Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.534

Rīgā 2012.gada 31.jūlijā (prot. Nr.42 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
 Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 170.nr.; 2010, 34., 65., 128.nr.; 2011, 23., 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 4.punktā minētās atbalstāmās darbības un sekmējot iznākuma rādītāja - Eiropas Sociālā fonda atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros saņem 23 200 personu (tai skaitā 3000 personu, izmantojot šo noteikumu 6.1 punktā minēto virssaistību finansējumu) - sasniegšanu, lai palielinātu pieaugušo dalību izglītības ieguvē (mērījumiem izmantojot Eurostat rādītāju "pieaugušo (25-64) dalība mūžizglītībā")."

2. Papildināt I nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Aktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 6.punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 1 000 000 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 1 000 000 latu."

3. Izteikt 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;".

4. Izteikt 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī par maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;".

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 6 441 400 latu (ieskaitot šo noteikumu 6.1 punktā minēto virssaistību finansējumu)."

6. Izteikt 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 35., 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2, 40.3 un 42.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai;".

7. Izteikt 24.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā, 40.1 1.5. un 40.1 2.5.apakšpunktā un 40.2 un 40.3 punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus;".

8. Izteikt 35.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Projekta ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:".

9. Izteikt 35.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35.1. attiecināmās tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:".

10. Papildināt noteikumus ar 37.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.5. atlīdzības (izņemot prēmijas un naudas balvas, pabalstus un kompensācijas) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas par surdotulka un asistenta pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas."

11. Izteikt 40.1 un 40.2 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Šo noteikumu 35.2.apakšpunktā noteikto izmaksu pozīciju finansējuma saņēmējs var paredzēt vienā no šādiem veidiem:

40.1 1. uzņēmuma līguma izmaksas kā attiecināmās netiešās izmaksas šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ārpakalpojuma veidā. Ja uzņēmuma līgums ietver tikai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, papildus attiecināmas ir arī šādas netiešās izmaksas projekta vadības personāla uzturēšanai:

40.1 1.1. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

40.1 1.2. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

40.1 1.3. telpu īres un nomas izmaksas;

40.1 1.4. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

40.1 1.5. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

40.1 1.6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

40.1 1.7. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

40.1 2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) kā neattiecināmās netiešās izmaksas projekta vadības personālam uz darba līguma pamata, kas projekta īstenošanas laikā veic tikai ar projekta administrēšanu saistītus pienākumus, un šādas attiecināmās netiešās izmaksas:

40.1 2.1. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

40.1 2.2. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

40.1 2.3. telpu īres un nomas izmaksas;

40.1 2.4. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

40.1 2.5. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

40.1 2.6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

40.1 2.7. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

40.2 Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā var mainīt šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu plānošanas veidu atbilstoši šo noteikumu 40.1 1. un 40.1 2.apakšpunktā noteiktajam, ievērojot, ka šo noteikumu 35.1.7. un 35.2.apakšpunktā minētās pozīcijas apmērs summējot nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām."

12. Papildināt noteikumus ar 40.3 punktu šādā redakcijā:

"40.3 Šo noteikumu 40.1 2.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas, ko pieprasa no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedz 93 946 latus."

13. Izteikt 43.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. kas nav norādītas šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2, 40.3 un 42.punktā vai neatbilst šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā, 40.1 1.5. un 40.1 2.5.apakšpunktā un 40.2 punktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;".

14. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 30.jūnijam."

15. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus (tai skaitā šo noteikumu 6.1 punktā minēto virssaistību finansējumu) plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī par maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību."

16. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Nepārsniedzot šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā, 40.1 1.5. un 40.1 2.5.apakšpunktā un 40.2 un 40.3 punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

51.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2., 35.1.3. un 35.1.4.apakšpunktā minētajām apakšpozīcijām un 35.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmo izmaksu apakšpozīcijas vai pozīcijas kopējās izmaksu summas;

51.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36., 36.1, 37. un 38.punktā noteiktajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2. un 35.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.4. šo noteikumu 39.punktā noteikto izmaksu pārdali;

51.5. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 40.1 1.apakšpunktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās izmaksu summas;

51.6. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 40.1 2.apakšpunktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās izmaksu summas."

17. Papildināt VIII nodaļu ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Šo noteikumu 4.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt no virssaistību finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk vai turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šo noteikumu 6.1 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos, bet izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 6.1 punktā minēto virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos."

18. Izteikt 1.pielikuma 2.10.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""):

Iznākuma rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits 2013.g.

Skaits līdz projekta īstenošanas beigām

Mērvienība

1. Personu skaits, kas saņem ESF atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros Kopā- Kopā-
R3- R-
V4- V-
K5- K-
Z6- Z-
L7- L-

3 Rīgas plānošanas reģionā

4 Vidzemes plānošanas reģionā

5 Kurzemes plānošanas reģionā

6 Zemgales plānošanas reģionā

7 Latgales plānošanas reģionā".

19. Izteikt 1.pielikuma 6.1.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL

%

2010

2011

2012

2013

2014

20...

20...

Kopā

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)12

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas
t.sk. virssaistību finansējums

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

100 %

t.sk. virssaistību finansējums
Publiskais finansējums

100 %

t.sk. virssaistību finansējums

Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums

100 %

t.sk. virssaistību finansējums
Attiecināmais valsts budžeta finansējums
t.sk. virssaistību finansējums
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
Attiecināmais cits publiskais finansējums13
Privātās attiecināmās izmaksas
Neattiecināmās izmaksas

12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8).

13 Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

17.08.2012