Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.370

Rīgā 2012.gada 7.augustā (prot. Nr.42 36.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam") (turpmāk - plāns) 3.pielikumā šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.1.2.1.apakšpunktu;

1.2. izteikt 1.1.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.4.4. Nodrošināt pietiekamu ekspertīzes vērtējumu par Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) spēju uzņemties EIF ieguldījumu fonda darbību Lai garantētu pietiekamu LGA kapacitāti ieguldījumu fonda ieviešanai, veikts neatkarīgs LGA kapacitātes novērtējums. Novērtējuma tehniskā specifikācija saskaņota ar Eiropas Komisiju, novērtējums nosūtīts Eiropas Komisijai izskatīšanai EM 31.12.2012. SMOU 5 - Annex 1, 8
Jaunu LGA valdes locekļu iecelšana, informējot Eiropas Komisiju EM 31.12.2012. SMOU 5 - Annex 1, 8"

1.3. aizstāt 1.2.2.1.apakšpunkta ceturtā darbības rezultāta ceturtajā ailē "Atbildīgā institūcija" saīsinājumu "EIF" ar saīsinājumu "LGA";

1.4. izteikt 1.2.3.1.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu šādā redakcijā:

"   A) 2012.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt gada līdzekļu izlietojumu vismaz 136,5 miljonu latu apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 24,5 miljonu latu apmērā no Eiropas Zivsaimniecības fonda un 146,5 miljonu latu apmērā no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda ZM 31.12.2012. SMOU 3 - Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 3 - D: Strukturālās reformas; SMOU - Q1: Strukturālās reformas"

1.5. svītrot 1.2.3.2.apakšpunkta trešo darbības rezultātu;

1.6. svītrot 1.2.4.1.apakšpunktu;

1.7. izteikt 1.2.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.4.5. Konkurences veicināšana brīvajā tirgū Izveidota sistēma, kuras ietvaros, nodrošinot pienācīgu uzraudzību un vienādu piemērošanu, tiek izvērtēta un kontrolēta publisko personu (t.sk. ostas pārvalžu) komercdarbības atbilstība publisko personu komercdarbības kritērijiem, saskaņā ar kuriem publiskai personai komercdarbība atļauta tikai tad, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, vai stratēģiski svarīgā nozarē

SM, EM, FM, VARAM

30.06.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 15.b"

1.8. aizstāt 1.3.3.3.apakšpunkta otrā darbības rezultāta ceturtajā ailē "Atbildīgā institūcija" saīsinājumu "EIF" ar saīsinājumu "LGA";

1.9. aizstāt 1.4.1.4.apakšpunkta piektajā ailē "Termiņš" skaitļus "30.04.2012." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.10. aizstāt 2.1.1.1.apakšpunkta trešajā ailē "Darbības rezultāts" skaitli un vārdu "2012.gadam" ar skaitli un vārdu "2013.gadam";

1.11. aizstāt 2.2.2.1.apakšpunkta piektajā ailē "Termiņš" skaitļus "01.06.2012." ar skaitļiem "01.01.2013.";

1.12. svītrot 2.3.3.1.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu;

1.13. izteikt 3.1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.2. Izstrādāt risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos Izstrādāta koncepcija turpmākai valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas restrukturizācijai, tostarp izvērtējot finansēšanas modeli un administratīvo un apsaimniekošanas funkciju centralizāciju

FM

31.10.2011.

SMOU 4 - Annex 1, 13.c"

1.14. svītrot 3.1.1.4.apakšpunktu;

1.15. svītrot 3.1.1.8.apakšpunktu;

1.16. izteikt 3.1.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.10. Uzlabot valstij un pašvaldībām piederošo aktīvu pārvaldību Izstrādāti un iesniegti Ministru kabinetā normatīvo aktu projekti atbilstoši Publisko personu komercdarbības koncepcijā atbalstītajam risinājuma variantam

EM

01.11.2012.

SMOU 4 - Annex 1, 13.a,

MK 04.06.2012. rīkojums Nr.245 "Par Publisko personu komercdarbības koncepciju"

Izstrādāti un iesniegti Ministru kabinetā normatīvo aktu projekti atbilstoši Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā atbalstītajam risinājuma variantam

EM

01.11.2012.

SMOU 4 - Annex 1, 13.b,

MK 04.06.2012. rīkojums Nr.246 "Par Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju""

1.17. svītrot 3.2.1.2.apakšpunktu;

1.18. svītrot 3.2.1.5.apakšpunkta trešo darbības rezultātu;

1.19. aizstāt 3.3.1.1.apakšpunkta piektajā ailē "Termiņš" skaitļus "31.05.2012." ar skaitļiem "01.10.2012.".

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

3. Pārskatu par plāna (par laikposmu no 2012.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim) izpildes gaitu un informāciju par nākamajā ceturksnī plānotajiem pasākumiem iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 20.oktobrim.

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Finanšu ministrs A.Vilks

07.08.2012