Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.319

Rīgā 2012.gada 2.maijā (prot. Nr.24 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25., 119.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā un 2.pielikumā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem un nepārsniedz 60 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām."

3. Papildināt noteikumus ar 8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.12. izveidot Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" koordinācijas padomi un piedalīties tās sēdēs. Koordinācijas padomē kā koleģiālā institūcijā iekļauti trīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai atbildīgās iestādes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un plānošanas reģioniem."

4. Izteikt 9.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.14. projektu uzraudzībai lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāt tajā datus par projektu iesniegumiem un projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu."

5. Izteikt 16.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.1. satiksmes pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija, tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija;".

6. Izteikt 16.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.4. šādas pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves:

16.2.4.1. siltumapgādes, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras pārbūve;

16.2.4.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, kas veikta pēc 2009.gada 1.jūnija;".

7. Papildināt noteikumus ar 16.2.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.4.1 virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, nav iespējams izvairīties no virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves;".

8. Izteikt 16.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. teritorijas labiekārtošana, izņemot izmaksas, kas attiecas uz mazām arhitektūras formām ar māksliniecisko vērtību;".

9. Izteikt 17.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. veiktas pēc 2009.gada 1.jūnija un attiecīgā projekta ideja, kas sagatavota atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam, ir saskaņota Koordinācijas padomē, izņemot šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās izmaksas;".

10. Papildināt noteikumus ar 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. veiktas infrastruktūras objektā, kas atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā."

11. Aizstāt 18.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus "16.11.apakšpunktā un 20.punktā" ar vārdiem un skaitli "un 16.11.apakšpunktā".

12. Svītrot 18.6.apakšpunktu.

13. Izteikt 26.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja projekta ietvaros veic šo noteikumu 16.2.4. un 16.2.4.1 apakš­punktā minētos ieguldījumus, īpašumtiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas."

14. Papildināt 28.7.apakšpunkta ievaddaļu aiz vārda "ieguldījumus" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 16.11.apakšpunktā minēto gadījumu".

15. Aizstāt 28.8.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 28.1 vai 28.2 punktā".

16. Aizstāt 28.9.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 28.1 vai 28.2 punktā".

17. Papildināt 28.9.2.apakšpunktu aiz vārda "bojāšanas" ar vārdiem "vai pārbūves".

18. Papildināt 28.10.1.apakšpunktu aiz vārda "bojāšanas" ar vārdiem "vai pārbūves".

19. Papildināt noteikumus ar 28.11. un 28.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.11. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.11.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.11.1. vienošanos ar zemes īpašnieku par nodomu pārdot īpašumu;

28.11.2. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Atzinums izsniegts ne agrāk par trim mēnešiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

28.11.3. apliecinājumu, ka līdz būvdarbu uzsākšanai zemesgabals, kurā paredzēts veikt investīcijas, nonāks finansējuma saņēmēja īpašumā;

28.12. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.4.1 apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.12.1. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 16.2.4.1 apakšpunktā minētās infrastruktūras pārbūves;

28.12.2. tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei, kas norādīti būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā."

20. Papildināt III nodaļu ar 28.1 un 28.2 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3. vai 16.2.4.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi, līgumā ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju nosaka:

28.1 1. sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību un ilgumu;

28.1 2. sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

28.1 3. komercsabiedrībai piešķirto ekskluzīvu vai īpašu tiesību būtību;

28.1 4. atlīdzības maksājuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas kārtību;

28.1 5. atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtību.

28.2 Ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3. vai 16.2.4.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi un līgums ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju ir noslēgts pēc 2012.gada 30.janvāra, tajā papildus šo noteikumu 28.1 punktā minētajām prasībām ietver atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi."

21. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj trīs atbildīgās iestādes pārstāvjus un pa vienam Izglītības un zinātnes ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvim balsstiesīga komisijas locekļa statusā."

22. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Ja projekta iesniegums, ievērojot šo noteikumu 2.pielikumā minēto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju secību, neatbilst kādam no administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem, kas noteikti kā neprecizējami, vai nesaņem minimālo punktu skaitu atbilstoši kādam no kvalitātes kritērijiem, vai projekta iesniedzējs atsauc projekta iesniegumu, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina."

23. Aizstāt 43.punktā vārdu "septiņu" ar skaitli "10".

24. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Atbildīgā iestāde nodrošina, lai informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiktu publicēta tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv."

25. Svītrot 51.punktu.

26. Izteikt 57.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.6. ja finanšu līdzekļu izlietojums nav veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā, kā arī ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4. un 16.2.4.1 apakšpunktā minētie ieguldījumi - saskaņā ar normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā."

27. Papildināt noteikumus ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Ja šo noteikumu 20.punktā minētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma ietvaros ir radies atlikums, kas kopā ar finansējuma saņēmēja līdzfinansējumu nepārsniedz šo noteikumu 21.punktā minēto minimālo kopējo attiecināmo izmaksu apmēru, finansējuma saņēmējs atbilstoši noteiktajam finansējumam var paredzēt papildu darbības uzraudzības rādītāju sasniegšanai esošā projekta ietvaros, iesniedzot precizēto projekta ideju izskatīšanai Koordinācijas padomē un grozot vienošanos par projekta īstenošanu, bet nepalielinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāti, kas noteikta attiecīgajam projektam."

28. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4.1., 16.2.4.2. un 16.2.4.1 apakšpunkts attiecas uz projektu iesniegumiem, kas ir apstiprināti pirmās, otrās un nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros."

29. Aizstāt 1.pielikuma 8.sadaļā:

29.1. vārdus un skaitļus

"Ja projekta iesniegumā ir iekļautas Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" 16.2.3. un 16.2.4.apakšpunktā noteiktās izmaksas, apliecinu, ka ir ievērotas Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā noteiktās prasības un attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs - pašvaldības kapitālsabiedrība, pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība vai cits sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs - atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.2 panta 1.punktā noteiktajām prasībām."

ar vārdiem un skaitļiem

"Ja projekta iesniegumā ir iekļautas Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" (turpmāk - noteikumi) 16.2.3., 16.2.4. un 16.2.4.1 apakšpunktā noteiktās izmaksas, apliecinu, ka ir ievēroti normatīvie akti par komercdarbības atbalsta kontroli un attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam - pašvaldības kapitālsabiedrībai, pašvaldības kontrolē esošai komercsabiedrībai vai citam sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam - piešķirtais atbalsts par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atlīdzības maksājumu veidā ir atbrīvots no paziņošanas Eiropas Komisijai.

Apliecinu, ka attiecībā uz līgumu, kas nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumu, tiks ievērotas noteikumu 28.1 punktā minētās prasības, bet, ja minētajam līgumam tiks piemērotas noteikumu 28.2 punktā minētās prasības, atlīdzības maksājumi sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam vidēji gadā nepārsniegs 15 miljonus EUR par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes sabiedrisko pakalpojumu jomās, kas nav transports vai transporta infrastruktūra, bet periods, kurā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam uzticēts sniegt pakalpojumu, nepārsniegs 10 gadus.";

29.2. vārdus

"Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta papildu izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja līdzekļiem."

ar vārdiem un skaitli

"Apliecinu, ka tad, ja projekta izmaksas pieaugs, visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta papildu izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

Apliecinu, ka projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu."

30. Aizstāt 2.pielikuma 7.punktā skaitli un vārdu "2.februāra" ar skaitli un vārdu "26.janvāra".

31. Papildināt 2.pielikuma sadaļu "Projekta atbilstības kritēriji" ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu

N"

32. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātes
"Policentriska attīstība" projekta idejas rezumējums
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

19.05.2012