Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.278

Rīgā 2012.gada 17.aprīlī (prot. Nr.20 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
3.panta trešo daļu, 5.panta otro daļu,
7.panta pirmās daļas 2.punktu,
10.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu,
11.panta trešo un sesto daļu
un 13.panta sesto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 82.nr.; 2004, 81.nr.; 2007, 45.nr.; 2008, 57.nr.; 2009, 154.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārdiem "5.panta otro daļu" ar skaitļiem un vārdiem "7.panta pirmās daļas 2.punktu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) (turpmāk - mūža pensija) apdrošināšanas tipveida noteikumus."

3. Aizstāt 36.1.apakšpunktā vārdu "trīs" ar vārdu "deviņus".

4. Aizstāt 36.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā" ar vārdiem "ne vēlāk kā četru mēnešu laikā".

5. Aizstāt 37.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā" ar vārdiem "ne vēlāk kā četru mēnešu laikā".

6. Aizstāt 39.1.apakšpunktā vārdu "četrus" ar vārdu "deviņus".

7. Aizstāt 39.5.apakšpunktā vārdus un skaitli "ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā" ar vārdiem "ne vēlāk kā četru mēnešu laikā".

8. Izteikt 39.1 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1 1.1. iesniegumu, kurā norāda katra nododamā ieguldījumu plāna nosaukumu vai katra nododamā ieguldījumu plāna un jaunā līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu, ieguldījumu plāna nodošanas iemeslu, ieguldījumu plānu, ar kuru līdzekļu pārvaldītājs pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas piedalīsies shēmas dalībnieku sadalē saskaņā ar šo noteikumu 7.1 punktu, kā arī citu līdzekļu pārvaldītāja izpratnē svarīgu informāciju;".

9. Izteikt 39.1 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1 1.3. valdes apstiprinātu ieguldījumu plāna nodošanas kalendāra plānu, kurā norādītas veicamās darbības, to plānotais datums vai laikposms un atbildīgās personas. Kalendāra plāns ir saskaņots ar jauno līdzekļu pārvaldītāju, un to ir abpusēji parakstījuši līdzekļu pārvaldītāji;".

10. Aizstāt 39.1 6.apakšpunktā vārdus "ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā" ar vārdiem "ne vēlāk kā četru mēnešu laikā".

11. Papildināt noteikumus ar 39.1 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1 8. aģentūra 20 darbdienu laikā pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas izbeidz līgumu ar līdzekļu pārvaldītāju par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, ja līdzekļu pārvaldītāja pārvaldībā pēc ieguldījumu plāna nodošanas pabeigšanas nav neviena cita ieguldījumu plāna."

12. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Ja shēmas dalībniekam ir tiesības iegādāties mūža pensijas polisi, aģentūra 10 darbdienu laikā pēc līdzekļu pārvaldītāja apstiprinājuma saņemšanas par vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) izmantojamā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla ieskaitīšanu aģentūras norādītajā kontā un attiecīgās informācijas reģistrēšanas shēmas dalībnieka kontā nosūta shēmas dalībniekam šādu informāciju:

67.1. shēmā uzkrātā kapitāla apmērs un tam atbilstoša vecuma pensijas daļa, kuru shēmas dalībnieks varētu saņemt, izvēloties uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam;

67.2. nosaukumi, adreses un kontaktinformācija apdrošināšanas sabiedrībām, kuras noteiktā kārtībā ir licencētas un piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus shēmas dalībniekiem (turpmāk - apdrošināšanas sabiedrības);

67.3. apdrošināšanas sabiedrību mājaslapas internetā, kurās pieejami prognozējamo mūža pensiju mēneša izmaksu noteikšanas kalkulatori;

67.4. apdrošināšanas sabiedrību noteiktais minimālais uzkrātās fondētās pensijas kapitāla apmērs, kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi;

67.5. kārtība, kādā shēmas dalībnieks var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību.''

13. Papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Apdrošināšanas sabiedrības izveido un regulāri savā mājaslapā internetā aktualizē prognozējamo mūža pensiju mēneša izmaksu noteikšanas kalkulatorus, sniedz shēmas dalībniekam visu nepieciešamo informāciju par mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas kārtību, kā arī nodrošina, ka shēmas dalībnieka mūža pensijas polisē norādītais aprēķinātais apmērs neatšķiras no apdrošināšanas sabiedrības kalkulatorā piedāvātā prognozētā apmēra."

14. Izteikt 68., 69. un 70.punktu šādā redakcijā:

"68. Ja shēmas dalībnieks pieprasa vecuma pensijas aprēķināšanai (pārrēķināšanai) fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam vai uzkrātais fondētās pensijas kapitāla apmērs ir mazāks nekā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla minimālais apmērs, kas dod tiesības noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar kādu no apdrošināšanas sabiedrībām, aģentūra nodrošina attiecīgās naudas summas (fondētās pensijas kapitāla) ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā un aprēķina (pārrēķina) vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

69. Mūža pensijas polisi par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādājas šādā kārtībā:

69.1. shēmas dalībnieks vēršas izvēlētajā apdrošināšanas sabiedrībā, kur pēc apdrošināšanas nosacījumu saskaņošanas apdrošināšanas sabiedrība un shēmas dalībnieks noslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgumu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanas līgumu" un šiem noteikumiem;

69.2. apdrošināšanas sabiedrība vienas darbdienas laikā pēc tam, kad mūža pensijas apdrošināšanas līgums kļuvis neapstrīdams, informē aģentūru un shēmas dalībnieku par to, ka ar shēmas dalībnieku ir noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums, norādot datumu, ar kuru šis līgums kļuvis neapstrīdams. Aģentūra pēc šīs informācijas saņemšanas 10 darbdienu laikā pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai;

69.3. ja shēmas dalībnieks pēc šo noteikumu 67.punktā minētās informācijas saņemšanas vai pēc konsultēšanās ar apdrošināšanas sabiedrībām tomēr izvēlas neslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu un iesniedz aģentūrā iesniegumu par fondētās pensijas kapitālu pievienošanu nefondētajam pensijas kapitālam vai sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 66.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas aģentūra nav saņēmusi informāciju ne no shēmas dalībnieka, ne no apdrošināšanas sabiedrības par noslēgto mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzskatāms, ka shēmas dalībnieks ir izvēlējies fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, un aģentūra rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 68.punktā minēto kārtību.

70. Aģentūra ar katru apdrošināšanas sabiedrību noslēdz līgumu, kurā nosaka mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas procedūru, tai skaitā šo noteikumu 67.2., 67.3., 67.4. un 67.5.apakšpunktā minētās informācijas sniegšanu, citas savstarpēji sniedzamās informācijas apjomu un apmaiņas kārtību, apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanas kārtību, kā arī citus papildu nosacījumus, par kuriem vienojas aģentūra un apdrošināšanas sabiedrība."

15. Izteikt 71.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Slēdzot un izpildot līgumus ar potenciālajām apdrošināšanas sabiedrībām, aģentūra shēmas dalībnieku interesēs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi un prasības pret visām apdrošināšanas sabiedrībām."

16. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi

73.1 Shēmas dalībnieks, kurš par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu vēlas noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, mūža pensijas apdrošināšanas līgumā vienlaikus ir apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātā persona.

73.2 Mūža pensijas apdrošināšanas līgums attiecībā uz shēmas dalībnieku (turpmāk - apdrošinātā persona) ir beztermiņa. Pamatojoties uz mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, apdrošinātajai personai līdz nāvei tiek garantēta mūža pensija līgumā noteiktajā apmērā.

73.3 Pirms mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrība aprēķina shēmas dalībnieka mūža pensijas iespējamo apmēru mūža pensijas izmaksas periodā un paziņo to apdrošinātajai personai, ņemot vērā apdrošināšanas pieteikumā norādīto fondētās pensijas kapitāla (apdrošināšanas prēmijas) apmēru, ziņas par apdrošināto personu, kā arī apdrošinātās personas vēlmes par mūža pensijas izmaksas periodiskumu - reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā. Nosakot mūža pensijas apmēru, ņem vērā, vai mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs.

73.4 Mūža pensijas apdrošināšanas līguma nosacījumi:

73.4 1. ja tiek norādīts labuma guvējs, paredz mūža pensijas garantēto izmaksas posmu, kura laikā labuma guvējam no apdrošinātās personas nāves dienas līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām tiek izmaksāta apdrošinātajai personai paredzētā mūža pensija. Mūža pensijas garantēto izmaksas posmu nosaka ne garāku par 20 gadiem un to sāk skaitīt no mūža pensijas pirmās izmaksas dienas apdrošinātajai personai. Apdrošinātā persona mūža pensijas garantētā izmaksas posma laikā var mainīt labuma guvēju. Mainot labuma guvēju, mūža pensijas garantēto izmaksas posmu mainīt nedrīkst;

73.4 2. var noteikt vairākus mūža pensijas izmaksas posmus, bet ne vairāk par trim, kuru laikā nosaka dažādu izmaksājamās mūža pensijas apmēru. Pirmais mūža pensijas izmaksas posms ir vismaz pieci gadi. Pirmā mūža pensijas izmaksas posma laikā kopumā izmaksā ne vairāk par pusi no samaksātās apdrošināšanas prēmijas;

73.4 3. var paredzēt uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksu uzsākšanu (atliktais periods). Šādā gadījumā līgumā norāda atlikto periodu gados. Atliktais periods nepārsniedz 10 gadus;

73.4 4. ja paredzēts uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksas uzsākšanu, mūža pensijas izmaksas posmus un mūža pensijas apmēru katrā mūža pensijas izmaksas posmā var noteikt arī pirms mūža pensijas izmaksas uzsākšanas, apdrošināšanas sabiedrībai un apdrošinātajai personai savstarpēji vienojoties;

73.4 5. nedrīkst iekļaut papildapdrošināšanu, kā arī atpirkuma summas izmaksu.

73.5 Mūža pensijas izmaksa tiek uzsākta mūža pensijas apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi apdrošināšanas prēmiju.

73.6 Apdrošināšanas sabiedrība mūža pensiju izmaksā noteiktā mūža pensijas izmaksas perioda sākumā (piemēram, mēneša sākumā, pusgada sākumā). Apdrošinātās personas vai labuma guvēja nāves gadījumā mūža pensijas izmaksu izbeidz ar nākamo mūža pensijas izmaksas periodu.

73.7 Mūža pensijas apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošinātā persona nav tiesīga pieprasīt mainīt mūža pensijas izmaksas posmus vai mūža pensijas apmēru katrā mūža pensijas izmaksas posmā.

73.8 Apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz finanšu darbības rezultātiem, reizi gadā ir tiesīga piešķirt gratifikāciju. Gratifikāciju izmaksā atsevišķā maksājumā sešu mēnešu laikā pēc tās piešķiršanas. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā nav atļauta gratifikāciju garantēšana, kā arī gratifikāciju uzkrāšana.

73.9 Ja mūža pensija tika maksāta labuma guvējam, viņa nāves gadījumā atlikušo garantētā izmaksas posma pensiju kā vienreizēju summu izmaksā labuma guvēja mantiniekiem. Ja labuma guvēja un apdrošinātās personas nāve ir iestājusies vienlaikus vai ja labuma guvēja nāve iestājas, pirms iestājas apdrošinātās personas nāve, un mūža pensijas apdrošināšanas līgumā netiek norādīts cits labuma guvējs, atlikušo garantētā izmaksas posma pensiju izmaksā apdrošinātās personas mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā."

17. Papildināt noteikumus ar 84.punktu šādā redakcijā:

"84. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumus Nr.106 "Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 42.nr.)."

18. Papildināt pielikuma 8.4.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Līdzekļu pārvaldītājs piecas darbdienas pirms jaunā turētājbankas līguma stāšanās spēkā paziņo Aģentūrai jaunos ieguldījumu plānu kontus, uz kuriem turpmāk tiks pārskaitīti līdzekļi jaunajā turētājbankā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

29.04.2012