Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 14.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205.nr.; 2011, 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) nosaka profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana - ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi."

2. Aizstāt 15.panta 1.1 daļas 3.punktā vārdus "komercsabiedrības vai" ar vārdiem "komercsabiedrības, biedrības vai".

3. 15.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Profesionālās izglītības iestāde, kura vēlas iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu, kas saskaņots ar tās dibinātāju. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību šā panta pirmajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Izglītības un zinātnes ministrija triju mēnešu laikā no šā panta otrajā daļā minētā iesnieguma saņemšanas dienas izskata to un iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumu par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

(4) Ministru kabinets lēmumu par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai šā statusa anulēšanu pieņem mēneša laikā no Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikuma saņemšanas dienas. Lēmuma par profesionālās izglītības kompetences centra statusa anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

4. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbilstoši profesionālās izglītības iestādē iegūstamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir šādas izglītības iestādes:

1) profesionālā pamatskola (izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni);

2) arodskola (izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt otro profesionālās kvalifikācijas līmeni);

3) profesionālā vidusskola (izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni);

4) tehnikums (izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un kurai ir piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss);

5) koledža (izglītības iestāde, kura īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas un dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni).";

izslēgt 1.1 daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā papildus šā panta pirmajā daļā minētajam nosaukumam var ietvert norādi uz izglītības programmas raksturojumu.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā norādi uz izglītības veidu var aizstāt ar norādi uz izglītības programmas raksturojumu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta pirmās daļas 4.punkts neattiecas uz Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm un izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas."

5. Papildināt 28.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārda "korekciju" ar vārdiem "un programmās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.septembrim nodrošina Alsviķu profesionālās skolas, Apguldes arodvidusskolas, Barkavas arodvidusskolas, Cīravas arodvidusskolas, Daugavpils Tirdzniecības skolas, Ērgļu arodvidusskolas, Jaungulbenes arodvidusskolas, Rankas arodvidusskolas, Skrundas arodvidusskolas, Zaļenieku arodvidusskolas, Daugavpils Valsts tehnikuma, Ogres Valsts tehnikuma, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma, Rīgas Tirdzniecības tehnikuma un Smiltenes Valsts tehnikuma - profesionālās vidusskolas nosaukuma atbilstību šā likuma 16.panta un Izglītības likuma 26.panta noteikumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 19.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 3.maijā

17.05.2012