Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.683

Rīgā 2012.gada 2.oktobrī (prot. Nr.54 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma

18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25., 119.nr.; 2012, 77.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 25 685 543 lati. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņēmējs (turpmāk - finansējuma saņēmējs) nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu."

2. Izteikt 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. veikt iepirkumu pirmspārbaudes, pārbaudīt finansējuma saņēmēja sagatavoto iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;".

3. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Maksimāli pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un šo noteikumu 4.1 punktā minētā virssaistību finansējuma sadalījums ir šāds:

20.1. Daugavpils pilsētas pašvaldībai - 29 534 508 lati;

20.2. Liepājas pilsētas pašvaldībai - 26 773 851 lats;

20.3. Jelgavas pilsētas pašvaldībai - 20 558 545 lati;

20.4. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai - 20 812 695 lati;

20.5. Ventspils pilsētas pašvaldībai - 17 220 201 lats;

20.6. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai - 13 415 125 lati;

20.7. Valmieras pilsētas pašvaldībai - 13 415 125 lati;

20.8. Cēsu novada pašvaldībai - 10 163 250 latu;

20.9. Kuldīgas novada pašvaldībai - 6 419 410 latu;

20.10. Saldus novada pašvaldībai - 6 925 315 latu;

20.11. Līvānu novada pašvaldībai - 10 311 279 lati;

20.12. Talsu novada pašvaldībai - 6 419 410 latu;

20.13. Aizkraukles novada pašvaldībai - 6 419 410 latu;

20.14. Gulbenes novada pašvaldībai - 5 840 419 latu;

20.15. Madonas novada pašvaldībai - 4 645 605 lati;

20.16. Smiltenes novada pašvaldībai - 4 645 605 lati."

4. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Atbildīgā iestāde divu nedēļu laikā pēc attiecīgās projekta idejas saskaņošanas Koordinācijas padomes sēdē šo noteikumu 22.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, nosakot projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 90 darbdienām no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas, un attiecīgo projekta iesnieguma atlases kārtu. Projektu iesniegumu atlasi organizē vairākās kārtās, nodrošinot, ka pirmā, otrā, trešā un ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta tiek organizēta par šo noteikumu 4.punktā minēto finansējumu, bet piektā un nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas - par šo noteikumu 4.1 punktā minēto finansējumu un pirmās, otrās, trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma atlikumu."

5. Aizstāt 60.punkta pirmajā teikumā skaitli un vārdu "4.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4. un 4.1 punktā".

6. Papildināt noteikumus ar 60.1 un 60.2 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

60.2 Sadarbības iestāde šo noteikumu 4.1 punktā minēto virssaistību finansējumu uzņemas tikai gadījumā, ja projekta ietvaros atbalstāmās darbības tiks uzsāktas vai turpinātas ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas tās nosacījumos un izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas tās nosacījumos."

7. Izteikt 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajam finansējumam var paredzēt papildu darbības jaunu uzraudzības rādītāju sasniegšanai vai esošo uzraudzības rādītāju vērtību pieaugumam esošā projekta ietvaros, kas kopā ar finansējuma saņēmēja līdzfinansējumu nepārsniedz 40 procentu no projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēra, iesniedzot precizēto projekta ideju izskatīšanai Koordinācijas padomē un grozot vienošanos par projekta īstenošanu, bet nepalielinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāti, kas noteikta attiecīgajam projektam."

8. Izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Ar projekta mērķi saistītās izmaiņas, šo noteikumu 57.2.apakšpunktā minētās izmaiņas, šo noteikumu 8.9.apakšpunktā minētā principa izpildi un sasniedzamos uzraudzības rādītājus sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā saskaņo ar atbildīgo iestādi.''

9. Papildināt noteikumus ar 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Šo noteikumu 29.punktā minētā piektā projektu iesniegumu atlases kārta tiek organizēta ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.1 punkta spēkā stāšanās. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.1 punkta spēkā stāšanās nosūta šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.10., 20.11. un 20.14.apakšpunktā minētajiem projektu iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

10.10.2012