Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9., 22.nr.; 2004, 24.nr.; 2007, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts meža dienests (turpmāk - Dienests) ir zemkopības ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde."

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, uzrauga un īsteno meža ugunsdzēsību un piedalās valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā. Pārējās tā funkcijas nosaka meža apsaimniekošanu un Dienesta kompetenci reglamentējošie normatīvie akti.

(2) Dienests, pildot likumā noteiktās funkcijas, var sadarboties ar tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, nevalstisko un starptautisko institūciju un organizāciju, kā arī citiem sabiedrības un institūciju pārstāvjiem."

3. 3.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta amatpersonas, kas atbild par Dienesta funkciju izpildi, ir ģenerāldirektors, virsmežziņi, direktori, kā arī citas Dienesta amatpersonas.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "(virsmežziņus, direktorus)" ar vārdiem "un citas amatpersonas";

izslēgt ceturto daļu.

4. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dienesta amatpersonu pienākums ir nodrošināt meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, kā arī jebkuru citu mežam un meža zemei kaitīgu darbību."

5. 7.pantā:

papildināt 4.punktu pēc vārda "izņemt" ar vārdiem "un konfiscēt";

izslēgt 5.punktā vārdus "un priekšrakstus".

6. Izteikt 10.panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

"10.pants. Dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus (izņemot lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās) un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:".

7. Izteikt 12.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi."

8. Izslēgt 12.panta otrajā daļā vārdus "bet Dienesta amatpersonas - ar dienesta šaujamieroci".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Grozījums šā likuma 12.panta otrajā daļā, kas paredz vārdu "bet Dienesta amatpersonas - ar dienesta šaujamieroci" izslēgšanu, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 15.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.aprīlī

05.04.2012