that might prejudice fair competition between suppliers.

3. Nothing in this Chapter shall be construed to require a Party, including its procuring entities, authorities and review bodies, to disclose confidential information where disclosure would impede law enforcement; might prejudice fair competition between suppliers; would prejudice the legitimate commercial interests of particular persons, including the protection of intellectual property; or would otherwise be contrary to the public interest.

ARTICLE 57
Domestic Review Procedures

1. Each Party shall provide a timely, effective, transparent and non-discriminatory administrative or judicial review procedure through which a supplier may challenge:

(a) a breach of this Chapter; or

(b) where the supplier does not have a right to challenge directly a breach of the Chapter under the domestic law of the Party, a failure to comply with a Party's measures implementing this Chapter,

arising in the context of a covered procurement, in which the supplier has, or has had, an interest. The procedural rules for all challenges shall be in writing and made generally available.

2. In the event of a complaint by a supplier, arising in the context of covered procurement in which the supplier has, or has had, an interest, that there has been a breach or a failure as set out in paragraph 1, the Party concerned shall encourage its procuring entity and the supplier to seek resolution of the complaint through consultation. The procuring entity shall accord impartial and timely consideration to any such complaint in a manner that is not prejudicial to the supplier's participation in ongoing or future procurement or right to seek corrective measures under the administrative or judicial review procedure.

3. Each supplier shall be allowed a sufficient period of time to prepare and submit a challenge, which in no case be less than ten days from the time when the basis of the challenge became known or reasonably should have become known to the supplier.

4. Each Party shall establish or designate at least one impartial administrative or judicial authority that is independent of its procuring entities to receive and review a challenge by a supplier arising in the context of a covered procurement.

5. Where a body other than an authority referred to in paragraph 4 initially reviews a challenge, the Party shall ensure that the supplier may appeal the initial decision to an impartial administrative or judicial authority that is independent of the procuring entity whose procurement is the subject of the challenge. A review body that is not a court shall either be subject to judicial review or have procedural guarantees that provide for:

(a) the procuring entity shall respond in writing to the challenge and disclose all relevant documents to the review body;

(b) the participants to the proceedings (hereinafter referred to as "participants") shall have the right to be heard prior to a decision of the review body being made on the challenge;

(c) the participants shall have the right to be represented and accompanied;

(d) the participants shall have access to all proceedings;

(e) the participants shall have the right to request that the proceedings take place in public and that witnesses may be present; and

(f) decisions or recommendations relating to challenges by suppliers shall be provided, in a timely fashion, in writing, with an explanation of the basis for each decision or recommendation.

6. Each Party shall adopt or maintain procedures that provide for:

(a) prompt interim measures to preserve the supplier's opportunity to participate in the procurement. Such interim measures may result in suspension of the procurement process. The procedures may provide that overriding adverse consequences for the interests concerned, including the public interest, may be taken into account when deciding whether such measures should be applied. The case for not acting shall be provided in writing; and

(b) where a review body had determined that there has been a breach or a failure as set out in paragraph 1, corrective action or compensation for the loss or damages suffered, which may be limited to either the costs for the preparation of the tender or the costs relating to the challenge, or both.

ARTICLE 58
Further negotiations

1. The Parties will review annually the effective operation of this Chapter and the mutual opening of procurement markets. In no later than one year from the entry into force of this Agreement the Parties will enter into negotiations for the extension of the list(s) of covered entities in Sub-Annex 1 and Sub-Annex 2 of Appenix 1 of ANNEX 1 to this Agreement.

2. Iraq will in the context of the WTO accession negotiations acknowledge its commitment for accession to the plurilateral Agreement on Government Procurement (hereinafter referred to as the "GPA").

ARTICLE 59
Asymmetrical regime and transitional measures

Taking into account the development, financial and trade needs, Iraq will benefit from the following transitional measure: Iraq may provide for a temporary price preference programme consisting of a price differential of 5 % for goods and services and 10 % for works, applicable to supplies and services from purely Iraqis suppliers.

The price preference programme will be phased-out within ten years from the entry into force of this Agreement.

CHAPTER III
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

ARTICLE 60
Nature and scope of obligations

1. Pursuant to the provisions of this Article and of ANNEX 2 to this Agreement, Iraq shall adopt, within five years of the entry into force of the Agreement, legislation in order to ensure adequate and effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights according to the highest international standards including the rules set by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, contained in Annex 1C to the WTO Agreement (hereinafter referred to as the "TRIPS Agreement"), as well as effective means of enforcing such rights.

2. Within three years of the entry into force of the Agreement, Iraq shall accede to the multilateral conventions on intellectual, industrial and commercial property rights referred to in paragraph 2 of ANNEX 2 to this Agreement to which Member States are parties or which are de facto applied by Member States according to the relevant provisions contained in these conventions.

3. Within three years of the entry into force of the Agreement, Iraq shall comply with the multilateral conventions on intellectual, industrial and commercial property rights referred to in paragraph 3 of ANNEX 2 to this Agreement to which one or several Member States are parties or which are de facto applied by one or several Member States according to the relevant provisions contained in these conventions.

4. The implementation of this Article and of ANNEX 2 to this Agreement shall be regularly reviewed by the Parties. In preparing its legislation or if problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions were to occur, urgent consultations will be undertaken, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions. In no later than three years from the entry into force of this Agreement, the Parties will enter into negotiations for more detailed IPR provisions.

5. Each Party shall accord to the national of the other Party treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property rights, subject to the exceptions already provided for in the international instruments which are included or may be included from time to time in ANNEX 2 to this Agreement and as of the moment in which they are ratified by that Party.

6. From the entry into force of this Agreement, Iraq shall grant to companies and national of the Union, in respect of the recognition and protection of intellectual, industrial and commercial property, treatment no less favourable than that granted by it to any third country under bilateral agreements.

SECTION VI
DISPUTE SETTLEMENT

CHAPTER I
OBJECTIVE AND SCOPE

ARTICLE 61
Objective

The objective of this Section is to avoid and settle any dispute between the Parties with a view to arrive at, where possible, a mutually agreed solution.

ARTICLE 62
Scope

This Section applies with respect to any dispute concerning the interpretation and application of the provisions of Title II of this Agreement, except as otherwise expressly provided.

CHAPTER II
CONSULTATIONS

ARTICLE 63
Consultations

1. The Parties shall endeavour to resolve any dispute regarding the interpretation and application of the provisions referred to in Article 62 by entering into consultations in good faith with the aim of reaching a prompt, equitable and mutually agreed solution.

2. A Party shall seek consultations by means of a written request to the other Party, copied to the Cooperation Committee, identifying any measure at issue and the provisions referred to in Article 62 that it considers applicable.

3. Consultations shall be held within 30 days of the date of the submission of the request and take place, unless the Parties agree otherwise, on the territory of the Party complained against. The consultations shall be deemed concluded within 30 days of the date of the submission of the request, unless both Parties agree to continue consultations. All information disclosed during the consultations shall remain confidential.

4. Consultations on matters of urgency, including those regarding perishable or seasonal goods shall be held within 15 days of the date of the submission of the request, and shall be deemed concluded within 15 days of the date of the submission of the request.

5. If consultations are not held within the timeframes laid down in paragraph 3 or in paragraph 4 respectively, or if consultations have been concluded and no agreement has been reached on a mutually agreed solution, the complaining Party may request the establishment of an arbitration panel in accordance with Article 64.

CHAPTER III
DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURES

ARTICLE 64
Initiation of the arbitration procedure

1. Where the Parties have failed to resolve the dispute by recourse to consultations as provided for in Article 63, the complaining Party may request the establishment of an arbitration panel.

2. The request for the establishment of an arbitration panel shall be made in writing to the Party complained against and the Cooperation Committee. The complaining Party shall identify in its request the specific measure at issue, and it shall explain how such measure constitutes a breach of the provisions referred to in Article 62 in a manner sufficient to present the legal basis for the complaint.

ARTICLE 65
Establishment of the arbitration panel

1. An arbitration panel shall be composed of three arbitrators.

2. Within ten days of the date of the submission of the request for the establishment of an arbitration panel to the Cooperation Committee, the Parties shall consult in order to reach an agreement on the composition of the arbitration panel.

3. In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph 2, either party may request the chair of the Cooperation Committee, or the chair's delegate, to select all three members by lot from the list established under Article 78, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the individuals selected by the Parties to act as chairperson. Where the Parties agree on one or more of the members of the arbitration panel, any remaining members shall be selected by the same procedure in the applicable list of panellists.

4. The chair of the Cooperation Committee, or the chair's delegate, shall select the arbitrators within five days of the request referred to in paragraph 3 by either Party and in the presence of a representative of each Party.

5. The date of establishment of the arbitration panel shall be the date on which the three arbitrators are selected.

6. Should any of the lists provided for in Article 78 not be established at the time a request is made pursuant to paragraph 3 the three arbitrators shall be drawn by lot from the individuals which have been formally proposed by one or both of the Parties.

ARTICLE 66
Interim panel report

The arbitration panel shall issue an interim report to the Parties setting out its findings of the facts, the applicability of relevant provisions and the basic rationale behind any findings and recommendations that it makes, not later than 90 days from the date of establishment of the arbitration panel. Any Party may submit a written request for the arbitration panel to review precise aspects of the interim report within 15 days of its notification. The findings of the final panel ruling shall include a sufficient motivation of the arguments made at the interim review stage, and shall answer clearly to the questions and observations of the two Parties.

ARTICLE 67
Arbitration panel ruling

1. The arbitration panel shall notify its ruling to the Parties and to the Cooperation Committee within 120 days from the date of the establishment of the arbitration panel. Where it considers that this deadline cannot be met, the chairperson of the arbitration panel must notify the Parties and the Cooperation Committee in writing, stating the reasons for the delay and the date on which the panel plans to conclude its work. Under no circumstances should the ruling be notified later than 150 days from the date of the establishment of the arbitration panel.

2. In cases of urgency, including those involving perishable or seasonal goods, the arbitration panel shall make every effort to notify its ruling within 60 days from the date of its establishment. Under no circumstances should it take longer than 75 days from its establishment. The arbitration panel may give a preliminary ruling within 10 days of its establishment on whether it deems the case to be urgent.

ARTICLE 68
Compliance with the arbitration panel ruling

Each Party shall take any measure necessary to comply in good faith with the arbitration panel ruling, and the Parties shall endeavour to agree on the period of time to comply with the ruling.

ARTICLE 69
The reasonable period of time for compliance

1. No later than 30 days after the notification of the arbitration panel ruling to the Parties, the Party complained against shall notify the complaining Party and the Cooperation Committee of the time it will require for compliance (hereinafter referred to as "reasonable period of time") if immediate compliance is not possible.

2. If there is disagreement between the Parties on the reasonable period of time to comply with the arbitration panel ruling, the complaining Party shall, within 20 days of the notification made under paragraph 1 by the Party complained against, request in writing the original arbitration panel to determine the length of the reasonable period of time. Such request shall be notified simultaneously to the other Party and to the Cooperation Committee. The arbitration panel shall notify its ruling to the Parties and to the Cooperation Committee within 20 days from the date of the submission of the request.

3. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures set out in Article 65 shall apply. The time limit for notifying the ruling shall be 35 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 2.

4. The reasonable period of time may be extended by mutual agreement of the Parties.

ARTICLE 70
Review of any measure taken to comply with the arbitration panel ruling

1. The Party complained against shall notify the complaining Party and the Cooperation Committee before the end of the reasonable period of time of any measure that it has taken to comply with the arbitration panel ruling.

2. In the event that there is disagreement between the Parties concerning the existence or the consistency of any measure notified under paragraph 1, with the provisions referred to in Article 62, the complaining Party may request in writing the original arbitration panel to rule on the matter. Such request shall identify the specific measure at issue and it shall explain how such measure is incompatible with the provisions referred to in Article 62. The arbitration panel shall notify its ruling within 45 days of the date of the submission of the request.

3. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures set out in Article 65 shall apply. The time limit for notifying the ruling shall be 60 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 2.

ARTICLE 71
Temporary remedies in case of non-compliance

1. If the Party complained against fails to notify any measure taken to comply with the arbitration panel ruling before the expiry of the reasonable period of time, or if the arbitration panel rules that the measure notified under paragraph 1 of Article 70 is inconsistent with that Party's obligations under the provisions referred to in Article 62, the Party complained against shall, if so requested by the complaining Party, present an offer for temporary compensation.

2. If no agreement on compensation is reached within 30 days of the end of the reasonable period of time or of the arbitration panel ruling under Article 70 that a measure taken to comply is inconsistent with the provisions referred to in Article 62, the complaining Party shall be entitled, upon notification to the Party complained against and to the Cooperation Committee, to suspend obligations arising from any provision referred to in Article 62 at a level equivalent to the nullification or impairment caused by the violation. The complaining Party may implement the suspension 10 days after the date of the notification, unless the Party complained against has requested arbitration under paragraph 3.

3. If the Party complained against considers that the level of suspension is not equivalent to the nullification or impairment caused by the violation, it may request in writing the original arbitration panel to rule on the matter. Such request shall be notified to the complaining Party and to Cooperation Committee before the expiry of the 10 day period referred to in paragraph 2. The original arbitration panel shall notify its ruling on the level of the suspension of obligations to the Parties and to the Cooperation Committee within 30 days of the date of the submission of the request. Obligations shall not be suspended until the original arbitration panel has notified its ruling, and any suspension shall be consistent with the arbitration panel ruling.

4. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures laid down in Article 65 shall apply. The period for notifying the ruling shall be 45 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 3.

5. The suspension of obligations shall be temporary and shall be applied only until any measure found to be inconsistent with the provisions referred to in Article 62 has been withdrawn or amended so as to bring it into conformity with those provisions, as established under Article 72, or until the Parties have agreed to settle the dispute.

ARTICLE 72
Review of any measure taken to comply after the suspension of obligations

1. The Party complained against shall notify the complaining Party and the Cooperation Committee of any measure it has taken to comply with the ruling of the arbitration panel and of its request for an end to the suspension of obligations applied by the complaining Party.

2. If the Parties do not reach an agreement on the compatibility of the notified measure with the provisions referred to in Article 62 within 30 days of the date of the submission of the notification, the complaining Party shall request in writing the original arbitration panel to rule on the matter. Such request shall be notified simultaneously to the Party complained against and to the Cooperation Committee. The arbitration panel ruling shall be notified to the Parties and to the Cooperation Committee within 45 days of the date of the submission of the request. If the arbitration panel rules that any measure taken to comply is in conformity with the provisions referred to in Article 62, the suspension of obligations shall be terminated

3. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures laid down in Article 65 shall apply. The period for notifying the ruling shall be 60 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 2.

ARTICLE 73
Mutually Agreed Solution

The Parties may reach a mutually agreed solution to a dispute under this Section at any time. They shall notify the Cooperation Committee and the arbitration panel of any such solution. Upon notification of the mutually agreed solution, the panel shall terminate its work and the procedure shall be terminated.

ARTICLE 74
Rules of Procedure

1. Dispute settlement procedures under this Section shall be governed by the Rules of Procedure and the Code of Conduct which shall be adopted by the Cooperation Committee.

2. The Parties may decide to modify the Rules of Procedure and the Code of Conduct.

3. Any hearing of the arbitration panel shall be open to the public in accordance with the Rules of Procedure.

ARTICLE 75
Information and technical advice

At the request of a Party, or upon its own initiative, the arbitration panel may obtain information from any source, including the Parties involved in the dispute, it deems appropriate for the arbitration panel proceeding. The arbitration panel also has the right to seek the relevant opinion of experts as it deems appropriate. Any information obtained in this manner must be disclosed to each of the Parties and submitted for their comments. Interested natural or legal persons established in the Parties' territories are authorised to submit amicus curiae briefs to the arbitration panel in accordance with the Rules of Procedure.

ARTICLE 76
Rules of interpretation

Any arbitration panel shall interpret the provisions referred to in Article 62 in accordance with customary rules of interpretation of public international law, including those codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties. The rulings of the arbitration panel cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the provisions referred to in Article 62.

ARTICLE 77
Arbitration panel decisions and rulings

1. The arbitration panel shall make every effort to take any decision by consensus. Where, nevertheless, a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by majority vote. However, in no case dissenting opinions of arbitrators shall be published.

2. Any ruling of the arbitration panel shall be binding on the Parties and shall not create any rights or obligations for natural or legal persons. The ruling shall set out the findings of fact, the applicability of the relevant provisions of the Agreement and the basic rationale behind any findings and conclusions that it makes. The Cooperation Committee shall make the arbitration panel rulings publicly available in its entirety unless it decides not to do so in order to ensure the confidentiality of business confidential information.

CHAPTER IV
GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 78
List of arbitrators

1. The Cooperation Committee shall, no later than six months after the entry into force of the Agreement, establish a list of 15 individuals who are willing and able to serve as arbitrators. Each of the Parties shall propose five individuals to serve as arbitrators. The two Parties shall also select five individuals that are not nationals of either Party and who shall act as chairperson to the arbitration panel. The Cooperation Committee shall ensure that the list is always maintained at this level.

2. Arbitrators shall have specialised knowledge or experience of law and international trade. They shall be independent, serve in their individual capacities and not take instructions from any organisation or government, or be affiliated with the government of any of the Parties, and shall comply with the Code of Conduct.

ARTICLE 79
Relation with WTO obligations

1. Until Iraq accedes to the WTO, arbitration panels shall adopt an interpretation that is fully consistent with the relevant decisions of the Dispute Settlement Body of the World Trade Organisation when ruling on an alleged violation of a provision of the provisions referred to in Article 62 that incorporates or refers to a provision under the WTO Agreement.

2. Upon the accession of Iraq to the WTO, paragraphs 3 to 6 shall apply.

3. Recourse to the dispute settlement provisions of this Section shall be without prejudice to any action in the WTO framework, including dispute settlement action.

4. However, where a Party has, with regard to a particular measure, instituted a dispute settlement proceeding, either under paragraph 1 of Article 64 of this Agreement or under the WTO Agreement, it may not institute a dispute settlement proceeding regarding the same measure in the other forum until the first proceeding has ended. In addition, a Party shall not seek redress for the breach of an obligation which is identical under the Agreement and under the WTO Agreement in the two fora. In such case, once a dispute settlement proceeding has been initiated, the Party shall not bring a claim seeking redress for the breach of the identical obligation under the other agreement to the other forum, unless the forum selected fails for procedural or jurisdictional reasons to make findings on the claim seeking redress of that obligation.

5. For the purposes of paragraph 4:

(a) dispute settlement proceedings under the WTO Agreement are deemed to be initiated by a Party's request for the establishment of a panel under Article 6 of the DSU and are deemed to be ended when the Dispute Settlement Body adopts the Panel's report, and the Appellate Body's report as the case may be, under Articles 16 and 17(14) of the DSU;

(b) dispute settlement proceedings under this Section are deemed to be initiated by a Party's request for the establishment of an arbitration panel under paragraph 1 of Article 64 and are deemed to be ended when the arbitration panel notifies its ruling to the Parties and to the Cooperation Committee under Article 67.

6. Nothing in this Section shall preclude a Party from implementing the suspension of obligations authorised by the Dispute Settlement Body of the WTO. The WTO Agreement shall not be invoked to preclude a Party from suspending obligations under Title II of this Agreement.

ARTICLE 80
Time limits

1. All time limits laid down in this Section, including the limits for the arbitration panels to notify their rulings, shall be counted in calendar days, the first day being the day following the act or fact to which they refer.

2. Any time limit referred to in this Section may be extended by mutual agreement of the Parties.

TITLE III
AREAS OF COOPERATION

ARTICLE 81
Financial and technical assistance

1. In order to achieve the objectives of this Agreement Iraq shall benefit from financial and technical assistance from the Union in the form of grants to accelerate the economic and political transformation of Iraq.

2. This assistance shall be covered within the framework of the Union's development cooperation provided for in the relevant regulations of the European Parliament and of the Council. The objectives and the areas of the Union's assistance shall be laid down in an indicative programme reflecting established priorities to be agreed between the two parties taking into account Iraq's development needs and strategies, sectoral absorption capacities and progress with reform.

3. The Parties shall ensure that technical assistance contributions from the Union are made in close coordination with those from other sources. The Union's development cooperation policy and international action are guided by the United Nations' Millennium Development Goals and the main development objectives and principles in the context of the UN and other competent international organisations. In implementing the Union's development policy, full account shall be taken of the principles of Aid Effectiveness, including the Paris Declaration of 2 March 2005 and the Accra Agenda for Action.

4. Without prejudice to provisions on mutual legal assistance, the Party benefiting from technical or financial assistance shall promptly respond to requests for administrative cooperation by the competent authorities of the other Party, with a view to enhancing the fight against fraud and irregularities in the context of assistance from the Union.

5. The Government of Iraq shall ensure the appointment of an anti-fraud contact point. This contact point shall be responsible for effective cooperation with the Institutions and bodies of the Union, including the European Court of Auditors and the European Anti-fraud Office, in particular as regards the implementation of their audit and control measures in the field of the protection of the Union's financial interests.

ARTICLE 82
Social and human development cooperation

Cooperation in this area will affirm the social dimension of globalisation and recall the link between social development and economic development as well as with environmentally sustainable development. Cooperation will also underline the importance of poverty alleviation, the promotion of human rights and fundamental freedoms for all, including vulnerable groups and displaced and the response to core health, education and employment needs. Cooperation activities in all those areas will notably aim at focusing on capacity and institution building taking into account the principles of inclusiveness, good governance and sound and transparent management.

ARTICLE 83
Education, training and youth

1. The Parties shall endeavour to promote cooperation in education, training and youth towards mutual benefit, taking into account the availability of resources and promoting gender equality.

2. The Parties shall particularly encourage exchanges of information, know-how, students, scholars, technical resources, young people and youth workers and strengthening of capacities, while taking advantage of the facilities offered by the existing cooperation programmes as well as the experience that both Parties have acquired in this area.

3. Both Parties also agree to intensify cooperation between higher education institutions through such means as the Erasmus Mundus programme with the aim of supporting excellence and internationalisation of their education systems.

ARTICLE 84
Employment and social development

1. The Parties agree to enhance cooperation in the field of employment and social affairs, including cooperation on social cohesion, decent work, health and safety at the workplace labour legislation, social dialogue, human resources development and gender equality, with a view to promote full and productive employment and decent work for all as key elements of sustainable development and poverty reduction.

2. The Parties reaffirm their commitments to promote and effectively implement internationally recognised labour and social standards. The implementation of relevant multilateral social and labour agreements shall be taken into account in all activities undertaken by the Parties under this Agreement.

3. The forms of cooperation may include, inter alia, specific programs and projects, as mutually agreed, as well as dialogue, capacity building, cooperation and initiatives on topics of common interest at bilateral or multilateral level.

4. The Parties agree to involve social partners and other relevant stakeholders in the dialogue and cooperation.

ARTICLE 85
Civil society

The Parties recognise the role and potential contribution of organised civil society, especially academics and links between think-tanks, in the dialogue and cooperation process under this agreement and agree to promote effective dialogue with organised civil society and its effective participation.

ARTICLE 86
Human Rights

1. The Parties agree to cooperate in the promotion and effective protection of human rights, including with regard to the ratification and implementation of international human rights instruments and the provision of technical assistance, training and capacity building as appropriate. The parties are aware that the impact of any cooperation and development program will be limited if it does not protect, enhance and respect human rights.

2. Cooperation on human rights may include, inter alia:

(a) strengthening governmental human rights related institutions and non-governmental organisations that are working in this field;

(b) provision of human rights promotion and education at national and local level, especially among public administration, judiciary and law enforcement bodies, with respect to the rights of women and children;

(c) development of the legislation of Iraq in compliance with international humanitarian and human rights law;

(d) cooperation and information exchange within the human rights related institutions of the United Nations;

(e) support to the Government of Iraq's efforts to provide a suitable standard of living to Iraqi citizens and safeguard their political, economic, social, and cultural rights without discrimination;

(f) support to national reconciliation and fight against impunity;

(g) establishment of a comprehensive human rights dialogue.

ARTICLE 87
Industrial and small and medium-sized enterprises policies cooperation

1. The aim of cooperation in this area must facilitate the restructuring and modernisation of Iraqi industry while fostering its competitiveness and growth and to create conditions favourable to mutually beneficial cooperation between industry in Iraq and the Union.

A. General

2. The cooperation shall:

(a) foster a comprehensive industrial strategy in Iraq that takes into consideration the reality of the current state of industrial enterprises on the public and private sectors;

(b) encourage Iraq to restructure and modernise its industry, under conditions ensuring environmental protection, sustainable development and economic growth;

(c) foster an environment which favours private initiatives on the industrial field, with the aim of stimulating and diversifying output for the domestic and export markets;

(d) promote an environment favourable to stimulate the growth and the diversification of industrial production in a sustainable development perspective;

(e) work on the provision of information that serves the joint cooperation in industrial fields;

(f) promote the use of Union and international technical regulations standards and conformity assessment procedures in order to facilitate Iraq's integration into the global economy; establishing regular exchanges between both sides' standardisation and normalisation entities;

(g) cooperate to create an appropriate industrial business environment;

(h) promote and encourage the improvement of information support services as a key element of growth potential for business activities and economic development;

(i) develop links between the Parties' industrial operators (companies, professionals, sectoral and other business organisations, organised labour, etc.);

(j) encourage joint industrial projects and establish joint ventures and information networks.

B. Small and Medium-Sized Enterprises

3. The Parties, taking into account their respective economic policies and objectives, agree to promote industrial policy cooperation in all fields deemed suitable with a view to improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs).

4. The Parties shall:

(a) aim to develop and strengthen SMSs and to promote the cooperation among SMEs;

(b) develop assistance required by Micro-Enterprises and SMEs in areas such as financing, skills training, technology and marketing, innovation and other requirements for SMEs establishment, such as incubator parks, and other development areas;

(c) support SMEs activities through relevant networking; and

(d) facilitate business cooperation, supporting the relevant cooperation activities established by the private sectors of both sides through appropriate links between Iraqi and Union private sector operators in order to improve the flow of information.

ARTICLE 88
Cooperation in the field of investment

1. The Parties shall cooperate to establish a favourable climate for investments, both domestic and foreign, to provide adequate protection for investment, the transfer of capital and the exchange of the information on investment opportunities.

2. The Parties agree to support the promotion and protection of investments on the basis of the principles of non-discrimination and reciprocity.

3. The Parties shall encourage the exchange of information on laws, regulations and administrative practices in the field of investments.

4. The Parties undertake to encourage cooperation between their respective financial institutions to facilitate investments opportunities.

5. In order to facilitate investment and trade, the Union is ready to assist Iraq, when requested, in its endeavours to bring its legislative and regulatory frameworks closer to those of the Union in the areas covered by this Agreement.

ARTICLE 89
Industrial standards and conformity assessment

The Parties may cooperate in the following areas of standards, technical regulations and conformity assessment:

1. Promotion of greater use of international standards in technical regulations and conformity assessment, including sector specific measures, in the Parties' territories, and increasing cooperation between the Parties in relation to the work of relevant international institutions and organisations;

2. Support for capacity building initiatives in the fields of standardisation, conformity assessment, accreditation, metrology and market surveillance in Iraq;

3. Promoting and encouraging bilateral cooperation between organisations in Iraq and the Union responsible for standardisation, conformity assessment, accreditation, metrology and market surveillance.

4. Developing common views on good regulatory practices, including, but not limited to:

(a) Transparency in the preparation, adoption and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures;

(b) Necessity and proportionality of regulatory measures and related conformity assessment procedures, including the use of suppliers declaration of conformity;

(c) Use of international standards as a basis for setting up technical regulations, except where such international standards would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued;

(d) Enforcement of technical regulations and market surveillance activities.

5. Enhancing regulatory, technical and scientific cooperation by, inter alia, exchanging information, experiences and data, with a view to improving the quality and level of technical regulations and making efficient use of regulatory resources;

6. Developing the compatibility and convergence of technical regulations, standards and conformity assessment procedures.

ARTICLE 90
Cooperation on agriculture, forestry and rural development

The objective is to promote cooperation in the agriculture, forestry and rural development sectors with a view to promoting diversification, environmentally sound practices, sustainable economic and social development and food security. To this end the Parties will examine:

(a) capacity building and training to public institutions;

(b) measures aimed at enhancing the quality of agricultural products, capacity building measures for producers associations and supporting trade promotion activities;

(c) environmental health, animal and plant health measures and other related aspects, taking account of the legislation in force for both parties, in compliance with WTO and multilateral environmental agreement rules;

(d) measures relating to sustainable economic and social development of rural territories, including environmentally sound practices, forestry, research, transfer of know-how, access to land, water management and irrigation, sustainable rural development and food security;

(e) measures relating to preservation of agricultural traditional knowledge that give their populations their specific identities, including cooperation on geographical indications, exchanges of experiences at local level and development of cooperation networks;

(f) modernisation of agricultural sector including farming practices and diversification of agricultural production.

ARTICLE 91
Energy

1. The Parties endeavour to enhance cooperation in the energy sector in respect of the principles of free, competitive and open energy markets with the aim to:

(a) Enhancing energy security while ensuring environmental sustainability and promoting economic growth;

(b) Developing institutional, legislative and regulatory frameworks in the energy sector, to ensure efficient energy market functioning and promoting energy investments;

(c) Developing and promoting partnerships between companies in the Union and Iraq in the field of exploration, production, processing, transportation, distribution and services in the energy sector;

(d) Developing a regular and effective energy dialogue between between the Parties and in the regional context, including through the Euro-Arab Mashreq Gas Market and other relevant regional initiatives.

2. To this end, the Parties agree to promote mutually beneficial contacts with a view to:

(a) supporting the development of appropriate energy policy, its regulatory framework and infrastructure in Iraq, founded on principles of environmental sustainability, sound management of energy resources and on free, competitive and open market;

(b) cooperating towards improving administrative and legal capabilities and towards establishing stable and transparent legal framework conditions to stimulate economic activity and international energy investments in Iraq;

(c) fostering technical cooperation for the exploration and field development of the Iraqi oil and natural gas reserves, as well as for the development and modernisation of the oil and gas infrastructure, including transport and transit networks to the Mashreq region, other relevant regional initiatives and towards the market in the Union;

(d) improving the reliability of the electricity supply system in Iraq;

(e) enhancing cooperation to improve energy security and to combat climate change, through the promotion of renewable energy sources, energy efficiency and reduction of gas-flaring;

(f) facilitating the exchange of know-how and the transfer of technology, best practices as well as training professionals;

(g) promoting Iraq's participation in the process of regional integration of the energy markets.

ARTICLE 92
Transport

1. The Parties endeavour to enhance cooperation in the transport sector in respect of the establishment of a sustainable and efficient transport system, with the aim to:

(a) enhancing transport development and interconnections while ensuring environmental sustainability and promoting economic growth;

(b) developing institutional, legislative and regulatory frameworks in all transport sectors, to ensure efficient transport market functioning and promoting transport investments;

(c) developing and promoting partnerships between companies in the Union and in Iraq in the field of exploration, capacity building, infrastructure developments, transport safety and security and services in the transport sector;

(d) developing a regular and effective transport dialogue between the Parties and in the regional context, including through the Euro-Mediterranean transport cooperation and other relevant regional initiatives.

2. To this end, the Parties agree to promote mutually beneficial contacts with a view to:

(a) supporting the development of appropriate transport policy for the development of all modes of transport, its regulatory framework and the rehabilitation and development of transport infrastructures in Iraq, emphasising the importance of sustainability; ensure intermodality and integration of all transport modes; examine the possibility of further approximation of legislative and regulatory frameworks with Union and International standards, in particular for safety and security;

(b) cooperating in improving/re-establishing the administrative and legal capabilities in view to prepare specific plans for priority sectors and to establish stable and transparent legal framework conditions to stimulate transport economic activity and international transport investment in Iraq, on the basis of Union policies and practices; and develop the necessary independent regulatory authorities;

(c) fostering technical cooperation for the exploration and development of all transport sectors in Iraq, as well as for the development and modernisation of transport infrastructures, including the interconnections to the transport networks to the Mashreq region, other relevant regional initiatives and towards the Union market;

(d) improving the reliability of the transport flows towards and through Iraq;

(e) facilitating the exchange of know-how and the transfer of technology, best practices as well as training professionals, are essential steps of cooperation and should be tackled in priority;

(f) promoting Iraq's participation in the process of interconnection to the transport regional systems;

(g) implementing a national aviation policy including the development of the airports, air traffic management and further reinforce administrative capacity (including the establishment of an autonomous Civil Aviation Authority as a genuine regulator); negotiate a "horizontal" air transport agreement in order to restore legal certainty to bilateral air services agreements; and explore the opportunities for negotiations on a comprehensive Union-Iraq aviation agreement.

ARTICLE 93
Environment

1. The Parties agree on the need to strengthen and enhance environmental protection efforts, for example on climate change, sustainable natural resource management, and the safeguarding of biological diversity as a basis for the development of current and future generations.

2. The Parties agree that cooperation in this field should promote environmental protection in pursuit of sustainable development. The agreed outcome of the World Summit on Sustainable Development shall be taken into account in all activities undertaken by the Parties under this agreement.

3. Cooperation in this field should focus, inter alia, on:

(a) exchanging information and expertise in the area of environment (for example on urban issues, nature protection, water and waste management, disaster management, etc.);

(b) encouraging and promoting regional cooperation in the field of environmental protection, including encouraging investments in environmental projects and programmes;

(c) promoting environmental awareness and enhanced participation of local communities in environmental protection and sustainable development efforts;

(d) supporting capacity building in the field of environment, for example climate change mitigation and adaptation;

(e) cooperating in the negotiation and implementation of Multilateral Environmental Agreements;

(f) encouraging the exchange of technical assistance in environmental programming and in integrating environmental considerations into other policy areas;

(g) supporting environmental research and analysis.

ARTICLE 94
Telecommunications

The Parties shall cooperate:

(a) to foster enhanced exchange of information regarding the applicable legislation and possible future legislative reforms in the telecommunications sector in order to allow a better understanding of each other's regulatory framework on telecommunications;

(b) to exchange information on developments in information and communications technology and standards.

ARTICLE 95
Science and technology

1. The Parties shall promote cooperation in civil scientific research and technological development (RTD) on the basis of mutual benefit and, taking into account the availability of resources, adequate access to their respective research programmes and subject to appropriate levels of effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights.

2. Science and technology cooperation shall cover:

(a) the exchange of scientific and technical cooperation programmes;

(b) the organisation of joint scientific meetings;

(c) Joint RTD activities;

(d) training activities and mobility programmes for scientists, researchers and technicians engaged in RTD on both sides.

3. Such cooperation shall be implemented according to specific arrangements to be negotiated and concluded in accordance with the procedures by each Party, and which shall set out, inter alia, appropriate intellectual property rights provisions.

ARTICLE 96
Customs and Tax cooperation

1. The Parties will establish cooperation in the customs field in particular in the areas of training, simplification of customs formalities, documentation and procedures, prevention, investigation and repression of infringements of the rules on customs matters with the aim of guaranteeing compliance with all the provisions scheduled for adoption in connection with trade and to achieve the approximation of Iraq's customs system to that of the Union.

2. Without prejudice to their respective competences, and with a view to strengthening and developing economic activities while taking into account the need to develop an appropriate regulatory framework, the Parties recognise and commit themselves to implement the principles of good governance in the tax area, namely the principles of transparency, exchange of information and fair tax competition. To that effect, in accordance with their respective competences, the Parties will improve international cooperation in the tax area and develop measures for the effective implementation of the above-mentioned principles.

ARTICLE 97
Statistical cooperation

The Parties agree to promote cooperation activities in the field of statistics. These will be oriented towards institution and capacity building and strengthening of the national statistical system, including the development of statistical methods and the production and dissemination of statistics on trade in goods and services and, more generally, on any other area in support of the national social and economic development priorities covered by this Agreement and lending themselves to statistical processing.

ARTICLE 98
Macro-economic stability and public finances

1. The Parties agree on the importance to achieve macro-economic stability in Iraq through a sound monetary policy aimed at achieving and maintaining price stability, as well as through fiscal policy aimed at achieving debt sustainability.

2. The Parties agree on the importance to achieve public expenditure effectiveness, transparency and accountability at the national and the local level in Iraq.

3. The Parties agree to cooperate inter alia to improve the Iraqi public finance management system that aims, among others, at the comprehensiveness of the budget planning and a single treasury account.

ARTICLE 99
Development of the private sector

The Parties agree to cooperate in order to develop a market economy in Iraq, by enhancing the investment climate, diversifying the economic activity, booking progress with the privatisation program and by improving other conditions for accelerating private sector job creation.

ARTICLE 100
Tourism

1. The Parties call for efforts to improve their cooperation to ensure a balanced and sustainable development of tourism and related issues.

2. Therefore the Parties agree on developing cooperation in the field of tourism and especially to exchange information, experience and best practices regarding the organisation of the institutional framework in the tourism sector and regarding the general environment in which tourism enterprises operate.

ARTICLE 101
Financial services

The Parties shall cooperate with the view to the approximation of their standards and rules, in particular:

(a) to strengthen the financial sector in Iraq;

(b) to improve accounting and supervisory and regulatory systems of banking, insurance and other financial sectors in Iraq;

(c) exchange of information on the respective laws in force or under preparation;

(d) developing compatible auditing systems.

Title IV
Justice, Freedom and security

ARTICLE 102
Rule of Law

1. In their cooperation in the area of justice, freedom and security the Parties shall show a constant commitment to, and attach particular importance to the principle of the rule of law, including the independence of the judiciary, access to justice, and the right to a fair trial.

2. The Parties will cooperate to further develop the functioning of institutions in the areas of law enforcement and the administration of justice including by capacity building.

ARTICLE 103
Legal Cooperation

1. The Parties agree to develop judicial cooperation in civil matters, in particular as regards the ratification and implementation of multilateral conventions on civil judicial cooperation and, in particular, the Conventions of the Hague Conference on Private International Law in the field of international legal cooperation and litigation as well as the protection of children.

2. The Parties agree to facilitate and encourage alternative means of dispute resolution for civil and commercial disputes whenever possible according to the applicable international instruments.

3. As regards criminal matters, the Parties will seek to enhance judicial cooperation on mutual legal assistance and extradition. This would include, where appropriate, accession to, and implementation of, the relevant international instruments of the United Nations including the Rome Statute of the International Criminal Court as referred to in Article 7 of this Agreement.

ARTICLE 104
Personal Data Protection

1. The Parties agree to cooperate in order to improvethe level of protection of personal data to the highest international standards, such as, inter alia, the United Nations Guidelines for the Regulation of Computerised Personal Data Files (UN General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990).

2. Cooperation on protection of personal data may include, inter alia, technical assistance in the form of exchange of information and expertise.

ARTICLE 105
Cooperation on Migration and Asylum

1. The Parties reaffirm the importance, which they attach to a joint management of migration flows between their territories. With a view to strengthening cooperation between them, they shall establish a comprehensive dialogue on all migration-related issues, including illegal migration, smuggling of migrants and trafficking in human beings, as well as the inclusion of the migration concerns in the national strategies for economic and social development of the areas from which migrants originate.

2. Cooperation shall be based on a specific needs assessment conducted in mutual consultation between the Parties and be implemented in accordance with the relevant Union and national legislation in force. It will, in particular, focus on:

(a) the root causes of migration;

(b) the development and implementation of national legislation and practices as regards international protection, with a view to satisfying the provisions of the Geneva Convention of 1951 related to the status of refugees and of the Protocol of 1967 and other relevant international instruments, and to ensuring the respect of the principle of "non-refoulement", while recognising that Iraq is not yet a State Party to the Geneva Convention of 1951 related to the status of refugees and of the Protocol of 1967, but that it is considering the possibility of acceding to them in the future;

(c) the admission rules and rights and status of persons admitted, fair treatment and integration of lawfully residing non-nationals, education and training and measures against racism and xenophobia;

(d) the establishment of an effective and preventive policy against illegal migration, smuggling of migrants and trafficking in human beings including the issue of how to combat networks of smugglers and traffickers and how to protect the victims of such trafficking;

(e) the return, under humane and dignified conditions, of persons residing illegally including the promotion of their voluntary return, and the readmission of such persons, in accordance with paragraph 3;

(f) the field of visas, on issues identified as being of mutual interest, in the framework of existing Schengen acquis;

(g) the field of border management and control, on issues related to organisation, training, best practices and other operational measures on the ground and where relevant, equipment, while being aware of the potential dual use of such equipment.

3. In the framework of the cooperation to prevent and control illegal immigration, the Parties also agree to readmit their illegal migrants. To this end:

(a) Iraq shall readmit any of its nationals who do not, or who no longer, fulfill the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of a Member State of the Union, upon request by the latter and without further formalities;

(b) and each Member State of the Union shall readmit any of its nationals who do not, or who no longer, fulfill the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of Iraq, upon request by the latter and without further formalities;

4. The Member States of the Union and Iraq will provide their nationals with appropriate documents confirming identity in order to permit travel for such purposes. Where the person to be readmitted does not possess any documents or other proofs of his or her nationality, the competent diplomatic and consular representations, of the Member State concerned or Iraq shall, upon request of Iraq or the Member State concerned, make arrangements to interview the person in order to establish his or her nationality.

5. In this context, the Parties agree to conclude, upon request by either Party as defined in the Article 122 and as soon as possible, an agreement on preventing and controlling illegal migration and regulating the specific procedures and obligations for readmission, covering also, if deemed appropriate by both Parties, the readmission of nationals of other countries and stateless persons.

6. Cooperation in this area will take place in full respect of the rights, obligations and responsibilities of the Parties arising from relevant International Law and International Humanitarian Law.

ARTICLE 106
Combating Organised Crime and Corruption

The Parties agree to cooperate on and contribute to the fight against organised, economic and financial crime and corruption, counterfeiting and illegal transactions, through full compliance with their existing mutual international obligations in this area including on effective cooperation in the recovery of assets or funds derived from acts of corruption. The Parties will promote the implementation of the UN Convention on Transnational Organised Crime and its supplementing Protocols and the UN Convention against Corruption.

ARTICLE 107
Combating Money Laundering and Terrorist Financing

1. The Parties agree on the need to work towards and to cooperate on preventing the use of their financial systems to launder the proceeds of all criminal activities including drug trafficking and corruption and to the financing of terrorism.

2. The Parties agree to cooperate on technical and administrative assistance aimed at the development and implementation of regulations and the effective functioning of mechanisms to combat money laundering and financing of terrorism. This cooperation extends to the recovery of assets or funds derived from the proceeds of crimes.

3. The cooperation shall allow exchanges of relevant information within the framework of respective legislations and the adoption of appropriate standards to combat money laundering and financing of terrorism equivalent to those adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as "FATF") and by the Union and relevantinternational bodies active in this area.

ARTICLE 108
Combating Illicit Drugs

1. In accordance with their respective laws and regulations, the Parties will aim at reducing the supply and trafficking of, and demand for, illicit drugs as well as their impact on drug users and society at large and to achieve a more effective prevention of diversion of chemical precursors used for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. In their cooperation, the Parties shall ensure that a comprehensive and balanced approach is taken in pursuing this aim through legal market regulations and effective action and coordination between the competent authorities including those from the health, education, social, law enforcement andjustice sectors.

2. The Parties shall agree on means of cooperation to attain these objectives. Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the relevant international conventions, the Political Declaration and the Special Declaration on the guiding principles of drug demand reduction, approved by the Twentieth United Nations General Assembly Special Session on Drugs in June 1998.

ARTICLE 109
Cultural cooperation

1. The Parties undertake to promote bilateral cooperation in the field of culture, in order to enhance mutual understanding and foster cultural relations between the Parties.

2. The Parties support the exchange of information and expertise, as well as initiatives, contributing to increased capacity building, in particular as regards the preservation of cultural heritage.

3. The Parties will intensify cooperation as regards the fight against illicit trafficking of cultural property, in accordance with relevant UN Security Council Resolutions concerning Iraq. They will promote the ratification and effective implementation of relevant international agreements, including the 1970 Unesco Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.

4. The Parties shall encourage intercultural dialogue between individuals, cultural institutions and organisations representing organised civil society from the Union and Iraq.

5. The Parties shall coordinate their efforts in international forums, including in the context of UNESCO, and/or other international bodies, with a view to promoting cultural diversity, in particular on the ratification and implementation of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

ARTICLE 110
Regional cooperation

1. The Parties agree that cooperation should help to facilitate and support Iraq's stability and regional integration. To such an end they agree to promote activities aimed at strengthening relations with Iraq, its neighbouring countries and other regional partners.

2. The parties agree that cooperation between them may include actions undertaken under cooperation agreements with other countries in the same region, provided that such action is compatible with this agreement and in their interests.

3. Without excluding any area, the Parties agree to give particular consideration to the following actions:

(a) the promotion of intra-regional trade;

(b) support for regional institutions and for joint projects and initiatives established under relevant regional organisations.

TITLE V
Institutional, general and final provisions

ARTICLE 111
Cooperation Council

1. A Cooperation Council is hereby established which shall supervise the implementation of this Agreement. It shall meet at ministerial level once a year. It shall examine any major issues arising within the framework of this Agreement and any other bilateral or international issues of mutual interest for the purpose of attaining the objectives of this Agreement. The Cooperation Council may also make appropriate recommendations, by mutual agreement between the two Parties.

2. The Cooperation Council shall consist of the representatives of the Parties.

3. The Cooperation Council shall establish its rules of procedure.

4. Either Party may refer to the Cooperation Council any dispute relating to the application or interpretation of this Agreement.

5. The Cooperation Council may settle the dispute by means of a recommendation.

6. The provisions of this Article shall in no way affect and are without prejudice to specific provisions regarding settlement of disputes under Title II of this Agreement.

ARTICLE 112
Cooperation Committee and specialised sub-committees

1. A Cooperation Committee is hereby established composed of representatives of the Parties and with a view to assist the Cooperation Council in its duties.

2. The Cooperation Council may decide to set up any other specialised sub-committee or body that can assist it in carrying out its duties and shall determine the composition and duties of such committees or bodies and how they shall function.

ARTICLE 113
Parliamentary Cooperation Committee

1. A Parliamentary Cooperation Committee is hereby established. It shall be a forum for Members of the Iraqi Parliament and the European Parliament to meet and exchange views.

2. The Parliamentary Cooperation Committee shall consist of Members of the European Parliament, on the one hand, and of Members of the Iraqi Parliament, on the other.

3. The Parliamentary Cooperation Committee shall be informed of the recommendations of the Cooperation Council.

4. The Parliamentary Cooperation Committee may make recommendations to the Cooperation Council.

ARTICLE 114
Facilities

To facilitate cooperation in the framework of this Agreement, both Parties agree to grant necessary facilities to duly authorised experts and officials involved in implementing cooperation for the performance of their functions, in accordance with internal rules and regulations of both Parties.

ARTICLE 115
Territorial application

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty on European Union and the Treaty of the Functioning of the European Union are applied and under the conditions laid down in those Treaties and, on the other, to the territory of Iraq.

ARTICLE 116
Entry into force and renewal

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt, by the depositary, of the last of the notifications by the Parties of the completion of the procedures necessary for this purpose.

2. This Agreement is concluded for a period of ten years. It shall be automatically renewed on a yearly basis unless one of the Parties renounces it at least six months before its expiry date. The termination shall take effect six months after receipt of the notification by the other Party. Such termination shall not affect ongoing projects commenced under this Agreement prior to the receipt of the notification.

ARTICLE 117
Provisional Application

1. Notwithstanding Article 116, the Union and Iraq agree to apply Article 2, and Titles II, III and V of this Agreement from the first day of the third month following the date on which the Union and Iraq have notified each other of the completion of the procedures necessary for this purpose. Notifications shall be sent to the Secretary-General of the Council of the European Union, who shall be the depository of this agreement.

2. Where in accordance with paragraph 1, a provision of this Agreement is applied by the Parties pending its entry into force, any reference in such provision to the date of entry into force of this Agreement shall be understood to be made to the date from which the Parties agree to apply that provision in accordance with paragraph 1.

ARTICLE 118
Non-discrimination

In the fields covered by this Agreement and without prejudice to any special provisions contained therein:

(a) the arrangements applied by Iraq in respect of the Union shall not give rise to any discrimination between the Member States, their nationals or their companies or firms;

(b) the arrangements applied by the Union in respect of Iraq shall not give rise to discrimination between Iraqi nationals or its companies or firms.

ARTICLE 119
Evolutive clause

1. The Parties may by mutual consent amend, revise, and expand this Agreement with a view to enhancing the level of cooperation, including through supplementing it by means of agreements or protocols on specific sectors or activities.

2. With regard to the implementation of this Agreement, either of the Parties may put forward suggestions for widening the scope of cooperation, taking into account the experience gained in its application. Any widening of the scope of the cooperation under this Agreement will be decided at the Cooperation Council.

ARTICLE 120
Other Agreements

1. Without prejudice to the relevant provisions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, neither this Agreement nor action taken hereunder shall in any way affect the powers of the Member States to undertake bilateral cooperation activities with Iraq or to conclude, where appropriate, new cooperation agreements with Iraq.

2. This Agreement shall not affect the application or implementation of commitments undertaken by the respective Parties in relations with third parties.

ARTICLE 121
Non-execution of agreement

1. The Parties shall adopt any general or specific measures required for them to fulfill their obligations under this Agreement and shall ensure that they comply with the objectives laid down in this Agreement.

2. If one of the Parties considers that the other Party has failed to fulfill an obligation under this Agreement it may take appropriate measures. Before doing so, it must supply the Cooperation Council within 30 days with all the relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.

In this selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement. These measures shall be notified immediately to the Cooperation Council and shall be the subject of consultations in the Cooperation Council if the other Party so requests.

3. By way of derogation from paragraph 2, any Party may immediately take appropriate measures in accordance with international law in case of:

(a) denunciation of this Agreement not sanctioned by the general rules of international law;

(b) violation by the other Party of the essential elements of this Agreement referred to in Articles 2 and 5.

The other Party may ask that an urgent meeting be called to bring the Parties together within 15 days for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.

4. By way of derogation from paragraph 2, if one of the Parties considers that the other Party has failed to fulfil an obligation under Title II of this agreement, it shall exclusively have recourse to, and abide by, the dispute settlement procedures established under Section VI of Title II of this Agreement.

ARTICLE 122
Definition of the Parties

For the purposes of this Agreement, "the Parties" shall mean the Union or its Member States or the Union and its Member States, in accordance with their respective powers, on the one hand, and Iraq, on the other.

ARTICLE 123
Authentic texts

This Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish and Arabic languages, each of these texts being equally authentic. In the event of contradiction, reference shall be made to the language in which this Agreement has been negotiated, namely English.

ARTICLE 124
Annexes, appendices, protocols and notes

The Annexes, Appendices, Protocols and Notes to this Agreement shall form an integral part thereof.ANNEX 1

PUBLIC PROCUREMENT

Appendix I

COVERED PROCUREMENTS

Sub-Annex 1

Central government entities which procure in accordance with the provisions of
Chapter II of Section V of Title II of this Agreement

Goods

Thresholds SDR 130 000

Services (specified in Sub-Annex 3)

Thresholds SDR 130 000

Works (specified in Sub-Annex 4)

Thresholds SDR 5 000 000

Commitments by Iraq

1. All central government entities, including any sub-ordinate entity of any central government entity and all other entities whose procurement policies are controlled by, dependent on, or influenced by central government and all other entities, financed by the central government or they are subject to management supervision by the central government.

2. Indicative list of these entities (precise titles are subject to change):

Ministry of Agriculture

Ministry of Communications

National Communications and Media Commission

The Commission on Public Integrity

Ministry of Culture

Ministry of Defense

Ministry of Migration

Ministry of Education

Ministry of Electricity

Ministry of Environment

Ministry of Finance

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Health

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Ministry of Construction and housing (and all its SOE's)

Ministry of Human Rights

Ministry of Industry and Minerals (and all its SOE's)

Ministry of Interior

Ministry of Justice

Ministry of Labor and Social Affairs

Ministry of Municipalities and Public Works

Ministry of Oil

Ministry of Planning and Development Cooperation

Ministry of Science and Technology

Ministry of Trade

Ministry of Transportation

Ministry of Water Resources

Ministry of Youth and Sport

Ministry of State for Tourism and Antiquities

Ministry of State for Provincial Affairs

Ministry of State for Women's Affairs

Central Bank of Iraq

State Universities

Commitments by the Union

Union entities:

1. The Council of the European Union

2. The European Commission

The contracting authorities of the Member States:

1. All central government Ministries and Bodies governed by public law

For the Union, a body governed by public law means any body:

- established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an industrial or commercial character, and

- having legal personality, and

- financed for the most part by the State or regional or local authorities or other bodies governed by public law or subject to management and supervision by those bodies or having an administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are appointed by the State, regional, local authorities or by other bodies governed by public law.

2. The following central government entities which procure in accordance with the provisions of Chapter II of Section V of Title II of this Agreement (indicative list):

INDICATIVE LIST OF CONTRACTING AUTHORITIES WHICH ARE CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES AS DEFINED BY EC PROCUREMENT DIRECTIVE

Belgium

1. Services publics fédéraux (Ministries):

1.Federale Overheidsdiensten (Ministries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

2. Régie des Bâtiments:

2. Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bulgaria

- Администрация на Народното събрание

- Aдминистрация на Президента

- Администрация на Министерския съвет

- Конституционен съд

- Българска народна банка

- Министерство на външните работи

- Министерство на вътрешните работи

- Министерство на държавната администрация и административната реформа

- Министерство на извънредните ситуации

- Министерство на земеделието и храните

- Министерство на здравеопазването

- Министерство на икономиката и енергетиката

- Министерство на културата

- Министерство на образованието и науката

- Министерство на околната среда и водите

- Министерство на отбраната

- Министерство на правосъдието

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството

- Министерство на транспорта

- Министерство на труда и социалната политика

- Министерство на финансите

State agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power:

- Агенция за ядрено регулиране

- Висша атестационна комисия

- Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

- Държавна комисия по сигурността на информацията

- Комисия за защита на конкуренцията

- Комисия за защита на личните данни

- Комисия за защита от дискриминация

- Комисия за регулиране на съобщенията

- Комисия за финансов надзор

- Патентно ведомство на Република България

- Сметна палата на Република България

- Агенция за приватизация

- Агенция за следприватизационен контрол

- Български институт по метрология

- Държавна агенция "Архиви"

- Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

- Държавна агенция "Национална сигурност"

- Държавна агенция за бежанците

- Държавна агенция за българите в чужбина

- Държавна агенция за закрила на детето

- Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

- Държавна агенция за младежта и спорта

- Държавна агенция по горите

- Държавна агенция по туризма

- Държавна комисия по стоковите борси и тържища

- Институт по публична администрация и европейска интеграция

- Национален статистически институт

- Национална агенция за оценяване и акредитация

- Националната агенция за професионално образование и обучение

- Национална комисия за борба с трафика на хора

- Агенция "Митници"

- Агенция за държавна и финансова инспекция

- Агенция за държавни вземания

- Агенция за социално подпомагане

- Агенция за хората с увреждания

- Агенция по вписванията

- Агенция по геодезия, картография и кадастър

- Агенция по енергийна ефективност

- Агенция по заетостта

- Агенция по обществени поръчки

- Българска агенция за инвестиции

- Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

- Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи

- Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи

- Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи

- Дирекция за национален строителен контрол

- Държавна комисия по хазарта

- Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

- Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

- Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

- Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация"

- Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

- Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната"

- Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

- Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"

- Изпълнителна агенция "Морска администрация"

- Изпълнителна агенция "Национален филмов център"

- Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"

- Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

- Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"

- Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

- Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

- Изпълнителна агенция по лекарствата

- Изпълнителна агенция по лозата и виното

- Изпълнителна агенция по околна среда

- Изпълнителна агенция по почвените ресурси

- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

- Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

- Изпълнителна агенция по трансплантация

- Изпълнителна агенция по хидромелиорации

- Комисията за защита на потребителите

- Контролно-техническата инспекция

- Национален център за информация и документация

- Национален център по радиобиология и радиационна защита

- Национална агенция за приходите

- Национална ветеринарномедицинска служба

- Национална служба "Полиция"

- Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

- Национална служба за растителна защита

- Национална служба за съвети в земеделието

- Национална служба по зърното и фуражите

- Служба "Военна информация"

- Служба "Военна полиция"

- Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"

- Авиоотряд 28

 

Czech Republic

- Ministerstvo dopravy

- Ministerstvo financí

- Ministerstvo kultury

- Ministerstvo obrany

- Ministerstvo pro místní rozvoj

- Ministerstvo práce a sociálních věcí

- Ministerstvo průmyslu a obchodu

- Ministerstvo spravedlnosti

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- Ministerstvo vnitra

- Ministerstvo zahraničních věcí

- Ministerstvo zdravotnictví

- Ministerstvo zemědělství

- Ministerstvo životního prostředí

- Poslanecká sněmovna PČR

- Senát PČR

- Kancelář prezidenta

- Český statistický úřad

- Český úřad zeměměřičský a katastrální

- Úřad průmyslového vlastnictví

- Úřad pro ochranu osobních údajů

- Bezpečnostní informační služba

- Národní bezpečnostní úřad

- Česká akademie věd

- Vězeňská služba

- Český báňský úřad

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

- Správa státních hmotných rezerv

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost

- Česká národní banka

- Energetický regulační úřad

- Úřad vlády České republiky

- Ústavní soud

- Nejvyšší soud

- Nejvyšší správní soud

- Nejvyšší státní zastupitelství

- Nejvyšší kontrolní úřad

- Kancelář Veřejného ochránce práv

- Grantová agentura České republiky

- Státní úřad inspekce práce

- Český telekomunikační úřad

 

Denmark

- Folketinget

- Rigsrevisionen

- Statsministeriet

- Udenrigsministeriet

- Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)

- Domstolsstyrelsen

- Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)

- Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut)

- Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Commissioner of Police, the public prosecutor, 1 directorate and a number of agencies)

- Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 diocesan authorities)

- Kulturministeriet - Ministry of Culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 departments and a number of institutions)

- Miljøministeriet

5 styrelser (5 agencies)

- Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 agency)

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 directorates and institutions)

- Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings)

- Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 agency and several institutions)

- Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agencies and several institutions)

- Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet)

- Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions)

- Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (Several agencies and institutions)

- Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 agencies and institutions)

 

Germany

- Auswärtiges Amt

- Bundeskanzleramt

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales

- Bundesministerium für Bildung und Forschung

- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

- Bundesministerium der Finanzen

- Bundesministerium des Innern (only civil goods)

- Bundesministerium für Gesundheit

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

- Bundesministerium der Justiz

- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

- Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

- Bundesministerium der Verteidigung (no military goods)

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

 

Estonia

- Vabariigi Presidendi Kantselei;

- Eesti Vabariigi Riigikogu;

- Eesti Vabariigi Riigikohus;

- Riigikontroll;

- Õiguskantsler;

- Riigikantselei;

- Rahvusarhiiv;

- Haridus- ja Teadusministeerium;

- Justiitsministeerium;

- Kaitseministeerium;

- Keskkonnaministeerium;

- Kultuuriministeerium;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

- Põllumajandusministeerium;

- Rahandusministeerium;

- Siseministeerium;

- Sotsiaalministeerium;

- Välisministeerium;

- Keeleinspektsioon;

- Riigiprokuratuur;

- Teabeamet;

- Maa-amet;

- Keskkonnainspektsioon;

- Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

- Muinsuskaitseamet;

- Patendiamet;

- Tarbijakaitseamet;

- Riigihangete Amet;

- Taimetoodangu Inspektsioon;

- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

- Veterinaar- ja Toiduamet;

- Konkurentsiamet;

- Maksu -ja Tolliamet;

- Statistikaamet;

- Kaitsepolitseiamet;

- Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

- Piirivalveamet;

- Politseiamet;

- Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

- Keskkriminaalpolitsei;

- Päästeamet;

- Andmekaitse Inspektsioon;

- Ravimiamet;

- Sotsiaalkindlustusamet;

- Tööturuamet;

- Tervishoiuamet;

- Tervisekaitseinspektsioon;

- Tööinspektsioon;

- Lennuamet;

- Maanteeamet;

- Veeteede Amet;

- Julgestuspolitsei;

- Kaitseressursside Amet;

- Kaitseväe Logistikakeskus;

- Tehnilise Järelevalve Amet.

 

Ireland

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas - [Parliament]

- Department of the Taoiseach - [Prime Minister]

- Central Statistics Office

- Department of Finance

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Revenue Commissioners

- Office of Public Works

- State Laboratory

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Office of the Commission for Public Service Appointments

- Public Appointments Service

- Office of the Ombudsman

- Chief State Solicitor's Office

- Department of Justice, Equality and Law Reform

- Courts Service

- Prisons Service

- Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

- Department of the Environment, Heritage and Local Government

- Department of Education and Science

- Department of Communications, Energy and Natural Resources

- Department of Agriculture, Fisheries and Food

- Department of Transport

- Department of Health and Children

- Department of Enterprise, Trade and Employment

- Department of Arts, Sports and Tourism

- Department of Defence

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social and Family Affairs

- Department of Community, Rural and Gaeltacht - [Gaelic - speaking regions] Affairs

- Arts Council

- National Gallery.

 

Greece

- Υπουργείο Εσωτερικών;

- Υπουργείο Εξωτερικών;

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;

- Υπουργείο Ανάπτυξης;

- Υπουργείο Δικαιοσύνης;

- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

- Υπουργείο Πολιτισμού;

- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

- Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

- Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

- Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

- Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

- Γενική Γραμματεία Ισότητας;

- Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

- Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

- Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

- Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

- Εθνικό Τυπογραφείο;

- Γενικό Χημείο του Κράτους;

- Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

- Πανεπιστήμιο Πατρών;

- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

- Πολυτεχνείο Κρήτης;

- Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

- Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

- Αρεταίειο Νοσοκομείο;

- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

- Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

- Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

- Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

- Γενικό Επιτελείο Στρατού;

- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

- Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

- Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

- Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

 

Spain

- Presidencia de Gobierno

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

- Ministerio de Justicia

- Ministerio de Defensa

- Ministerio de Economía y Hacienda

- Ministerio del Interior

- Ministerio de Fomento

- Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

- Ministerio de Trabajo e Inmigración

- Ministerio de la Presidencia

- Ministerio de Administraciones Públicas

- Ministerio de Cultura

- Ministerio de Sanidad y Consumo

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

- Ministerio de Vivienda

- Ministerio de Ciencia e Innovación

- Ministerio de Igualdad

 

France

(1) Ministries

- Services du Premier ministre

- Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

- Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

- Ministère chargé de la justice

- Ministère chargé de la défense

- Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

- Ministère chargé de l'éducation nationale

- Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

- Secrétariat d'Etat aux transports

- Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

- Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

- Ministère chargé de la culture et de la communication

- Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

- Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

- Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

- Secrétariat d'Etat à la fonction publique

- Ministère chargé du logement et de la ville

- Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

- Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

- Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative

- Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

- Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

- Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

- Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,

- Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

- Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

- Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

- Secrétariat d'Etat à la solidarité

- Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation

- Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

- Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

- Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie

- Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

- Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

(2) Institutions, independent authorities and jurisdictions

- Présidence de la République

- Assemblée Nationale

- Sénat

- Conseil constitutionnel

- Conseil économique et social

- Conseil supérieur de la magistrature

- Agence française contre le dopage

- Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

- Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

- Autorité de sûreté nucléaire

- Autorité indépendante des marchés financiers

- Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

- Commission d'accès aux documents administratifs

- Commission consultative du secret de la défense nationale

- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

- Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

- Commission nationale de déontologie de la sécurité

- Commission nationale du débat public

- Commission nationale de l'informatique et des libertés

- Commission des participations et des transferts

- Commission de régulation de l'énergie

- Commission de la sécurité des consommateurs

- Commission des sondages

- Commission de la transparence financière de la vie politique

- Conseil de la concurrence

- Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

- Conseil supérieur de l'audiovisuel

- Défenseur des enfants

- Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

- Haute autorité de santé

- Médiateur de la République

- Cour de justice de la République

- Tribunal des Conflits

- Conseil d'Etat

- Cours administratives d'appel

- Tribunaux administratifs

- Cour des Comptes

- Chambres régionales des Comptes

- Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

(3) National public establishments

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Académie des technologies

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agence de biomédicine

- Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

- Agence française de sécurité sanitaire des aliments

- Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

- Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

- Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

- Agences de l'eau

- Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque publique d'information

- Bibliothèque nationale de France

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Caisse des Dépôts et Consignations

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse de garantie du logement locatif social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique

- Centre d'études de l'emploi

- Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

- Centre hospitalier des Quinze-Vingts

- Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

- Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

- Centre des Monuments Nationaux

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national des arts plastiques

- Centre national de la cinématographie

- Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

- Centre national du livre

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national professionnel de la propriété forestière

- Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

- Collège de France

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire National des Arts et Métiers

- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Ecole centrale de Lille

- Ecole centrale de Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- Ecole du Louvre

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

- Écoles nationales d'ingénieurs

- Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

- École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

- Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

- Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

- Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Haras nationaux

- Hôpital national de Saint-Maurice

- Institut des hautes études pour la science et la technologie

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut National de l'origine et de la qualité

- Institut national des hautes études de sécurité

- Institut de veille sanitaire

- Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

- Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

- Institut National d'Horticulture

- Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

- Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

- Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

- Institut national de recherches archéologiques préventives

- Institut National des Sciences de l'Univers

- Institut National des Sports et de l'Education Physique

- Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Institut de Recherche pour le Développement

- Instituts régionaux d'administration

- Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

- Institut supérieur de mécanique de Paris

- Instituts Universitaires de Formation des Maîtres

- Musée de l'armée

- Musée Gustave-Moreau

- Musée national de la marine

- Musée national J.-J.-Henner

- Musée du Louvre

- Musée du Quai Branly

- Muséum National d'Histoire Naturelle

- Musée Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

- Office national de la chasse et de la faune sauvage

- Office National de l'eau et des milieux aquatiques

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Ordre national de la Légion d'honneur

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Universités

(4) Other national public body

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

- Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

- Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

- Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

- Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

 

Italy

(1) Purchasing bodies

- Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ministero degli Affari Esteri

- Ministero dell'Interno

- Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

- Ministero della Difesa

- Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ministero dello Sviluppo Economico

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

- Ministero dell'Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

- Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

(2) Other national public bodies:

- CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

 

Cyprus

- Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

- Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

- Υπουργικό Συμβούλιο

- Βουλή των Αντιπροσώπων

- Δικαστική Υπηρεσία

- Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

- Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

- Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

- Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

- Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

- Γραφείο Προγραμματισμού

- Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

- Υπουργείο Άμυνας

- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

- Τμήμα Γεωργίας

- Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

- Τμήμα Δασών

- Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

- Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

- Μετεωρολογική Υπηρεσία

- Τμήμα Αναδασμού

- Υπηρεσία Μεταλλείων

- Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

- Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

- Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

- Αστυνομία

- Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

- Τμήμα Φυλακών

- Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

- Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

- Τμήμα Εργασίας

- Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

- Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

- Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

- Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

- Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

- Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

- Υπουργείο Εσωτερικών

- Επαρχιακές Διοικήσεις

- Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

- Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

- Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

- Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

- Πολιτική Άμυνα

- Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

- Υπηρεσία Ασύλου

- Υπουργείο Εξωτερικών

- Υπουργείο Οικονομικών

- Τελωνεία

- Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

- Στατιστική Υπηρεσία

- Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

- Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

- Κυβερνητικό Τυπογραφείο

- Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

- Τμήμα Δημοσίων Έργων

- Τμήμα Αρχαιοτήτων

- Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

- Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

- Τμήμα Οδικών Μεταφορών

- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

- Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

- Υπουργείο Υγείας

- Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

- Γενικό Χημείο

- Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

- Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

- Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

 

Latvia

(a) Ministries, secretariats of ministers for special assignments, and their subordinate institutions

- Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes

- Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

- Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

- Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

- Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

- Satversmes aizsardzības birojs

(b) Other state institution

- Augstākā tiesa

- Centrālā vēlēšanu komisija

- Finanšu un kapitāla tirgus komisija

- Latvijas Banka

- Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

- Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

- Satversmes tiesa

- Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

- Valsts kontrole

- Valsts prezidenta kanceleja

- Tiesībsarga birojs

- Nacionālā radio un televīzijas padome

- Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries)

 

Lithuania

- Prezidentūros kanceliarija

- Seimo kanceliarija

- Institutions accountable to the Seimas [Parliament]:

- Lietuvos mokslo taryba;

- Seimo kontrolierių įstaiga;

- Valstybės kontrolė;

- Specialiųjų tyrimų tarnyba;

- Valstybės saugumo departamentas;

- Konkurencijos taryba;

- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

- Vertybinių popierių komisija;

- Ryšių reguliavimo tarnyba;

- Nacionalinė sveikatos taryba;

- Etninės kultūros globos taryba;

- Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

- Valstybinė kultūros paveldo komisija;

- Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

- Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

- Vyriausioji rinkimų komisija;

- Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

- Vyriausybės kanceliarija

- Institutions accountable to the Vyriausybės [Government]:

- Ginklų fondas;

- Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

- Kūno kultūros ir sporto departamentas;

- Lietuvos archyvų departamentas;

- Mokestinių ginčų komisija;

- Statistikos departamentas;

- Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

- Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

- Viešųjų pirkimų tarnyba;

- Narkotikų kontrolės departamentas;

- Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

- Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

- Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

- Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

- Draudimo priežiūros komisija;

- Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

- Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

- Konstitucinis Teismas

- Lietuvos bankas

- Aplinkos ministerija

- Institutions under the Aplinkos ministerija [Ministry of Environment]:

- Generalinė miškų urėdija;

- Lietuvos geologijos tarnyba;

- Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

- Lietuvos standartizacijos departamentas;

- Nacionalinis akreditacijos biuras;

- Valstybinė metrologijos tarnyba;

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

- Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

- Finansų ministerija

- Institutions under the Finansų ministerija [Ministry of Finance]:

- Muitinės departamentas;

- Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

- Valstybinė mokesčių inspekcija;

- Finansų ministerijos mokymo centras.

- Krašto apsaugos ministerija

- Institutions under the Krašto apsaugos ministerijos [Ministry of National Defence]:

- Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

- Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

- Karo prievolės administravimo tarnyba;

- Krašto apsaugos archyvas;

- Krizių valdymo centras;

- Mobilizacijos departamentas;

- Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

- Infrastruktūros plėtros departamentas;

- Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

- Lietuvos kariuomenė

- Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

- Kultūros ministerija

- Institutions under the Kultūros ministerijos [Ministry of Culture]:

- Kultūros paveldo departamentas;

- Valstybinė kalbos inspekcija.

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

- Institutions under the Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Ministry of Social Security and Labour]:

- Garantinio fondo administracija;

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

- Lietuvos darbo birža;

- Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

- Trišalės tarybos sekretoriatas;

- Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

- Darbo inspekcija;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

- Ginčų komisija;

- Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

- Neįgaliųjų reikalų departamentas.

- Susisiekimo ministerija

- Institutions under the Susisiekimo ministerijos [Ministry of Transport and Communications]:

- Lietuvos automobilių kelių direkcija;

- Valstybinė geležinkelio inspekcija;

- Valstybinė kelių transporto inspekcija;

- Pasienio kontrolės punktų direkcija.

- Sveikatos apsaugos ministerija

- Institutions under the Sveikatos apsaugos ministerijos [Ministry of Health]:

- Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

- Valstybinė ligonių kasa;

- Valstybinė medicininio audito inspekcija;

- Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

- Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

- Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

- Farmacijos departamentas;

- Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

- Lietuvos bioetikos komitetas;

- Radiacinės saugos centras.

- Švietimo ir mokslo ministerija

- Institutions under the Švietimo ir mokslo ministerijos [Ministry of Education and Science]:

- Nacionalinis egzaminų centras;

- Studijų kokybės vertinimo centras.

- Teisingumo ministerija

- Institutions under the Teisingumo ministerijos [Ministry of Justice]:

- Kalėjimų departamentas;

- Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

- Europos teisės departamentas

- Ūkio ministerija

- Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministry of Economy]:

- Įmonių bankroto valdymo departamentas;

- Valstybinė energetikos inspekcija;

- Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

- Valstybinis turizmo departamentas

- Užsienio reikalų ministerija

- Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

- Vidaus reikalų ministerija

- Institutions under the Vidaus reikalų ministerijos [Ministry of the Interior]:

- Asmens dokumentų išrašymo centras;

- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

- Gyventojų registro tarnyba;

- Policijos departamentas;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

- Turto valdymo ir ūkio departamentas;

- Vadovybės apsaugos departamentas;

- Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

- Valstybės tarnybos departamentas;

- Informatikos ir ryšių departamentas;

- Migracijos departamentas;

- Sveikatos priežiūros tarnyba;

- Bendrasis pagalbos centras.

- Žemės ūkio ministerija

- Institutions under the Žemės ūkio ministerijos [Ministry of Agriculture]:

- Nacionalinė mokėjimo agentūra;

- Nacionalinė žemės tarnyba;

- Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

- Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

- Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

- Žuvininkystės departamentas

- Teismai [Courts]:

- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

- Lietuvos apeliacinis teismas;

- Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

- apygardų teismai;

- apygardų administraciniai teismai;

- apylinkių teismai;

- Nacionalinė teismų administracija

- Generalinė prokuratūra

- Other Central Public Administration Entities (institucijos [institutions], įstaigos [establishments], tarnybos [agencies]):

- Aplinkos apsaugos agentūra;

- Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

- Aplinkos projektų valdymo agentūra;

- Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

- Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

- Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

- Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

- Lietuvos AIDS centras;

- Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

- Valstybinis patologijos centras;

- Valstybinis psichikos sveikatos centras;

- Lietuvos sveikatos informacijos centras;

- Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

- Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

- Respublikinis mitybos centras;

- Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

- Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

- Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

- Muitinės kriminalinė tarnyba;

- Muitinės informacinių sistemų centras;

- Muitinės laboratorija;

- Muitinės mokymo centras;

- Valstybinis patentų biuras;

- Lietuvos teismo ekspertizės centras;

- Centrinė hipotekos įstaiga;

- Lietuvos metrologijos inspekcija;

- Civilinės aviacijos administracija;

- Lietuvos saugios laivybos administracija;

- Transporto investicijų direkcija;

- Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

- Pabėgėlių priėmimo centras

 

Luxembourg

- Ministère d'Etat

- Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

- Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

- Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

- Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

- Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

- Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

- Ministère de l'Egalité des chances

- Ministère de l'Environnement

- Ministère de la Famille et de l'Intégration

- Ministère des Finances

- Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

- Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

- Ministère de la Justice

- Ministère de la Santé

- Ministère de la Sécurité sociale

- Ministère des Transports

- Ministère du Travail et de l'Emploi

- Ministère des Travaux publics

 

Hungary

- Egészségügyi Minisztérium

- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

- Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

- Honvédelmi Minisztérium

- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

- Külügyminisztérium

- Miniszterelnöki Hivatal

- Oktatási és Kulturális Minisztérium

- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

- Pénzügyminisztérium

- Szociális és Munkaügyi Minisztérium

- Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

 

Malta

- Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

- Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

- Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

- Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

- Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

- Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

- Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

- Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

- Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

- Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

- Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

- Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

- Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

- Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

 

Netherlands

- Ministerie van Algemene Zaken

- Bestuursdepartement

- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- Rijksvoorlichtingsdienst

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- Bestuursdepartement

- Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

- Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

- Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

- Ministerie van Buitenlandse Zaken

- Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

- Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

- Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

- Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

- Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general)

- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

- Ministerie van Defensie - (Ministry of Defence)

- Bestuursdepartement

- Commando Diensten Centra (CDC)

- Defensie Telematica Organisatie (DTO)

- Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

- De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

- Defensie Materieel Organisatie (DMO)

- Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

- Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

- Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

- Ministerie van Economische Zaken

- Bestuursdepartement

- Centraal Planbureau (CPB)

- SenterNovem

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

- Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

- Agentschap Telecom

- Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

- Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

- Octrooicentrum Nederland

- Consumentenautoriteit

- Ministerie van Financiën

- Bestuursdepartement

- Belastingdienst Automatiseringscentrum

- Belastingdienst

- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (the various Divisions of the Tax and Customs Administration throughout the Netherlands)

- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))

- Belastingdienst Opleidingen

- Dienst der Domeinen

- Ministerie van Justitie

- Bestuursdepartement

- Dienst Justitiële Inrichtingen

- Raad voor de Kinderbescherming

- Centraal Justitie Incasso Bureau

- Openbaar Ministerie

- Immigratie en Naturalisatiedienst

- Nederlands Forensisch Instituut

- Dienst Terugkeer & Vertrek

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

- Bestuursdepartement

- Dienst Regelingen (DR)

- Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

- Algemene Inspectiedienst (AID)

- Dienst Landelijk Gebied (DLG)

- Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

- Bestuursdepartement

- Inspectie van het Onderwijs

- Erfgoedinspectie

- Centrale Financiën Instellingen

- Nationaal Archief

- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

- Onderwijsraad

- Raad voor Cultuur

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Bestuursdepartement

- Inspectie Werk en Inkomen

- Agentschap SZW

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Bestuursdepartement

- Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

- Directoraat-generaal Personenvervoer

- Directoraat-generaal Water

- Centrale diensten (Central Services)

- Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

- Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

- Rijkswaterstaat, Bestuur

- De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (Each individual regional service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)

- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Each individual specialist service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)

- Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

- Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

- Bouwdienst

- Corporate Dienst

- Data ICT Dienst

- Dienst Verkeer en Scheepvaart

- Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

- Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

- Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

- Waterdienst

- Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

- Port state Control

- Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

- Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

- Toezichthouder Beheer Eenheid Water

- Toezichthouder Beheer Eenheid Land

- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Bestuursdepartement

- Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

- Directoraat-generaal Ruimte

- Directoraat-general Milieubeheer

- Rijksgebouwendienst

- VROM Inspectie

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- Bestuursdepartement

- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

- Inspectie Gezondheidszorg

- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

- Sociaal en Cultureel Planbureau

- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

- Tweede Kamer der Staten-Generaal

- Eerste Kamer der Staten-Generaal

- Raad van State

- Algemene Rekenkamer

- Nationale Ombudsman

- Kanselarij der Nederlandse Orden

- Kabinet der Koningin

- Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

 

Austria

- Bundeskanzleramt

- Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

- Bundesministerium für Finanzen

- Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

- Bundesministerium für Inneres

- Bundesministerium für Justiz

- Bundesministerium für Landesverteidigung

- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

- Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

- Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

- Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

- Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

- Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft mbH

- Bundesbeschaffung GmbH

- Bundesrechenzentrum GmbH

 

Poland

- Kancelaria Prezydenta RP

- Kancelaria Sejmu RP

- Kancelaria Senatu RP

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- Sąd Najwyższy

- Naczelny Sąd Administracyjny

- Wojewódzkie sądy administracyjne

- Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne

- Trybunał Konstytucyjny

- Najwyższa Izba Kontroli

- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

- Biuro Rzecznika Praw Dziecka

- Biuro Ochrony Rządu

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

- Centralne Biuro Antykorupcyjne

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

- Ministerstwo Finansów

- Ministerstwo Gospodarki

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Obrony Narodowej

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Ministerstwo Skarbu Państwa

- Ministerstwo Sprawiedliwości

- Ministerstwo Infrastruktury

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Ministerstwo Środowiska

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych

- Ministerstwo Zdrowia

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

- Urząd Regulacji Energetyki

- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

- Urząd Transportu Kolejowego

- Urząd Dozoru Technicznego

- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

- Urząd Zamówień Publicznych

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Urząd Lotnictwa Cywilnego

- Urząd Komunikacji Elektronicznej

- Wyższy Urząd Górniczy

- Główny Urząd Miar

- Główny Urząd Geodezji i Kartografii

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

- Główny Urząd Statystyczny

- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- Państwowa Komisja Wyborcza

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Rządowe Centrum Legislacji

- Narodowy Fundusz Zdrowia

- Polska Akademia Nauk

- Polskie Centrum Akredytacji

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

- Polska Organizacja Turystyczna

- Polski Komitet Normalizacyjny

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Komisja Nadzoru Finansowego

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

- Komenda Główna Policji

- Komenda Główna Straży Granicznej

- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

- Główny Inspektorat Transportu Drogowego

- Główny Inspektorat Farmaceutyczny

- Główny Inspektorat Sanitarny

- Główny Inspektorat Weterynarii

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

- Agencja Wywiadu

- Agencja Mienia Wojskowego

- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Agencja Rynku Rolnego

- Agencja Nieruchomości Rolnych

- Państwowa Agencja Atomistyki

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

- Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Agencja Rezerw Materiałowych

- Narodowy Bank Polski

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

- Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

- Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe"

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- Urzędy wojewódzkie

- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

 

Portugal

- Presidência do Conselho de Ministros

- Ministério das Finanças e da Administração Pública

- Ministério da Defesa Nacional

- Ministério dos Negócios Estrangeiros

- Ministério da Administração Interna

- Ministério da Justiça

- Ministério da Economia e da Inovação

- Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

- Ministério da Educação

- Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior

- Ministério da Cultura

- Ministério da Saúde

- Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

- Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

- Presidência da República

- Tribunal Constitucional

- Tribunal de Contas

- Provedoria de Justiça

 

Romania

- Administraţia Prezidenţială

- Senatul României

- Camera Deputaţilor

- Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

- Curtea Constituţională

- Consiliul Legislativ

- Curtea de Conturi

- Consiliul Superior al Magistraturii

- Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

- Secretariatul General al Guvernului

- Cancelaria primului ministru

- Ministerul Afacerilor Externe

- Ministerul Economiei şi Finanţelor

- Ministerul Justiţiei

- Ministerul Apărării

- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

- Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse

- Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Ministerul Transporturilor

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei

- Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului

- Ministerul Sănătăţii Publice

- Ministerul Culturii şi Cultelor

- Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

- Serviciul Român de Informaţii

- Serviciul de Informaţii Externe

- Serviciul de Protecţie şi Pază

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

- Consiliul Naţional al Audiovizualului

- Consiliul Concurenţei (CC)

- Direcţia Naţională Anticorupţie

- Inspectoratul General de Poliţie

- Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC)

- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

- Autoritatea Navală Română

- Autoritatea Feroviară Română

- Autoritatea Rutieră Română

- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

- Autoritatea Naţională pentru Turism

- Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

- Autoritatea Naţională pentru Tineret

- Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica

- Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

- Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale

- Autoritatea Electorală Permanente

- Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

- Agenţia Naţională a Medicamentului

- Agenţia Naţională pentru Sport

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

- Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

- Agenţia Română pentru Conservarea Energiei

- Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

- Agenţia Română pentru Investiţii Străine

- Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

- Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

- Agenţia Naţională Anti-doping

- Agenţia Nucleară

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei

- Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

- Agenţia naţională Antidrog

 

Slovenia

- Predsednik Republike Slovenije

- Državni zbor Republike Slovenije

- Državni svet Republike Slovenije

- Varuh človekovih pravic

- Ustavno sodišče Republike Slovenije

- Računsko sodišče Republike Slovenije

- Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

- Slovenska akademija znanosti in umetnosti

- Vladne službe

- Ministrstvo za finance

- Ministrstvo za notranje zadeve

- Ministrstvo za zunanje zadeve

- Ministrstvo za obrambo

- Ministrstvo za pravosodje

- Ministrstvo za gospodarstvo

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- Ministrstvo za promet

- Ministrstvo za okolje in prostor

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

- Ministrstvo za zdravje

- Ministrstvo za javno upravo

- Ministrstvo za šolstvo in šport

- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

- Ministrstvo za kulturo

- Vrhovno sodišče Republike Slovenije

- višja sodišča

- okrožna sodišča

- okrajna sodišča

- Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

- Okrožna državna tožilstva

- Državno pravobranilstvo

- Upravno sodišče Republike Slovenije

- Višje delovno in socialno sodišče

- delovna sodišča

- Davčna uprava Republike Slovenije

- Carinska uprava Republike Slovenije

- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

- Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

- Uprava Republike Slovenije za javna plačila

- Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

- Policija

- Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

- Generalštab Slovenske vojske

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

- Tržni inšpektorat Republike Slovenije

- Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

- Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

- Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

- Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

- Veterinarska uprava Republike Slovenije

- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

- Direkcija Republike Slovenije za caste

- Prometni inšpektorat Republike Slovenije

- Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

- Agencija Republike Slovenije za okolje

- Geodetska uprava Republike Slovenije

- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

- Inšpektorat Republike Slovenije za delo

- Zdravstveni inšpektorat

- Urad Republike Slovenije za kemikalije

- Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

- Urad Republike Slovenije za meroslovje

- Urad za visoko šolstvo

- Urad Republike Slovenije za mladino

- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

- Arhiv Republike Slovenije

- Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

- Služba vlade za zakonodajo

- Služba vlade za evropske zadeve

- Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

- Urad vlade za komuniciranje

- Urad za enake možnosti

- Urad za verske skupnosti

- Urad za narodnosti

- Urad za makroekonomske analize in razvoj

- Statistični urad Republike Slovenije

- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

- Protokol Republike Slovenije

- Urad za varovanje tajnih podatkov

- Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

- Informacijski pooblaščenec

- Državna volilna komisija

 

Slovakia

Ministries and other central government authorities referred to as in Act No. 575/2001 Coll. on the structure of activities of the Government and central state administration authorities in wording of later regulations:

- Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

- Národná rada Slovenskej republiky

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

- Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

- Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

- Úrad vlády Slovenskej republiky

- Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

- Štatistický úrad Slovenskej republiky

- Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

- Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

- Úrad pre verejné obstarávanie

- Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

- Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

- Národný bezpečnostný úrad

- Ústavný súd Slovenskej republiky

- Najvyšší súd Slovenskej republiky

- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

- Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

- Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

- Úrad pre finančný trh

- Úrad na ochranu osobných údajov

- Kancelária verejného ochrancu práv

 

Finland

- Oikeuskanslerinvirasto - Justitiekanslersämbetet

- Liikenne- ja viestintäministeriö - Kommunikationsministeriet

- Ajoneuvohallintokeskus AKE - Fordonsförvaltningscentralen AKE

- Ilmailuhallinto - Luftfartsförvaltningen

- Ilmatieteen laitos - Meteorologiska institutet

- Merenkulkulaitos - Sjöfartsverket

- Merentutkimuslaitos - Havsforskningsinstitutet

- Ratahallintokeskus RHK - Banförvaltningscentralen RHK

- Rautatievirasto - Järnvägsverket

- Tiehallinto - Vägförvaltningen

- Viestintävirasto - Kommunikationsverket

- Maa- ja metsätalousministeriö - Jord- och skogsbruksministeriet

- Elintarviketurvallisuusvirasto - Livsmedelssäkerhetsverket

- Maanmittauslaitos - Lantmäteriverket

- Maaseutuvirasto - Landsbygdsverket

- Oikeusministeriö - Justitieministeriet

- Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byrå

- Tuomioistuimet - domstolar

- Korkein oikeus - Högsta domstolen

- Korkein hallinto-oikeus - Högsta förvaltningsdomstolen

- Hovioikeudet - hovrätter

- Käräjäoikeudet - tingsrätter

- Hallinto-oikeudet - förvaltningsdomstolar

- Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen

- Työtuomioistuin - Arbetsdomstolen

- Vakuutusoikeus - Försäkringsdomstolen

- Kuluttajariitalautakunta - Konsumenttvistenämnden

- Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsendet

- HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti - HEUNI - Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

- Konkurssiasiamiehen toimisto - Konkursombudsmannens byrå

- Kuluttajariitalautakunta - Konsumenttvistenämnden

- Oikeushallinnon palvelukeskus - Justitieförvaltningens servicecentral

- Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus - Justitieförvaltningens datateknikcentral

- Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) - Rättspolitiska forskningsinstitutet

- Oikeusrekisterikeskus - Rättsregistercentralen

- Onnettomuustutkintakeskus - Centralen för undersökning av olyckor

- Rikosseuraamusvirasto - Brottspåföljdsverket

- Rikosseuraamusalan koulutuskeskus - Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

- Rikoksentorjuntaneuvosto -Rådet för brottsförebyggande

- Saamelaiskäräjät - Sametinget

- Valtakunnansyyttäjänvirasto - Riksåklagarämbetet

- Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsendet

- Opetusministeriö - Undervisningsministeriet

- Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen

- Valtion elokuvatarkastamo - Statens filmgranskningsbyrå

- Puolustusministeriö - Försvarsministeriet

- Puolustusvoimat - Försvarsmakten

- Sisäasiainministeriö - Inrikesministeriet

- Väestörekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen

- Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen

- Liikkuva poliisi - Rörliga polisen

- Rajavartiolaitos - Gränsbevakningsväsendet

- Lääninhallitukset - Länstyrelserna

- Suojelupoliisi - Skyddspolisen

- Poliisiammattikorkeakoulu - Polisyrkeshögskolan

- Poliisin tekniikkakeskus - Polisens teknikcentral

- Poliisin tietohallintokeskus - Polisens datacentral

- Helsingin kihlakunnan poliisilaitos - Polisinrättningen i Helsingfors

- Pelastusopisto - Räddningsverket

- Hätäkeskuslaitos - Nödcentralsverket

- Maahanmuuttovirasto - Migrationsverket

- Sisäasiainhallinnon palvelukeskus - Inrikesförvaltningens servicecentral

- Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet

- Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta - Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

- Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta - Besvärsnämnden för socialtrygghet

- Lääkelaitos - Läkemedelsverket

- Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Rättsskyddscentralen för hälsovården

- Säteilyturvakeskus - Strålsäkerhetscentralen

- Kansanterveyslaitos - Folkhälsoinstitutet

- Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO - Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

- Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus - Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes - Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

- Vakuutusvalvontavirasto - Försäkringsinspektionen

- Työ- ja elinkeinoministeriö - Arbets- och näringsministeriet

- Kuluttajavirasto - Konsumentverket

- Kilpailuvirasto - Konkurrensverket

- Patentti- ja rekisterihallitus - Patent- och registerstyrelsen

- Valtakunnansovittelijain toimisto - Riksförlikningsmännens byrå

- Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga förläggningar för asylsökande

- Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket

- Geologian tutkimuskeskus - Geologiska forskningscentralen

- Huoltovarmuuskeskus - Försörjningsberedskapscentralen

- Kuluttajatutkimuskeskus - Konsumentforskningscentralen

- Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Centralen för turistfrämjande

- Mittatekniikan keskus (MIKES) - Mätteknikcentralen

- Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus − Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

- Turvatekniikan keskus (TUKES) - Säkerhetsteknikcentralen

- Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - Statens tekniska forskningscentral

- Syrjintälautakunta - Nationella diskrimineringsnämnden

- Työneuvosto - Arbetsrådet

- Vähemmistövaltuutetun toimisto - Minoritetsombudsmannens byrå

- Ulkoasiainministeriö - Utrikesministeriet

- Valtioneuvoston kanslia - Statsrådets kansli

- Valtiovarainministeriö - Finansministeriet

- Valtiokonttori - Statskontoret

- Verohallinto - Skatteförvaltningen

- Tullilaitos - Tullverket

- Tilastokeskus - Statistikcentralen

- Valtion taloudellinen tutkimuskeskus - Statens ekonomiska forskiningscentral

- Ympäristöministeriö - Miljöministeriet

- Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral

- Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus - Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

- Valtiontalouden tarkastusvirasto - Statens revisionsverk

 

Sweden

A

- Affärsverket svenska kraftnät

- Akademien för de fria konsterna

- Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

- Allmänna pensionsfonden

- Allmänna reklamationsnämnden

- Ambassader

- Ansvarsnämnd, statens

- Arbetsdomstolen

- Arbetsförmedlingen

- Arbetsgivarverk, statens

- Arbetslivsinstitutet

- Arbetsmiljöverket

- Arkitekturmuseet

- Arrendenämnder

- Arvsfondsdelegationen

B

- Banverket

- Barnombudsmannen

- Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

- Bergsstaten

- Biografbyrå, statens

- Biografiskt lexikon, svenskt

- Birgittaskolan

- Blekinge tekniska högskola

- Bokföringsnämnden

- Bolagsverket

- Bostadsnämnd, statens

- Bostadskreditnämnd, statens

- Boverket

- Brottsförebyggande rådet

- Brottsoffermyndigheten

C

- Centrala studiestödsnämnden

D

- Danshögskolan

- Datainspektionen

- Departementen

- Domstolsverket

- Dramatiska institutet

E

- Ekeskolan

- Ekobrottsmyndigheten

- Ekonomistyrningsverket

- Ekonomiska rådet

- Elsäkerhetsverket

- Energimarknadsinspektionen

- Energimyndighet, statens

- EU/FoU-rådet

- Exportkreditnämnden

- Exportråd, Sveriges

F

- Fastighetsmäklarnämnden

- Fastighetsverk, statens

- Fideikommissnämnden

- Finansinspektionen

- Finanspolitiska rådet

- Finsk-svenska gränsälvskommissionen

- Fiskeriverket

- Flygmedicincentrum

- Folkhälsoinstitut, statens

- Fonden för fukt- och mögelskador

- Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

- Folke Bernadotteakademin

- Forskarskattenämnden

- Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

- Fortifikationsverket

- Forum för levande historia

- Försvarets materielverk

- Försvarets radioanstalt

- Försvarets underrättelsenämnd

- Försvarshistoriska museer, statens

- Försvarshögskolan

- Försvarsmakten

- Försäkringskassan

G

- Gentekniknämnden

- Geologiska undersökning

- Geotekniska institut, statens

- Giftinformationscentralen

- Glesbygdsverket

- Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

- Granskningsnämnden för radio och TV

- Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

- Gymnastik- och Idrottshögskolan

- Göteborgs universitet

H

- Handelsflottans kultur- och fritidsråd

- Handelsflottans pensionsanstalt

- Handelssekreterare

- Handelskamrar, auktoriserade

- Handikappombudsmannen

- Handikappråd, statens

- Harpsundsnämnden

- Haverikommission, statens

- Historiska museer, statens

- Hjälpmedelsinstitutet

- Hovrätterna

- Hyresnämnder

- Häktena

- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

- Högskolan Dalarna

- Högskolan i Borås

- Högskolan i Gävle

- Högskolan i Halmstad

- Högskolan i Kalmar

- Högskolan i Karlskrona/Ronneby

- Högskolan i Kristianstad

- Högskolan i Skövde

- Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

- Högskolan på Gotland

- Högskolans avskiljandenämnd

- Högskoleverket

- Högsta domstolen

I

- ILO-kommittén

- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

- Inspektionen för strategiska produkter

- Institut för kommunikationsanalys, statens

- Institut för psykosocial medicin, statens

- Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

- Institutet för rymdfysik

- Institutet för tillväxtpolitiska studier

- Institutionsstyrelse, statens

- Insättningsgarantinämnden

- Integrationsverket

- Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

- Jordbruksverk, statens

- Justitiekanslern

- Jämställdhetsombudsmannen

- Jämställdhetsnämnden

- Järnvägar, statens

- Järnvägsstyrelsen

K

- Kammarkollegiet

- Kammarrätterna

- Karlstads universitet

- Karolinska Institutet

- Kemikalieinspektionen

- Kommerskollegium

- Konjunkturinstitutet

- Konkurrensverket

- Konstfack

- Konsthögskolan

- Konstnärsnämnden

- Konstråd, statens

- Konsulat

- Konsumentverket

- Krigsvetenskapsakademin

- Krigsförsäkringsnämnden

- Kriminaltekniska laboratorium, statens

- Kriminalvården

- Krisberedskapsmyndigheten

- Kristinaskolan

- Kronofogdemyndigheten

- Kulturråd, statens

- Kungl. Biblioteket

- Kungl. Konsthögskolan

- Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

- Kungl. Tekniska högskolan

- Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

- Kungl Vetenskapsakademien

- Kustbevakningen

- Kvalitets- och kompetensråd, statens

- Kärnavfallsfondens styrelse

L

- Lagrådet

- Lantbruksuniversitet, Sveriges

- Lantmäteriverket

- Linköpings universitet

- Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

- Livsmedelsverk, statens

- Livsmedelsekonomiska institutet

- Ljud- och bildarkiv, statens

- Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

- Lotteriinspektionen

- Luftfartsverket

- Luftfartsstyrelsen

- Luleå tekniska universitet

- Lunds universitet

- Läkemedelsverket

- Läkemedelsförmånsnämnden

- Länsrätterna

- Länsstyrelserna

- Lärarhögskolan i Stockholm

M

- Malmö högskola

- Manillaskolan

- Maritima muséer, statens

- Marknadsdomstolen

- Medlingsinstitutet

- Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

- Migrationsverket

- Militärhögskolor

- Mittuniversitetet

- Moderna museet

- Museer för världskultur, statens

- Musikaliska Akademien

- Musiksamlingar, statens

- Myndigheten för handikappolitisk samordning

- Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

- Myndigheten för skolutveckling

- Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

- Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

- Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

- Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

- Mälardalens högskola

N

- Nationalmuseum

- Nationellt centrum för flexibelt lärande

- Naturhistoriska riksmuseet

- Naturvårdsverket

- Nordiska Afrikainstitutet

- Notarienämnden

- Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

- Nämnden för statligt stöd till trossamfund

- Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

- Nämnden mot diskriminering

- Nämnden för elektronisk förvaltning

- Nämnden för Rh-anpassad utbildning

- Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

- Oljekrisnämnden

- Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

- Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

- Operahögskolan i Stockholm

P

- Patent- och registreringsverket

- Patentbesvärsrätten

- Pensionsverk, statens

- Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

- Pliktverk, Totalförsvarets

- Polarforskningssekretariatet

- Post- och telestyrelsen

- Premiepensionsmyndigheten

- Presstödsnämnden

R

- Radio- och TV-verket

- Rederinämnden

- Regeringskansliet

- Regeringsrätten

- Resegarantinämnden

- Registernämnden

- Revisorsnämnden

- Riksantikvarieämbetet

- Riksarkivet

- Riksbanken

- Riksdagsförvaltningen

- Riksdagens ombudsmän

- Riksdagens revisorer

- Riksgäldskontoret

- Rikshemvärnsrådet

- Rikspolisstyrelsen

- Riksrevisionen

- Rikstrafiken

- Riksutställningar, Stiftelsen

- Riksvärderingsnämnden

- Rymdstyrelsen

- Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

- Räddningsverk, statens

- Rättshjälpsmyndigheten

- Rättshjälpsnämnden

- Rättsmedicinalverket

S

- Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

- Sameskolstyrelsen och sameskolor

- Sametinget

- SIS, Standardiseringen i Sverige

- Sjöfartsverket

- Skatterättsnämnden

- Skatteverket

- Skaderegleringsnämnd, statens

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

- Skogsstyrelsen

- Skogsvårdsstyrelserna

- Skogs och lantbruksakademien

- Skolverk, statens

- Skolväsendets överklagandenämnd

- Smittskyddsinstitutet

- Socialstyrelsen

- Specialpedagogiska institutet

- Specialskolemyndigheten

- Språk- och folkminnesinstitutet

- Sprängämnesinspektionen

- Statistiska centralbyrån

- Statskontoret

- Stockholms universitet

- Stockholms internationella miljöinstitut

- Strålsäkerhetsmyndigheten

- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

- Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

- Styrelsen för Samefonden

- Styrelsen för psykologiskt försvar

- Stängselnämnden

- Svenska institutet

- Svenska institutet för europapolitiska studier

- Svenska ESF rådet

- Svenska Unescorådet

- Svenska FAO kommittén

- Svenska Språknämnden

- Svenska Skeppshypotekskassan

- Svenska institutet i Alexandria

- Sveriges författarfond

- Säkerhetspolisen

- Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

- Södertörns högskola

T

- Taltidningsnämnden

- Talboks- och punktskriftsbiblioteket

- Teaterhögskolan i Stockholm

- Tingsrätterna

- Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

- Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

- Totalförsvarets forskningsinstitut

- Totalförsvarets pliktverk

- Tullverket

- Turistdelegationen

U

- Umeå universitet

- Ungdomsstyrelsen

- Uppsala universitet

- Utlandslönenämnd, statens

- Utlänningsnämnden

- Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

- Utrikesnämnden

- Utsädeskontroll, statens

V

- Valideringsdelegationen

- Valmyndigheten

- Vatten- och avloppsnämnd, statens

- Vattenöverdomstolen

- Verket för förvaltningsutveckling

- Verket för högskoleservice

- Verket för innovationssystem (VINNOVA)

- Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

- Vetenskapsrådet

- Veterinärmedicinska anstalt, statens

- Veterinära ansvarsnämnden

- Väg- och transportforskningsinstitut, statens

- Vägverket

- Vänerskolan

- Växjö universitet

- Växtsortnämnd, statens

Å

- Åklagarmyndigheten

- Åsbackaskolan

Ö

- Örebro universitet

- Örlogsmannasällskapet

- Östervångsskolan

- Överbefälhavaren

- Överklagandenämnden för högskolan

- Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

- Överklagandenämnden för studiestöd

- Överklagandenämnden för totalförsvaret

 

United Kingdom

- Cabinet Office

- Office of the Parliamentary Counsel

- Central Office of Information

- Charity Commission

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

- Crown Prosecution Service

- Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

- Competition Commission

- Gas and Electricity Consumers' Council

- Office of Manpower Economics

- Department for Children, Schools and Families

- Department of Communities and Local Government

- Rent Assessment Panels

- Department for Culture, Media and Sport

- British Library

- British Museum

- Commission for Architecture and the Built Environment

- The Gambling Commission

- Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

- Imperial War Museum

- Museums, Libraries and Archives Council

- National Gallery

- National Maritime Museum

- National Portrait Gallery

- Natural History Museum

- Science Museum

- Tate Gallery

- Victoria and Albert Museum

- Wallace Collection

- Department for Environment, Food and Rural Affairs

- Agricultural Dwelling House Advisory Committees

- Agricultural Land Tribunals

- Agricultural Wages Board and Committees

- Cattle Breeding Centre

- Countryside Agency

- Plant Variety Rights Office

- Royal Botanic Gardens, Kew

- Royal Commission on Environmental Pollution

- Department of Health

- Dental Practice Board

- National Health Service Strategic Health Authorities

- NHS Trusts

- Prescription Pricing Authority

- Department for Innovation, Universities and Skills

- Higher Education Funding Council for England

- National Weights and Measures Laboratory

- Patent Office

- Department for International Development

- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

- Legal Secretariat to the Law Officers

- Department for Transport

- Maritime and Coastguard Agency

- Department for Work and Pensions

- Disability Living Allowance Advisory Board

- Independent Tribunal Service

- Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

- Occupational Pensions Regulatory Authority

- Regional Medical Service

- Social Security Advisory Committee

- Export Credits Guarantee Department

- Foreign and Commonwealth Office

- Wilton Park Conference Centre

- Government Actuary's Department

- Government Communications Headquarters

- Home Office

- HM Inspectorate of Constabulary

- House of Commons

- House of Lords

- Ministry of Defence

- Defence Equipment & Support

- Meteorological Office

- Ministry of Justice

- Boundary Commission for England

- Combined Tax Tribunal

- Council on Tribunals

- Court of Appeal - Criminal

- Employment Appeals Tribunal

- Employment Tribunals

- HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

- Immigration Appellate Authorities

- Immigration Adjudicators

- Immigration Appeals Tribunal

- Lands Tribunal

- Law Commission

- Legal Aid Fund (England and Wales)

- Office of the Social Security Commissioners

- Parole Board and Local Review Committees

- Pensions Appeal Tribunals

- Public Trust Office

- Supreme Court Group (England and Wales)

- Transport Tribunal

- The National Archives

- National Audit Office

- National Savings and Investments

- National School of Government

- Northern Ireland Assembly Commission

- Northern Ireland Court Service

- Coroners Courts

- County Courts

- Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

- Crown Court

- Enforcement of Judgements Office

- Legal Aid Fund

- Magistrates' Courts

- Pensions Appeals Tribunals

- Northern Ireland, Department for Employment and Learning

- Northern Ireland, Department for Regional Development

- Northern Ireland, Department for Social Development

- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

- Northern Ireland, Department of Education

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

- Northern Ireland, Department of the Environment

- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

- Northern Ireland Office

- Crown Solicitor's Office

- Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

- Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

- Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

- Police Service of Northern Ireland

- Probation Board for Northern Ireland

- State Pathologist Service

- Office of Fair Trading

- Office for National Statistics

- National Health Service Central Register

- Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

- Paymaster General's Office

- Postal Business of the Post Office

- Privy Council Office

- Public Record Office

- HM Revenue and Customs

- The Revenue and Customs Prosecutions Office

- Royal Hospital, Chelsea

- Royal Mint

- Rural Payments Agency

- Scotland, Auditor-General

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

- Scotland, General Register Office

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

- Scotland, Registers of Scotland

- The Scotland Office

- The Scottish Ministers

- Architecture and Design Scotland

- Crofters Commission

- Deer Commission for Scotland

- Lands Tribunal for Scotland

- National Galleries of Scotland

- National Library of Scotland

- National Museums of Scotland

- Royal Botanic Garden, Edinburgh

- Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

- Scottish Further and Higher Education Funding Council

- Scottish Law Commission

- Community Health Partnerships

- Special Health Boards

- Health Boards

- The Office of the Accountant of Court

- High Court of Justiciary

- Court of Session

- HM Inspectorate of Constabulary

- Parole Board for Scotland

- Pensions Appeal Tribunals

- Scottish Land Court

- Sheriff Courts

- Scottish Police Services Authority

- Office of the Social Security Commissioners

- The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

- Keeper of the Records of Scotland

- The Scottish Parliamentary Body Corporate

- HM Treasury

- Office of Government Commerce

- United Kingdom Debt Management Office

- The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

- The Welsh Ministers

- Higher Education Funding Council for Wales

- Local Government Boundary Commission for Wales

- The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

- Valuation Tribunals (Wales)

- Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

- Welsh Rent Assessment Panels

3. List of supplies and equipment purchased by Ministries of defence and Agencies for defence or security activities in Belgium, Bulgaria, Czech republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom that are covered by Chapter II of Section V of Title II of this Agreement:

Chapter 25: Salt, sulphur, earths and stone, plastering materials, lime and cement

Chapter 26: Metallic ores, slag and ash

Chapter 27: Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation, bituminous substances, mineral waxes

except:

ex 27.10: special engine fuels

Chapter 28: Inorganic chemicals, organic and inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radio-active elements and isotopes

except:

ex 28.09: explosives

ex 28.13: explosives

ex 28.14: tear gas

ex 28.28: explosives

ex 28.32: explosives

ex 28.39: explosives

ex 28.50: toxic products

ex 28.51: toxic products

ex 28.54: explosives

Chapter 29: Organic chemicals

except:

ex 29.03: explosives

ex 29.04: explosives

ex 29.07: explosives

ex 29.08: explosives

ex 29.11: explosives

ex 29.12: explosives

ex 29.13: toxic products

ex 29.14: toxic products

ex 29.15: toxic products

ex 29.21: toxic products

ex 29.22: toxic products

ex 29.23: toxic products

ex 29.26: explosives

ex 29.27: toxic products

ex 29.29: explosives

Chapter 30: Pharmaceutical products

Chapter 31: Fertilisers

Chapter 32: Tanning and dyeing extracts, tannings and their derivatives, dyes, colours, paints and varnishes, putty, fillers and stoppings, inks

Chapter 33: Essential oils and resinoids, perfumery, cosmetic or toilet preparations

Chapter 34: Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing and scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes and "dental waxes"

Chapter 35: Albuminoidal substances, glues, enzymes

Chapter 37: Photographic and cinematographic goods

Chapter 38: Miscellaneous chemical products

except:

ex 38.19: toxic products

Chapter 39: Artificial resins and plastic materials, cellulose esters and ethers, articles thereof

except:

ex 39.03: explosives

Chapter 40: Rubber, synthetic rubber, factice, and articles thereof

except:

ex 40.11: bullet-proof tyres

Chapter 41: Raw hides and skins (other than fur skins) and leather

Chapter 42: Articles of leather, saddlery and harness, travel goods, handbags and similar containers, articles of animal gut (other than silk-worm gut)

Chapter 43: Furskins and artificial fur, manufactures thereof

Chapter 44: Wood and articles of wood, wood charcoal

Chapter 45: Cork and articles of cork

Chapter 46: Manufactures of straw of esparto and of other plaiting materials, basket ware and wickerwork

Chapter 47: Paper-making material

Chapter 48: Paper and paperboard, articles of paper pulp, of paper or of paperboard

Chapter 49: Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry, manuscripts, typescripts and plans

Chapter 65: Headgear and parts thereof

Chapter 66: Umbrellas, sunshades, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

Chapter 67: Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down, artificial flowers, articles of human hair

Chapter 68: Articles of stone, of plaster, of cement, of asbestos, of mica and of similar materials

Chapter 69: Ceramic products

Chapter 70: Glass and glassware

Chapter 71: Pearls, precious and semi-precious stones, precious metals, rolled precious metals, and articles thereof; imitation jewellery

Chapter 73: Iron and steel and articles thereof

Chapter 74: Copper and articles thereof

Chapter 75: Nickel and articles thereof

Chapter 76: Aluminium and articles thereof

Chapter 77: Magnesium and beryllium and articles thereof

Chapter 78: Lead and articles thereof

Chapter 79: Zinc and articles thereof

Chapter 80: Tin and articles thereof

Chapter 81: Other base metals employed in metallurgy and articles thereof

Chapter 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal, parts thereof

except:

ex 82.05: tools

ex 82.07: tools, parts

Chapter 83: Miscellaneous articles of base metal

Chapter 84: Boilers, machinery and mechanical appliances, parts thereof

except:

ex 84.06: engines

ex 84.08: other engines

ex 84.45: machinery

ex 84.53: automatic data-processing machines

ex 84.55: parts of machines under heading No 84.53

ex 84.59: nuclear reactors

Chapter 85: Electrical machinery and equipment, parts thereof

except:

ex 85.13: telecommunication equipment

ex 85.15: transmission apparatus

Chapter 86: Railway and tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway and tramway tracks fixtures and fittings, traffic signalling equipment of all kinds (not electrically powered)

except:

ex 86.02: armoured locomotives, electric

ex 86.03: other armoured locomotives

ex 86.05: armoured wagons

ex 86.06: repair wagons

ex 86.07: wagons

Chapter 87: Vehicles, other than railway or tramway rolling-stock, and parts thereof

except:

ex 87.08: tanks and other armoured vehicles

ex 87.01: tractors

ex 87.02: military vehicles

ex 87.03: breakdown lorries

ex 87.09: motorcycles

ex 87.14: trailers

Chapter 89: Ships, boats and floating structures

except:

ex 89.01 A: warships

Chapter 90: Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus, parts thereof

except:

ex 90.05: binoculars

ex 90.13: miscellaneous instruments, lasers

ex 90.14: telemeters

ex 90.28: electrical and electronic measuring instruments

ex 90.11: microscopes

ex 90.17: medical instruments

ex 90.18: mechano-therapy appliances

ex 90.19: orthopaedic appliances

ex 90.20: X-ray apparatus

Chapter 91: Manufacture of watches and clocks

Chapter 92: Musical instruments, sound recorders or reproducers, television image and sound recorders or reproducers, parts and accessories of such articles

Chapter 94: Furniture and parts thereof, bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings

except:

ex 94.01 A: aircraft seats

Chapter 95: Articles and manufactures of carving or moulding material

Chapter 96: Brooms, brushes, powder-puffs and sieves

Chapter 98: Miscellaneous manufactured articles

Sub-Annex 2
All other entities whose procurement is covered by Chapter II of
Section V of Title II of this Agreement

Goods & Services

Thresholds SDR 400 000

Works

Thresholds SDR 5 000 000

Commitments by the Union

All entities listed under Sub-Annex 1 and public authorities and public undertakings which conduct procurement of goods, services and works in accordance with the detailed provisions of Directive 2004/17/EC, for exercising one or more activities referred bellow:

(a) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of drinking water or the supply of drinking water to such networks;

(b) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of electricity or the supply of electricity to such networks;

(c) the provision of airport or other terminal facilities to carriers by air;

(d) the provision of maritime or inland port or other terminal facilities to carriers by sea or inland waterway;

(e) operation of networks providing a service to the public in the field of transport by railway, automated systems, tramway, trolley bus, bus or cable;

(f) activities relating to the exploitation of a geographical area for the purpose of exploring for or extracting oil, gas, coal or other solid fuels.

Commitments by Iraq

All entities listed under Sub-Annex 1 and public authorities and public undertakings which conduct procurement of goods, services and works for exercising one or more activities referred below:

(a) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of drinking water or the supply of drinking water to such networks;

(b) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of electricity or the supply of electricity to such networks;

(c) the provision of airport or other terminal facilities to carriers by air;

(d) the provision of maritime or inland port or other terminal facilities to carriers by sea or inland waterway;

(e) operation of networks providing a service to the public in the field of transport by railway, automated systems, tramway, trolley bus, bus or cable;

(f) activities relating to the exploitation of a geographical area for the purpose of exploring for or extracting oil, gas, coal or other solid fuels.

Sub-Annex 3
Services, other than construction services, covered by Chapter II of
Section V of Title II of this Agreement

Commitments by Iraq

Subject

CPC Reference No.

Maintenance and repair services

6112, 6122, 633, 886

Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail

712 (except 71235), 7512, 87304

Air transport services of passengers and freight, except transport of mail

73 (except 7321)

Transport of mail by land, except rail, and by air

71235, 7321

Telecommunications services

752* (except 7524, 7525, 7526)

Financial services

(a) Insurance services

(b) Banking and investments services**

ex 81, 812, 814

Computer and related services

84

Accounting, auditing and bookkeeping services

862

Market research and public opinion polling services

864

Management consulting services and related services

865, 866***

Architectural services; engineering services and integrated engineering services, urban planning and landscape architectural services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

867

Advertising services

871

Building-cleaning services and property management services

874, 82201 - 82206

Publishing and printing services on a fee or contract basis

88442

Sewage and refuse disposal; sanitation and similar services

94

_______________

* except voice telephony, telex, radiotelephony, paging and satellite services.

** except contracts for financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments, and central bank services.

*** except arbitration and conciliation services.

Commitments by the Union

Subject

CPC Reference No.

Maintenance and repair services

6112, 6122, 633, 886

Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail

712 (except 71235), 7512, 87304

Air transport services of passengers and freight, except transport of mail

73 (except 7321)

Transport of mail by land, except rail, and by air

71235, 7321

Telecommunications services

752* (except 7524, 7525, 7526)

Financial services

(a) Insurance services

(b) Banking and investments services**

ex 81, 812, 814

Computer and related services

84

Accounting, auditing and bookkeeping services

862

Market research and public opinion polling services

864

Management consulting services and related services

865, 866 ***

Architectural services; engineering services and integrated engineering services, urban planning and landscape architectural services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

867

Advertising services

871

Building-cleaning services and property management services

874, 82201 - 82206

Publishing and printing services on a fee or contract basis

88442

Sewage and refuse disposal; sanitation and similar services

94

_______________

* except voice telephony, telex, radiotelephony, paging and satellite services.

** except contracts for financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments, and central bank services. In Finland payments from governmental entities (expenses) shall be transacted through a certain credit institution (Postipankki Ltd) or through the Finnish Postal Giro System. In Sweden, payments to and from governmental agencies shall be transacted through the Swedish Postal Giro System (Postgiro).

*** except arbitration and conciliation services.

Sub-Annex 4
Construction Services covered by Chapter II of
Section V of Title II of this Agreement

Commitments by Iraq

All services listed in Division 51 of the Central Product Classification (CPC)

Commitments by the Union

All services listed in Division 51 of the Central Product Classification (CPC)

Sub- Annex 5

General Notes and Derogations from the provisions of Chapter II of
Section V of Title II of this Agreement

1. The provisions of Article 43.4 and Article 53 relating to the use of electronic means in procurement and the provisions on the reduction of the time periods in Article 50 and in the Appendix VI of ANNEX 1 to this Agreement will be applicable from the entry to force of the relevant legislation on electronic procurement in Iraq.

2. Contracts awarded by entities in Sub-Annex 1 and 2 in connection with the licensing of oil and gas services and for the licensing for the use of natural resources are not included.

3. Contracts intended to enable an activity mentioned in Sub-Annex 2 shall not be subject to procedures listed in this Agreement, if this activity is directly exposed to competition on markets to which the access is not restricted.

4. The provisions of Chapter II of Section V of Title II of this Agreement do not apply to the Finnish Åland Islands.

Appendix II
MEDIA FOR PUBLICATION OF PROCUREMENT INFORMATION

For Iraq

Procurement information is announced in the Iraqi Official Gazette.

For the Union

The Official Journal of the European Union

Information system for European public procurement: http://simap.europa.eu/index_en.html

Belgium:

- Laws, royal regulations, ministerial regulations, ministerial circulars - le Moniteur Belge

- Jurisprudence - Pasicrisie

Bulgaria:

- Laws and Regulations - Държавен вестник (State Gazette)

- Judicial decisions - www.sac.government.bg

- Administrative rulings of general application and and any procedure - www.aop.bg and www.cpc.bg

Czech Republic:

- Laws and Regulations - Collection of Laws of the Czech Republic

- Rulings of the Office for the Protection of Competition - Collection of Rulings of the Office for the Protection of Competition

Denmark:

- Laws and regulations - Lovtidende

- Judicial decisions - Ugeskrift for Retsvaesen

- Administrative rulings and procedures - Ministerialtidende

- Rulings by the Appeal Board for Public Procurement - Konkurrencerådets Dokumentation

Germany:

- Legislation and regulations - Bundesanzeiger; Herausgeber: der Bundesminister der Justiz; Verlag: Bundesanzeiger

- Judicial Decisions: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

Estonia:

- Laws, regulations and administrative rulings of general application: Riigi Teataja

- Judicial decisions of the Supreme Court of Estonia: Riigi Teataja (part 3)

Greece:

- Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Government Gazette of Greece)

Spain:

- Legislation - Boletin Oficial des Estado

- Judicial rulings - no official publication

France:

- Legislation - Journal Officiel de la République française

- Jurisprudence - Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

- Revue des marchés publics

Ireland:

- Legislation and regulations - Iris Oifigiuil (Official Gazette of the Irish Government)

Italy:

- Legislation - Gazetta Ufficiale

- Jurisprudence - no official publication

Cyprus:

- Legislation - Official Gazette of the Republic (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)

- Judicial decisions: Decisions of the Supreme High Court - Printing Office (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 - Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)

Luxembourg:

- Legislation - Memorial

- Jurisprudence - Pasicrisie

Hungary:

- Legislation - Magyar Közlöny (Official Journal of the Republic of Hungary)

- Jurisprudence - Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Public Procurement Bulletin - Official Journal of the Public Procurement Council)

Latvia:

- Legislation - Latvijas vēstnesis (Official Newspaper)

Lithuania:

- Laws, regulations and administrative provisions - Official Gazette ("Valstybės Žinios") of the Republic of Lithuania

- Judicial decisions, jurisprudence - Bulletin of the Supreme Court of Lithuania "Teismų praktika"; Bulletin of the Supreme Court of Administrative Court of Lithuania "Administracinių teismų praktika"

Malta:

- Legislation - Government Gazette

Netherlands:

- Legislation - Nederlandse Staatscourant and/or Staatsblad

- Jurisprudence - no official publication

Austria:

- Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

- Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

- Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

- Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

Poland:

- Legislation Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal of Laws - Republic of Poland)

- Judicial decisions, jurisprudence "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Selection of judgments of arbitration panels and Regional Court in Warsaw)

Portugal:

- Legislation - Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

- Judicial Publications: Boletim do Ministério da Justiça

- Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo

- Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

Romania:

- Laws and Regulations - Monitorul Oficial al României (Official Journal of Romania)

- Judicial decisions, administrative rulings of general application and any procedure - www.anrmap.ro

Slovenia:

- Legislation - Uradni list Republike Slovenije (Official Gazette of the Republic of Slovenia)

- Judicial decisions - no official publication

Slovakia:

- Legislation - Zbierka zákonov (Collection of Laws)

- Judicial decisions - no official publication

Finland:

- Suomen säädöskokoelma - Finlands författningssamling (The Collection of the Statutes of Finland)

Sweden:

- Svensk Författningssamling (Swedish Code of Statutes)

United Kingdom:

- Legislation - HM Stationery Office

- Jurisprudence - Law Reports

- "Public Bodies" - HM Stationery Office

Appendix III
MEDIA FOR PUBLICATION OF NOTICES

For Iraq

Tenders are announced in three nationwide newspapers, including Al-Sabah, as well as on the website of the procuring entity. The notices on the websites include an English summary.

Upon completion of a national procurement portal, the procurement notices will be published there too.

For the Union

Information system for European public procurement: http://simap.europa.eu/index_en.html

The Official Journal of the European Union

Appendix IV
NOTICE OF INTENDED PROCUREMENT

Each notice of intended procurement shall include:

1. The name and address of the procuring entity and other information necessary to contact the procuring entity and obtain all relevant documents relating to the procurement, and their cost and terms of payment, if any;

2. A description of the procurement, including the nature and quantity of the goods or services to be procured or, where the quantity is not known, the estimated quantity;

3. For recurring contracts, if possible, an estimate of the timing of subsequent notices of intended procurement;

4. A description of any options;

5. The time-frame for delivery of goods or services or the duration of the contract;

6. The procurement method that will be used and whether it will involve negotiation or electronic auction;

7. Where applicable, the address and any final date for the submission of requests for participation in the procurement;

8. The address and final date for the submission of tenders;

9. The language or languages in which tenders or requests for participation may/must be submitted, if other than an official language of the Party of the procuring entity;

10. A list and brief description of any conditions for participation of suppliers, including any requirements for specific documents or certifications to be provided by suppliers in connection therewith, unless such requirements are included in tender documentation that is made available to all interested suppliers at the same time as the notice of intended procurement;

11. Where, pursuant to Article 47, a procuring entity intends to select a limited number of qualified suppliers to be invited to tender, the criteria that will be used to select them and, where applicable, any limitation on the number of suppliers that will be permitted to tender.

Appendix V
NOTICE INVITING INTERESTED SUPPLIERS TO APPLY
FOR INCLUSION IN A MULTI-USE LIST

Each notice inviting interested suppliers to apply for inclusion in a multi-use list of intended procurement shall include:

1. A description of the goods or services, or categories thereof, for which the list may be used;

2. The conditions for participation to be satisfied by suppliers and the methods that the procuring entity will use to verify a supplier's satisfaction of the conditions;

3. The name and address of the procuring entity and other information necessary to contact the entity and obtain all relevant documents relating to the list;

4. The period of validity of the list and the means for its renewal or termination, or where the period of validity is not provided, an indication of the method by which notice will be given of the termination of use of the list.

Appendix VI
TIME PERIODS

1. A procuring entity that uses selective tendering shall establish that the final date for the submission of requests for participation shall not, in principle, be less than 25 days from the date of publication of the notice of intended procurement. Where a state of urgency duly substantiated by the procuring entity renders this time-period impracticable, the time-period may be reduced to not less than 10 days.

2. Except as provided for in paragraph 3, a procuring entity shall establish that the final date for the submission of tenders shall not be less than 40 days from the date on which:

(a) in the case of open tendering, the notice of intended procurement is published; or

(b) in the case of selective tendering, the entity notifies the suppliers that they will be invited to submit tenders, whether or not it uses a multi-use list.

3. A procuring entity may reduce the time-period for tendering set out in paragraph 2 to not less than 10 days where:

(a) the procuring entity published a notice of planned procurement under paragraph 3 of Article 45 at least 40 days and not more than 12 months in advance of the publication of the notice of intended procurement, and the notice of planned procurement contains:

i) a description of the procurement;

ii) the approximate final dates for the submission of tenders or requests for participation;

iii) a statement that interested suppliers should express their interest in the procurement to the procuring entity;

iv) the address from which documents relating to the procurement may be obtained; and

v) as much of the information that is required for the notice of intended procurement under Appendix IV, as is available.

(b) the procuring entity, for procurements of a recurring nature, indicates in an initial notice of intended procurement that subsequent notices will provide time periods for tendering based on this paragraph; or

(c) a state of urgency duly substantiated by the procuring entity renders such time-period impracticable.

4. A procuring entity may reduce the time-period for tendering set out in paragraph 2 by five days for each one of the following circumstances:

(a) the notice of intended procurement is published by electronic means;

(b) all the tender documentation is made available by electronic means from the date of the publication of the notice of intended procurement;

(c) the entity accepts tenders by electronic means.

5. The use of paragraph 4, in conjunction with paragraph 3, shall in no case result in the reduction of the time-periods for tendering set out in paragraph 2 to less than 10 days from the date on which the notice of intended procurement is published.

6. Notwithstanding any other time-period in this Appendix, where a procuring entity purchases commercial goods or services, it may reduce the time-period for tendering set out in paragraph 2 to not less than 13 days, provided that the procuring entity publishes by electronic means, at the same time, both the notice of intended procurement and the complete tender documentation. In addition, where the entity accepts tenders of commercial goods or services by electronic means, it may reduce the time-period established in accordance with paragraph 2 to not less than 10 days.

7. Where a procuring entity covered under Annex 2 has selected all or a limited number of qualified suppliers, the time-period for tendering may be fixed by mutual agreement between the procuring entity and the selected suppliers. In the absence of agreement, the period shall not be less than 10 days.

Appendix VII
AWARD NOTICES

The notice referred to in paragraph 2 of Article 55 shall at least contain the following information:

(a) a description of the goods or services procured;

(b) the name and address of the procuring entity;

(c) the name and address of the successful supplier;

(d) the value of the successful tender or the highest and lowest offers taken into account in the award of the contract;

(e) the date of the award;

(f) the type of procurement method use, and in cases where limited tendering was used, a description of the circumstances justifying the use of limited tendering.

Appendix VIII
TENDER DOCUMENTATION

As referred to in paragraph 1 of Article 49, unless already provided in the notice of intended procurement, tender documentation shall include a complete description of:

(a) the procurement, including the nature and quantity of the goods or services to be procured or, where the quantity is not known, the estimated quantity and any requirements to be fulfilled, including any technical specification, conformity assessment certification, plans, drawings or instructional materials;

(b) any conditions for participation of suppliers, including a list of information and documents that suppliers are required to submit in connection therewith;

(c) all evaluation criteria to be considered in the awarding of the contract, and, except where the price is the sole criterion, the relative importance of such criteria;

(d) where the procuring entity will conduct the procurement by electronic means, any authentication and encryption requirements or other equipments related to the receipt of information by electronic means;

(e) where the procuring entity will hold an electronic auction, the rules, including identification of the elements of the tender related to the evaluation criteria, on which the auction will be conducted;

(f) where there will be a public opening of tenders, the date, time and place for the opening and, where appropriate, the persons authorised to be present;

(g) any other terms of conditions, including terms of payment and any limitation on the means by which tenders may be submitted, e.g., paper or electronic means; and

(h) any dates for the delivery of goods or the supply of services.ANNEX 2

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Intellectual, industrial and commercial property conventions referred to in Article 60

1. In pursuance of the objectives set out in Article 60, the Parties confirm the importance they attach to their obligations arising from the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act, 1967 and amended in 1979).

2. Paragraph 2 of Article 60 concerns the following multilateral conventions to which Iraq shall accede and ensure an adequate and effective implementation of the obligations arising from these multilateral conventions:

2.1 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement, 1994);

2.2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886, last amended in 1979);

2.3 Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989);

2.4 Geneva Act to the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs (1999);

2.5 Patent Co-operation Treaty (Washington, 1970, last modified in 2001);

2.6 Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the purposes of Patent Procedure (1977, amended in 1980).

3. Paragraph 3 of Article 60 concerns the following multilateral conventions with which Iraq shall comply with:

3.1 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (1961);

3.2 World Intellectual Property Organization Copyright Treaty - WCT (Geneva, 1996);

3.3 World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty - WPPT (Geneva, 1996);

3.4 Singapore Treaty on the law of Trademarks (2006);

3.5 Trademark Law Treaty (1994);

3.6 Patent Law Treaty (Geneva, 2000);

3.7 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (Geneva Act, 1991) (known as "UPOV").ANNEX 3

ENQUIRY POINTS

EU PARTY

EUROPEAN UNION

European Commission - DG TRADE

Services and investment unit
Rue de la Loi 170
B-1000 BRUXELLES

E-mail: TRADE-GATS-CONTACT-POINTS@ec.europa.eu

AUSTRIA

Federal Ministry of Economics and Labour

Department for Multilateral Trade Policy - C2/11
Stubenring 1
A-1011 Vienna
Austria

Telephone: ++ 43 1 711 00 (ext. 6915/5946)
Telefax: ++ 43 1 718 05 08
E-mail: post@C211.bmwa.gv.at

BELGIUM

Service public fédéral Economie, PME,

Classes moyennes et Energie Direction générale du Potentiel économique
(Federal Public Service Economy, SMEs,
Self-employed and Energy Directorate - General Economic Potential)
Rue du Progrès, 50
B-1210 Brussels
Belgium

Telephone: (322) 277 51 11
Telefax: (322) 277 53 11
E-mail: info-gats@economie.fgov.be

BULGARIA

Foreign Economic Policy Directorate

Ministry of Economy and Energy
12, Alexander Batenberg Str.
1000 Sofia
Bulgaria

Telephone: (359 2) 940 77 61
(359 2) 940 77 93
Telefax: (359 2) 981 49 15
E-mail: wto.bulgaria@mee.government.bg

CYPRUS

Permanent Secretary

Planning Bureau
Apellis and Nirvana corner
1409 Nicosia
Cyprus

Telephone: (357 22) 406 801
(357 22) 406 852
Telefax: (357 22) 666 810
E-mail: planning@cytanet.com.cy
maria.philippou@planning.gov.cy

CZECH REPUBLIC

Ministry of Industry and Trade

Department of Multilateral and EU Common Trade Policy
Politických vězňů 20
Praha 1
Czech Republic

Telephone: (420 2) 2485 2012
Telefax: (420 2) 2485 2656
E-mail: brennerova@mpo.cz

DENMARK

Ministry of Foreign Affairs

International Trade Policy and Business
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Denmark

Telephone: (45) 3392 0000
Telefax: (45) 3254 0533
E-mail: hp@um.dk

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

11 Harju street
15072 Tallinn
Estonia

Telephone: (372) 639 7654
(372) 625 6360
Telefax: (372) 631 3660
E-mail: services@mkm.ee

FINLAND

Ministry for Foreign Affairs

Department for External Economic Relations
Unit for the EC's Common Commercial Policy
PO Box 176
00161 Helsinki
Finland

Telephone: (358-9) 1605 5528
Telefax: (358-9) 1605 5599

FRANCE

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE)
Service des Affaires multilatérales et du développement
Sous Direction Politique commerciale et Investissement
Bureau Services, Investissements et Propriété intellectuelle
139 rue de Bercy (télédoc 233)
75572 Paris Cédex 12
France

Téléphone: +33 (1) 44 87 20 30
Telefax: +33 (1) 53 18 96 55

Secrétariat général des affaires européennes

2, Boulevard Diderot
75572 Paris Cédex 12

Téléphone: +33 (1) 44 87 10 13
Telefax: +33 (1) 44 87 12 61

GERMANY

Germany Trade and Invest (GTAI)

Agrippastrasse 87-93
50676 Köln
Germany

Telephone: +49 (221) 2057 345
Telefax: +49 (221) 2057 262
E-mail: zoll@gtai.de; trade@gtai.de

GREECE

Ministry of Economy and Finance

Directorate for Foreign Trade Policy
1 Kornarou Str.
10563 Athens
Greece

Telephone: (30 210) 3286121, 3286126
Telefax: (30 210) 3286179

HUNGARY

Ministry for National Development and Economy

Trade Policy Department
Honvéd utca 13-15.
H-1055 Budapest
Hungary

Telephone: 361 336 7715
Telefax: 361 336 7559
E-mail: kereskedelempolitika@gkm.gov.hu

IRELAND

Department of Enterprise, Trade & Employment

International Trade Section (WTO)
Earlsfort Centre
Hatch St.
Dublin 2
Ireland

Telephone: (353 1) 6312533
Telefax: (353 1) 6312561

ITALY

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1
00194 Rome
Italy

General Directorate for the Multilateral Economic and Financial Cooperation
WTO Coordination Office

Telephone: (39) 06 3691 4353
Telefax: (39) 06 3242 482
E-mail: dgce.omc@esteri.it

General Directorate for the European Integration
Office II - EU external relations

Telephone: (39) 06 3691 2740
Telefax: (39) 06 3691 6703
E-mail: dgie2@esteri.it

Ministerio Attività Produttive

Area per l'internazionalizzazione
Viale Boston, 25
00144 Rome
Italy

General Directorate for Commercial Policy
Division V

Telephone: (39) 06 5993 2589
Telefax: (39) 06 5993 2149
E-mail: polcom5@mincomes.it

LATVIA

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

Foreign Economic Relations Department
Foreign Trade Policy Unit
Brivibas Str. 55
RIGA, LV 1519
Latvia

Telephone: (371) 67 013 008
Telefax: (371) 67 280 882
E-mail: pto@em.gov.lv

LITHUANIA

Division of International Economic Organizations,

Ministry of Foreign Affairs
J. Tumo Vaizganto 2
2600 Vilnius
Lithuania

Telephone: (370 52) 362 594
(370 52) 362 598
Telefax: (370 52) 362 586
E-mail: teo.ed@urm.1t

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations Economiques Internationales
6, rue de l'Ancien Athénée
L-1144 Luxembourg
Luxembourg

Telephone: (352) 478 2355
Telefax: (352) 22 20 48

MALTA

Director

International Economic Relations Directorate
Economic Policy Division
Ministry of Finance
St. Calcedonius Square
Floriana CMR02
Malta

Telephone: (356) 21 249 359
Fax: (356) 21 249 355
Email: epd@gov.mt
joseph.bugeja@gov.mt

NETHERLANDS

Ministry of Economic Affairs

Directorate-General for Foreign Economic Relations
Trade Policy & Globalisation (ALP: E/446)
P.O. Box 20101
2500 EC Den Haag
The Netherlands

Telephone: (3170) 379 6451
(3170) 379 6467
Telefax: (3170) 379 7221
E-mail: M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl

POLAND

Ministry of Economy

Department of Trade Policy
Ul. Żurawia 4a
00-507 Warsaw
Poland

Telephone: (48 22) 693 4826
(48 22) 693 4856
(48 22) 693 4808
Telefax: (48 22) 693 4018
E-mail: joanna.bek@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministry of Economy

ICEP
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisbon
Portugal

Telephone: (351 21) 790 95 00
Telefax: (351 21) 790 95 81
E-mail: informação@icep.pt

Ministry of Foreign Affairs

General Directorate for Community Affairs (DGAC)
R da Cova da Moura 1
1350 -11 Lisbon
Portugal

Telephone: (351 21) 393 55 00
Telefax: (351 21) 395 45 40

ROMANIA

Ministry of Economy, Trade and Business Environment

Department for Foreign Trade
Str. Ion Campineanu nr. 16
Sector 1
Bucharest
Romania

Telephone: (40) 2140 10 504
(40) 2131 50 906
Telefax: (40) 2140 10 594
(40) 2131 50 581
E-mail: dgre@dce.gov.ro

SLOVAK REPUBLIC

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Trade and Consumer Protection Directorate
Trade Policy Department
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovak Republic

Telephone: (421-2) 4854 7110
Telefax: (421-2) 4854 3116

SLOVENIA

Ministry of Economy of the Republic of Slovenia

Directorate for Foreign Economic Relations
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenia

Telephone: (386 1) 400 35 42
Telefax: (386 1) 400 36 11
E-mail: jozica.frelih@gov.si
Internet: www.mg-rs.si

SPAIN

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios

Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
España

Telephone: (34 91) 349 3781
Telefax: (34 91) 349 5226
E-mail: sgcominser.sscc@mcx.es

SWEDEN

National Board of Trade

Department for WTO and Developments in Trade
Box 6803
113 86 Stockholm
Sweden

Telephone: +46 (0) 8 690 48 00
Telefax: +46 (0) 8 30 67 59
E-mail: registrator@kommers.se
Internet: http://www.kommers.se

Ministry for Foreign Affairs

Department:UD-IH
103 39 Stockholm
Sweden

Telephone: +46 (0) 8 405 10 00
Telefax: +46 (0) 8 723 11 76
E-mail: registrator@foreign.ministry.se
Internet: http://www.sweden.gov.se/

UNITED KINGDOM

Department for Business Enterprise & Regulatory Reform

Trade Policy Unit
Bay 4127
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
England
United Kingdom

Telephone: (4420) 7215 5922
Fax: (4420) 7215 2235
E-mail: A133servicesEWT@berr.gsi.gov.uk
Internet: www.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-issues-gats/page22732/htmlANNEX 4

NOTES AND SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Ad ARTICLE 23

Paragraph 2

Investment protection, other than the treatment deriving from Article 25, including investor state dispute settlement procedures, is not covered by this Section.

Ad ARTICLE 24

1. A juridical person is controlled by another juridical person if the latter has the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.

2. The terms "constitution" and "acquisition" of a juridical person shall be understood as including capital participation in a juridical person with a view to establishing or maintaining lasting economic links.

Ad ARTICLE 25

Paragraph 1

Treatment arising from commitments of the Union on the supply of services by contractual services suppliers and independent professionals shall be excluded from this provision. Treatment deriving from agreements concluded by the Union or its Members States providing for mutual recognition in accordance with Article VII of the GATS, shall also be excluded from this provision.

Paragraph 2

Iraq may meet the requirement of this paragraph by according to services, service suppliers, establishments and investors of the Union, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services, service suppliers, establishments and investors. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of Iraq compared to like services, service suppliers, establishments and investors of the Union.

Paragraph 3

For greater certainty, the notification should be addressed to the Director General of the Directorate General for Trade, or its successor.

Ad ARTICLE 29

Paragraph 4

The sole fact of requiring a visa shall not be regarded as nullifying or impairing those benefits.

Ad ARTICLE 60

Paragraph 1

For the purpose of this Agreement, intellectual property rights includes copyright, including copyright in computer programs and in databases, sui generis rights for non original databases, and rights related to copyright, rights related to patents, trademarks, trade names in so far as these are protected as exclusive property rights in the domestic law concerned, designs, layout-designs (topographies) of integrated circuits, geographical indications, including designations of origin, indications of source, plant varieties, protection of undisclosed information and the protection against unfair competition as referred to in Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act 1967).

Ad Sub-Annex 1 of Appendix I of ANNEX 1

1. "Contracting authorities of the Member States" covers also any subordinate entity of any contracting authority of a Member State provided it does not have separate legal personality.

2. As far as procurement by the entities of the Union and by central government entities in the field of defence and security is concerned, only non-sensitive and non-warlike materials contained in the list included under the Commitments by the Union in ANNEX 1 of this Agreement are covered.

 

UNILATERAL DECLARATION BY THE EUROPEAN UNION ON ARTICLE 96
(CUSTOMS AND TAX COOPERATION)

The Union declares that Member States are committed under Article 96 (Customs and Tax Cooperation) only to the extent that they have subscribed to these principles of good governance in the tax area at Union level.

14.11.2012