Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.125

Rīgā 2012.gada 7.jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes
protokols Nr.23
 4.p.)

Grozījumi "Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
8.pantu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 15. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 145 "Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

2. Izteikt noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 8. pantu".

3. Papildināt noteikumus ar 10.7. punktu šādā redakcijā:

"10.7. pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību aprēķina kopsavilkumu, atjaunojot to katrā pārskata periodā."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja kopš pēdējās publiskošanas informācija, kas minēta 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6. punktā, nav mainījusies, banka, publiskojot kārtējo ceturkšņa pārskatu, nepārprotami informē par to, kur pieejama pēdējā publiskotā šāda satura informācija, ar norādi, ka nav notikušas būtiskas izmaiņas."

5. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ievērojot būtiskuma principu, atsevišķi par bilances aktīva posteņiem sniedz šādu papildu informāciju:

11.11. kopējo finanšu instrumentu (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) bilances vērtību sadalījumā pa valstīm, kuru emitentu emitēto vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no bankas pašu kapitāla;

11.12. centrālo valdību parādzīmju kopējo bilances vērtību sadalījumā pa valstīm, kuru centrālo valdību emitēto vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no bankas pašu kapitāla;

11.13. amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem - izveidoto uzkrājumu apmēru un šo instrumentu tirgus vērtību;

11.14. pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem - uzskaitē atzīto vērtības samazinājuma apmēru;

11.15. veikto riska mazināšanas pasākumu uzskaitījumu, ja tādi ir veikti, kā arī aktīvu, kuriem tie ir piemēroti, procentuālo īpatsvaru attiecīgo aktīvu apmērā."

6. Papildināt 13.1. punktu aiz vārda "apraksta" ar vārdu "bankas".

7. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Banka pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību aprēķinu veic atbilstoši Komisijas apstiprinātajos "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos" minētajām prasībām. Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskata posteņu izkārtojums norādīts 5. pielikumā, kura sagatavošanai izmanto datus, kurus iesniedz Komisijai."

8. Papildināt noteikumus ar II.1 daļu šādā redakcijā:

"II.1 Pārskatu iesniegšanas kārtība

16.2 Vienlaikus ar pārskata ievietošanu bankas interneta mājas lapā banka 1., 2., 3. un 5. pielikumā minētos pārskatus iesniedz Komisijai.

16.3 Komisijai iesniedzamos pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas apstiprinātajos "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos" noteikto kārtību.

16.4 Ja Komisija konstatē, ka bankas iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas."

9. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

10. Papildināt noteikumus ar 5. pielikumu (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

 

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

_________. gada _______________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā

Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Procentu ienākumi    
Procentu izdevumi    
Dividenžu ienākumi    
Komisijas naudas ienākumi    
Komisijas naudas izdevumi    
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām    
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem    
Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām    
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā    
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē    
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi    
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi    
Pārējie ienākumi    
Pārējie izdevumi    
Administratīvie izdevumi    
Nolietojums    
Uzkrājumu veidošanas rezultāts    
Vērtības samazināšanās zaudējumi    
Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (+/-)    
Uzņēmumu ienākuma nodoklis    
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/-)    

 

 

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā

1 Pašu kapitāls (1.1+1.2+1.3+1.6) vai (1.4+1.5+1.6)  
1.1 Pirmā līmeņa kapitāls  
1.2 Otrā līmeņa kapitāls  
1.3 Pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājums (-)  
1.4 Pirmā līmeņa kapitāla kopsumma, piemērojot samazinājumu  
1.5 Otrā līmeņa kapitāla kopsumma, piemērojot samazinājumu  
1.6 Izmantotais trešā līmeņa kapitāls  
2 Kapitāla prasību aprēķina kopsavilkums (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)  
2.1 Kredītriska, darījumu partnera kredītriska, atgūstamās vērtības samazinājuma riska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību kopsumma  
2.2 Norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība  
2.3 Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma  
2.4 Operacionālā riska kapitāla prasība  
2.5 Citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsumma  
  Papildu informācija  
3.1 Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu (pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)), neņemot vērā citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsummu = 1-(2-2.5)  
3.1.a Kapitāla pietiekamības rādītājs (%), neņemot vērā citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsummu = 1/(2-2.5)*8%  
3.2 Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu (pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)) =1-2  
3.2.a Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) = 1/2*8%  
16.06.2012