Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.; 2008, 13., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 94.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ja pieņemts lēmums par licences izsniegšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija par to informē Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi."

2. Papildināt 8.3 pantu ar 11.1 daļu šādā redakcijā:

"(111) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pensiju fonds, kas saņem ārpakalpojumu no ārpakalpojuma sniedzēja, nekavējoties izbeidz ārpakalpojuma līgumu, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka ir iestājies kāds no šā panta vienpadsmitajā daļā minētajiem apstākļiem."

3. Papildināt 10.panta sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "kurā darba devēja" ar vārdu "un".

4. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vienmēr, kad pieprasījumu izbeigt kolektīvās dalības līgumu un pārskaitīt uzkrātos līdzekļus uz citu pensiju fondu iesniedz darba devējs, kurš šos līdzekļus pensiju fondā iemaksā savu darbinieku labā, šādu pārskaitījumu var veikt tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišanu."

5. 20.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Līdzekļu pārvaldītājs, pārvaldot pensiju plāna līdzekļus, papildus šajā likumā noteiktajām prasībām ievēro ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pienākumiem, sniedzot pārvaldes pakalpojumus, pienācīgas rūpības ievērošanu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, labāko rezultātu nodrošināšanu un darījumu rīkojumu izpildi.

(42) Piemērojot šā panta 4.1 daļu, pensiju plāns ir pielīdzināms ieguldījumu fonda prospektam vai fonda pārvaldes nolikumam. Pensiju plāna ieguldījumu politika un tajā ietvertie ieguldījumu ierobežojumi pielīdzināmi ieguldījumu fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā noteiktajai ieguldījumu politikai un ieguldījumu ierobežojumiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē.";

papildināt devīto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pensiju fonda tiesības pieprasīt, lai līdzekļu pārvaldītājs pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas nekavējoties izbeidz līgumu par līdzekļu pārvaldīšanu.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pensiju fonds izbeidz līgumu ar līdzekļu pārvaldītāju, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka līdzekļu pārvaldītājs neievēro šā likuma vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības. Šajā daļā minētajā gadījumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga noteikt pensiju fondam nosacījumus jauna līdzekļu pārvaldītāja piesaistīšanai."

6. 21.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Līdzekļu turētājs seko līdzi tam, vai līdzekļu pārvaldītājs ievēro šā likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz pensiju plāna ieguldījumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrēto pensiju plānu, kā arī ieguldījumu (investīciju) noteikumus. Ja līdzekļu pārvaldītājs neievēro šīs daļas pirmajā teikumā minētās prasības un noteikumus, līdzekļu turētājs ziņo par to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un pensiju fondam.";

papildināt septīto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pensiju fonda tiesības pieprasīt, lai līdzekļu turētājs pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas nekavējoties izbeidz līgumu par līdzekļu turēšanu.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pensiju fonds izbeidz līgumu ar līdzekļu turētāju, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka līdzekļu turētājs neievēro šā likuma vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības. Šajā daļā minētajā gadījumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga noteikt pensiju fondam nosacījumus jauna līdzekļu turētāja piesaistīšanai."

7. Izteikt 23.panta 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Vismaz 70 procentus no pensiju plāna ieguldījumiem veic tādos šā panta trešajā daļā minētajos ieguldījumu objektos, kuri ir iekļauti dalībvalstu regulēta tirgus oficiālajā sarakstā vai tiek tirgoti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu fondu biržas - Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīgas biedres (locekles) - oficiālajā sarakstā vai šo valstu citos regulētos un atklāti pieejamos finanšu instrumentu tirgos. Šīs daļas ierobežojumi neattiecas uz šā panta trešās daļas 7. un 9.punktā minētajiem ieguldījumu objektiem."

8. 28.pantā:

papildināt 5.2 daļu pēc vārda "sniedz" ar vārdiem "Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei un";

papildināt 5.3 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieņemts lēmums par licences darbības apturēšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija par to informē Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi."

9. Papildināt 31.panta trešo daļu ar vārdiem "un informējot Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi par dalībvalsti, kurā pensiju fonds plāno pieņemt iemaksas papildpensijas nodrošināšanai".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Pensiju fondi, kuri līdz šā likuma 20.panta devītajā daļā un 21.panta septītajā daļā (par līgumos minimāli ietveramo informāciju) izdarīto grozījumu spēkā stāšanās dienai ir noslēguši līgumu par līdzekļu pārvaldīšanu un līdzekļu turēšanu, veic nepieciešamos pasākumus, lai šo līgumu noteikumi sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo šā likuma 20. un 21.pantā izdarīto grozījumu spēkā stāšanās dienas atbilstu šajā likumā noteiktajām prasībām."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvas 2010/78/ES, ar ko groza direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 22.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 11.aprīlī

25.04.2012