Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-8

Jelgavā 2012.gada 23.februārī

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
23.02.2012. lēmumu Nr.3/6

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"
43.pantu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"(apstiprināti ar Jelgavas domes 23.03.2006. lēmumu Nr.5/14) (turpmāk - noteikumi) šādu grozījumu: noteikumu 2.1.punktā aizstāt skaitļus un vārdus "Ls 2,50 (divi lati piecdesmit santīmi)"ar skaitļiem un vārdiem "Ls 3,00 (trīs lati 00 santīmi)".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.12-8 "Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm" (turpmāk - noteikumi) ir paredzēts palielināt pabalstu bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē no Ls 2,50 dienā uz Ls 3,00 dienā. Pabalsta bērna uzturam palielinājums veicinās ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma pieejamību bērniem no augsta riska ģimenēm iespēju bērniem augt ģimeniskā vidē.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 41.punktu. Pabalsta bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē palielinājums par Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) dienā tiek paredzēts, lai bērnam nodrošinātu pamatvajadzības (pārtiku) produktu cenu pieauguma apstākļos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Pašvaldības budžetā 2012.gadam pabalsts bērna uzturam audžuģimenēs ir Ls 30 678 (26 bērni X Ls 3,00 dienā X 365 dienas un 4 bērni X Ls 3,00 X 184 dienas).
Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai veidot jaunas amatu vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".
Persona pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Ierosinātie grozījumi konceptuāli apspriesti un atbalstīti Jelgavas pilsētas domes sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
Noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietoti Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv un pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" mājas lapā www.soc.jelgava.lv sadaļā "Dokumenti".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

04.04.2012