Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.707

Rīgā 2012.gada 16.oktobrī (prot. Nr.58 10.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu
un finanšu vadību
29.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.; 2010, 69.nr.; 2011, 52.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem un darījuma ekonomisko būtību.";

1.2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Grāmatvedības uzskaites kārtība nosaka konkrētus principus, nostādnes, metodes, noteikumus un praksi (tai skaitā uzskaites pamatprincipus, kontu plānu un darījumu grāmatojumus, būtiskuma līmeni), ko budžeta iestāde lieto, veicot grāmatvedības uzskaiti un sagatavojot finanšu pārskatus.";

1.3. izteikt 18.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Ilgtermiņa ieguldījumu, izņemot mežaudzes, novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija vai minētie speciālisti, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes vai šo noteikumu 32., 33., 34. un 35.punktā minētās metodes, novērtē ieguldījumu vai apstiprina ieguldījuma vērtību, ja tā ir zināma, šādos gadījumos:";

1.4. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Budžeta iestādes līdz šo noteikumu 18.punktā minētajai ilgtermiņa ieguldījuma novērtēšanai vai vērtības apstiprināšanai nodrošina aktīvu uzskaiti daudzuma vienībās.";

1.5. svītrot 20.2.apakšpunktā vārdus "vai pārējās rezerves";

1.6. papildināt noteikumus ar 20.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2.1 izveidotās pārējās rezerves (mežaudzēm), kas attiecas uz šo ilgtermiņa ieguldījumu, un atzīst ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā nodotām vērtībām;";

1.7. svītrot 22.1.apakšpunktā vārdus "(mežaudzēm – pārējās rezerves)";

1.8. papildināt noteikumus ar 22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1.1 atzīst pārējās rezerves (mežaudzēm) un izdevumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām vērtībām;";

1.9. izteikt 22.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. atzīst izdevumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām vērtībām un nākamo periodu ieņēmumus, ja iepriekšējā budžeta iestādē ilgtermiņa ieguldījuma vērtība sākotnēji uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos;";

1.10. papildināt noteikumus ar 22.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4. ilgtermiņa ieguldījuma vērtības uzskaita tajā uzskaites kategorijā, kuru norādījusi iepriekšējā budžeta iestāde. Ja nepieciešams, minētās vērtības pārklasificē atbilstoši budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktajām prasībām.";

1.11. izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Budžeta iestādes īpašumā un valdījumā esošus valsts un pašvaldību īpašumus nododot turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām, uzskaita to sākotnējo vērtību un uzkrāto nolietojumu atsevišķos kontos pamatlīdzekļu sastāvā.

26. Budžeta iestāde īpašumā un valdījumā esošiem valsts un pašvaldību īpašumiem, kas nodoti turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām, turpina aprēķināt nolietojumu pamatlīdzekļu atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām pamatlīdzekļu nolietojuma normām un to piemērošanas nosacījumiem.";

1.12. aizstāt 27.punkta ievaddaļā vārdus "(izņemot mežaudzes)" ar vārdiem "(izņemot mežaudzes un kadastrālajā vērtībā atzītus ilgtermiņa ieguldījumus)";

1.13. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Ja ilgtermiņa ieguldījuma atgūstamā vērtība bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites (atlikušo) vērtību un vērtības samazinājums, ko nosaka kā uzskaites vērtības un atgūstamās vērtības starpību, ir paredzēts ilgāks par gadu, ilgtermiņa ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai. Ja atgūstamo vērtību nav iespējams noteikt, aktīva vērtības samazinājumu nenosaka.";

1.14. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Bioloģiskos un pazemes aktīvus sākotnēji uzskaita to iegādes vai izveidošanas vērtībā. Sākotnēji atzīstot līdz šim neuzskaitītas mežaudzes, izņemot iegādātās, vai tās saņemot dāvinājumā, mežaudzes novērtē atbilstoši Meža valsts reģistra datiem.";

1.15. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Budžeta iestāde, veicot kapitālos ieguldījumus valsts un pašvaldību īpašumos, kas nodoti turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām, palielina to sākotnējo vērtību par valsts vai pašvaldību kapitālo ieguldījumu daļu. Kapitālsabiedrību, ostu pārvalžu vai atvasināto publisko personu veikto kapitālo ieguldījumu daļu turējumā saņemtajos īpašumos neatzīst budžeta iestādes uzskaitē.";

1.16. svītrot 53. un 57.punktu;

1.17. izteikt 59.punkta ievaddaļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ilgtermiņa ieguldījumus uzskaita kā atsavināšanai paredzētus, ja tie pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai atsavināšanai un pakļauti normatīvajos aktos noteiktajiem atsavināšanas nosacījumiem, to lietderīgā lietošana ir pārtraukta un to atsavināšana ir ticama.";

1.18. svītrot 60.punktā vārdus "ja atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus nav paredzēts turpmāk izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai un to vērtība var tikt atgūta atsavināšanas darījumā";

1.19. izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, kas iegūti operatīvās nomas ietvaros, uzskaita zembilancē atbilstoši nomas līgumā vai budžeta iestādes vadītāja apstiprinātas komisijas (ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus) noteiktajai vērtībai.";

1.20. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Atbilstoši šo noteikumu 71.1.apakšpunktam uzskaitīto nomāto aktīvu, kura vērtība pārskata datumā ir samazinājusies, novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai saskaņā ar šo noteikumu 28., 30., 31., 36. un 37.punktu.";

1.21. izteikt 77.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.2. pārskata gadā kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes proporcionāli ieguldījuma daļai un citus maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu iekļauj budžeta ieņēmumos normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā noteiktajā kārtībā. Saņemtos naudas līdzekļus budžeta iestāde atzīst pārējos finanšu ieņēmumos un to apmērā samazina zembilancē uzskaitītās prasības;";

1.22. papildināt noteikumus ar 77.4., 77.5. un 77.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.4. un ja normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā noteiktajā kārtībā citas nozares ministrija vai pašvaldība veikusi ieguldījumu kapitālsabiedrībā, tad šo ieguldījumu kapitālsabiedrībā uzskaita tā nozares ministrija vai pašvaldība, kura ir kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībā, atzīstot pārējos finanšu ieņēmumus un par attiecīgo ieguldījuma vērtību palielinot finanšu ieguldījuma vērtību;

77.5. palielinot vienas akcijas nominālvērtību, palielina finanšu ieguldījuma vērtību un atzīst pārējos finanšu ieņēmumus. Samazinot vienas akcijas nominālvērtību, samazina ieguldījuma vērtību un atzīst pārējos finanšu izdevumus;

77.6. ieguldījumu kapitālsabiedrībā samazina:

77.6.1. saņemot atpakaļ iepriekš veikto mantisko ieguldījumu. Finanšu ieguldījumu samazina par kapitāla daļu samazinājuma patieso vērtību un atzīst pārējos finanšu izdevumus. Saņemto aktīvu novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija (ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus), izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes vai šo noteikumu 32., 33., 34. un 35.punktā minētās metodes, un atzīst ieņēmumus no attiecīgā aktīva sākotnējās atzīšanas;

77.6.2. saņemot atpakaļ iepriekš veikto naudas ieguldījumu. Finanšu ieguldījumu samazina saņemto naudas līdzekļu apmērā.";

1.23. izteikt 81. un 82.punktu šādā redakcijā:

"81. Ilgtermiņa prasībās uzskaita prasības, kuru atmaksa (dzēšana) atbilstoši sākotnējiem (līgumu) nosacījumiem pārsniedz gadu no bilances datuma. Gada beigās aprēķina, pārgrāmato un atsevišķi norāda ilgtermiņa prasību īstermiņa daļu.

82. Ja ilgtermiņa ieguldījumus pārdod, budžeta iestāde atzīst pārējos izdevumus attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites vērtībā un pārējos ieņēmumus saņemtās atlīdzības vērtībā. Ja ieņēmumus no ilgtermiņa ieguldījuma pārdošanas ieskaita valsts budžeta ieņēmumos, atzīst saistības pret budžetu.";

1.24. izteikt 82.2 punktu šādā redakcijā:

"82.2 Nolietojumu neaprēķina zemei, bioloģiskajiem un pazemes aktīviem, bibliotēku fondiem, kultūras un mākslas priekšmetiem, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, vērtslietām un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem kultūras pieminekļiem.";

1.25. aizstāt 82.10 punktā skaitli un vārdu "82.111.punktā" ar skaitli un vārdu "82.11 punktā";

1.26. papildināt noteikumus ar 86.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.3. krājumu vērtību tajā uzskaites kategorijā, kuru norādījusi iepriekšējā budžeta iestāde, izņemot speciālo militāro inventāru. Ja nepieciešams, minētās vērtības pārklasificē atbilstoši budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībai. Ja budžeta iestāde saņem bezatlīdzības ceļā krājumus, kurus iepriekšējā budžeta iestāde uzskaitījusi kontu grupā 2170 "Speciālais militārais inventārs un speciālā militārā inventāra izveidošana", tā krājumu vērtību atzīst krājumu ekonomiskai būtībai atbilstošā uzskaites kategorijā.";

1.27. papildināt noteikumus ar 86.5 punktu šādā redakcijā:

"86.5 Budžeta iestāde, nododot turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām attiecīgās budžeta iestādes īpašumā un valdījumā esošus valsts un pašvaldību krājumus, to vērtību uzskaita atsevišķā kontā krājumu sastāvā.";

1.28. papildināt 90.1 punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja šādu krājumu patieso vērtību nav iespējams noteikt, krājumus uzskaita to iegādes (izmaksu) vērtībā līdz norakstīšanai.";

1.29. papildināt noteikumus ar 92.2 punktu šādā redakcijā:

"92.2 Norakstot šo noteikumu 87.1 punktā minētos krājumus, kuriem iepriekš izveidots vērtības samazinājums, atzīst pamatdarbības izdevumus krājumu uzskaites vērtībā, izslēdzot arī izveidoto vērtības samazinājumu.";

1.30. aizstāt 107.punktā vārdu "rēķins" ar vārdiem "attaisnojuma dokuments";

1.31. izteikt 114. un 115.punktu šādā redakcijā:

"114. Saņemamo līgumsodu vai procentu maksājumus par saistību neizpildi (turpmāk – līgumsods) un naudas sodu uzskaita zembilancē no dienas, kad budžeta iestādei rodas likumīgas tiesības iekasēt attiecīgo līgumsodu un naudas sodu, bet bilancē – no dienas, kad līgumsoda un naudas soda saņemšana ir droši ticama.

115. Saņemto naudas sodu un līgumsodu uzskaita kā pamatdarbības ieņēmumus dienā, kad to ieskaita budžeta iestādes norēķinu kontā.";

1.32. aizstāt 116.punktā vārdu "rēķinu" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentu";

1.33. izteikt 152.punktu šādā redakcijā:

"152. Īstermiņa saistības ir saistības, kuru apmaksa vai izpilde paredzēta gada laikā no bilances datuma. Bilancē kā ilgtermiņa un īstermiņa kreditorus norāda šādas saistības:

152.1. aizņēmumi;

152.2. parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem;

152.3. saistības par ārvalstu finanšu palīdzību;

152.4. norēķini par darba samaksu un ieturējumiem;

152.5. nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi;

152.6. nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi;

152.7. avansā saņemtie transferti.";

1.34. svītrot 155.punktu;

1.35. izteikt 158. un 159.punktu šādā redakcijā:

"158. Maksājamo līgumsodu un naudas sodu uzskaita kā budžeta iestādes izdevumus dienā, kad darījuma otrai pusei radušās likumīgas tiesības iekasēt līgumsodu un naudas sodu. Budžeta iestāde uzskaita pamatdarbības izdevumus un palielina uzkrātās saistības.

159. Uzkrātās saistības maksājamiem līgumsodiem un naudas sodiem uzskaita līdz dienai, kad tos samaksā. Ja darījuma otrai pusei vairs nav likumīgu tiesību iekasēt attiecīgo līgumsodu un naudas sodu, uzkrātās saistības reversē, samazinot uzkrāto līgumsodu un naudas sodu, un atzīst kā pamatdarbības ieņēmumus.";

1.36. aizstāt 160.punktā vārdu "rēķinu" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentu";

1.37. izteikt 164. un 165.punktu šādā redakcijā:

"164. Ieņēmumus, kas saņemti pirms pārskata perioda slēgšanas (bilances) datuma, par konkrētiem pakalpojumiem, kurus sniegs nākamajos (pārskata periodam sekojošos) periodos, un saņemto priekšapmaksu par aktīviem (precēm), kuru piegāde notiks nākamajos periodos, budžeta iestāde uzskaita kā ilgtermiņa vai īstermiņa nākamo periodu ieņēmumus un saņemtos avansus.

165. Nākamo periodu ieņēmumos uzskaita arī saņemto ārvalstu finanšu palīdzību (darījuma partneris – nerezidents) un saņemtos ziedojumus un dāvinājumus, ja saskaņā ar vismaz vienu no dāvinājuma līguma vai pušu vienošanās līguma nosacījumiem:

165.1. saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai, izņemot šo noteikumu 82.2 punktā minētajiem ilgtermiņa ieguldījumiem;

165.2. saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata gada izdevumu segšanai vai budžeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai;

165.3. nosacījumu neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi jāatmaksā.";

1.38. izteikt 166.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"166. Nākamo periodu ieņēmumos sākotnēji uzskaitīto ārvalstu finanšu palīdzību un ziedojumus, kā arī dāvinājumus iekļauj attiecīgo pārskata periodu pamatdarbības ieņēmumos:";

1.39. izteikt 167.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nākamo periodu ieņēmumos un saņemtajos avansos atzītos maksājumus iekļauj finansiālās darbības pārskatā pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas.";

1.40. aizstāt 168.punktā vārdu "rēķiniem" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentiem";

1.41. svītrot 174.punktu;

1.42. svītrot 177.punktu;

1.43. izteikt 178. un 179.punktu šādā redakcijā:

"178. Nenodokļu ieņēmumu attaisnojuma dokumenta izrakstīšanas dienā atzīst pamatdarbības ieņēmumus un prasības. Izrakstot attaisnojuma dokumentu par nenodokļu ieņēmumu priekšapmaksu, nerodas pamatojums aktīvu vai saistību atzīšanai bilancē. Izrakstītos attaisnojuma dokumentus par priekšapmaksu reģistrē saskaņā ar budžeta iestādes dokumentu plūsmas reģistrācijas kārtību.

179. Saņemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, saņemšanas, novērtēšanas vai vērtības apstiprināšanas dienā atzīstot pārskata perioda pamatdarbības vai nākamo periodu ieņēmumus tādā vērtībā, kāda noteikta ar dāvinājumu, ziedojumu vai mantojumu saņemšanu saistītajos dokumentos vai kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi.";

1.44. papildināt 3.1.apakšnodaļu ar 179.1 punktu šādā redakcijā:

"179.1 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem saskaņā ar uzkrāšanas principu atzīst:

179.1. nākamo periodu izdevumos, subsīdijas un dotācijas izmaksājot avansā;

179.2. pamatdarbības izdevumos atbilstoši budžeta iestādē apstiprinātiem komersanta, biedrības vai nodibinājuma iesniegtiem attaisnojuma dokumentiem.";

1.45. papildināt noteikumus ar 3.1.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.1.1 Transferta ieņēmumu un izdevumu uzskaite

179.2 Budžeta iestāde, saskaņā ar normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu jomā apstiprinot citas budžeta iestādes iesniegto attaisnojuma dokumentu, kas apliecina izdevumu rašanos, atzīst pārskata perioda pamatdarbības izdevumus un saistības pret budžeta iestādi. Veicot transferta pārskaitījumu, samazina saistības.

179.3 Budžeta iestāde, no citas budžeta iestādes saņemot apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, atzīst pamatdarbības ieņēmumus un prasības pret budžeta iestādi. Saņemot transferta pārskaitījumu, samazina prasības.

179.4 Budžeta iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu jomā vai attaisnojuma dokumentu par avansa pieprasījumu veic transferta pārskaitījumu avansā, atzīst avansā pārskaitītos transfertus. Apstiprinot transferta izlietojumu, par atbilstošo summu samazina avansa maksājumu un atzīst pārskata perioda pamatdarbības izdevumus.

179.5 Budžeta iestāde, kura saņem transferta pārskaitījumu avansā, atzīst avansā saņemto transfertu. Atbilstoši saņemtajam attaisnojuma dokumentam par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem samazina saņemto avansu un atzīst pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus.

179.6 Transfertus mērķdotācijām pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas iemaksām uzskaita, ievērojot šādus nosacījumus:

179.1. transferta pārskaitījuma dienā budžeta iestāde, kas saņem transferta pārskaitījumu, palielina naudas līdzekļu atlikumu un atzīst pamatdarbības ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem. Pārskata gada beigās budžeta iestāde, kas saņēmusi transferta pārskaitījumu, bet nav saņēmusi apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītiem) izdevumiem vai izlietojusi saņemto transfertu saskaņā ar uzkrāšanas principu, koriģē pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus un atzīst avansā saņemtos transfertus neizlietotās un neapstiprinātās summas apmērā, par to informējot budžeta iestādi, kas veikusi transferta pārskaitījumu, normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu noteiktajos termiņos savstarpējo darījumu salīdzināšanai. Nākamā pārskata gada sākumā samazina avansā saņemtos transfertus un atzīst pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus;

179.2. transferta pārskaitījuma dienā budžeta iestāde, kas veic transferta pārskaitījumu, samazina naudas līdzekļu atlikumu un atzīst pamatdarbības izdevumus no transferta pārskaitījumiem. Pārskata gada beigās budžeta iestāde, kas veikusi transferta pārskaitījumu, atbilstoši saņemtajai informācijai no budžeta iestādes, kas saņēmusi transferta pārskaitījumu, koriģē pārskata perioda pamatdarbības izdevumus un atzīst avansā pārskaitītos transfertus saskaņā ar uzkrāšanas principu neizlietotās un neapstiprinātās summas apmērā. Nākamā pārskata gada sākumā samazina avansā pārskaitītos transfertus un atzīst pamatdarbības izdevumus.";

1.46. papildināt noteikumus ar 198.2 punktu šādā redakcijā:

"198.2 Budžeta iestādes ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina šo noteikumu 25. un 26.punktā minēto prasību attiecībā uz kustamajiem īpašumiem un šo noteikumu 86.5 punktā minēto prasību ieviešanu grāmatvedības uzskaitē.";

1.47. papildināt noteikumus ar 200.1, 200.2 un 200.3 punktu šādā redakcijā:

"200.1 Budžeta iestādes ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošina šo noteikumu 179.2, 179.3, 179.4 un 179.5 punktā minēto prasību ieviešanu grāmatvedības uzskaitē, līdz ieviešanai ievērojot šo noteikumu 179.6 punktā minētos nosacījumus visu transferta veidu uzskaitei.

200.2 Budžeta iestādes ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim pārgrāmato saistības par iepriekšējos periodos saņemtajiem līdzekļiem no rezidentiem ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai:

200.1. pamatdarbības ieņēmumos atbilstoši saņemtajam apstiprinājumam par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem;

200.2. avansā saņemtajos transfertos, ja nav saņemts apstiprinājums par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem.

200.3 Budžeta iestādes ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim pārgrāmato ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikumu pārējos ieņēmumos.";

1.48.  1.pielikuma I nodaļā "Kontu plāna shēma":

1.48.1. svītrot konta 1250 nosaukumā vārdu "nekustamie";

1.48.2. svītrot konta 1259 nosaukumā vārdu "nekustamie";

1.48.3. izteikt kontu 1295 šādā redakcijā:

"  1295Turējumā nodoto valsts un pašvaldību īpašumu uzkrātais nolietojums"

1.48.4. svītrot kontu 1360 "Ilgtermiņa prasības";

1.48.5. izteikt kontu 1390 šādā redakcijā:

" 1390 Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa aizdevumiem un avansiem par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem"

1.48.6. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 1390 ar kontiem 1400, 1410, 1415, 1416, 1420 un 1490 šādā redakcijā:

"1400  Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām
  1410 Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
   1415Ilgtermiņa prasības par avansā pārskaitītiem transfertiem
   1416Citas ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
  1420 Citas ilgtermiņa prasības
  1490 Uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām"

1.48.7. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 2133 ar kontu 2134 šādā redakcijā:

"  2134Turējumā nodotie valsts un pašvaldību krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai"

1.48.8. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 2162 ar kontu 2165 šādā redakcijā:

"  2165Turējumā nodotais valsts un pašvaldību inventārs"

1.48.9. izteikt kontu 2320 šādā redakcijā:

" 2320 Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.48.10. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 2320 ar kontiem 2321 un 2329 šādā redakcijā:

"  2321Prasības pret ārvalstu partneri
   2329Citas prasības"

1.48.11. svītrot kontus 2350 "Prasības par Kohēzijas fonda projektiem", 2351 "Prasības pret citiem budžetiem par Kohēzijas fonda projektiem", 2352 "Prasības pret Eiropas Savienību par Kohēzijas fonda projektiem" un 2353 "Prasības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem";

1.48.12. izteikt kontu 2420 šādā redakcijā:

" 2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem"

1.48.13. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 2429 ar kontiem 2430, 2431 un 2432 šādā redakcijā:

" 2430 Avansā pārskaitītie transferti
   2431Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
   2432Citi transferti"

1.48.14. svītrot kontu 5120 "Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem";

1.48.15. izteikt kontus 5150 un 5151 šādā redakcijā:

" 5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
   5151Saņemtie ilgtermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem"

1.48.16. svītrot kontus 5152 "Aprēķinātās, bet neizmaksātās pensijas un pabalsti" un 5153 "Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem";

1.48.17. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5154 ar kontiem 5155, 5156 un 5157 šādā redakcijā:

"  5155Ilgtermiņa saistības par avansā saņemtiem transfertiem
   5156Ilgtermiņa saistības par avansā saņemtiem transfertiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
   5157Ilgtermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību"

1.48.18. izteikt kontu 5159 šādā redakcijā:

"  5159Citi ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi"

1.48.19. svītrot kontu grupu 5160 "Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem" un tās kontus 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, kontu grupu 5170 "Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu" un tās kontus 5171, 5172, 5174, 5179 un kontu grupu 5180 "Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību" un tās kontus 5181, 5182, 5183, 5184;

1.48.20. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5191 ar kontiem 5192 un 5193 šādā redakcijā:

"  5192Ilgtermiņa saistības pret finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
   5193Ilgtermiņa saistības par atmaksām valsts budžetā par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.48.21. aizstāt kontu 5400 un 5410 rindu:

"54005410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem''

ar rindu šādā redakcijā

"5400  Īstermiņa uzkrātās saistības"

1.48.22. svītrot kontu grupu 5500 "Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem pasākumiem" un tās kontus 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555;

1.48.23. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5819 ar kontiem 5820, 5821 un 5822 šādā redakcijā:

" 5820 Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
   5821Īstermiņa saistības pret finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
   5822Īstermiņa saistības par atmaksām valsts budžetā par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.48.24. aizstāt kontu 5900 un 5910 rindu:

"59005910 Nākamo periodu ieņēmumi''

ar rindu šādā redakcijā:

"59005910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi''

1.48.25. izteikt kontu 5911 šādā redakcijā:

''  5911Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem"

1.48.26. svītrot kontu 5913 "Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem";

1.48.27. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5915 ar kontu 5917 šādā redakcijā:

"  5917Īstermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību"

1.48.28. izteikt kontu 5919 šādā redakcijā:

"  5919Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi"

1.48.29. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 5919 ar kontiem 5930, 5931 un 5932 šādā redakcijā:

" 5930 Avansā saņemtie transferti
   5931Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
   5932Citi transferti"

1.48.30. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 8150 ar kontu 8190 šādā redakcijā:

" 8190 Pārējie finanšu ieņēmumi"

1.48.31. papildināt kontu plāna shēmu aiz konta 8240 ar kontu 8290 šādā redakcijā:

" 8290 Pārējie finanšu izdevumi"

1.48.32. svītrot kontu grupu 8300 "Saņemtie un sniegtie ziedojumi un dāvinājumi" un tās kontus 8310, 8311, 8312, 8320, 8321;

1.48.33. izteikt kontu plāna shēmas sadaļas "Zembilance" kodu 9130 šādā redakcijā:

" 9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi"

1.48.34. izteikt kontu plāna shēmas sadaļas "Zembilance" kodu 9540 šādā redakcijā:

" 9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti"

1.49.  1.pielikuma II nodaļā "Grāmatvedības kontu apraksts":

1.49.1. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Kontu grupas "1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi" kontos "1251 Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme", "1252 Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves" un "1259 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību citi īpašumi" uzskaita valsts un pašvaldību ilgtermiņa ieguldījumus, kas nodoti turējumā kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām.";

1.49.2. aizstāt 56.punktā vārdus "kapitālsabiedrībām vai ostu pārvaldēm" ar vārdiem "kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām";

1.49.3. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Kontu grupas "1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums" kontos "1291 Ēku un būvju uzkrātais nolietojums", "1292 Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums", "1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums", "1295 Turējumā nodoto valsts un pašvaldību īpašumu uzkrātais nolietojums" un "1297 Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos uzkrātais nolietojums" uzskaita katras pamatlīdzekļu grupas aprēķināto un uzkrāto nolietojumu.";

1.49.4. papildināt 85. un 86.punktu aiz vārda "valsts" ar vārdiem "vai pašvaldība";

1.49.5. svītrot 89.punktu;

1.49.6. izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

"91. Kontā "1390 Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa aizdevumiem un avansiem par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem un avansiem par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, kuru apmaksas (dzēšanas) termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.";

1.49.7. papildināt nodaļu ar 91.1, 91.2, 91.3 un 91.4 punktu šādā redakcijā:

"91.1 Kontu grupā "1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām" uzskaita prasības, kuru sākotnējais saņemšanas termiņš ir noteikts ilgāks par gadu no bilances datuma, kā arī izveidotos uzkrājumus šīm prasībām.

91.2 Kontu grupas "1410 Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)" kontos "1415 Ilgtermiņa prasības par avansā pārskaitītiem transfertiem" un "1416 Citas ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)" uzskaita ilgtermiņa prasības, kas radušās Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu (pasākumu) ietvaros, analītiski nodalot katra finansēšanas instrumenta vai fonda prasības (piemēram, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta projektiem, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda projektiem, Eiropas Sociālā fonda projektiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem).

91.Kontā "1420 Pārējās ilgtermiņa prasības" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa prasības.

91.4 Kontā "1490 Uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošām ilgtermiņa prasībām.";

1.49.8. papildināt nodaļu ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Kontā "2134 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai" uzskaita budžeta iestādes īpašumā un valdījumā esošus valsts un pašvaldību krājumus un ilgtermiņa ieguldījumus, kas nodoti turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām un paredzēti atsavināšanai.";

1.49.9. papildināt nodaļu ar 113.1 punktu šādā redakcijā:

"113.1 Kontā "2165 Turējumā nodotais valsts un pašvaldību inventārs" uzskaita budžeta iestādes īpašumā un valdījumā esošu valsts un pašvaldību inventāru, kas nodots turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām.";

1.49.10. izteikt 126.punktu šādā redakcijā:

"126. Kontā "2314 Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm" uzskaita prasības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm – starp vispārējās valdības valsts struktūru institucionālo sektoru un pašvaldību struktūru institucionālo sektoru.";

1.49.11. izteikt 132.punktu šādā redakcijā:

"132. Kontu grupā "2320 Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)" uzskaita attiecīgo projektu īstenošanas gaitā radušās prasības, analītiski nodalot katra finansēšanas instrumenta vai fonda prasības (piemēram, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta projektiem, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda projektiem, Eiropas Sociālā fonda projektiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem), izņemot avansā pārskaitītos transfertus.";

1.49.12. svītrot 144.punktu;

1.49.13. aizstāt 145.punktā vārdu "rēķins" ar vārdiem "attaisnojuma dokuments";

1.49.14. izteikt 156.punktu šādā redakcijā:

"156. Kontu grupā "2410 Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem" uzskaita nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem pasākumiem, izņemot avansā pārskaitītos transfertus.";

1.49.15. aizstāt 159.punktā skaitli un vārdus "2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem" ar skaitli un vārdiem "2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem";

1.49.16. papildināt nodaļu ar 164.1 punktu šādā redakcijā:

"164.1 Kontu grupā "2430 Avansā pārskaitītie transferti" uzskaita veiktos transferta maksājumus avansā citai budžeta iestādei.";

1.49.17. aizstāt 175.punktā vārdus "uzskaita īstermiņa vērtspapīrus" ar vārdiem "uzskaita budžeta iestādes īpašumā esošus īstermiņa vērtspapīrus";

1.49.18. svītrot 205.punktu;

1.49.19. papildināt 208.punktu aiz vārdiem "periodu ieņēmumi" ar vārdiem "un saņemtie avansi";

1.49.20. izteikt 209.punktu šādā redakcijā:

"209. Kontā "5151 Saņemtie ilgtermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem" uzskaita pirms bilances datuma saņemtos ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem vai precēm, kurus sniegs vai piegādās nākamajos periodos.";

1.49.21. svītrot 210. un 211.punktu;

1.49.22. papildināt nodaļu ar 212.1, 212.2 un 212.3 punktu šādā redakcijā:

"212.1 Kontā "5155 Ilgtermiņa saistības par avansā saņemtiem transfertiem" uzskaita no citas budžeta iestādes avansā saņemtos transfertus, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, izņemot kontā 5156 minētos transfertus.

212.2 Kontā "5156 Ilgtermiņa saistības par avansā saņemtiem transfertiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)" uzskaita no citas budžeta iestādes avansā saņemtos transfertus projektiem, kuru īstenošana paredzēta vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.

212.3 Kontā "5157 Ilgtermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību" uzskaita no ārvalstu partnera saņemtos līdzekļus projektiem, kuru īstenošana vai ieņēmumu atzīšana paredzēta vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.";

1.49.23. izteikt 213.punktu šādā redakcijā:

"213. Kontā "5159 Citi ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumus un saņemtos avansus.";

1.49.24. svītrot 214.punktu;

1.49.25. papildināt nodaļu ar 216.1 un 216.2 punktu šādā redakcijā:

"216.1 Kontā "5192 Ilgtermiņa saistības pret finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)" uzskaita saistības pret finansējuma saņēmēju, kas radušās par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem), analītiski nodalot katra finansēšanas instrumenta vai fonda saistības (piemēram, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta projektiem, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda projektiem, Eiropas Sociālā fonda projektiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem). Šajā kontā neuzskaita saistības par transfertu pārskaitījumiem un saņemtos aizņēmumus Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai.

216.2 Kontā "5193 Ilgtermiņa saistības par atmaksām valsts budžetā par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)" uzskaita budžeta iestādes ilgtermiņa saistības par atmaksām valsts budžetam par budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem izdevumiem, kas finansēti no Eiropas Savienības vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļas.";

1.49.26. aizstāt 217.punktā skaitli "5191" ar skaitli "5193";

1.49.27. izteikt 224.punktu šādā redakcijā:

"224. Kontā "5314 Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm" uzskaita saistības starp valsts budžeta iestādēm un pašvaldību budžeta iestādēm – starp vispārējās valdības valsts struktūru institucionālo sektoru un pašvaldību struktūru institucionālo sektoru.";

1.49.28. svītrot 230.punktu;

1.49.29. svītrot 231.punktā vārdus "(piemēram, rēķins)";

1.49.30. aizstāt 235.punktā vārdu "rēķins" ar vārdiem "attaisnojuma dokuments";

1.49.31. aizstāt 237.punktā vārdus "maksājamās soda naudas" ar vārdiem "maksājamo līgumsodu";

1.49.32. svītrot 238.punktu;

1.49.33. papildināt nodaļu ar 254.1 un 254.2 punktu šādā redakcijā:

"254.1 Kontā "5821 Īstermiņa saistības pret finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)" uzskaita saistības pret finansējuma saņēmēju, kas radušās par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem), analītiski nodalot katra finansēšanas instrumenta vai fonda saistības (piemēram, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta projektiem, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda projektiem, Eiropas Sociālā fonda projektiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem), izņemot saistības par transferta pārskaitījumiem.

254.2 Kontā "5822 Ilgtermiņa saistības par atmaksām valsts budžetā par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem)" uzskaita budžeta iestādes īstermiņa saistības par atmaksām valsts budžetam par budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem izdevumiem, kas finansēti no Eiropas Savienības vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļas. ";

1.49.34. papildināt 255.punktu aiz vārdiem "periodu ieņēmumi" ar vārdiem "un saņemtie avansi";

1.49.35. izteikt 256.punktu šādā redakcijā:

"256. Kontā "5911 Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem" uzskaita pirms bilances datuma saņemtos ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem vai precēm, kurus sniegs vai piegādās nākamajos pārskata periodos.";

1.49.36. svītrot 258.punktu;

1.49.37. papildināt nodaļu ar 260.1 punktu šādā redakcijā:

"260.1 Kontā "5917 Īstermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību" uzskaita saņemtos līdzekļus no ārvalstu partnera ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu, finansēto projektu īstenošanai.";

1.49.38. izteikt 261.punktu šādā redakcijā:

"261. Kontā "5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos nākamo periodu ieņēmumus un saņemtos avansus, tai skaitā pašvaldību administrēto nodokļu pārmaksas.";

1.49.39. papildināt nodaļu ar 261.1 punktu šādā redakcijā:

"261.1 Kontu grupā "5930 Avansā saņemtie transferti" uzskaita transfertā no citas budžeta iestādes saņemtos transfertus, kuri attiecas uz nākamajiem periodiem.";

1.49.40. papildināt nodaļu ar 269.1 punktu šādā redakcijā:

"269.1 Kontos "8190 Pārējie finanšu ieņēmumi" un "8290 Pārējie finanšu izdevumi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos finanšu ieņēmumus vai izdevumus.";

1.49.41. svītrot 271., 272., 273. un 274.punktu;

1.49.42. svītrot 285.1 punktā vārdus "un kapitālsabiedrībā ieguldītos";

1.49.43. izteikt 301.punktu šādā redakcijā:

"301. Zembilances kontā "Saņemamie līgumsodi un naudas sodi" norāda aprēķināto saņemamo līgumsodu un naudas sodu, kurš nav saņemts līdz bilances datumam, un prasības, kuras nav uzskaitītas bilancē, no dienas, kad budžeta iestādei rodas likumīgas tiesības iekasēt attiecīgo līgumsodu un naudas sodu.";

1.49.44. izteikt 304.5 punktu šādā redakcijā:

"304.5 Zembilances kontā "Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti" uzskaita iestādes saņemtos avansa un priekšapmaksu attaisnojuma dokumentus bilances datumā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
01.01.2013