Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.212

Rīgā 2012.gada 9.maijā (prot. Nr.25 12.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Druvas" Apes pagastā, Apes novadā, nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Apes novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Druvas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0046) - divas zemes vienības 50,4268 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3625 003 0047 un 3625 003 0078) un 22 būves (būvju kadastra apzīmējumi 3625 003 0046 001, 3625 003 0046 002, 3625 003 0046 003, 3625 003 0046 004, 3625 003 0046 005, 3625 003 0046 006, 3625 003 0046 007, 3625 003 0046 008, 3625 003 0046 009, 3625 003 0046 011, 3625 003 0046 012, 3625 003 0046 013, 3625 003 0046 014, 3625 003 0046 015, 3625 003 0046 016, 3625 003 0046 017, 3625 003 0046 018, 3625 003 0046 019, 3625 003 0046 020, 3625 003 0046 022, 3625 003 0046 023 un 3625 003 0047 001) - Apes pagastā, Apes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.

2. Apes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot pašvaldības funkciju īstenošanai - komunālo pakalpojumu organizēšanai (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), iedzīvotāju izglītības nodrošināšanai (piemēram, iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm), iedzīvotājiem nepieciešamās sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) nodrošināšanai (piemēram, sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni), saimnieciskās darbības veicināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, bezdarba samazināšanai, kā arī civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

09.05.2012