Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.411

Rīgā 2012.gada 12.jūnijā (prot. Nr.33 52.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49., 104., 157., 183., 206.nr.; 2010, 16., 65., 89., 130., 161.nr.; 2011, 2., 8., 66., 90.,102.,158., 205.nr.; 2012, 52.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 14.22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.22.3. rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie pacientiem ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69, kuriem nepieciešama veselības aprūpe mājās;";

1.2. papildināt 14.36.apakšpunktu aiz vārdiem "izņemot ambulatori sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus" ar vārdiem "(tai skaitā ektoparazītu noņemšanu)";

1.3. izteikt 17.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.2. pacientu iemaksas un pacientu līdzmaksājumus par ieslodzītajiem, kas saņem veselības aprūpi ārpus ieslodzījuma vietas, kā arī pacientu līdzmaksājumus par zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru iegādes izdevumu kompensācija ir noteikta normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju;";

1.4. svītrot 21.3.apakšpunktu;

1.5. svītrot 43.4.apakšpunktu;

1.6. svītrot 52.3.apakšpunktu;

1.7. svītrot 54.2.apakšpunktu;

1.8. izteikt 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Dienests savā mājas lapā internetā publicē primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstu, norādot:

56.1 1. ārstniecības personas vārdu, uzvārdu;

56.1 2. ārstniecības personas specialitāti;

56.1 3. teritoriju, kurā ārstniecības persona vēlas sniegt veselības aprūpes pakalpojumus;

56.1 4. reģistrācijas datumu sarakstā.";

1.9. svītrot 59.5.apakšpunktu;

1.10. svītrot 77.1 punktu;

1.11. aizstāt 88.4 punktā vārdus "un stacionārā ārstniecības iestādē" ar vārdiem "stacionārā ārstniecības iestādē un mājās";

1.12. papildināt noteikumus ar 97.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.4. samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti pacientam, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija, šo noteikumu 24.pielikuma 1. un 2.punktā, kā arī 3.9. un 3.13.apakšpunktā minētajās ārstniecības iestādēs atbilstoši faktisko gultasdienu skaitam un šo noteikumu 22.pielikuma 3.5.apakšpunktā noteiktajam gultasdienas tarifam.";

1.13. izteikt 103.3 punktu šādā rekcijā:

"103.3 Viena pacienta ārstēšanas tarifs, ja pacients un ārstniecības iestāde rakstiski vienojas par endoprotezēšanu paātrinātā kārtībā, pacientam sedzot endoprotezēšanas izdevumus 50 % apmērā, ir norādīts šo noteikumu 22.pielikuma 3.2.27.2., 3.2.27.5 un 3.2.27.7.apakšpunktā.";

1.14. izteikt 122.punktu šādā redakcijā:

"122. Dienests atlasa primārās veselības aprūpes ārstus, primārās veselības aprūpes māsas un ārsta palīgus (feldšerus), zobārstus, zobu higiēnistus, veidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju gaidīšanas sarakstus šo noteikumu 57.punktā minētajās teritorijās.";

1.15. izteikt 130.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.2.3. šo noteikumu 22.pielikuma 3.punktā noteiktie viena pacienta ārstēšanas tarifi;";

1.16. aizstāt 130.3 2.1.apakšpunktā vārdus "norādītās viena pacienta vidējās ārstēšanas izmaksas" ar vārdiem "norādīto viena pacienta ārstēšanas tarifu";

1.17. izteikt 130.3 2.7. un 130.3 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 2.7. fiksēto maksājumu par šo noteikumu 22.pielikuma 3.2.45.2.apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nosaka ārstniecības iestādei, kura 24 stundas diennaktī nodrošina vecmātes, ginekologa-dzemdību speciālista pieejamību un atbilst šo noteikumu 121.5.2.apakšpunktam;

130.3 2.8. fiksēto maksājumu par šo noteikumu 22.pielikuma 3.2.45.1. un 3.2.45.3.apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nosaka ārstniecības iestādei, kura 24 stundas diennaktī nodrošina vecmātes, ginekologa-dzemdību speciālista un pediatra vai neonatologa pieejamību un atbilst šo noteikumu 121.5.2.apakšpunktam;";

1.18. izteikt 130.10 punktu šādā redakcijā:

"130.10 Ja kalendāra gada laikā tiek mainīti šo noteikumu 22.pielikuma 3.2.apakšpunktā noteiktie viena pacienta ārstēšanas tarifi, dienests pārskata līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem plānoto finanšu apjomus, ievērojot, ka iepriekš līgumā noteiktais pacientu skaits netiek pārplānots, bet finanšu apjoms tiek noteikts saskaņā ar spēkā esošajiem viena pacienta ārstēšanas tarifiem.";

1.19. svītrot 135.1 punktu;

1.20. papildināt noteikumus ar 175.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"175.5. viena pacienta ārstēšanai.";

1.21. aizstāt 179.1 punkta ievaddaļā, 179.1 1. un 179.1 2.apakšpunktā vārdus "ārstēšanas izmaksas" ar vārdiem "ārstēšanas tarifus";

1.22. izteikt 179.1 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"179.1 4. ja vairākām šo noteikumu 24.pielikuma 1. un 3.punktā minētajām slimnīcām ir vienādi programmā "Pārējie pakalpojumi" ietilpstošie veselības aprūpes pakalpojumi, viena pacienta ārstēšanas tarifa aprēķināšanai izmanto kopējos datus par šajās ārstniecības iestādēs sniegtajiem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem;";

1.23. papildināt noteikumus ar 179.1 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"179.1 5. ja vairākām šo noteikumu 24.pielikuma 1. un 3.punktā minētajām slimnīcām ir vienādi programmā "Iezīmētie pakalpojumi" ietilpstošie veselības aprūpes pakalpojumi, viena pacienta ārstēšanas tarifu aprēķina, izmantojot tās slimnīcu grupas kopējos datus par šajā slimnīcu grupā sniegtajiem stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurā pakalpojums tiek sniegts par zemākajām izmaksām un vismaz 20 % no kopējā pacientu skaita attiecīgajā pakalpojumu programmā.";

1.24. izteikt 201.punktu šādā redakcijā:

"201. Dienestam ir tiesības pieprasīt no ārstniecības iestādēm atzinumu:

201.1. par to, vai ārstniecības iestāde var nodrošināt personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu un vai pakalpojumu var sniegt termiņā, kas ir medicīniski pamatots, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību;

201.2. par iespējām nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegt Latvijā, pieaicinot citas valsts ārstniecības personu attiecīgajā medicīnas nozarē, un šāda veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas izmaksām Latvijā, salīdzinot tās ar izmaksām, kas rastos, ja personu nosūtītu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu saņemt citā valstī, kā arī norādot, vai medicīniskā tehnoloģija, kuru nepieciešams izmantot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai, ir apstiprināta pieaicinātās ārstniecības personas valstī.";

1.25. papildināt noteikumus ar 201.1 punktu šādā redakcijā:

"201.1 Ja dienests saņem ārstniecības iestādes atzinumu, ka personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu ir iespējams sniegt Latvijā, pieaicinot citas valsts ārstniecības personu attiecīgajā medicīnas nozarē, dienests, izvērtējot ekonomiskā izdevīguma apsvērumus un citus apstākļus, kas varētu ietekmēt personas veselības stāvokli, lemj par S 2 vai E 112 veidlapas izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt, norādot, ka nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu persona var saņemt Latvijā, un noslēdz ar attiecīgo ārstniecības iestādi līgumu, paredzot kārtību, kādā tiks sniegts nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums un veikta samaksa par to.";

1.26. izteikt 208.11 punktu šādā redakcijā:

"208.11 Šo noteikumu 208.8 punktā minētajā gadījumā ārstniecības iestāde nodrošina:

208.11 1. personas iesniegtās tā dokumenta kopijas saglabāšanu, kas apliecina personas tiesības saskaņā ar regulas Nr. 1408/71 un regulas Nr. 574/72 vai saskaņā ar regulas Nr. 883/2004 un regulas Nr. 987/2009 nosacījumiem saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

208.11 2. datu saglabāšanu par personas apliecinošo dokumentu, kuru tā ir uzrādījusi pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, - dokumenta veids, numurs, izsniedzēja iestāde, derīguma termiņš.";

1.27. papildināt noteikumus ar 233.1 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.1 3. pacientam (ar diagnozi I60, I61, I63, I64 vai I69) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas.";

1.28. izteikt 233.2 punktu šādā redakcijā:

"233.2 Veselības aprūpi mājās pacients saņem, ievērojot šādus nosacījumus:

233.2 1. šo noteikumu 233.3 1., 233.3 2., 233.3 3. vai 233.3 4.apakšpunktā minētos pakalpojumus - ar ģimenes ārsta nosūtījumu vai nosūtījumu pēc izrakstīšanās no stacionāra vai dienas stacionāra, ja nosūtījumā norādīta šāda informācija:

233.2 1.1. diagnoze, kuras dēļ nozīmēta veselības aprūpe mājās;

233.2 1.2. diagnoze, kuras dēļ ir pārvietošanās traucējumi;

233.2 1.3. ārstējošā ārsta nozīmējumi veselības aprūpei mājās, tai skaitā medikamentu lietošanai;

233.2 1.4. laikposms, kurā jānodrošina veselības aprūpe mājās;

233.2 2. šo noteikumu 233.3 5.apakšpunktā minētos pakalpojumus - ar rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu, kas izsniegts šo noteikumu IV1 nodaļā minētajā kārtībā un kam pievienots šo noteikumu 88.13 un 88.14 punktā minētajā kārtībā izstrādāts medicīniskās rehabilitācijas plāns.";

1.29. papildināt noteikumus ar 233.3 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.3 6. ilgstošo plaušu mākslīgo ventilāciju.";

1.30. izteikt 233.7 punktu šādā redakcijā:

"233.7 Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem pakalpojuma - veselības aprūpe mājās - vienas epizodes ilgums ir līdz 30 kalendāra dienām, izņemot šo noteikumu 233.3 6.apakšpunktā minēto pakalpojumu. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts, rehabilitologs vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts atbilstoši kompetencei un pacientam nepieciešamā pakalpojuma veidam apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma - veselības aprūpe mājās - pārtraukšanu vai turpināšanu.";

1.31. papildināt noteikumus ar 233.11 un 233.12 punktu šādā redakcijā:

"233.11 Līdzekļus samaksai par pakalpojumu - veselības aprūpes mājās - dienests novirza administrēšanai dienesta teritoriālajām nodaļām.

233.12 Ārstniecības iestādes, ar kurām dienests slēdz līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās, dienests izvēlas, veidojot gaidīšanas sarakstus un ievērojot šādus nosacījumus:

233.12 1. gaidīšanas sarakstus veido atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajai kārtībai, kādā veido primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstus;

233.12 2. ārstniecības iestādēm, kuras mājas aprūpes ietvaros sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, veido atsevišķu gaidīšanas sarakstu.";

1.32. papildināt noteikumus ar 302.punktu šādā redakcijā:

"302. 2012.gadā papildus piešķirto finansējumu šo noteikumu 22.pielikuma 3.3.2.apakšpunktā minētā viena pacienta ārstēšanas tarifa palielināšanai dienests sadala, pārskatot līgumos ar šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajām ārstniecības iestādēm dienesta plānoto pacientu skaitu un finansējuma apmēru, ievērojot šādus nosacījumus:

302.1. aprēķina līgumu finanšu apjoma palielinājumu atbilstoši dienesta plānotajam pacientu skaitam 2012.gadam pakalpojumu programmā "Pārējie terapeitiskie pakalpojumi", izņemot šādus gadījumus:

302.1.1. šo noteikumu 24.pielikuma 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.5.1. un 1.5.2.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm, kurām dienesta plānotais pacientu skaits 2012.gadam pakalpojumu programmā "Pārējie terapeitiskie pakalpojumi" ir lielāks par iepriekšējā gada hospitalizāciju skaitu, pacientu skaitu līguma finanšu apjoma palielinājumam aprēķina šādā kārtībā:

302.1.1.1. ja plānotais pacientu skaita palielinājums nepārsniedz 10 procentu - iepriekšējā gada hospitalizāciju skaitam lieto koeficientu 1,05;

302.1.1.2. ja plānotais pacientu skaita palielinājums pārsniedz 10 procentu - pacientu skaitu nosaka atbilstoši iepriekšējā gada hospitalizāciju skaitam;

302.1.2. šo noteikumu 24.pielikuma 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.5.1. un 1.5.2.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm, kurām dienesta plānotais pacientu skaits 2012.gadam pakalpojumu programmā "Pārējie terapeitiskie pakalpojumi" ir mazāks nekā iepriekšējā gada hospitalizāciju skaits un 2012.gada līguma finanšu apjoma noteikšanai netiek piemēroti šo noteikumu 130.3 7.apakšpunktā minētie nosacījumi, pacientu skaitu līgumu finanšu apjomu palielinājumam nosaka atbilstoši iepriekšējā gada hospitalizāciju skaitam;

302.1.3. ārstniecības iestādēm, kuras nav minētas šo noteikumu 302.1.1.apakšpunktā un kurām dienesta plānotais pacientu skaits 2012.gadam pakalpojumu programmā "Pārējie terapeitiskie pakalpojumi" ir lielāks par iepriekšējā gada hospitalizāciju skaitu, pacientu skaitu līgumu finanšu apjomu palielinājumam nosaka atbilstoši iepriekšējā gada hospitalizāciju skaitam;

302.2. ja pēc šo noteikumu 302.1.apakšpunktā norādīto aprēķinu veikšanas pakalpojumu programmā "Pārējie terapeitiskie pakalpojumi" aprēķinātais kopējais pacientu skaits ir mazāks nekā šajā pakalpojumu programmā dienesta plānotais kopējais pacientu skaits 2012.gadam, pacientu skaita starpību sadala proporcionāli pacientu skaita starpības īpatsvaram starp kopējo dienesta plānoto pacientu skaitu 2012.gadam un iepriekšējā gada hospitalizāciju skaitu šo noteikumu 24.pielikuma 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.5.1. un 1.5.2.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm, izņemot tās ārstniecības iestādes, kurām pacientu skaits līguma finanšu apjoma palielinājumam aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 302.1.1. un 302.1.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.";

1.33. papildināt 2.pielikumu ar 18.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.8.1 08053 Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var norādīt kopā ar manipulāciju 08059"

1.34. papildināt 2.pielikumu ar 18.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.10.1

08063

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var norādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113"

1.35. papildināt 2.pielikumu ar 18.11.1 un 18.11.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.11.1

08071

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var norādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 08062

18.11.2

08072

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var norādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113"

1.36. papildināt 2.pielikumu ar 18.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.14.1

08097

Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģa dziedzera vados bez endoprotēžu vērtības"

1.37. papildināt 2.pielikumu ar 18.29.1, 18.29.2, 18.29.3, 18.29.4, 18.29.5, 18.29.6, 18.29.7 un 18.29.8 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.29.1

16042

Dzemdes venterofiksācija

18.29.2

16043

Endometrija rezektoskopija

18.29.3

16044

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

18.29.4

16052

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

18.29.5

16053

Dzemdes supravagināla amputācija ar piedēkļu izņemšanu vai bez tās. Dzemdes plīsuma sašūšana

18.29.6

16054

Konservatīva miomektomija

18.29.7

16061

Dzemdes ekstirpācija ar olvadu izņemšanu vai bez tās

18.29.8

16062

Dzemdes vagināla ekstirpācija"

1.38. papildināt 2.pielikumu ar 18.32.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.32.1

16088

Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem"

1.39. papildināt 2.pielikumu ar 18.87.1 un 18.87.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.87.1

17323

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

18.87.2

17324

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai"

1.40. papildināt 2.pielikumu ar 18.88.1 un 18.88.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.88.1

17335

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

18.88.2

17336

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij"

1.41. papildināt 2.pielikumu ar 18.98.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.98.1

18042

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā"

1.42. papildināt 2.pielikumu ar 18.153.1, 18.153.2 un 18.153.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.153.1

19039

Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana

18.153.2

19045

Vazovazostomija

18.153.3

19046

Dzimumlocekļa endoprotezēšana bez protēzes vērtības"

1.43. papildināt 2.pielikumu ar 18.154.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.154.1

19058

Uretras rezekcija"

1.44. papildināt 2.pielikumu ar 18.167.1, 18.167.2, 18.167.3 un 18.167.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.167.1

19089

Operatīva nieres fistulas katetra maiņa ieskaitot katetra vērtību

18.167.2

19098

Nieres cistas perkutāna rezekcija

18.167.3

19114

Orhofunikulektomija

18.167.4

19116

Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana"

1.45. papildināt 2.pielikumu ar 18.168.1, 18.168.2, 18.168.3, 18.168.4 un 18.168.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.168.1

19125

Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija

18.168.2

19127

Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija

18.168.3

19134

Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem

18.168.4

19145

Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija

18.168.5

19146

Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana"

1.46. papildināt 2.pielikumu ar 18.169.1 un 18.169.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.169.1

19149

Dzimumlocekļa amputācija

18.169.2

19150

Hipospādijas un epispādijas plastika"

1.47. papildināt 2.pielikumu ar 18.171.1, 18.171.2, 18.171.3, 18.171.4 un 18.171.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.171.1

19170

Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja

18.171.2

19173

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

18.171.3

19174

Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)

18.171.4

19175

Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību)

18.171.5

19177

Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa"

1.48. papildināt 2.pielikumu ar 18.172.1, 18.172.2, 18.172.3 un 18.172.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.172.1

19195

Diagnostiskā laparoskopija. Nenorādīt kopā ar citām operācijām

18.172.2

19197

Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana

18.172.3

19199

Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija, tai skaitā priekšdziedzera audzēja gadījumā

18.172.4

19201

Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)"

1.49. papildināt 2.pielikumu ar 18.224.1 un 18.224.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.224.1

20284

Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana

18.224.2

20285

Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)"

1.50. papildināt 2.pielikumu ar 18.229.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.229.1

20303

Nekrotomija un nekrektomija pie 5-10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām"

1.51. papildināt 2.pielikumu ar 18.243.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.243.1

22023

Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos"

1.52. papildināt 2.pielikumu ar 18.246.1, 18.246.2, 18.246.3, 18.246.4 un 18.246.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.246.1

23003

Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija

18.246.2

23004

Perifērā nerva autoplastika. Transplantāta ņemšana

18.246.3

23005

Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija

18.246.4

23006

Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ņemšana

18.246.5

23007

Auss replantācija"

1.53. papildināt 2.pielikumu ar 18.248.1 un 18.248.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.248.1

23015

Intraneirāla neirolīze

18.248.2

23016

Vēnas transplantāta izdalīšana mikroķirurģiskā tehnikā"

1.54. papildināt 2.pielikumu ar 18.249.1 un 18.249.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.249.1

23022

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

18.249.2

23036

Radiālā, temporālā, TDL lēveru rotācija (vidējie, lielie)"

1.55. papildināt 2.pielikumu ar 18.252.1, 18.252.2 un 18.252.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.252.1

23054

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm2

18.252.2

23060

Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija, nevaskularizēti)

18.252.3

23061

Lielu kaula transplantātu ņemšana (zarnu kauls, augšstilba kauls, nevaskularizēti)"

1.56. papildināt 2.pielikumu ar 18.255.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.255.1

23066

Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V-Y plastikas palīdzību pie kontraktūrām"

1.57. papildināt 2.pielikumu ar 18.259.1 un 18.259.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.259.1

23076

Dubultveidojuma izoperēšana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu manipulācijai 23075

18.259.2

23077

Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumā)"

1.58. papildināt 2.pielikumu ar 18.270.1 un 18.270.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.270.1

23096

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

18.270.2

23097

Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā"

1.59. papildināt 2.pielikumu ar 18.277.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.277.1

23112

Asinsvada šuve mikroķirurģiskā tehnikā"

1.60. papildināt 2.pielikumu ar 18.279.1, 18.279.2, 18.279.3, 18.279.4, 18.279.5, 18.279.6, 18.279.7, 18.279.8, 18.279.9, 18.279.10, 18.279.11, 18.279.12, 18.279.13, 18.279.14, 18.279.15, 18.279.16, 18.279.17, 18.279.18, 18.279.19 un 18.279.20 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.279.1

28001

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku vai brīvas ādas transplantāciju bērniem

18.279.2

28003

Deguna plastika - osteotomija

18.279.3

28004

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

18.279.4

28017

Aukslēju šķeltnes operācija - vestibuloplastika vai atlieku defektu slēgšana

18.279.5

28018

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju ar atlieku defektu slēgšanu

18.279.6

28019

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju bez atlieku defekta slēgšanas

18.279.7

28020

Augšžokļa defekta osteoplastika

18.279.8

28021

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar vietējiem audiem

18.279.9

28022

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar lēveru no attāliem rajoniem

18.279.10

28023

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam bez skrimšļa ievadīšanas

18.279.11

28024

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam ar skrimšļa ievadīšanu

18.279.12

28025

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam bez skrimšļa ievadīšanas

18.279.13

28026

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam ar skrimšļa ievadīšanu

18.279.14

28036

Augšžokļa osteotomija pēc Le-Fort 1.tipa

18.279.15

28037

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa zara rajonam

18.279.16

28038

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

18.279.17

28039

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju mentālajā rajonā

18.279.18

28040

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa zara rajonā

18.279.19

28041

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

18.279.20

28042

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā"

1.61. izteikt 14.pielikuma 64.punktu šādā redakcijā:

"64.

Ģimenes ārsta mājas vizīte pie slimniekiem, veicot paliatīvu aprūpi, veselības aprūpi mājās, un pie gripas slimniekiem gripas epidēmijas laikā

60086

Pamata diagnozes kodi, veicot paliatīvo aprūpi: B20-B24; C00-97; D37-D48; G05;G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I69; K22.2; L89; T91.3; blakus diagnozes kods visos gadījumos - Z51.5

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.62. izteikt 15.pielikuma 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. dokumentēt veikto veselības aprūpi medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā;";

1.63. izteikt 15.pielikuma 15.1., 15.2. un 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. ir izveidots un tiek uzturēts aktuāls pie ģimenes ārsta reģistrēto trūcīgo personu saraksts;

15.2. par šī pielikuma 1.punktā paredzēto pamatuzdevumu izpildi trūcīgajām personām ir nozīmēta atbildīgā māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), kurš nodrošina paredzēto pamatuzdevumu izpildi un to veikšanu norāda medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā;

15.3. ģimenes ārsta praksē ir vismaz divas ārstniecības un pacientu aprūpes ārstniecības personas (māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)) un katra ir nodrošināta ar iekārtotu darbavietu;";

1.64. papildināt 15.pielikumu ar 15.9. un 15.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.9. ģimenes ārsta praksē publiski pieejamā vietā ir izvietota informācija par trūcīgo personu veselības aprūpē atbildīgo (nozīmēto) māsu vai ārsta palīgu (feldšeri), norādot vārdu, uzvārdu, pieņemšanas vietu un laiku, un šī pielikuma 1.punktā noteikto pamatuzdevumu saraksts;

15.10. māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiks, kas norādīts dienesta līgumā ar ģimenes ārstu, nesakrīt kādā daļā ar tās pašas māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiku, kas norādīts līgumā ar citu ārstniecības iestādi.";

1.65. izteikt 15.pielikuma 16.punktu sādā redakcijā:

"16. Šī pielikuma 15.1.apakšpunktā minēto trūcīgo personu sarakstu ģimenes ārsts iesniedz dienestā uzreiz pēc tā izveides un pēc tam vienu reizi gadā - līdz 15.janvārim, norādot tajā visas personas, kuras laikposmā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim vismaz vienu reizi bija iekļautas pie ģimenes ārsta reģistrēto trūcīgo personu sarakstā.";

1.66. izteikt 15.pielikuma 17.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Dienests, pamatojoties uz vadības informācijas sistēmā esošajiem datiem, izvērtē tās ģimenes ārsta prakses, kas saņem šī pielikuma 14.punktā minēto maksājumu, ņemot vērā attiecīgajā ģimenes ārsta praksē reģistrēto to pacientu aptveri, kuri atzīti par trūcīgām personām un norādīti šī pielikuma 16.punktā minētajā sarakstā (veselības stāvokļa novērtējums sakarā ar slimību vai profilaktiski). Izvērtējumu veic vienu reizi gadā - līdz 1.aprīlim par periodu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim vai par periodu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim, ja ģimenes ārsta prakse šī pielikuma 14.punktā minēto maksājumu nesaņem pilnu gadu. Aptverei sešos mēnešos jābūt ne mazākai par 45 % un gadā - ne mazākai par 90 %, ievērojot šādus nosacījumus:";

1.67. izteikt 17.pielikuma 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1.  1.līmenis - steidzamo medicīnisko palīdzību saslimšanu un traumu gadījumos atbilstoši kompetencei sniedz viens ārsts un viena māsa vai ārsta palīgs. Ja pacienta stāvokli ārstniecības persona novērtē kā smagu un pacientam nepieciešama hospitalizācija, tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, lai pacientu nogādātu attiecīgā līmeņa slimnīcā;";

1.68. izteikt 18.pielikuma 1024.punktu šādā redakcijā:

"1024. 19259*

Donornieres sagatavošana un transplantācija

4788,12"

1.69. izteikt 18.pielikuma 2922., 2923. un 2924.punktu šādā redakcijā:

"2922. 54001* Sekcija (pieaugušo, bērnu); 1.kategorija. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 54007, 54008, 54009, 54010 34,38
2923. 54002* Sekcija (pieaugušo, bērnu); 2.kategorija (infekcijas slimības, mājās mirušie, ir klīniskā diagnoze, bet grūtības tanatoģenēzē). Nenorādīt kopā ar manipulācijām 54007, 54008, 54009, 54010 40,72
2924. 54003* Sekcija (pieaugušo, bērnu); 3.kategorija (neskaidra klīniskā diagnoze, AIDS, nāve pēc vairākām operācijām, sevišķi bīstamas infekcijas slimības). Nenorādīt kopā ar manipulācijām 54007, 54008, 54009, 54010 46,50"

1.70. papildināt 18.pielikumu ar 3099.1 punktu šādā redakcijā:

"3099.1

60249

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa mājas vizīte pie pacienta, nodrošinot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mājās (atbilstoši šo noteikumu XII1 nodaļai). Nenorādīt kopā ar manipulāciju 55073

8,77"


1.71. papildināt 18.pielikumu ar 3103.1 punktu šādā redakcijā:

"3103.1

60254*

Pacienta, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija, aprūpe slimnīcā, nodaļā, gultā (par vienu gultasdienu)

0"

1.72. izteikt 18.pielikuma 3108.punktu šādā redakcijā:

"3108.

60260

"Ārsta palīga (feldšera) vai māsas, kā arī funkcionālā speciālista, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, veiktā viena pacienta otrā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās (atbilstoši šo noteikumu XII1 nodaļai), tai skaitā aprūpe, kas ir apmaksāta no Sociālās drošības tīkla stratēģijā paredzētajiem līdzekļiem. Samaksa tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi diennaktī. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 60259"

11,47"

1.73. izteikt 18.pielikuma 3204.punktu šādā redakcijā:

"3204.

61021*

Resnās un taisnās zarnas ļaundabīga audzēja ķīmijterapija (C18-C20). Shēma FL_1

0.00"

1.74. papildināt 19.pielikumu ar 4.17.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.17.1

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts"

1.75. papildināt 19.pielikumu ar 4.41.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.41.1

Rehabilitologs"

1.76. izteikt 22.pielikuma 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi

Nr.p.k.

Iezīmētās programmas nosaukums

Pacienta vecums no - līdz (gados, ja nav norādīts citādi)

Saistošās diagnozes

Saistošās manipulācijas

1

2

3

4

5

2.1. Iezīmēto programmu stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi

2.1.1.

Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšana

 

L55.0-L55.2; L55.8-L55.9; L56.9; T20-T25; T26.0; T27.0-T27.3; T28.0-T28.4; T29-T30; T75.0; T75.4; T95 60065 

2.1.2.

Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem

 

T33-T35; T68; T69

 

2.1.3.

Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā

 

I65.0; I65.2-I65.9; I70.0-I70.2; I70.8; I71.0-I71.6; I71.8-I71.9; I72.0-I72.4; I72.8-I72.9; I73.0-I73.1; I73.9; I74.0-I74.5; I74.8-I74.9; I77.0-I77.4; I77.6; I77.8; I79.0-I79.2; I81; I82.8-I82.9; I87.9; b (I79.0-I79.2) 22001-22047; 60207

2.1.4.

Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asisnsrites sistēmas patoloģija - izmeklēšana, terapija

0-17

P29; Q20-Q27

 

2.1.5.

Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija

0-17

H72; H74.1; H83.3; H90.3-H90.5; H90.8; H91.0; H91.2; H93.0-H93.2; H95; Q16

 

2.1.6.

Cilmes šūnu transplantācija

 

  60055; 26012; 26013

2.1.7.

Cistiskā fibroze

 

E84

 

2.1.8.

Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā     60014; 60025

2.1.9.

Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai     06062; 06130-06150

2.1.10.

Hepatobiliārā ķirurģija   B18.0; B67.0; B67.3; B67.5; B67.6; B67.8; C22.0-C22.2; C22.7; C22.9; C24; C78.7; K75.0; K76.0; K76.8; K83.0-K83.3 60070+21015; 60070+21021; 60070+21046; 60070+21066; 60070+21068; 60070+21079; 60070+24126; 60070+30058; 60070+50118; 60070+50130; 60070+50144-50146; 60070+50720; 60070+50724

2.1.11.

Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana    

2.1.11.1.

tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu stacionārā ārstēšana

Q35.0-Q35.9; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0-Q37.5; Q37.8; Q37.9

2.1.11.2.

smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana K07.0; K07.1; K07.2; K07.3; K07.4; K07.5; K07.6; K07.8; K07.9; K10.8

2.1.12.

Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija    

2.1.12.1.

tai skaitā koronārā angiogrāfija

60071

2.1.12.2.

koronārā angioplastija

60072

2.1.12.3.

koronārā angioplastija, lietojot stentu, tai skaitā ar zālēm pildītu stentu

60073

2.1.13.

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi     06202

2.1.13.1.

tai skaitā pieaugušajiem

06202

2.1.13.2.

bērniem

0-17

06202

2.1.14.

Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7.dzīves dienai)  

2.1.14.1.

tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi

0 līdz 7.dzīves dienai P07.0; P07.2; P22.0; P23.9; P24.0; P24.1 02148+02149; 02156

2.1.14.2.

zems dzimšanas svars, neiznēsātība

0 līdz 7.dzīves dienai P07.1; P07.3 02083+02085; 02084+02085; 02148+02149; 02156

2.1.14.3.

jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija

0 līdz 7.dzīves dienai P10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99

2.1.15.

Kardioķirurģija. Kardioķirurģija bērniem      

2.1.15.1.

tai skaitā kardioķirurģija bērniem

0-17

D15.1; I05-I09; I30-I37; I42; Q20-Q27 32075+32076; 32080+32081

2.1.15.2.

kardioķirurģija pieaugušajiem

I05-I08; I09.8; I20-I25; I31-I38; I47-I50; I71.1-I71.2; D15.1; D48.7; C38.0; C38.8; S26; S27.7; T81.0; Q21-Q23; Q24.6; Q25-Q26 32055+32071; 32070+32071; 32065+32050-32054

2.1.16.

Kohleārā implanta implantācija bērniem

0-17

 H90.3 60093

2.1.17.

Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem

0-17

18163+18164

2.1.18.

Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

2.1.18.1.

tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)

60003

2.1.18.2.

rehabilitācija pieaugušiem

2.1.18.3.

rehabilitācija bērniem

0-17

   

2.1.18.4.

ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija

60253

2.1.19.

Mikroķirurģija pieaugušiem  

2.1.19.1.

tai skaitā mikroķirurģijas bāzes programma pieaugušiem

L00-L08; L60-L62; S50-S51; S52.6; S62; S66.1-S66.8; S71.1; S76.7; S81.7; S86.0; S90.8; S92.3-S92.4; S93.4; S96.1; T81.5; T91.0; T92.0-T92.3; T92.5; T93.2; T93.5 60077

2.1.19.2.

mikroķirurģija pieaugušiem

C00-C07; C10; C12; C14; C15.0; C21; C30-C32; C40-C44; C47.0-C47.2; C49.0-C49.2; C49.5-C49.8; C51; C60; D10; D16; D17.0-D17.3; D21.0-D21.3; D22; D23; D48.0-D48.2; D48.5-D48.6; E68; G51.0; G54.0; G54.6; G56; I74.2; I74.3; I82.8; M12.2; M18; M21.3; M21.5; M65; M66.2-M66.5; M67.1; M72.0; M86.1-M86.9; M84; M93.1; M96.0; M96.6-M96.9; L90.8; O00.1; S04.5; S07; S08.0; S08.1; S08.8; S09; S14.3; S14.4; S15; S17; S24.3; S34.6; S38.2; S44-S45; S47; S48.0; S48.1; S48.9; S49.7; S49.8; S54; S55.0-S55.2; S55.7; S55.9; S56.0-S56.7; S57; S58.0; S58.1; S58.9; S59.7; S64-S65; S66.0; S67.0; S67.8; S68; S69.7-S69.9; S74.0-S74.2; S74.7; S75.0-S75.2; S75.7-S75.9; S77; S78.1; S84.0-S84.2; S84.7; S85.0-S85.2; S85.5-S85.8; S87.0; S87.8; S88.0; S88.1; S94.0-S94.3; S94.7; S94.8; S95.0-S95.2; S95.7; S95.8; S97.0; S97.1; S97.8; S98.0-S98.4; S99.7; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T92.4; T92.6; T92.8; T93.4; T93.6; T93.8; T95.0-T95.3; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T79.6; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T91.1; T91.3; T92.4-T92.6; T92.8; T93.4-T93.6; T93.8; T95.0-T95.3

23002-23038; 23040-23046;

23052-23054; 23060-23112; 60078

2.1.20.

Mikroķirurģija bērniem

0-17

Q68.1; Q69; Q70; Q71; Q74.0; Q82.5 23002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 60208

2.1.21.

Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiskā ārstēšana   L89; L98.4; M73.8; M86.3-M86.9 60111

2.1.22.

Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija     60002

2.1.23.

Nefroķirurģija, nieres transplantācija, pacienta sagatavošana transplantācijai      

2.1.23.1.

tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods

  N18.02; b(N18.02) 19254; 19257-19260; 46041-46044

2.1.23.2.

slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu

  N18.01; b(N18.01); Z94.00; b(Z94.00) 60200; 60201

2.1.24.

Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija   F01.0; F01.1; F01.2; G20; G40; G41; G45.0; G45.1; G50-G52; G54.0; G54.2; G91; G95.1; I60-I67.1; I69.0-I69.8; M47.0; Q03; Q28.0-Q28.3 24016-24021; 24064; 24065-24092; 24096; 24120; 24121; 24124-24126; 24026-24037; 24063; 24105; 24106; 24109; 24093; 24110; 24122; 50088; 50118; 50120; 50122-50124; 50130; 50131; 50134; 60203

2.1.25.

Neiroonkoloģija   C47.0-C47.2; C47.8; C47.9; C70-C72; C75.1-C75.4; C77.0; C79.3-C79.5; C81; C85; C90.0; C90.2; D16.4; D16.6; D16.8; D17.0; D18; D21; D32; D33; D35.2-D35.5; D36.1; D42; D43; D44.3-D44.6; D48.2 24006-24008; 24015-24021; 24050-24054; 24070-24080; 24090; 24092; 24111; 24121; 24124; 30029

2.1.26.

Paliatīvā aprūpe   B20-B24+b(Z51.5); C00-C97+b(Z51.5); D37-D48+b(Z51.5); G05+b(Z51.5); G12+b(Z51.5); G13+b(Z51.5); G35+b(Z51.5); G54.6+b(Z51.5); G55.0+b(Z51.5); G60.0+b(Z51.5); G61.0+b(Z51.5); G63.1+b(Z51.5); G70+b(Z51.5); G95.1+b(Z51.5); G95.2+b(Z51.5); G99.2+b(Z51.5); I50+b(Z51.5); I69+b(Z51.5); K22.2+b(Z51.5); L89+b(Z51.5); T91.3+b(Z51.5)  

2.1.27.

Lielo locītavu endoprotezēšana      

2.1.27.1.

tai skaitā gūžas locītavas endoprotezēšana

  M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230; 20234; 20273; 20231; 20233; 20244; 20400; 20276; 20273

2.1.27.2.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu

  M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230; 20234; 20273; 20231; 20233; 20244; 20400; 20276; 20273

2.1.27.3.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi

M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20231+20195; 20231+20196

2.1.27.4.

ceļa locītavas endoprotezēšana

  M17.0-M17.9 20232+20235; 20232+20235+20280

2.1.27.5.

ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu

  M17.0-M17.9 20232+20235; 20232+20235+20280

2.1.27.6.

pleca locītavas endoprotezēšana

  M19; S42.2; T92.1 20239+20279; 20239+20279+20274

2.1.27.7.

pleca locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu

M19; S42.2; T92.1

20239+20279; 20239+20279+20274

2.1.28.

Revīzijas endoprotezēšana   D48; M06.8; M84.0; M84.1; M84.4; M87.0; M96.0; M96.6; S72; S82; T02.6; T84.0; T84.1; T84.8 20240; 20241; 20242

2.1.29.

Sifiliss, gonoreja bērniem

0-17

Z29.2; Z20.2; A50; A51; A54  

2.1.30.

Specializētās mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos   C00-C08; C30.0; C31; C41.0; C41.1; C44.0-C44.4; C49.0; C69.6; D10.0-D10.3; D11.0; D11.7; D11.9; D16.4; D16.5; D17.9; D18.0; D18.1; D21.0; D21.9; D23.0-D23.4; Q10.0-Q10.3; Q17.0; Q17.1;Q17.2; Q17.3; Q17.4; Q17.5; Q17.8; Q17.9;Q18-Q18.9; Q30.2-Q30.9; Q82.8-Q82.9; K00.0; K00.1-K00.7; K01.0; K01.1  

2.1.31.

Staru terapija     50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50366; 50363; 50370- 50374; 50390; 50393; 50396; 50397; 50416; 50417; 50425- 50428; 50429; 50430-50434; 50438

2.1.32.

Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm     50450-50468

2.1.33.

Ķīmijterapija bērniem  0-17  C00-C97; D50-D89 60008; 60212

2.1.34.

Ķīmijterapija pieaugušajiem     60008; 60212; 60214; 60216

2.1.35.

Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā un hematoloģijā    

2.1.35.1.

tai skaitā diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā

0-17

C00-D09; D61

2.1.35.2.

diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā

C00-C80;C97; D00-D18; D20-D24; D26-D28.2; D31-D44; E04-E05; E22; N60-N63; N64.5; N64.8; N64.9; N85.1; N88; N90.1-N90.3; O01

2.1.35.3.

stacionārā palīdzība hematoloģija

C81-C96; D45-D76.3; D77; I78.0; I78.8; I78.9; I88-I89; B27

2.1.35.4.

onkoloģijas programma

C40-C41.9; C76; C79.5; C79.8  

2.1.36.

Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem

0-17

F01-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6  

2.1.37.

Torakālā ķirurģija   A15-A19; C15; C33; C34; C37; C38.1-C38.4; C39; C45.0; C49.3; C76.1; C77.1; C78.0-C78.3; D02.1-D02.4; D13.0; D14.2-D14.4; D15.0; D15.2; D15.7; D15.9; D19.0; D38.1-D38.4; D38.6; E32; G70; J85; J86; J91-J95; J98; J99; K22.0; K22.2; K22.3; K22.5; K44; T91.2; T91.4 60015+18243; 60015+31001-31178; 60015+31187; 60015+31205-31207; 60015+31209-31230; 60015+21042; 60015+21049

2.1.38.

Tuberkulozes izplatības ierobežošana    

2.1.38.1.

tai skaitā elpošanas orgānu tuberkuloze, kas pierādīta bakterioloģiski un histoloģiski

A15-A19

2.1.38.2.

tuberkuloze

A15-A19; B90; Z03.0;

2.1.38.3.

tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)

F10.4+b(A15-A19); F10.5+b(A15-A19); F10.6+b(A15-A19); F10.7+b(A15-A19); F10.8+b(A15-A19); F11.5+b(A15-A19); F11.6+b(A15-A19); F11.7+b(A15-A19); F11.8+b(A15-A19); F12.5+b(A15-A19); F12.6+b(A15-A19); F12.7+b(A15-A19); F12.8+b(A15-A19); F13.5+b(A15-A19); F13.6+b(A15-A19); F13.7+b(A15-A19); F13.8+b(A15-A19); F14.5+b(A15-A19); F14.6+b(A15-A19); F14.7+b(A15-A19); F14.8+b(A15-A19); F15.5+b(A15-A19); F15.6+b(A15-A19); F15.7+b(A15-A19); F15.8+b(A15-A19); F16.5+b(A15-A19); F16.6+b(A15-A19); F16.7+b(A15-A19); F16.8+b(A15-A19); F18.5+b(A15-A19); F18.6+b(A15-A19); F18.7+b(A15-A19); F18.8+b(A15-A19); F19.5+b(A15-A19); F19.6+b(A15-A19); F19.7+b(A15-A19); F19.8+b(A15-A19); F00-F09+b(A15-A19); F20-F48+b(A15-A19); F50-F50.9+b(A15-A19); F53+b(A15-A19); F60-F62+b(A15-A19); F68.1+b(A15-A19); F70-F79+b(A15-A19); F80,3+b(A15-A19); F84.0-F84.9+b(A15-A19); F90-F92+b(A15-A19); F95+b(A15-A19); Z02.3+b(A15-A19); Z04.6+b(A15-A19); Z04.8+b(A15-A19)

2.1.38.4.

plaušu un ārpusplaušu tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem

0-17 A15-A19

2.1.38.5.

tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas filiāles "Ceplīši" pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana un ārstēšana

A15-A19

2.1.38.6.

multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana

A15-A19 60261

2.1.39.

Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana C41.2; C41.4; C70.1; C79.5; D16.6; D32.1; D42.1; D48.0; G06.1; G06.2; M08.1; M45; M46; M47; M48; M50; M51; M66.1; M80; M84.4; S12; S13; S14; S22.0; S22.1; S23.0; S23.1; S23.3; S24; S32.0; S32.1; S32.2; S32.7; S32.8; S33.0; S33.1; S33.2; S33.3; S33.5; S33.6; S33.7; S34; T02.0; T02.1; T02.7; T03.0; T03.1; T06.0-T06.2; T08; T91.1-T91.3; T91.8; T06.0 24128; 30006; 30010-30013; 30020; 30022; 30028; 30030; 30031; 30059; 30065

2.1.40.

Skoliozes operācijas   M41.0; M41.1; M41.2; M41.4; M41.5; M42.0; M43.1; Q67.5; Q76.1; Q76.3; Q76.4 30001; 30003; 30004; 30005; 30011; 30020; 30028; 30030; 30047; 30058

2.1.41.

Osteomielīts   M86; T84.5-T84.7 20043; 20128; 20140; 20147; 20159; 20201; 20204; 20206; 20209; 20210; 20212; 20215;20218; 20232; 20240; 20241; 20242; 20263; 20264; 20281

2.1.42.

Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos      

2.1.42.1.

tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpaši smagos gadījumos

0-17

  60028

2.1.42.2.

stacionārā palīdzība zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos

0-1

P07.0-P07.2; P10.2; P36; P52.2; P91.2 60211

2.1.43.

Psihiatriskā palīdzība stacionārā      

2.1.43.1.

psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

  F00-F09; F10.5-F10.8; F11.5-F11.8; F12.5-F12.8; F13.5- F13.8; F14.5-F14.8; F15.5-F15.8; F16.5-F16.8; F18.5-F18.8; F19.5- F19.8; F20-F48; F50-F50.9; F53; F60- F62; F68.1; F70-F79; F80.3; F84.0-F84.9; F90-F92; F95; Z04.6  

2.1.43.2.

psihiatriskā palīdzība bērniem

0-17

F01-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6  

2.1.43.3.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

  F00-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+b(F02.8)  

2.1.43.4.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

0-17

F00-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+b(F02.8)

2.1.44.

Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos   N70; N71; N73.0; N73.3; N73.5; O85; O86; T81 60009

2.1.45.

Dzemdības    

2.1.45.1.

tai skaitā dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā

O60-O75; O80-O84; O85-O92 16107; 16108

2.1.45.2.

fizioloģiskās dzemdības

O60-O75; O80-O84; O85-O92 16100; 16102; 16106;

2.1.45.3.

ķeizargrieziens

O60-O75; O80-O84; O85-O92 16115

2.1.46.

Perinatālā perioda stāvokļi

0-17

P05; P08-P15; P20-P28; P35; P37-P39; P53-P61; P70-P78; P91-P96  

2.1.47.

Neiroloģija (insulta vienība)   I60; I61; I63 60023; 60024

2.1.48.

Rehabilitācija pēc insulta vienības   I60; I61; I63 60001+60401

2.1.49.

Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība   G04; G05; G09; G11; G32; G35; G36; G37; G95; G99.2 60054

2.1.50.

Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija    

2.1.50.1.

tai skaitā narkoloģija

F10-F19; F63 13015; 13016; 13017; 13018; 13019; 13020; 13021; 13022

2.1.50.2.

narkomānu rehabilitācija stacionārā

F10-F19 60098

2.1.51.

Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 60064

2.1.52.

Smaga galvas smadzeņu trauma S02.0; S02.1; S02.7; S02.9; S06.1-S06.9; S07; S09.7; T02.0; T04.0; T90.0-T90.3; T90.5; T90.8 24016; 24018-24020; 24022-24025; 24060; 24070; 24094; 24095

2.1.53.

Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi     60017; 60220

2.1.54.

Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem A00-A09; A20-A99; B00-B19; B25-B99; E83.0-E83.1; G00-G09; H00-H95; I33.0; I38-I39; J00-J06.9; J10-J18; J20-J22; K70.1; K71.0-K71.9; K73.2; K74.3; K74.6; K75.0; K75.2; K75.9; K76.0; K76.8; K76.9; K83.0; K91.5; L00-L99; N10; N15.9; R17; R50; Z03.8;

2.1.55.

Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem B20-B24; I33.0; I38-I39; Z20.6; Z21
2.2. Citi stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi

2.2.1.

Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija 60254

3. Fiksētās ikmēneša izmaksas aprēķinam izmantojamie gultasdienu tarifi un viena pacienta ārstēšanas tarifi

(latos)

Nr.p.k.

Iezīmētās programmas nosaukums

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

24.pielikuma 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.5.1. un 1.5.2. apakšpunktā minētās slimnīcas

24.pielikuma 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.2.3., 1.3.3., 1.3.4., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5. un 1.5.3.apakšpunktā minētās slimnīcas

24.pielikuma 3.punktā minētās slimnīca

24.pielikuma 2.punktā minētās slimnīcas

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"

Rīgas pašvaldības SIA "Dzemdību nams"

24.pielikuma 3.3., 3.6., 3.8., 3.10., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētās slimnīcas

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.1.

Gultasdienas tarifs

34.76

24.32

24.32

17.89

19.87

23.60

23.60

21.74

13.90

7.71

10.02

10.75

3.2.

Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētās programmās

3.2.1.

Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšana

 

2 078.20

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem

 

1 234.70

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.

Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā

 

1 096.80

1 096.80

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālajā periodā radusies asisnsrites sistēmas patoloģija. Izmeklēšana, terapija

509.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija

 

306.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Cilmes šūnu transplantācija

 

2 736.10

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Cistiskā fibroze

543.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā

 

190.10

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai

 

1 524.20

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

Hepatobiliārā ķirurģija

 

943.60

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11.1.

tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu stacionārā ārstēšana

378.90

3.2.11.2.

smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana

1 493.00

3.2.12.

Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.1.

tai skaitā koronārā angiogrāfija

446.50

446.50

3.2.12.2.

koronārā angioplastija

1 502.10

1 502.10

3.2.12.3.

koronārā angioplastija, lietojot stentu, tai skaitā ar zālēm pildīto stentu

2 443.50

2 443.50

3.2.13.

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

 

 

 

 

 

 

 

3.2.13.1.

tai skaitā pieaugušajiem

3 715.70

3.2.13.2.

bērniem

4 710.70

3.2.14.

Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7.dzīves dienai)

 

 

 

3.2.14.1.

tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi

1 964.90

1 964.90

1 964.90

1 964.90

3.2.14.2.

zems dzimšanas svars, neiznēsātība

926.40

926.40

926.40

926.40

3.2.14.3.

jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija

575.90

575.90

575.90

575.90

3.2.15.

Kardioķirurģija. Kardioķirurģija bērniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.15.1.

tai skaitā kardioķirurģija bērniem

5 851.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.15.2.

kardioķirurģija pieaugušajiem

 

6 578.20

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.16.

Kohleārā implanta implantācija bērniem

16 714.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.17.

Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem

4 953.10

3.2.18.

Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

 

 

 

 

3.2.18.1.

tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)

619.30

3.2.18.2.

rehabilitācija pieaugušiem

398.20

398.20

3.2.18.3.

rehabilitācija bērniem

423.50

423.50

423.50

3.2.18.4.

ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija

1 652.00

3.2.19.

Mikroķirurģija pieaugušiem

 

 

 

3.2.19.1.

tai skaitā mikroķirurģijas bāzes programma pieaugušiem

369.80

369.80

3.2.19.2.

mikroķirurģija pieaugušiem

1 010.10

1 010.10

3.2.20.

Mikroķirurģija bērniem

 

1 069.30

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.21.

Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiska ārstēšana

 

8 884.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.22.

Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija

 

383.40

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.23.

Nefroķirurģija, nieres transplantācija, pacienta sagatavošana transplantācijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.23.1.

tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods

 

11024.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.23.2.

slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrole, korekcija, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu

 

1 097.90

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.24.

Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija

 

809.70

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.25.

Neiroonkoloģija

 

851.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.26.

Paliatīvā aprūpe

 

233.60

233.60

 

 

 

 

233.60

 

 

3.2.27.

Lielo locītavu endoprotezēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.27.1.

tai skaitā gūžas locītavas endoprotezēšana

 

1 575.00

1 575.00

1 575.00

1 575.00

1 575.00

 

 

 

 

3.2.27.2.

gūžas locītavas endoprotezēšana
ar 50 % apmaksu

 

787.50

787.50

787.50

787.50

787.50

 

 

 

 

3.2.27.3.

Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi

2 632.70

2 632.70

3.2.27.4.

ceļa locītavas endoprotezēšana

 

1 567.30

1 567.30

1 567.30

1 567.30

1 567.30

 

 

 

 

3.2.27.5.

ceļa locītavas endoprotezēšana
ar 50 % apmaksu

 

783.70

783.70

783.70

783.70

783.70

 

 

 

 

3.2.27.6.

pleca locītavas endoprotezēšana

 

 

 

 

 

2 311.80

2 311.80

 

 

 

 

3.2.27.7.

pleca locītavas endoprotezēšana
ar 50 % apmaksu

1 155.90

1 155.90

3.2.28.

Revīzijas endoprotezēšana

 

 

 

 

 

2 194.20

2 194.20

 

 

 

 

3.2.29.

Sifiliss, gonoreja bērniem

317.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.30.

Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu pataloģiju un jaunveidojumu gadījumos

 

265.70

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.31.

Staru terapija

 

969.80

969.80

 

 

 

 

 

 

3.2.32.

Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augsti tehnoloģiskām apstarošanas metodēm

 

1 956.60

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.33.

Ķīmijterapija bērniem

1 559.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.34.

Ķīmijterapija pieaugušajiem

405.00

405.00

405.00

 

 

3.2.35.

Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā un hematoloģijā

3.2.35.1.

tai skaitā diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā

484.40

3.2.35.2.

diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā

454.90

454.90

454.90

3.2.35.3.

stacionārā palīdzība hematoloģija

228.00

228.00

228.00

3.2.35.4.

onkoloģijas programma

 

 

 

 

 

872.50

 

 

 

 

3.2.36.

Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem

493.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.37.

Torakālā ķirurģija

 

947.60

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.38.

Tuberkulozes izplatības ierobežošana

3.2.38.1.

tai skaitā elpošanas orgānu tuberkuloze, kas pierādīta bakterioloģiski un histoloģiski

317.60

3.2.38.2.

tuberkuloze

1 506.00

 

3.2.38.3.

tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)

1 694.30

3.2.38.4.

plaušu un ārpusplaušu tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem

730.60

3.2.38.5.

tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas filiāles "Ceplīši" pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana un ārstēšana

3 697.00

3.2.38.6.

multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana

965.40

3.2.39.

Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana

1 686.60

1 686.60

1 686.60

3.2.40.

Skoliozes operācijas

2607.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.41.

Osteomielīts

 

1 035.60 

 

 

 

1 035.60

1 035.60

 

 

 

3.2.42.

Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.42.1.

tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpaši smagos gadījumos

1 471.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.42.2.

stacionārā palīdzība zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos

4 298.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.43.

Psihiatriskā palīdzība stacionārā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.43.1.

psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

 

 

 

 

 

 

 

529.20

 

3.2.43.2.

psihiatriskā palīdzība bērniem

 

 

 

 

 

 

 

343.60

 

3.2.43.3.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

 

 

 

 

 

 

 

2 110.90

 

3.2.43.4.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

2 743.50

3.2.44.

Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos

 

3 147.60

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.45.

Dzemdības

 

 

3.2.45.1.

tai skaitā dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā

270.30

270.30

270.30

270.30

3.2.45.2.

fizioloģiskās dzemdības*

181.80

181.80

181.80

181.80

3.2.45.3.

ķeizargrieziens

347.40

347.40

347.40

347.40

3.2.46.

Perinatālā perioda stāvokļi

625.30

 

 

 

 

 

3.2.47.

Neiroloģija (insulta vienība)

569.10

569.10

 

 

 

 

 

3.2.48.

Rehabilitācija pēc insulta vienības

327.90

 

 

 

 

 

3.2.49.

Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība

544.30

 

 

 

 

 

3.2.50.

Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija

3.2.50.1.

tai skaitā narkoloģija

109.50

109.50

3.2.50.2.

narkomānu rehabilitācija stacionārā

1 464.90

3.2.51.

Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem

 

 

 

 

 

 

 

417.00

 

 

3.2.52.

Smaga galvas smadzeņu trauma

852.20

852.20

852.20

3.2.53.

Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi

0.00

3.2.54.

Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem

191.70

3.2.55.

Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem

524.90

3.3.

Viena pacienta ārstēšanas tarifs pārējiem pakalpojumiem

263.00

171.00

472.60

296.00

171.00

171.00

3.3.1.

tai skaitā pārējie ķirurģiskie pakalpojumi

419.80

419.80

419.80

3.3.2.

pārējie terapeitiskie pakalpojumi

185.90

185.90

185.90

3.4.

Viena pacienta ārstēšanas tarifs aprūpes slimnīcā, nodaļā vai gultā

93.60

93.60

93.60

93.60

93.60

93.60

93.60

3.5.

Vienas gultas dienas tarifs pacienta aprūpei, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija

16.11

16.11

16.11

16.11

16.11

16.11

16.11

Piezīme. * Papildus šajā punktā norādītajam šī pielikuma 3.2.45.2.apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, aprēķinot fiksēto ikmēneša maksājumu, nosaka arī citām ārstniecības iestādēm, ja tās atbilst šo noteikumu 130.3 2.7.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.";

1.77. izteikt 22.pielikuma 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Lielo ķirurģisko operāciju saraksts:";

1.78. papildināt 24.pielikumu ar 2.8., 2.9. un 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"4;

2.9. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"4;

2.10. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"4.";

1.79. svītrot 24.pielikuma 4.16., 4.20. un 4.22.apakšpunktu;

1.80. papildināt 24.pielikumu ar 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca";

7.1.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Aizputes pilsēta);";

1.81. papildināt 24.pielikumu ar 7.2.6. un 7.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Gulbenes pilsēta);

7.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Valkas pilsēta);";

1.82. papildināt 24.pielikumu ar 4.piezīmi šādā redakcijā:

"4 Dienests līgumā ar slimnīcu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu nosaka, ka slimnīca stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus sniedz tikai pacientiem, kuri pārvesti no šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajām slimnīcām.";

1.83. izteikt 27.pielikumu šādā redakcijā:

"27.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

 Pārskata periods (seši mēneši, gads) ________________________________

Ārstniecības iestāde/Nodaļa __________________________________________________________________________

(latos)

Rindas kods

Izdevumu veids

No valsts budžeta līdzekļiem stacionārai palīdzībai

No valsts budžeta līdzekļiem ambulatorai palīdzībai (ambulatorās ārstniecības iestādes izdevumi kopā ar PVA ārstu finansējumu, ja ārstniecības iestāde ir darba devējs)

Kopā no valsts budžeta līdzekļiem ārstniecības iestādē

No ES fondiem (ES struktūrfondi, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments, Transitional facility u.tml.)

Kopējie ārstniecības iestādes līdzekļi (budžeta līdzekļi; maksas pakalpojumi; pārējie līdzekļi)

naudas plūsma (kases izdevumi)

faktiskie izdevumi

naudas plūsma (kases izdevumi)

faktiskie izdevumi

naudas plūsma (kases izdevumi)

faktiskie izdevumi

naudas plūsma (kases izdevumi)

faktiskie izdevumi

naudas plūsma (kases izdevumi)

faktiskie izdevumi

1

2

3

4

5

6

7=3+5

8=4+6

9

10

11

12

1000

ATLĪDZĪBA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100

Atalgojumi, tai skaitā:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1110

ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti        

0

0

       

1120

ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, tai skaitā:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1121

ārsta palīgi (feldšeri), vecmātes, biomedicīnas laboranti        

0

0

       

1122

medicīnas māsas, zobārstniecības māsas        

0

0

       

1123

citi iepriekš neminētie        

0

0

       

1130

ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas (māsu palīgi u.c.)        

0

0

       

1140

pārējais personāls, tai skaitā:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1141

administrācija        

0

0

       

1142

personāls, kas saistīts ar ēdināšanas nodrošināšanu        

0

0

       

1143

citi (sanitāri, sētnieki u.c.)        

0

0

       

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1210

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas        

0

0

       

1220

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi        

0

0

       

2000

PRECES UN PAKALPOJUMI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni        

0

0

       

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni        

0

0

       

2200

Pakalpojumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2212

Pasta pakalpojumi        

0

0

       

2213

Telefona pakalpojumu apmaksa        

0

0

       

2214

Interneta pakalpojumi        

0

0

       

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi        

0

0

       

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2221

Izdevumi par apkuri        

0

0

       

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju        

0

0

       

2223

Izdevumi par elektroenerģiju        

0

0

       

2229

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem        

0

0

       

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana        

0

0

       

2232

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem        

0

0

       

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem        

0

0

       

2234

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem        

0

0

       

2236

Bankas komisija, pakalpojumi        

0

0

       

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi        

0

0

       

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2241

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts        

0

0

       

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts        

0

0

       

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana        

0

0

       

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana        

0

0

       

2247

Apdrošināšanas izdevumi        

0

0

       

2248

Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi        

0

0

       

2249

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi        

0

0

       

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana        

0

0

       

2252

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi        

0

0

       

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi        

0

0

       

2260

Īre un noma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2261

Ēku, telpu īre un noma        

0

0

       

2262

Transportlīdzekļu noma        

0

0

       

2263

Zemes noma        

0

0

       

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma        

0

0

       

2269

Pārējā noma        

0

0

       

2270

Citi pakalpojumi        

0

0

       

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2310

Biroja preces un inventārs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2311

Biroja preces        

0

0

       

2312

Inventārs        

0

0

       

2313

Spectērpi        

0

0

       

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2321

Kurināmais        

0

0

       

2322

Degviela        

0

0

       

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli        

0

0

       

2330

Materiāli un izejvielas palīgražošanai        

0

0

       

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces        

0

0

       

2343

Asins iegāde        

0

0

       

2344

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana        

0

0

       

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli        

0

0

       

2360

Personu uzturēšana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2361

Mīkstais inventārs        

0

0

       

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi        

0

0

       

2363

Ēdināšanas izdevumi        

0

0

       

2390

Pārējās preces        

0

0

       

2400

Izdevumi periodikas iegādei        

0

0

       

2500

Nodokļu maksājumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2510

Nodokļu maksājumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2515

Dabas resursu nodokļa maksājumi        

0

0

       

2518

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva        

0

0

       

2519

Pārējie pārskaitītie nodokļi un nodevas        

0

0

       

4000

PROCENTU IZDEVUMI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4100

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām        

0

0

       

4200

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm        

0

0

       

4300

Pārējie procentu maksājumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4310

Procentu maksājumi Valsts kasei        

0

0

       

4340

Procentu maksājumi par aizņēmumiem no pašvaldību budžeta        

0

0

       

5000

PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA

0

x

0

x

0

x

0

x

0

x

5100

Nemateriālie ieguldījumi  

x

 

x

0

x

 

x

 

x

5200

Pamatlīdzekļi

0

x

0

x

0

x

0

x

0

x

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (laboratorijas un medicīnas iekārtas)  

x

 

x

0

x

 

x

 

x

5230

Pārējie pamatlīdzekļi  

x

 

x

0

x

 

x

 

x

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija  

x

 

x

0

x

 

x

 

x

6 000

NOLIETOJUMS

x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

6 100

Nolietojums nemateriāliem ieguldījumiem

x

 

x

 

x

0

x

 

x

 

6 200

Pamatlīdzekļu nolietojums

x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

6 210

Ēku un būvju nolietojums

x

 

x

 

x

0

x

 

x

 

6 220

Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu nolietojums

x

 

x

 

x

0

x

 

x

 

6 230

Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

6 240

Turējumā nodoto ēku un būvju nolietojums

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

6 250

Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos uzkrātais nolietojums

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

6 230

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums

x

 

x

 

x

0

x

 

x

 

8 000

DAŽĀDI IZDEVUMI, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš (zaudējumi valūtas kursa svārstību dēļ un šaubīgo debitoru uzkrājumu dēļ finanšu aktīvu pārvērtēšanai u.c.)

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

KOPĀ (1000-8000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izziņa par ieņēmumiem

   

(latos)

           

Ieņēmumu veids

Naudas plūsma

Faktiskie ieņēmumi

 

KOPĀ

tai skaitā:

0

0

 
1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi:

0

0

 
1.1. stacionārai aprūpei, tai skaitā:

0

0

 
1.1.1. stacionāro pakalpojumu apmaksa

 

 

 
1.1.2. starpslimnīcu norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem

 

 

 
1.1.3. saņemtie līdzekļi no citām veselības aprūpes institūcijām

 

 

 
1.1.4. pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām

 

 

 
1.2. ambulatorai aprūpei, tai skaitā:

0

0

 
1.2.1. ambulatoro pakalpojumu apmaksa

 

 

 
1.2.2. saņemtie līdzekļi no citām veselības aprūpes institūcijām

 

 

 
1.2.3. pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām

 

 

 
2. Maksas pakalpojumi (ārstnieciskie pakalpojumi), t.sk.

 

 

 

no apdrošināšanas sabiedrībām

 

 

 
3. Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām:

0

0

 
3.1. stacionārā aprūpē, tai skaitā:

0

0

 
3.1.1. tieši maksājumi

 

 

 
3.1.2. trešās personas maksa

 

 

 
3.2. ambulatorā aprūpē, tai skaitā:

0

0

 
3.2.1. tieši maksājumi

 

 

 
3.2.2. trešās personas maksa

 

 

 
4. Pacienta līdzmaksājumi

 

 

 
5. Pārējie ieņēmumi

 

 

 
 

 

 

 
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas nav saistīti ar ārstniecības pakalpojumiem

 

 

 
7. Līdzekļi investīcijām

0

0

 
7.1. valsts budžeta līdzekļi

 

 

 
7.2. līdzekļi no ES fondiem

 

 

 
7.3. citi avoti

 

 

 
8. Pašvaldību līdzekļi (norādīt mērķi)

 

 

 

 

Izziņa par 6.punktā minētajiem pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem
(kas nav saistīti ar ārstniecības pakalpojumiem)

Izziņa par pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
(kas nav saistīti ar ārstniecības pakalpojumiem)

Ieņēmumu veidi

Faktiskie ieņēmumi

Izdevumu veidi

Faktiskie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs                
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Galvenais grāmatvedis (ekonomists)              
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīmes.
1. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Izdevumu veidiem, kurus tiešā veidā nevar attiecināt uz ambulatoro vai stacionāro sadaļu, ambulatoro un stacionāro sadalījumu nosaka proporcionāli ieņēmumiem.
3. Rindas kodā "1141 administrācija" norāda atalgojumu - valdei, valdes priekšsēdētāja birojam, administrācijai (tai skaitā medicīnas direktors, galvenā māsa, personāla mācību koordinētājs, ārsts koordinators, projekta vadītājs, departamenta direktors, departamenta direktora vietnieks, tehniskais direktors), kā arī šādām struktūrvienībām (nodaļām vai departamentiem) - komunikācijas, personāla vadības, finanšu, grāmatvedības, ekonomikas, juridiskais, lietvedības (kas attiecas uz vadību), iepirkumu, attīstības, audita, darba aizsardzības)."

2. Šo noteikumu 1.78., 1.79., 1.80. un 1.81.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

28.06.2012