Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Jēkabpilī 2012.gada 13.septembrī

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
13.09.2012. lēmumu Nr.335 (prot. Nr.21, 3.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
 14.panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā" šādu grozījumu:

1. Izteikt noteikumu 19.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību atbrīvoti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušie pensionāri, I, II un III grupas invalīdi, maznodrošinātas personas, kuras tirgo 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus.".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis 

Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2012. saistošo noteikumu Nr.26 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošo noteikumu grozījumiem nepieciešams noteikt nodevas apmērus par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību".
2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumi precizē personas, kuras tiek atbrīvotas no nodevas samaksas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz mērķgrupu - personām, kas vēlas nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās. Mērķgrupu ietekmēs pozitīvi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

06.10.2012