Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā

Izdarīt Finanšu konglomerātu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "eiru" ar vārdu "euro".

2. Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdus "Eiropas Komisiju" ar vārdiem "Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju".

3. Papildināt 17.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izveidots un regulāri atjaunots atbilstošs mehānisms, lai, ja nepieciešams, varētu izstrādāt un īstenot finanšu konglomerāta darbības atjaunošanas un izbeigšanas plānu."

4. Papildināt 20.panta trešo daļu pēc vārdiem "vēršas pie" ar vārdiem "Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas".

5.  23.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pārbaudi Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic pēc grupas mātes sabiedrības vai regulētās komercsabiedrības lūguma vai pēc savas iniciatīvas, apspriežoties ar citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām, kuras izsniegušas licenci grupā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām, kā arī ievērojot Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas izstrādātās vadlīnijas.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja šā panta pirmajā daļā minēto pārbaudi ir veikusi citas dalībvalsts uzraudzības institūcija un pieņēmusi lēmumu par regulēto komercsabiedrību uzraudzības līdzvērtību šajā likumā noteiktajai uzraudzībai, bet Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepiekrīt šim lēmumam, domstarpību izšķiršanai tā var attiecīgi vērsties:

1) Eiropas Banku iestādē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra regulu (ES) Nr.1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK;

2) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra regulu (ES) Nr.1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK;

3) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra regulu (ES) Nr.1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK."

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvas 2010/78/ES, ar ko groza direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 22.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 11.aprīlī

25.04.2012