Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.; 2009, 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91.nr.; 2012, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 4.1 punktā vārdus "un kura beigu daļā norādīts Eiropas Savienības fonda nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti), ja attiecīgais iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros";

aizstāt 9.punktā vārdus "neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli" ar vārdiem "ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli";

izteikt 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10) pasūtītājs - valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, biedrība, kuras visi biedri ir pasūtītāji, nodibinājums, kura visi dibinātāji ir pasūtītāji, kā arī tāda privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:";

papildināt pantu ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"101pētniecība un izstrāde - visas darbības, kas saistītas ar fundamentāliem un rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālo izstrādi;

102piedāvājuma nodrošinājums - iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;".

2. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) pētniecības un izstrādes pakalpojumiem, kuru CPV kods ir no 73000000-2 līdz 73436000-7, izņemot 73200000-4, 73210000-7 un 73220000-0. Šis likuma piemērošanas izņēmums nav piemērojams, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

a) labumu no sniegtā pakalpojuma rezultātiem gūs tikai pasūtītājs, kas šos rezultātus izmantos vienīgi savām vajadzībām,

b) pasūtītājs pilnībā samaksās par sniegto pakalpojumu;

7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus),

b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju kontrolējošie pasūtītāji,

c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē;";

aizstāt pirmās daļas 9.punktā vārdus "likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām"" ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šo likumu nepiemēro, ja saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu tiek slēgts iepirkuma līgums, kura priekšmets ir:

1) preces, kas īpaši izstrādātas vai pielāgotas militārām vajadzībām un ir izmantojamas kā ieroči, munīcija vai militārais aprīkojums, tajā skaitā militāra rakstura preces, kuras minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu, un to sastāvdaļas un detaļas;

2) drošības mērķiem paredzētas preces, tajā skaitā to sastāvdaļas un detaļas, kuras ietver, apstrādā aizsargājamu informāciju vai citā veidā ir saistītas ar šādu informāciju;

3) būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kas tieši saistīti ar šīs daļas 1. un 2.punktā minētajām precēm jebkurā to aprites cikla posmā;

4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši paredzēti militāriem mērķiem vai tādām būvēm vai tādu pakalpojumu sniegšanai, informācija par kuriem ir aizsargājama informācija;

5) būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kuru mērķis ir Nacionālo bruņoto spēku vienības nodrošinājuma vajadzību apmierināšana (piemēram, transporta, noliktavu, veselības aprūpes pakalpojumi, pārtika un nodrošinājuma vajadzībām nepieciešamie būvdarbi), un līgums tiek noslēgts valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, situācijā, kad karaspēku izvieto ārpus Eiropas Savienības teritorijas un starptautisko operāciju vai starptautisko mācību nodrošināšanai līgumi noslēdzami ar piegādātājiem, kas darbojas šo operāciju vai mācību zonā."

3. 5.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus "likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām"" ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma";

aizstāt 2.punktā vārdus "un valsts un universitāšu dibinātās zinātniskajās institūcijās" ar vārdiem "kā arī valsts vai augstskolu izveidotās zinātniskajās institūcijās";

papildināt pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7) piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās personas pilnībā finansēta pētniecības un izstrādes līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja par šīm piegādēm un pakalpojumiem pilnībā atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības un izstrādes līguma izpildi;

8) materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes procesa norise;

9) zinātniskās publikācijas publicēšanu zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā un par to samaksā vai par to zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā."

4. Papildināt 7.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Eiropas Savienības politiku instrumentu" ar vārdiem "vai citas ārvalstu finanšu palīdzības".

5. Izteikt 8.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 17.pantā, III nodaļā, 27.pantā, 30.panta pirmajā, ceturtajā un sestajā daļā, 32.pantā, 35.panta pirmajā daļā un 67.pantā paredzētās prasības. Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par veicamo iepirkumu savā mājaslapā internetā, norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu un nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par 10 darbdienām no paziņojuma publicēšanas dienas."

6. 8.1 pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi.";

aizstāt 5.1 daļā vārdus "kandidātu vai pretendentu" ar vārdu "pretendentu" un vārdu "un" - ar vārdu "vai";

izteikt 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši šā panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.";

papildināt septīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā panta 5.3 daļā minētajam lēmumam.";

aizstāt astotajā daļā vārdu "dienas" ar vārdu "darbdienas";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem vai iepirkums atbilst šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikuma vai 63.panta nosacījumiem, kā arī gadījumā, kad iepriekš ir veikts iepirkums šā panta kārtībā un tajā iesniegti iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām un šajā iepirkumā tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā iepirkumā nav izslēgti saskaņā ar šā panta 5.1 daļas noteikumiem un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

7. 9.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paredzamo līgumcenu noteic kā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no pasūtītāja un citām personām. Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, visus saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja pasūtītājs paredz kandidātiem, pretendentiem, konkursa dialoga dalībniekiem vai metu konkursa dalībniekiem piešķirt godalgas vai izmaksāt maksājumus.";

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latu būvdarbu līgumiem un mazāka par 3000 latu pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu.";

papildināt septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latu, tad pasūtītājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu."

8. 10.pantā:

izslēgt vārdus "pirmajā un";

aizstāt skaitļus un vārdus "85.2 panta pirmās daļas 5. un 6.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "85.1 panta trešās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā, 85.2 panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktā".

9. 11.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pasūtītājs pieprasa kandidātam, pretendentam vai metu konkursa dalībniekam tikai tādu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā" ar vārdiem "Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, piegādātājs".

10. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Apakšuzņēmēju līgumi

(1) Pasūtītājs nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs spēs izpildīt iepirkuma līgumu, ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus. 

(2) Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

(3) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredz apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā jaunie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē atbilstoši šā likuma 68.panta noteikumiem.

(4) Ja būvdarbu līguma gadījumā iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000 latu vai lielāka, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz kā piegādātāju apvienība, nosakot katra dalībnieka atbildību.

(5) Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

(6) Šā panta, kā arī šā likuma 35., 39. un 68.panta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam."

11. Papildināt 22.panta pirmo daļu pēc vārda "veikšanai" ar vārdiem "un tā septītajā daļā minēto iepirkumu veikšanai".

12. Aizstāt visā likumā vārdus "paziņojums par grozījumiem" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu" (attiecīgā locījumā).

13. 26.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"26.pants. Paziņojums par līgumu, vienkāršots paziņojums par līgumu un paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pasūtītājs izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai pagarina noteiktos pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, izbeidz vai pārtrauc iepirkuma procedūru vai neizveido dinamisko iepirkumu sistēmu, tas publicē paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota, pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 32.panta trešajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas kandidātiem vai pretendentiem iesniedz publicēšanai paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi, paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniedz publicēšanai triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu vai par to, ka dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota.

(5) Pasūtītājs publicē paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu tikai tad, ja tas iepriekš publicējis paziņojumu par līgumu."

14. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar šā likuma 32.panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. Šīs daļas noteikumi neattiecas uz iepirkuma līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros."

15. Papildināt 27.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "5.pantā" ar vārdiem "minētajos gadījumos vai".

16. 29.pantā:

aizstāt devītajā daļā vārdus "šādā paziņojumā" ar vārdiem "paziņojumā par līgumu";

izteikt trīspadsmitās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) termiņu pieteikumu iesniegšanai, kas nedrīkst būt īsāks par 10 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai, ja to nosaka šis likums, nosūtīts publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu. Ja paziņojumu par līgumu nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim, neizmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu, termiņš pieteikumu iesniegšanai nedrīkst būt īsāks par 15 dienām;".

17. 30.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "iespējami īsā laikā" ar vārdiem "piecu dienu laikā";

papildināt sesto daļu pēc vārda "pavairošanas" ar vārdiem "un nosūtīšanas".

18. 31.panta trešajā daļā:

aizstāt 3.punktā vārdus "un tā veidu" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar šā likuma 52.pantu";

izslēgt 4.punktu;

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ja iepirkuma priekšmets ir apdrošināšanas pakalpojumi un pasūtītājs izmanto apdrošināšanas brokera pakalpojumus, - apdrošināšanas brokera firma un kopējais atlīdzības apmērs, ko apdrošinātājs maksā brokerim."

19. 35.panta ceturtajā daļā:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.";

papildināt daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) šā likuma 54.panta trešajā daļā vai 56.panta astotajā daļā minētais pamatojums;".

20. 37.pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

(4) Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par kandidātu vai pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja tiek piemērota šā panta sestā un septītā daļa, pasūtītājs uzaicina noteiktu kandidātu skaitu, kas nedrīkst būt mazāks par to kandidātu skaitu, kāds paredzēts paziņojumā par līgumu. Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, ir mazāks par noteikto skaitu, pasūtītājs ir tiesīgs turpināt iepirkuma procedūru, uzaicinot atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumu. Pasūtītājs nav tiesīgs pieaicināt tādus piegādātājus, kuri nav iesnieguši pieteikumus vai neatbilst noteiktajām prasībām."

21. Izteikt 38.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai kandidāti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, nosūta šā likuma 32.panta trešajā daļā minēto informāciju visiem kandidātiem vai pretendentiem un saskaņā ar šā likuma 26.panta ceturto daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

(2) Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru šā likuma 54.panta otrajā daļā un 56.panta septītajā daļā minētajā gadījumā. Citos gadījumos pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pārtraucot iepirkuma procedūru, pasūtītājs nosūta šā likuma 32.panta trešajā daļā minēto informāciju visiem kandidātiem vai pretendentiem un saskaņā ar šā likuma 26.panta ceturto daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, kurā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai."

22. 39.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem "kļuvis neapstrīdams" ar vārdiem "un nepārsūdzams" un pēc vārdiem "ir atzīta par vainīgu" - ar vārdiem "noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas";

papildināt pirmās daļas 2. un 3.punktu pēc vārdiem "kļuvis neapstrīdams" ar vārdiem "un nepārsūdzams";

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, un kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumi.";

aizstāt ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā vārdus "stājies spēkā" ar vārdiem "kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams";

izteikt piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Pasūtītājs nepieprasa šā panta piektajā daļā minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās."

23. Aizstāt 41.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "izziņu" ar vārdu "apliecinājumu".

24. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

"45.pants. Papilddokumenti, papildinformācija un preču paraugi

(1) Ja pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši šā likuma 39., 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

(2) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet kandidāts vai pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

(3) Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi piegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus, kuru iesniegšana piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus."

25. Papildināt 46.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās."

26. Aizstāt 46.1 panta trešās daļas 2.punktā skaitli "51" ar skaitli "46".

27. 51.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punkta "d" apakšpunktu;

aizstāt 1.punkta "e" apakšpunktā vārdus "un tā veidu" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar šā likuma 52.pantu";

papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ja iepirkuma priekšmets ir apdrošināšanas pakalpojumi un pasūtītājs izmanto apdrošināšanas brokera pakalpojumus, - apdrošināšanas brokera firmu un kopējo atlīdzības apmēru, ko apdrošinātājs maksā brokerim."

28. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

"52.pants. Piedāvājuma nodrošinājums

(1) Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos noteic piedāvājuma nodrošinājuma veidus, apmēru un termiņu, kā arī iesniegšanas un izsniegšanas, iemaksāšanas un izmaksāšanas noteikumus.

(2) Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par diviem procentiem no paredzamās līgumcenas un ne lielāku par 10 000 latu.

(3) Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma sarežģītību un paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu, bet tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

(4) Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai, ja pasūtītājs šādu iespēju ir paredzējis iepirkuma procedūras dokumentos, kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā.

(5) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

(6) Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

(7) Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā."

29. 54.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tikai viens kandidāts atbilst visām kandidātu atlases nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām kandidātu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot šā panta trešajā daļā minēto gadījumu.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs var nepārtraukt iepirkuma procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams kandidātu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits. Šajā gadījumā pasūtītājs šo pamatojumu norāda iepirkuma procedūras ziņojumā, papildus ietverot pamatojumu tam, ka izvirzītās kandidātu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

30. 55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja pasūtītājs paredzējis rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, atklāta konkursa nolikumā vai slēgta konkursa uzaicinājumā tiek norādīta tās norises vieta un laiks. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz piecas darbdienas iepriekš. Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "laikā" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šā likuma 83.panta 5.1 daļā minēto gadījumu";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja šā likuma 83.panta 5.1 daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija (82.pants) pieņem šā likuma 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja komisija pieņem šā likuma 84.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem."

31. Papildināt 56.pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot šā panta astotajā daļā minēto gadījumu.

(8) Šā panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs var nepārtraukt iepirkuma procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits. Šajā gadījumā pasūtītājs šo pamatojumu norāda iepirkuma procedūras ziņojumā, papildus ietverot pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas."

32. Papildināt 62.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, tas paziņojumā par līgumu norāda sarunu procedūras izvēles pamatojumu vai, ja tas nav iespējams, šo pamatojumu ievieto savā mājaslapā internetā ne vēlāk par dienu, kad publicēts paziņojums par līgumu."

33. 63.pantā:

papildināt ceturtās daļas 2.punktu pēc vārda "iepriekš" ar vārdiem "atklāta vai slēgta konkursa rezultātā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktu, otro daļu vai ceturtās daļas 1.punktu, tas savā mājaslapā internetā ievieto sarunu procedūras izvēles pamatojumu ne vēlāk par dienu, kad piegādātājiem nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās."

34. 67.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) tas ir paredzēts citā likumā;

2) tas ir būtiski nepieciešams līguma izpildes nodrošināšanai ar līguma priekšmetu tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ. Šajā gadījumā pirms iepirkuma uzsākšanas pasūtītājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju, bet pasūtītājam, kas ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, - attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāna atļauju.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda pamatojumu tādu apstākļu esamībai, kuri dod tiesības iepirkuma līgumu noslēgt uz ilgāku laiku."

35. Papildināt likumu ar 67.1 pantu šādā redakcijā:

"67.1 pants. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana

(1) Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

(2) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

2) saskaņā ar šā likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

3) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

(3) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

2) ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;

3) iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;

4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju."

36. Izteikt 68.pantu šādā redakcijā:

"68.pants. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus.

(2) Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šā panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

(3) Pasūtītājs nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst šā likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī šā likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Šā likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

(4) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) drīkst veikt šā likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

(5) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem."

37. 82.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "viens komisijas loceklis atbilst vismaz šā panta otrās daļas 1.punktā minētajam kritērijam" ar vārdiem "vienam komisijas loceklim ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1) viņam ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību vai vadības zinātnēs vai ekonomikā;

2) viņam ir vismaz viena gada darba pieredze iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanā."

38. 83.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iesniegumu attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām var iesniegt šādos termiņos:

1) ne vēlāk kā 10 dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām;

2) ne vēlāk kā četras darbdienas pirms tam, kad beidzas pieteikumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā un paziņojumā par līgumu, kā arī dokumentos par sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, vai konkursa dialoga dokumentos un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām;

3) ne vēlāk kā četras darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz slēgta konkursa, sarunu procedūras vai konkursa dialoga uzaicinājumā iekļautajām prasībām;

4) ne vēlāk kā 10 dienas pirms tam, kad beidzas metu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz metu konkursa nolikumā un paziņojumā par metu konkursu iekļautajām prasībām;

5) ne vēlāk kā divas darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš, - attiecībā uz iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām šā likuma 8.panta septītajā daļā minētajā gadījumā.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt, nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Iesniegums uzskatāms par iesniegtu Iepirkumu uzraudzības birojam šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā, ja tas Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts:

1) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā, ja nosūtīts pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;

2) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā Iepirkumu uzraudzības biroja darba laikā, ja nosūtīts pa pastu vai nodots personiski.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu vai slēgta konkursa uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, tad pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, ievērojot šā likuma 55.panta 4.1 daļā noteikto."

39. Aizstāt 84.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "septītajā" ar vārdu "sestajā".

40. 85.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "dalībnieki";

izslēgt otrās daļas otro teikumu.

41. 85.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu var iesniegt šā likuma 83.panta pirmajā daļā minētās personas 85.2 panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pieteikumu attiecībā uz šā likuma 85.2 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem var iesniegt šādos termiņos:

1) sešu mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas, izņemot šīs daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā minētos gadījumus;

2) 30 dienu laikā pēc dienas, kad:

a) Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka, publicēts tāds paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā pasūtītājs ir ietvēris pamatojumu lēmumam piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, nepublicējot paziņojumu par līgumu,

b) pasūtītājs informējis attiecīgo pretendentu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, norādot tam šā likuma 32.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā minēto informāciju, vai attiecīgo kandidātu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, norādot tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus. Minētais attiecināms arī uz šā likuma 85.2 panta pirmās daļas 5. un 6.punktā paredzētajiem gadījumiem.";

izslēgt piektās daļas otro teikumu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja, iesniedzot pieteikumu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu, šā pieteikuma pamatā ir gadījums, kas nav minēts šā likuma 85.2 pantā, prasība iesniedzama vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

42. 85.2 pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, nepamatoti piešķirot tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos bez paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "vienpadsmitajā dienā" ar vārdiem un skaitli "pēc 10 dienām un papildus vienas darbdienas".

43. Izteikt 85.4 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja atlīdzinājums tiek prasīts vienlaikus ar šā likuma 85.1 pantā paredzēto prasījumu, tiesa to izlemj, izskatot attiecīgo pieteikumu un pieņemot kādu no šā likuma 85.3 panta pirmajā daļā minētajiem spriedumiem. Pierādīšanas pienākums par šādu zaudējumu esamību un atlīdzinājuma apmēru gulstas uz pieteicēju. Pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas šādu zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt civiltiesiskā kārtībā."

44. Papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

"30. Grozījumi šā likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā par tā izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Pasūtītājs no 2013.gada 1.janvāra neturpina preču, pakalpojumu vai būvdarbu saņemšanu no piegādātāja, kuram tiesības piegādāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus piešķirtas, piemērojot šā likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto likuma piemērošanas izņēmumu, ja šis piegādātājs neatbilst šā likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā (redakcijā, kas stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī) noteiktajiem kritērijiem.

31. Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras un tā septītajā daļā minētos iepirkumus, kā arī 8.1 pantā minētos iepirkumus, kas izsludināti, publicējot attiecīgi paziņojumu par līgumu, paziņojumu par veicamo iepirkumu vai paziņojumu par plānoto līgumu, līdz 2012.gada 31.jūlijam, pabeidz, tajā skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā iepirkuma procedūras vai iepirkuma izsludināšanas dienā.

32. Līdz brīdim, kad informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā būs pieejama vienkopus publiskajā datubāzē vai tiešsaistē attiecīgās kompetentās iestādes pārziņā esošajā informācijas sistēmā, šā likuma 8.1 panta piektās daļas 2.punktā un 5.2 daļā, kā arī 39.panta pirmās daļas 5.punktā minētos kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumus neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā.

33. Šā likuma grozījums par 8.1 panta trīspadsmitās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kas paredz, ka Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, neattiecas uz tiem gadījumiem, kad pieteikumi Administratīvajā rajona tiesā par pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu iesniegti līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai.

34. Grozījums šā likuma 10.pantā par skaitļu un vārdu "85.2 panta pirmās daļas 5. un 6.punktā" aizstāšanu ar skaitļiem un vārdiem "85.1 panta trešās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā, 85.2 panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktā", kā arī grozījumi par 85.1 panta trešās daļas un 85.2 panta pirmās daļas 2.punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2012.gada 1.augustā. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus noteikumus.

35. Šā likuma grozījumi par 26.panta nosaukuma un trešās daļas, 27.panta pirmās daļas un 38.panta pirmās un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un 26.panta papildināšanu ar ceturto un piekto daļu, kā arī šā likuma grozījums, aizstājot visā likumā vārdus "paziņojums par grozījumiem" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu" (attiecīgā locījumā), stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

36. Šā likuma 39.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījums, ka pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas vai šā likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, piemērojams tajos gadījumos, kad attiecīgais noziedzīgais nodarījums ir izdarīts vai turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija.

37. Šā likuma 39.panta pirmās daļas 3.punktā (redakcijā, kas stājās spēkā 2010.gada 15.jūnijā) minētie izslēgšanas nosacījumi attiecināmi uz kandidātu, pretendentu vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja attiecīgais pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija.

38. Šā likuma 68.panta noteikumi piemērojami arī attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2012.gada 31.jūlijam, ciktāl šajos līgumos nav noteikti citi līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas nosacījumi.

39. Ministru kabinets nodrošina, ka no 2014.gada 1.janvāra šā likuma 8.1 panta 5.2 daļā, kā arī 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā minētā informācija pasūtītājam ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās."

45. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīvas 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 21.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 12.jūlijā

01.08.2012