Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā

Izdarīt Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 62.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējs - pakalpojuma sniedzējs, kas veic sistemātisku un patstāvīgu saimniecisko vai profesionālo darbību pakalpojuma jomā saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts tiesību aktiem;

5) dalībvalsts - Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;".

2. 2.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vispārējas nozīmes (publisko) pakalpojumu jomā, kurā pakalpojumu sniegšana nav saistīta ar ekonomiskiem un komerciāliem apsvērumiem;";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nodarbinātības jomā (darba tiesisko attiecību, darba drošības un veselības aizsardzības regulēšanai);";

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) stratēģiskas nozīmes preču aprites jomā [ražošanai (izgatavošanai), eksportam, importam un tranzītam].";

izteikt trešās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) elektronisko sakaru pakalpojumiem, elektronisko sakaru tīkliem un ar tiem saistītajām iekārtām, ciktāl tos regulē Elektronisko sakaru likums;

3) transporta pakalpojumiem, tajā skaitā ostu pakalpojumiem, uz kuriem attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību VI sadaļa;";

izteikt trešās daļas 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai šīs iestādes pilnvarotās personas sniegtajiem sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem;

10) privātiem drošības pakalpojumiem;";

izslēgt trešās daļas 11.punktu.

3. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pakalpojuma sniegšanas ierobežojums ir samērīgs, ja:

1) tas ir vērsts uz sabiedrības interešu aizsardzību;

2) labums, ko sabiedrība tā rezultātā iegūst, ir lielāks nekā pakalpojuma sniedzēja tiesību vai mantisko interešu ierobežojums;

3) sabiedrības intereses nevar pietiekami aizsargāt ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.";

izslēgt ceturto daļu.

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Iesniedzamie dokumenti

(1) Normatīvajā aktā noteiktā prasība atļaujas saņemšanai uzskatāma par izpildītu, ja atbildīgajai iestādei iesniedz citas dalībvalsts atbildīgās iestādes izsniegtu dokumentu, kas ir līdzvērtīgs vai pielīdzināms Latvijas Republikā izsniegtam prasības izpildi apliecinošam dokumentam.

(2) Atbildīgā iestāde nav tiesīga prasīt citas dalībvalsts atbildīgās iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu vai notariāli apliecinātu tā atvasinājumu (piemēram, izrakstu, norakstu), vai notariāli apliecinātu tā tulkojumu, ja vien šāda prasība nav paredzēta normatīvajā aktā, kas ievieš Eiropas Savienības tiesību aktu prasības vai nodrošina atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, vai šāda prasība ir pamatota ar sabiedrības interešu ievērošanu. Atbildīgā iestāde ir tiesīga jebkurā gadījumā prasīt, lai dokumentiem svešvalodās ir pievienoti atbilstoši tulkojumi valsts valodā bez tulkojuma notariāla apliecinājuma."

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Pakalpojuma sniedzēja reklāma

(1) Pakalpojuma sniedzējs, kas sniedz pakalpojumu Latvijas Republikā, tajā skaitā pakalpojumu reglamentētajā profesionālās darbības jomā, ir tiesīgs brīvi, bez ierobežojumiem sniegt sabiedrībai informāciju (izplatīt reklāmu) par savu darbību.

(2) Pakalpojuma sniedzējs nodrošina savas informācijas (reklāmas) atbilstību Reklāmas likumam un citiem konkrēto pakalpojumu vai pakalpojumu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

6. Izslēgt 9.panta otrās daļas 1. un 2.punktā vārdus "un nav atkarīgs no pakalpojuma kvalitātes".

7. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Pakalpojuma sniedzējs, pildot pienākumu sniegt informāciju, pastāvīgi pieejamā veidā uzskatāmi un tieši norāda:

1) savu firmu (nosaukumu) vai vārdu un uzvārdu, reģistrācijas numuru (ja tāds ir) un juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

2) savu kontaktinformāciju, kas nodrošina iespēju ātri sazināties tiešā veidā, tajā skaitā pasta adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

3) ja attiecīgās darbības veikšanai nepieciešama atļauja, - informāciju par atbildīgo iestādi, kas izsniegusi atļauju;

4) ja attiecīgā pakalpojuma sniegšana apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, - savu reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

5) attiecībā uz reglamentēto profesionālo darbību - informāciju par profesionālo organizāciju, kas izsniegusi profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, profesijai vai kvalifikācijai atbilstošo nosaukumu un valsti, kurā tas piešķirts, kā arī atsauci uz reģistrācijas valstī piemērojamiem profesionālajiem noteikumiem un veidu, kādā tie pieejami;

6) pakalpojuma sniegšanas vispārīgos noteikumus un klauzulas;

7) klauzulas, kas nosaka, pēc kādiem likumiem apspriežamas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja savstarpējās attiecības, kā arī to, kura tiesa izskatīs strīdu, kas radies starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju;

8) pakalpojuma sniedzēja pakalpojumam dotās garantijas;

9) ja tiek norādīta cena, - informāciju par to, vai cenā ir ietverti maksājamie nodokļi un preces piegādes izmaksas;

10) pakalpojuma īpašības un raksturojumu;

11) ja attiecīgās darbības veikšanai nepieciešama profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vai tai līdzvērtīga profesionālās atbildības garantija, - apdrošinātāja kontaktinformāciju, kas nodrošina iespēju ātri sazināties tiešā veidā, tai skaitā elektroniskā pasta adresi, kā arī informāciju par teritoriju, kurā ir spēkā noslēgtais apdrošināšanas līgums vai tam līdzvērtīga profesionālās atbildības garantija.

(2) Pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma pakalpojuma sniedzējs sniedz šādu informāciju:

1) pakalpojuma cena vai detalizēts izklāsts par to, kas veido pakalpojuma cenu;

2) normatīvie akti, kas ievēroti, sniedzot pakalpojumu reglamentētajā profesionālās darbības jomā. Pēc pakalpojuma saņēmēja lūguma informē, kur iespējams iepazīties ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

3) pakalpojuma sniedzēja darbība citās jomās un partnerība, kas saistīta ar sniegto pakalpojumu, kā arī pasākumi, kas veikti, lai izvairītos no interešu konflikta;

4) labas prakses kodekss, kurš attiecas uz sniegto pakalpojumu un kura noteikumi ievēroti, kā arī to, kur var elektroniski iepazīties ar labas prakses kodeksu un kādās valodās;

5) kā piekļūt detalizētai informācijai par ārpustiesas strīdu izšķiršanas noteikumiem un procedūrām, ja pakalpojuma sniedzējs, uz kuru attiecas labas prakses kodekss, ir saistīts ar attiecīgo ārpustiesas strīdu izšķiršanas institūciju."

8. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Pakalpojuma saņēmēja tiesības

(1) Pakalpojuma saņēmēja tiesības saņemt pakalpojumu nedrīkst ierobežot:

1) uzliekot tam par pienākumu iegūt atļauju konkrēta pakalpojuma saņemšanai vai izmantošanai;

2) nosakot tam aizliegumu vai ierobežojumu attiecībā uz finansiāla atbalsta saņemšanu, ja šādas tiesības vai atbalsta apjoms ir atkarīgs no attiecīgā pakalpojuma saņēmēja statusa Latvijas Republikā vai vietas, kur pakalpojums tiek sniegts.

(2) Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt tādu pakalpojumu, kas nav diskriminējošs atkarībā no viņa pilsonības (pavalstniecības) vai dzīvesvietas, izņemot gadījumus, kad šādu nosacījumu piemērošana ir skaidri un nepārprotami formulēta, objektīvi pamatota, taisnīga un atklāta."

9. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējs saimniecisko darbību pakalpojumu jomā Latvijas Republikā drīkst veikt, ja ir ieguvis Latvijas Republikā reģistrēta pakalpojuma sniedzēja statusu, izņemot šā likuma IV nodaļā minēto gadījumu."

10. Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Reglamentējot atļaujas piešķiršanas kārtību, citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzēja tiesības brīvi veikt saimniecisko darbību pakalpojumu jomā nedrīkst ierobežot, nosakot šim pakalpojuma sniedzējam diskriminējošas prasības sakarā ar to, ka attiecīgajā citā dalībvalstī Latvijas Republikas pakalpojuma sniedzēja tiesības brīvi veikt saimniecisko darbību pakalpojumu jomā ir vairāk ierobežotas."

11. 13.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) atbildīgā iestāde atļaujas derīguma termiņu pagarina pēc pakalpojuma sniedzēja atbilstības pārbaudes konkrētu pakalpojumu vai pakalpojumu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja atļauja izsniegta uz noteiktu laiku šā panta trešās daļas 1.punktā minētajā gadījumā, atbildīgā iestāde lēmumu par atļaujas termiņa pagarināšanu vai jaunas atļaujas izsniegšanu paziņo pirms izsniegtās atļaujas termiņa beigām."

12. 14.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Šā panta ceturtās daļas 2.punkta nosacījums netiek piemērots, ja, ievērojot pakalpojuma sniedzēja apliecinātu vēlmi, atļauja izsniegta elektroniskā veidā.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par atļaujas izsniegšanu atbildīgā iestāde ir tiesīga piemērot noklusējumu, ja tā piemērošana nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un ir noteikta konkrēto pakalpojumu vai pakalpojumu jomu reglamentējošā normatīvajā aktā. Uzskatāms, ka atļauja ir izsniegta ar noklusējumu, ja normatīvajā aktā noteiktajā termiņā atbildīgā iestāde nepieņem un nepaziņo savu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt."

13. Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Īslaicīga pakalpojuma kritērijus, deklarācijā par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā ietveramo saturu, tai pievienojamos dokumentus, deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtību, prasības īslaicīga pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai, kā arī kārtību, kādā atbildīgā iestāde aptur citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzēja darbību Latvijas Republikā, nosaka Ministru kabinets."

14. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā, nedrīkst piemērot ierobežojumu, izņemot gadījumu, kad tas ir pamatots ar sabiedriskās kārtības un drošības, cilvēku dzīvības un veselības vai vides aizsardzības prasību ievērošanu un ir samērīgs.";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta nosacījumus īslaicīga pakalpojuma sniegšanai nepiemēro, reglamentējot:";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kārtību, kādā reģistrē citas dalībvalsts advokāta profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā un profesionālās kvalifikācijas nosaukumu dalībvalsts valodā;";

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kārtību, kādā tiek veikta īslaicīga profesionālā darbība attiecīgajā reglamentētajā profesijā ar citā dalībvalstī iegūtu profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;";

izteikt trešās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) kārtību, kādā apstiprina un reģistrē gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu obligāto revīziju (pārbaužu) veicējus, kā arī atzīst dalībvalstī iegūtu profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;";

papildināt trešo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) sabiedriskos pakalpojumus, ko valsts regulē kā komercdarbību.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Citas dalībvalsts īslaicīga pakalpojuma sniedzēja darbību var ierobežot ar atbildīgās iestādes lēmumu, ja ievēroti visi šādi nosacījumi:

1) ierobežojums ir samērīgs un attiecīgajā pakalpojumu jomā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem nav noteiktas prasības pakalpojuma drošumam;

2) ierobežojums garantē pakalpojuma drošuma līmeni, kas ir augstāks nekā pakalpojuma sniedzēja dalībvalsts attiecīgo pakalpojumu vai pakalpojumu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos garantētais pakalpojuma drošuma līmenis;

3) atbildīgā iestāde ir izpildījusi šā likuma VI nodaļas prasības par administratīvo sadarbību ar attiecīgajām citu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm;

4) atbildīgā iestāde var pamatot, ka citas dalībvalsts atbildīgā iestāde nav veikusi pasākumus vai ir veikusi nepietiekamus vai neatbilstošus pasākumus attiecībā uz šā likuma VI nodaļā noteiktās informācijas sniegšanu vai administratīvo sadarbību."

15. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atbildīgās iestādes un institūcijas, kuras ir minētas vienotā pakalpojumu portāla tīmekļa vietnē, nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju saņemt (tajā skaitā elektroniskā veidā) vispusīgu un pilnīgu informāciju par:

1) prasībām, ko piemēro citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējam vai Latvijas Republikā reģistrētam pakalpojuma sniedzējam, kā arī par likumisko tiesību vai tiesisko interešu aizsardzību;

2) tiesiskās aizsardzības līdzekļiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem;

3) institūcijām, kuras sniedz informāciju un konsultē par pakalpojuma sniedzēja vai pakalpojuma saņēmēja tiesībām vai sniedz palīdzību, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības patērētāju tiesību aizsardzībai."

16. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 15.panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 15.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.aprīlī

18.04.2012