Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 9. aprīļa noteikumus Nr. 189 "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām 2013.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.232

Rīgā 2012.gada 3.aprīlī (prot. Nr.18 14.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 20.panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantam pašvaldības 2012.gadā var uzņemties ilgtermiņa saistības attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai.

2. Lai saņemtu finanšu ministra (turpmāk – ministrs) atļauju uzņemties šo noteikumu 1.punktā minētās saistības, pašvaldība iesniedz Finanšu ministrijā (turpmāk – ministrija) šādus dokumentus:

2.1. pašvaldības domes lēmumu par uzsāktā būvdarbu projekta (turpmāk – projekts) noteikšanu par prioritāru un attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu, kura pabeigšanai izvēlēts finansēšanas modelis – ilgtermiņa saistības (lēmumā jānorāda saistību izpildes finansējuma avoti un apmērs līdz pilnīgai projekta pabeigšanai);

2.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavotu iesniegumu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos;

2.3. ilgtermiņa saistību ekonomisko pamatojumu un projekta prioritātes pamatojumu (1.pielikums);

2.4. pašvaldības izziņu par pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

2.5. pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību kopējo apmēru, iekļaujot tajā arī jaunās plānotās ilgtermiņa saistības (2.pielikums);

2.6. ar attiecīgajiem darbu veicējiem noslēgto līgumu apliecinātas kopijas;

2.7. pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājumu par pašvaldības faktisko ieguldījumu latos un procentos no kopējām projekta izmaksām dokumentu iesniegšanas dienā, pamatojot to ar dokumentiem (piemēram, ar darbu izpildes nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātām kopijām, tāmēm);

2.8. projekta īstenošanas laika grafiku;

2.9. ilgtermiņa saistību līguma projektu (jaunu līguma projektu vai projektu par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar attiecīgajiem darbu veicējiem);

2.10. Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

3. Ministrija šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus izskata iesniegšanas secībā piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

4. Ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības jebkuru papildinformāciju, ja tā nepieciešama konkrētā iesnieguma izskatīšanai, un noteikt termiņu papildinformācijas iesniegšanai.

5. Ministrija triju darbdienu laikā pēc dokumentu izskatīšanas iesniedz ministram ziņojumu par pašvaldības finanšu situāciju un iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām.

6. Ministrs, pamatojoties uz ministrijas sagatavoto ziņojumu, divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā ziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

7. Ministrija divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta attiecīgajai pašvaldībai atļauju vai atteikumu izsniegt atļauju, norādot atteikuma iemeslus.

8. Pēc ilgtermiņa saistību līguma noslēgšanas pašvaldība piecu darbdienu laikā iesniedz ministrijā šā līguma kopiju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.232
Ilgtermiņa saistību ekonomiskais pamatojums un projekta prioritātes pamatojums

1. Īss projekta apraksts (projekta mērķis, prioritātes pamatojums, kādas problēmas projekta īstenošana atrisinās, projekta kārtu skaits, plānotās aktivitātes, līdzšinējie darbi, projekta izpildes termiņi) (ne vairāk par 1 lpp.)

 

 

2. Informācija par projekta kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem

Gads

Projekta kopējās izmaksas (Ls)

Finansēšanas avoti

aizņēmums (Ls)

pašvaldības līdzfinansējums (Ls)

cits (Ls)

piezīmes*

1

2

3

4

5

6

Kopā

     

3. Informācija par projekta faktiskajām izmaksām un finansēšanas avotiem sadalījumā pa gadiem

Gads

Projekta kopējās izmaksas (Ls)

Finansēšanas avoti

aizņēmums (Ls)

pašvaldības līdzfinansējums (Ls)

cits (Ls)

piezīmes*

1

2

3

4

5

6

n–2     
n–1     
n**     

Kopā

     

4. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem

Gads

Projekta kopējās izmaksas (Ls)

Finansēšanas avoti

aizņēmums (Ls)

pašvaldības līdzfinansējums (Ls)

cits (Ls)

piezīmes*

1

2

3

4

5

6

n**     
n+1     
n+2     

Kopā

     

5. Informācija par noslēgtajiem līgumiem ar piegādātāju vai darba veicēju (turpmāk – līgums) un faktiski veiktajiem maksājumiem

Līguma noslēgšanas datums

Līguma priekšmets

Līguma summa (Ls)

Norēķinu termiņi

Maksājumu datums un numurs

Maksājumu summa (Ls)

Piezīmes
       
       

Kopā

      


   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts***)

   

(datums***)

  

Piezīmes.

1. * Ja tiek aizpildīta 5.aile, 6.ailē norāda konkrēto finansēšanas avotu.

2. ** n – saimnieciskais gads.

3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.232
aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs uz 20__.gada ____.___________

(pašvaldība)

(latos)

Saistību veids

Aizņēmumi*

Galvojumi*

Ilgtermiņa saistības**

Kopā saistības

Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem

gads/
projekti

projekts Nr.1

projekts Nr.2

projekts Nr.3

projekts Nr.4

kopā

projekts Nr.1

projekts Nr.2

projekts Nr.3

projekts Nr.4

kopā

projekts Nr.1

projekts Nr.2

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 = 6 + 11 + 14

16

n

n+1

n+ 2

n+3

n+4

Turpmākajos gados kopā

Pavisam kopā

Piezīmes.

1. n – saimnieciskais gads.

2. * Kopējā atmaksājamā summa (pamatsumma + procentu maksājumi).

3. ** Saistības, kuras pašvaldība uzņēmusies atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantam, un jaunās plānotās ilgtermiņa saistības.

Pašvaldības plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim un iemaksām PFIF n-tajā gadā:

Saistības % no budžeta n-tajā gadā:


Līguma noslēgšanas datums

Aizdevējs

Projekta nosaukums

Aizņēmumi:Projekts Nr.1
Projekts Nr.2
Projekts Nr.3
Projekts Nr.4
Galvojumi:Projekts Nr.1
Projekts Nr.2
Projekts Nr.3
Projekts Nr.4
Ilgtermiņa saistības:Projekts Nr.1
Projekts Nr.2

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Finanšu nodaļas vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
06.04.2012