Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.528

Rīgā 2012.gada 31.jūlijā (prot. Nr.42 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
19.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 20.pantu,
24.panta otro daļu, 26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu,
29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, 31.panta otro daļu,
33.pantu, 34.pantu, 35.panta pirmo daļu,
42.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 7.1 punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.; 2011, 65., 192.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Ja amatpersona (darbinieks) pēc amata (darba, dienesta) tiesisko attiecību pārtraukšanas nodibina amata (darba, dienesta) tiesiskās attiecības citā no valsts budžeta finansētā institūcijā vai tiek pārcelta amatā (dienestā) citā no valsts budžeta finansētā institūcijā, amatpersonas (darbinieka) saistības saskaņā ar šo noteikumu 46., 47., 53. un 54.punktu saglabājas. Amatpersonas (darbinieka) pienākums ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms amata (dienesta, darba) attiecību pārtraukšanas ir informēt pašreizējo darba devēju par amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes uzsākšanu citā no valsts budžeta finansētā institūcijā, iesniedzot attiecīgu apliecinājumu no jaunā darba devēja. Pašreizējais darba devējs informē jauno darba devēju par amatpersonas (darbinieka) saistībām saskaņā ar šo noteikumu 46., 47., 53. un 54.punktu. Amatpersona (darbinieks) minēto saistību izpildi nodrošina pie jaunā darba devēja."

2. Aizstāt 54.punkta ievaddaļā vārdus "Mācību maksu" ar vārdiem "Mācību līgumā minētos izdevumus".

3. Aizstāt 56.punkta pirmajā teikumā vārdus "ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus" ar vārdiem "mācību maksu vai mācību līgumā minētos izdevumus".

4. Papildināt 83.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "Lai saņemtu" ar vārdu "vienreizēju".

5. Papildināt 83.punkta trešo teikumu aiz vārdiem "nodarīto zaudējumu vai" ar vārdiem "amatpersonas (darbinieka) vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā".

6. Izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona izveido komisiju, kura izskata un pārbauda dokumentus, kas apliecina citas personas rīcības rezultātā radīto zaudējumu nodarīšanas faktu un tā cēlonisko sakarību ar amatpersonas (darbinieka) amata (dienesta, darba) pienākumu izpildi."

7. Izteikt 89.punktu šādā redakcijā:

"89. Par amatpersonas (darbinieka), tās vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā mantu neuzskata tās lietošanā nodotu valsts mantu. Amatpersonas (darbinieka) vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā veselībai nodarītā kaitējuma kompensācijas apmēru nosaka atbilstoši šo noteikumu 9.punktā noteiktajam nelaimes gadījuma pabalsta apmēram, ņemot vērā šo noteikumu 1.pielikumā minēto veselības bojājuma veidu un šo noteikumu 2.pielikumā minēto veselības bojājuma smaguma pakāpi."

8. Izteikt 91.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"91.1. pārbaudot iesniegtos dokumentus, nav konstatēta cēloniska sakarība starp citas personas rīcības rezultātā radītajiem mantas bojājumiem vai veselībai nodarīto kaitējumu un amatpersonas (darbinieka) amata (dienesta, darba) pienākumu izpildi;".

9. Izteikt 96.punktu šādā redakcijā:

"96. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensāciju izmaksā, ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi kalendāra gadā ne mazāk kā sešus mēnešus ir pildījusi amata pienākumus, kas dod tiesības saņemt kompensāciju."

10. Aizstāt 1., 2., 3. un 4.pielikumā vārdus "veselības traucējums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības bojājums" (attiecīgā locījumā).

11. Svītrot 4.pielikumā vārdus "smagiem ar dzīvības apdraudējumu".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

03.08.2012