Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.366

Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.30 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 204.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.";

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

''5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju (1.pielikums) (turpmāk - deklarācija), kā arī iesniedz izziņas vai sniedz ziņas par šo noteikumu 13. un 13.1 punktā minētajiem ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.'';

1.3. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.";

1.4. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 2.punktā minēto summu, bet nav ievēroti citi šo noteikumu nosacījumi, pašvaldības sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam uz laiku - viens mēnesis. Šajā gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.";

1.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu.";

1.6. izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.";

1.7. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.";

1.8. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.";

1.9. papildināt 16.punktu aiz vārda "bērnam" ar vārdiem "bet nepārsniedzot valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti pēc izpildu raksta.";

1.10. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

19.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

19.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

19.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar  Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;

19.4. pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;

19.5. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.";

1.11. papildināt 20.punktu aiz vārda "prasības" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 10.1 punktā minēto gadījumu";

1.12. svītrot 25.punktu;

1.13. papildināt noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz 2012.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus."

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

01.06.2012