Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.542

Rīgā 2012.gada 7.augustā (prot. Nr.44 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu
un Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148., 200.nr.; 2011, 118.nr.; 2012, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pielikumā "Profesiju klasifikators":

1.1. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 112 mazās grupas "RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus" ar vārdiem "ievērot komercsabiedrības statūtus un personu grupas (dalībnieku) vai to pārstāvošās institūcijas - padomes sapulces lēmumus; būt lojālam un uzticamam pret komercsabiedrību un tās dalībniekiem; sniegt patiesu un pilnīgu informāciju gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan komercsabiedrības dalībniekiem par savu darbību; rīkoties ar vislielāko rūpību, pieņemot lēmumus par komercsabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību; pildīt savus pienākumus, mazinot iespējamos komercdarbības riskus";

1.2. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1213 atsevišķās grupas "POLITIKAS UN PLĀNOŠANAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienestu, sociālo grupu darbību" ar vārdiem "radoši un inovatīvi plānot un īstenot ārējo sakaru stratēģiju atbilstoši uzņēmuma mērķiem; analizēt, novērtēt un pilnveidot ārējo sakaru jautājumus; plānot, koordinēt un pārraudzīt ārējo sakaru struktūrvienības darbu; saskaņot savu darbību ar uzņēmuma vadītāju, kā arī sadarboties ar citu struktūrvienību vadītājiem";

1.3. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1213 atsevišķās grupas "POLITIKAS UN PLĀNOŠANAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)

1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)";

1.4. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1324 atsevišķās grupas "TRANSPORTA, SAKARU, NOLIKTAVU, SAGĀDES, SADALES, LOĢISTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos" ar vārdiem "pārraudzīt loģistikas pakalpojumu kvalitāti; noteikt loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veikt vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veidot sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošināt uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īstenot optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veidot uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; stratēģiskajā līmenī atbildēt par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; nodrošināt un pārvaldīt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošināt pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; nepieciešamības gadījumos īstenot plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām noteikt maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošināt pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību";

1.5. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1324 atsevišķās grupas "TRANSPORTA, SAKARU, NOLIKTAVU, SAGĀDES, SADALES, LOĢISTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)

1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)";

1.6. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 142 mazās grupas "MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus" ar vārdiem "plānot, organizēt un vadīt lielveikalu tīkla un interneta veikala darbu; izstrādāt un īstenot iepirkumu un tirgvedības politiku, noteikt cenas; nodrošināt un kontrolēt preču krājumu plānošanu, pasūtīšanu, uzskaiti un atbilstību pieprasījumam; veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu";

1.7. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2162 atsevišķās grupas "AINAVU ARHITEKTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos; vadīt citus darbiniekus.";

1.8. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2163 atsevišķās grupas "IZSTRĀDĀJUMU UN APĢĒRBU DIZAINERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu" ar vārdiem "pēc savām vai klienta idejām veidot skices, modelēt, izvēlēties materiālus atbilstoši izstrādājuma pielietojumam; aprēķināt materiālu un darba patēriņu; veikt objektu mērīšanu; izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavot rasējumus; projektēt tehnoloģiju; veikt nepieciešamos aprēķinus; noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski sakopot informāciju; noformēt vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; attīstīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašam pielietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai; izmantot radošo ideju vizualizācijas metodes, materiālu īpašību un to apstrādes tehnoloģiju zinības jaunu produktu, to kolekciju vai sēriju radīšanas, projektēšanas un ieviešanas procesā rūpnieciskai un amatnieciskai tiražēšanai; vadīt citu speciālistu darbu; plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu; veikt pedagoģisko darbību; vadīt darbinieku grupu, kas veic pirmo paraugu tehnoloģiskās un tehniskās dokumentācijas izgatavošanu, kā arī pildīt individuālus pasūtījumus";

1.9. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2163 atsevišķās grupas "IZSTRĀDĀJUMU UN APĢĒRBU DIZAINERI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.56.apakšnodaļā)";

1.10. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2163 atsevišķās grupas "IZSTRĀDĀJUMU UN APĢĒRBU DIZAINERI" profesiju uzskaitījumu aiz 2163 03 profesijas ar šādu profesiju:

"2163 04 Produktu DIZAINERS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.57.apakšnodaļā)";

1.11. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2240 atsevišķās grupas "ĀRSTU PALĪGI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.25.apakšnodaļā)";

1.12. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2261 atsevišķās grupas "ZOBĀRSTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu" ar vārdiem "veikt stomatoloģisko saslimšanu profilaksi";

1.13. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2261 atsevišķās grupas "ZOBĀRSTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2261 02 ZOBĀRSTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.58.apakšnodaļā)";

1.14. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2262 atsevišķās grupas "FARMACEITI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2262 01 FARMACEITS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.59.apakšnodaļā)";

1.15. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2269 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt un vadīt biotehnisko un protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas" ar vārdiem "novērtēt pacienta acs dobuma veselības stāvokli; izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši acs dobuma situācijai; noteikt un izgatavot atbilstošas nepieciešamības acs protēzes (izmeklējot pacientu, nozīmēt izstrādājuma veidu, veikt mērījumus, noņemt atlējumu, noņemt izmērus, sagatavot ģipsi, apstrādāt mākslīgo plastmasu un stiklu, formēt, izgatavot gatavu formu); pārbaudīt un pielāgot acs protēzes atbilstoši pacienta vajadzībām; dokumentēt veikto manipulāciju procesu; konsultēt pacientus par acu protēžu lietošanu un kopšanu; veikt pētniecisko darbu; noteikt acu protēžu specifikācijas; sagatavot tehnisko dokumentāciju, aprēķinus un organizēt acu protēžu sistēmu un izgatavošanu; organizēt un vadīt acu protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas";

1.16. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2269 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2269 14 profesijas ar šādu profesiju:

"2269 15 Acu PROTĒZISTS (OKULĀRISTS)";

1.17. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "konsultēt, informēt un izglītot klientus karjeras veidošanas jautājumos" ar vārdiem "konsultēt, informēt un izglītot klientus (skolēni un viņu vecāki, skolotāji, nodarbinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti) un darba devējus karjeras attīstības jautājumos; sniegt atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli; palīdzēt attīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas prasmes; konsultēt dažādu vecumu, sociālās un kultūras izcelsmes cilvēkus individuālu pārrunu veidā un grupās; informēt un izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem";

1.18. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2423 10 Karjeras KONSULTANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.60.apakšnodaļā)";

1.19. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2522 atsevišķās grupas "SISTĒMU ADMINISTRATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu" ar vārdiem "nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas";

1.20. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2522 atsevišķās grupas "SISTĒMU ADMINISTRATORI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.26.apakšnodaļā)";

1.21. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2621 atsevišķās grupas "ARHĪVISTI UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "organizēt, vadīt un (vai) pārraudzīt dokumentu pārvaldību publiskās un privātās institūcijās" ar vārdiem "noteikt uzņēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības; nodrošināt dokumentu pārvaldības procesu norisi; vadīt dokumentu sistēmu veidošanu; veikt dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli; nodrošināt dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un uzņēmuma vajadzībām; plānot un vadīt dokumentu pārvaldību atbilstoši uzņēmuma mērķiem tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem";

1.22. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2621 atsevišķās grupas "ARHĪVISTI UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.61.apakšnodaļā)";

1.23. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2634 atsevišķās grupas "PSIHOLOGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "veikt zinātniskos pētījumus, prezentēt to rezultātus" ar vārdiem "strādājot psihologa vadībā, analizēt un piemērot psihologa profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus; izvirzīt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus; veikt indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un pielietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti; rakstīt un sniegt atzinumus; veikt zinātniskus pētījumus psiholoģijas jomā";

1.24. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2634 atsevišķās grupas "PSIHOLOGI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.62.apakšnodaļā)";

1.25. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2636 atsevišķās grupas "RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2636 21 VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)";

1.26. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2643 atsevišķās grupas "TULKOTĀJI, TULKI UN CITI LINGVISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošināt juridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi" ar vārdiem "tulkot dažāda tipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām; orientēties tulkojamo dokumentu nozarē un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju; rediģēt paša un citu tulkotos tekstus";

1.27. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2643 atsevišķās grupas "TULKOTĀJI, TULKI UN CITI LINGVISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2643 10 TULKOTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.63.apakšnodaļā)";

1.28. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- analizēt, izdomāt un komponēt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas; rakstīt recenzijas; adaptēt vai instrumentēt un aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, orķestriem, instrumentiem, vokālajiem kolektīviem (koriem, ansambļiem); veikt skaņdarba pārlikumus; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus; patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus - solo, ansamblī, orķestrī, instrumenta vai orķestra pavadījumā; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; kompozīciju iestudēšanas procesā sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem; novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; piedalīties vokālās mākslas attīstības procesos; pārvaldīt dažādu laikmetu vokālās mūzikas stilus, dziedāšanas tehnikas; patstāvīgi, diriģenta vai režisora vadībā vai kopā ar citiem mūziķiem iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus; novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas; atlasīt vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; organizēt un vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālu kolektīvu darbu; pētīt un izskaidrot mūzikas attīstības procesus, mūzikas attīstības likumsakarības; savākt un analizēt muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus; izdarīt slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspoguļojumu; sniegt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijā; analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus; vadīt koncertlekcijas; spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu; lasīt lekcijas; sastādīt koncertprogrammas; sniegt informāciju par mūzikas dzīves notikumiem; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; veicināt latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē; rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu; pielietot masu mediju mūsdienīgos tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai; vadīt folkloras kopas nodarbības; veicināt folkloras kopu kolektīvu profesionālo izaugsmi, nodrošinot attiecīgās folkloras kopas novirzienam atbilstošu, repertuāru; organizēt un nodrošināt folkloras kopu dalību pasākumos, konkursos, skatēs un festivālos; veicinot folkloras kopu izaugsmi, piesaistīt jaunus folkloras kopu dalībniekus; veikt darbu tautasdziesmu atlasīšanai folkloras krātuvēs; veikt novada dziesmu pūra izzināšanu un pētīt reģiona tradīcijas; izpildīt skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos; vadīt citus darbiniekus.";

1.29. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" profesiju uzskaitījumā:

1.29.1. kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"2652 04 MUZIKOLOGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.64.apakšnodaļā)

2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.65.apakšnodaļā)";

1.29.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2652 13 KOMPONISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.66.apakšnodaļā)";

1.29.3. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2652 26 VOKĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.67.apakšnodaļā)";

1.30. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2653 atsevišķās grupas "DEJOTĀJI UN HOREOGRĀFI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "dejot solo vai divatā ar partneri, vai arī deju grupās klubos, estrādē" ar vārdiem "izdomāt un radīt horeogrāfijas iestudējumus; ar horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību paust idejas un realizēt radošus projektus; piedalīties horeogrāfijas mākslas attīstības procesos; pārzināt un orientēties izvēlētajā dejas mākslas žanrā, to izkopt un pilnveidot; orientēties dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā; apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas dejas tehnikās";

1.31. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2653 atsevišķās grupas "DEJOTĀJI UN HOREOGRĀFI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2653 03 HOREOGRĀFS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.68.apakšnodaļā)";

1.32. aizstāt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar aukstuma iekārtu un mehānisko ierīču izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiālu un darba patēriņa aprēķinus, risināt uzdevumus aukstuma iekārtu optimālā darba režīma sasniegšanai" ar vārdiem "nodarboties ar aukstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prast strādāt atbilstoši Eiropas standartu prasībām; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē; organizēt un kontrolēt cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju; veikt kvalitātes vadību un kontroli";

1.33. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3115 66 profesijas ar šādu profesiju:

"3115 67 Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.27.apakšnodaļā)";

1.34. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē" ar vārdiem "ierīkot videonovērošanas sistēmas objektos; konfigurēt analogās un digitālās videonovērošanas iekārtas; ierīkot apsardzes signalizācijas sistēmas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas objektos, novērst to bojājumus un veikt remonta darbus; remontēt apsardzes tehniskās sistēmas, drošības signalizācijas sistēmas un centralizētās apsardzes pults signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkot šīs sistēmas objektos";

1.35. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3119 44 profesijas ar šādu profesiju:

"3119 45 Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS";

1.36. aizstāt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3211 atsevišķās grupas "VIZUĀLĀS DIAGNOSTIKAS UN TERAPIJAS IEKĀRTU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "nodrošināt radiācijas drošumu" ar vārdiem "stingri ievērot radiācijas drošību un starojuma dozas optimizāciju; nepārtraukti veicināt nozares attīstību, pilnveidojot savas zināšanas un profesionālās prasmes; piedalīties izglītības programmu ieviešanā ārstniecības iestādē";

1.37. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3211 atsevišķās grupas "VIZUĀLĀS DIAGNOSTIKAS UN TERAPIJAS IEKĀRTU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.28.apakšnodaļā)";

1.38. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3311 atsevišķās grupas "VĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "konsultēt klientus par bankas pakalpojumiem un produktiem" ar vārdiem "esošajiem un potenciālajiem klientiem sniegt vispārēju informāciju par banku darbību un to veidošanās vēsturi, par bankas īpašniekiem (akcionāriem) un par bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; prast atvērt un apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; veikt klientu padziļinātu izpēti; veikt kreditēšanas operācijas un nodrošināt to kvalitatīvu novērtējumu; izpildīt kases operācijas, ārvalstu valūtu operācijas; nodrošināt bankas operāciju uzskaiti; pielietot informācijas tehnoloģijas; pārzināt banku attālinātos norēķinus; pārzināt banku darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un banku komercdarbības vidi";

1.39. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3311 atsevišķās grupas "VĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3311 11 Banku SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.29.apakšnodaļā)";

1.40. aizstāt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3313 atsevišķās grupas "GRĀMATVEDĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "veikt pilnu uzņēmuma finansiālo operāciju uzskaiti grāmatvedības ekspertu vadībā, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem; nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi; plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai" ar vārdiem "veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizēt un vadīt citus darbiniekus";

1.41. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3313 atsevišķās grupas "GRĀMATVEDĪBAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.30.apakšnodaļā)";

1.42. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3323 atsevišķās grupas "IEPIRKUMU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "analizēt preču nosūtīšanas maršrutus, sekot pārvadātāju darba kvalitātei" ar vārdiem "koordinēt preču plūsmas un krājumus; analizēt uzņēmuma loģistikas izmaksas sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem un koordinēt pasūtījumus krājumu papildināšanai; sekot pasūtīto piegāžu atrašanās vietai piegādes procesā un pēc nepieciešamības nodrošināt to izkraušanu un glabāšanu uzņēmuma noliktavā; organizēt preču glabāšanu noliktavā, to komplektāciju un savlaicīgu sadali un nosūtīšanu pircējiem; veikt pasūtīto preču komplektēšanu; kārtot preču transportēšanas pavaddokumentāciju, attiecības ar ekspeditoriem, transporta organizācijām; kontrolēt preču virzību starptautiskajā un nacionālajā līmenī līdz pircējam; pasūtīt un koordinēt starptautiskus jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos veikt pasažieru plūsmas analīzi, izmaksu kontroli; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizēt pasažieru apmierinātības līmeni; veikt maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasažieru plūsmai; sekot pasažieru pārvadājumu regularitātes un pietiekamības nodrošināšanai vietējos un starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumos";

1.43. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3323 atsevišķās grupas "IEPIRKUMU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)";

1.44. aizstāt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu, nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu" ar vārdiem "veikt tirgvedības un reklāmas komunikācijas projektu/kampaņu plānošanu, to izstrādes un īstenošanas organizēšanu; organizēt lietišķus kontaktus; piedāvāt reklāmas plašsaziņas līdzekļos; nodrošināt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos; organizēt un kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizēt līgumu slēgšanu; konsultēt klientus atbilstoši komercdarbības etiķetes standartiem";

1.45. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu pirms vārdiem "sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; sagatavot reklāmas kampaņu" ar vārdiem "plānot, organizēt un kontrolēt procesus ražošanas un pakalpojumu nozarēs; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus; pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām; sniegt konsultācijas par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; piedalīties nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā; organizēt vai veikt struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentēšanu uzņēmuma vadībai";

1.46. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā:

1.46.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3339 05 Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)";

1.46.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3339 09 Reklāmas KONSULTANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)";

1.47. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.33.apakšnodaļā)";

1.48. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3339 34 profesijas ar šādām profesijām:

"3339 35 Reklāmas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 36 Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)

3339 37 Eksporta SPECIĀLISTS";

1.49. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3412 atsevišķās grupas "SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.34.apakšnodaļā)";

1.50. izteikt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4226 atsevišķās grupas "REĢISTRATORI" apraksta sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas darbinieki pieņem apmeklētājus, klientus, pacientus vai viesus, reģistrē tos un sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās, spēļu zālēs un citos uzņēmumos.";

1.51. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5223 atsevišķās grupas "VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PĀRDEVĒJU PALĪGI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "un sniedz" ar vārdiem "nomas un citus";

1.52. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5223 atsevišķās grupas "VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PĀRDEVĒJU PALĪGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "iesaiņot preces un nogādāt tās pasūtītājiem" ar vārdiem "iznomāt preces pret atlīdzību iedzīvotājiem; pieņemt atpakaļ iznomātās preces";

1.53. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5223 atsevišķās grupas "VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PĀRDEVĒJU PALĪGI" profesiju uzskaitījumu aiz 5223 05 profesijas ar šādu profesiju:

"5223 06 Nomas punkta DARBINIEKS";

1.54. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7223 atsevišķās grupas "METĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UN OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt operatora darbu, vadot un uzraugot vienu vai vairākus metālapstrādes darbagaldus (piemēram, virpas, frēzes, metāla zāģus, ciparu vadības darbagaldus)" ar vārdiem "atbilstoši darba uzdevumam sagatavot datorizētās ciparu vadības CNC darbgaldus, izejmateriālus un instrumentus produkcijas ražošanai; kontrolēt produkcijas kvalitāti; veikt metāla skaidas griešanas un cita veida darbus ar CNC metāla apstrādes iekārtām";

1.55. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7223 atsevišķās grupas "METĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UN OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 7223 33 profesijas ar šādu profesiju:

"7223 34 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu OPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.15.apakšnodaļā)";

1.56. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS"" 9333 atsevišķās grupas "KRĀVĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "iekraut preces kravas mašīnās, preču vagonos, kuģos, gaisa kuģos un izkraut no tām" ar vārdiem "iekraut, izkraut un transportēt pasažieru bagāžu, kravas un pasta sūtījumus; apkalpot pasažieru bagāžu, parasto un specifisko kravu un aviopasta bagāžu; atpazīt bagāžas un speciālās bagāžas identifikācijas uzlīmes".

2. 2.pielikumā "Profesiju standarti":

2.1. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 1.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "1.53. Procesu kvalitātes vadības inženiera profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"1.54. Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesijas standarts

1.55. Loģistikas struktūrvienības vadītāja profesijas standarts

1.56. Izstrādājumu projektētāja profesijas standarts

1.57. Produktu dizainera profesijas standarts

1.58. Zobārsta profesijas standarts

1.59. Farmaceita profesijas standarts

1.60. Karjeras konsultanta profesijas standarts

1.61. Dokumentu sistēmu vadītāja profesijas standarts

1.62. Psihologa asistenta profesijas standarts

1.63. Tulkotāja profesijas standarts

1.64. Muzikologa profesijas standarts

1.65. Instrumentu mūziķa profesijas standarts

1.66. Komponista profesijas standarts

1.67. Vokālista profesijas standarts

1.68. Horeogrāfa profesijas standarts";

2.2. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 2.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "2.24. Kultūras tūrisma organizatora profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"2.25. Militārā paramediķa profesijas standarts

2.26. Datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standarts

2.27. Aukstumtehnikas speciālista profesijas standarts

2.28. Radiologa asistenta profesijas standarts

2.29. Banku speciālista profesijas standarts

2.30. Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts

2.31. Loģistikas speciālista profesijas standarts

2.32. Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālista profesijas standarts

2.33. Komercdarbības speciālista profesijas standarts

2.34. Sociālā aprūpētāja profesijas standarts";

2.3. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 4.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "4.14. Asistenta personām ar dzirdes traucējumiem profesijas standarts" ar profesijas standartu šādā redakcijā:

"4.15. Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatora profesijas standarts";

2.4. papildināt sadaļu "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "1.53. Procesu kvalitātes vadības inženiera profesijas standarts" ar apakšnodaļām "1.54. Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesijas standarts", "1.55. Loģistikas struktūrvienības vadītāja profesijas standarts", "1.56. Izstrādājumu projektētāja profesijas standarts", "1.57. Produktu dizainera profesijas standarts", "1.58. Zobārsta profesijas standarts", "1.59. Farmaceita profesijas standarts", "1.60. Karjeras konsultanta profesijas standarts", "1.61. Dokumentu sistēmu vadītāja profesijas standarts", "1.62. Psihologa asistenta profesijas standarts", "1.63. Tulkotāja profesijas standarts", "1.64. Muzikologa profesijas standarts", "1.65. Instrumentu mūziķa profesijas standarts", "1.66. Komponista profesijas standarts", "1.67. Vokālista profesijas standarts" un "1.68. Horeogrāfa profesijas standarts" šādā redakcijā:

"1.54. Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesijas standarts

1.54.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs.

2. Profesijas kodi:

1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (turpmāk kopā - ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs).

1.54.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs radoši un inovatīvi plāno, izstrādā un īsteno uzņēmuma ārējo sakaru stratēģiju; analizē, novērtē un pilnveido ārējo sakaru jautājumus; plāno, koordinē un pārrauga ārējo sakaru struktūrvienības darbu; saskaņo savu darbību ar uzņēmuma vadītāju, kā arī sadarbojas ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs strādā uzņēmumā, kurā izveidota ārējo sakaru struktūrvienība.

1.54.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko, politisko un kultūras vidi, tirgus attīstības tendences.

2. Spēja izprast uzņēmuma darbības principus un rādītājus.

3. Spēja definēt uzņēmuma ārējo sakaru mērķus un attīstības virzienus, izstrādāt un realizēt ārējo sakaru plānu.

4. Spēja prognozēt ārējo sakaru darba rezultātus.

5. Spēja vadīt ārējo sakaru struktūrvienības darbu, sadarbojoties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām un vadību.

6. Spēja iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju.

7. Spēja izprast darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

8. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

9. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ārējo sakaru jomā.

10. Spēja prezentēt un publiskot plānu, zinātnisko pētījumu un ārējo sakaru darba rezultātus.

11. Spēja definēt problēmu un pieņemt lēmumu.

12. Spēja izprast attiecības ar kolēģiem un sadarbības partneriem dažādās kultūrās un izvērtēt tās kā mijiedarbības sistēmu.

13. Spēja veidot pozitīvu darba vidi.

14. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

15. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

1.54.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt un izvērtēt vietējo un starptautisko politisko un ekonomisko situāciju.

2. Analizēt un izvērtēt uzņēmuma darbības kopsakarības.

3. Novērtēt uzņēmuma ārējo sakaru kvalitāti, ārējo sakaru struktūrvienības darba kvalitāti un to atbilstību uzņēmuma mērķa sasniegšanai.

4. Radoši un inovatīvi plānot un vadīt uzņēmuma ārējos sakarus.

5. Sadarboties ar citiem vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem.

6. Vadīt ārējo sakaru struktūrvienības darbu.

7. Strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un risināt problēmas.

8. Izstrādāt un vadīt sadarbības projektus.

9. Veidot struktūrvienības budžetu, projektu tāmes un citus finanšu plānus.

10. Ievērot lietišķo etiķeti starppersonu saskarsmē multikulturālā sabiedrībā.

11. Mutiski un rakstiski sazināties, veidot dokumentus un tulkot tos.

12. Piemērot ārējo sakaru jomas normatīvos aktus, profesionālās ētikas normas un rīkoties atbilstoši tām.

13. Pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas.

14. Sagatavot un prezentēt pārskatus par ārējo sakaru darbu.

15. Pārvaldīt valsts valodu.

16. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

19. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

1.54.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ekonomikas pamatteorijas;

1.2. praktiskā filozofija;

1.3. globalizācija;

1.4. dokumentu izveide.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. komercdarbība;

2.2. valsts pārvalde;

2.3. starptautiskās ekonomiskās attiecības;

2.4. finanšu vadība un grāmatvedība;

2.5. kvalitātes vadības sistēmas;

2.6. starptautiskās publiskās tiesības;

2.7. starptautiskās privātās tiesības;

2.8. korporatīvā sociālā atbildība;

2.9. psiholoģija;

2.10. diskusijas un manipulācijas;

2.11. lobēšana;

2.12. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. organizācijas vadība;

3.2. personāla vadība;

3.3. projektu vadība;

3.4. tirgzinība;

3.5. komunikācijas vadība;

3.6. reputācijas vadība;

3.7. sabiedriskās attiecības;

3.8. starpkultūru saskarsme;

3.9. starppersonu saskarsme;

3.10. prezentācijas māksla;

3.11. lietišķā etiķete un protokols;

3.12. profesionālā ētika;

3.13. valsts valoda;

3.14. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.15. informācijas tehnoloģijas;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. vides aizsardzība;

3.18. darba tiesiskās attiecības.

1.55. Loģistikas struktūrvienības vadītāja profesijas standarts

1.55.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - loģistikas struktūrvienības vadītājs.

2. Profesijas kodi:

1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (turpmāk kopā - loģistikas struktūrvienības vadītājs).

1.55.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- loģistikas struktūrvienības vadītājs pārrauga loģistikas pakalpojumu kvalitāti; nosaka loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veic vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veido sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošina uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īsteno optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veido uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; sadarbojas ar uzņēmuma struktūrvienībām; stratēģiskajā līmenī atbild par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; vada un administrē loģistikas struktūrvienības personālu; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošina pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; nepieciešamības gadījumos īsteno plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolē pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām nosaka maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošina pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumus.

Loģistikas struktūrvienības vadītājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.

1.55.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja vadīt loģistikas struktūrvienību un nodrošināt darbinieku profesionālo izaugsmi.

2. Spēja sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām.

3. Spēja sadarboties ar preču piegādātājiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem.

4. Spēja novērtēt vispārekonomiskās likumsakarības.

5. Spēja prognozēt ekonomisko likumsakarību dinamiku un uzņēmuma vēlamo darbību.

6. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību un inovatīviem risinājumiem materiālo vērtību, preču kustības, glabāšanas un pārvadājumu jomās.

7. Spēja vadīt sadales centra vai termināla darbu.

8. Spēja novērtēt loģistikas procesu izmaksas un pārvietošanās intensitāti.

9. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

10. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

11. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

12. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

13. Spēja sagatavot prezentācijas materiālus un prezentēt tos.

1.55.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izvirzīt loģistikas uzņēmuma darbības mērķus un noteikt attīstības aktuālās problēmas Latvijas un starptautiskā mērogā.

2. Izstrādāt priekšlikumus par preču un pakalpojumu sadales atbalsta punktu (noliktavu) novietojumu, sadales veidu izvēli.

3. Izstrādāt rekomendācijas multimodālo pārvadājumu vadīšanas uzlabošanai.

4. Izvērtēt sadarbības nosacījumus ar partneriem, veidot un vadīt attiecīgos procesus.

5. Izvērtēt termināla darbības rezultātus, izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai.

6. Izvērtēt uzņēmuma ekonomiskās priekšrocības, analizēt saimnieciskās darbības rādītājus, optimizēt izmaksas.

7. Formulēt loģistikas struktūrvienības uzdevumus uzņēmumā, spēt novērtēt citu struktūrvienību galvenos pienākumus un loģistikas struktūrvienības sadarbības virzienus ar tiem.

8. Pielietot informācijas tehnoloģijas loģistikas procesu vadīšanā.

9. Lietot normatīvos aktus, slēdzot līgumus par piegādēm vietējā un starptautiskā mērogā, ievērojot starptautiskās tirdzniecības un transportēšanas noteikumus.

10. Ievērot transportēšanas noteikumus ar dažādiem transporta veidiem vai to kombināciju, analizēt transportēšanas procesu starptautiskos un vietējos pārvadājumos.

11. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

12. Lietot starptautisko loģistikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

13. Pārvaldīt valsts valodu.

14. Piemērot loģistikas jomas atbilstošus normatīvos aktus, profesionālās ētikas normas un rīkoties atbilstoši tām.

15. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

16. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

17. Sagatavot un sniegt prezentācijas.

1.55.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. globalizācijas tendences pasaulē un to ietekme uz loģistikas attīstību;

1.2. starptautiskās tirdzniecības situācijas izmaiņas un ekonomiskās attīstības prognozēšana;

1.3. izmaksu un laika faktoru kopsakarības apkalpošanas līmeņa novērtēšanā;

1.4. pārvadājumu veidu un virzienu izmaiņas un to pamatojums pasaulē, Eiropā un Latvijā.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. komercdarbības vadīšana;

2.2. vadības grāmatvedība;

2.3. kvalitātes sistēmas un to vadība;

2.4. normatīvie akti muitas un nodokļu jomā Latvijā un ārzemēs;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. komercdarbības plānošana;

3.2. finanšu grāmatvedība;

3.3. ekonomiskā analīze, saimnieciskās darbības analīze;

3.4. starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana;

3.5. muitas un nodokļu normatīvie akti;

3.6. kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā;

3.7. komercdarbības un starpniekdarbības loģistika;

3.8. transporta pakalpojumu ekonomika;

3.9. pārvadājumu organizēšana;

3.10. informācijas tehnoloģijas loģistikā;

3.11. personāla vadība un motivēšana;

3.12. prezentācijas prasme;

3.13. vides aizsardzība;

3.14. darba aizsardzība;

3.15. darba tiesiskās attiecības;

3.16. valsts valoda;

3.17. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.18. profesionālā ētika.

1.56. Izstrādājumu projektētāja profesijas standarts

1.56.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - izstrādājumu projektētājs.

2. Profesijas kods - 2163 01.

1.56.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- izstrādājumu projektētājs ir speciālists, kurš apguvis izstrādājumu projektēšanas pamatprincipus, specializējoties vieglās rūpniecības vai kokapstrādes nozarē (apģērbs, mājas tekstils, koka un ādas izstrādājumi, mēbeles) (turpmāk - izstrādājums); pēc savām vai klienta idejām veido skices, modelē, izvēlas materiālus atbilstoši izstrādājuma pielietojumam; aprēķina materiālu un darba patēriņu; veic objektu mērīšanu; izstrādā konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavo rasējumus; projektē tehnoloģiju; veic nepieciešamos aprēķinus; nosaka izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski sakopo informāciju; noformē vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

Izstrādājumu projektētājs strādā projektēšanas vai ražošanas uzņēmumā par dizainera palīgu, izstrādājumu projektētāju; var pildīt meistara pienākumus vidējās profesionālās izglītības iestādēs vai strādā kā pašnodarbinātā persona vai individuāls komersants.

1.56.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veikt izpēti izstrādājuma ideju attīstīšanai, izvērtējot klienta vajadzības, analizējot tehnoloģiju, materiālu un modes tendenču aktualitātes.

2. Spēja formulēt izstrādājuma koncepciju un plānot mākslinieciskās projektēšanas un konstruēšanas darbus.

3. Spēja apzināt un analizēt tradicionālo un jauno materiālu piedāvājumu.

4. Spēja novērtēt materiālu izvēli, to estētisko, ķīmisko, fizikālo, mehānisko īpašību atbilstību izstrādājuma idejai un lietojumam.

5. Spēja vizualizēt savas vai klientu idejas, izmantojot tradicionālos paņēmienus un datortehnoloģijas.

6. Spēja izvēlēties un saskaņot materiālus ar pasūtītāju un plānot ekonomisku materiāla patēriņu.

7. Spēja izgatavot izstrādājumu tehniskos zīmējumus.

8. Spēja izvēlēties un pielietot mērīšanas metodikas, instrumentus, veikt izstrādājuma vai tā atsevišķu mezglu mērīšanu, izgatavot tā rasējumus un to specifikācijas, veikt fotofiksācijas.

9. Spēja pārzināt projektēšanas un izgatavošanas tehnoloģijas, to ierobežojumus un informēt pasūtītāju par tiem.

10. Spēja izveidot konstrukcijas, izstrādāt konstruktīvos mezglus, dekoratīvās detaļas un sagatavot montāžai nepieciešamās norādes.

11. Spēja izvēlēties savienojumu veidu un mezglu apstrādes tehnoloģijas, iekārtas un apstrādes režīmus.

12. Spēja parādīt projektējamo izstrādājumu dažādās projektēšanas stadijās atbilstošās tehnoloģiskās vidēs.

13. Spēja noteikt izstrādājuma tiešās un pilnās izmaksas.

14. Spēja izgatavot izstrādājuma pirmo paraugu, maketu vai uzraudzīt tā izgatavošanu.

15. Spēja novērtēt izstrādājuma pirmā parauga estētiskās, funkcionālās, ergonomiskās, tehnoloģiskās īpašības.

16. Spēja sagatavot tehnoloģiskās dokumentācijas paketi izstrādājumu vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei.

17. Spēja veikt nepieciešamos labojumus izstrādājuma dokumentācijā, uzklausīt pasūtītāja vērtējumu un saskaņot tos ar pasūtītāju.

18. Spēja pārzināt un ievērot vieglās rūpniecības vai kokapstrādes nozares darbību reglamentējošos normatīvos aktus.

19. Spēja plānot darbu sadalījumu un kontrolēt secīgu darba paņēmienu un materiālu pielietojumu.

20. Spēja noteikt pasūtījuma un pakalpojuma izmaksas.

21. Spēja izveidot izstrādājuma marķējumu, montāžas aprakstus, izvēlēties atbilstošos kopšanas simbolus.

22. Spēja nodrošināt izstrādājumu pasūtījumu izgatavošanas termiņu ievērošanu.

23. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

24. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

25. Spēja paaugstināt savu kvalifikāciju.

26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

27. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

1.56.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lietot tekstu, vektoru un rastru grafikas programpaketes, elektroniskās tabulas, citas biroja programmas.

2. Vizualizēt idejas skicēs, datorgrafikas vidē.

3. Izstrādāt un lasīt rasējumus, veikt saskaņojumus ar pasūtītāju dažādās projektēšanas stadijās.

4. Lietot progresīvas projektēšanas tehnoloģijas, veidot jaunu izstrādājumu koncepcijas, izstrādāt izstrādājumu eksperimentālus modeļus.

5. Analizēt modes attīstības tendences.

6. Ievērot kompozīcijas pamatprincipus projektējamo izstrādājumu vizuālo un estētisko kvalitāšu nodrošināšanā.

7. Aprēķināt un izveidot/izstrādāt konstrukcijas skicēm.

8. Pārzināt materiālu pieejamību un cenas, izveidot optimālu materiālu lietošanas plānu.

9. Izvēlēties atbilstošus materiālus, saskaņot materiālu, palīgmateriālu un apdares materiālu estētiskās, fizikālās, ķīmiskās un mehāniskās īpašības.

10. Sastādīt izstrādājumu tehnoloģisko dokumentāciju, kā arī noteikt tehnoloģiskos ierobežojumus.

11. Izgatavot izstrādājumu pirmparaugus vai uzraudzīt to izgatavošanu, veikt nepieciešamos labojumus un precizējumus, saskaņojot tos ar pasūtītāju.

12. Nodrošināt projektējamā izstrādājuma atbilstību dokumentācijai un ergonomikas prasībām.

13. Aprēķināt materiāla un darba patēriņu, noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas.

14. Sagatavot un vadīt prezentācijas, izmantot progresīvas informācijas tehnoloģijas.

15. Veikt darbu patstāvīgi vai grupā, plānot darbu sadalījumu, noteikt to prioritātes un termiņus.

16. Kontrolēt darba kvalitāti visos izstrādājuma tapšanas etapos, uzlikt iezīmes un marķējumus.

17. Novērtēt izstrādājumu kvalitāti un atbilstību valsts standartu, pasūtījumu u.c. prasībām.

18. Formulēt viedokli precīzi, prast to pamatot un risināt darba gaitā radušās konfliktsituācijas.

19. Ievērot profesionālās ētikas principus un saskarsmes kultūru.

20. Pārzināt un ievērot vieglās rūpniecības vai kokapstrādes nozares darbību reglamentējošos normatīvos aktus.

21. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

22. Ievērot ekoloģijas un vides aizsardzības prasības, veidot videi draudzīgus produktus un pakalpojumus

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārzināt divas svešvalodas vismaz saziņas līmenī.

25. Pārzināt un lietot vieglās rūpniecības vai kokapstrādes nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

26. Pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas.

27. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.56.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. rokdarbu tehnoloģijas;

1.2. etnogrāfija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātiskā statistika;

2.2. materiālzinību pamati;

2.3. lietišķo kompozīciju veidošana;

2.4. izstrādājumu modelēšana, apgleznošana;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. materiālu ķīmija un fizika;

3.2. informācijas tehnoloģijas;

3.3. modes zinības;

3.4. ievads dizaina teorijā;

3.5. projektēšanas stratēģija;

3.6. ideju vizualizācijas metodes;

3.7. izstrādājumu konstruēšanas pamati, ergonomika;

3.8. tehnoloģija un iekārtas;

3.9. materiālu un izstrādājumu kvalitātes kontrolēšana;

3.10. komercdarbība;

3.11. pedagoģija;

3.12. saskarsmes psiholoģija;

3.13. prezentācijas māksla;

3.14. valsts valoda;

3.15. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.16. darba aizsardzība, elektrodrošība, ugunsdrošība;

3.17. ekoloģija un vides aizsardzība;

3.18. izstrādājumu, kolekciju, darba vietu projektēšanas pamati;

3.19. izstrādājuma izmaksu noteikšana;

3.20. profesionālā ētika;

3.21. darba tiesiskās attiecības.

1.57. Produktu dizainera profesijas standarts

1.57.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - produktu dizainers.

2. Profesijas kods - 2163 04.

1.57.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- produktu (apģērbs, mājas tekstils, koka un ādas izstrādājumi, mēbeles u.c.) (turpmāk - produkti) dizainers ir speciālists rūpnieciskā dizaina nozarē, kurš attīsta praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašam pielietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai; izmanto radošo ideju vizualizācijas metodes, materiālu īpašību un to apstrādes tehnoloģiju zinības jaunu produktu, to kolekciju vai sēriju radīšanas, projektēšanas un ieviešanas procesā rūpnieciskai un amatnieciskai tiražēšanai; vada citu speciālistu darbu; plāno un veic jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu; veic pedagoģisko darbību; vada darbinieku grupu, kas veic pirmo paraugu tehnoloģiskās un tehniskās dokumentācijas izgatavošanu, kā arī pilda individuālus pasūtījumus.

Produktu dizainers strādā uzņēmumos, kas specializējas jaunu materiālu, objektu formu, detaļu izvietojuma, produktu proporciju, krāsas, struktūras, estētiski, funkcionāli un ergonomiski augstvērtīgu patēriņa priekšmetu, to kolekciju, kā arī izgatavošanas tehnoloģiju projektēšanā, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.57.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja radoši un patstāvīgi domāt, veikt izpēti produktu ideju attīstīšanai, izpētot gala lietotāja vajadzības un prognozējot visus uz pieredzi balstītus dizaina aspektus - tehnoloģiju, materiālu un modes tendences.

2. Spēja radīt ilglaicīgu produktu - jaunu, funkcionālu, racionālāk, lētāk izgatavojamu, viegli un ērti lietojamu, estētiski augstvērtīgu formās, krāsās un faktūrās.

3. Spēja formulēt dizaina pamatuzdevumus un plānot mākslinieciskās projektēšanas un konstruēšanas darbus.

4. Spēja analizēt un definēt produktu materiāltehnisko, funkcionālo, estētisko un ergonomisko īpašību kopumu.

5. Spēja noteikt ar produktu projektēšanu un realizāciju saistītās prasības un nepieciešamos resursus.

6. Spēja veikt tirgus piedāvājuma un pieprasījuma izpēti, lietošanas iespēju pētījumus un analīzi, izvēlēties tirgus segmentu/nišu un izveidot tā raksturojumu.

7. Spēja orientēties un pārzināt nozarē lietotos materiālus, analizēt to pilnveidošanas un attīstības tendences, prast tos pielietot darbā.

8. Spēja izprast dažādu ražotāju specifiku un sērijveida produktu projektēšanas sarežģītības līmeņus, pārzināt nepieciešamās darbmašīnas, iekārtas, instrumentus un aprīkojumus.

9. Spēja noteikt produktu izgatavošanas (ražošanas) ierobežojumus un izvēlēties optimālo risinājumu kopumu (iespējamo materiālu pielietojumu un savietojamību, kā arī iespējamos konstruktīvo risinājumu variantus).

10. Spēja izstrādāt produktu un to kolekciju vai sēriju konceptuālo risinājumu skices un digitālas trīsdimensiju vizualizācijas, kā arī organizēt un veikt maketu un paraugu izgatavošanu.

11. Spēja veikt projekta prezentāciju un saskaņošanu ar pasūtītāju (darba devēju) un atbildīgajiem dienestiem dažādos produktu izstrādes posmos, sagatavot un vadīt prezentācijas, skates un izstādes.

12. Spēja veikt fizisku, analogu vai matemātisku produktu vai to atsevišķu mezglu modelēšanu.

13. Spēja izstrādāt produkta konstruktīvos risinājumus un veikt nepieciešamās korekcijas.

14. Spēja izstrādāt materiālu piegriešanas kartes un citus materiālu racionālas izmantošanas dokumentus.

15. Spēja izvēlēties produkta izgatavošanai nepieciešamos materiālus, komplektējošos izstrādājumus vai to sastāvdaļas un sastādīt pasūtījumus.

16. Spēja organizēt pirmo produktu paraugu izgatavošanu un tiem nepieciešamās pārbaudes.

17. Spēja dokumentēt un analizēt produktu projektēšanas darbu rezultātus, kā arī veikt nepieciešamo dokumentu koriģēšanu un saskaņošanu.

18. Spēja izstrādāt produktu izgatavošanas tehnoloģiskos režīmus un tos reglamentējošo tehnoloģisko dokumentāciju.

19. Spēja organizēt produktu rūpniecisko paraugu (sēriju) izgatavošanu un to vispusīgas pārbaudes, t.sk. nepieciešamo lietošanas īpašību testēšanu.

20. Spēja pieņemt un noformēt pasūtījumus un plānot produktu izgatavošanu.

21. Spēja plānot vai prognozēt produkta izgatavošanas (realizācijas) izmaksas, izstrādāt izmaksu kalkulācijas un veidot produkta cenu politiku.

22. Spēja veikt projekta autoruzraudzību produktu izgatavošanas laikā, kontrolēt realizācijas atbilstību projekta koncepcijai un drošības prasībām, estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm.

23. Spēja atbilstoši kompetencei atrast produktu realizācijas gaitā radušos problēmu labākos risināšanas veidus.

24. Spēja apzināt optimālo piegādātāju, pasūtītāju un apakšuzņēmēju loku un sadarboties ar tiem.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

26. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

27. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

28. Spēja izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

29. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un autortiesības reglamentējošus dokumentus.

1.57.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izstrādāt produktu, to kolekciju vai sēriju konceptuālos risinājumus atbilstoši projekta prasībām.

2. Vizualizēt produktu, to kolekciju vai sēriju konceptuālo risinājumu skices, rasējumus, maketus un paraugus un veikt trīsdimensiju vizualizācijas.

3. Analizēt nozares vadošās tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai un tendencēm.

4. Izmantot informācijas tehnoloģijas, lietot tās nozares tehnoloģiju pilnveidošanai.

5. Lietot progresīvas projektēšanas tehnoloģijas - vispārēja lietojuma un specializētās automatizētās projektēšanas sistēmas, automatizētās projektēšanas un izgatavošanas vadības sistēmas, programvadītās darbmašīnas (CMC).

6. Vadīt produktu izstrādi, slēgt līgumus un pārraudzīt to izpildi, veikt autoruzraudzību projekta izpildes gaitā.

7. Izprast savstarpēji saistīto darbu procesus, radoši un visaptveroši analītiski (holistiski) domāt, patstāvīgi pieņemt savam kompetences līmenim atbilstošus lēmumus un uzņemties par tiem atbildību.

8. Lietot nozares standartus un tehniskos noteikumus.

9. Pārzināt nozares kvalitātes sistēmas, prast tās pielietot darbā.

10. Pārzināt un lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

11. Veidot pozitīvu saskarsmi, pielietot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

12. Aizsargāt savus izstrādātos zīmolus, intelektuālo īpašumu.

13. Veikt pētniecības darbu, atspoguļot pētījumu rezultātus produktos, pārskatos un zinātniskās publikācijās.

14. Interpretēt pētījumos iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus, veidot kopsavilkumus.

15. Analizēt un prognozēt rūpnieciskā dizaina produktu modes attīstības tendences.

16. Lasīt un izstrādāt rasējumus.

17. Plānot, veikt un vadīt materiālu atbilstības, tehnoloģiju, tirgus un citus nepieciešamos pētījumus.

18. Veikt produkta estētisko, materiāltehnisko, funkcionālo un ekonomisko analīzi.

19. Pārzināt produktu tehnoloģisko režīmu un nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.

20. Saskaņot darba rezultātus ar klientiem, sadarbības partneriem un nepieciešamajām institūcijām.

21. Plānot produktu virzīšanas kampaņu, organizēt pasūtījuma nodošanu pasūtītājam.

22. Noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši dokumentu pārvaldības normatīvo aktu prasībām.

23. Strādāt patstāvīgi vai darba grupā.

24. Plānot darbu un vadīt darba grupas, projektus rūpnieciskā dizaina nozarē.

25. Plānot un organizēt dizaina vadību.

26. Pārvaldīt valsts valodu.

27. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

28. Regulāri pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

29. Ievērot un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas noteikumu prasības.

30. Veikt pirmās palīdzības pasākumus.

31. Ievērot vides aizsardzības noteikumu prasības.

32. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.57.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. filozofija;

1.2. socioloģija;

1.3. makroekonomika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. komercdarbības pamati;

2.2. ekonomika;

2.3. profesionālā pedagoģija;

2.4. gleznošana;

2.5. prečzinības pamati;

2.6. materiālu struktūras un analīzes metodes;

2.7. lietišķā matemātika pētījumu plānošanai, rezultātu aprakstam, analīzei, modelēšanai, prognožu veidošanai;

2.8. tirgzinība;

2.9. projektu vadība;

2.10. kvalitātes nodrošināšana un pārvalde;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. zīmēšana un veidošana;

3.2. plaknes un telpiskā kompozīcija - tektonika;

3.3. dizaina, amatniecības, mākslas, modes un stila vēsture;

3.4. stila, tēla veidošanas metodes un līdzekļi;

3.5. grafikas datorprogrammas, specializētās automatizētās projektēšanas sistēmas, automatizētās projektēšanas un izgatavošanas vadības sistēmas;

3.6. grafiskā analīze un attēlošana (ideju skiču veidošana, detalizētu zīmējumu-plānu, rasējumu sagatavošana, objektu trīsdimensiju (3D) vizualizēšana, sienu notinumu (2D) rasējumu veidošana);

3.7. objektu modelēšana un paraugu/darba modeļu izveidošana un dizaina testēšana;

3.8. krāsu teorija, psiholoģija, koloristika;

3.9. ergonomikas principi un to ievērošanas nosacījumi;

3.10. produktu dizaina (ekskluzīvā ierobežota skaita izlaidumā, sērijveida (kolekciju) produkcijas veidā, masu produkcijas, pēc pasūtījuma izgatavotu, kā arī pielāgotu/adaptētu (apģērbs, mājas tekstils, koka, metāla, kompozītmateriālu un ādas izstrādājumi, mēbeles u.c.)) modelēšana, projektēšana un projektu noformēšana;

3.11. prezentācijas māksla;

3.12. materiālu mācība (kokapstrādes materiāli, āda, tekstilizstrādājumi u.c. mūsdienu materiāli);

3.13. progresīvās tehnoloģijas, produktu un procesu projektēšana specializēto automatizētās projektēšanas un automatizētās izgatavošanas vadības sistēmas vidē;

3.14. materiālu apdares un apstrādes tehnoloģijas (krāsošanas, drukāšanas, lāzergriešanas u.c.);

3.15. pirmo paraugu un mazsēriju objektu izgatavošanas tehnoloģijas un iekārtas (izgatavošanas tehnoloģiju projektēšana);

3.16. produktu un pakalpojumu izcenojumu aprēķināšana;

3.17. starpprofesiju saskarsme (sadarbība ar attīstības tendenču ekspertiem, inženieriem, modeļu veidotājiem, loģistikas speciālistiem un tirgvedības vadītājiem);

3.18. profesionālā ētika (saskarsme darba grupās, ar klientu, ar augstākstāvošu personālu, sabiedrību);

3.19. valsts valoda;

3.20. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.21. dokumentu pārvaldība;

3.22. darba aizsardzība;

3.23. darba tiesiskās attiecības;

3.24. vides aizsardzība.

1.58. Zobārsta profesijas standarts

1.58.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - zobārsts.

2. Profesijas kods - 2261 02.

1.58.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- zobārsts sniedz zobārstniecības pakalpojumus (vērtē vispārējo pacienta veselības stāvokli, veic sejas un mutes dobuma cieto un mīksto audu novērtējumu, patoloģisku pārmaiņu diagnostiku un to ārstēšanu, lai atjaunotu zobu-žokļu sistēmas anatomiskās un fizioloģiskās funkcijas) un veic stomatoloģisko saslimšanu profilaksi.

Zobārsts strādā ārstniecības iestādē, kas sniedz zobārstniecības pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.58.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pieņemt lēmumus, klīniski spriest un izteikt spriedumu, lai noteiktu zobārstniecības pacienta diferenciālu, provizorisku vai galīgo diagnozi, interpretējot un korelējot atradnes slimības vēsturē, klīniskajos un radiografiskajos izmeklējumos un citos diagnostiskos testos, ņemot vērā indivīda sociālo un kultūras fonu.

2. Spēja izvēlēties zobārstniecības pacienta ārstēšanas veidus, kas ir saskaņā ar esošajām ārstniecības metodēm zobārstniecībā, un noteikt prioritātes, kas atbilst katra pacienta individuālajām vajadzībām, mērķiem un vērtībām un ir atbilstošas vispārējai mutes veselības aprūpes filozofijai.

3. Spēja izglītot zobārstniecības pacientus un sniegt vispusīgu primāro aprūpi visu vecumu pacientiem, ievērojot pašreizējo koncepciju par mutes slimību profilaksi un ārstēšanu.

4. Spēja izrādīt rūpes un interesi par zobārstniecības pacientiem.

5. Spēja apzināties, ka visām mijiedarbībām, ieskaitot diagnozi, ārstēšanas plānošanu un ārstēšanu, jāatbilst zobārstniecības pacienta interesēm.

6. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

7. Spēja novērtēt sociālos un psiholoģiskos jautājumus, kas saistīti ar zobārstniecības pacientu aprūpi.

8. Spēja izprast un apzināties morālo un ētisko atbildību, nodrošinot aprūpi individuāliem pacientiem un iedzīvotājiem kopumā, ievērojot normatīvos aktus, kas saistīti ar zobārstniecības praksi.

9. Spēja noteikt psiholoģiskos un sociālos faktorus, kuri izraisa un uztur zobu, mutes un sejas slimību un disfunkciju, un pareizi tos diagnosticēt, ārstēt vai nosūtīt pie speciālista.

10. Spēja nodrošināt humānu un līdzcietīgu attieksmi pret visiem zobārstniecības pacientiem un praktizēt profesionāli godīgi, izraisot uzticību.

11. Spēja ievērot zobārstniecības pacienta tiesības un pienākumus, nodrošināt datu konfidencialitāti.

12. Spēja nodrošināt zobārstniecības pacienta aprūpi iespējami visaugstākajā kvalitātē.

13. Spēja veiksmīgi komunicēt ar pacientiem, viņu ģimenēm un tuviniekiem, kā arī ar citiem speciālistiem, kas iesaistīti zobārstniecības pacienta aprūpē.

14. Spēja bez aizspriedumiem respektēt zobārstniecības pacientus un kolēģus.

15. Spēja sniegt informāciju un profesionālās zināšanas gan zobārstniecības pacientam, gan citiem profesionāļiem kā mutiski, tā rakstiski, ieskaitot prasmi vienoties, kā arī izteikt un saņemt konstruktīvu kritiku.

16. Spēja meklēt profesionālās izaugsmes iespējas, lai nodrošinātu un uzturētu pastāvīgu augsta līmeņa klīnisko kompetenci un zināšanas atbilstoši jaunākajai informācijai.

17. Spēja kritiski novērtēt savas profesionālās zināšanas, nepilnības un meklēt profesionālu informāciju šo trūkumu novēršanai.

18. Spēja uzturēt profesionālās attīstības un kompetences līmeni, turpinot izglītoties mūža garumā.

19. Spēja ievērot veselības aprūpes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

20. Spēja komunicēt un sastrādāties ar citiem zobārstniecības aprūpes komandas locekļiem.

21. Spēja organizēt, nodrošināt un uzturēt drošu darba vidi, pievēršot īpašu uzmanību visiem infekcijas kontroles likumiem.

22. Spēja apzināties nepieciešamību rūpēties par paša veselību, iespējamo arodslimību attīstību un ievērot ergonomikas principus praktiskā darba laikā.

23. Spēja nodrošināt un sekot, lai arī pārējie darba kolēģi ievērotu darba drošību un rūpētos par veselības saglabāšanu.

24. Spēja novērtēt un pareizi rīkoties nekompetentas un neētiskas rīcības gadījumā, palīdzot kolēģiem un pacientiem.

25. Spēja orientēties tiesību un administratīvajos jautājumos, kas ietekmē zobārstniecības aprūpes aspektus.

26. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

27. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

28. Spēja izprast audita nepieciešamību, organizēšanas un klīnikas vadīšanas jautājumus.

29. Spēja izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas dokumentācijai, izglītības turpināšanai, komunikācijai, informācijas apstrādei un izmantošanai saistībā ar zobārstniecības aprūpi.

30. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību zobārstniecības jomā.

31. Spēja kritiski novērtēt publicētos zinātniskos pētījumus klīniskajās un bāzes zinātnēs un izmantot šo informāciju, lai uzlabotu pacienta mutes veselību.

32. Spēja izmantot pieredzi, zināšanas un zinātniskās metodes, lai kontrolētu zobārstniecības pacientu mutes veselības aprūpes problēmas.

33. Spēja plānot stratēģiju, lai paredzētu, novērstu un labotu trūkumus zobārstniecības pacienta mutes higiēnas iemaņās un iemācītu zobārstniecības pacientiem kontrolēt nevēlamus mutes higiēnas ieradumus.

34. Spēja novērtēt ārstēšanas rezultātus un ieteikt papildu darbības.

35. Spēja izprast savstarpējo saistību starp mutes veselību, uzturu, vispārējo veselību, medikamentiem un slimībām, kuras var ietekmēt mutes veselības aprūpi un mutes dobuma slimības.

36. Spēja izprast preventīvo pasākumu nozīmīgumu sabiedrībā.

37. Spēja apzināt sociālos, kultūras un vides faktorus, kas veicina veselību vai slimību.

1.58.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Iegūt un dokumentēt aptverošu anamnēzi.

2. Veikt manuāli un instrumentāli zobārstniecības pacienta mutes dobuma gļotādas, periodonta un zobu izmeklēšanu.

3. Diagnosticēt patoloģiskus stāvokļus mutes dobuma mīkstajos un cietajos audos.

4. Diagnosticēt dentāla rakstura un ar vispārējo veselības stāvokli saistītus neatliekamus stāvokļus.

5. Noteikt diagnozi un izplānot ārstēšanu visu vecumu (vajadzību un prasību) zobārstniecības pacientiem.

6. Saskatīt tos ārstēšanas veidus, kuri ir ārpus prasmju robežas, un nepieciešamību zobārstniecības pacientu nosūtīt pie speciālista.

7. Nozīmēt un analizēt nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus.

8. Veikt un izvērtēt rentgenuzņēmumus un digitālos attēlus.

9. Plānot un veikt ārstēšanu mutes dobuma cietajos un mīkstajos audos.

10. Pielietot medikamentozu ārstēšanu.

11. Informēt zobārstniecības pacientu par mutes dobuma higiēnas ievērošanas nepieciešamību, lokālu fluorīdu pielietošanu, zoba fisūru pārklāšanu.

12. Izskaidrot pareiza uztura nozīmi vispārējās un mutes dobuma veselības uzturēšanā.

13. Izvērtēt ārstēšanas rezultātus, sniegt rekomendācijas iegūtā ārstnieciskā efekta uzturēšanai.

14. Ar savu pozitīvo attieksmi mazināt zobārstniecības pacienta bailes no zobārstniecības procesa un psiholoģisku stresu.

15. Izglītot zobārstniecības pacientu par mutes slimību etioloģiju un profilaksi, mudināt zobārstniecības pacientus uzņemties atbildību pašiem par mutes dobuma veselības saglabāšanu.

16. Izmantot veselības veicināšanas un slimības novēršanas principus.

17. Iepazīstināt ar kaitīgiem ieradumiem, kas ietekmē mutes dobuma veselību.

18. Novērtēt sociālos, kultūras, apkārtējās vides faktorus, kas sekmē veselības vai slimības veidošanos.

19. Orientēt sabiedrību mutes dobuma saslimšanu profilaksei.

20. Komunicēt ar zobārstniecības pacientu, tai skaitā bērnu, pacienta ģimeni, tuviniekiem un citiem veselības aprūpes darbiniekiem.

21. Strādāt komandā.

22. Veikt viensakņu un daudzsakņu zobu restaurāciju ar mūsdienīgiem plombējamiem materiāliem.

23. Veikt terapeitiskas manipulācijas pulpas vitalitātes saglabāšanai.

24. Veikt endodontisku ārstēšanu viensakņu un daudzsakņu zobiem nekomplicētos gadījumos.

25. Veikt zobu un zobu rindas defektu protētiskās ārstēšanas plānu sastādīšanu.

26. Izmantot netiešās zobu atjaunošanas metodes.

27. Atjaunot zoba formu un funkciju ar izņemamām un fiksētām protēzēm, kā arī uz implantiem balstītām zobu protēzēm.

28. Sniegt informāciju par osseointegrētu implantu pielietošanas iespējām zobu rindas patoloģijas novēršanā.

29. Informēt zobārstniecības pacientu par protēžu konstrukcijas īpatnībām, to lietošanas ilgumu un iespējamo prognozi.

30. Ievērot aseptikas pamatprincipus ķirurģisku manipulāciju laikā.

31. Veikt infiltrācijas un bloka lokālās anestēzijas mutes dobumā.

32. Veikt zobu un sakņu izcelšanu nekomplicētos gadījumos.

33. Veikt ortodontisku zobu stāvokļa novērtējumu un sniegt norādi par nepieciešamo ārstēšanu.

34. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

35. Pārvaldīt valsts valodu.

36. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

37. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

38. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

39. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

40. Izmantot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

41. Rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar zobārstniecības praksi un ētikas normām.

1.58.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. bioloģija (mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija);

1.2. medicīniskā ģenētika;

1.3. anatomija (patoloģiskā anatomija);

1.4. psihiatrija un narkoloģija;

1.5. filozofiskā antropoloģija;

1.6. fizika;

1.7. ķīmija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. histoloģija un citoloģija;

2.2. embrioloģija;

2.3. cilvēka bioloģija;

2.4. vispārējā medicīniskā ķīmija;

2.5. bioķīmija;

2.6. vispārīgā fizioloģija;

2.7. speciālā patologiskā fizioloģija;

2.8. infekcijas slimības un epidemioloģija, profilaktiskā medicīna;

2.9. kraniofaciālā ģenētiskā patoloģija;

2.10. mikrobioloģija (orālā mikrobioloģija);

2.11. orālā morfoloģija;

2.12. ortodontija;

2.13. preprotētiskā ķirurģija;

2.14. implanti zobu protezēšanā;

2.15. katastrofu medicīna;

2.16. sabiedrības veselības organizācija un aprūpe, normatīvie akti veselības aprūpē;

2.17. zobārstniecības sociālie aspekti;

2.18. vispārīgā ķirurģija;

2.19. iekšķīgās slimības (t.sk. integrēti fizioterapija);

2.20. pediatrija;

2.21. otolaringoloģija;

2.22. dermatoveneroloģija;

2.23. ekonomika un komercdarbība;

2.24. biomehānika;

2.25. higiēna;

2.26. vides medicīna;

2.27. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. cilvēka anatomija;

3.2. dentālā anatomija;

3.3. orālā fizioloģija;

3.4. neatliekamā medicīniskā palīdzība (t.sk. integrēti anestezioloģija un reanimatoloģija);

3.5. terapeitiskā stomatoloģija;

3.6. zobu protezēšana (prostodontija);

3.7. zobu protēžu tehniskā laboratorija;

3.8. zobārstniecības materiāli, biomateriāli un ierīces;

3.9. mutes cieto un mīksto audu ķirurģija (t.sk. integrēti neiroloģija, fizioterapija, anestezioloģija un reanimācija);

3.10. integrētās ārstēšanas plānošana;

3.11. rentgenoloģija un radioloģija;

3.12. mutes dobuma patoloģiju diferenciāldiagnostika;

3.13. periodontoloģija;

3.14. bērnu zobārstniecība;

3.15. mutes gļotādas slimību ārstēšana;

3.16. stomatoloģisko slimību profilakse;

3.17. farmakoloģija (klīniskā farmakoloģija);

3.18. ekspresdiagnostikas pamati;

3.19. saskarsmes psiholoģija (t.sk. integrēti psihopatoloģija);

3.20. operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija (t.sk. integrēti anestēzija zobārstniecībā; anestezioloģija un reanimācija);

3.21. ergonomika (zobārsta veselības pamatprincipi);

3.22. gerostomatoloģija;

3.23. valsts valoda;

3.24. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.25. medicīniskā terminoloģija latīņu valodā;

3.26. informācijas tehnoloģijas;

3.27. normatīvie akti, kas saistīti ar zobārstniecības praksi;

3.28. profesionālā ētika;

3.29. vides aizsardzība;

3.30. darba aizsardzība;

3.31. darba tiesiskās attiecības.

1.59. Farmaceita profesijas standarts

1.59.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - farmaceits.

2. Profesijas kods - 2262 01.

1.59.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- farmaceits ir vecākais veselības aprūpes speciālists, kurš organizē un veic farmaceitisko aprūpi; nodrošina zāļu apriti, gatavošanu, standartizāciju, kontroli, uzraudzību, pētniecību, dokumentācijas ekspertīzi, informatīvo un konsultatīvo darbību farmācijas jomā, kā arī nepārtrauktu savu profesionālo pilnveidi.

Farmaceits strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos, dažāda profila laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs, zāļu reģistrācijas, uzraudzības un kontroles institūcijās, kā arī uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar farmācijas jomu.

1.59.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veikt atbildīgās amatpersonas pienākumus aptiekā, zāļu lieltirgotavā, zāļu ražošanas uzņēmumā, valsts, uzraudzības un kontroles struktūrās.

2. Spēja organizēt un veikt farmaceitisko aprūpi, sekmēt tās attīstību, savas kompetences ietvaros nodrošinot patstāvīgu sarežģītas situācijas analīzi un lēmuma pieņemšanu, farmakoterapeitisko konsultāciju, informācijas par zālēm un to lietošanu sniegšanu, zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību, zāļu un citu veselības aprūpes, profilakses un veselības veicināšanas produktu izplatīšanu un lietošanas uzraudzību, zāļu gatavošanu un kvalitātes novērtēšanu, uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un iedzīvotāju interesēs balstītu veselības veicināšanas un slimību profilakses propagandēšanu, fizisko personu datu aizsardzību.

3. Spēja sekot līdzi izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas reglamentē darbību farmācijas jomā, sekot jaunākajiem Eiropas Savienības un Eiropas Padomes normatīvajiem aktiem veselības jomā un Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām un lietot tās savā farmaceitiskajā darbībā.

4. Spēja nodrošināt Zāļu labas izplatīšanas un Zāļu labas ražošanas praksi.

5. Spēja nodrošināt nederīgo zāļu un medicīnisko ierīču pareizu un drošu savākšanu no klientiem.

6. Spēja savas kompetences ietvaros vadīt darba komandu profesionālo mērķu sasniegšanai.

7. Spēja darboties vienotā veselības aprūpes speciālistu komandā.

8. Spēja konsultēt citus veselības aprūpes speciālistus par zāļu pētniecību, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu, aprites organizāciju un citiem farmaceitiska rakstura jautājumiem.

9. Spēja atbildīgi piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā un realizēšanā.

10. Spēja savas kompetences ietvaros izglītot sabiedrību par veselību un ar slimībām saistītiem jautājumiem, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, prasmi sadzīvot ar hronisku slimību, kā arī veicināt un nostiprināt paradumu kontrolēt savu veselības stāvokli.

11. Spēja piedalīties savas kompetences ietvaros farmācijas jomas normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā.

12. Spēja veicināt savas profesijas prestižu un savā darbībā ievērot profesionālās ētikas principus.

13. Spēja uzņemties atbildību par profesionālās darbības rezultātiem un nepārtrauktu savu profesionālo pilnveidi.

14. Spēja organizēt un iesaistīties kolēģu un studējošo izglītošanā.

15. Spēja plānot un veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību farmācijas jomā.

16. Spēja veikt zāļu izstrādi un standartizāciju un sagatavot atbilstošu dokumentāciju.

17. Spēja piedalīties zāļu ražošanā atbilstoši Labas ražošanas prakses prasībām.

18. Spēja piedalīties klīnisko pētījumu veikšanas uzraudzībā.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

20. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

21. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

22. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

1.59.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt atbildīgās amatpersonas pienākumus farmācijas jomā.

2. Pareizi, skaidri un nepārprotami izskaidrot zāļu iedarbību, lietošanu, glabāšanu, blakusparādības un rīcību to izpausmes gadījumā.

3. Ievākt un izvērtēt informāciju par pacienta problēmām, sniegt savas kompetences ietvaros pacientam saprotamā veidā nepieciešamo papildu informāciju, lai nodrošinātu pacienta līdzestību ārstēšanas procesā.

4. Novērtēt aptiekas klienta psiholoģiskās uzvedības tipu veiksmīgas saskarsmes veidošanai.

5. Dokumentēt konstatētās zāļu blakusparādības un ziņot par tām.

6. Uzraudzīt racionālu zāļu lietošanu un skaidrot klientiem zāļu nepareizas lietošanas sekas.

7. Uzturēt un lietot aptiekas pastāvīgo klientu reģistru.

8. Sekmēt to, lai aptiekas klients, kuram ir veselības problēmas, kas pārsniedz farmaceita kompetenci, apmeklētu ģimenes ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu.

9. Konsultēt par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām hroniskas slimības gadījumā.

10. Izsniedzot zāles, kompetences ietvaros piedāvāt pacientam izvēles iespējas.

11. Pārzināt un izmantot darbā valsts un privāto veselības apdrošināšanas sistēmu pamatprincipus, informējot pacientus par zāļu iegādes izdevumu kompensācijas iespējām.

12. Veikt ekspresdiagnostiku, kompetences ietvaros komentēt tās rezultātus un sniegt rekomendācijas klienta turpmākai rīcībai.

13. Kompetences ietvaros ieteikt veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamās preces, pareizi, skaidri un nepārprotami izskaidrot to lietošanu un uzglabāšanu.

14. Konsultēt klientus par ārstniecības augu drogu pareizu sagatavošanu un lietošanu.

15. Novērtēt izrakstīto ekstemporāli gatavojamo zāļu sastāvdaļu saderību un devas.

16. Sadarbojoties ar recepti izrakstījušo ārstu, novērst konstatētās nepilnības receptes noformējumā, zāļu vielu nesaderību, devu neatbilstību.

17. Nodrošināt zāļu gatavošanu un noformēšanu atbilstoši apstiprinātajiem priekšrakstiem, zāļu kvalitātes kontroli un noformēšanu izsniegšanai un šo procesu dokumentēšanu.

18. Novērtēt recepšu autentiskumu, nodrošināt pareizu recepšu apstrādi un uzglabāšanu.

19. Nodrošināt zāļu un citu preču apriti.

20. Izmantot farmaceitisko uzziņu literatūru, datubāzes un citus nekomerciālās informācijas avotus par zālēm, patstāvīgi izvērtēt iegūtās informācijas saturu un informācijas avotu atbilstību pirms tās pielietošanas.

21. Izmantot un ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē farmācijas un veterinārfarmācijas jomu, kā arī komercdarbības un fizisko personu datu aizsardzības jomu.

22. Veikt sabiedrības izglītošanu par veselību apdraudošiem faktoriem, to novēršanas iespējām un par veselību veicinošiem pasākumiem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un slimību profilakses pasākumus.

23. Organizējot un sniedzot farmaceitisko aprūpi, veicot zinātniskus pētījumus, novērtēt situāciju, uzstādīt mērķus, pieņemt atbilstošus lēmumus, rīkoties saskaņā ar mērķiem un prognozēt paredzamo rezultātu.

24. Izmantot profesionālai darbībai nepieciešamās informācijas tehnoloģijas.

25. Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

26. Strādāt saskaņā ar Zāļu labas ražošanas prakses un Zāļu labas izplatīšanas prakses prasībām.

27. Nodrošināt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi un vadīšanu farmaceitiskās darbības uzņēmumos.

28. Spēt novērtēt ražošanas un uzglabāšanas apstākļu ietekmi uz zāļu kvalitāti.

29. Ievērot precizitāti un drošību darbā ar zālēm un aktīvām vielām.

30. Nodrošināt pareizu nekvalitatīvo zāļu un preču glabāšanu līdz turpmākai rīcībai ar tām.

31. Veikt zāļu un veselības aprūpes nodrošināšanai nepieciešamo nederīgo preču atpakaļpieņemšanu no klientiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, izglītot par zāļu un veselības aprūpes nodrošināšanai nepieciešamo preču bīstamību apkārtējai videi un informēt par to atpakaļnodošanas/atgriešanas iespējām.

32. Savas kompetences ietvaros veidot un vadīt profesionālu un darbspējīgu komandu farmaceitiskās darbības uzņēmumos, pielietojot saskarsmes iemaņas, novēršot vai risinot konfliktu situācijas.

33. Vadīt, konsultēt un pārraudzīt farmaceita asistenta, ražošanas personāla pienākumu izpildi farmaceitiskās darbības uzņēmumos, vadīt jaunākā zinātniskā personāla darbu.

34. Pielietot personāla vadības metodes un plānot personāla resursus farmaceitiskās darbības uzņēmumos.

35. Ievērot profesionālās ētikas principus.

36. Izmantot tirgzinības un komercdarbības pamatprincipus farmaceitiskajā darbībā.

37. Apzināt savas un savu darbinieku izglītības un tālākizglītības vajadzības, tās organizēt, realizēt un novērtēt rezultātus.

38. Uz abpusējas cieņas principiem sadarboties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem un būt par veselības aprūpes komandas pilntiesīgu locekli.

39. Sniegt ārstniecības iestādes speciālistiem un citiem veselības aprūpes profesionāļiem nekomerciālu informāciju par zālēm, to lietošanu, uzglabāšanu un citiem farmaceitiskiem jautājumiem, darboties ārstniecības iestādes zāļu komitejā.

40. Pārzināt produktu, kuriem nedrīkst piedēvēt zālēm raksturīgās īpašības, reklāmu reglamentējošos normatīvos aktus, tajos paustās nostādnes un prasības.

41. Pārzināt zāļu reklāmas uzraudzības veidus un formas.

42. Pārzināt zāļu reklāmas izpausmes formas un reklāmās minēto faktu pasniegšanas metodes, to galvenās tendences, kā arī novērtēt reklāmā pausto faktu drošumu, patiesumu, līdzsvarotību un piemērotību mērķauditorijai, konstatēt reklāmas nepilnības, nepieļaujamos trūkumus un pārkāpumus, izdarīt slēdzienu par reklāmas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un zāļu tirgus dalībnieku starpā noslēgtajiem ētikas kodeksiem.

43. Novērot un novērtēt sabiedrības veselības stāvokli, ekoloģisko un sociālo vidi.

44. Noskaidrot un vērtēt sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes.

45. Vērtēt, plānot un īstenot sabiedrības veselību sekmējošas programmas.

46. Izmantot epidemioloģiskās informācijas avotus un novērtēt nozīmīgākos epidemioloģiskos rādītājus, analizēt sabiedrības veselības dienestu darbu, nepieciešamības gadījumā rosināt veikt pārmaiņas.

47. Apzināt farmācijas jomai nozīmīgas situācijas, rosināt diskusijas, piedalīties sabiedrisku lēmumu apspriešanā un normatīvo aktu izstrādē farmācijas jomā.

48. Nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un iemaņas un sekmēt farmācijas jomas attīstību.

49. Nepārtraukti pilnveidot farmaceitiskās aprūpes procesu un veikt sniegtās farmaceitiskās aprūpes kvalitātes pašnovērtējumu.

50. Piedalīties studējošo praktisko zināšanu pilnveidē.

51. Izstrādāt zāļu formas, veikt to standartizāciju, kā arī sagatavot dokumentāciju zāļu ražošanai atbilstoši Labas ražošanas prakses standartiem.

52. Piedalīties vai savas kompetences ietvaros vadīt zāļu ražošanas procesu atbilstoši Labas ražošanas prakses standartiem.

53. Plānot zinātniskās pētniecības darbu, sagatavot projektus farmācijas jomā.

54. Vērtēt farmaceitisku pētījumu datu pierādījumu pakāpi.

55. Strādāt atbilstīgi zinātnes un tehnoloģiju attīstības līmenim, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.

56. Sagatavot zinātniskus rakstus un pārskatus farmācijas jomā.

57. Pārvaldīt valsts valodu.

58. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

59. Lietot medicīnisko terminoloģiju valsts valodā un latīņu valodā;

60. Amata kompetences ietvaros lietot medicīnisko terminoloģiju.

61. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

62. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

63. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

64. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.59.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vispārīgā un neorganiskā ķīmija;

1.2. organiskā ķīmija (organisko vielu daudzveidība);

1.3. augu un dzīvnieku bioloģija (augu un dzīvnieku valsts daudzveidība, vieta un nozīme farmācijā);

1.4. organisma imūnsistēma un specifiskie un nespecifiskie aizsargmehānismi;

1.5. katastrofu medicīnas sistēmas organizatoriskie pamati un darbības principi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. fizika (izpratne par fizikāliem likumiem un lielumiem, instrumentālo analīžu metožu teorētiskais pamatojums, fizikas saikne ar ķīmiju, bioloģiju, medicīnu un farmāciju);

2.2. anatomija (cilvēka organisma uzbūve, orgānu sistēmas, anatomisko struktūru novietojums organismā, orgānu funkcijas, darbības kopsakarības);

2.3. iedzimtība un mainība, to galvenās likumsakarības, galvenie ontoģenētiskās attīstības pamatprincipi, cilvēka slimību saistība ar šūnas patoloģiju, cilvēka ģenētiskās patoloģijas galvenie veidi, to īpatnības un iedzimtības tipi, farmakoģenētikas pamatprincipi;

2.4. fizioloģija (cilvēka organisma normālie fizioloģiskie procesi, funkciju regulācijas mehānismi, to izpētes pamatmetodes);

2.5. cilvēka organisma vispārīgās patoloģijas likumsakarības un biežāko slimību patoģenēze;

2.6. medicīniskā bioķīmija (dzīvā organisma biomolekulu struktūra un funkcijas, bioķīmiskie procesi cilvēka organismā);

2.7. bioenerģētika, ogļhidrātu, lipīdu, aminoskābju, salikto olbaltumvielu metabolisms, tā regulācija un integrācija;

2.8. mikrobioloģija (mikroorganismi un vīrusi, to ietekme cilvēka organismā, zāļu mikrobioloģiskais piesārņojums, tā atklāšanas un novēršanas metodes);

2.9. cilvēka un vides attiecības, kaitīgie arodfaktori, to novēršanas metodes, vides, uztura, ūdens kvalitāte;

2.10. veselības, sabiedrības veselības, profilakses, veselības veicināšanas, epidemioloģijas teorētiskie pamati, farmakoepidemioloģija, diagnostikas un slimību skrīnings, epidemioloģisko pētījumu dizains, klīnisko pētījumu uzbūves pamatprincipi, veselības un veselības aprūpes statistika;

2.11. izplatītāko infekcijas slimību klīniskā gaita;

2.12. klīniskās un katastrofu toksikoloģijas pamatprincipi;

2.13. toksikoloģisko pacientu medicīniskā aprūpe;

2.14. aktīvo farmaceitisko vielu - zāļu sintēzes principi;

2.15. vielu fizikāli ķīmisko īpašību likumsakarības un darbības fizikāli ķīmiskie principi;

2.16. normatīvie akti veterinārfarmācijas jomā;

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pielietošanas līmenī:

3.1. profesionālā ētika;

3.2. personības attīstības, vadības un saskarsmes psiholoģija, psiholoģiskā atbalsta sniegšana;

3.3. sociālpsiholoģiskās, administratīvās un ekonomiskās vadības metodes;

3.4. farmācijā lietojamā medicīniskā terminoloģija valsts valodā un latīņu valodā;

3.5. matemātiskās aprēķina metodes un informācijas tehnoloģiju pamatelementi, datu statistiskā apstrāde, datoru lietojumprogrammas, datubāzu izmantošanas pamatnostādnes;

3.6. zāļu vielu metabolisms;

3.7. veselības paškontrole un ekspresdiagnostikas testi aptiekā;

3.8. toksikoloģija (toksisku iedarbību izraisošo vielu kvalitatīvā un kvantitatīvā noteikšana, rezultātu toksikoloģiskā novērtēšana);

3.9. pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi cilvēka dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās;

3.10. laboratorijās, ražošanā un aptiekā lietojamie trauki, ierīces, iekārtas un aparāti, to sagatavošana un lietošana;

3.11. laboratorijās, aptiekās, zāļu ražotnēs veicamās manipulācijas un tehnoloģiskie procesi;

3.12. neorganiskās zāļu vielas, to īpašības, iegūšana un izmantošana farmācijā;

3.13. organiskās zāļu vielas, to struktūra, nosaukumi, īpašības, iegūšanas, izdalīšanas, attīrīšanas un struktūras analīzes metodes, izmantošana farmācijā;

3.14. farmakognozija (ārstniecības augi, ārstniecības augu drogas, izplatība, morfoloģisks apraksts, ķīmiskais sastāvs, sagatavošana, analīze, lietošana);

3.15. zāļu formu raksturojums un tehnoloģija, metodes aptiekā un ražotnēs atbilstīgi Labas ražošanas prakses prasībām;

3.16. homeopātiskās zāles, to gatavošanas pamatprincipi un lietošanas īpatnības;

3.17. Zāļu laba izplatīšanas prakse un Zāļu laba ražošanas prakse;

3.18. zāļu ražošanas dokumentācijas izstrāde;

3.19. zāļu reģistrācijas pamatprincipi;

3.20. zāļu vielu nesaderība ekstemporālajās zāļu formās;

3.21. analītiskā ķīmija, ķīmiskās un instrumentālās analīzes metodes;

3.22. farmācijas ķīmija un zāļu formu analīze, zāļu kvalitātes kontrole;

3.23. farmaceitiskā informācija, tās kvalitātes pamatkritēriji; informācijas veidi par zālēm, informācijas uzkrājēji un nesēji, to vērtējums un informācijas avotu vērtējums;

3.24. uz pierādījumiem balstītas medicīnas vispārējie principi;

3.25. farmakoloģija (zāļu darbības mehānismi, lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, mijiedarbība, blakusparādības un to novēršanas iespējas);

3.26. racionāla, droša, efektīva zāļu lietošana, nepareizas zāļu lietošanas sekas, to novēršanas iespējas;

3.27. farmakoterapija;

3.28. medicīnisko un veselības aprūpes preču un ierīču klāsts aptiekā, to uzbūve, īpašības, lietošana un uzglabāšana;

3.29. uztura bagātinātāji, to sastāvs, lietošanas ieteikumi un piesardzība;

3.30. farmācijas un veterinārfarmācijas jomas, kā arī komercdarbības un fizisko personu datu aizsardzības jomas reglamentējošie Latvijas Republikas normatīvie akti, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes normatīvie akti veselības jomā un Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas;

3.31. slēgta tipa aptieku darba specifika (slimnīcas farmācija);

3.32. veselīga dzīvesveida pamatprincipi;

3.33. farmaceitiskās aprūpes būtība, tās realizācija;

3.34. farmaceitiskās darbības uzņēmumu tirgzinības un komercdarbības pamatprincipi;

3.35. farmakoekonomikas pamatprincipi;

3.36. fizisko personu datu aizsardzības pamatprincipi;

3.37. vides aizsardzība;

3.38. valsts valoda;

3.39. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.40. darba aizsardzība;

3.41. darba tiesiskās attiecības.

1.60. Karjeras konsultanta profesijas standarts

1.60.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - karjeras konsultants.

2. Profesijas kods - 2423 10.

1.60.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus (skolēni un viņu vecāki, skolotāji, nodarbinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti) un darba devējus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli; palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas prasmes; konsultē dažādu vecumu, sociālās un kultūras izcelsmes cilvēkus individuālu pārrunu veidā un grupās; informē un izglīto sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem (raksta rakstus, uzstājas semināros un masu saziņas līdzekļos).

Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.60.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai un vides kontekstam.

2. Spēja apzināt un novērtēt klientu karjeras attīstību ietekmējošos faktorus dažādos dzīves posmos, viņu individuālās atšķirības, vajadzības un vēlmes.

3. Spēja pētīt un analizēt ES darba tirgus, kā arī izglītības politikas pamatnostādnes un tautsaimniecības attīstības tendences un izmantot aktuālo informāciju konsultēšanā.

4. Spēja izprast un izvērtēt klientu profesionālās piemērotības iespējas un karjeras lēmumu veidošanas prasmes.

5. Spēja sniegt profesionālu atbalstu klientiem karjeras attīstībā, noteikt karjeras konsultācijas mērķi, plānot konsultēšanas procesu un izstrādāt individuālu karjeras attīstības programmu.

6. Spēja sniegt atbalstu darba meklēšanā vai individuālās komercdarbības uzsākšanā.

7. Spēja izstrādāt dažāda veida (piemēram, individuālas, grupu, specifisku mērķgrupu klientu u.tml.) konsultēšanas metodikas un programmas, veikt to aprobāciju un izvērtēšanu.

8. Spēja atrast, apkopot un analizēt ar karjeras konsultēšanu saistīto informāciju.

9. Spēja ieviest jaunākos profesionālos sasniegumus karjeras konsultēšanas praksē.

10. Spēja ievērot ētikas normas un konfidencialitātes prasības, pildot profesionālos pienākumus un uzdevumus.

11. Spēja noteikt organizāciju kultūru ietekmējošos faktorus.

12. Spēja autonomi un sadarbībā ar citiem pētniekiem plānot un veikt lietišķos pētījumus karjeras konsultēšanas jomā.

13. Spēja izvērtēt savu un citu sniegto karjeras konsultēšanas pakalpojumu kvalitāti un veikt to pilnveidošanas pasākumus, kā arī noteikt savas profesionālās darbības izvērtēšanas kritērijus un rezultatīvos rādītājus.

14. Spēja patstāvīgi turpināt profesionālās pilnveides procesu.

15. Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus individuāli un grupās.

16. Spēja izveidot un uzturēt atbilstošu konsultēšanas vidi un attiecības ar klientiem.

17. Spēja izprast savu resursu atjaunošanas nepieciešamību, lai saglabātu psiholoģisko noturību un spētu relaksēties pēc psiholoģiskām stresa/konflikta situācijām.

18. Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā, lai uzlabotu konsultēšanas kvalitāti.

19. Spēja organizēt un vadīt karjeras atbalsta pakalpojumus.

20. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās atbilstoši konsultējamai mērķgrupai.

21. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

22. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

1.60.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un īstenot dažādus karjeras pakalpojumu veidus individuālajiem un korporatīvajiem klientiem.

2. Izvēlēties un lietot piemērotāko saziņas veidu ar dažādu kultūru, vecuma un sociālo grupu klientiem (ieskaitot klientus no sociālās atstumtības riska grupām) un sadarbības partneriem.

3. Noteikt un izvērtēt organizāciju kultūru veidojošos faktorus.

4. Noteikt klientu spējas un resursus un nozīmīgākos darba vides faktorus.

5. Sniegt profesionālu atbalstu klientiem viņu personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm.

6. Izvērtēt klientu individuālās atšķirības un vajadzības.

7. Noteikt klientiem piemēroto profesiju loku vai darbības jomas.

8. Veidot un kopā ar klientiem izvērtēt individuālās karjeras attīstīšanas programmas.

9. Palīdzēt klientiem atrast un izvērtēt nepieciešamo informāciju par izglītības un nodarbinātības iespējām.

10. Palīdzēt klientiem sagatavot CV un pieteikuma (motivācijas) vēstules.

11. Organizēt un vadīt darba intervijas.

12. Informēt, atbalstīt un veidot atgriezenisko saiti ar klientiem.

13. Pārzināt un ievērot karjeras atbalstu regulējošos normatīvos aktus.

14. Ievērot ētikas normas profesionālajā darbībā.

15. Pārvaldīt valsts valodu.

16. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Patstāvīgi plānot, organizēt, vadīt, analizēt un izvērtēt karjeras atbalsta pakalpojumus.

19. Patstāvīgi gūt un uzkrāt profesionālajā darbībā nepieciešamās zināšanas.

20. Izmantot informācijas tehnoloģijas nepieciešamās informācijas ieguvei, apstrādei, rezultātu izvērtēšanai, kā arī lietišķu rakstu sagatavošanai.

21. Izvēlēties un izmantot pētījuma mērķiem, uzdevumiem un iegūto datu specifikai atbilstošas datu ieguves un apstrādes metodes, analizēt un izvērtēt iegūtos rezultātus un izstrādāt ieteikumus.

22. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

23. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

1.60.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. speciālā pedagoģija;

1.2. darba medicīna;

1.3. projektu vadība;

1.4. vadības teorija;

1.5. sabiedriskās attiecības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. normatīvie akti karjeras pakalpojumu sniegšanas jomā;

2.2. normatīvie akti izglītībā;

2.3. izglītības sistēmas un mūžizglītības iespējas;

2.4. profesiju klasifikācija;

2.5. organizāciju kultūra;

2.6. nodarbinātības tendences (īstermiņa, vidējā un ilgtermiņa);

2.7. tautsaimniecības attīstības prognozes un tendences valstī, Eiropas Savienībā;

2.8. personības psiholoģija;

2.9. vecumposmu (attīstības) psiholoģija;

2.10. sociālā pedagoģija;

2.11. mācīšanas un mācīšanās metodes;

2.12. cilvēkresursu vadība;

2.13. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. karjeras konsultēšanas teorijas un metodes;

3.2. profesionālās piemērotības noteikšana;

3.3. darba meklēšanas process, veidi un metodes;

3.4. profesionālā ētika;

3.5. pētījumu metodoloģija;

3.6. pētnieciskā darba metodes;

3.7. datorzinības;

3.8. lietišķie raksti karjeras konsultēšanas jomā;

3.9. komunikācija ar klientu;

3.10. informācijas meklēšanas, apstrādes un publiskošanas metodes;

3.11. grupu darbs un komandas veidošana;

3.12. vides aizsardzība;

3.13. valsts valoda;

3.14. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. komercdarbības pamati.

1.61. Dokumentu sistēmu vadītāja profesijas standarts

1.61.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - dokumentu sistēmu vadītājs.

2. Profesijas kods - 2621 08.

1.61.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- dokumentu sistēmu vadītājs nosaka uzņēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības; nodrošina dokumentu pārvaldības procesu norisi; vada dokumentu sistēmu veidošanu; veic dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli; nodrošina dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un uzņēmuma vajadzībām; plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Dokumentu sistēmu vadītājs strādā uzņēmumā, kur izveidota dokumentu sistēma, vai uzņēmumā, kurš sniedz konsultācijas un piedāvā pakalpojumus dokumentu sistēmu izstrādē, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.61.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izstrādāt dokumentu pārvaldības politiku un stratēģiju, nodrošināt dokumentu pārvaldības attīstību.

2. Spēja definēt dokumentu pārvaldības mērķus un uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un institūcijas darbības vajadzībām.

3. Spēja izstrādāt vai uzlabot dokumentu sistēmas, nodrošināt to darbību, sniegt konsultācijas dokumentu sistēmu izstrādāšanā un uzlabošanā.

4. Spēja sagatavot darba uzdevumus un projektu specifikācijas dokumentu sistēmu projektiem.

5. Spēja izstrādāt dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus.

6. Spēja noteikt darbinieku atbildības līmeņus.

7. Spēja analizēt institūcijas darbību, noteikt institūcijas dokumentēšanas vajadzības, prasības dokumentiem un dokumentu sistēmām.

8. Spēja plānot un izmantot dokumentu sistēmu izveidošanai, uzlabošanai un uzturēšanai nepieciešamos finanšu resursus.

9. Spēja veikt izstrādātās vai uzlabotās dokumentu sistēmas novērtējumu, auditu un darbības pārbaudes.

10. Spēja organizēt un kontrolēt dokumentu (gan papīra dokumentu, gan elektronisku dokumentu) izstrādāšanu, uzskaiti, apriti un glabāšanu aktīvajā un pusaktīvajā dzīves ciklā.

11. Spēja organizēt un izstrādāt dokumentu pārvaldības procesus reglamentējošos dokumentus (dokumentu sarakstus, lietu nomenklatūru, klasifikatorus u.c.).

12. Spēja organizēt dokumentu izvērtēšanu, dokumentu glabāšanas termiņu un arhīviskās vērtības noteikšanu.

13. Spēja organizēt dokumentu izmantošanu, nodrošināt un kontrolēt dokumentu pieejamību, datu aizsardzību.

14. Spēja nodrošināt valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas un dokumentu pārvaldību.

15. Spēja organizēt un veikt dokumentu aprakstīšanu, uzziņu un uzskaites līdzekļu sagatavošanu.

16. Spēja organizēt dokumentu un datu migrāciju no vienas sistēmas un/ vai nesēja uz citu sistēmu vai nesēju.

17. Spēja brīvi pārvaldīt valsts valodu un sazināties vismaz divās svešvalodās.

18. Spēja veikt pētījumus par aktuāliem dokumentu pārvaldības jautājumiem.

19. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

20. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

21. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

22. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas.

1.61.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast institūciju darbības tiesiskās formas (valsts pārvaldes iestāde, komercsabiedrība, biedrība u.tml.) un pārvaldes principus.

2. Pielietot vadības zinātņu, kā arī dokumentu un arhīvu pārvaldības speciālās metodes (funkciju, riska analīzi u.c.).

3. Pielietot teorētiskās zināšanas praksē.

4. Izstrādāt normatīvos aktus un dokumentu pārvaldības procedūras, sekot to ieviešanai un nodrošināt to ievērošanu.

5. Organizēt, pārvaldīt un sistematizēt dokumentus to radīšanas, aprites, glabāšanas, izmantošanas un iznīcināšanas procesos.

6. Auditēt dokumentu sistēmas un informācijas sistēmas.

7. Izstrādāt prasības dokumentu (tai skaitā elektronisko) sistēmu projektiem, specifikācijām.

8. Izvērtēt dokumentus un informāciju.

9. Novērtēt un izvēlēties piemērotākos dokumentu sistēmu glabāšanas apstākļus atbilstoši informācijas (datu) nesējam un videi.

10. Ieviest progresīvus risinājumus un metodes dokumentu pārvaldībā.

11. Apzināt jaunākās dokumentu pārvaldības tendences, sekot aktualitātēm dokumentu un arhīvu pārvaldībā.

12. Pielietot jaunākās darba metodes un informācijas tehnoloģijas.

13. Pielietot nozarei specifiskās informācijas tehnoloģijas un aprīkojumu (e-paraksti, datubāzes, attēlveidošanas tehnoloģijas u.tml.)

14. Rīkoties atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, lietišķajai etiķetei un ētikas normām.

15. Strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus.

16. Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un risināt problēmsituācijas.

17. Apgūt jaunas zināšanas patstāvīgi.

18. Plānot un organizēt savu darbu.

19. Prast argumentēti izteikt savu viedokli.

20. Sagatavot un sniegt prezentācijas.

21. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.

22. Spēt sazināties divās svešvalodās.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

24. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

25. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

26. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.61.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. publiskās un privātās tiesības;

1.2. materiālzinātne.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. informācijas sabiedrības teorija;

2.2. mūsdienu valsts pārvaldes iestāžu vēsture;

2.3. informācijas zinātne;

2.4. datubāzu veidošana;

2.5. Latvijas mūsdienu vēsture;

2.6. kvalitātes vadība;

2.7. risku vadība;

2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. arhīvzinātne;

3.2. arhīvu pārvaldība;

3.3. diplomātika un dokumentu vērtības teorija;

3.4. dokumentu pārvaldība;

3.5. dokumentu pieejamība un popularizācija, datu aizsardzība;

3.6. klasificētās informācijas aizsardzība, aprite, izmantošana un saglabāšana;

3.7. informācijas tehnoloģijas;

3.8. informācijas tehnoloģiju pielietojums dokumentu pārvaldībā (metadati, elektroniskie katalogi, informācijas sistēmas);

3.9. dokumentu un informācijas saglabāšana;

3.10. vadīšanas teorijas pamati un prakse;

3.11. iekšējā kontrole un iekšējais audits;

3.12. autortiesības;

3.13. administratīvās tiesības un administratīvais process;

3.14. saskarsmes psiholoģija;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. valsts valoda;

3.17. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.18. darba aizsardzība;

3.19. darba tiesiskās attiecības;

3.20. personālvadība;

3.21. projektu vadība.

1.62. Psihologa asistenta profesijas standarts

1.62.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - psihologa asistents.

2. Profesijas kods - 2634 10.

1.62.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ar profesionālā bakalaura grādu psiholoģijā vai bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- psihologa asistents ir speciālists, kas, strādājot psihologa vadībā, analizē un piemēro psihologa profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus; izvirza psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus; veic indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); veic atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un pielieto citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; novērtē psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti; raksta un sniedz atzinumus; veic zinātniskus pētījumus psiholoģijas jomā.

Psihologa asistents strādā psihologa vadībā izglītības, sociālās sfēras un citu jomu uzņēmumos, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants, veicot profesionālo darbību psihologa vadībā.

1.62.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus.

2. Spēja izvirzīt un saskaņot ar klientu un psihologu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem.

3. Spēja veidot un izvēlēties psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem.

4. Spēja psihologa pārraudzībā veikt indivīda, grupas un organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un novērošanu).

5. Spēja veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas zinātniski pamatotas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

6. Spēja psihologa vadībā novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un intervences plānam.

7. Spēja psihologa vadībā rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.

8. Spēja sniegt atgriezenisko saiti klientam atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

9. Spēja kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

10. Spēja sadarboties un strādāt psihologa pārraudzībā.

11. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību psiholoģijas jomā.

12. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

13. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

14. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

15. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

16. Spēja pildīt un nodrošināt profesionālās ētikas un vispārpieņemto uzvedības normu ievērošanu.

1.62.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus.

2. Noskaidrot un izvērtēt klienta vajadzības un analizēt tās kopā ar klientu un psihologu, lai plānotu turpmāko profesionālo darbību ar klientu.

3. Izvirzīt klienta vajadzībām atbilstošus un sasniedzamus mērķus, saskaņojot tos ar klientu un psihologu un nosakot mērķu sasniegšanas kritērijus.

4. Veikt indivīda, grupas un organizācijas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu) psihologa pārraudzībā, izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un novērošanas metodes.

5. Atbilstoši klienta vajadzībām un esošai situācijai psihologa pārraudzībā izstrādāt darbības plānu ar konkrētām metodēm un pieejām.

6. Veikt psiholoģisko konsultēšanu psihologa pārraudzībā vai pielietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes (piemēram, vecāku mācību seminārus) atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem.

7. Izmantot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes, kas palīdz indivīdiem vai grupām apgūt patstāvīgas problēmu risināšanas pieejas.

8. Psihologa vadībā novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti, rezultātus un izdarīt secinājumus.

9. Psihologa vadībā sniegt klientam atgriezenisko saiti par psiholoģisko izpēti un psiholoģiskās palīdzības sniegšanas procesu.

10. Psihologa vadībā izstrādāt profesionālus, precīzus un argumentētus atzinumus un citus psiholoģiskās darbības aprakstus.

11. Analizēt zinātnisko literatūru un izstrādāt psiholoģiskā pētījuma teorētisko pamatojumu.

12. Izvirzīt atbilstošas psiholoģiskā pētījuma hipotēzes vai pētījuma jautājumus.

13. Izvēlēties psiholoģiskā pētījuma veikšanai piemērotas pētījuma metodes.

14. Veikt psiholoģiskā pētījuma datu vai informācijas ievākšanu un to kvantitatīvo vai kvalitatīvo analīzi.

15. Veikt psiholoģiskajā pētījumā iegūtās informācijas iztirzājumu un izdarīt secinājumus.

16. Izstrādāt psiholoģiskā pētījuma aprakstu atbilstoši zinātnisku rakstu pamatprincipiem.

17. Ievērot profesionālās ētikas un vispārpieņemtās uzvedības normas.

18. Lietot psiholoģiskiem pētījumiem un citai profesionālai darbībai nepieciešamās datorprogrammas.

19. Pārvaldīt valsts valodu.

20. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda.

21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

22. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

23. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

24. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.62.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. komercdarbības pamati;

1.2. loģika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. filozofija;

2.2. socioloģija;

2.3. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. psiholoģijas vēsture;

3.2. vispārīgā psiholoģija;

3.3. psihofizioloģija;

3.4. neiropsiholoģija;

3.5. kognitīvā psiholoģija;

3.6. sociālā psiholoģija;

3.7. personības psiholoģija;

3.8. attīstības psiholoģija;

3.9. organizāciju psiholoģija;

3.10. diferenciālā psiholoģija;

3.11. patopsiholoģija;

3.12. veselības psiholoģija;

3.13. pedagoģiskā psiholoģija;

3.14. psiholoģiskās pētniecības metodes;

3.15 psihometrika;

3.16. statistiskās datu apstrādes metodes;

3.17. psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) metodes;

3.18. psihoterapijas un psiholoģiskās konsultēšanas teoriju un metožu pamatprincipi;

3.19. profesionālās ētikas un uzvedības normas;

3.20. informācijas tehnoloģijas;

3.21. zinātniskās pētniecības metodes;

3.22. valsts valoda;

3.23. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;

3.24. darba tiesiskās attiecības;

3.25. vides aizsardzība;

3.26. darba aizsardzība.

1.63. Tulkotāja profesijas standarts

1.63.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - tulkotājs.

2. Profesijas kods - 2643 10.

1.63.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- tulkotājs ir speciālists, kas tulko tekstus no vienas valodas otrā; tulko dažāda tipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām; orientējas tulkojamo dokumentu nozarē un izmanto nozarē lietoto terminoloģiju; rediģē paša un citu tulkotos tekstus.

Tulkotājs strādā tulkošanas birojos vai citos uzņēmumos, kuriem nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, kā arī starptautisku organizāciju tulkošanas nodaļās vai kā individuālais komersants vai pašnodarbinātais.

1.63.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja tulkot no vienas svešvalodas dzimtajā valodā lietišķos tekstus, lietišķo korespondenci, iestāžu dokumentāciju, tehniskus, medicīniskus, tirgvedības u.c. tekstus, piemēram, juridiskos.

2. Spēja analizēt, vērtēt un izmantot tulkošanas nozares pētījumus un jaunās tehnoloģijas.

3. Spēja identificēt tulkojamā teksta veidu, izmantot tulkošanas metodes atbilstoši pasūtītāja uzstādījumam un mērķauditorijas vajadzībām.

4. Spēja nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilistisko un komunikatīvo atbilstību oriģinālam, atbilstīgu terminoloģijas lietojumu.

5. Spēja izvēlēties un novērtēt leksikogrāfiskos resursus kvalitatīva tulkojuma veikšanai.

6. Spēja noformēt tulkojamo tekstu atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.

7. Spēja patstāvīgi formulēt teksta tulkošanas problēmas un piedāvāt to risinājumus.

8. Spēja pamatot un aizstāvēt savu tulkošanas risinājumu izvēli.

9. Spēja meklēt un apstrādāt nepieciešamo informāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

10. Spēja atrisināt aktuālas terminoloģijas problēmas mērķvalodā.

11. Spēja izprast savstarpēji saistīto darba procesa daļu izpildes secību un to racionālu organizāciju.

12. Spēja pilnveidot darba valodu prasmi atbilstoši valodu attīstībai zemēs, kurās šīs valodas lieto.

13. Spēja sekot līdzi jaunākajiem tulkojumzinātnes un praktiskās tulkošanas atzinumiem.

14. Spēja pielāgoties mainīgajiem tulkošanas darba tirgus apstākļiem, sekojot tā attīstības tendencēm.

15. Spēja orientēties un prast papildināt zināšanas par ekonomiskajiem, politiskajiem, sociālajiem un kultūras procesiem.

16. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību tulkojumzinātnē un noformēt tos atbilstoši pētniecisko darbu izstrādes noteikumiem, kā arī prezentēt iegūtos rezultātus.

17. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

18. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

20. Spēja pildīt un nodrošināt profesionālās ētikas un vispārpieņemto uzvedības normu ievērošanu.

1.63.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.

2. Izprast tulkošanas nozares stratēģiskās un analītiskās problēmas, kā arī spēt rast tām risinājumu.

3. Izmantot tulkojumzinātnes atzinumus tulkošanas problēmu analīzē un risināšanā.

4. Pārzināt un izmantot mūsdienu tulkošanas metodes.

5. Lietot modernās tulkošanas tehnoloģijas.

6. Iegūt un izvērtēt tulkošanas darbam nepieciešamo informāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

7. Noformēt tulkojamo tekstu atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.

8. Orientēties un prast papildināt zināšanas par ekonomiskajiem, politiskajiem, sociālajiem un kultūras procesiem.

9. Pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci, izkopt klausītāja, runātāja, rakstītāja, lasītāja kultūru, pilnveidot sevi kā multilingvālu personību.

10. Ievērot tulkotāja profesionālās ētikas kodeksu, ievērot tulkojamo tekstu konfidencialitāti.

11. Pārvaldīt valsts valodu.

12. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas.

13. Lietot tulkojamo tekstu atbilstošās nozares profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodas.

14. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

15. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu un pētījumu rezultātus ieviest praksē.

16. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

1.63.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. tulkošanas teorijas;

1.2. informācijas vadība;

1.3. saskarsmes psiholoģija;

1.4. pamatzināšanas politikā, ekonomikā, sociālajos un kultūras procesos.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. tulkojumzinātne un tulkošanas metodika;

2.2. lietišķā valodniecība;

2.3. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;

2.4. starpkultūru komunikācija;

2.5. komercdarbības pamati.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. darba valodas (vismaz divas svešvalodas);

3.2. datorzinības, tulkošanas programmatūras tulkošanas procesā;

3.3. zināšanas kvalitātes vadībā;

3.4. pētnieciskā darba metodoloģija;

3.5. valsts valoda;

3.6. vides aizsardzība;

3.7. darba aizsardzība;

3.8. darba tiesiskās attiecības;

3.9. profesionālās ētikas un uzvedības normas;

3.10. lietvedības pamati.

1.64. Muzikologa profesijas standarts

1.64.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - muzikologs.

2. Profesijas kods - 2652 04.

1.64.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- muzikologs ir speciālists, kurš pēta un izskaidro mūzikas attīstības procesus, mūzikas attīstības likumsakarības; savāc un analizē muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus; izdara slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspoguļojumu; sniedz informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijā; analizē un izvērtē dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus; vada koncertlekcijas; spēlē vismaz vienu mūzikas instrumentu; lasa lekcijas; sastāda koncertprogrammas; sniedz informāciju par mūzikas dzīves notikumiem; novērtē atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; veicina latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē; rūpējas par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu; pielieto masu mediju mūsdienīgos tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai.

Muzikologs strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.64.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pielietot zināšanas muzikoloģijas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām.

2. Spēja izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, muzikālās daiļrades procesus.

3. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus.

4. Spēja vadīt koncertlekcijas, demonstrējot uz instrumenta skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus.

5. Spēja lasīt lekcijas, pielietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas.

6. Spēja novērtēt skaņdarba interpretāciju, atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni.

7. Spēja nodarboties ar publicistiku, mūzikas pētniecību, rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt atzinumus.

8. Spēja rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu.

9. Spēja sadarboties ar kultūras un izglītības institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, komponistiem, veicinot latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē.

10. Spēja brīvi spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu.

11. Spēja organizēt un plānot savu radošo un pētniecisko darbību.

12. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

 13. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

18. Spēja ievērot autortiesības un blakustiesības.

1.64.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus.

2. Novērtēt skaņdarba atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni.

3. Nodarboties ar publicistiku, mūzikas pētniecību, rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt atzinumus.

4. Spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu.

5. Vadīt koncertlekcijas, lasīt lekcijas.

6. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot biroja tehniku un informācijas tehnoloģijas.

7. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

8. Sadarboties ar kultūras un izglītības institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem un komponistiem.

9. Veikt darbu individuāli un komandā.

10. Plānot un vadīt komandas darbu.

11. Sistemātiski pilnveidot muzikologa profesionālo kvalifikāciju.

12. Pārvaldīt valsts valodu.

13. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

14. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

15. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

16. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

17. Pārzināt dokumentu pārvaldības noteikumus un gatavot dokumentus atbilstoši tiem.

1.64.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. literatūras vēsture un literatūras teorija;

1.2. mākslas vēsture;

1.3. filozofija;

1.4. reliģiju vēsture;

1.5. ētika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika;

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija;

2.3. pedagoģija;

2.4. komercdarbības pamati;

2.5. autortiesības un blakustiesības;

2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. muzikoloģija un etnomuzikoloģija;

3.2. mūzikas vēsture un teorija;

3.3. mūzikas forma;

3.4. harmonija un polifonija;

3.5. instrumentu mācība;

3.6. orķestra stilu vēsture, interpretācijas stili;

3.7. partitūru spēle un instrumentācija;

3.8. skatuves runa;

3.9. arhīvu prakse;

3.10. lauka pētījumi;

3.11. lektora prakse;

3.12. redaktora prakse;

3.13. publicistikas prakse;

3.14. žurnālistikas prakse;

3.15. akadēmisko vai tradicionālo instrumentu spēle;

3.16. valsts valoda;

3.17. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.18. darba aizsardzība;

3.19. vides aizsardzība;

3.20. darba tiesiskās attiecības;

3.21. informācijas tehnoloģijas;

3.22. zinātniskās pētniecības metodes;

3.23. muzikoloģijas attīstības stratēģija un plānošanas metodes.

1.65. Instrumentu mūziķa profesijas standarts

1.65.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - instrumentu mūziķis.

2. Profesijas kods - 2652 05.

1.65.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- instrumentu mūziķis ir speciālists, kurš patstāvīgi iestudē un publiski atskaņo dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus - solo, ansamblī, orķestrī, instrumenta vai orķestra pavadījumā; novērtē atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; atlasa instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastāda koncertprogrammas.

Instrumentu mūziķis strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.65.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pielietot zināšanas atskaņotājmākslas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām.

2. Spēja izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības.

3. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus.

4. Spēja radīt pozitīvu un radošu atmosfēru.

5. Spēja prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu.

6. Spēja brīvi spēlēt dažādu stilu un žanru iepriekš nesagatavotus skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt.

7. Spēja patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus.

8. Spēja atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas.

9. Spēja organizēt un plānot savu un muzicējošā kolektīva darbu.

10. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

11. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

12. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

14. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

1.65.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt instrumentālos skaņdarbus.

2. Spēlēt vismaz divus mūzikas instrumentus solo, ansamblī vai orķestrī.

3. Iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus.

4. Spēlēt iepriekš nesagatavotus dažādu stilu un žanru skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt.

5. Atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas.

6. Novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas.

7. Pārvaldīt vismaz viena cita radniecīga instrumenta spēli.

8. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

9. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

10. Veikt darbu individuāli un grupā.

11. Plānot un vadīt komandas darbu.

12. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot modernās informācijas tehnoloģijas.

13. Sistemātiski pilnveidot instrumentu mūziķa profesionālo kvalifikāciju.

14. Pārvaldīt valsts valodu.

15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

16. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

17. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.65.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. literatūras vēsture;

1.2. mākslas vēsture;

1.3. filozofija;

1.4. reliģiju vēsture;

1.5. ētika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. mūzikas vēsture un teorija;

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija;

2.3. pedagoģija;

2.4. komercdarbības pamati;

2.5. autortiesības un blakustiesības;

2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. instrumentu spēle (solo, ansamblī, orķestrī, ar orķestri);

3.2. instrumentu spēles vēsture;

3.3. mūzikas formas mācība;

3.4. solfedžo, harmonija un polifonija;

3.5. instrumenta spēles mācības metodika;

3.6. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kamermūzikas un simfoniskā orķestra partitūru pieraksti);

3.7. valsts valoda;

3.8. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.9. darba aizsardzība;

3.10. vides aizsardzība;

3.11. darba tiesiskās attiecības;

3.12. informācijas tehnoloģijas;

3.13. atskaņotājmākslas attīstības stratēģija un plānošanas metodes.

1.66. Komponista profesijas standarts

1.66.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - komponists.

2. Profesijas kods - 2652 13.

1.66.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- komponists ir speciālists, kurš komponē dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus; pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas, instrumentē un aranžē mūziku orķestriem, koriem, ansambļiem; veic skaņdarba pārlikumus; kompozīciju iestudēšanas procesā sadarbojas ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem; novērtē kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni.

Komponists strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.66.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pielietot zināšanas kompozīcijas mākslas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām.

2. Spēja izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, muzikālās daiļrades procesus, skaņdarbu komponēšanas teorijas.

3. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus.

4. Spēja komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus, realizēt radošo muzikālo ideju.

5. Spēja sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, kompozīciju iestudēšanas procesā radīt pozitīvu un radošu atmosfēru.

6. Spēja novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju.

7. Spēja brīvi spēlēt vienu vai vairākus instrumentus.

8. Spēja organizēt un plānot savu radošo darbu.

9. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

10. Spēja izteikt idejas un informāciju par jaunrades procesu.

11. Spēja pieņemt lēmumus, demonstrēt zinātnisku pieeju jaunrades problēmu risināšanā.

12. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

13. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

14. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

15. Spēja ievērot autortiesības un blakustiesības.

1.66.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas.

2. Spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu.

3. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot informācijas tehnoloģijas.

4. Analizēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu skaņdarbus.

5. Piemērot skaņdarba ieceres rezultāta sasniegšanai atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas formu un kompozīcijas tehniku.

6. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

7. Sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, novērtēt skaņdarba atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas.

8. Veikt darbu individuāli un komandā.

9. Sistemātiski pilnveidot komponista profesionālo meistarību.

10. Pārvaldīt valsts valodu.

11. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

12. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

13. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

14. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.66.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. literatūras vēsture;

1.2. mākslas vēsture;

1.3. filozofija;

1.4. reliģiju vēsture;

1.5. ētika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika;

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija;

2.3. pedagoģija;

2.4. komercdarbības pamati;

2.5. autortiesības un blakustiesības;

2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. kompozīcija;

3.2. instrumentācija;

3.3. mūzikas vēsture un teorija;

3.4. mūzikas forma;

3.5. solfedžo, harmonija un polifonija;

3.6. instrumentu mācība;

3.7. mūsdienu kompozīcijas tehnikas;

3.8. elektroakustiskā mūzika;

3.9. orķestra stilu vēsture;

3.10. ģenerālbass un improvizācija;

3.11. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kora, orķestra, operas un baleta partitūru pieraksti);

3.12. valsts valoda;

3.13. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.14. darba aizsardzība;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. informācijas tehnoloģijas;

3.18. zinātniskās pētniecības metodes;

3.19. kompozīcijas attīstības stratēģija un plānošanas metodes.

1.67. Vokālista profesijas standarts

1.67.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - vokālists.

2. Profesijas kods - 2652 26.

1.67.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- vokālists ir speciālists, kurš piedalās vokālās mākslas attīstības procesos; pārvalda dažādu laikmetu vokālās mūzikas stilus, dziedāšanas tehnikas; patstāvīgi, diriģenta vai režisora vadībā vai kopā ar citiem mūziķiem iestudē un publiski atskaņo dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus; novērtē dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; izvērtē sasniegumus un izdara korekcijas; atlasa vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastāda koncertprogrammas.

Vokālists strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.67.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā.

2. Spēja pielietot zināšanas vokālās mākslas jomā, kas pamatojas uz nozares tradīcijām un jaunākajām nozares atziņām.

3. Spēja izskaidrot balss aparāta uzbūvi, skaņveides darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības principus.

4. Spēja pielietot vokālās pedagoģijas atziņas balss tehnisko un māksliniecisko prasmju pilnveides procesos.

5. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus.

6. Spēja attīstīt savu un citu dziedātāju vokālo tehniku.

7. Spēja mākslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu kustību, grima, tērpa un vokālo tehniku.

8. Spēja sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu.

9. Spēja patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora vadībā iestudēt dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus.

10. Spēja atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt uzstāšanās vietai atbilstošāko koncertprogrammu.

11. Spēja organizēt un plānot savu un citu mūziķu darbu.

12. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

13. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju vokālo problēmu risināšanā.

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās saziņas līmenī.

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

1.67.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, noteikt to piemērotību konkrētās balss specifikai.

2. Noteikt dziedātāja balss tipu.

3. Kopt un attīstīt savu un citu dziedātāju balss aparātu (elpošana, reģistri, rezonatori, diapazons, artikulācija, skaņveide).

4. Apgūt vokālo repertuāru patstāvīgi, diriģenta, režisora vai horeogrāfa vadībā.

5. Mākslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu aktiermeistarības, skatuves kustību un grima tehniku.

6. Dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā, mākslinieciska tēla radīšanai piemērojot atbilstošu kustību un vokālo tehniku.

7. Dziedāt pēc notīm vokālos skaņdarbus, transponēt tos.

8. Atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt uzstāšanās vietai atbilstošāko koncertprogrammu.

9. Novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas.

10. Pārvaldīt klavierspēli pamatprasmju līmenī.

11. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

12. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

13. Veikt darbu individuāli un grupā.

14. Plānot un vadīt komandas darbu.

15. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas.

16. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot modernās informācijas tehnoloģijas.

17. Sistemātiski pilnveidot vokālista profesionālo kvalifikāciju.

18. Pārvaldīt valsts valodu.

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

20. Lietot vokālo terminoloģiju valsts valodā, itāļu un vācu valodā.

21. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.67.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. literatūras vēsture;

1.2. mākslas vēsture;

1.3. filozofija;

1.4. reliģiju vēsture;

1.5. ētika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. mūzikas vēsture;

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija;

2.3. pedagoģija;

2.4. komercdarbības pamati;

2.5. autortiesības un blakustiesības;

2.6. profesionālie termini valsts valodā, itāļu un vācu valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. vokālās mākslas vēsture;

3.2. mūzikas teorija un analīze;

3.3. angļu, vācu, franču, itāļu un krievu valodas fonētika;

3.4. akadēmiskā dziedāšana;

3.5. kamerdziedāšana;

3.6. operdziedāšana;

3.7. ansambļa dziedāšana;

3.8. skatuves runa;

3.9. aktiermeistarība;

3.10. skatuves kustība un deja;

3.11. grims;

3.12. vokālā darba metodika;

3.13. klavierspēle;

3.14. valsts valoda;

3.15. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. vides aizsardzība;

3.18. darba tiesiskās attiecības;

3.19. informācijas tehnoloģijas;

3.20. vokālās mākslas attīstības stratēģija un plānošanas metodes.

1.68. Horeogrāfa profesijas standarts

1.68.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - horeogrāfs.

2. Profesijas kods - 2653 03.

1.68.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- horeogrāfs ir dejas mākslas speciālists, kurš izdomā un rada horeogrāfijas iestudējumus; ar horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību pauž idejas un realizē radošus projektus; piedalās horeogrāfijas mākslas attīstības procesos; pārzina un orientējas izvēlētajā dejas mākslas žanrā, to izkopj un pilnveido; orientējas dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā; apguvis teorētiskās zināšanas un ieguvis praktiskās iemaņas dejas tehnikās.

Horeogrāfs strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.68.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pielietot zināšanas horeogrāfijas mākslas jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan jaunākajām nozares atziņām.

2. Spēja izskaidrot cilvēka ķermeņa uzbūvi, kustību mehāniku saistībā ar skatuviskās dejas tehniku pielietošanas principiem.

3. Spēja pētīt, attīstīt, pilnveidot un bagātināt horeogrāfisko leksiku.

4. Spēja radīt koncepciju un veidot horeogrāfiskus iestudējumus.

5. Spēja veidot horeogrāfisko tekstu vai kustību partitūru citos skatuves mākslas žanros vai multimediālos projektos (filmās, videoklipos, reklāmās, performancēs u.c.).

6. Spēja organizēt radošo procesu no idejas tapšanas līdz realizācijai.

7. Spēja izvēlēties horeogrāfiskai kompozīcijai atbilstošu muzikālo materiālu, orientēties mūzikas teorijas jautājumos, sadarboties ar komponistiem, mūziķiem, diriģentiem.

8. Spēja rast horeogrāfiskā iestudējuma vizuālo risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu mākslinieku, gaismu mākslinieku un izmantot jaunākās tehnoloģijas iestudējumu veidošanā.

9. Spēja strādāt radošā komandā, sadarboties ar citiem horeogrāfiem, režisoriem, dramaturgiem, komponistiem, iestudējot dažādu laikmetu, stilu, žanru izrādes, horeogrāfiskus uzvedumus un koncertprogrammas.

10. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru horeogrāfiskas kompozīcijas.

11. Spēja veidot deju žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas.

12. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

13. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju horeogrāfijas problēmu risināšanā.

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

1.68.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Radīt horeogrāfiska iestudējuma koncepciju, veidot režisorisko ideju, izstrādāt kompozīcijas plānu.

2. Rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļus māksliniecisko ideju realizācijai.

3. Veidot horeogrāfiskas kompozīcijas.

4. Izveidot horeogrāfiska iestudējuma radošo grupu, izvēlēties idejas realizācijai atbilstošus izpildītājus, novērtēt dejotāja vai deju grupas tehnisko un māksliniecisko līmeni, noteikt horeogrāfiskās kompozīcijas piemērotību un atbilstību konkrētam dejotājam vai deju grupai.

5. Orientēties dejas teorijas un dejas vēstures jautājumos, izvērtēt dažādu laikmetu, stilu, žanru horeogrāfiskas kompozīcijas.

6. Orientēties mūzikas vēstures un teorijas jautājumos, izvēlēties horeogrāfiskā iestudējuma koncepcijai atbilstošu muzikālo materiālu.

7. Strādāt radošā komandā, sadarboties ar komponistu, dramaturgu, režisoru, diriģentu, scenogrāfu, kostīmu mākslinieku un citiem radošā projekta dalībniekiem.

8. Veikt darbu individuāli.

9. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt grupā.

10. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas.

11. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot modernās informācijas tehnoloģijas.

12. Sistemātiski pilnveidot horeogrāfa profesionālo kvalifikāciju.

13. Lietot horeogrāfijas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

14. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

15. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

16. Pārvaldīt valsts valodu.

17. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

18. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.68.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. literatūras vēsture;

1.2. mākslas vēsture;

1.3. filozofija;

1.4. reliģiju vēsture;

1.5. ētika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. mūzikas vēsture un teorija;

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija;

2.3. pedagoģija;

2.4. komercdarbības pamati;

2.5. autortiesības un blakustiesības;

2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. dejas mākslas vēsture;

3.2. folklora un etnogrāfija;

3.3. režijas pamati un scenārija veidošana;

3.4. kostīmu vēsture;

3.5. dejas kompozīcija;

3.6. klasiskās dejas teorija un prakse;

3.7. latviešu deja;

3.8. vēsturiskā deja;

3.9. cittautu tautas deja;

3.10. sarīkojumu deja;

3.11. modernā deja;

3.12. džeza deja;

3.13. laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs;

3.14. funkcionālā anatomija;

3.15. somatiskās treniņu metodes;

3.16. improvizācijas tehnoloģijas;

3.17. valsts valoda;

3.18. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.19. darba aizsardzība;

3.20. vides aizsardzība

3.21. darba tiesiskās attiecības;

3.22. informācijas tehnoloģijas;

3.23. horeogrāfijas zinātniskās pētniecības metodes;

3.24. horeogrāfijas attīstības stratēģija un plānošanas metodes.";

2.5. papildināt sadaļu "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "2.24. Kultūras tūrisma organizatora profesijas standarts" ar apakšnodaļām "2.25. Militārā paramediķa profesijas standarts", "2.26. Datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standarts", "2.27. Aukstumtehnikas speciālista profesijas standarts", "2.28. Radiologa asistenta profesijas standarts", "2.29. Banku speciālista profesijas standarts", "2.30. Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts", "2.31. Loģistikas speciālista profesijas standarts", "2.32. Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālista profesijas standarts", "2.33. Komercdarbības speciālista profesijas standarts" un "2.34. Sociālā aprūpētāja profesijas standarts" šādā redakcijā:

"2.25. Militārā paramediķa profesijas standarts

2.25.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums − militārais paramediķis.

2. Profesijas kods − 2240 03.

2.25.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikā­cijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

− militārais paramediķis ir ārstniecības persona, kura profesionālās darbības ietvaros patstāvīgi novērtē pacienta veselības stāvokli un sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību; vada un organizē personāla darbu; izglīto pacientus un sabiedrību neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jomā; pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Militārais paramediķis amata pienākumus veic Nacionālajos bruņotajos spēkos, pildot militāro dienestu Latvijas teritorijā vai ārvalstīs. Lai uzturētu profesionālās prasmes neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā savai kvalifikācijai atbilstošā apjomā militārā dienesta laikā, militārais paramediķis var strādāt neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādē tiešā neatliekamajā medicīnā sertificētas ārstniecības personas vadībā un uzraudzībā.

2.25.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanu, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas.

2. Spēja veikt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu.

3. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu guvušiem pacientiem saskaņā ar algoritmiem, t.i., pacienta izmeklēšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības secības attēlojumu, kā arī vadlīnijām un rekomendācijām.

4. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militārās operācijās.

5. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ar šautiem un sprādziena izraisītiem ievainojumiem.

6. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem.

7. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem (saslimušajiem) ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās.

8. Spēja lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un aprīkojumu ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un militārās operācijās.

9. Spēja veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās sadarbībā ar operatīvajiem dienestiem.

10. Spēja veikt vadošās ārstniecības personas pienākumus ārkārtas medicīniskās situācijās.

11. Spēja organizēt un veikt cietušo (saslimušo) evakuāciju.

12. Spēja veikt grūtnieces veselības stāvokļa novērtēšanu un sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās.

13. Spēja pieņemt dzemdības pirmsslimnīcas etapā.

14. Spēja veikt jaundzimušā novērtēšanu, aprūpi un profilaktiskos pasākumus.

15. Spēja dokumentēt pacienta novērtēšanas laikā iegūtos datus, sniegto palīdzību un pacienta stāvokļa dinamiku neatliekamajās situācijās.

16. Spēja izvēlēties ārstnieciskās metodes un veikt procedūras atbilstoši procedūru standartiem.

17. Spēja izvērtēt indikācijas pacienta nosūtīšanai uz slimnīcu.

18. Spēja patstāvīgi nozīmēt un lietot zāles cietušajiem, tai skaitā arī stipras iedarbības, militāru operāciju un ārkārtēju situāciju seku likvidācijas laikā.

19. Spēja konstatēt bioloģiskās nāves faktu militāru operāciju laikā.

20. Spēja izglītot ārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jomā.

21. Spēja organizēt un vadīt personāla darbu.

22. Spēja nodrošināt pacienta personas datu un medicīniskās informācijas konfidencialitāti.

23. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

24. Spēja izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

25. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

26. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

27. Spēja nodrošināt militāro dienestu regulējošo normu un darba tiesiskās attiecības regulējošo normu ievērošanu, ciktāl tās attiecināmas uz karavīriem.

28. Spēja ievērot ārstniecības, militārās jomas un citu normatīvo aktu prasības.

2.25.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Ievākt pacienta anamnēzi.

2. Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu (t.i., apskati, palpāciju, perkusiju, auskultāciju) un iegūto datu novērtēšanu.

3. Veikt pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu.

4. Veikt traumu guvuša cietušā primāro novērtēšanu.

5. Dokumentēt iegūtos rezultātus.

6. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību visu vecuma grupu pacientiem.

7. Izvēlēties un realizēt pasākumus dzīvībai svarīgo funkciju uzturēšanai un veselības stāvokļa stabilizēšanai.

8. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem, kuri cietuši no apkārtējās vides izraisītiem veselības traucējumiem, t.i., karstuma un aukstuma iedarbības, elektrības un zibens iedarbības, slīkšanas, dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ūdenslīdējiem, augstuma izraisītiem dzīvībai un veselībai kritiskiem stāvokļiem, dzīvnieku kodumiem.

9. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militāro operāciju laikā.

10. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem (saslimušajiem) ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās.

11. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem starptautisko operāciju laikā, kas guvuši dažāda veida apkārtējās vides izraisītus veselības traucējumus.

12. Veikt elpceļu caurlaidības atjaunošanu.

13. Izmantot orofaringeālos un nazofaringeālos elpvadus.

14. Veikt trahejas intubāciju.

15. Veikt elpceļu caurlaidības nodrošināšanu, izmantojot kombinēto barības vada-trahejas cauruli.

16. Veikt elpceļu caurlaidības nodrošināšanu, izmantojot laringeālo cauruli.

17. Veikt krikotiroidotomiju.

18. Veikt plaušu mākslīgo ventilāciju.

19. Veikt pleiras dobuma punkciju neatliekamās situācijās.

20. Veikt pleiras dobuma drenāžu neatliekamās situācijās.

21. Veikt skābekļa terapiju.

22. Lietot krājtelpas un nebulaizera tipa smidzinātājus.

23. Veikt dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanu cietušajiem, izmantojot militāros pārsējus, brūces tamponēšanu, lokālos hemostātiskos līdzekļus un taktiskos žņaugus.

24. Veikt brūču primāro ķirurģisko apdari.

25. Veikt pagaidu asiņošanas apturēšanu.

26. Nodrošināt stabilu intravenozo pieeju un veikt šķīdumu un medikamentu ievadīšanu intravenozi.

27. Nodrošināt intraosālo pieeju, t.i., sternālo, tibiālo, un veikt šķīdumu un medikamentu ievadīšanu intraosāli.

28. Veikt medikamentu ievadīšanu enterāli un parenterāli.

29. Uzlikt traumai atbilstošu pārsēju.

30. Veikt transporta imobilizāciju traumu guvušiem pacientiem.

31. Nodrošināt amputēto ķermeņa daļu pareizu saglabāšanu un transportēšanu.

32. Atpazīt dzīvībai bīstamus sirds ritma traucējumus.

33. Veikt kardiopulmonālo reanimāciju.

34. Veikt elektrisko defibrilāciju.

35. Veikt asinsvadu manuālu izmeklēšanu.

36. Izmērīt pacienta arteriālo asinsspiedienu.

37. Izmērīt pacienta ķermeņa temperatūru.

38. Veikt pulsa oksimetriju.

39. Veikt mikrocirkulācijas sistēmas stāvokļa izvērtēšanu.

40. Veikt pacienta novērtēšanu pēc komu skalām.

41. Veikt kardiomonitorēšanu.

42. Veikt glikometriju.

43. Veikt bioloģiskās nāves fakta konstatāciju.

44. Veikt kuņģa zondēšanu un kuņģa skalošanu caur zondi.

45. Veikt deguna priekšējo tamponādi.

46. Veikt urīnpūšļa katetrizāciju.

47. Veikt pārbaudes testus pirms intravenozas medikamentozas ārstēšanas uzsākšanas, dokumentēt tos.

48. Novērtēt agrīnās un vēlīnās pacienta reakcijas pēc medikamenta ievadīšanas.

49. Veikt pacientu pozicionēšanu.

50. Veikt pacientu pārvietošanu.

51. Veikt cietušo šķirošanu.

52. Veikt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vadību ārkārtas medicīniskās situācijās sadarbībā ar operatīvajiem dienestiem.

53. Veikt cietušo (saslimušo) sagatavošanu evakuācijai un evakuāciju, izmantojot sauszemes, gaisa un jūras transportu katastrofu un militāru operāciju laikā.

54. Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus un aprīkojumu ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un militārās operācijās.

55. Dekontaminēt un dezinficēt izmantoto aparatūru, instrumentus, virsmas, palīglīdzekļus un citu aprīkojumu.

56. Veikt dzemdētājas stāvokļa novērtēšanu dzemdību periodu laikā.

57. Pieņemt dzemdības patstāvīgi nepieciešamības gadījumā pirmsslimnīcas etapā.

58. Veikt jaundzimušā dzīvības funkciju novērtēšanu pēc Apgares skalas, nabas saites primāro apdari un profilaktiskos pasākumus.

59. Veikt jaundzimušā atdzīvināšanu.

60. Noformēt medicīnisko dokumentāciju.

61. Nodrošināt pacienta personas datu un medicīniskās informācijas konfidencialitāti.

62. Veikt preventīvos pasākumus visu vecuma grupu pacientiem.

63. Veikt nepieciešamos pretepidēmiskos pasākumus infekcijas slimību atklāšanas gadījumos.

64. Organizēt un plānot savu darbu, izprotot ārstniecības iestāžu funkcijas, pacientu un personāla tiesības un pienākumus.

65. Strādāt komandā.

66. Spēt kritiski domāt un risināt problēmas fiziskas un psihoemocionālas slodzes apstākļos.

67. Veikt pasākumus, kas mazina stresogēno faktoru ietekmi.

68. Sniegt psiholoģisko atbalstu cietušajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas laikā.

69. Ievērot higiēnas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

70. Izmantot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

71. Uzturēt un pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

72. Ievērot militārā dienesta regulējošās normas un darba tiesiskās attiecības regulējošās normas, ciktāl tās attiecināmas uz karavīriem.

73. Pārvaldīt valsts valodu.

74. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

75. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, latīņu valodā un vienā svešvalodā.

76. Apmācīt citus un noteikt apmācību nepieciešamību.

77. Rīkoties atbilstoši ārstniecību un militāro jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

2.25.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. komercdarbība;

1.2. mikrobioloģija;

1.3. pētniecība ārstniecības jomā.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. anatomija;

2.2. fizioloģija;

2.3. propedeitika;

2.4. vispārējā patoloģija;

2.5. farmakoloģija ar receptūru;

2.6. terapija;

2.7. ķirurģija;

2.8. traumatoloģija un ortopēdija;

2.9. epidemioloģija;

2.10. higiēna;

2.11. infektoloģija;

2.12. nefroloģija;

2.13. neiroloģija;

2.14. ausu, kakla un deguna slimības;

2.15. acu slimības;

2.16. toksikoloģija;

2.17. anestezioloģija un reanimatoloģija;

2.18. dzemdniecība un ginekoloģija;

2.19. pediatrija;

2.20. ādas un seksuāli transmisīvās slimības;

2.21. psihiatrija un mentālā veselība;

2.22. psiholoģija;

2.23. katastrofu medicīnas vadība;

2.24. veselības aprūpes darba organizācija;

2.25. pedagoģijas pamati;

2.26. profesionālie termini valsts valodā, latīņu valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. taktiskā medicīna;

3.2. militārā medicīna;

3.3. neatliekamā medicīniskā palīdzība saslimušajiem un traumu guvušajiem pacientiem;

3.4. saskarsme;

3.5. ekstremālo situāciju psiholoģija;

3.6. medicīnisko ierīču pielietošana un apkope;

3.7. dzīvības funkciju uzturēšana un atjaunošana;

3.8. reanimācijas pasākumu efektivitātes novērtēšana un pacienta pēcreanimācijas stabilizēšana;

3.9. ārējās asiņošanas apturēšana;

3.10. aseptika un antiseptika;

3.11. vitālo rādītāju noteikšana un izvērtēšana;

3.12. injekciju, perifēro vēnu katetrizācijas tehnika;

3.13. intraosālās pieejas tehnika;

3.14. medikamentu ievadīšana;

3.15. kuņģa skalošana;

3.16. urīnpūšļa katetrizācija;

3.17. ekspresdiagnostikas metožu lietošana;

3.18. transporta imobilizācijas līdzekļu lietošana;

3.19. desmurģija;

3.20. amputētu ķermeņa daļu saglabāšana;

3.21. dzemdību pieņemšana;

3.22. jaundzimušā aprūpe;

3.23. cietušo šķirošana;

3.24. personāla individuālo aizsarglīdzekļu lietošana;

3.25. klīniskās un bioloģiskās nāves konstatēšana;

3.26. normatīvie akti militārajā jomā;

3.27. normatīvie akti ārstniecības jomā;

3.28. profesionālā ētika;

3.29. darba tiesiskās attiecības;

3.30. darba aizsardzība;

3.31. vides aizsardzība;

3.32. lietišķā informātika;

3.33. lietvedība;

3.34. valsts valoda;

3.35. divas svešvalodas saziņas līmenī.

2.26. Datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standarts

2.26.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - datorsistēmu un datortīklu administrators.

2. Profesijas kods - 2522 01.

2.26.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās pamatdarbības kopsavilkums:

- datorsistēmu un datortīklu administrators nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektē, konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus; nodrošina informācijas aizsardzību un drošību; sniedz tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

Datorsistēmu un datortīklu administrators strādā uzņēmumos, kuros veic datorsistēmu un datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu, ieviešanu ekspluatācijā un uzturēšanu, var būt pašnodarbinātais.

2.26.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veikt datorsistēmu projektēšanu.

2. Spēja veikt datortīklu projektēšanu.

3. Spēja veikt esošās datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju.

4. Spēja veikt sīkus datortehnikas remontdarbus.

5. Spēja instalēt un konfigurēt programmatūru.

6. Spēja uzstādīt un konfigurēt datortehniku.

7. Spēja diagnosticēt un novērst programmatūras lietošanas problēmas.

8. Spēja diagnosticēt un novērst datortehnikas lietošanas problēmas.

9. Spēja izveidot un uzturēt lietotāju kontus.

10. Spēja piešķirt lietotājam dažādas pieejas tiesības datorsistēmai.

11. Spēja nodrošināt datorsistēmas fizisko drošību.

12. Spēja administrēt datortīkla servisus.

13. Spēja administrēt datņu sistēmu.

14. Spēja sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

15. Spēja veidot informācijas rezerves kopijas.

16. Spēja prezentēt savas idejas un priekšlikumus.

17. Spēja sniegt tehnisko atbalstu lietotājiem.

18. Spēja izstrādāt un realizēt informācijas sistēmas drošības politiku.

19. Spēja nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību.

20. Spēja nodrošināt datorsistēmas nepārtraukto elektrobarošanas padevi.

21. Spēja novērst nesankcionētas programmatūras lietošanu.

22. Spēja analizēt esošās datorsistēmas darbības statistiku.

23. Spēja sistemātiski pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes.

24. Spēja sekot jaunumiem informācijas tehnoloģijas nozarē.

25. Spēja sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem programmatūrā un datortehnikā.

26. Spēja uzlabot datortehnikas veiktspēju, izmantojot atjauninājumus.

27. Spēja uzlabot programmatūru, izmantojot atjauninājumus.

28. Spēja dokumentēt savu darbību.

29. Spēja konsultēt lietotājus ar dažādiem zināšanu līmeņiem.

30. Spēja organizēt un vadīt komandas darbu.

31. Spēja izvēlēties uzdevumu risināšanai vispiemērotāko variantu.

32. Spēja lietot praksē iegūtas zināšanas un prasmes.

33. Spēja ievērot profesionālās ētikas principus.

34. Spēja ievērot lietišķās saskarsmes principus.

35. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

36. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

37. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

38. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.26.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijas jautājumiem.

2. Lietot informācijas tehnoloģijas nozares standartus un tehnisko dokumentāciju.

3. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

4. Lietot operētājsistēmas.

5. Lietot teksta un grafikas redaktorus, izklājlapu redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammatūru.

6. Lietot pretvīrusu programmatūru.

7. Lietot ugunsmūri.

8. Lietot diagnostikas programmatūru.

9. Lietot programmatūras atjauninājumus.

10. Lietot perifērijas ierīces.

11. Lietot dažādus informācijas nesējus.

12. Lietot datubāzes tehnoloģijas.

13. Lietot programmēšanas rīkus skriptu rakstīšanai.

14. Konfigurēt darba vietu un darba rīkus.

15. Lietot sīku datortehnikas remontdarbu veikšanai nepieciešamo mēraparatūru.

16. Izvēlēties uzdevumu risināšanai adekvātus līdzekļus.

17. Veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus.

18. Veikt programmatūras testēšanu.

19. Sekot informācijas tehnoloģiju nozares aktualitātēm.

20. Strādāt komandā un patstāvīgi.

21. Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.

22. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.

23. Noformēt dokumentāciju atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.

24. Sagatavot prezentācijas materiālus un apmācības pasākumus, vadīt tos.

25. Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

26. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un ergonomikas prasības.

27. Ievērot civilās aizsardzības prasības.

28. Ievērot vides aizsardzības prasības.

29. Ievērot profesionālās ētikas principus un normas.

30. Lietot lietišķās saskarsmes principus.

31. Īstenot vietējo un starptautisko komercdarbības komunikāciju atbilstoši organizācijas kultūras prasībām.

32. Risināt problēmsituācijas.

33. Ievērot komercdarbības resursu racionālas izmantošanas nosacījumus.

34. Sekot Latvijas un pasaules ekonomikas tendencēm.

35. Pārvaldīt valsts valodu.

36. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

37. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

38. Atbildēt par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.26.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī par projektu vadību.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātika;

2.2. ekonomika un komercdarbība;

2.3. programmēšana;

2.4. ergonomika;

2.5. lietišķās informācijas apmaiņa;

2.6. informācijas tehnoloģiju nozares tiesību pamati;

2.7. elektrotehnika un elektronika;

2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. informācijas tehnoloģiju nozares standarti;

3.2. operētājsistēmu klasifikācija un izmantošana;

3.3. lietojumprogrammatūras klasifikācija un izmantošana;

3.4. datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra;

3.5. tīkla operētājsistēmas;

3.6. datortīkli;

3.7. datubāzes tehnoloģijas;

3.8. tīmekļa tehnoloģijas;

3.9. perifērijas ierīces;

3.10. lietišķā saskarsme un profesionālā ētika;

3.11. valsts valoda;

3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.13. darba tiesiskās attiecības;

3.14. darba un civilā aizsardzība;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. lietvedība.

2.27. Aukstumtehnikas speciālista profesijas standarts

2.27.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - aukstumtehnikas speciālists.

2. Profesijas kods - 3115 67.

2.27.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- aukstumtehnikas speciālists nodarbojas ar aukstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prot strādāt atbilstoši Eiropas standartu prasībām; nodrošina normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē; organizē un kontrolē cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju; veic kvalitātes vadību un kontroli.

Aukstumtehnikas speciālists strādā uzņēmumos un projektēšanas organizācijās.

2.27.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja kontrolēt aukstumiekārtu tehnisko stāvokli un to ekspluatācijas noteikumu izpildīšanu.

2. Spēja kontrolēt saldēšanas iekārtu izmantošanas drošības tehnikas ievērošanu.

3. Spēja plānot un organizēt saldēšanas pamatiekārtu un palīgiekārtu remontu.

4. Spēja organizēt un veikt aukstumiekārtu montāžu, tehnisko apkalpošanu un remontu.

5. Spēja kontrolēt aukstumiekārtu tehnisko stāvokli, veicamo montāžas un remonta darbu kvalitāti.

6. Spēja operatīvi pieņemt pareizus lēmumus konkrētajās ražošanas situācijās.

7. Spēja analizēt ražošanas vājās vietas un novērtēt paredzamās, notiekošās vai jau pabeigtās atsevišķu posmu vai uzņēmuma struktūrvienību rekonstrukcijas jautājumus.

8. Spēja sadarboties ar padoto personālu, uzņēmuma speciālistiem un vadību.

9. Spēja noteikt aukstumkameru un saldēšanas kameru būvizolācijas īpatnības.

10. Spēja sniegt raksturojumu siltumizolācijas materiāliem.

11. Spēja piemērot darba tiesiskās attiecības reglamentējošos normatīvos aktus.

12. Spēja konsultēt darbiniekus par kompetencē esošiem jautājumiem.

13. Spēja izvērtēt uzņēmuma aukstumiekārtu struktūrvienības ēku būvkonstrukcijas un sastādīt pamatiekārtu un palīgiekārtu izvietošanas plānu struktūrvienībā.

14. Spēja aprēķināt aukstumiekārtu struktūrvienības pašizmaksas par aukstuma vienību.

15. Spēja ievērot prasības, veicot darbības ar aukstuma aģentiem, lai novērstu iespējamās aukstuma aģenta noplūdes.

16. Spēja veikt pasākumus, lai novērstu konstatētās aukstuma aģenta noplūdes.

17. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

18. Spēja sazināties valsts valodā augstākajā līmenī un divās svešvalodās.

19. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.27.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Prast sastādīt aukstumiekārtu plānojumu uzņēmumā.

2. Veikt aukstumiekārtu montāžu un demontāžu.

3. Lasīt un izprast aukstumiekārtu un telpu rasējumus.

4. Lasīt elektriskās shēmas.

5. Lasīt tehnisko dokumentāciju un novērtēt iekārtu specifikācijas.

6. Veikt aparatūras hidraulisko, pneimatisko un izturības pārbaudi.

7. Prast ekspluatēt aukstumiekārtas, kompresoru agregātus, kondensatorus, resiverus, iztvaikotājus, palīgierīces, amonjaka un ūdens sūkņus.

8. Prast regulēt aukstumiekārtu darbību.

9. Veikt aukstumiekārtu tehnisko apkopi.

10. Prast plānot un organizēt savu darbu.

11. Prast kontrolēt aukstumiekārtas izmantošanas drošības tehnikas ievērošanu.

12. Prast sastādīt novērtējumu par saldēšanas iekārtu kvantitatīvo un kvalitatīvo darbību.

13. Prast strādāt komandā.

14. Prast risināt problēmsituācijas.

15. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

16. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.

17. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

19. Prast strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

20. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

21. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

22. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

2.27.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. saskarsme;

1.2. ekonomika;

1.3. tiesību pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātika;

2.2. fizika;

2.3. teorētiskā mehānika;

2.4. materiālzinības;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. datormācība;

3.2. inženiergrafika;

3.3. elektrotehnika;

3.4. darba aizsardzība;

3.5. aukstumtehnoloģija;

3.6. specializētās transportierīces;

3.7. aukstumtehnika;

3.8. montāža, remonts un ekspluatācija;

3.9. aukstumcehu celtniecības konstrukcijas;

3.10. aukstumiekārtu automatizācijas pamati;

3.11. vides aizsardzība;

3.12. darba tiesiskās attiecības;

3.13. lietišķā saskarsme un etiķete;

3.14. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.15. valsts valoda augstākajā līmenī;

3.16. profesionālā un vispārīgā ētika.

2.28. Radiologa asistenta profesijas standarts

2.28.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - radiologa asistents.

2. Profesijas kods - 3211 01.

2.28.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura sadarbībā ar radiogrāferiem, radiologiem diagnostiem, radiologiem terapeitiem un citiem medicīnas nozaru speciālistiem veic rentgendiagnostikas vai staru terapijas procedūras, nodrošinot pacienta aprūpi radiodiagnostikā un radioterapijā, stingri ievērojot radiācijas drošību un starojuma dozas optimizāciju; nepārtraukti veicina nozares attīstību, pilnveidojot savas zināšanas un profesionālās prasmes; piedalās izglītības programmu ieviešanā ārstniecības iestādē.

Radiologa asistents strādā ārstniecības iestādē.

2.28.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja praktiski pielietot zināšanas attēla veidošanas tehnikā, dažādu tehniku izmantošanā optimāla rezultāta iegūšanai rentgenogrāfijā.

2. Spēja precīzi pielietot pozicionēšanas mācību, anatomisko struktūru atbilstību rentgendiagnostikas procedūrai.

3. Spēja pielietot rentgenogrāfijas izmeklējumu projekciju standartu atbilstoši izmeklējuma indikācijām.

4. Spēja izprast rentgenstarojuma veidošanos (tiešo un izkliedēto).

5. Spēja noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē rentgendiagnostikas procedūras kvalitāti.

6. Spēja izvēlēties veicamajam izmeklējumam atbilstošu starojuma dozas lielumu.

7. Spēja izvērtēt filmu tipu, kasešu, ekrānu daudzveidību.

8. Spēja pielietot digitāla attēla reģistrācijas un iegūšanas veidus.

9. Spēja pielietot rentgenattēlu marķēšanā anatomiskos orientierus.

10. Spēja pielietot sterilos materiālus, dezinfekcijas līdzekļus invazīvās procedūras vai operācijas vajadzībām.

11. Spēja izprast visu specifisko metožu pielietojumu rentgendiagnostikā.

12. Spēja pielietot kontrastvielas un radiofarmpreparātus.

13. Spēja pielietot visus radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus darbā ar radiofarmpreparātiem, tai skaitā attiecībā uz pacientiem, kuriem šie preparāti ir ievadīti.

14. Spēja pārzināt rentgendiagnostikas un staru terapijas iekārtas, palīgierīču darbības principus un ekspluatāciju.

15. Spēja orientēties klīniskās onkoloģijas pamatos, pārzināt staru terapijas pielietojumu dažādām audzēju lokalizācijām.

16. Spēja izprast jonizējošā starojuma iedarbību uz organismu un audu struktūrām, veicot staru terapijas procedūras.

17. Spēja orientēties un atpazīt staru terapijas procedūru agrīnās, vēlīnās, lokālās un sistēmiskās komplikācijas.

18. Spēja pielietot imobilizācijas aprīkojumu kvalitatīva staru terapijas procedūras kursa nodrošināšanai.

19. Spēja pielietot staru enerģijas absorbējošos blokus, fotonu enerģijas koriģējošos ķīļus.

20. Spēja pareizi noformēt un aizpildīt staru terapijas procedūras dokumentāciju.

21. Spēja orientēties pacientu datu ievadīšanā un starojuma dozu plānošanā ar datorizētās plānošanas sistēmas palīdzību.

22. Spēja sadarboties ar pacientu, viņa ģimeni, lai veicinātu pacientu psiholoģisko un fizioloģisko atveseļošanos.

23. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

24. Spēja nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

25. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

26. Spēja ievērot profesionālo ētiku.

27. Spēja izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.

28. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.28.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Nodrošināt pacienta un personāla radiācijas drošību un aizsardzību.

2. Nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu.

3. Nodrošināt starojuma dozas optimizāciju.

4. Veikt rentgendiagnostikas procedūras atbilstoši projekciju standartam.

5. Ievērot darba kvalitātes kritērijus.

6. Izprast tehnoloģiju pielietojumu rentgendiagnostikā.

7. Veikt pacienta aprūpi atbilstoši radioloģijas izmeklējumam vai procedūrai.

8. Pielietot normatīvos aktus radiācijas drošības jomā.

9. Prast pareizi noformēt un aizpildīt staru terapijas procedūras dokumentāciju.

10. Uztvert cilvēku kā biopsihosociālu veselumu.

11. Atpazīt neatliekamu vai dzīvībai bīstamu stāvokli.

12. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

13. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

14. Ievērot infekcijas slimību profilaksi.

15. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.

16. Ievērot konfidencialitāti profesionālajā darbībā.

17. Ievērot kultūras, ētikas un profesionālos principus.

18. Pielietot rentgenogrāfijas attēla veidošanās tehniku.

19. Pielietot precīzu pacienta pozicionēšanu, anatomisko struktūru atbilstību izmeklējumam vai procedūrai.

20. Pārzinot rentgenstarojuma veidošanos, starojuma kvantitatīvo un kvalitatīvo izpausmi, prast ievērot radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus attiecībā uz pacientiem, tos pavadošajām personām, brīvprātīgajiem palīgiem un darbiniekiem darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.

21. Prast noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē darba kvalitāti.

22. Zināt un pielietot starojuma dozas atkarībā no filmas attīstīšanas ātruma.

23. Izvērtēt filmu tipu, kasešu, ekrānu daudzveidību.

24. Izprast filmu identifikācijas sistēmas.

25. Pielietot filmu marķēšanā anatomiskos orientierus.

26. Izvēlēties sterilos materiālus, kontrastvielas, dezinfekcijas līdzekļus invazīvās procedūras vajadzībām.

27. Pārzināt rentgenogrāfijas metožu pielietojumu.

28. Pārzināt staru terapijas iekārtas, palīgierīču darbības principus un ekspluatāciju.

29. Orientēties klīniskās onkoloģijas pamatos.

30. Pārzināt staru terapijas pielietojumu dažādām audzēju lokalizācijām.

31. Orientēties un atpazīt staru terapijas agrīnās, vēlīnās, lokālās un sistēmiskās komplikācijās.

32. Pielietot imobilizācijas aprīkojumu kvalitatīva staru terapijas kursa nodrošināšanai.

33. Veidot apstarošanas lauku, pielietojot staru enerģijas absorbējošos blokus, fotonu enerģijas koriģējošos ķīļus.

34. Orientēties pacientu datu ievadīšanā un starojuma dozu plānošanā ar datorizētās plānošanas sistēmas palīdzību.

35. Pielietot specifiskās rentgendiagnostikas procedūras.

36. Lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes.

37. Prast kritiski domāt un risināt problēmas.

38. Ievākt un analizēt no pacientiem iegūto informāciju pirms izmeklējumiem.

39. Prast organizēt savu darbu.

40. Izturēties toleranti pret kolēģiem.

41. Ievērot multidisciplinārās komandas darba principus.

42. Patstāvīgi pieņemt lēmumus un par tiem atbildēt.

43. Ievērot profesionālās ētikas normas.

44. Pārvaldīt valsts valodu.

45. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

46. Lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.

47. Orientēties ekonomikas un komercdarbības pamatprincipos.

48. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

49. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

50. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

2.28.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. elektronikas pamati;

1.2. fizikas pamati;

1.3. ķīmija;

1.4. bioķīmija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. nacionālie un Eiropas Savienības tiesību akti radiācijas drošības jomā;

2.2. radiācijas drošības kvalitātes nodrošinājuma programma un kvalitātes kontrole;

2.3. atoma struktūra, jonizējošā starojuma rašanās, veidi, mijiedarbība ar vielu;

2.4. jonizējošā starojuma mērvienības un lielumi, jonizējošā starojuma detektēšanas pamati;

2.5. rentgeniekārtu uzbūve un raksturlielielumi;

2.6. instrumenti, ko pielieto nukleārajā medicīnā;

2.7. radiobioloģijas pamati;

2.8. jonizējošā starojuma bioloģiskie efekti;

2.9. nukleāras medicīnas fizika;

2.10. radiācijas fizika;

2.11. datortomogrāfijas metode;

2.12. magnētiskās rezonanses metode;

2.13. ultrasonogrāfijas metode;

2.14. vadības metodes;

2.15. lietvedība;

2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. attēla veidošanās un dokumentācijas procesi;

3.2. pacientu un iedzīvotāju aizsardzība pret jonizējošo starojumu;

3.3. darbinieku aizsardzība pret jonizējošo starojumu;

3.4. radiācijas drošības kvalitātes nodrošinājuma programma un kvalitātes kontroles nodrošinājuma sistēma;

3.5. cilvēka skeleta un iekšējo orgānu normālā anatomija;

3.6. topogrāfiskā un rentgenanatomija;

3.7. virsmas anatomija;

3.8. cilvēka normālā fizioloģija;

3.9. patoloģiskā fizioloģija;

3.10. patoloģiskā fizioloģija un imunoloģija;

3.11. klīniskā farmakoloģija;

3.12. skeleta radiogrāfija, pozicionēšanas mācība;

3.13. pacientu aprūpe radioloģijā;

3.14. konvencionālās un digitālās rentgenizmeklēšanas metodes;

3.15. radiogrāfija pediatrijā;

3.16. dentālā rentgenogrāfija;

3.17. mammogrāfijas metode;

3.18. invazīvā radioloģija, iekārtas, izmeklējuma veidi;

3.19. attēldiagnostika rentgenogrāfijā;

3.20. sistēmu mācība;

3.21. kontrastvielu pielietojums;

3.22. staru terapijas metodoloģija;

3.23. onkoloģiskās slimības;

3.24. pacientu aprūpe staru terapijā;

3.25. radioloģijas informācijas sistēma, informācijas apstrādes organizēšana radiologa asistenta praksē;

3.26. radiofarmakoloģija;

3.27. radionuklīdā ķīmija;

3.28. radioloģisko atkritumu pārstrāde un glabāšana;

3.29. psiholoģijas pamatprincipi;

3.30. pacienta apmācība, izglītošana;

3.31. procedūru veikšanas standarti;

3.32. neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.33. katastrofu medicīna;

3.34. infekcijas slimības;

3.35. ķirurģiskās slimības;

3.36. iekšķīgās slimības;

3.37. profesionālā ētika;

3.38. datorzinības;

3.39. saskarsmes psiholoģija;

3.40. komunikācijas prasme;

3.41. vides aizsardzība;

3.42. valsts valoda;

3.43. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.44. darba aizsardzība;

3.45. darba tiesiskās attiecības.

2.29. Banku speciālista profesijas standarts

2.29.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - banku speciālists.

2. Profesijas kods - 3311 11.

2.29.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- banku speciālists ir speciālists, kas esošajiem un potenciālajiem klientiem sniedz vispārēju informāciju par banku darbību un to veidošanās vēsturi, par bankas īpašniekiem (akcionāriem) un par bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; prot atvērt un apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; veic klientu padziļinātu izpēti; veic kreditēšanas operācijas un nodrošina to kvalitatīvu novērtējumu; izpilda kases operācijas, ārvalstu valūtu operācijas; nodrošina bankas operāciju uzskaiti; pielieto informācijas tehnoloģijas; pārzina banku attālinātos norēķinus; pārzina banku darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un banku komercdarbības vidi.

Banku speciālists strādā kredītiestādē.

2.29.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja noformēt klienta iesniegumu konta atvēršanai un bankas un klienta līgumu, informēt par klienta tiesībām un pienākumiem, tai skaitā par patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2. Spēja veikt klienta uzdevumā operācijas, tai skaitā starptautiskās, ar kontos esošajiem naudas līdzekļiem, kā arī sagatavot un izsniegt klientiem konta izrakstus un izziņas.

3. Spēja atpazīt neparastus un aizdomīgus finanšu darījumus un noformēt ziņojumus par tiem.

4. Spēja aprēķināt ienākumu par līdzekļu glabāšanu kontos.

5. Spēja pieņemt un pārbaudīt kredīta pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus, kā arī novērtēt klienta kredītspēju un maksātspēju.

6. Spēja noteikt kredīta procentu likmi un procentu samaksas kārtību.

7. Spēja sagatavot kredītlīgumu un kredīta dzēšanas grafiku.

8. Spēja nodrošināt kredītu uzraudzību, novērtēt kredītu kvalitāti un pārzināt uzkrājumu veidošanas principus nedrošiem parādiem.

9. Spēja noformēt kases iemaksu un izmaksu dokumentus, veikt skaidras naudas iemaksu un izmaksu operācijas un noformēt kases dokumentāciju.

10. Spēja noformēt un izsniegt čeku grāmatiņas, pārbaudīt čeku pareizību, izpildīt operācijas ar čekiem - pirkt, pārdot, pieņemt uz inkaso, spēja apkalpot maksājumu kartes.

11. Spēja pieņemt nodokļu, komunālo un citu pakalpojumu maksājumus.

12. Spēja pirkt un pārdot ārvalstu valūtu un veikt valūtu konvertācijas operācijas klientu uzdevumā.

13. Spēja atvērt un apkalpot vērtspapīru kontus un klienta uzdevumā pirkt un pārdot vērtspapīrus.

14. Spēja noformēt bankas operāciju attaisnojošos dokumentus un sagatavot arhivēšanai bankas dokumentus.

15. Spēja sagatavot pārskatus par atsevišķām banku operācijām vai to grupām.

16. Spēja lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.

17. Spēja novērtēt bankas vietu finanšu tirgū, kā arī analizēt un prognozēt klientu rīcību ietekmējošos faktorus.

18. Spēja pārzināt banku pakalpojumu attīstības tendences.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

20. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai un izskaidrot banku attālināto norēķinu veikšanas kārtību.

21. Spēja ievērot profesionālās ētikas principus un saskarsmes kultūru.

22. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

23. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

24. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.29.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sniegt vispārēju informāciju par bankas darbību un tās vēsturi, kā arī informāciju par bankas akcionāriem.

2. Sniegt informāciju par bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem.

3. Informēt klientu par patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

4. Iepazīstināt ar bankas piedāvāto attālināto norēķinu kārtību.

5. Informēt par finanšu tirgu uzraugošajām institūcijām un to kompetenci iesniegumu, t.sk. sūdzību, izskatīšanā un patērētāju strīdu risināšanā.

6. Pieņemt vai noformēt klienta iesniegumu konta atvēršanai, noformēt bankas un klienta līgumu, informēt klientu par viņa tiesībām un pienākumiem.

7. Veikt klienta uzdevumā operācijas, tai skaitā starptautiskās, ar kontos esošajiem naudas līdzekļiem.

8. Aprēķināt ienākumu par līdzekļu glabāšanu kontos.

9. Sagatavot un izsniegt klientiem konta izrakstus un izziņas.

10. Informēt klientu par kredīta pieteikuma noformēšanu un iesniedzamajiem dokumentiem, pieņemt un pārbaudīt kredīta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus.

11. Novērtēt klienta kredītspēju un maksātspēju, kā arī noteikt kredīta procentu likmi un procentu samaksas kārtību.

12. Sagatavot kredītlīgumu un kredīta dzēšanas grafiku.

13. Nodrošināt kredītu uzraudzību, prast novērtēt kredītu kvalitāti un pārzināt kreditēšanas restrukturizācijas un atgūšanas procesus, pārzināt uzkrājumu veidošanos nedrošiem parādiem.

14. Noformēt kases iemaksu un izmaksu dokumentus un veikt skaidras naudas iemaksu un izmaksu operācijas.

15. Izpildīt operācijas ar čekiem - pirkt, pārdot, pieņemt uz inkaso, noformēt un izsniegt čeku grāmatiņas, pārbaudīt čeku pareizību.

16. Pieņemt nodokļu, komunālo un citu pakalpojumu maksu.

17. Noformēt kases dokumentāciju.

18. Atpazīt neparastus un aizdomīgus finanšu darījumus un veikt darbības tālākai informācijas sniegšanai.

19. Pirkt un pārdot ārvalstu valūtu, sniegt informāciju par valūtu oficiālajiem un komerckursiem, kā arī veikt valūtu konvertācijas operācijas klientu uzdevumā.

20. Atvērt un apkalpot vērtspapīru kontus un klientu uzdevumā pirkt un pārdot vērtspapīrus.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

24. Lietot darbā informācijas tehnoloģijas, veikt attālināto norēķinu pakalpojumus.

25. Ievērot profesionālās ētikas principus.

26. Ievērot fizisko personu datu aizsardzības, darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

2.29.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. makroekonomika;

1.2. ekonomiskā matemātika, statistika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. mikroekonomika;

2.2. finanšu analīze un riski;

2.3. tiesību zinības;

2.4. grāmatvedība;

2.5. nodokļu sistēma;

2.6. apdrošināšana;

2.7. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. komercdarbības ekonomika;

3.2. vadības zinības;

3.3. tirgzinība;

3.4. informātika;

3.5. psiholoģija, lietišķā saskarsme, profesionālā ētika;

3.6. banku darbība;

3.7. banku grāmatvedība un norēķini;

3.8. patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti;

3.9. valsts valoda;

3.10. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.11 lietvedība, lietišķā sarakste;

3.12. darba aizsardzība;

3.13. darba tiesiskās attiecības;

3.14. vides aizsardzība.

2.30. Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts

2.30.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija).

2. Profesijas kods - 3313 01.

2.30.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- grāmatvedis veic uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali; izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizē un vada citus darbiniekus.

Grāmatvedis strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

2.30.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izveidot pareizu, racionālu un progresīvu grāmatvedības sistēmu un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus.

2. Spēja reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros un grāmatvedības datorprogrammās, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem.

3. Spēja veikt reģistrēto saimniecisko darījumu pārbaudi.

4. Spēja aprēķināt nodokļus, veikt norēķinus par nodokļiem.

5. Spēja sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus.

6. Spēja prognozēt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma vadības pieņemtajiem lēmumiem.

7. Spēja aprēķināt darba samaksu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai samaksas sistēmai un veikt norēķinu ar darbiniekiem uzskaiti.

8. Spēja uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus, iegrāmatot nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un finanšu ieguldījumu darījumus.

9. Spēja aprēķināt un iegrāmatot ilgtermiņa ieguldījumu pārskata gadā norakstāmo summu, pamatlīdzekļu nolietojumu finanšu un nodokļu vajadzībām.

10. Spēja uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus un veikt to uzskaites kontroli.

11. Spēja uzskaitīt pašu kapitāla izmaiņas un reģistrēt tās.

12. Spēja izvērtēt nepieciešamos uzkrājumu veidus uzņēmumā, tos aprēķināt un uzskaitīt.

13. Spēja identificēt saistības saskaņā ar to ekonomisko saturu, nodrošināt saistību rašanās un dzēšanas uzskaiti, kontrolēt saistību dzēšanas termiņus.

14. Spēja veikt bilances posteņu inventarizāciju un ar finanšu pārskata sastādīšanu saistītos koriģējošos un slēguma grāmatojumus.

15. Spēja sagatavot un analizēt uzņēmuma finanšu pārskatu.

16. Spēja nodrošināt izmaksu uzskaiti pašizmaksas aprēķināšanai un cenu noteikšanai.

17. Spēja sagatavot grāmatvedībā pieejamo informāciju uzņēmuma vadībai īstermiņa un ilgtermiņa rakstura lēmumu pieņemšanai.

18. Spēja sagatavot un iesniegt operatīvos pārskatus vadībai.

19. Spēja sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju auditoriem un kontrolējošām institūcijām.

20. Spēja sagatavot un sniegt informāciju ārējai kontrolei.

21. Spēja sagatavot statistikas pārskatus.

22. Spēja orientēties Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajās tiesību normās grāmatvedības jomā.

23. Spēja aizstāvēt sava uzņēmuma finanšu intereses citās institūcijās grāmatvedības un nodokļu jomā.

24. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.

25. Spēja ievērot profesionālo ētiku.

26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

27. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

28. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

29. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.30.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentus.

2. Sagatavot saimnieciskiem darījumiem atbilstošus pirmdokumentus, arī datorprogrammās.

3. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās.

4. Veikt darījumu sistematizēšanu un grupēšanu.

5. Izvēlēties vai veidot uzskaites objektiem atbilstošus analītiskās uzskaites reģistrus.

6. Veikt analītiskās uzskaites summu salīdzināšanu ar sintētiskās uzskaites datiem.

7. Izvēlēties un strādāt ar uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu datorprogrammu.

8. Iniciēt esošajā grāmatvedības datorprogrammā nepieciešamos uzlabojumus atbilstoši uzņēmuma darbības vai nodokļu uzskaites specifikai.

9. Izsekot saimnieciskajiem darījumiem no pirmdokumentu saņemšanas un no to atspoguļošanas brīža grāmatvedības dokumentos līdz finanšu pārskatam.

10. Veikt finanšu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas.

11. Nodrošināt grāmatvedības datu aizsardzību un konfidencialitāti.

12. Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros.

13. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās.

14. Noteikt uzņēmuma būtiskuma kritērijus grāmatvedības jomā.

15. Sagatavot finanšu pārskatus.

16. Sagatavot nodokļu deklarācijas.

17. Sagatavot operatīvos vadības pārskatus.

18. Sagatavot statistikas pārskatus.

19. Pielietot praktiskajā darbā Latvijas Republikas normatīvos aktus un starptautiskās tiesību normas grāmatvedības jomā.

20. Izmantot Latvijas un starptautiskos grāmatvedības standartus un starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

24. Risināt problēmsituācijas saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jautājumiem.

25. Sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus.

26. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata aprakstam, organizēt padoto darba izpildi noteiktā termiņā.

27. Lietot darbā informācijas tehnoloģijas.

28. Sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem uzņēmuma vadībai un argumentēti izteikt savu viedokli.

29. Ievērot profesionālās ētikas principus.

30. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

31. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

2.30.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. saskarsmes psiholoģija;

1.2. tirgzinības pamati;

1.3. socioloģija;

1.4. civilā aizsardzība.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātika ekonomistiem;

2.2. ekonomika;

2.3. komercdarbības tiesiskie pamati;

2.4. komercdarbības organizēšana un plānošana;

2.5. lietvedība;

2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. grāmatvedības pamati;

3.2. statistika;

3.3. lietojumprogrammatūras;

3.4. vadības grāmatvedība;

3.5. finanšu grāmatvedība;

3.6. nodokļi un nodevas;

3.7. finanses un kredīts;

3.8. grāmatvedības datorprogrammas;

3.9. revīzija un audits;

3.10. projektu sagatavošana un vadīšana;

3.11. valsts valoda;

3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.13. darba tiesiskās attiecības;

3.14. darba aizsardzība;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. profesionālā ētika.

2.31. Loģistikas speciālista profesijas standarts

2.31.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - loģistikas speciālists.

2. Profesijas kods - 3323 02.

2.31.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- loģistikas speciālists novērtē servisa līmeni uzņēmumā; koordinē preču plūsmas un krājumus; analizē uzņēmuma loģistikas izmaksas sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem un koordinē pasūtījumus krājumu papildināšanai; seko pasūtīto piegāžu atrašanās vietai piegādes procesā un pēc nepieciešamības nodrošina to izkraušanu un glabāšanu uzņēmuma noliktavā; organizē preču glabāšanu noliktavā, to komplektāciju un savlaicīgu sadali un nosūtīšanu pircējiem; veic pasūtīto preču komplektēšanu; kārto preču transportēšanas pavaddokumentāciju, attiecības ar ekspeditoriem, transporta organizācijām; kontrolē preču virzību starptautiskajā un nacionālajā līmenī līdz pircējam; pasūta un koordinē starptautiskus jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos veic pasažieru plūsmas analīzi, izmaksu kontroli; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizē pasažieru apmierinātības līmeni; veic maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasažieru plūsmai; seko pasažieru pārvadājumu regularitātes un pietiekamības nodrošināšanai vietējos un starptautiskajos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumos.

Loģistikas speciālists strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskajiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un loģistikas nozari vai paredz loģistikas darbību organizēšanu, vai strādā kā pašnodarbinātā persona vai individuāls komersants.

2.31.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja novērtēt uzņēmuma loģistikas procesus.

2. Spēja plānot materiālu un pasažieru plūsmas.

3. Spēja veikt iepirkumu plānošanu un noteikt optimālos pārvadājamo kravu apjomus.

4. Spēja veikt krājumu vadīšanu.

5. Spēja veikt transporta operāciju organizēšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem (multimodālos pārvadājumus).

6. Spēja veikt noliktavas operāciju plānošanu.

7. Spēja novērtēt loģistikas pakalpojumu līmeni uzņēmumā pēc noteiktiem kritērijiem.

8. Spēja analizēt loģistikas operāciju izmaksas ietekmējošos faktorus, izstrādājot organizācijas loģistikas izmaksu optimizācijas scenārijus.

9. Spēja izvēlēties piegādei piemērotāko iepakojuma veidu, veidot saliktās kravas, pieņemt lēmumu par kravas izvietošanu transportlīdzeklī, ņemot vērā normatīvo dokumentu prasības.

10. Spēja izvēlēties pakalpojuma sniegšanai piemērotāko transporta veidu, transportlīdzekļa veidu vai to kombināciju.

11. Spēja novērtēt piegāžu ķēžu darbības rezultātu.

12. Spēja sadarboties ar vietējiem un starptautiskajiem piegādātājiem un klientiem, kā arī ar uzņēmuma citu nodaļu speciālistiem.

13. Spēja izvērtēt uzņēmuma loģistikas procesa (operāciju) nepilnības, kā arī izstrādāt pamatotus priekšlikumus tā uzlabošanai.

14. Spēja formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas loģistikas speciālista kompetences ietvaros.

15. Spēja atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to loģistikas problēmu risināšanai savas kompetences ietvaros, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

16. Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas, risināt konfliktsituācijas un strādāt komandā.

17. Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.

18. Spēja sagatavot un izmantot loģistikas operācijām nepieciešamo dokumentāciju.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, kā arī lietot profesionālo terminoloģiju.

20. Spēja ievērot profesionālo ētiku.

21. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

22. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu, starptautisko pārvadājumu un starptautisko tirdzniecības noteikumu reglamentējošo dokumentu ievērošanu.

23. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.31.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Grupēt un kontrolēt krājumus pēc to nozīmes, noteikt to pasūtīšanas regularitāti.

2. Kontrolēt un noteikt preču un pakalpojumu apgrozījumu saskaņā ar izvēlētajiem krājumu pasūtīšanas modeļiem.

3. Noformēt izejvielu un preču piegāžu pasūtījumus un nosūtīt pasūtījumus piegādātājiem.

4. Saņemt piegādātos krājumu papildinājumus, pārbaudīt to kvalitāti.

5. Apkopot un analizēt statistiku par preču un pakalpojumu apgrozību.

6. Kontrolēt komplektāciju atbilstoši pasūtījumiem, konsolidēt sūtījumus vienā virzienā atbilstošos pārvadājumu maršrutos, veidot pārvadāšanas maršrutus un grafikus.

7. Analizēt transporta pārvadājumu izmaksas un tarifus.

8. Izmantot starptautiskās tirdzniecības un transportēšanas noteikumus.

9. Veikt pārvadājumu pasūtījumus.

10. Konstatēt, analizēt un sistematizēt statistiku par atkāpēm no plānotā pasūtījuma un servisa līmeņa kritērijiem.

11. Novērtēt regulāri papildināmo krājumu un garantijas krājumu atlikumus noliktavā pa preču grupām un piegādātājiem un sniegt priekšlikumus par piegādes modeļa izmaiņām.

12. Organizēt operatīvajā līmenī loģistikas procesus.

13. Apkopot informāciju un novērtēt iekšējos un ārējos loģistikas vidi ietekmējošos faktorus un to ietekmi uz uzņēmumu saimnieciskās darbības finanšu rezultātiem.

14. Analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus.

15. Ievērot uzņēmuma dokumentu pārvaldības noteikumus un grāmatvedības dokumentu sagatavošanas un apstrādes nosacījumus.

16. Izprast transporta un preču atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģiju ietekmi un nozīmi.

17. Koordinēt kravas un pasažieru pārvadājumu procesu.

18. Koordinēt sadarbību ar partneriem, klientiem.

19. Analizēt plūsmas un pielietot risinājuma metodes darba organizācijā pasažieru pārvadājumiem.

20. Veikt pieprasījuma prognozēšanu.

21. Veidot kravu un pasažieru pārvadāšanas maršrutus un grafikus.

22. Pārvaldīt valsts valodu.

23. Lietot starptautiskās loģistikas un starptautiskās tirdzniecības terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

24. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

25. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus, starptautisko pārvadājumu un starptautisko tirdzniecības noteikumu reglamentējošos dokumentus.

26. Izmantot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

27. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

28. Ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.

2.31.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. starptautiskās tirdzniecības procesu attīstība un pieprasījuma prognozēšana;

1.2. informācijas plūsmu attīstība Latvijā, Eiropā un pasaulē;

1.3. loģistikas vieta un loma starptautiskajā tirdzniecībā;

1.4. prasības loģistikas operācijām un procesiem, loģistikas pakalpojuma līmeņa novērtēšanas pamatprincipi;

1.5. komercdarbības formas un īpašuma veidus reglamentējošie normatīvie akti.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. loģistikas procesu optimizācijas pamatprincipi, ražošanas organizācija un plānošana;

2.2. klientu vajadzību novērtēšana;

2.3. loģistikas pakalpojumu tiesiskā regulēšana;

2.4. finanšu un grāmatvedības pamati;

2.5. statistika un datu grupēšana;

2.6. transporta ekonomika un tirgzinība;

2.7. mikroekonomika;

2.8. cenas veidošanas pamati;

2.9. materiālo vērtību plūsmas no izejvielu avotiem līdz patērētājam;

2.10. servisa loģistikas pamatprincipi;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. preču un pakalpojumu iepirkumu, pasažieru maršrutu un grafiku plānošana un organizēšana;

3.2. pasūtījumu pieņemšana, komplektēšana un izpildes organizēšana;

3.3. noliktavu darba organizēšana;

3.4. krājumu vadīšana un modelēšana;

3.5. preču un pasažieru plūsmas uzskaite un izmaksu analīze;

3.6. piegādes ķēdes un izplatīšanas sistēmas;

3.7. nodokļu un muitas normatīvo aktu pielietošana;

3.8. loģistikas informācijas sistēmu lietošana, informācijas tehnoloģijas loģistikā;

3.9. iepakojuma atbilstība normatīvo dokumentu prasībām;

3.10. kravas izvietošana transportlīdzeklī;

3.11. bīstamo un speciālo kravu pārvadāšana;

3.12. vides aizsardzība;

3.13. valsts valoda;

3.14. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. profesionālā ētika.

2.32. Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālista profesijas standarts

2.32.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - atbilstoši kodam.

2. Profesijas kodi:

3339 05 Reklāmas /komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS

3339 09 Reklāmas KONSULTANTS

3339 35 Reklāmas SPECIĀLISTS

3339 36 Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS (turpmāk kopā - reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists).

2.32.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists veic tirgvedības un reklāmas komunikācijas projektu/kampaņu plānošanu, to izstrādes un īstenošanas organizēšanu; organizē lietišķus kontaktus; piedāvā reklāmas plašsaziņas līdzekļos; nodrošina komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos; organizē un kontrolē komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizē līgumu slēgšanu; konsultē klientus atbilstoši komercdarbības etiķetes standartiem.

Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists var strādāt par reklāmas konsultantu, reklāmas speciālistu un tirgvedības projektu plānotāju, kā arī citās profesijās, kas saistītas ar reklāmas komercdarbības pakalpojumu sniegšanu uzņēmumos, kas izmanto reklāmas komercdarbības pakalpojumus.

2.32.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām.

2. Spēja vadīt uzņēmuma reklāmas kampaņu, ievērot tās budžetu, kā arī pētīt reklāmas kampaņu efektivitāti.

3. Spēja kontrolēt komercpakalpojumu sniedzēju grafiskās identitātes ievērošanu.

4. Spēja nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu.

5. Spēja veikt sarunas par līgumu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus.

6. Spēja savākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem.

7. Spēja veicināt darbinieku lojalitāti uzņēmumam.

8. Spēja analizēt iegūtos tirgus izpētes rezultātus.

9. Spēja uzkrāt, grupēt un apstrādāt uzņēmuma reklāmas projektu datus.

10. Spēja izstrādāt reklāmas projektus, uzskaitīt un kontrolēt mantiskās vērtības.

11. Spēja analizēt dažādus pētījumu un statistikas datus, apkopot un apstrādāt informāciju.

12. Spēja noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudus.

13. Spēja sekot reklāmas un tirgvedības nozares aktivitātēm.

14. Spēja plānot tirgvedības un reklāmas komunikācijas projektu un kampaņu izpildi.

15. Spēja organizēt pakļautā tirgvedības un reklāmas personāla darbu.

16. Spēja vest sarunas ar klientiem un piegādātājiem par līguma slēgšanu uzņēmuma vārdā.

17. Spēja kontrolēt tirgvedības un reklāmas komunikācijas projekta un kampaņas īstenošanas gaitu.

18. Spēja sniegt informāciju pircējam par pārdodamo preci vai sniedzamo pakalpojumu.

19. Spēja veikt sarunas ar pircēju par preces vai pakalpojuma pārdošanu.

20. Spēja pārdot preci vai pakalpojumu.

21. Spēja sastādīt rakstiskus ziņojumus, protokolus, sniegt rakstisku un mutisku ziņojumu par savu un komandas darbību.

22. Spēja izzināt citu valstu pieredzi savā nozarē.

23. Spēja radoši risināt darba uzdevumus.

24. Spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā.

25. Spēja veikt darbu patstāvīgi.

26. Spēt strādāt komandā un organizēt komandas darbu.

27. Spēja risināt problēmsituācijas.

28. Spēja sadarboties ar citu profesiju darbiniekiem.

29. Spēja argumentēti izteikt savu viedokli.

30. Spēja ievērot vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi savā darbā.

31. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

32. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.

33. Spēja izmantot un piemērot komercdarbību un darba tiesiskās attiecības reglamentējošos normatīvos dokumentus.

34. Spēja ievērot profesionālo ētiku.

35. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.32.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma saskaņošanu ar reklāmas komercdarbības tehnoloģiskajām iespējām.

2. Lietot darba izpildei nepieciešamos normatīvos aktus un tehnisko dokumentāciju, standartus, pārzināt ar reklāmas un tirgvedības nozari saistītos normatīvos aktus, gatavot lietišķos dokumentus.

3. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.

4. Brīvi orientēties sabiedrībā notiekošajos procesos.

5. Novērtēt situāciju tirgū un pielāgot uzņēmuma reklāmu tirgus prasībām.

6. Analizēt makroekonomisko situāciju un pielāgot uzņēmuma reklāmu makroekonomikas apstākļiem.

7. Izmantot statistikas informāciju komercdarbības vides novērtēšanai.

8. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.

9. Projektēt reklāmas pakalpojumu sniegšanas procesus.

10. Izmantot atbilstošas reklāmas veidošanas metodes un pamatprincipus.

11. Piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā un ieviešanā.

12. Izmantot tikai apkārtējai videi draudzīgas tehnoloģijas.

13. Pārvaldīt valsts valodu.

14. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

15. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Darboties komandā/grupā, plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandas darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli.

17. Veikt jaunrades un pētniecības darbu.

18. Piedalīties reklāmas un tirgvedības pasākumu organizēšanā un sagatavošanā.

19. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

20. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

21. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

22. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

23. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

24. Izmantot komercdarbības un darba tiesiskās attiecības reglamentējošos normatīvos aktus.

2.32.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. grāmatvedība;

1.2. statistika;

1.3. ekonomika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. komerctiesības;

2.2. tiesību zinātnes;

2.3. starptautiskā tirgzinība un ekonomika;

2.4. komercdarbības organizēšana un plānošana;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tirgzinība;

3.2. tirgzinības plānošana;

3.3. tirgzinības komunikāciju vadīšana;

3.4. reklāmas plānošana;

3.5. mediju plānošana;

3.6. prezentācijas prasmes;

3.7. patērētāju uzvedība tirgū;

3.8. komercdarbības pamati;

3.9. produktu vizuālais noformējums;

3.10. reklāmu regulējošās tiesiskās normas;

3.11. projekta vadīšanas pamati;

3.12. darba tiesiskās attiecības;

3.13. civilā aizsardzība;

3.14. darba aizsardzība;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. valsts valoda;

3.17. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.18. informātika un informācijas tehnoloģijas;

3.19. lietišķā saskarsme;

3.20. socioloģija;

3.21. profesionālās un vispārīgās ētikas principi.

2.33. Komercdarbības speciālista profesijas standarts

2.33.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - komercdarbības speciālists.

2. Profesijas kods - 3339 20.

2.33.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- komercdarbības speciālists plāno, organizē un kontrolē procesus ražošanas un pakalpojumu nozarēs; analizē un novērtē uzņēmuma darbību, tās rezultātus; pārstāv uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām; sniedz konsultācijas par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; piedalās nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā; organizē vai veic struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentēšanu uzņēmuma vadībai; vada un koordinē personāla darbu.

Komercdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības jomas uzņēmumā vai kā individuālais komersants vai pašnodarbinātais.

2.33.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt saimniecisko darbību.

2. Spēja sastādīt biznesa plānus un īstenot tos uzņēmuma darbībā.

3. Spēja uzņemties atbildību par veicamajiem uzdevumiem.

4. Spēja analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, sniegt priekšlikumus to uzlabošanai.

5. Spēja identificēt un analizēt saimnieciskās un finansiālās darbības riskus.

6. Spēja analizēt uzņēmuma pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu aprites īpatnības.

7. Spēja pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām.

8. Spēja sastādīt iekšējos pārskatus un atskaites, nodrošināt savstarpējo komunikāciju visu līmeņu personālam saistībā ar pārskatos un atskaitēs ietverto informāciju.

9. Spēja izzināt klientu vajadzības, prognozēt klientu uzvedības maiņas tendences un elastīgi reaģēt uz tām.

10. Spēja analizēt nepieciešamo piegāžu daudzumu, piegādes kvalitāti un novērtēt tās ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem.

11. Spēja sekot rīcībā esošo materiālo resursu racionālai izmantošanai, analizēt, plānot, nodrošināt preču krājumus.

12. Spēja veikt ikdienas komercdarījumus.

13. Spēja izprast tirgus konkurences mehānismus, cenu veidošanas politiku un konkurentu uzvedību tirgū.

14. Spēja analizēt, definēt un ieviest produkcijas vai pakalpojuma noietu veicinošos pasākumus.

15. Spēja organizēt darba aizsardzības pasākumus un kontrolēt darba aizsardzības prasību ievērošanu.

16. Spēja orientēties un ievērot komercdarbību, nodarbinātību, finanšu (nodokļu) sfēru regulējošos un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz komercdarbības speciālista darbību.

17. Spēja sadarboties un izveidot, koordinēt, kontrolēt efektīvu komunikāciju starp klientiem un uzņēmuma personālu.

18. Spēja ievērot profesionālo ētiku.

19. Spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi un paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

20. Spēja izprast un novērtēt inovāciju nozīmi komercdarbībā.

21. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

22. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

23. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

24. Spēja nodrošināt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

25. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.33.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā.

2. Pārzināt lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes un novērtēt kvalitatīvos faktorus lēmumu pieņemšanā.

3. Orientēties komercdarbības formās un piemērot uzņēmuma darbības apstākļiem atbilstošāko.

4. Veikt datu apstrādi ekonomisko un vadības uzdevumu formulēšanai un atrisināšanai.

5. Nodrošināt darba aizsardzības un sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu uzņēmumā.

6. Noteikt darbības prioritātes, deleģēt un kontrolēt uzdevumus.

7. Pielietot tirgzinības un reklāmas metodes, pamatojoties uz veikto analīzi.

8. Organizēt pozitīvu komunikāciju.

9. Organizēt kvalitatīvu, uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšanu.

10. Strādāt ar sadarbības partneriem.

11. Apkopot un analizēt saimnieciskās darbības datus.

12. Orientēties grāmatvedības uzskaitē.

13. Orientēties valsts nodokļu sistēmā un citos komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos.

14. Orientēties komercdarbības finansiālā atbalsta fondu, programmu un organizāciju piedāvājumā.

15. Veikt pieprasījuma un piedāvājuma analīzi.

16. Strādāt individuāli un komandā.

17. Orientēties un strādāt ar jaunajām informācijas tehnoloģijām specialitātē.

18. Sagatavot prezentācijas materiālus un tos prezentēt.

19. Ievērot ētikas un uzvedības normas.

20. Pārvaldīt valsts valodu.

21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

24. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

25. Atbildēt par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.33.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. zināšanas socioloģijā;

1.2. statistika;

1.3. loģistikas pamati;

1.4. civilā aizsardzība.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. lietišķās informācijas apmaiņa;

2.2. grāmatvedība;

2.3. nodokļu un nodevu sistēma;

2.4. komercdarbību regulējošie normatīvie akti;

2.5. personāla vadīšana;

2.6. projektu vadīšana;

2.7. finanses un kredīts;

2.8. jaunu ideju radīšana;

2.9. tirgzinības plānošana un reklāma;

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pielietošanas līmenī:

3.1. komercdarbības organizēšana, plānošana un vadīšana;

3.2. saimnieciskās darbības analīze un risku vadība;

3.3. lietišķā saskarsme un ētika komercdarbībā;

3.4. ekonomika;

3.5. vadības grāmatvedība;

3.6. lietišķā informātika un informācijas tehnoloģijas;

3.7. tirgzinība;

3.8. valsts valoda;

3.9. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.10. darba tiesiskās attiecības;

3.11. darba aizsardzība;

3.12. vides aizsardzība.

2.34. Sociālā aprūpētāja profesijas standarts

2.34.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - sociālais aprūpētājs.

2. Profesijas kods - 3412 01.

2.34.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- sociālais aprūpētājs plāno sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām nosaka sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību; organizē sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu; novērtē, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi maina sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; novērtē klientu apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem.

Sociālais aprūpētājs strādā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kas nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus, vai ir pašnodarbinātais.

2.34.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja ievērot sociālās aprūpes ētiskos un juridiskos aspektus.

2. Spēja ievērot darba gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti.

3. Spēja ievērot sociālā aprūpētāja profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus.

4. Spēja strādāt saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām.

5. Spēja veicināt klienta līdzdarbību sociālās aprūpes procesā.

6. Spēja novērtēt darba vidi un veidot to drošu.

7. Spēja novērtēt klienta personību.

8. Spēja pielietot teorētiskās zināšanas praksē.

9. Spēja sadarboties un strādāt komandā.

10. Spēja novērtēt klienta pašaprūpes spējas.

11. Spēja veikt pētījumus sociālās aprūpes jomā.

12. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās.

13. Spēja piesaistīt brīvprātīgos un citas atbalsta personas.

14. Spēja konsultēt sociālās aprūpes procesā iesaistītās personas.

15. Spēja identificēt klienta veselības problēmas.

16. Spēja atbalstīt klienta pielāgošanos sociālajai un fiziskajai videi.

17. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

18. Spēja koordinēt un vadīt.

19. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.

20. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

21. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

2.34.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Noteikt klientam nepieciešamās palīdzības formas.

2. Novērtēt klienta pamatvajadzības un funkcionālās spējas.

3. Novērtēt klienta pašaprūpes spējas.

4. Izvēlēties klienta vēlmēm un vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes veidus.

5. Izstrādāt sociālās aprūpes plānus, grafikus.

6. Organizēt sociālo aprūpi dažādām personu grupām institūcijā un personas dzīvesvietā.

7. Veidot profesionālās attiecības ar klientiem, radot aprūpei labvēlīgus apstākļus.

8. Veicināt klienta dzīves kvalitātes nepazemināšanos.

9. Identificēt klienta un sociālajā vidē esošos resursus, piesaistīt tos.

10. Pielietot jaunas tehnoloģijas sociālajā aprūpē.

11. Analizēt un novērtēt sociālās aprūpes procesu.

12. Novērtēt un analizēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti un klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu.

13. Dokumentēt savu profesionālo darbību.

14. Pārzināt un pielietot ar sociālā aprūpētāja profesiju saistītos normatīvos aktus.

15. Pārvaldīt valsts valodu.

16. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Pielietot saziņas prasmes un sadarboties ar citiem speciālistiem.

19. Sniegt pirmo palīdzību.

20. Vākt, apkopot, analizēt, apstrādāt informāciju par klientu.

21. Risināt konfliktsituācijas.

22. Pielietot informācijas tehnoloģijas un pārzināt un izmantot datubāzes.

23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

24. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

25. Prast komunicēt ar klientiem ar dažāda veida uztveres un komunikācijas grūtībām.

2.34.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. Eiropas Savienības Pamattiesību harta un Eiropas Sociālā harta;

1.2. sociālekonomiskie procesi Latvijā;

1.3. valsts sociālās politikas veidošanas un īstenošanas pamatprincipi;

1.4. valsts pārvaldes darbības principi;

1.5. sociālās izolācijas cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi sabiedrībā;

1.6. sociālā statistika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. Latvijas Republikas normatīvie akti sociālās drošības jomā;

2.2. sociālo institūciju funkcionēšanas mehānisms;

2.3. sociālās aprūpes vēsture Latvijā un pasaulē;

2.4. jaunāko tehnoloģiju attīstība sociālajā aprūpē;

2.5. dažādu (sociālo, ekonomisko, vides u.c.) faktoru mijiedarbība un ietekme uz indivīdu;

2.6. sociālā darba pamatprincipi;

2.7. sociālās rehabilitācijas pamatprincipi;

2.8. sociālās palīdzības pamatprincipi;

2.9. profesionālās rehabilitācijas pamatprincipi;

2.10. vispārīgā, attīstības, personības un sociālā psiholoģija;

2.11. invaliditāte un tās veidi;

2.12. normalizācijas principi;

2.13. brīvprātīgo kustība Latvijā;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;

2.15. ANO Konvencija "Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām".

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. starpinstitucionālās un strapprofesionālās komandas darbības principi;

3.2. sociālā ētika, reliģija;

3.3. uztura mācība;

3.4. vispārējās cilvēktiesības;

3.5. sociālās aprūpes pakalpojumu veidi;

3.6. sociālā aprūpētāja profesionālās darbības standarts;

3.7 sociālās aprūpes procesa dokumentēšana un sociālās aprūpes plāni;

3.8. sociālās aprūpes organizēšana;

3.9. cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem sociālās aprūpes specifika;

3.10. valsts valoda;

3.11. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.12. datorzinības;

3.13. veselības stāvokļa izmaiņu novērtēšana;

3.14. profesionālās pašaizsardzības mehānismi sociālās aprūpes praksē;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. stresa un konfliktu vadība;

3.17. darba tiesiskās attiecības;

3.18. sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtēšana;

3.19. pirmā palīdzība;

3.20. vides aizsardzība;

3.21. personīgā higiēna;

3.22. komunikācijas veidi ar cilvēkiem ar dažāda veida komunikācijas barjerām;

3.23. ergonomija;

3.24. tehniskie palīglīdzekļi, to izmantošana aprūpes veikšanai un klienta neatkarības nodrošināšanai.";

2.6. papildināt sadaļu "IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "4.14. Asistenta personām ar dzirdes traucējumiem profesijas standarts" ar apakšnodaļu "4.15. Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatora profesijas standarts" šādā redakcijā:

"4.15. Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatora profesijas standarts

4.15.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operators.

2. Profesijas kods - 7223 24.

4.15.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operators atbilstoši darba uzdevumam sagatavo CNC darbgaldus, izejmateriālus un instrumentus produkcijas ražošanai; kontrolē produkcijas kvalitāti; veic metāla skaidas griešanas un cita veida darbus ar CNC metālapstrādes iekārtām.

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operators strādā ar CNC darbgaldiem metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos.

4.15.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja lasīt un lietot dažāda veida tehnisko dokumentāciju, datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgaldu detaļu apstrādes programmas.

2. Spēja lasīt skices un darba rasējumus.

3. Spēja izmantot tehnoloģiskās kartes.

4. Spēja veikt datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgaldu ikdienas tehnisko apkopi.

5. Spēja sagatavot datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgaldu darbam.

6. Spēja ieslēgt, vadīt un izslēgt CNC metālapstrādes darbgaldu.

7. Spēja praktiski pielietot kontroles instrumentus un mērinstrumentus.

8. Spēja veikt korekcijas apstrādes programmā atbilstoši detaļu mērījumiem.

9. Spēja iestatīt un koriģēt datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgaldu apstrādes programmas manuālā vadības režīmā.

10. Spēja strādāt ar dažādu datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgaldu paneļiem, izmantojot atbilstošu programmatūru nodrošinājumu.

11. Spēja sagatavot detaļu automātiskam ražošanas procesam, kurā tiks izmantots datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgalds.

12. Spēja izgatavot kontroldetaļu un pārbaudīt tās tehnisko un kvalitatīvo rādītāju atbilstību tehnoloģiskajām prasībām.

13. Spēja pieņemt un novērtēt materiālus, instrumentus un ierīces atbilstoši kvalitātes prasībām.

14. Spēja sastādīt vienkāršas apstrādes programmas manuālā vadības režīmā un ievadīt tās arī no ārējiem datu nesējiem.

15. Spēja kontrolēt tehnoloģiskā procesa ievērošanu.

16. Spēja saprast un pielietot CNC darbgaldu skaņas, vizuālos un tekstveida signālus.

17. Spēja novērtēt nepieciešamā materiāla daudzumu un darba patēriņu pasūtījumam.

18. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

19. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

20. Spēja sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem.

21. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, strādājot pie dažāda veida datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldiem.

22. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.

23. Spēja sekot jaunākajām tehnoloģijām nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus.

24. Spēja noformēt saražotās produkcijas dokumentāciju un sagatavot saražoto produkciju nosūtīšanai vai glabāšanai noliktavā.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

26. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

4.15.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast un spēt izmantot datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgalda manuālās programmēšanas un iestatīšanas instrukciju.

2. Veikt datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgalda tehnisko apkopi saskaņā ar darbgalda lietošanas instrukciju.

3. Strādāt ar datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu un instrumentiem, ievērot to ekspluatācijas noteikumus.

4. Pielietot datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgalda tehniskās apkopes dokumentāciju.

5. Lasīt darba rasējumus un skices.

6. Veikt detaļu mērījumus saskaņā ar procesa instrukciju.

7. Lietojot manuālā režīma programmēšanu, sastādīt apstrādes programmu vienkāršām detaļām 2,5 dimensijās.

8. Iestatīt fiksēto punktu - nulles punktu.

9. Veikt instrumentu izmēra iestatīšanu un nepieciešamās korekcijas.

10. Izvēlēties darba instrumentus atbilstoši tehnoloģiskajai kartei.

11. Izvēlēties eļļošanas un dzesēšanas šķidrumus atbilstoši darbgalda un tehnoloģiskajai dokumentācijai.

12. Veikt apstrādes programmas testēšanu, izmantojot datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iespējas.

13. Veikt CNC darbgalda tehnisko apkopi.

14. Veikt sagatavju iestatīšanu un to atbilstības pārbaudi.

15. Veikt instrumentu un palīgierīču iestatīšanu.

16. Veikt mērinstrumentu sagatavošanu.

17. Ievadīt vienkāršas apstrādes programmas manuālā režīmā un izmantot ārējos datu nesējus apstrādes programmu pārnesei.

18. Lietot nepieciešamo aprīkojumu.

19. Veikt kontroldetaļas izgatavošanu.

20. Veikt detaļu izmēru regulāru pārbaudi.

21. Veikt apstrādes instrumentu korekcijas.

22. Veikt instrumentu nomaiņu.

23. Veikt nepieciešamās korekcijas apstrādes programmā pēc kontroldetaļas izgatavošanas.

24. Racionāli izmantot darbgalda un instrumentu iespējas.

25. Ievērot darba aizsardzības informatīvās norādes.

26. Pielietot instrumentu katalogu.

27. Izmēru kontrolei lietot mērinstrumentus.

28. Uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu un instrumentus.

29. Veikt nepieciešamos iestatījumus vienkāršas apstrādes programmas palaišanai uz datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldiem.

30. Novērtēt iekārtu tehniskās drošības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

31. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.

32. Uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

33. Domāt racionāli un risināt problēmas.

34. Plānot un organizēt veicamo darbu.

35. Līdzdarboties komandas darbā.

36. Pārvaldīt valsts valodu.

37. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

38. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

39. Ievērot darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.

4.15.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ķīmija;

1.2. komercdarbības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātika;

2.2. fizika;

2.3. elektrotehnikas pamati;

2.4. saskarsme;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pielietošanas līmenī:

3.1. datormācība (Windows Office, datorgrafika, Internet, lietojumprogrammatūras);

3.2. metālapstrādes darbu tehnoloģija;

3.3. tehnoloģiskā procesa izpildes kontrole;

3.4. elektrodrošība;

3.5. materiālmācība;

3.6. rasēšana;

3.7. pielaides un tehniskie mērījumi;

3.8. ciparu vadības darbgaldu iestatīšanas tehnoloģija;

3.9. darba aizsardzība;

3.10. vides aizsardzība;

3.11. darba tiesiskās attiecības;

3.12. valsts valoda;

3.13. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī."

3. 3.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

3.1. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)

1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)

1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)

1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)

2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.56.apakšnodaļā)";

3.2. papildināt pielikumu aiz 2163 03 profesijas ar šādu profesiju:

"2163 04 Produktu DIZAINERS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.57.apakšnodaļā)";

3.3. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.25.apakšnodaļā)

2261 02 ZOBĀRSTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.58.apakšnodaļā)

2262 01 FARMACEITS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.59.apakšnodaļā)";

3.4. papildināt pielikumu aiz 2269 14 profesijas ar šādu profesiju:

"2269 15 Acu PROTĒZISTS (OKULĀRISTS)";

3.5. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"2423 10 Karjeras KONSULTANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.60.apakšnodaļā)

2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.26.apakšnodaļā)

2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.61.apakšnodaļā)

2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.62.apakšnodaļā)

2636 21 VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

2643 10 TULKOTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.63.apakšnodaļā)

2652 04 MUZIKOLOGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.64.apakšnodaļā)

2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.65.apakšnodaļā)

2652 13 KOMPONISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.66.apakšnodaļā)

2652 26 VOKĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.67.apakšnodaļā)

2653 03 HOREOGRĀFS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.68.apakšnodaļā)";

3.6. papildināt pielikumu aiz 3115 66 profesijas ar šādu profesiju:

"3115 67 Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.27.apakšnodaļā)";

3.7. papildināt pielikumu aiz 3119 44 profesijas ar šādu profesiju:

"3119 45 Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS";

3.8. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.28.apakšnodaļā)

3311 11 Banku SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.29.apakšnodaļā)

3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.30.apakšnodaļā)

3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)

3339 05 Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 09 Reklāmas KONSULTANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.33.apakšnodaļā)";

3.9. papildināt pielikumu aiz 3339 34 profesijas ar šādām profesijām:

"3339 35 Reklāmas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 36 Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 37 Eksporta SPECIĀLISTS";

3.10. izteikt profesijas kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.34.apakšnodaļā)";

3.11. papildināt pielikumu aiz 5223 05 profesijas ar šādu profesiju:

"5223 06 Nomas punkta DARBINIEKS";

3.12. papildināt pielikumu aiz 7223 33 profesijas ar šādu profesiju:

"7223 34 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu OPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.15.apakšnodaļā)".

4. 4.pielikumā "Profesiju saraksts alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem":

4.1. aizstāt profesiju "2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS" ar profesiju "2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.26.apakšnodaļā)";

4.2. aizstāt profesiju "3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS" ar profesiju "3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.34.apakšnodaļā)";

4.3. papildināt pielikumu aiz profesijas "2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS" ar profesiju:

"5223 06 Nomas punkta DARBINIEKS";

4.4. papildināt pielikumu aiz profesijas "2163 03 Modes DIZAINERS" ar profesiju:

"2163 04 Produktu DIZAINERS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.57.apakšnodaļā)";

4.5. aizstāt profesiju "2262 01 FARMACEITS" ar profesiju "2262 01 FARMACEITS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.59.apakšnodaļā)";

4.6. aizstāt profesiju "3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)" ar profesiju "3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.30.apakšnodaļā)";

4.7. aizstāt profesiju "2653 03 HOREOGRĀFS" ar profesiju "2653 03 HOREOGRĀFS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.68.apakšnodaļā)";

4.8. aizstāt profesiju "2652 13 KOMPONISTS" ar profesiju "2652 13 KOMPONISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.66.apakšnodaļā)";

4.9. aizstāt profesiju "2423 10 Karjeras KONSULTANTS" ar profesiju "2423 10 Karjeras KONSULTANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.60.apakšnodaļā)";

4.10. aizstāt profesiju "3339 09 Reklāmas KONSULTANTS" ar profesiju "3339 09 Reklāmas KONSULTANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)";

4.11. aizstāt profesiju "2652 04 MUZIKOLOGS" ar profesiju "2652 04 MUZIKOLOGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.64.apakšnodaļā)";

4.12. aizstāt profesiju "2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS" ar profesiju "2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.65.apakšnodaļā)";

4.13. papildināt pielikumu aiz profesijas "3511 03 Datora OPERATORS" ar profesiju:

"7223 34 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu OPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.15.apakšnodaļā)";

4.14. aizstāt profesiju "2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS" ar profesiju "2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.25.apakšnodaļā)";

4.15. papildināt pielikumu aiz profesijas "4322 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS" ar profesiju:

"3339 36 Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)";

4.16. aizstāt profesiju "2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS" ar profesiju "2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.56.apakšnodaļā)";

4.17. papildināt pielikumu aiz profesijas "1345 02 PROREKTORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)" ar profesiju:

"2269 15 Acu PROTĒZISTS (OKULĀRISTS)";

4.18. aizstāt profesiju "2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS" ar profesiju "2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.62.apakšnodaļā)";

4.19. aizstāt profesiju "3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS" ar profesiju "3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.28.apakšnodaļā)";

4.20. papildināt pielikumu aiz profesijas "3432 13 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS" ar profesiju:

"3115 67 Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.27.apakšnodaļā)";

4.21. aizstāt profesiju "3311 11 Banku SPECIĀLISTS" ar profesiju "3311 11 Banku SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.29.apakšnodaļā)";

4.22. papildināt pielikumu aiz profesijas "3435 27 Ekotūrisma SPECIĀLISTS" ar profesiju:

"3339 37 Eksporta SPECIĀLISTS";

4.23. aizstāt profesiju "3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS" ar profesiju "3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.33.apakšnodaļā)";

4.24. aizstāt profesiju "3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS" ar profesiju "3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)";

4.25. aizstāt profesiju "3339 05 Reklāmas /komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS" ar profesiju "3339 05 Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)";

4.26. papildināt pielikumu aiz profesijas "3339 05 Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)" ar profesiju:

"3339 35 Reklāmas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)";

4.27. papildināt pielikumu aiz profesijas "3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS" ar šādu profesiju:

"3119 45 Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS";

4.28. aizstāt profesiju "2643 10 TULKOTĀJS" ar profesiju "2643 10 TULKOTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.63.apakšnodaļā)";

4.29. aizstāt profesiju "1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS" ar profesiju "1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)";

4.30. aizstāt profesiju "1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS" ar profesiju "1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)";

4.31. aizstāt profesiju "1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS" ar profesiju "1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)";

4.32. aizstāt profesiju "2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS" ar profesiju "2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.61.apakšnodaļā)";

4.33. aizstāt profesiju "1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS" ar profesiju "1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)";

4.34. aizstāt profesiju "2636 21 VIRSKAPELĀNS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)" ar profesiju "2636 21 VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)";

4.35. aizstāt profesiju "2652 26 VOKĀLISTS" ar profesiju "2652 26 VOKĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.67.apakšnodaļā)";

4.36. aizstāt profesiju "2261 02 ZOBĀRSTS" ar profesiju "2261 02 ZOBĀRSTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.58.apakšnodaļā)".

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Finanšu ministrs A.Vilks

10.08.2012