Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "floru, faunu";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pārrobežu ietekme - jebkura paredzētās darbības izraisīta ietekme teritorijā, kas pakļauta ietekmētās valsts jurisdikcijai, ja šīs ietekmes fiziskais cēlonis pilnībā vai daļēji atrodas Latvijas jurisdikcijā esošā teritorijā."

2. Izslēgt 3.panta 1.punktā vārdu "tehniskās".

3. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "šā likuma 6.pantā minētā kompetentā institūcija";

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja paredzētajai darbībai ietekmes novērtējums nav nepieciešams, reģionālās vides pārvaldes vadītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izdod tehniskos noteikumus katrai konkrētajai paredzētajai darbībai. Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, prasības attiecībā uz tehnisko noteikumu saturu, to pieprasīšanas un sagatavošanas kārtību.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

4. Izteikt 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kuras ietekmes novērtējums ir nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem."

5. Izteikt 11.panta 2.punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) dabiskās vides absorbcijas spēja, pievēršot sevišķu uzmanību īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, starptautiskas nozīmes mitrājiem, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām un putniem nozīmīgām vietām,".

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Sākotnējā izvērtējuma rezultāts

Sākotnējā izvērtējuma rezultātu reģionālā vides pārvalde kopā ar paredzētās darbības pieteikumu nosūta kompetentajai institūcijai lēmuma pieņemšanai."

7. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Programma ir spēkā trīs gadus. Ierosinātājs atkārtoti pieprasa izsniegt programmu, ja tās derīguma termiņš ir beidzies, bet šā likuma 19.pantā minētais noslēguma ziņojums nav iesniegts kompetentajai institūcijai."

8. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Paredzētās darbības, kurām var būt pārrobežu ietekme

(1) Ja kompetentā institūcija lēmumā par ietekmes novērtējuma nepieciešamību norāda, ka paredzētajai darbībai var būt būtiska pārrobežu ietekme, tā rakstveidā paziņo par to ierosinātājam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ārlietu ministrijai, kā arī ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām.

(2) Kompetentā institūcija pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ārlietu ministriju nosūta rakstveida paziņojumu par paredzēto darbību, kurai var būt pārrobežu ietekme, uz valsti, kuru paredzētā darbība var ietekmēt, pirms ierosinātājs informē Latvijas sabiedrību par paredzēto darbību saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu.

(3) Paziņojumā tiek sniegta šāda informācija:

1) paredzētās darbības pieteikums;

2) jebkura pieejama informācija par paredzēto darbību, kurai var būt pārrobežu ietekme;

3) informācija par valsts vai pašvaldības institūcijas viedokli par paredzēto darbību;

4) termiņš un vieta, kur valsts var sniegt atbildi, norādot, vai tā ir paredzējusi piedalīties ietekmes novērtējumā.

(4) Kompetentā institūcija, saņēmusi rakstveida pieprasījumu no jebkuras valsts, kuru paredzētā darbība var būtiski ietekmēt, nosūta tai šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu, pirms ierosinātājs informē Latvijas sabiedrību par paredzēto darbību saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu.

(5) Ja valsts, kura ir saņēmusi šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu, tajā norādītajā termiņā sniedz atbildi par to, ka tā nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, kompetentā institūcija nosūta tai programmu, darba ziņojumu un informāciju par ietekmes novērtējuma kārtību.

(6) Kompetentā institūcija, sadarbojoties ar tās valsts kompetento institūciju, kura ir nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, nodrošina kārtību, kādā ietekmētās valsts ieinteresētās institūcijas un sabiedrības pārstāvji var iepazīties ar šā panta trešajā un piektajā daļā minēto informāciju un iesniegt priekšlikumus kompetentajai institūcijai, pirms tā sniedz atzinumu par noslēguma ziņojumu.

(7) Kompetentā institūcija konsultējas ar tās valsts kompetento institūciju, kura nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, par paredzētās darbības iespējamo pārrobežu ietekmi, par pasākumiem nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, kā arī par konsultācijām nepieciešamo termiņu."

9. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja paredzētajai darbībai ir pārrobežu ietekme, attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija, pieņemot lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību, ņem vērā ietekmētās valsts ieinteresēto institūciju un sabiedrības pārstāvju viedokli, kā arī konsultāciju rezultātus."

10. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija informē ikvienu valsti, ar kuru tā konsultējusies par pieņemto lēmumu, un nosūta tai šā panta otrajā daļā minēto informāciju."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.oktobrim sagatavo un apstiprina šā likuma 4.panta otrajā daļā minētos noteikumus."

12. Pielikumā:

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Projekti, kas paredz pazemes ūdeņu ieguvi vai mākslīgu pazemes ūdeņu papildināšanu, ja gada kopējā aprite ir 2,5 miljoni kubikmetru un vairāk.";

papildināt pielikumu ar 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas) projekti."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 30.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 13.jūnijā

27.06.2001