Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 13., 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 7., 10., 14.nr.; 2009, 8., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 16., 205.nr.; 2011, 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 9.panta trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) laiks, kurā persona veic algotus pagaidu sabiedriskos darbus."

2. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, ir bērna vecākam vai aizbildnim, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi."

3. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas apzīmējuma "K" skaidrojuma pirmo teikumu šādā redakcijā:

"K - apdrošinātās personas pensijas kapitāls, kas reģistrēts šīs personas personīgajā kontā un aktualizēts, ņemot vērā ikgadējos apdrošināšanas iemaksu algas indeksus.";

izslēgt pirmās daļas apzīmējuma "K" skaidrojumā otro teikumu;

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli "sasniedzot šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu".

4. Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārdiem "vecuma pensija" ar vārdiem un skaitli "(arī citas valsts vecuma pensija), ja regulā Nr. 883/2004 vai Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi".

5. Izteikt 27.panta tekstu šādā redakcijā:

"Pensijas pieprasījums un pensijas piešķiršanai (pārrēķināšanai) nepieciešamie dokumenti iesniedzami personīgi vai nosūtāmi elektroniski vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām. Ja attiecīgie dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, tie noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu noformēšanu."

6. 30.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "12" ar vārdu "sešus";

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā skaitli "12" ar vārdu "sešus".

7. Papildināt 32.pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja vecuma pensiju piešķir par periodu, kurā izmaksāta atlīdzība par darbspēju zaudējumu, tad izmaksājamo pensiju samazina par saņemtās atlīdzības summu. Ja apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir par periodu, kurā izmaksāts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, tad izmaksājamo pensiju samazina par saņemtā pabalsta summu.

(12) Vecuma pensiju, kas saskaņā ar šā likuma 11.panta sesto daļu piešķirta priekšlaicīgi, līdz šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai izmaksā 50 procentu apmērā. Ja persona, kurai vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi, laika periodā līdz 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai kļūst par obligāti sociāli apdrošināmu personu (darba ņēmēju vai pašnodarbināto), tai uz šo laiku vecuma pensijas izmaksu pārtrauc."

8. Papildināt 33.panta pirmo daļu ar vārdiem "vai starptautiskos līgumus".

9. Aizstāt 37.panta trešās daļas pēdējā teikumā skaitli "12" ar vārdu "sešu".

10. Pārejas noteikumos:

1.punktā:

papildināt punkta ievaddaļas pirmo teikumu pēc vārdiem "kā arī šā punkta" ar skaitļiem un vārdu "1., 2. un";

papildināt 1.apakšpunktu pēc vārdiem "militārais dienests" ar vārdiem "PSRS Bruņotajos spēkos";

2.2 punktā:

aizstāt punkta ievaddaļā vārdus "valsts pensiju" ar vārdiem "valsts pensijas piešķiršanu un pārrēķinu";

izteikt 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) apdrošināšanas periodus, ja tie ņemti vērā, piešķirot citas valsts pensiju, ja regulā Nr. 883/2004 vai Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;";

aizstāt 8.punktā skaitli "62" ar skaitli "65";

papildināt pārejas noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums - no 62 līdz 65 gadiem - pieaug pakāpeniski, un no 2014.gada 1.janvāra tas ir 62 gadi un trīs mēneši, no 2015.gada 1.janvāra - 62 gadi un seši mēneši, no 2016.gada 1.janvāra - 62 gadi un deviņi mēneši, no 2017.gada 1.janvāra - 63 gadi, no 2018.gada 1.janvāra - 63 gadi un trīs mēneši, no 2019.gada 1.janvāra - 63 gadi un seši mēneši, no 2020.gada 1.janvāra - 63 gadi un deviņi mēneši, no 2021.gada 1.janvāra - 64 gadi, no 2022.gada 1.janvāra - 64 gadi un trīs mēneši, no 2023.gada 1.janvāra - 64 gadi un seši mēneši, no 2024.gada 1.janvāra - 64 gadi un deviņi mēneši, no 2025.gada 1.janvāra - 65 gadi.

8.2 No 2014.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais apdrošināšanas stāžs ir 15 gadi.";

izslēgt 9.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2013.gada 31.decembrim";

aizstāt 10.punkta 1.apakšpunktā skaitli "62" ar skaitli "65";

papildināt 12.punktu ar rindkopu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā personām, kurām piešķirta izdienas pensija saskaņā ar nolikumu "Par izdienas pensijām" vai nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)", Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsniedz izdienas pensijas saņēmēja apliecību.";

izslēgt 29.1 punktā vārdus un skaitli "(ievērojot šo pārejas noteikumu 8.punktu)";

aizstāt 33.punktā skaitli "2013" ar skaitli "2015";

papildināt 41.punkta pirmo rindkopu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, valsts pamatbudžetā ar 2014.gada 1.janvāri paredz valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, lai nodrošinātu līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas izmaksas attiecīgi no valsts pensiju speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.";

papildināt pārejas noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ja personai ir piešķirta citas valsts pensija par apdrošināšanas periodiem, kas ņemti vērā, piešķirot vai pārrēķinot Latvijas pensiju, Latvijas pensija pārrēķināma vai tās izmaksāšana pārtraucama, šos periodus izslēdzot, ja regulā Nr. 883/2004 vai Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.";

papildināt pārejas noteikumus ar 59., 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"59. Grozījumi šā likuma 30. un 37.pantā attiecībā uz skaitļa "12" aizstāšanu ar vārdu "seši" stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

60. Tiesības pieprasīt vecuma pensiju divus gadus pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas ir personām, kuras strādājušas darbos, kas noteikti šo pārejas noteikumu 11.punktā minētajos sarakstos, un kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks:

1) vīriešiem - par 20 gadiem, sievietēm - par 15 gadiem, no kuriem līdz 1995.gada 31.decembrim vismaz ceturtā daļa nostrādāta sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos;

2) vīriešiem - par 25 gadiem, sievietēm - par 20 gadiem, no kuriem līdz 1995.gada 31.decembrim vismaz ceturtā daļa nostrādāta kaitīgos un smagos darba apstākļos.

61. Šo pārejas noteikumu 8.punktā noteiktā vecuma paaugstināšana personām, kuras strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos, ilgst līdz laikam, kad tiek sasniegts šo pārejas noteikumu 60.punktā noteiktais vecums."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 14.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.jūlijā

18.07.2012