Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas un Gruzijas protokolu, ar ko groza 2004.gada 13.oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

1.pants. 2012.gada 29.maijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Gruzijas protokols, ar ko groza 2004.gada 13.oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk - Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 18.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 31.oktobrī

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UN GRUZIJAS PROTOKOLS,
AR KO GROZA 2004.GADA 13.OKTOBRA KONVENCIJU PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS UN NODOKĻU NEMAKSĀŠANAS NOVĒRŠANU ATTIECĪBĀ UZ IENĀKUMA UN KAPITĀLA NODOKĻIEM

Latvijas Republika un Gruzija,

vēloties noslēgt Protokolu, ar ko groza 2004.gada 13.oktobrī Rīgā parakstīto Latvijas Republikas un Gruzijas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk - Konvencija),

vienojas par tālāk minēto:

1.pants

Konvencijas 3.panta 1.daļas g) punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošu punktu:

"g) termins "starptautiskā satiksme" nozīmē jebkurus pārvadājumus ar kuģi, gaisa kuģi vai autotransportu, ko veic Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, izņemot tos gadījumus, kad kuģis, gaisa kuģis vai autotransports pārvietojas vienīgi otras Līgumslēdzējas Valsts iekšienē;"

2.pants

Konvencijas 5.panta 3.daļā vārdi "sešiem mēnešiem" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "deviņiem mēnešiem".

3.pants

Konvencijas 6.panta 2.daļas trešais teikums tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošu teikumu:

"Kuģi, gaisa kuģi un autotransports netiek uzskatīti par nekustamo īpašumu."

4.pants

Konvencijas 8.panta nosaukums un 1.daļa tiek izslēgti un aizstāti ar sekojošu nosaukumu un daļu:

"8.pants
PEĻŅA NO STARPTAUTISKĀ TRANSPORTA

1. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma gūtajai peļņai no kuģu, gaisa kuģu vai autotransporta izmantošanas starptautiskajā satiksmē tiek uzlikti nodokļi tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas uzņēmuma faktiskās vadības vieta."

5.pants

Konvencijas 10.pants tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošu pantu:

"10.pants
DIVIDENDES

1. Dividendēm, ko sabiedrība - Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmaksā otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var uzlikt nodokļus šajā otrā valstī.

2. Tomēr šīm dividendēm var uzlikt nodokļus arī atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, bet, ja šo dividenžu īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 5 procentus no dividenžu kopapjoma, ja dividenžu īstenais īpašnieks ir sabiedrība (kas nav personālsabiedrība), kura tieši pārvalda vismaz 10 procentus tās sabiedrības kapitāla, kura izmaksā dividendes;

b) 10 procentus no dividenžu kopapjoma visos pārējos gadījumos.

3. Neatkarīgi no šī panta 1. un 2.daļas noteikumiem, dividendēm, ko izmaksā sabiedrība - Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiek uzlikti nodokļi tikai otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja dividenžu īstenais īpašnieks ir sabiedrība (kas nav personālsabiedrība), kura ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents un kura tieši pārvalda vismaz 50 procentus tās sabiedrības kapitāla, kura izmaksā dividendes.

4. Termins "dividendes" šajā pantā nozīmē ienākumu no akcijām vai citām no parādu prasībām neizrietošām tiesībām piedalīties sabiedrības peļņas sadalē, kā arī tādu ienākumu no citām tiesībām, uz ko saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kuras rezidents ir sabiedrība, kas veic peļņas sadali, attiecas tāds pats nodokļu uzlikšanas režīms kā uz ienākumu no akcijām.

5. 1., 2. un 3.daļas noteikumi netiek nepiemēroti, ja dividenžu īpašnieks, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir dividendes izmaksājošā sabiedrība, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, vai arī sniedz neatkarīgus individuālos pakalpojumus šajā otrā valstī, izmantojot tajā izvietoto pastāvīgo bāzi, un ja līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem piemēro 7. vai 14.panta noteikumus.

6. Ja sabiedrība - Līgumslēdzējas Valsts rezidents gūst peļņu vai ienākumu otrā Līgumslēdzējā Valstī, šī otra valsts nedrīkst nedz uzlikt jebkādus nodokļus šīs sabiedrības izmaksātajām dividendēm, izņemot, ja dividendes tiek izmaksātas otras valsts rezidentam vai ja līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi šajā otrā valstī; nedz arī uzlikt nodokļus sabiedrības nesadalītajai peļņai pat tad, ja izmaksātās dividendes vai nesadalītā peļņa pilnīgi vai daļēji sastāv no otrā valstī gūtās peļņas vai ienākuma."

6.pants

1. Konvencijas 11.panta 2.daļā skaitļi un vārdi "10 procentu" tiek izslēgti un aizstāti skaitļiem un vārdiem "5 procentus".

2. Konvencijas 11.panta 3.daļa tiek izslēgta un aizstāta ar sekojošu daļu:

"3. Neatkarīgi no 2.daļas noteikumiem, procentiem, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un tiek izmaksāti otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, kas ir to īstenais īpašnieks, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā otrā valstī, ja šādi procenti tiek izmaksāti:

a) par jebkāda veida aizdevumu vai kredītu, ko piešķīrusi banka;

b) otras Līgumslēdzējas Valsts valdībai, tajā skaitā jebkurai tās politiski administratīvai vienībai vai pašvaldībai, centrālajai bankai vai jebkurai finanšu institūcijai, kura ir pakļauta šīs valdības kontrolei, vai kā procentu maksājumi par šīs valdības garantētajiem aizdevumiem."

7.pants

Konvencijas 12.panta 2.daļā skaitļi un vārdi "10 procentu" tiek izslēgti un aizstāti ar skaitļiem un vārdiem "5 procentus".

8.pants

Konvencijas 13.panta 3.daļa tiek izslēgta un aizstāta ar sekojošu daļu:

"3. Kapitāla pieaugumam, kas gūts atsavinot starptautiskajā satiksmē izmantotus kuģus, gaisa kuģus vai autotransportu vai kustamo īpašumu, kas ir piederīgs šādu kuģu, gaisa kuģu vai autotransporta izmantošanai, tiek uzlikti nodokļi tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas uzņēmuma faktiskās vadības vieta."

9.pants

Konvencijas 15.panta 3.daļa tiek izslēgta un aizstāta ar sekojošu daļu:

"3. Neatkarīgi no šī panta iepriekšējiem noteikumiem, atlīdzībai, ko saņem par algotu darbu, kas tiek veikts uz starptautiskajā satiksmē izmantota kuģa, gaisa kuģa vai autotransporta, var uzlikt nodokļus tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas uzņēmuma faktiskās vadības vieta."

10.pants

Konvencijas 23.panta 3.daļa tiek izslēgta un aizstāta ar sekojošu daļu:

"3. Kapitālam, ko veido starptautiskajā satiksmē izmantoti kuģi, gaisa kuģi un autotransports, kā arī kustamais īpašums, kas piederīgs šo kuģu, gaisa kuģu un autotransporta izmantošanai, tiek uzlikti nodokļi tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas uzņēmuma faktiskās vadības vieta."

11.pants

Konvencijas Protokola 4.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošu punktu:

"4. Attiecībā uz 8.pantu, 13.pantu, 15.pantu, 23.pantu:

Tiek saprasts, ka 8.panta 1.daļas, 13.panta 3.daļas, 15.panta 3.daļas un 23.panta 3.daļas noteikumi netiek piemēroti, kamēr Latvija savos nacionālajos normatīvajos aktos nav ieviesusi faktiskās vadības vietu, kā kritēriju rezidences noteikšanai, bet to vietā ir piemērojami sekojoši noteikumi:

8.panta 1.daļa

"Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma peļņai no kuģu, gaisa kuģu vai autotransporta izmantošanas starptautiskajā satiksmē tiek uzlikti nodokļi tikai šajā valstī."

13.panta 3.daļa

"Kapitāla pieaugumam, ko Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, kas izmanto starptautiskajā satiksmē kuģus, gaisa kuģus vai autotransportu, gūst, atsavinot starptautiskajā satiksmē izmantotus kuģus, gaisa kuģus vai autotransportu vai atsavinot kustamo īpašumu, kas ir piederīgs šo kuģu, gaisa kuģu vai autotransporta izmantošanai, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā valstī."

15.panta 3.daļa

"Neatkarīgi no šī panta iepriekšējiem noteikumiem, atlīdzībai, ko saņem par algotu darbu, kas tiek veikts uz Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma starptautiskajā satiksmē izmantota kuģa, gaisa kuģa vai autotransporta, var uzlikt nodokļus šajā valstī."

23.panta 3.daļa

"Kapitālam, ko veido Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma starptautiskajā satiksmē izmantoti kuģi, gaisa kuģi un autotransports, kā arī kustamais īpašums, kas piederīgs šo kuģu, gaisa kuģu un autotransporta izmantošanai, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā valstī.""

12.pants

1. Līgumslēdzēju Valstu valdības pa diplomātiskajiem kanāliem rakstiski informē viena otru par to, kad ir izpildītas to konstitucionālās prasības, lai šis Protokols stātos spēkā.

2. Protokols stājas spēkā ar 1.daļā minētā pēdējā paziņojuma datumu un tā noteikumi abās Līgumslēdzējās Valstīs tiek piemēroti:

a) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī - ienākumam, kas gūts janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šis Protokols stājas spēkā;

b) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem un kapitāla nodokļiem - nodokļiem, kas maksājami par jebkuru taksācijas gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šis Protokols stājas spēkā.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Protokolu ir parakstījuši.

Protokols sastādīts Rīgā divos eksemplāros 2012.gada 29.maijā latviešu, gruzīnu un angļu valodā, turklāt visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā Gruzijas vārdā

Andris Razāns

Nino Kalandadze

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ārlietu ministra vietniece

 

 

PROTOCOL
BETWEEN THE REPUBLIC OF LATVIA AND GEORGIA
AMENDING THE OCTOBER 13, 2004 CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Republic of Latvia and Georgia,

Desiring to conclude a Protocol amending the Convention between the Republic of Latvia and Georgia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Riga on 13th October 2004 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

Article 1

Sub-paragraph g) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following sub-paragraph:

"g) the term "international traffic" means any transport by a ship, aircraft or road vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or road vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;"

Article 2

The reference in paragraph 3 of Article 5 of the Convention to "six months" shall be deleted and replaced by the reference to "nine months".

Article 3

The third sentence of paragraph 2 of Article 6 of the Convention shall be deleted and replaced by the following sentence:

"Ships, aircraft and road vehicles shall not be regarded as immovable property."

Article 4

The title and paragraph 1 of Article 8 of the Convention shall be deleted and replaced by the following title and paragraph:

"Article 8
PROFITS FROM INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft or road vehicles in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated."

Article 5

Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

"Article 10
DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if the beneficial owner is a company (other than a partnership) that is a resident of that other State and holds directly at least 50 per cent of the capital of the company paying the dividends.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State."

Article 6

1. The reference in paragraph 2 of Article 11 of the Convention to "10 per cent" shall be deleted and replaced by the reference to "5 per cent".

2. Paragraph 3 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other State if such interest is paid:

a) on any loan or credit of whatever kind granted by a bank;

b) to the Government of the other Contracting State, including any political subdivision or local authority thereof, the Central Bank or any financial institution controlled by that Government or on loans guaranteed by that Government."

Article 7

The reference in paragraph 2 of Article 12 of the Convention to "10 per cent" shall be deleted and replaced by the reference to "5 per cent".

Article 8

Paragraph 3 of Article 13 of the Convention shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"3. Gains from the alienation of ships, aircraft or road vehicles operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road vehicles, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated."

Article 9

Paragraph 3 of Article 15 of the Convention shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or road vehicle operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated."

Article 10

Paragraph 3 of Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"3. Capital represented by ships, aircraft and road vehicles operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and road vehicles, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated."

Article 11

Reference 4 in the Protocol of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"4. With reference to Article 8, Article 13, Article 15, Article 23

It is understood that the provisions of paragraph 1 of Article 8, paragraph 3 of Article 13, paragraph 3 of Article 15 and paragraph 3 of Article 23 are not applicable until Latvia has not introduced in its domestic legislation the place of effective management as a criteria for the determination of residence, but the following provisions are applicable instead:

Article 8, paragraph 1

"Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft or road vehicles in international traffic shall be taxable only in that State."

Article 13, paragraph 3

"Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships, aircraft or road vehicles in international traffic from the alienation of ships, aircraft or road vehicles operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road vehicles, shall be taxable only in that State."

Article 15, paragraph 3

"Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or road vehicle operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State."

Article 23, paragraph 3

"Capital represented by ships, aircraft and road vehicles operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and road vehicles, shall be taxable only in that State.""

Article 12

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels when the constitutional requirements for the entry into force of this Protocol have been complied with.

2. The Protocol shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force;

b) in respect of other taxes on income and taxes on capital, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Riga this 29th day of May 2012, in the Latvian, Georgian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Republic of Latvia For Georgia
Andris Razāns Nino Kalandadze
Under-Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs Deputy Minister of Foreign Affairs
01.11.2012