Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; 2009, 6., 7., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51., 160.nr.; 2011, 4.nr.; 2012, 50.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12.panta trešo daļu pēc vārda "Ārvalstu" ar vārdiem "un dalībvalstu".

2. 16.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ir nepieciešams, lai šā panta pirmajā daļā minētās personas būtu iespējams identificēt, lai tām būtu nevainojama reputācija, finansiālā stabilitāte, kā arī lai to finanšu līdzekļu tiesiskumu ir iespējams dokumentāri pierādīt.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "brīvo kapitālu" ar vārdiem "finansiālo stabilitāti";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Izvērtējot personas finansiālo stabilitāti, prasības par brīvā kapitāla pietiekamību nav attiecināmas uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām."

3. 27.1 pantā:

papildināt pirmo un otro daļu ar vārdiem "un Eiropas Banku iestādei";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "un Eiropas Banku iestādi";

papildināt ceturtās daļas 3.punktu pēc vārdiem "Eiropas Komisijai" ar vārdiem "Eiropas Banku iestādei";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "un Eiropas Banku iestādi".

4. Izteikt 35.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) ārvalstu valūtas riska, norēķinu riska un preču riska kapitāla prasība;

3) parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru pozīcijas riska kapitāla prasība un darījuma partnera riska kapitāla prasība tirdzniecības portfeļa riska darījumiem un, ja ir saņemta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja pārsniegt lielo riska darījumu ierobežojumus tirdzniecības portfeļa riska darījumiem, kapitāla prasība šādam pārsniegumam;".

5. Izteikt 36.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Papildus šā likuma 35.panta prasībām kredītiestāde novērtē savai darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamo kapitālu un nodrošina, lai tās darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamais kapitāls būtu pietiekams, kā arī nosaka šā kapitāla elementus un struktūru."

6. Izslēgt 59.5 pantu.

7. Aizstāt 59.8 panta otrajā daļā vārdu "iestādes" ar vārdu "kredītiestādes".

8. Papildināt 62.pantu ar astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(8) Ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem sniedzamas dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei, finanšu iestādei, finanšu pārvaldītājsabiedrībai un jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kas ar ziņas sniedzošo kredītiestādi ietilpst vienā konsolidācijas grupā, kuras konsolidēto uzraudzību veic dalībvalsts konsolidētās uzraudzības institūcija, ja ziņas nepieciešamas:

1) attiecīgajā konsolidācijas grupā ietilpstošo komercsabiedrību darbībai piemītošo un varbūtējo risku identificēšanai, novērtēšanai, pārvaldīšanai un uzraudzībai;

2) attiecīgajā konsolidācijas grupā ietilpstošo komercsabiedrību darbību regulējošo prasību aprēķināšanai un ievērošanai.

(9) Ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem saskaņā ar rakstveida līgumu sniedzamas:

1) ārpakalpojumu sniedzējam, ja šīs ziņas ir nepieciešamas ārpakalpojuma saņemšanai;

2) personai, kura kredītiestādei sniedz pakalpojumu, kas saistīts ar:

a) kredītiestādes darbībai piemītošo un varbūtējo risku identificēšanu, novērtēšanu, pārvaldīšanu un uzraudzību,

b) kredītiestādes darbību regulējošo prasību aprēķināšanu un ievērošanu.

(10) Pirms ziņu sniegšanas šā panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos kredītiestāde pārliecinās par attiecīgo ziņu aizsardzību pret izpaušanu."

9. 63.pantā:

izteikt pirmās daļas 15.punktu šādā redakcijā:

"15) Valsts ieņēmumu dienestam - ziņas par personas ienākumu no noguldījumiem un dividendēm likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajos gadījumos;";

papildināt pirmo daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) Konkurences padomei - Konkurences padomes ierosinātas lietas ietvaros uz tiesneša lēmuma pamata.";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 12.punktā minētajā gadījumā kredītiestāde ziņas sniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un termiņos, bet 15.punktā minētajā gadījumā - kārtībā un termiņos, kādi noteikti likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izdotajos normatīvajos aktos par šā likuma normu piemērošanu.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja kredītiestāde likumā noteiktajā kārtībā deleģē ārpakalpojumu sniedzējam kādu no tās pienākumiem vai finanšu pakalpojuma (tā būtiskās daļas) sniegšanu vai saņem šā likuma 62.panta devītās daļas 2.punktā minēto pakalpojumu, šajā pantā minētie ziņu pieprasījumi iesniedzami pašai kredītiestādei, kura sniedz neizpaužamas ziņas likumā paredzētajā kārtībā. Ārpakalpojumu sniedzējam un šā likuma 62.panta devītās daļas 2.punktā minētajai personai nav tiesību izpaust neizpaužamās ziņas."

10. Papildināt 64.panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "62.panta ceturtajā" ar vārdiem "un devītajā".

11. Izslēgt 70.panta 2.punktu.

12. Aizstāt 98.pantā vārdus "likumu "Par arhīviem"" ar vārdiem "Arhīvu likumu".

13. Izteikt 101.3 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pamatojoties uz veikto novērtējumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija izvērtē, vai kredītiestādes stratēģija, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu, vai kredītiestādes pašu kapitāls ir pietiekams tās darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai un vai ir nepieciešams noteikt augstāku pašu kapitāla apmēru, nekā noteikts šā likuma 35.pantā. Lai noteiktu kredītiestādes darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamo pašu kapitālu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ņem vērā:

1) saskaņā ar šā likuma 36.2 panta prasībām kredītiestādes veiktā novērtējuma kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus;

2) saskaņā ar šā likuma 34.1 panta prasībām izveidotās kredītiestādes iekšējās kontroles sistēmas darbību;

3) saskaņā ar šā panta prasībām Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktā novērtējuma rezultātus."

14. Papildināt 108.1 panta sesto daļu pēc vārda "institūciju" ar vārdiem "Eiropas Banku iestādi".

15. 108.2 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga informēt Eiropas Banku iestādi par gadījumiem, kad citas dalībvalsts uzraudzības iestāde nesadarbojas vai nesniedz informāciju pēc motivēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma, vai nesniedz informāciju atbilstošā (saprātīgā) termiņā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

16. 108.3 pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja netiek pieņemts saskaņots lēmums par filiāles atzīšanu par nozīmīgu, divu mēnešu laikā no šā panta pirmajā daļā minētā lūguma nosūtīšanas mītnes valsts uzraudzības institūcija, konsolidētās uzraudzības institūcija vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga domstarpību izšķiršanai vērsties Eiropas Banku iestādē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra regulu (ES) Nr.1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (turpmāk - ES regula Nr.1093/2010).";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "pieņemts saskaņots lēmums" ar vārdiem "un mītnes valsts uzraudzības institūcija, konsolidētās uzraudzības institūcija vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija domstarpību izšķiršanai nav vērsusies Eiropas Banku iestādē";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja divu mēnešu laikā no šā panta pirmajā daļā minētā lūguma nosūtīšanas netiek pieņemts saskaņots lēmums un mītnes valsts uzraudzības institūcija vai konsolidētās uzraudzības institūcija, vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija domstarpību izšķiršanai ir vērsusies Eiropas Banku iestādē, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu par attiecīgās filiāles atzīšanu par nozīmīgu, ievēro Eiropas Banku iestādes lēmumu."

17. 110.1 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "institūcijām" ar vārdiem "un Eiropas Banku iestādi";

papildināt sesto daļu ar vārdiem "un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai".

18. Papildināt 112.2 panta sesto daļu pēc vārdiem "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "un Eiropas Banku iestādi".

19. 112.3 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja konsolidācijas grupā iekļauto citu dalībvalstu kredītiestāžu uzraudzības institūcijas pienācīgi nesadarbojas šā panta pirmajā daļā noteikto uzraudzības uzdevumu īstenošanā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga domstarpību izšķiršanai vērsties Eiropas Banku iestādē saskaņā ar ES regulu Nr.1093/2010.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja netiek pieņemts saskaņots lēmums par atļaujas izsniegšanu, konsolidācijas grupā iekļauto citu dalībvalstu kredītiestāžu uzraudzības institūcijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta trešajā daļā minētajā termiņā ir tiesīgas domstarpību izšķiršanai vērsties Eiropas Banku iestādē saskaņā ar ES regulu Nr.1093/2010.";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "saskaņotu lēmumu" ar vārdiem "bet neviena no tām domstarpību izšķiršanai nav vērsusies Eiropas Banku iestādē";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja visas lēmuma pieņemšanā iesaistītās uzraudzības institūcijas šā panta trešajā daļā minētajā termiņā nepieņem saskaņotu lēmumu un kāda no konsolidācijas grupā iekļauto citu dalībvalstu kredītiestāžu uzraudzības institūcijām vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija domstarpību izšķiršanai ir vērsusies Eiropas Banku iestādē, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ievēro Eiropas Banku iestādes lēmumu.";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ja saskaņots lēmums par atļaujas izsniegšanu nav pieņemts, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas ir tiesīga domstarpību izšķiršanai vērsties Eiropas Banku iestādē saskaņā ar ES regulu Nr.1093/2010."

20. 112.4 pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzraudzības komiteju" ar vārdiem un skaitli "iestādi vai arī domstarpību izšķiršanai vēršas Eiropas Banku iestādē saskaņā ar ES regulu Nr.1093/2010";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "nepieņem saskaņotu lēmumu" ar vārdiem "un neviena no konsolidācijas grupā iekļauto meitas sabiedrību uzraudzības institūcijām vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav vērsusies domstarpību izšķiršanai Eiropas Banku iestādē";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija un konsolidācijas grupā iekļauto meitas sabiedrību uzraudzības institūcijas šā panta otrajā daļā minētajā laikā nepieņem saskaņotu lēmumu un kāda no konsolidācijas grupā iekļauto meitas sabiedrību uzraudzības institūcijām vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vērsusies domstarpību izšķiršanai Eiropas Banku iestādē, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu par uzraudzības pārbaudes procesa īstenošanu konsolidācijas grupas līmenī vai nosakot konsolidācijas grupas darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru, kā arī, ja nepieciešams, nosakot visai konsolidācijas grupai pienākumu uzturēt augstāku pašu kapitāla līmeni nekā minimālā kapitāla prasību kopsumma, ievēro Eiropas Banku iestādes lēmumu.";

aizstāt septītajā daļā vārdus "uzraudzības komiteju" ar vārdu "iestādi";

aizstāt desmitās daļas otrajā teikumā vārdus "uzraudzības komiteju" ar vārdiem "iestādi, vai pati domstarpību izšķiršanai ir tiesīga vērsties Eiropas Banku iestādē";

papildināt desmitās daļas trešo teikumu pēc vārdiem "saskaņots lēmums netiek pieņemts" ar vārdiem "bet neviena no konsolidācijas grupā iekļauto sabiedrību uzraudzības iestādēm domstarpību izšķiršanai nav vērsusies Eiropas Banku iestādē";

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

"(101) Ja četru mēnešu laikā no šā panta desmitajā daļā minētā konsolidētās uzraudzības institūcijas ziņojuma saņemšanas dienas kāda no konsolidācijas grupā iekļauto sabiedrību uzraudzības institūcijām ir vērsusies domstarpību izšķiršanai Eiropas Banku iestādē par visas konsolidācijas grupas vai konsolidācijas grupā iekļauto meitas sabiedrību darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru, kā arī, ja nepieciešams, par pienākumu visai konsolidācijas grupai un konsolidācijas grupā iekļautajām meitas sabiedrībām uzturēt augstāku pašu kapitāla līmeni nekā minimālā kapitāla prasību kopsumma, konsolidētās uzraudzības institūcija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija ievēro Eiropas Banku iestādes lēmumu."

21. Papildināt 112.5 panta pirmo daļu pēc vārdiem "par ārkārtas situāciju" ar vārdiem "Eiropas Banku iestādi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju".

22. 112.6 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "Eiropas Banku iestādi";

aizstāt astotajā daļā vārdus "uzraudzības komiteju" ar vārdu "iestādi".

23. Papildināt 112.7 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga informēt Eiropas Banku iestādi par gadījumiem, kad citu dalībvalstu uzraudzības institūcijas nav sniegušas būtisku informāciju vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas motivēta pieprasījuma ir atteikušās sadarboties, vai nav rīkojušās atbilstošā (saprātīgā) termiņā."

24. Papildināt 112.11 panta trešo daļu pēc vārda "institūcijām" ar vārdiem "Eiropas Banku iestādei".

25. Aizstāt 112.14 panta otrajā daļā vārdus "uzraudzības komiteju" ar vārdu "iestādi".

26. Aizstāt 113.panta pirmās daļas 9.punktā vārdu "iestādes" ar vārdu "kredītiestādes".

27. Aizstāt 151.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "likumu "Par arhīviem"" ar vārdiem "Arhīvu likumu".

28. Papildināt pārejas noteikumus ar 47., 48., 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"47. Grozījumi šā likuma 63.panta pirmajā daļā attiecībā uz tās papildināšanu ar 18.punktu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Konkurences likumā.

48. Kredītiestādes, kas riska svērto vērtību aprēķinam izmanto uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju, turpina nodrošināt pašu kapitālu, kurš vienmēr ir lielāks par šo pārejas noteikumu 50.punktā norādīto pašu kapitāla apmēru vai vienāds ar to, līdz 2012.gada 31.decembrim.

49. Kredītiestādes, kas operacionālā riska kapitāla prasību aprēķinam izmanto attīstīto mērīšanas pieeju, turpina nodrošināt pašu kapitālu, kurš vienmēr ir lielāks par šo pārejas noteikumu 50.punktā noteikto pašu kapitāla apmēru vai vienāds ar to, līdz 2012.gada 31.decembrim.

50. Līdz 2012.gada 31.decembrim kredītiestādes pašu kapitāls ir vismaz 80 procenti no minimālā pašu kapitāla, kas aprēķināts saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību."

29. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvas 2010/78/ES, ar ko groza direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 22.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 11.aprīlī

25.04.2012