Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 15.punktu šādā redakcijā:

"15) koģenerācija - enerģijas ražošanas tehnoloģiskais process, kurā lietderīgai izmantošanai vienlaikus ražo gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju, turklāt kurināmā izmantošanas efektivitāte šajā procesā ir augstāka, nekā ražojot abus minētos enerģijas veidus atsevišķi;".

2. Izteikt 3.panta 8.punktu šādā redakcijā:

"8) veicināt enerģētikas saudzējošu ietekmi uz vidi un vidi saudzējošu efektīvu tehnoloģiju izmantošanu."

3. Papildināt 5.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Energoapgādes uzņēmumu darbība tiek regulēta saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

4. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Licenci izsniedz regulators saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

5. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants

Energoapgādes uzņēmumi reizi gadā sniedz regulatoram pārskatu par paveikto un plānoto darbību, kā arī nodrošina regulatoru ar informāciju saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

11.pants

Energoapgādes uzņēmumu pārveidošanas un to darbības izbeigšanas kārtību nosaka likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

6. Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Energoapgādes uzņēmumi var uzsākt horizontālu vai vertikālu integrāciju, kā arī atdalīšanos atsevišķos energoapgādes uzņēmumos pēc tam, kad saņemta regulatora rakstveida atļauja likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā."

7. Papildināt 14.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ielu apgaismojuma tīkls ir atsevišķs, ar uzskaites mēraparātu tehniski nodalīts līniju vai iekārtu kopums, ko izmanto ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošanai un kas netiek izmantots elektroenerģijas transportēšanai un sadalei citiem enerģijas lietotājiem."

8. Izslēgt 22.pantā vārdus "kā arī uz zemi, kuru aizņem energoapgādes uzņēmuma objekti".

9. Papildināt 24.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldība un energoapgādes uzņēmums var vienoties par ielu apgaismojuma tīkla nodošanu attiecīgajai pašvaldībai valdījumā vai īpašumā."

10. Izteikt 40. un 41.pantu šādā redakcijā:

"40.pants

(1) Licencētais elektroenerģijas sadales uzņēmums iepērk no savā licences darbības zonā izvietotajām mazajām hidroelektrostacijām, kuru jauda nepārsniedz divus megavatus, ja šo staciju un iekārtu ekspluatācija uzsākta līdz 2003.gada 1.janvārim, to saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc izlietošanas pašu vajadzībām un atbilst valstī noteiktajiem elektroenerģijas kvalitātes parametriem, astoņus gadus no attiecīgās elektrostacijas ekspluatācijas sākuma par cenu, kas atbilst divkāršam elektroenerģijas realizācijas vidējam tarifam. Pēc tam šāda iepirkuma cenu nosaka regulators.

(2) Licencētais elektroenerģijas sadales uzņēmums iepērk no savā licences darbības zonā izvietotajām sadzīves atkritumus vai to pārstrādes produktu (biogāzi) izmantojošām elektroenerģiju ražojošām energoiekārtām, kuru jauda nepārsniedz septiņus megavatus un kuru ekspluatācija uzsākta līdz 2008.gada 1.janvārim, to saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc izlietošanas pašu vajadzībām un atbilst valstī noteiktajiem elektroenerģijas kvalitātes parametriem, astoņus gadus no attiecīgās elektrostacijas ekspluatācijas sākuma par cenu, kas atbilst elektroenerģijas realizācijas vidējam tarifam.

(3) Licencētais elektroenerģijas pārvades vai sadales uzņēmums iepērk no savā licences darbības zonā izvietotajiem elektroenerģijas ražotājiem (izņemot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos ražotājus), kuri izmanto reģeneratīvos energoresursus, to saražoto elektroenerģiju, kas atbilst valstī noteiktajiem elektroenerģijas kvalitātes parametriem, par cenu, kuru nosaka regulators saskaņā ar Ministru kabineta akceptēto valsts enerģētikas politiku.

(4) Ministru kabinets nosaka kopējo apjomu jaudu uzstādīšanai, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus, paredzot konkrētu apjomu katram veidam un reģeneratīvo energoresursu veidu attīstības teritoriālo izvietojumu. Regulators par katru reģeneratīvo energoresursu veidu katru gadu līdz 31.decembrim publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju:

1) par attiecīgajā gadā saņemtajiem pieteikumiem jaunu jaudu uzstādīšanai (hronoloģiskā secībā);

2) par attiecīgajā gadā uzstādīto jaudu apjomu un teritoriālo izvietojumu;

3) par noteiktā apjoma atlikumu nākamajam gadam.

(5) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktā kārtība nav attiecināma uz tiem ražotājiem, kuri līdz 2001.gada 1.jūnijam ir saņēmuši licenci elektroenerģijas ražošanai un licencē noteiktajā termiņā uzsākuši šo staciju un iekārtu ekspluatāciju.

41.pants

(1) Ministru kabinets nosaka vienotas prasības koģenerācijas stacijām attiecībā uz to darbības režīmu, drošumu un efektivitāti, kā arī vienotu kārtību, kādā atkarībā no kurināmā veida un efektivitātes nosakāma cena saražotās elektroenerģijas pārpalikumam, kas atlicis pēc izlietošanas pašu vajadzībām un tiek iepirkts no šajā pantā noteiktajām prasībām atbilstošajām koģenerācijas stacijām.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā kārtība nav attiecināma uz tiem ražotājiem, kuri līdz 2001.gada 1.jūnijam ir saņēmuši licenci elektroenerģijas ražošanai un licencē noteiktajā termiņā uzsākuši šo staciju un iekārtu ekspluatāciju."

11. Izteikt 50., 51. un 52.pantu šādā redakcijā:

"50.pants

Ēku un būvju īpašniekiem ir tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu.

51.pants

(1) Pašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.

(2) Pašvaldības savas administratīvās teritorijas attīstības plāna ietvaros, ņemot vērā vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus, kā arī vietējo energoresursu izmantošanas iespējas un izvērtējot siltumapgādes drošumu un ilgtermiņa robežizmaksas, nosaka siltumapgādes attīstību un saskaņo to ar regulatoru.

52.pants

Atslēgšanās no centralizētās siltumapgādes sistēmas vai pieslēgšanās pie tās nedrīkst traucēt siltuma saņemšanu pārējiem šīs sistēmas lietotājiem."

12. Izslēgt 53.pantu.

13. Izteikt 65.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts enerģētiskās krīzes centru izveido Ministru kabinets."

14. Izslēgt 66.pantu.

15. Izslēgt 68.pantu.

16. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā:

"72.pants

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izsniegtas licences uzņēmējdarbībai ar naftas produktiem (degvielu), izveido un uzglabā naftas un naftas produktu rezerves, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar naftu un naftas produktiem."

17. Izslēgt 77.panta pirmās daļas 1.punktu.

18. Izslēgt 78.pantu.

19. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

"79.pants

(1) Atļaujas jaunu šā likuma 40.pantā minēto elektrostaciju būvei un iekārtu uzstādīšanai izsniedz par enerģētiku atbildīgais ministrs, ņemot vērā 40.panta ceturtajā daļā paredzēto apjomu.

(2) Atsakoties izsniegt atļauju, par enerģētiku atbildīgais ministrs pretendentam rakstveidā pamato atteikuma iemeslus."

20. 80.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora periodiskajā aprēķinā ir prognozēts elektroenerģijas lietotāju pieprasījuma pieaugums un ir pamatota nepieciešamība ieviest jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas, par enerģētiku atbildīgais ministrs izsludina konkursu par enerģijas piegādi no esošajām elektrostacijām vai jaunu elektrostaciju būvi. Paziņojumu par konkursa izsludināšanu ministrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atkarībā no konkursa rezultātiem elektroenerģijas pārvades sistēmas operators slēdz ar konkursa uzvarētāju ilgtermiņa līgumu par saražotās elektroenerģijas iepirkšanu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanai gadījumos, kas nav minēti šā panta pirmajā daļā, konkurss netiek rīkots."

21. Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

"83.pants

Energoapgādes regulēšanu veic saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde - regulators."

22. 84.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Regulators, īstenojot energoapgādes regulēšanu, papildus likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajam veic šādas funkcijas:

1) veicina energoapgādes uzņēmumu efektīvu darbību;

2) sekmē vietējo un reģeneratīvo energoresursu izmantošanu energoapgādē;

3) veicina lietotājiem piegādātās enerģijas efektīvu izmantošanu.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Padome" ar vārdu "Regulators".

23. 85.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Regulators savas kompetences ietvaros nosaka energoapgādi regulējošus normatīvus un sniedz to skaidrojumu.";

izslēgt otro daļu;

aizstāt trešajā daļā vārdu "Padome" ar vārdu "Regulators";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

24. Izslēgt 86. un 87.pantu.

25. Izteikt 88.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Patērētāju komiteja ievēlē priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Patērētāju komitejas loceklis ir tiesīgs piedalīties regulatora sēdē ar padomdevēja tiesībām, ja šajā sēdē tiek izskatīti jautājumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu enerģētikā."

26. Aizstāt 89.panta 2.punktā vārdus "un ziņojums Padomei" ar vārdu "regulatoram".

27. Izslēgt 90.pantu.

28. Izteikt 92.pantu šādā redakcijā:

"92.pants

To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kurus nepieciešams regulēt, energoapgādē nosaka saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

29. Izslēgt 93. un 94.pantu.

30. Izteikt 95., 96. un 97.pantu šādā redakcijā:

"95.pants

Pieprasījumu par enerģijas piegādi izskata saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

96.pants

Regulators saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" pārņem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonu, ja energoapgādes uzņēmums jebkādu iemeslu dēļ nevar nodrošināt nepārtrauktu energoapgādi.

97.pants

Tarifus nosaka saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

31. Izslēgt 98.pantu.

32. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punkta 1. un 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) līdz 2001.gada 1.decembrim nosaka šā likuma 40.panta ceturtajā daļā paredzēto apjomu un teritoriālo izvietojumu, bet līdz 2001.gada 31.decembrim - šā likuma 41.pantā paredzēto kārtību un prasības koģenerācijas stacijām;

2) līdz 2003.gada 1.janvārim nosaka kārtību, kādā uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izsniegtas licences uzņēmējdarbībai ar naftas produktiem (degvielu), izveido un uzglabā naftas un naftas produktu rezerves;";

papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"5. Energoapgādi valsts regulējamās nozarēs regulē Energoapgādes regulēšanas padome līdz 2001.gada 1.oktobrim, kad tās funkcijas pārņem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

6. Energoapgādi pašvaldību regulējamās nozarēs regulē Energoapgādes regulēšanas padome līdz 2001.gada 1.septembrim, kad tās funkcijas pārņem pašvaldību regulatori saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

7. Energoapgādes regulēšanas padomes saistību pārņēmēja ar 2001.gada 1.oktobri ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

8. Energoapgādes regulēšanas padomes Licenču birojs līdz 2001.gada 1.oktobrim tiek reorganizēts par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūcijas attiecīgām struktūrvienībām saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

Pārejas noteikums

Grozījumi Enerģētikas likuma 5., 7., 10.-12., 77., 83.-90., 92.-98.pantā stājas spēkā 2001.gada 1.oktobrī.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 10.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 30.maijā

01.06.2001