Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.527

Rīgā 2012.gada 31.jūlijā (prot. Nr.42 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
24.panta otro daļu un 47.panta 4.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2011, 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "informācijas sistēma FPAIS" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ePlāni" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 6.punkta otrajā teikumā vārdus "Valsts kases informācijas sistēmā" ar vārdiem "Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā".

3. Aizstāt 13.punktā vārdus "Valsts kases informācijas sistēmā" ar vārdiem "Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā".

4. Svītrot III nodaļu.

5. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. ePlānu lietošana

34.1 Ministrijas vai to padotības iestādes ePlānus lieto finansēšanas plānu projektu sagatavošanai, apstiprināšanai un iesniegšanai Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu. ePlānu lietotāja ceļvedis un lietojumprogramma ir pieejama lejupielādei Valsts kases tīmekļa vietnē.

34.2 Ministrijas padotības iestāde elektroniski informē ministriju par jauniem ePlānu lietotājiem vai izmaiņām esošo lietotāju datos vai pilnvarojumos.

34.3 Valsts kase nodrošina ePlānos iesniegto datu un elektronisko dokumentu saglabāšanu piecus gadus, ja ministrijas vai to padotības iestādes ievēro šo noteikumu prasības un kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu."

6. Aizstāt 37.punktā, 38. un 39.punkta otrajā teikumā vārdus "par kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtību Valsts kasē" ar vārdiem "par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu".

7. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja budžeta izpildītājiem valsts pamatbudžeta kontos iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā transfertiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, un budžeta izpildītājs nav iesniedzis saskaņā ar šo noteikumu 45.punktu iesniegumu par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu, Valsts kase līdzekļu atlikumu līdz kārtējā saimnieciskā gada astoņpadsmitajai darbdienai ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

8. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Valsts budžeta izpildītāji, kuri saimnieciskā gada laikā ir saņēmuši vai ieturējuši līgumsodu vai procentu maksājumus par saistību neizpildi kārtējā saimnieciskajā gadā vai iepriekšējos saimnieciskajos gados, uzskaita saņemto vai ieturēto līgumsodu vai procentu maksājumus valsts budžeta izdevumu kontā, piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu, kā arī līdz saimnieciskā gada beigām pārskaita līgumsoda vai procentu maksājumus valsts pamatbudžeta ieņēmumos vai līdz kārtējā saimnieciskā gada sestajai darbdienai iesniedz iesniegumu par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu (4.pielikums)."

9. Svītrot 65.punktu.

10. Svītrot 3.pielikumu.

11. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1220

Valsts kasei

Iesniegums par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu

20__.gada ____________   Nr.____________
   
Informācija par ministriju vai tās padotības iestādi
 
Nosaukums  
   
Adrese     Reģistrācijas Nr.  
 

(iela, numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

     
Tālrunis     E-pasts  
     
Padotība    
 

(norāda augstāko iestādi, ja nav, - neaizpilda)

     
 
     
Informācija par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu

1. Pārgrāmatot kā atlikumu uz šā gada sākumu atbilstoši norādītajam resursu avotam un klasifikācijas kodam:

 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atlikums - ar kodu F210100101

 

Ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības vai transferta no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atlikums - ar kodu F210100102

Pārgrāmatot no konta LV TREL
Pārgrāmatot uz kontu LV TREL

Summa konta valūtā  

2. Pārgrāmatot kā iepriekšējā saimnieciskā gada 31.decembra darījumu atbilstoši norādītajam resursu avotam un klasifikācijas kodam:

 

Transferta atlikums

 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atlikums

 

Ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atlikums

 

Saņemtie vai ieturētie līgumsodi vai procentu maksājumi par saistību neizpildi

Pārgrāmatot no konta LV TREL Klasifikācijas kods
Pārgrāmatot uz kontu LV TREL Klasifikācijas kods

Summa konta valūtā

3. Slēgt kā neizmantotos asignējumus, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem vai dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā:

Kontā LV TREL Summa latos

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds un paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

12. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1220

Valsts kasei

Iesniegums par līdzekļu pārgrāmatošanu

20__.gada ____________   Nr.____________
   
Informācija par ministriju vai tās padotības iestādi
   
Nosaukums  
   
Adrese     Reģistrācijas Nr.  
 

(iela, numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

     
Tālrunis     E-pasts  
     
Padotība      
 

(norāda augstāko iestādi, ja nav, - neaizpilda)

     

Informācija par līdzekļu pārgrāmatošanu no deponēto līdzekļu konta

Pārgrāmatot:

 

Deponēto līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

 

Deponēto līdzekļu atlikumu no ārvalstu finanšu palīdzības vai transferta no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

 

Valsts budžetā neplānotos līdzekļus, kas uzskaitīti deponēto līdzekļu kontā līdz to ieplānošanai budžetā ar budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu  

Pārgrāmatot no konta LV TREL
Pārgrāmatot uz kontu LV TREL

Summa konta valūtā   Pamatojums  
 

(norāda Finanšu ministrijas rīkojuma numuru un datumu vai citu pamatojumu)

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona

(vārds, uzvārds un paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

03.08.2012