Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.604

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28.panta otro un septīto daļu
un 28.1 panta otro un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205.nr.; 2010, 150.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. koģenerācijas elektrostacija - tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no vienas vai vairākām koģenerācijas iekārtām, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantotas palīgiekārtas un ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citas infrastruktūras. Koģenerācijas elektrostacijā var būt uzstādītas iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai (piemēram, ūdenssildāmie katli, tvaika katli) vai tikai elektroenerģijas ražošanai. Koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju;''.

2. Aizstāt 2.6.apakšpunktā vārdus "noteicis iekārtas izgatavotājs" ar vārdiem "nosaka saskaņā ar koģenerācijas elektrostacijas tehnisko dokumentāciju".

3. Izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā (TMAX) pārsniedz 3000 stundu. Vienā siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā esošām vienam komersantam piederošām koģenerācijas elektrostacijām, kas pieslēgtas elektroenerģijas pārvades sistēmai un iekļautas dispečervadības grafikā, uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā nosaka, summējot kopā. Komersants rakstiski informē Ekonomikas ministriju par atbilstību šajā punktā minētajiem nosacījumiem."

4. Izteikt 14.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona un iesniedz to ministrijā papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

5. Svītrot 15.1.apakšpunktu.

6. Izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. komersanta apliecinājumu par nodokļu parādu neesību;".

7. Izteikt 21.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2. reģistrācijas numuru elektroenerģijas ražotāju reģistrā;".

8. Papildināt 21.7.apakšpunktu aiz vārda "apjomu" ar vārdu "kalendāra".

9. Papildināt 25.punktu aiz vārda "ekspluatācijā" ar vārdiem "un saņemts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu."

10. Aizstāt 26.1.apakšpunktā vārdus "elektrostacijas, sistēmas operatora un tirgotāja pārstāvji" ar vārdiem "elektrostacijas un sistēmas operatora pārstāvji".

11. Izteikt 29.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2.2. koģenerācijas elektrostacijai, kurā izmanto kādu no šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. vai 4.11.apakšpunktā minētajām tehnoloģijām, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients ir 75 % vai lielāks;".

12. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja komersants neizpilda šo noteikumu 35.punktā minētos pienākumus, ministrija komersantam nosūta brīdinājumu. Ja komersants triju mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas nav izpildījis šo noteikumu 35.punktā minētos pienākumus, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma atcelšanu. Lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

13. Papildināt 36.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "nodošanas ekspluatācijā" ar vārdiem "saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju".

14. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Komersants katru gadu līdz 1.martam iesniedz ministrijā pārskatu par katras tā īpašumā esošas koģenerācijas elektrostacijas darbību (5.pielikums). Pārskatā sniegtos datus apliecina sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem koģenerācijas elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatā sniegtos datus par pārdoto lietderīgo siltumenerģiju apstiprina akreditēts auditors. Pārskatu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

15. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Šo noteikumu 40.punktā minētais auditors ir juridiska persona, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un atbilst akreditācijas prasībām, ņemot vērā standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju". Akreditēto auditoru sarakstu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs publicē savā tīmekļa vietnē."

16. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ministrija reģistrē un uzskaita visus lēmumus, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Ministrija savā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

42.1 1. visu lēmumu sarakstu un to pieņemšanas datumu;

42.1 2. komersanta firmu;

42.1 3. izmantojamā kurināmā veidu;

42.1 4. uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

42.1 5. līdz katra gada 1.martam - summu, kas komersantam izmaksāta iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma vai garantētās maksas ietvaros."

17. Svītrot 43.punktā vārdus "un tirgotājs".

18. Papildināt 44.punktu ar otro, trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Izvērtējot komersanta iesniegto gada pārskatu, ministrijai ir tiesības pieprasīt komersantam iesniegt detalizētu informāciju, lai izvērtētu atbilstību šo noteikumu 44.1 punktā minētajiem kritērijiem. Komersantam ir pienākums 20 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma iesniegt ministrijā pieprasīto informāciju. Ministrija ir tiesīga pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sagatavot izziņu par komersanta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts budžetā parādu neesību, ja minētā informācija nav iegūstama publiskajā datubāzē, par periodu, par kuru iesniegts pēdējais gada pārskats."

19. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ministrija izvērtē šo noteikumu 44.punktā minēto pārskatu, tai skaitā pārliecinās, ka attiecīgajā gada pārskata periodā:

44.1 1. komersants ievēro būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

44.1 2. komersantam nav bijuši nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

44.1 3. koģenerācijas elektrostacijā enerģijas ražošanai ir ticis izmantots gada pārskatā norādītais kurināmā veids."

20. Papildināt 45.punktu aiz vārda "kritērijiem" ar vārdiem un skaitli "vai arī šo noteikumu 44.1 punktā minētajiem kritērijiem".

21. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas elektrostacijas un komersanta atbilstību šo noteikumu 44.1 1. un 44.1 3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu. Atbilstību šo noteikumu 44.1 2.apakšpunktā minētajam kritērijam komersants nodrošina deviņu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas."

22. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

''47. Ja šo noteikumu 46.punktā minētā pārskata dati liecina, ka koģenerācijas elektrostacija joprojām neatbilst efektivitātes kritērijiem, vai pēc komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 44.1 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija 30 dienu laikā pieņem lēmumu atņemt komersantam tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu nosūta komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.''

23. Aizstāt 52.1.apakšpunktā vārdus "CO2 - ECX (European Climate Exchange) biržā noteiktā EUA (European emission allowances) vidējā spot cena norēķinu periodā, kuru aprēķina tirgotājs, izmantojot tirgus slēgšanas cenas katrai biržas darba dienai norēķinu periodā (EUR/t)" ar vārdiem "CO2 - ICE (Intercontinental Exchange) biržā noteiktā EUA (European emission allowances) vidējā cena norēķinu periodā, kuru aprēķina tirgotāji, izmantojot tirgus slēgšanas cenas katrai biržas darba dienai norēķinu periodā (EUR/t)".

24. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Tirgotājs no komersanta, kas saņēmis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kura koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju 15 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

52.1 1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu, bet, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu;

52.1 2. lēmumā par koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu."

25. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Tirgotājs no komersanta, kas saņēmis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kura koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju 10 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

53.1 1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu, bet, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu;

53.1 2. lēmumā par koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu."

26. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Pārvades sistēmas operators maksā komersantam garantētu maksu 15 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

55.1 1. lēmumā par garantētas maksas tiesību piešķiršanu norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju, bet, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu;

55.1 2. lēmumā par garantētas maksas tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju."

27. Papildināt noteikumus ar 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

"70. No 2012.gada 10.septembra līdz 2016.gada 1.janvārim komersants nav tiesīgs kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

71. Ja iesniegumi par tiesību iegūšanu pārdot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas elektrostacijā, obligātā iepirkuma ietvaros un par tiesību iegūšanu saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu iesniegti līdz 2012.gada 9.septembrim, ministrija tos izskata šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, kas ir spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

72. Ja ministrijas izsniegtajā lēmumā par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros nav norādīts termiņš elektroenerģijas ražošanas uzsākšanai un komersants nav uzsācis elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, tad elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā uzsāk šādos termiņos, par termiņa atskaites punktu piemērojot 2012.gada 10.septembri:

72.1. ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW;

72.2. ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW;

72.3. ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 20 MW;

72.4. ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda pārsniedz 20 MW.

73. Ja ministrijas izsniegtajā lēmumā par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas nav norādīts termiņš, līdz kuram jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas, tad elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas uzsāk šādos termiņos, par termiņa atskaites punktu piemērojot 2012.gada 10.septembri:

73.1. ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW;

73.2. ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW;

73.3. ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 20 MW;

73.4. ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda pārsniedz 20 MW.

74. Šo noteikumu 72. un 73.punktā minētie termiņi ir attiecināmi arī uz ministrijas izdotajiem lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā".

75. Šo noteikumu 40.punktā minētās prasības par akreditēta auditora apstiprinājumu pārskatā sniegtajiem datiem attiecībā uz pārdoto lietderīgo siltumenerģiju piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

76. Šo noteikumu 52.1, 53.1  un 55. 1 punktu piemēro ar 2017.gada 1.jūliju.

77. Ekonomikas ministrija var ierosināt pārskatīt šajos noteikumos iekļauto formulu pamatotību un atbilstību elektroenerģijas tirgus situācijai."

28. Izteikt 1.pielikuma I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Harmonizētie lietderības koeficienti ar klimata korekciju atsevišķai elektroenerģijas ražošanai

Kurināmā veids

Koģenerācijas elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas gads

2001. un agrāk

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.-2011.

2012.-2015.

Cietais kurināmais

Akmeņogles/kokss

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Lignīts/lignīta briketes

0,412

0,416

0,420

0,423

0,427

0,427

0,427

Kūdra/kūdras briketes

0,390

0,393

0,395

0,397

0,399

0,399

0,399

Koksnes kurināmais

0,313

0,320

0,326

0,331

0,339

0,339

0,339

Lauksaimniecības biomasa

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Bioloģiski noārdāmie (sadzīves) atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Neģeneratīvie (sadzīves un rūpnieciskie) atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Degslāneklis

0,398

0,398

0,398

0,398

0,399

0,399

0,399

Šķidrais kurināmais

Nafta (gāzeļļa + gudrons), SNG

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Biodegviela

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Nereģeneratīvie atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Gāzveida kurināmais

Dabasgāze

0,526

0,528

0,530

0,532

0,534

0,534

0,534

Rafinēšanas gāze/ūdeņradis

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Biogāze

0,410

0,415

0,419

0,423

0,429

0,429

0,429

Koksa gāze, domnas gāze, citas dūmgāzes, rekuperētais nelietderīgais siltums

0,359

0,359

0,359

0,359

0,359

0,359

0,359"

29. Izteikt 5.pielikuma I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Vispārīga informācija par koģenerācijas elektrostaciju

1. Koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vieta (adrese vai zemesgabala kadastra numurs)  
2. Koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas ekspluatācijā nodošanas gads1  
3. Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā (ja tā nepieciešamība noteikta tiesību aktos)  
4. Sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija pieslēgta  
5. Komersants (firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)  
6. Koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas uzstādītā jauda:  
6.1. elektriskā (MW)  
6.2. siltuma (MW)  
7. Koģenerācijas tehnoloģija  
8. Izmantotā kurināmā veids/veidi  
9. Darbinieku skaits  
10. Lietderīgās siltumenerģijas lietotājs (nosaukums vai firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)  
11. Komersants norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta ''a" vai ''b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt2  

Piezīmes.

1. Ja koģenerācijas elektrostacijā veikta modernizācija, kuras izmaksas pārsniedz 50 % no ieguldījuma izmaksām par līdzvērtīgu jaunu koģenerācijas elektrostaciju, par stacijas ekspluatācijā nodošanas gadu uzskata to kalendāra gadu, kurā modernizētā koģenerācijas elektrostacija uzsākusi ražot elektrību.

2. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kura uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto personu, vai šādas personas nav, komersants norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

08.09.2012