Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.187

Rīgā 2012.gada 25.septembrī (prot. Nr.90, 5.§)

Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.59 "Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.59 "Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā" ("Latvijas Vēstnesis", 2006, Nr.198; 2008, Nr.78; 2009, Nr.204) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt nosaukumā, 2. un 5.punktā vārdus "Rīgas pašvaldības" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības";

1.2. izteikt norādi, saskaņā ar kuru izdoti saistošie noteikumi, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu";

1.3. aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdus "un bērni" ar vārdiem ", bērni, mazbērni un vecvecāki;";

1.4. papildināt ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. ārkārtas apstākļi - izņēmuma gadījumi, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un kuru rezultātā klients vairs nevar lietot pielāgoto mājokli.";

1.5. izteikt 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, vai arī mājoklis ir valsts, pašvaldības vai privātīpašumā un Personai ir beztermiņa īres līgums vai īres līgums uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem no Pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli.";

1.6. papildināt ar 7.1punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pabalstu nepiešķir, ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja Personai ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.";

1.7. papildināt ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pabalstu var saņemt atkārtoti, tomēr ne biežāk kā vienu reizi piecos gados, ja:

8.11. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā Persona, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli;

8.12. Personai ir iestājušies ārkārtas apstākļi, ko apliecina Dienesta sociālā darba speciālista atzinums.";

1.8. papildināt 9.1.apakšpunktu aiz vārda "apmaksai" ar vārdiem "izņemot renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošanu ar Rīgas pilsētas būvvaldi, ja mājoklī iepriekš veikta nesaskaņota būvniecība;";

1.9. svītrot 25.punktu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2012.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.187 "Grozījumi Rīgas domes 14.11.2006. saistošajos noteikumos Nr.59 "Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Atbilstoši izmaiņām normatīvajā regulējumā ir precizēta norāde, saskaņā ar kuru izdoti Rīgas domes 14.11.2006. saistošie noteikumi Nr.59 "Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.59).

Saistošajos noteikumos Nr.59 veikti grozījumi, paplašinot pabalsta saņēmēju loku un precizējot pabalsta piešķiršanas kritērijus, t.i., nosakot, ka pabalstu var saņemt arī personas, kuras dzīvo pašvaldības sociālajā dzīvoklī, kā arī persona atkārtoti pabalstu var saņemt, ja šī persona dzīvo pielāgotā, piemēram, radinieka, mājoklī un saņem sociālo dzīvokli pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanas ietvaros. Paredzēta atkārtota pabalsta saņemšana personai, ja iestājas ārkārtas apstākļi. Precizēts termins "ģimenes locekļi", paredzot, ka tie ir arī mazbērni un vecvecāki. Saistošajos noteikumos iekļauta norma, ka netiek apmaksāta renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošana ar Rīgas pilsētas būvvaldi, ja mājoklī iepriekš veikta nesaskaņota būvniecība. Paredzēts neapmaksāt ieķīlāta mājokļa pielāgošanu, jo pastāv risks, ka persona ar invaliditāti varētu zaudēt pielāgoto mājokli.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka pašvaldības dome, kā arī 35.panta trešā un ceturtā daļa, kas nosaka pašvaldības tiesības piešķirt iedzīvotāju grupām nepieciešamos pabalstus ar saistošajiem noteikumiem.

Personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk - Personas), Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai kopš 2006.gada novembra. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu Personai, paaugstināt Personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības. Kopš saistošo noteikumu Nr.59 spēkā stāšanās līdz 31.07.2012. mājokļa pielāgošanu veikušas 367 personas, izlietots finansējums - Ls 503 945.

Saistošajos noteikumos Nr.59 noteikti kritēriji pabalsta mājokļa pielāgošanai saņemšanai. Pabalstu piešķir, ja mājoklis ir Personas deklarētā dzīvesvieta, ja mājoklis ir Personas vai tās ģimenes locekļa īpašums, vai arī mājoklis ir valsts, pašvaldības vai privātīpašums un Personai ir beztermiņa īres līgums vai īres līgums uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas. Sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un piešķirot pašvaldības sociālo dzīvokli, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments saskaņā ar normatīvo aktu prasībām var noslēgt īres līgumu ne ilgāk par 6 mēnešiem. Tādējādi Personas, dzīvojot pašvaldības sociālajā dzīvoklī, nevar saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai. Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeiti norāda, ka līdz 01.06.2012. vairākkārt ir nācies atteikt pabalstu Personām, kuras dzīvo pašvaldības sociālajos dzīvokļos.

Saistošajos noteikumos Nr.59 noteikts, ka Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai, tātad Personas, kuras ir saņēmušas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai un veikušas mājokļa pielāgošanu, saņemot tiesības īrēt pašvaldības sociālo dzīvokli, šo dzīvokli nevar pielāgot atbilstoši savām funkcionēšanas spējām.

Praksē ir bijuši izņēmuma gadījumi, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un kuru rezultātā Persona vairs nevar lietot pielāgoto mājokli. Piemēram, laulības attiecību krīze un šķiršanās vai veselības stāvokļa pasliktināšanās, vai arī dzīvesvietas maiņa (no 5.stāva uz 1.stāvu).

Arī citi redakcionālie labojumi saistošajos noteikumos Nr.59 veikti atbilstoši praksē esošajiem gadījumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, var secināt, ka Personas ar iesniegumiem, kuros lūdz piešķirt pabalstu mājokļa pielāgošanai, Rīgas Sociālajā dienestā vēršas pakāpeniski, kā arī pabalsta izmaksa notiek pēc dokumentu noformēšanas un mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanas, kas ir laikietilpīgs process (2011.gadā vidēji mēnesī pabalsts izmaksāts 2-3 Personām). Tāpat ne visiem pabalsta pieprasītājiem mājokļa pielāgošanai nepieciešams maksimālais pabalsta apmērs Ls 1500, kas nozīmē, ka plānotā gada finansējuma ietvaros iespējams veikt mājokļa pielāgošanu lielākam Personu skaitam, nekā plānots (2011.gadā pabalsts izmaksāts 33 Personām, plānotais Personu skaits - 29). 2012.gada pirmajā pusgadā izlietots finansējums Ls 19 442 apmērā, t.i., 45% no plānotā 2012.gada finansējuma.

Tādēļ paredzams, ka pabalsts mājokļa pielāgošanai tiks nodrošināts Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā plānotā finansējuma ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras nemainās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Rīgas Sociālajā dienestā un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā saņemti Personu mutiski ierosinājumi. 13.06.2012. plānotie grozījumi apspriesti Rīgas pilsētas pašvaldības personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

25.10.2012