Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.245

Rīgā 2012.gada 4.jūnijā (prot. Nr.27 18.§)

Par Publisko personu komercdarbības koncepciju

1. Atbalstīt Publisko personu komercdarbības koncepcijas (turpmāk - koncepcija) II sadaļas "A" un "B" punktā ietverto risinājumu, "C" punktā ietverto risinājuma 3.variantu un "D" punktā ietverto risinājumu.

2. Noteikt, ka atbildīgā institūcija koncepcijas īstenošanā ir Ekonomikas ministrija.

3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2012.gada 24.augustam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:

3.1. likumprojektu par grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā;

3.2. likumprojektu "Publisko personu kapitāla daļu pārvaldības likums".

4. Šā rīkojuma 3.punktā minētos likumprojektus skatīt vienlaikus ar likumprojektu par valsts budžetu 2013.gadam.

5. Valsts kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu turētājiem, ņemot vērā koncepcijas II sadaļas "A" punktā ietverto risinājumu, "C" punktā ietverto risinājuma 3.variantu, "D" punktā ietverto risinājumu un koncepcijas 3.pielikumā minētos valsts kapitālsabiedrību vērtēšanas principus un kritērijus valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā, izvērtēt to turējumā esošās valsts kapitālsabiedrības, valstij piederošās kapitāla daļas un valsts kapitālsabiedrību līdzdalību citās kapitālsabiedrībās un līdz 2012.gada 31.oktobrim iesniegt darba grupas vadītājam (izveidota ar Ministru prezidenta 2012.gada 29.februāra rīkojumu Nr.78 "Par darba grupas izveidi") izvērtējumu un pamatotus priekšlikumus par attiecīgo valsts kapitālsabiedrību statusu, iespējamo pārvaldītāju, kā arī nepieciešamību saglabāt valsts līdzdalību katrā konkrētā kapitālsabiedrībā.

6. Šā rīkojuma 5.punktā minētajai darba grupai izskatīt valsts kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu turētāju iesniegtos izvērtējumus un priekšlikumus, sagatavot par tiem darba grupas viedokli un līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt to Reformu vadības grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 2012.gada 2.janvāra rīkojumu Nr.1 "Par Reformu vadības grupu") un Ministru kabinetā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 

 

(Ministru kabineta
2012.gada 4.jūnija
rīkojums Nr.245)

Publisko personu komercdarbības koncepcijas kopsavilkums

Atbilstoši 2011.gada 25.oktobra Deklarācijai par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (turpmāk - Valdības deklarācija) paredzēts izvērtēt iespēju pilnīgi vai daļēji privatizēt daļu valsts un pašvaldību uzņēmumu, izņemot likumā noteiktos stratēģiskos aktīvus, tai skaitā kotējot tos biržā. Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 16.februāra rīkojumu Nr.84 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai") (turpmāk - Valdības rīcības plāns) 53.1.pasākums paredz, ka Ministru kabinetā tiks iesniegta Publisko personu komercdarbības koncepcija un tajā tiks izvērtēts publisko personu komercdarbības institūts un nepieciešamība publiskai personai turpmāk darboties kā komersantam. Publisko personu kapitālsabiedrības, kuras izdod administratīvos aktus vai (un) veic valsts nodevas administrēšanu, kā arī kuru ienākumi veidojas no dotācijas (subsīdijas) vai sniegtā pakalpojuma, izpildot tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, tiek pārveidotas par tiešās pārvaldes iestādēm. Savukārt publisko personu kapitālsabiedrības, kuras sniedz publiskos pakalpojumus un (vai) publiskās personas vārdā īsteno projektus, kā arī kuru ienākumi veidojas no sniegtā pakalpojuma, izpildot tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, tiek pārveidotas par publiskajām aģentūrām.

Publisko personu komercdarbības koncepcijas mērķis ir izvērtēt publisko personu komercdarbības institūtu un nepieciešamību publiskai personai turpmāk darboties kā komersantam.

1. Risināmā jautājuma būtība

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Tātad arī publiskās personas komercdarbība ir veicama vienīgi sabiedrības interesēs. Lai arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļa šobrīd sašaurina publisko personu rīcības brīvību, paredzot gadījumus, kad publiskā persona drīkst dibināt kapitālsabiedrību, tomēr publiskās personas minētos ierobežojumus ne vienmēr interpretē kopsakarā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešajā daļā minēto principu, kā to paredz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkts. Iepazīstoties ar pieņemtajiem lēmumiem par atteikumu nodot privatizācijai attiecīgas kapitāla daļas un vērtējumiem par veiktās komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā minētajiem gadījumiem, secināms, ka tie tiek tulkoti paplašināti, līdz ar to gan valsts, gan pašvaldības veic komercdarbību nozarēs, kas formāli atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā noteiktajiem nosacījumiem, tomēr pēc būtības ir pretrunā ar minētās normas mērķi - ierobežot valsts komercdarbību.

Vērtējot sākotnējos tiesiskos motīvus, kas noteica ierobežojumus publiskai personai nodarboties ar komercdarbību, publisko personu pieņemtos lēmumus par to veiktās komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā ietvertajiem nosacījumiem un ārvalstu pieredzi, ir jāsecina, ka jāpārvērtē likumdevēja noteiktie komercdarbības ierobežojumi un to izpildes kārtība.

2. Problēmas risinājumi

A. Publisko personu kapitālsabiedrības, kuras:

1) izdod administratīvos aktus vai (un) veic valsts nodevas administrēšanu, kā arī kuru ienākumi veidojas no dotācijas (subsīdijas) vai sniegtā pakalpojuma, izpildot tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, tiek pārveidotas par tiešās pārvaldes iestādēm;

2) sniedz publiskos pakalpojumus un (vai) publiskās personas vārdā īsteno projektus, kā arī kuru ienākumi veidojas no sniegtā pakalpojuma, izpildot tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, tiek pārveidotas par publiskajām aģentūrām.

B. Jānosaka uzdevums publiskai personai regulāri, tas ir, ne mazāk kā reizi trijos gados, analizēt nepieciešamību saglabāt dalību konkrētās kapitālsabiedrībās, tai skaitā publiskās personas kapitālsabiedrības līdzdalību citā sabiedrībā, kā arī līdzdalības atbilstību publiskās personas komercdarbības ietvaram. Ja valsts dalība nav nepieciešama, kapitāla daļas ir jāpārdod (pilnībā vai daļēji), valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība jālikvidē vai jāpārveido par publisko aģentūru, pieņemot attiecīgu Ministru kabineta vai pašvaldības lēmumu. Minētais lēmums jāpieņem publisko tiesību jomā kā administratīvais akts, un, lai nodrošinātu sabiedrisko kontroli, ir jāparedz tiesības indivīdiem pārsūdzēt publiskas personas lēmumus tāpat kā vispārēju administratīvu aktu. Līdz centralizētās pārvaldības institūcijas izveidei (šādu institūciju saskaņā ar Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju paredzēts izveidot pēc valsts kapitāla daļu pārvaldības reformas īstenošanas) pirmreizējais izvērtējums jāveic valsts kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu turētājiem pēc Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas un Publisko personu komercdarbības koncepcijas apstiprināšanas Ministru kabinetā, ņemot vērā minētajās koncepcijās iekļautos vērtēšanas principus un kritērijus, un priekšlikumi par attiecīgo valsts kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu turpmāko statusu un nepieciešamību saglabāt valsts līdzdalību jāiesniedz darba grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 2012.gada 29.februāra rīkojumu Nr.78 "Par darba grupas izveidi") vadītājam. Pēc centralizētās pārvaldības institūcijas izveidošanas minētā institūcija koordinētu un uzraudzītu valsts līdzdalības saglabāšanas, samazināšanas, palielināšanas vai iegūšanas, kā arī kapitālsabiedrību darbības izvērtēšanu atbilstoši publisko personu komercdarbības principiem.

C. Publiskās personas komercdarbība

1.variants. Pamatā izmantot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā ietverto principu, ka valsts, nekropļojot konkurenci, kā līdzvērtīgs partneris privātajam biznesam darbojas tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams drošības funkciju un valsts politikas īstenošanas nodrošināšanai. Ievērot I sadaļas 2.nodaļas 2.punktā minētos secinājumus un sašaurināt publiskas personas tiesības nodarboties ar komercdarbību, nosakot, ka publiskā persona ir tiesīga veikt komercdarbību, ja tas nepieciešams svarīgām valsts (sabiedrības) interesēm:

a) nozarē, kurā tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

b) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;

c) stratēģiski svarīgā nozarē.

2.variants. Noteikt, ka publiskā persona ir tiesīga veikt komercdarbību tikai tādā gadījumā, ja ir konstatēta tirgus nepilnība.

3.variants. Publiskā persona var nodarboties ar komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē vai tirgus nepilnības apstākļos, tai skaitā situācijā, kad pastāv dabiskais monopols.

D. Publisko personu kapitālsabiedrības var iegūt līdzdalību citās sabiedrībās, kuru darbība atbilst publiskās personas komercdarbības nosacījumiem, vai ja līdzdalība ir nepieciešama, lai nodrošinātu publiskās personas kapitālsabiedrības komercdarbības mērķu sasniegšanu, kā arī ja ir izvērtēts, ka ar publisko personu kapitālsabiedrības līdzdalību citā sabiedrībā tās resursi tiek izmantoti racionāli un ekonomiski pamatoti, ievērojot labas korporatīvas pārvaldības principus.

Ekonomikas ministrija iesaka atbalstīt Publisko personu komercdarbības koncepcijas II sadaļas "A" un "B" punktā ietverto risinājumu, "C" punktā ietverto risinājuma 3.variantu un "D" punktā ietverto risinājumu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

04.06.2012