Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu

1.pants. 2011.gada 13.jūlijā Budapeštā parakstītais Līgums par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 19.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 9.maijāLīgums par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu

Šā Līguma Puses,

ņemot vērā, ka 1990.gadā tika nodibināts Centrālās un Austrumeiropas Reģionālais vides centrs (REC) un tam tika dots uzdevums atbalstīt vides jautājumu risināšanu galvenokārt Centrālajā un Austrumeiropā,

atsaucoties uz 1996.gada REC Hartu (turpmāk - Harta),

atzīstot, ka REC laika gaitā ir attīstījies par de facto starptautisku organizāciju, kas īsteno starptautisku mandātu un sastāv no Galvenā Biroja un valstu biroju tīkla,

atsaucoties uz Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra Hartas Parakstītāju REC 20. dibināšanas gadadienas deklarāciju, kas pieņemta 2010.gada 18.jūnijā, kurā Parakstītājas ieteica "bruģēt ceļu harmonizācijai, ieinteresētajām Parakstītājām noslēdzot jaunu, fakultatīvu, daudzpusēju dokumentu",

būdamas pārliecinātas, ka ir nepieciešams radīt iespēju Hartas Parakstītājām kļūt par pusi līgumam, kurā REC ir skaidri noteiktas starptautiskas juridiskas personas tiesības, nemainot Hartas kā REC darbības pamatdokumenta pašreizējo funkciju,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

1. Puses ar šo atzīst, ka REC ir starptautiska organizācija ar atrašanās vietu Sentendrē, Ungārijā.

2. Puses ar šo atzīst, ka REC ir starptautiska juridiska persona. Tai arī piemīt tāda tiesībspēja un rīcībspēja, kāda nepieciešama tās funkciju pildīšanai un mērķu realizēšanai, tai skaitā spēja slēgt līgumus, iegūt īpašumā un atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, ierosināt lietas tiesā un piedalīties tiesvedībā.

2. pants

Šis Līgums neietekmē Hartā noteiktos REC uzdevumus, īpašības un organizatorisko uzbūvi, kā arī tas neietekmē REC juridisko statusu tām Hartas Parakstītājām, kas nav šā Līguma Puses.

3.pants

Šis Līgums neietekmē REC tiesības un pienākumus, kas var celties no līgumsaistībām, ko tas noslēdzis ar kādu valdību vai trešo pusi.

4.pants

Neviena šā Līguma Puse nav atbildīga par REC darbību, bezdarbību, saistībām vai parādiem, pamatojoties uz kādu no Līguma noteikumiem.

5.pants

1. Šo Līgumu var parakstīt Hartas Parakstītājas.

2. Šo Līgumu ratificē, apstiprina vai pieņem. Ratifikācijas, apstiprināšanas vai pieņemšanas dokumentus iesniedz Ungārijas Republikas valdībai.

3. Šim Līgumam var pievienoties visas Hartas Parakstītājas. Pievienošanās dokumentus iesniedz Ungārijas Republikas valdībai.

4. Šis Līgums stājas spēkā 30.dienā pēc trešā ratifikācijas, apstiprināšanas vai pieņemšanas dokumenta iesniegšanas. Katrai Hartas Parakstītājai, kas ratificē, apstiprina, pieņem vai pievienojas Līgumam pēc trešā ratifikācijas, apstiprināšanas, vai pieņemšanas dokumenta iesniegšanas, Līgums stājas spēkā 30.dienā pēc šādas Hartas Parakstītājas ratifikācijas, apstiprināšanas, pieņemšanas vai pievienošanās dokumenta iesniegšanas.

Sastādīts Budapeštā 2011.gada 13.jūlijāAgreement on the Legal Status of The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

The Parties to the present Agreement,

Considering that The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) was established in 1990 and was given the mission to assist in addressing environmental issues mainly in Central and Eastern Europe,

Referring to the 1996 Charter of the REC (hereinafter referred to as "the Charter"),

Recognizing that the REC has developed over time into a de facto international organization pursuing an international mandate, composed of a Head Office and a network of country offices,

Referring to the 'Declaration of the Signatories to the Charter of The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe on the occasion of the 20th Anniversary of the foundation of the REC' adopted on 18 June 2010, in which the Signatories recommended "to pave the way for harmonization by concluding a new, optional, multilateral instrument for interested Signatories".

Convinced that it is necessary to create the possibility for Signatories to the Charter to become party to an agreement in which international legal personality is explicitly given to the REC, without changing the present function of the Charter as the basic document for the functioning of the REC,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Parties hereby recognize that the REC is an international organisation with a seat in Szentendre, Hungary.

2. The Parties hereby recognize that the REC has international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes, including the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to institute and participate in legal proceedings.

Article 2

The present Agreement shall not affect the objectives, characteristics and institutional structure of the REC as stated in the Charter and shall also not affect the legal status of the REC for the Signatories to the Charter that are not Parties to the present Agreement.

Article 3

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the REC which may derive from agreements or contractual arrangements it may have concluded with any Government or third party.

Article 4

No Party to this Agreement, by reason of any of its provisions, shall be liable for acts, omissions, obligations or debts of the REC.

Article 5

1. The present Agreement shall be open for signature by the Signatories to the Charter.

2. The present Agreement shall be subject to ratification, approval or acceptance. The instruments of ratification, approval or acceptance shall be deposited with the Government of the Republic of Hungary.

3. The present Agreement shall remain open for accession by any Signatory to the Charter. The instruments of accession shall be deposited with the Government of the Republic of Hungary.

4. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the day of deposit of the third instrument of ratification, approval or acceptance. For each Signatory to the Charter ratifying, approving, accepting or acceding to the present Agreement after the deposit of the third instrument of ratification, approval or acceptance, the Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the day of deposit by such Signatory to the Charter of its instrument of ratification, approval, acceptance, or accession.

Done at Budapest on 13 July 2011

V. Erte

On behalf of the Republic of Latvia

10.05.2012